Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret"

Transcriptie

1 Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret

2 Inhudspgave Inleiding Ontruimingsplan Kinder-EHBO en BHV Bedrijfshulpverlening Del van bedrijfshulpverlening Uitgangspunt Categrieën direct betrkkenen Eisen te stellen aan de bedrijfshulpverlener Bedrijfshulpverlening en verzekering Ontruimingsplan Del ntruimingsplan Ontruimingsplattegrnd Plderpret Vrlichting vr de verschillende categrieën persnen Ontruimingssignaal Ontruimingsefening Verzamelplaats en pvangplaats Cntrlelijst Ontruimingsprcedure Verantwrdelijke mensen He te handelen bij ntdekken van brand dr hfd BHV f plaatsvervanger Ontruimingsprcedure bij brand vr grepsleid(st)ers Ontruimingsprcedure bij brand vr andere aanwezigen Taakverdeling Taken Directie (Hanriëtte Bruwer) Taken hfd BHV (Hanriëtte Bruwer) Taken BHV-ers (Ditte, Linda, Jyce en Desiree) Overige taken Het beheer van materiaal vr de bedrijfshulpverlening... 10

3 Inleiding Kinderen zijn tijdens een ndsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwrdelijk vr hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar k vr die van de kinderen. Dit creëert extra druk p het rganisatievermgen van de medewerkers van een kinderdagverblijf tijdens een calamiteit. 1 Ontruimingsplan Om in geval van nd tijdig en snel te kunnen ntruimen, is het ndzakelijk m een ged drdacht plan p te stellen ver de manier waarp dit kan wrden gerganiseerd. En mdat er bij een calamiteit altijd paniek heerst is het ged m de ntruiming minimaal één keer per jaar met medewerkers en kinderen te efenen. 2 Kinder-EHBO en BHV Kennis en vaardigheid van eerste hulp bij ngevallen is nmisbaar in de kinderpvang. Alle pedaggisch medewerkers p Plderpret hebben een geldig kinder-ehbo diplma. Verder is er altijd één BHV-er (inclusief EHBO) in het gebuw is en één medewerker met kinder-ehbo per grep. Dr jaarlijks een pfriscursus te vlgen blijft het diplma zijn waarde huden. Alle belangrijke zaken passeren hier de revue én men efent weer de meest essentiële vaardigheden. Verder zijn er ged gevulde dzen met EHBO-spullen. Persneel weet altijd waar de ds hangt. Een pedaggisch medewerker heeft de verantwrding ver de EHBO spullen en hudt bij welke materialen gebruikt zijn en zrgt tijdig dat alles weer wrdt aangevuld. Hfd BHV heeft de eindverantwrding ver de EHBO spullen. 3 Bedrijfshulpverlening 3.1 Del van bedrijfshulpverlening Het del van bedrijfshulpverlening is het beperken van de risic s vr medewerkers, kinderen en bezekers dr: - het rganiseren en uitveren van: eerste hulpverlening bij ngevallen; bestrijding van brand; ntruiming van gebuwen in bedreigende situaties; - het geven van vrlichting en pleidingen p dit gebied. 3.2 Uitgangspunt Bedrijfshulpverlening binnen kinderdagverblijf Plderpret is gesteld p de wettelijke minimumeisen, tenzij uit de risic-inventarisatie blijkt dat extra f zwaardere maatregelen en/f vrzieningen ndzakelijk zijn. 3.3 Categrieën direct betrkkenen In het kinderdagverblijf wrden drie categrieën persnen nderscheiden: 1 Medewerkers: medewerkers (al dan niet met een vast dienstverband), regelmatig aanwezige medewerkers van derden, uitzendkrachten, stagiairs, vakantiekrachten; 1. Bezekers: kinderen, uders, bezekers, incidenteel aanwezige medewerkers van derden (nderhudsmnteurs e.d.); 2. Bedrijfshulpverleners.

4 3.4 Eisen te stellen aan de bedrijfshulpverlener Op basis van het bedrijfshulpverleningsbeleid zullen de bedrijfshulpverleners aan de vlgende eisen meten vlden: - geen ambulante functie bekleden; - kennis hebben van het gehele gebuw f de hem tegewezen delen van het gebuw, afhankelijk van de grtte (vluchtwegen, technische ruimten, brandblusapparatuur e.d.); - vldende verwicht en besluitvaardigheid bezitten (bijv. een leidinggevende functie bekleden); - de cursus bedrijfshulpverlener te hebben gevlgd; - bereid te zijn, zijn kennis en vaardigheden te nderhuden dr het vlgen van de ndzakelijke pleidingen;. De pleiding tt bedrijfshulpverlener, alsmede de verplichte herhalingscursussen vinden in beginsel in werktijd plaats. Omdat dit binnen het kinderdagverblijf niet mgelijk is, zullen de uren vr de te vlgen cursussen verged wrden in de vrm van veruren. 3.5 Bedrijfshulpverlening en verzekering Aan de uitvering van bedrijfshulpverlening zijn risic s verbnden. Deze risic s zijn tweeledig: schade/letsel tegebracht aan de bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taak (de bedrijfshulpverlener als slachtffer) schade/letsel tegebracht dr de bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taak (de bedrijfshulpverlener als aangesprken partij) De bedrijfshulpverlener als slachtffer. Een bedrijfshulpverlener kan bij de uitefening van zijn taken gewnd raken f zelfs verlijden. Tt vr krt was de situatie met betrekking tt de dekking van deze risic s duidelijk: ze waren gedekt via de Ziektewet, de WAO, en de cllectieve ngevallenverzekering. De huidige cllectieve ngevallenverzekering keert bij verlijden één jaarsalaris uit en bij blijvende algehele invaliditeit vier maal het brut jaarsalaris. Dr wetswijzigingen zijn het WAO-gat en het ANW-hiaat ntstaan. Aangezien het WAO-gat cllectief via de CAO is geregeld, vrmen de gevlgen vr nabestaanden bij verlijden van een bedrijfshulpverlener als gevlg van BHV-activiteiten het enige niet rechtstreeks gedekte risic. Het is mgelijk m p vrijwillige basis een verzekering af te sluiten m de gevlgen van het ANW-hiaat p te vangen De bedrijfshulpverlener als aangesprken partij. Het kan vrkmen dat een bedrijfshulpverlener bij de uitefening van zijn taken futen f vergissingen maakt, waarp hij dr het slachtffer (f zijn/haar nabestaanden) wrdt aangesprken. De bedrijfshulpverlener valt in dit srt gevallen nder de geslten aansprakelijkheidsverzekering. 4 Ontruimingsplan Ondanks dat er vraf vrzieningen wrden getrffen, kan het tch vrkmen dat er een calamiteit ntstaat. In het ntruimingsplan staat beschreven he een gebuw p een veilige en snelle wijze kan wrden ntruimd. 4.1 Del ntruimingsplan Het del van een ntruimingsplan is m een bedrijfshulpverleningsrganisatie te creëren die in geval van een ndsituatie f dreigende ndsituatie tijdig en snel kan wrden geactiveerd en delmatig kan ptreden m, vr zver mgelijk, de rzaak van de ndsituatie geheel f gedeeltelijk te elimineren en de gevlgen ervan zveel mgelijk te beperken. Het is tevens van belang dat er niet alleen een mi plan ligt, maar dat dit in de praktijk wrdt geefend. De ntruimingsefeningen zijn van essentieel belang m een ntruiming ged te laten verlpen en m eventueel het ntruimingsplan aan te passen. Vanuit de Arb-wet is het verplicht minimaal één keer per jaar te efenen.

5 Er kunnen diverse srten efeningen wrden gedaan p diverse manieren. Er kan een begin wrden gemaakt met een efening p papier, die kan wrden uitgebreid dr een aangekndigde efening, een half aangekndigde efening en als laatste de niet aangekndigde efening. Hieruit kan blijken in heverre de ntruimingspleg/bhv rganisatie in staat is het pand effectief en efficiënt te ntruimen en/f er ng extra pleiding/bijschling/efeningen ndig zijn. 4.2 Ontruimingsplattegrnd Plderpret Er is een plattegrnd waarp aangegeven is: de vluchtrute vanuit elke ruimte de plaats van de nduitgangen de plaats van de blusmiddelen Het ntruimingsplan en de plattegrnden zijn bij elkaar gevegd en het geheel is vrgelegd aan de lkale brandweer. Elke pedaggisch medewerker is p de hgte van de plattegrnd van het kinderdagverblijf. Er bevindt zich een kpie van de plattegrnd in de BHV map. Er hangen tevens plattegrnden in het hele gebuw. 4.3 Vrlichting vr de verschillende categrieën persnen. De wetgever verplicht de werkgever de werknemer vr te lichten ver de risic s in de werksituatie. De werknemer is verplicht deze vrlichting te vlgen. Vr de medewerkers en de bezekers wrdt deze vrlichting in de vlgende vrm gegten: Medewerkers Bezekers Schriftelijke infrmatie bij binnenkmst p de X X eerste dag Mndelinge instructie (blusmiddelen, vluchtwegen) dr de directeur f X Bedrijfshulpverlener Peridieke veiligheidsvrlichting (grep) X Opvlgen aanwijzingen X X 4.4 Ontruimingssignaal Het waarschuwen van de in het pand aanwezige persnen bij een calamiteit zal geschieden met behulp van een ntruimingsinstallatie, indien de aanwezigheid daarvan krachtens het Buwbesluit verplicht is. De keuze gesprken wrd dan wel uitsluitend een akestisch signaal vleit eveneens vrt uit het gestelde in het Buwbesluit. Overigens kan de brandweer aanvullende eisen stellen. Binnen kinderdagverblijf Plderpret is een ntruimingsinstallatie aanwezig.

6 4.5 Ontruimingsefening Het vltallige persneel is p de hgte van de ntruimingsprcedure en iedereen heeft een kpie van de ntruimingsprcedure en krijgt jaarlijks een instructie. Er wrden jaarlijks praktijkefening gerganiseerd vr het persneel (de pedaggisch medewerkers) en de kinderen (dit kan k eerst met pppen wrden geefend). Dit kan in de vlgende drie fasen: Datum en tijdstip ruim van tevren aangekndigd Wel de datum maar niet het tijdstip aangekndigd Oefening geheel naangekndigd. Persnen kunnen in een panieksituatie heel anders reageren. Daarm wrdt elke efening geëvalueerd met behulp van het evaluatiefrmulier (lgbek ntruimingsplan en efening) en de prcedure zndig aangepast. Alle helpers, schnmaaksters en eventueel uders weten he ze meten handelen in geval van nd. Zij zijn geïnfrmeerd dr een brief, bij de intake en kunnen infrmatie vinden. Ieder jaar wrdt dr het Hfd BHV en diens plaatsvervanger een plan gemaakt vr de ntruimingsefeningen. Dit gebeurt vr 30 januari. 4.6 Verzamelplaats en pvangplaats Bij een ntruiming van het kinderdagverblijf wrden alle kinderen dr de pedaggisch medewerkers en eventueel dr ander persneel naar de verzamelplaats gebracht. Het is belangrijk dat elke pedaggisch medewerker zijn/haar presentielijst van de betreffende grep meeneemt naar de verzamelplaats. Op deze plaats wrdt gecheckt f alle medewerkers en alle kinderen uit het pand zijn. Ofwel: f iedereen in veiligheid is gebracht. Het is dan k van essentieel belang iedere dag de presentielijst bij te huden en deze in geval van een ntruiming mee naar buiten te nemen. Het hfd Bedrijfshulpverlening (hfd BHV), bepaalt de verzamelplaats. Dit is in het geval van Plderpret het (speel)terrein vr het kinderdagverblijf. Op het mment dat er vlak bij dit plein brand is, bijvrbeeld bij de entree van het pand, meten de kinderen verzameld wrden p het achterterrein. In principe is het geen ptie m dit als verzamelplaats te gebruiken mdat we daar niet weg kunnen. Er is daar maar 1 vluchtrute, p het mment dat deze niet bruikbaar is dr brand, zit je vast. Natuurlijk brengen wij nit mensen en kinderen pzettelijk in gevaar. Indien blijkt dat het speelterrein vr te gevaarlijk is, wrdt er dr de Hfd BHV beslten m naar de BSO p het achterterrein te gaan. De kinderen wrden verzameld p het achterste gedeelte van dit terrein. Via de brug kunnen de kinderen het park in lpen. De brandweer wrdt dan ngmaals gebeld met het bericht dat de kinderen vanuit het park achter het dagverblijf gered dienen te wrden. Wanneer het kinderdagverblijf na een ntruiming vr langere tijd niet mag wrden betreden f wanneer de weersmstandigheden zeer slecht zijn, kan het handig zijn een pvangplaats te hebben. In de meeste gevallen is dit een pand in de nabije mgeving, waar het persneel (de pedaggisch medewerkers) en de kinderen kunnen wrden pgevangen. Hier zit men warm en drg en kan vr iets te drinken wrden gezrgd. Het hfd BHV kan deze lcatie regelen dr cntact te zeken en te huden met het hfd BHV f (veiligheids)cördinatr van een pand in de nabije mgeving. Dit is in het geval van Plderpret de lcatie van de buitenschlse pvang aan de Ladderhaak Cntrlelijst Op Plderpret wrdt aandacht besteed aan de brandveiligheid van het kinderdagverblijf. Er wrden cntrlelijsten brandveiligheid ingevuld en regelmatig gecntrleerd. Waarndig wrdt een actieplan pgesteld vr die nderdelen die aangepakt meten wrden. Dit wrdt pgenmen in het veiligheidsverslag.

7 5 Ontruimingsprcedure 5.1 Verantwrdelijke mensen 1 Hfd BHV: Hanriëtte Bruwer 2 Plaatsvervanger BHV-er: Linda Krnelisse 3 BHV-ers: Christa Struik (vrijdag) Desirée van Rssenberg (p vrijdag) Jyce Krnelisse Ditte van Feken Bvenstaande mensen zijn verantwrdelijk vr de ntruimingsprcedure, zij zijn k in deze vlgrde verantwrdelijk. De grepsleiding weet altijd wie van de bvenstaande mensen aanwezig zijn. 5.2 He te handelen bij ntdekken van brand dr hfd BHV f plaatsvervanger Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Gaat het niet m een klein brandje f krijgt u een brandmelding, bel dan direct en meldt het vlgende: * brand * adres * plaats Ver een glbale verkenning uit en geef indien ndig het ntruimingssignaal dr een glas van het brandalarm in te drukken. Ga naar de centrale hal en infrmeer de BHV pleg. Verdeel de taken nder de aanwezigen die p dat mment geen baby-, dreumes en/f peutergrepen nder hun hede hebben: Wie helpt bij het wegbrengen van de baby s, dreumesen en/f peuters? Wie nderneemt eventueel ng een bluspging? Wie neemt de sleutel mee m het gas en het elektra af te sluiten? Wie cntrleert de ntruimde ruimten (is iedereen weg, zijn alle ramen en deuren dicht, elektrische apparaten uit)? Wie vangt de brandweer p? Neem de sleutel mee vr de werkplaats van meneer Rs zdat de brandweer gas en elektriciteit af kan sluiten. Sleutel hangt in rde sleutelkastje bij brandhaspel Ga naar de verzamelplaats buiten en vang brandweer, eventueel andere hulpdiensten en de kinderen p. Inventariseer f er persnen vermist wrden. Meld alle bijznderheden aan de brandweer Richtlijnen vr de verdeling van de taken De verzrger van de jngste baby s in de babygrep brengt de jngste baby s weg De babyverzrger die de jngste baby s wegbrengt neemt de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee! De andere babygrepleidsters nemen de verige kinderen mee naar buiten De dreumesleidsters zetten de jngste kinderen in de blderkar en nemen de grteren mee aan de hand naar buiten. Degene die de blderkar trekt neemt k de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee. De sneshanenleidsters nemen de kinderen in een rij mee naar buiten en nemen de presentielijst, de calamiteitenmap en de telefn mee. Hfd BHV waarschuwt de andere aanwezige in het pand Hfd BHV-er det een bluspging en neemt de sleutel van de werkplaats mee. Hfd BHV-er cntrleert de ntruimde ruimten De eerst aanwezige BHV-er vangt de brandweer p BHV-ers verrichten levensreddende handelingen en reanimatie waar ndig binnen. Pedaggisch medewerkers (met kinder-ehbo) verrichten levensreddende handelingen en reanimatie buiten. BHV-ers verzrgen de gewnden waar ndig binnen.

8 Pedaggisch medewerkers (met kinder-ehbo) verzrgen de gewnden buiten. Als de BHV-er buiten kmt verrichten de BHV-er levensreddende handelingen en reanimatie waar ndig buiten. Neemt de grepsleiding dus ver. BHV-ers verzrgen de gewnden waar ndig buiten. Zet verige aanwezigen zveel mgelijk in, maar zrg vr duidelijke pdrachten 5.3 Ontruimingsprcedure bij brand vr grepsleid(st)ers Bel direct het hfd BHV f diens plaatsvervanger. Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Stel de kinderen gerust. Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte. Zet alle elektrische apparaten uit. De grepsleiding die deze dag de dreumesen en de peuters verzrgt: Laat de kinderen zich pstellen in een rij, geef elkaar een hand en evacueer ze uit de ruimte en breng ze naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf. Zet de kleine kinderen in de blderkar. Neem alleen de (presentie)lijst, calamiteitenmap en telefn mee! De grepsleiding die deze dag de jngste baby s verzrgt: Breng de baby s naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf. Neem alleen de (presentie)lijst, calamiteitenmap en telefn mee! (pedaggisch medewerker baby s) Lp rustig (NIET rennen, dit vergrt de kans p struikelen). Vertel k aan de kinderen dat zij niks mee mgen nemen en niet mgen rennen. Blijf bij rkntwikkeling z laag mgelijk bij de grnd. Maak gebruik van de dichts bijzijnde (nd)uitgang. Cntrleer f de grep cmpleet is en meldt u af bij de plaatsvervangend BHV-er (tweede BHVer) p de verzamelplaats. Verlaat nit znder testemming de verzamelplaats. Met testemming van het hfd kan wel bijstand verleend wrden aan andere grepen, indien dit ndig mcht zijn. Vlg altijd de aanwijzingen van het hfd BHV f diens plaatsvervanger en ga nit in discussie. 5.4 Ontruimingsprcedure bij brand vr andere aanwezigen Bel direct het hfd BHV f diens plaatsvervanger. Ontdekt u zelf de brand en gaat het m een klein brandje, prbeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risic! Indien u het alarmsignaal/ntruimingssignaal hrt: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte. Zet alle elektrische apparaten uit. Ga naar de instructieplaats; de centrale hal en vlg de instructies van het hfd BHV. Ga daarna naar de verzamelplaats; de speelplaats vr het kinderdagverblijf, en meld uw bevindingen aan het hfd BHV. Vlg altijd de aanwijzingen van het hfd BHV f diens plaatsvervanger en ga nit in discussie. 6 Taakverdeling 6.1 Taken Directie (Hanriëtte Bruwer) De Algemene taken van de directie zijn de vlgende: Heeft de eindverantwrdelijkheid van de ttale ntruiming. Draagt verantwrdelijkheid vr ptreden van eigen rganisatie. Draagt zrg vr inlichten van de familie van eventuele slachtffers. Infrmeert media.

9 6.2 Taken hfd BHV (Hanriëtte Bruwer) Zrgdragen vr de pbuw en instandhuding van een parate BHV-rganisatie. Zrgdragen vr het pzetten en ntwikkelen, alsmede het beheer van het bedrijfsndplan, alsmede hiervan afgeleide plannen, zals het BHV-plan en ntruimingsplan. Zrgdragen vr de (herhalings)pleidingen, trainingen en efeningen van de BHV-ers en vr de vrlichting p het gebied van de taakstelling van de BHV-rganisatie betreffende alarmering en cmmunicatie. Cördineren van de bedrijfshulpverlening, zwel bij efeningen als bij calamiteiten (brand, ntruiming). Heeft de peratinele leiding gedurende de vrpstfunctie bij incidenten. Zrgdragen vr de aanwezigheid en gede werking van ndvrzieningen, zals middelen ter vrkming en bestrijding van ngevallen en een begin van brand, alsmede middelen vr in- en externe alarmering en waarschuwing. Namens het bedrijf ptreden als cntactpersn met de verige in- en externe hulpverleningsrganisaties. 6.3 Taken BHV-ers ( Linda, Christa, Jyce, Desiree en Ditte) Prbeert de vlgende infrmatie te verkrijgen: naam van slachtffers lkaal/ruimte verdieping gebuw aard calamiteit slachtffers Meldt de calamiteit bij het hfd BHV. Infrmeert de BHV pleg. Indien wenselijk Hfd BHV vervangen (hiernder valt.a.: leiding geven aan, en rapprteren aan). Het verrichten van levensreddende handelingen en reanimatie. Gewndenverzrging en -transprt. Het blussen van een beginnende brand. Het uitveren van de desbetreffende alarmprcedure cnfrm het bedrijfsndplan/ntruimingsplan. Het nderhuden van verbindingen met de externe hulpverleningsrganisaties. 6.4 Overige taken Wanneer Hfd BHV-er niet aanwezig is tijdens een calamiteit wrdt deze vervangen dr een plaatsvervangend BHV-er. De vlgrde hierin is: Hfd BHV-er: Hanriette Bruwer Plaatsvervangend BHV-er: Linda Krnelisse/ Christa Struik( vrijdag) BHV-er 1: Christa Struik BHV-er 2: desirée van Rssenberg BHV-er 3: Jyce Krnelisse BHV-er 4: Ditte van Feken Op dit mment kan de plaatvervangend BHV-er haar taken als pedaggisch medewerker (zals wegbrengen van kinderen) niet meer den. Deze taken wrden dan vergenmen dr iemand van kantr f een stagiaire die p dat mment aanwezig is. Indien dit niet mgelijk is brengt de vergebleven pedaggisch medewerker van de Sneshanen de kinderen z spedig mgelijk naar buiten.

10 7 Het beheer van materiaal vr de bedrijfshulpverlening Verbandtrmmels en -tassen Vlgens de richtlijnen van de Arbeidsinspectie is vr de grtere bedrijven (meer dan 10 medewerkers) een verbandtrmmel A ndig. Vr de kleinere bedrijven kan wrden vlstaan met een verbandtrmmel B. (Het verschil tussen verbandtrmmel A en verbandtrmmel B heeft nageneg uitsluitend betrekking p de heveelheid materiaal). Tenminste eenmaal per jaar met wrden nagegaan f de inhud ng p peil is, en f de hudbaarheidstermijn ervan ng niet is verlpen. Alarmkaarten Bij wijziging van interne f externe telefnnummers is een nmiddellijke aanpassing ndzakelijk. Wie verantwrdelijke: Hanriëtte Ontruimingsplattegrnden Tenminste eenmaal per jaar dient te wrden nagegaan f de gegevens p de ntruimingsplattegrnden ng actueel zijn. Bij ingrijpende verbuwingen f indien er wijziging kmt in de vluchtwegen dient nmiddellijk vr aanpassing te wrden zrggedragen. Wie verantwrdelijk: Hanriëtte Onderhud verige technische installaties Het is ndzakelijk m jaarlijks nderhud te (den) plegen aan eventuele brandmeldinstallaties, brandblusinstallaties (inclusief handbrandblussers en brandslanghaspels), ndverlichting e.d. Wie verantwrdelijk: Hanriëtte maandag 20 februari 2012

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Maritieme opleiding Dek

Maritieme opleiding Dek Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie