Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret"

Transcriptie

1 Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret

2 Inhudspgave Inleiding Ontruimingsplan Kinder-EHBO en BHV Bedrijfshulpverlening Del van bedrijfshulpverlening Uitgangspunt Categrieën direct betrkkenen Eisen te stellen aan de bedrijfshulpverlener Bedrijfshulpverlening en verzekering Ontruimingsplan Del ntruimingsplan Ontruimingsplattegrnd Plderpret Vrlichting vr de verschillende categrieën persnen Ontruimingssignaal Ontruimingsefening Verzamelplaats en pvangplaats Cntrlelijst Ontruimingsprcedure Verantwrdelijke mensen He te handelen bij ntdekken van brand dr hfd BHV f plaatsvervanger Ontruimingsprcedure bij brand vr grepsleid(st)ers Ontruimingsprcedure bij brand vr andere aanwezigen Taakverdeling Taken Directie (Hanriëtte Bruwer) Taken hfd BHV (Hanriëtte Bruwer) Taken BHV-ers (Ditte, Linda, Jyce en Desiree) Overige taken Het beheer van materiaal vr de bedrijfshulpverlening... 10

3 Inleiding Kinderen zijn tijdens een ndsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwrdelijk vr hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar k vr die van de kinderen. Dit creëert extra druk p het rganisatievermgen van de medewerkers van een kinderdagverblijf tijdens een calamiteit. 1 Ontruimingsplan Om in geval van nd tijdig en snel te kunnen ntruimen, is het ndzakelijk m een ged drdacht plan p te stellen ver de manier waarp dit kan wrden gerganiseerd. En mdat er bij een calamiteit altijd paniek heerst is het ged m de ntruiming minimaal één keer per jaar met medewerkers en kinderen te efenen. 2 Kinder-EHBO en BHV Kennis en vaardigheid van eerste hulp bij ngevallen is nmisbaar in de kinderpvang. Alle pedaggisch medewerkers p Plderpret hebben een geldig kinder-ehbo diplma. Verder is er altijd één BHV-er (inclusief EHBO) in het gebuw is en één medewerker met kinder-ehbo per grep. Dr jaarlijks een pfriscursus te vlgen blijft het diplma zijn waarde huden. Alle belangrijke zaken passeren hier de revue én men efent weer de meest essentiële vaardigheden. Verder zijn er ged gevulde dzen met EHBO-spullen. Persneel weet altijd waar de ds hangt. Een pedaggisch medewerker heeft de verantwrding ver de EHBO spullen en hudt bij welke materialen gebruikt zijn en zrgt tijdig dat alles weer wrdt aangevuld. Hfd BHV heeft de eindverantwrding ver de EHBO spullen. 3 Bedrijfshulpverlening 3.1 Del van bedrijfshulpverlening Het del van bedrijfshulpverlening is het beperken van de risic s vr medewerkers, kinderen en bezekers dr: - het rganiseren en uitveren van: eerste hulpverlening bij ngevallen; bestrijding van brand; ntruiming van gebuwen in bedreigende situaties; - het geven van vrlichting en pleidingen p dit gebied. 3.2 Uitgangspunt Bedrijfshulpverlening binnen kinderdagverblijf Plderpret is gesteld p de wettelijke minimumeisen, tenzij uit de risic-inventarisatie blijkt dat extra f zwaardere maatregelen en/f vrzieningen ndzakelijk zijn. 3.3 Categrieën direct betrkkenen In het kinderdagverblijf wrden drie categrieën persnen nderscheiden: 1 Medewerkers: medewerkers (al dan niet met een vast dienstverband), regelmatig aanwezige medewerkers van derden, uitzendkrachten, stagiairs, vakantiekrachten; 1. Bezekers: kinderen, uders, bezekers, incidenteel aanwezige medewerkers van derden (nderhudsmnteurs e.d.); 2. Bedrijfshulpverleners.

4 3.4 Eisen te stellen aan de bedrijfshulpverlener Op basis van het bedrijfshulpverleningsbeleid zullen de bedrijfshulpverleners aan de vlgende eisen meten vlden: - geen ambulante functie bekleden; - kennis hebben van het gehele gebuw f de hem tegewezen delen van het gebuw, afhankelijk van de grtte (vluchtwegen, technische ruimten, brandblusapparatuur e.d.); - vldende verwicht en besluitvaardigheid bezitten (bijv. een leidinggevende functie bekleden); - de cursus bedrijfshulpverlener te hebben gevlgd; - bereid te zijn, zijn kennis en vaardigheden te nderhuden dr het vlgen van de ndzakelijke pleidingen;. De pleiding tt bedrijfshulpverlener, alsmede de verplichte herhalingscursussen vinden in beginsel in werktijd plaats. Omdat dit binnen het kinderdagverblijf niet mgelijk is, zullen de uren vr de te vlgen cursussen verged wrden in de vrm van veruren. 3.5 Bedrijfshulpverlening en verzekering Aan de uitvering van bedrijfshulpverlening zijn risic s verbnden. Deze risic s zijn tweeledig: schade/letsel tegebracht aan de bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taak (de bedrijfshulpverlener als slachtffer) schade/letsel tegebracht dr de bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taak (de bedrijfshulpverlener als aangesprken partij) De bedrijfshulpverlener als slachtffer. Een bedrijfshulpverlener kan bij de uitefening van zijn taken gewnd raken f zelfs verlijden. Tt vr krt was de situatie met betrekking tt de dekking van deze risic s duidelijk: ze waren gedekt via de Ziektewet, de WAO, en de cllectieve ngevallenverzekering. De huidige cllectieve ngevallenverzekering keert bij verlijden één jaarsalaris uit en bij blijvende algehele invaliditeit vier maal het brut jaarsalaris. Dr wetswijzigingen zijn het WAO-gat en het ANW-hiaat ntstaan. Aangezien het WAO-gat cllectief via de CAO is geregeld, vrmen de gevlgen vr nabestaanden bij verlijden van een bedrijfshulpverlener als gevlg van BHV-activiteiten het enige niet rechtstreeks gedekte risic. Het is mgelijk m p vrijwillige basis een verzekering af te sluiten m de gevlgen van het ANW-hiaat p te vangen De bedrijfshulpverlener als aangesprken partij. Het kan vrkmen dat een bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taken futen f vergissingen maakt, waarp hij dr het slachtffer (f zijn/haar nabestaanden) wrdt aangesprken. De bedrijfshulpverlener valt in dit srt gevallen nder de geslten aansprakelijkheidsverzekering. 4 Ontruimingsplan Ondanks dat er vraf vrzieningen wrden getrffen, kan het tch vrkmen dat er een calamiteit ntstaat. In het ntruimingsplan staat beschreven he een gebuw p een veilige en snelle wijze kan wrden ntruimd. 4.1 Del ntruimingsplan Het del van een ntruimingsplan is m een bedrijfshulpverleningsrganisatie te creëren die in geval van een ndsituatie f dreigende ndsituatie tijdig en snel kan wrden geactiveerd en delmatig kan ptreden m, vr zver mgelijk, de rzaak van de ndsituatie geheel f gedeeltelijk te elimineren en de gevlgen ervan zveel mgelijk te beperken. Het is tevens van belang dat er niet alleen een mi plan ligt, maar dat dit in de praktijk wrdt geefend. De ntruimingsefeningen zijn van essentieel belang m een ntruiming ged te laten verlpen en m eventueel het ntruimingsplan aan te passen. Vanuit de Arb-wet is het verplicht minimaal één keer per jaar te efenen.

5 Er kunnen diverse srten efeningen wrden gedaan p diverse manieren. Er kan een begin wrden gemaakt met een efening p papier, die kan wrden uitgebreid dr een aangekndigde efening, een half aangekndigde efening en als laatste de niet aangekndigde efening. Hieruit kan blijken in heverre de ntruimingspleg/bhv rganisatie in staat is het pand effectief en efficiënt te ntruimen en/f er ng extra pleiding/bijschling/efeningen ndig zijn. 4.2 Ontruimingsplattegrnd Plderpret Er is een plattegrnd waarp aangegeven is: de vluchtrute vanuit elke ruimte de plaats van de nduitgangen de plaats van de blusmiddelen Het ntruimingsplan en de plattegrnden zijn bij elkaar gevegd en het geheel is vrgelegd aan de lkale brandweer. Elke pedaggisch medewerker is p de hgte van de plattegrnd van het kinderdagverblijf. Er bevindt zich een kpie van de plattegrnd in de BHV map. Er hangen tevens plattegrnden in het hele gebuw. 4.3 Vrlichting vr de verschillende categrieën persnen. De wetgever verplicht de werkgever de werknemer vr te lichten ver de risic s in de werksituatie. De werknemer is verplicht deze vrlichting te vlgen. Vr de medewerkers en de bezekers wrdt deze vrlichting in de vlgende vrm gegten: Medewerkers Bezekers Schriftelijke infrmatie bij binnenkmst p de X X eerste dag Mndelinge instructie (blusmiddelen, vluchtwegen) dr de directeur f X Bedrijfshulpverlener Peridieke veiligheidsvrlichting (grep) X Opvlgen aanwijzingen X X 4.4 Ontruimingssignaal Het waarschuwen van de in het pand aanwezige persnen bij een calamiteit zal geschieden met behulp van een ntruimingsinstallatie, indien de aanwezigheid daarvan krachtens het Buwbesluit verplicht is. De keuze gesprken wrd dan wel uitsluitend een akestisch signaal vleit eveneens vrt uit het gestelde in het Buwbesluit. Overigens kan de brandweer aanvullende eisen stellen. Binnen kinderdagverblijf Plderpret is een ntruimingsinstallatie aanwezig.

6 4.5 Ontruimingsefening Het vltallige persneel is p de hgte van de ntruimingsprcedure en iedereen heeft een kpie van de ntruimingsprcedure en krijgt jaarlijks een instructie. Er wrden jaarlijks praktijkefening gerganiseerd vr het persneel (de pedaggisch medewerkers) en de kinderen (dit kan k eerst met pppen wrden geefend). Dit kan in de vlgende drie fasen: Datum en tijdstip ruim van tevren aangekndigd Wel de datum maar niet het tijdstip aangekndigd Oefening geheel naangekndigd. Persnen kunnen in een panieksituatie heel anders reageren. Daarm wrdt elke efening geëvalueerd met behulp van het evaluatiefrmulier (lgbek ntruimingsplan en efening) en de prcedure zndig aangepast. Alle helpers, schnmaaksters en eventueel uders weten he ze meten handelen in geval van nd. Zij zijn geïnfrmeerd dr een brief, bij de intake en kunnen infrmatie vinden. Ieder jaar wrdt dr het Hfd BHV en diens plaatsvervanger een plan gemaakt vr de ntruimingsefeningen. Dit gebeurt vr 30 januari. 4.6 Verzamelplaats en pvangplaats Bij een ntruiming van het kinderdagverblijf wrden alle kinderen dr de pedaggisch medewerkers en eventueel dr ander persneel naar de verzamelplaats gebracht. Het is belangrijk dat elke pedaggisch medewerker zijn/haar presentielijst van de betreffende grep meeneemt naar de verzamelplaats. Op deze plaats wrdt gecheckt f alle medewerkers en alle kinderen uit het pand zijn. Ofwel: f iedereen in veiligheid is gebracht. Het is dan k van essentieel belang iedere dag de presentielijst bij te huden en deze in geval van een ntruiming mee naar buiten te nemen. Het hfd Bedrijfshulpverlening (hfd BHV), bepaalt de verzamelplaats. Dit is in het geval van Plderpret het (speel)terrein vr het kinderdagverblijf. Op het mment dat er vlak bij dit plein brand is, bijvrbeeld bij de entree van het pand, meten de kinderen verzameld wrden p het achterterrein. In principe is het geen ptie m dit als verzamelplaats te gebruiken mdat we daar niet weg kunnen. Er is daar maar 1 vluchtrute, p het mment dat deze niet bruikbaar is dr brand, zit je vast. Natuurlijk brengen wij nit mensen en kinderen pzettelijk in gevaar. Indien blijkt dat het speelterrein vr te gevaarlijk is, wrdt er dr de Hfd BHV beslten m naar de BSO p het achterterrein te gaan. De kinderen wrden verzameld p het achterste gedeelte van dit terrein. Via de brug kunnen de kinderen het park in lpen. De brandweer wrdt dan ngmaals gebeld met het bericht dat de kinderen vanuit het park achter het dagverblijf gered dienen te wrden. Wanneer het kinderdagverblijf na een ntruiming vr langere tijd niet mag wrden betreden f wanneer de weersmstandigheden zeer slecht zijn, kan het handig zijn een pvangplaats te hebben. In de meeste gevallen is dit een pand in de nabije mgeving, waar het persneel (de pedaggisch medewerkers) en de kinderen kunnen wrden pgevangen. Hier zit men warm en drg en kan vr iets te drinken wrden gezrgd. Het hfd BHV kan deze lcatie regelen dr cntact te zeken en te huden met het hfd BHV f (veiligheids)cördinatr van een pand in de nabije mgeving. Dit is in het geval van Plderpret de lcatie van de buitenschlse pvang aan de Ladderhaak Cntrlelijst Op Plderpret wrdt aandacht besteed aan de brandveiligheid van het kinderdagverblijf. Er wrden cntrlelijsten brandveiligheid ingevuld en regelmatig gecntrleerd. Waarndig wrdt een actieplan pgesteld vr die nderdelen die aangepakt meten wrden. Dit wrdt pgenmen in het veiligheidsverslag.

7 5 Ontruimingsprcedure 5.1 Verantwrdelijke mensen 1 Hfd BHV: Hanriëtte Bruwer 2 Plaatsvervanger BHV-er: Linda Krnelisse 3 BHV-ers: Christa Struik (vrijdag) Desirée van Rssenberg (p vrijdag) Jyce Krnelisse Ditte van Feken Bvenstaande mensen zijn verantwrdelijk vr de ntruimingsprcedure, zij zijn k in deze vlgrde verantwrdelijk. De grepsleiding weet altijd wie van de bvenstaande mensen aanwezig zijn. 5.2 He te handelen bij ntdekken van brand dr hfd BHV f plaatsvervanger Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Gaat het niet m een klein brandje f krijgt u een brandmelding, bel dan direct en meldt het vlgende: * brand * adres * plaats Ver een glbale verkenning uit en geef indien ndig het ntruimingssignaal dr een glas van het brandalarm in te drukken. Ga naar de centrale hal en infrmeer de BHV pleg. Verdeel de taken nder de aanwezigen die p dat mment geen baby-, dreumes en/f peutergrepen nder hun hede hebben: Wie helpt bij het wegbrengen van de baby s, dreumesen en/f peuters? Wie nderneemt eventueel ng een bluspging? Wie neemt de sleutel mee m het gas en het elektra af te sluiten? Wie cntrleert de ntruimde ruimten (is iedereen weg, zijn alle ramen en deuren dicht, elektrische apparaten uit)? Wie vangt de brandweer p? Neem de sleutel mee vr de werkplaats van meneer Rs zdat de brandweer gas en elektriciteit af kan sluiten. Sleutel hangt in rde sleutelkastje bij brandhaspel Ga naar de verzamelplaats buiten en vang brandweer, eventueel andere hulpdiensten en de kinderen p. Inventariseer f er persnen vermist wrden. Meld alle bijznderheden aan de brandweer Richtlijnen vr de verdeling van de taken De verzrger van de jngste baby s in de babygrep brengt de jngste baby s weg De babyverzrger die de jngste baby s wegbrengt neemt de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee! De andere babygrepleidsters nemen de verige kinderen mee naar buiten De dreumesleidsters zetten de jngste kinderen in de blderkar en nemen de grteren mee aan de hand naar buiten. Degene die de blderkar trekt neemt k de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee. De sneshanenleidsters nemen de kinderen in een rij mee naar buiten en nemen de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee. Hfd BHV waarschuwt de andere aanwezige in het pand Hfd BHV-er det een bluspging en neemt de sleutel van de werkplaats mee. Hfd BHV-er cntrleert de ntruimde ruimten De eerst aanwezige BHV-er vangt de brandweer p BHV-ers verrichten levensreddende handelingen en reanimatie waar ndig binnen. Pedaggisch medewerkers (met kinder-ehbo) verrichten levensreddende handelingen en reanimatie buiten. BHV-ers verzrgen de gewnden waar ndig binnen.

8 Pedaggisch medewerkers (met kinder-ehbo) verzrgen de gewnden buiten. Als de BHV-er buiten kmt verrichten de BHV-er levensreddende handelingen en reanimatie waar ndig buiten. Neemt de grepsleiding dus ver. BHV-ers verzrgen de gewnden waar ndig buiten. Zet verige aanwezigen zveel mgelijk in, maar zrg vr duidelijke pdrachten 5.3 Ontruimingsprcedure bij brand vr grepsleid(st)ers Bel direct het hfd BHV f diens plaatsvervanger. Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Stel de kinderen gerust. Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte. Zet alle elektrische apparaten uit. De grepsleiding die deze dag de dreumesen en de peuters verzrgt: Laat de kinderen zich pstellen in een rij, geef elkaar een hand en evacueer ze uit de ruimte en breng ze naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf. Zet de kleine kinderen in de blderkar. Neem alleen de (presentie)lijst, calamiteitenmap en telefn mee! De grepsleiding die deze dag de jngste baby s verzrgt: Breng de baby s naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf. Neem alleen de (presentie)lijst, calamiteitenmap en telefn mee! (pedaggisch medewerker baby s) Lp rustig (NIET rennen, dit vergrt de kans p struikelen). Vertel k aan de kinderen dat zij niks mee mgen nemen en niet mgen rennen. Blijf bij rkntwikkeling z laag mgelijk bij de grnd. Maak gebruik van de dichts bijzijnde (nd)uitgang. Cntrleer f de grep cmpleet is en meldt u af bij de plaatsvervangend BHV-er (tweede BHVer) p de verzamelplaats. Verlaat nit znder testemming de verzamelplaats. Met testemming van het hfd kan wel bijstand verleend wrden aan andere grepen, indien dit ndig mcht zijn. Vlg altijd de aanwijzingen van het hfd BHV f diens plaatsvervanger en ga nit in discussie. 5.4 Ontruimingsprcedure bij brand vr andere aanwezigen Bel direct het hfd BHV f diens plaatsvervanger. Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte. Zet alle elektrische apparaten uit. Ga naar de instructieplaats; de centrale hal en vlg de instructies van het hfd BHV. Ga daarna naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf, en meld uw bevindingen aan het hfd BHV. Vlg altijd de aanwijzingen van het hfd BHV f diens plaatsvervanger en ga nit in discussie. 6 Taakverdeling 6.1 Taken Directie (Hanriëtte Bruwer) De Algemene taken van de directie zijn de vlgende: Heeft de eindverantwrdelijkheid van de ttale ntruiming. Draagt verantwrdelijkheid vr ptreden van eigen rganisatie. Draagt zrg vr inlichten van de familie van eventuele slachtffers. Infrmeert media.

9 6.2 Taken hfd BHV (Hanriëtte Bruwer) Zrgdragen vr de pbuw en instandhuding van een parate BHV-rganisatie. Zrgdragen vr het pzetten en ntwikkelen, alsmede het beheer van het bedrijfsndplan, alsmede hiervan afgeleide plannen, zals het BHV-plan en ntruimingsplan. Zrgdragen vr de (herhalings)pleidingen, trainingen en efeningen van de BHV-ers en vr de vrlichting p het gebied van de taakstelling van de BHV-rganisatie betreffende alarmering en cmmunicatie. Cördineren van de bedrijfshulpverlening, zwel bij efeningen als bij calamiteiten (brand, ntruiming). Heeft de peratinele leiding gedurende de vrpstfunctie bij incidenten. Zrgdragen vr de aanwezigheid en gede werking van ndvrzieningen, zals middelen ter vrkming en bestrijding van ngevallen en een begin van brand, alsmede middelen vr in- en externe alarmering en waarschuwing. Namens het bedrijf ptreden als cntactpersn met de verige in- en externe hulpverleningsrganisaties. 6.3 Taken BHV-ers ( Linda, Christa, Jyce, Desiree en Ditte) Prbeert de vlgende infrmatie te verkrijgen: naam van slachtffers lkaal/ruimte verdieping gebuw aard calamiteit slachtffers Meldt de calamiteit bij het hfd BHV. Infrmeert de BHV pleg. Indien wenselijk Hfd BHV vervangen (hiernder valt.a.: leiding geven aan, en rapprteren aan). Het verrichten van levensreddende handelingen en reanimatie. Gewndenverzrging en -transprt. Het blussen van een beginnende brand. Het uitveren van de desbetreffende alarmprcedure cnfrm het bedrijfsndplan/ntruimingsplan. Het nderhuden van verbindingen met de externe hulpverleningsrganisaties. 6.4 Overige taken Wanneer Hfd BHV-er niet aanwezig is tijdens een calamiteit wrdt deze vervangen dr een plaatsvervangend BHV-er. De vlgrde hierin is: Hfd BHV-er: Hanriette Bruwer Plaatsvervangend BHV-er: Linda Krnelisse/ Christa Struik( vrijdag) BHV-er 1: Christa Struik BHV-er 2: desirée van Rssenberg BHV-er 3: Jyce Krnelisse BHV-er 4: Ditte van Feken Op dit mment kan de plaatvervangend BHV-er haar taken als pedaggisch medewerker (zals wegbrengen van kinderen) niet meer den. Deze taken wrden dan vergenmen dr iemand van kantr f een stagiaire die p dat mment aanwezig is. Indien dit niet mgelijk is brengt de vergebleven pedaggisch medewerker van de Sneshanen de kinderen z spedig mgelijk naar buiten.

10 7 Het beheer van materiaal vr de bedrijfshulpverlening Verbandtrmmels en -tassen Vlgens de richtlijnen van de Arbeidsinspectie is vr de grtere bedrijven (meer dan 10 medewerkers) een verbandtrmmel A ndig. Vr de kleinere bedrijven kan wrden vlstaan met een verbandtrmmel B. (Het verschil tussen verbandtrmmel A en verbandtrmmel B heeft nageneg uitsluitend betrekking p de heveelheid materiaal). Tenminste eenmaal per jaar met wrden nagegaan f de inhud ng p peil is, en f de hudbaarheidstermijn ervan ng niet is verlpen. Alarmkaarten Bij wijziging van interne f externe telefnnummers is een nmiddellijke aanpassing ndzakelijk. Wie verantwrdelijke: Hanriëtte Ontruimingsplattegrnden Tenminste eenmaal per jaar dient te wrden nagegaan f de gegevens p de ntruimingsplattegrnden ng actueel zijn. Bij ingrijpende verbuwingen f indien er wijziging kmt in de vluchtwegen dient nmiddellijk vr aanpassing te wrden zrggedragen. Wie verantwrdelijk: Hanriëtte Onderhud verige technische installaties Het is ndzakelijk m jaarlijks nderhud te (den) plegen aan eventuele brandmeldinstallaties, brandblusinstallaties (inclusief handbrandblussers en brandslanghaspels), ndverlichting e.d. Wie verantwrdelijk: Hanriëtte maandag 20 februari 2012

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorieën direct

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Regeling Management van incidenten en calamiteiten

Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten 1. Onder de wet wrdt in deze regeling de Arbeidsmstandighedenwet 1998 verstaan. 2. Deze regeling heeft

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL

STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL Inleiding... 1 Cnsultatie... 1 Stap 1: Het bericht... 1 Stap 2: Sleuteltri... 2 Stap 3: Duidelijkheid... 3 Stap 4: Het infrmeren van de schlgemeenschap... 4 Stap

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Welkom bij Kinderdagverblijf Polderpret!!... 2 Wat heeft kinderdagverblijf Polderpret u eigenlijk te bieden?...

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Welkom bij Kinderdagverblijf Polderpret!!... 2 Wat heeft kinderdagverblijf Polderpret u eigenlijk te bieden?... Inhudspgave Inhudspgave... 1 Welkm bij Kinderdagverblijf Plderpret!!... 2 Wat heeft kinderdagverblijf Plderpret u eigenlijk te bieden?... 2 Delstelling van kinderdagverblijf Plderpret... 2 Hfdstuk 1: De

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv.

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie