Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)"

Transcriptie

1 Nieuwe vrwaarden ANBI Stichting Inf: Belastingdienst regeling 2014 Ntitie subsidie ANBI Stichting De naam: Stichting De Friesland Het RSIN f het fiscaal nummer: (het handelsregister van de Kamers van Kphandel en Fabrieken) De cntactgegevens: Stichting De Friesland Harlingertrekweg HR Leeuwarden De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: De raad van bestuur: D. Mnissen, S. Hfenk Lid van de raad van tezicht: W.P Pietersen H. Advkaat J.J. Wezenaar Het beleidsplan: De rl van de Raad van Tezicht is met name het spreken ver beleid en vervlgens het tetsen van dit beleid en gedkeuring geven aan de dr de Raad van Bestuur vastgestelde prjecten. Vaste nderdelen van de vergadering: Acties uit de vrgaande vergadering(en) Statusverzicht alle gehnreerde prjecten (te ntwikkelen, zie k prcedure mnitring) Financieel verzicht met uitsplitsing per jaar Overzicht afgewezen prjecten in de laatste peride Overzicht tegekende prjecten in de laatste peride Besluitvrming nieuwe aanvragen prjecten > ,- en interne prjecten Eindevaluatie afgernde prjecten Steekprefsgewijze inhudelijke bespreking, elke vergadering minimaal één prject met nadere telichting f presentatie dr de aanvrager

2 Het belningsbeleid: De Raad van Tezicht zal minimaal 3 keer en bij vrkeur 4 keer per jaar bijeen kmen. Per vergadering wrdt een vast bedrag beschikbaar gesteld vr de leden van Raad van Tezicht. De delstelling: uit Statuten dcument ANBI Stichting De Friesland Artikel De prichting van de stichting is geschied met de bedeling dat gelden die ter beschikking wrden gesteld aan de stichting uitsluitend wrden besteed in het algemeen belang ten beheve van de vermelde delen van de stichting De stichting heeft de del: het financieren van initiatieven ter verbetering van de gezndheidszrg en de vlksgezndheid meer in het bijznder in het kerngebied van Divisie De Friesland Zrgverzekeraar, welke nder meer vrkmt uit de nderlinge waarbrgmaatschappij De Friesland Zrgverzekeraar U.A. te Leeuwarden, en welke initiatieven in verwegende mate direct f indirect ten gede kmen aan de verzekerden van de andere zrgverzekeringsbedrijven binnen Eurek/Achmea De stichting begt niet het maken van winst. Een verslag van de activiteiten: Prject 1: Digipli My Digi Pli is de plek waar patiënten, die een behandeling in het ziekenhuis ndergaan, infrmatie krijgen ver hun persnlijke: - situatie - behandeling - leefregels - cmmunicatie ver en weer met de specialist/arts/verpleegkundige. Het is het standaard platfrm waarin de berepsverenigingen van de medisch specialisten.a. geverifieerde 3 D animaties van behandelingen plaatsen. De specialist laat de eigen patiënt zien wat de peratie inhudt en bij wie en he de behandeling in hun ziekenhuis eruit ziet. Dr de patiënt p maat en persnlijk te bedienen ntstaat: transparantie, uitleg, meer zekerheid en meer zelf regie. Vragenlijsten en evaluaties gaan via de My Digi Pli nline naar patiënt en ziekenhuis. De digitale pli is succesvl uitgetest bij gynaeclgie patiënten in Heerenveen. De initiatienemers willen nu graag prject pschalen en testen bij andere specialismen en prject verder ntwikkelen. Prject 2: Geriatrische vedingsmeter Dat de geriatrische patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis vldende eten en drinken zdat hun behefte aan vedingstffen en vcht wrdt behaald, nderveding adequaat wrdt behandeld c.q. nderveding kan wrden vrkmen. Aan het eind van dit prject is de al ntwikkelde Leidraad Onderveding bij de Geriatrische Patiënt gebuwd als web applicatie. Dit prject draagt bij aan de plssing van het prbleem van nderveding van geriatrische patiënten. De afdeling geriatrie binnen het MCL kan hiermee een grte kwaliteitsstap zetten. Daarnaast sluit de ntwikkeling naadls aan bij Leidraad Onderveding bij de Geriatrische Patiënt die 250 klinisch geriaters in Nederland vlgen. Dr het ntwikkelen van een web applicatie past het prject k binnen het beleid ehealth plssingen te ntwikkelen dat.a. De Friesland vlgt.

3 Een meetbare betere transparantie van de kwaliteit van de zrg (in het web applicatie wrden statistieken bijgehuden m de effecten te kunnen rapprteren). Een meetbare betere cmmunicatie tussen zrgverleners nderling en/f tussen zrgverleners en verzekerden. Het web applicatie dient m inzicht in nderveding te geven vr zrgverleners in en extramuraal en patiënten en is daarmee een middel m het gesprek ver nderveding input te geven. Nieuwe prducten/cncepten die vrzien in een behefte van verzekerden. Prject 3: Pilt laaggeletterdheid NIGZ Hfddel van dit prject is m samen met 3 Friese piltziekenhuizen de bestaande Amerikaanse/Nederlandse QuickScan instrumenten p maat te maken dr ze te vertalen naar de Nederlandse cntext (passend in de Nederlandse ziekenhuiscultuur, bij de Nederlandse patiënten), deze te implementeren binnen de 3 Friese ziekenhuizen en p basis daarvan de verbeterpunten vr deze ziekenhuizen in kaart te brengen. Patiënten hebben meite met het beantwrden van vragen, het begrijpen van infrmatie, het pvlgen van instructies en het managen van zelfzrg. Vral mensen met lage gezndheidsvaardigheden. Het nderzek naar de relatie tussen gezndheid en gezndheidsvaardigheden staat in Nederland in de kinderschenen. Er is wel nderzek naar laaggeletterdheid en gezndheid. Laaggeletterdheid is een nderdeel van gezndheidsvaardigheden. Dit nderzek laat zien dat laaggeletterden vaker een matige f slechte gezndheid rapprteren dan hggeleerde en dat zij vaker gezndheidsprblemen hebben zals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische prblemen. Het NIGZ heeft een quick scan gezndheidsvaardigheden ziekenhuizen. Deze quickscan kan de uitgangssituatie m.b.t. laaggeletterdheid in kaart brengen. Met behulp van checklists en walking interviews wrdt de uitgangssituatie in kaart gebracht Mensen met beperkte gezndheidsvaardigheden en ziekenhuismedewerkers veren de QuickScan uit. De infrmatie uit de QS laat zien welke verbeterpunten er zijn in het ziekenhuis p het gebied van gezndheidsvaardigheden. Op grnd hiervan kunnen de ziekenhuizen een eigen verbeterplan pstellen. Dit plan vrmt het uitgangspunt vr het gesprek van De Friesland Zrgverzekeraar met de ziekenhuizen in het kader van de zrginkp/ prestatieafspraken. Prject 4: GEEF GEEF heeft de ambitie uitgesprken m uit te greien tt hét kennis- en educatieplatfrm p het gebied van wnen, zrg en welzijn in Fryslân. In de cntext van ze ntwikkelingen als krimp, technlgie, behefte aan zrg thuis, afname van de berepsbevlking etc. wil GEEF plssingen leveren p het terrein van innvatieve technlgie, zrg- en welzijnscncepten. GEEF richt zich p verschillende delgrepen: wningbuwcöperaties, zrginstellingen, gemeenten, welzijnsrganisaties, maar k zrgverzekeraar. Vr de verzekeraar is GEEF een ntwikkelplaats vr het tetsen van methden en technieken, k vanuit het gpunt van bevrderen preventie en geznd gedrag, zelfredzaamheid en nafhankelijkheid van zrg. GEEF hudt zich vral bezig met nderzek naar en de inzet van zrgtechnlgie zals alarmering, dmtica, beeldcmmunicatie, zrg p afstand en nline (infrmatie)diensten. Prducten en diensten van GEEF: Huis van heden (demnstratieruimte vr.a. technlgie), nderzek, advies en prjectbegeleiding, kennis en educatie. Prject 5: Z3 De Cöperatie Z3 i.. heeft zich tt del gesteld m zrg vr chrnische patiënten te verbeteren, in het bijznder dr middel van e-health, waardr: Substitutie van zrg van 2e naar 1e en van 1e naar 0e lijn kan plaatsvinden;

4 Patiënten ndersteund kunnen wrden in hun zelfmanagement en telemnitring; Inzicht verkregen kan wrden in de kwaliteit van (integrale) zrg vr zrgaanbieders, zrgverzekeraars en zrgvragers en nderzek gedaan kan wrden naar verbeteringen van die zrg. Om deze mgelijk te maken, is een inhudelijk en technisch gestandaardiseerde infrastructuur vr datacmmunicatie vereist. Deze gestandaardiseerde infrastructuur heeft de naam Stekkerds meegekregen. De Z3 stekkerds garandeert technische interperabiliteit en faciliteert daarmee de infrmatie-uitwisseling tussen betrkkenen in de keten. De Z3 stekkerds is gebaseerd p pen standaarden die aansluiten p wat dr zrgverleners is afgesprken in (zrg)standaarden, richtlijnen en prtcllen. Partijen verbinden en erbij betrekken m het LSP (datacmmunicatie) te versnellen. Prject 6: BD4U BD4U heeft een tl ntwikkeld m.b.t. een gestandaardiseerde aanpak rndm diagnstiek van GGZ-cliënten (bij huisartsenpraktijken en eerstelijnspsychlgen) vr uitrl binnen Friesland. Het gaat hierbij m een gestandaardiseerde nline diagnstische tl: PQN. Data gedreven beslissingen nemen p basis van de PQN vragenlijst. De vragenlijst vedt het beslissingsplatfrm van waaruit al dan niet een behandeling vlgt. Data zijn alleen tegankelijk vr de gebruiker zelf/gekzen behandelaar en de klantprfielen kunnen anniem wrden gekppeld aan diensten van BD4U en 3 e partijen. Dit alles met leiden tt betere klantprfielen en verbreding naar andere zrggebieden. De cnsument krijgt met deze tl een inschatting (stplicht) f verder nderzek ndzakelijk is. De huisarts kan de stplicht-rapprtage k nline ntvangen. De behandelaar kan een uitgebreide expert rapprtage als input gebruiken vr diagnstiek en behandeladvies. Vrdelen: betere en snellere diagnstiek, betere drverwijzing, snellere behandeling en in het bijznder een grte kstenbesparing. Prject 7: Vind uw zrgverlener De Friesland Zrgverzekeraar vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zrg transparant wrdt gemaakt vr alle verzekerden. Het zrgaanbd, en de kwalitatieve kenmerken daarvan, dienen inzichtelijk te zijn vr nze verzekerden. Tt p heden is binnen Nederland dergelijke infrmatie slechts gefragmenteerd en verspreid ver meerdere infrmatiepunten beschikbaar. Begd wrdt met betrekking tt deze infrmatie een geïntegreerde infrmatievrziening tt stand te brengen waar zwel de al beschikbare infrmatie vanuit de aanwezige data wrdt gebundeld, als k specifieke eigen data wrden tegevegd. De verzekerden kmen daarmee nadrukkelijk meer aan het rer bij de keuze van zrgaanbieders. Verwacht wrdt dat hiervan een aanvullende kwaliteitsimpuls zal uitgaan. Prject 8: Vrlichting & Cmmunicatie, herinrichting zrglandschap Friesland Vrp is een prject dat in 2011 is geïnitieerd dr De Friesland. De Friesland heeft de ambitie m in de regi Friesland te kmen tt integrale zrgvrzieningen die kwalitatief gede, veilige en betaalbare zrg mgelijk maken, nu en in de tekmst. De inzet van DFZ is er vral p gericht ziekte te vrkmen. Waar dat niet kan, is het streven verergering van ziekte f aandening tegen te gaan, de zelfredzaamheid te versterken en z de kwaliteit van leven te bevrderen. Waar behefte aan bestaat en waar DFZ in investeert, is gede zrg in samenhang dicht bij huis. Om te kmen tt integrale zrgvrzieningen is een herverdeling van de zrg tussen 1e, 2e en 3e lijn en spreiding en cncentratie van ziekenhuisvrzieningen ndig. Het gaat hierbij m de inrichting van

5 zrgnetwerken vr verschillende zrggebieden en de cnsequenties hiervan vr het zrglandschap in Friesland. Prject 9: Sprt p basisschlen fase 1 DFZ en Sprt Fryslân hebben de handen ineen geslagen m samen met gemeenten en nderwijs een structurele kwaliteitsverbetering te realiseren in het bewegingsnderwijs p de Friese basisschlen. Dit willen wij realiseren dr de inzet van 36 vakleerkrachten bewegingsnderwijs die p meerdere schlen de kwaliteit van de gymlessen versterken en in de tekmst het aantal uren bewegingsnderwijs verhgen van twee naar drie uren in de week. Sprt Fryslân vindt dat de kwaliteit van de gymlessen en de kennis van de dcent cruciaal zijn m bij kinderen beweging te stimuleren, een geznde mtriek te bevrderen en talent te ntdekken en te stimuleren. DFZ wil hiermee haar maatschappelijke rl nadrukkelijker vrm te geven. Dr te investeren in gezndheid, preventie en leefbaarheid wil De Friesland de kwaliteit van leven verbeteren en de leefbaarheid van de samenleving bevrderen. Prject 10: Ondernemerschap in de Zrg Verz is het platfrm van verenigde ndernemers in de zrg. De Friesland is een van de partners van Verz net als ZuidOstzrg en GSK. Verz wil verantwrd ndernemerschap in de zrg stimuleren dr middel van kennisntwikkeling, verdracht, uitwisseling en het verder brengen van zrginnvaties m z uiteindelijk bij te dragen aan een betere en duurzame patiëntenzrg. Verz wil vóór eind 2015 hét platfrm zijn vr ndernemerschap in de zrg mdat het beschikt ver de beste leerstel p dit vakgebied, jaarlijks bepalende publicaties uitbrengt en verschillende initiatieven heeft ndersteund die aantnbaar hebben geleid tt betere en duurzamere & klantgerichte patiëntenzrg. Belangrijke thema s zijn: Uitkmsten meten en inzichtelijk maken, he kan een efficiëntere ICT infrastructuur wrden gecreëerd; Patiëntenrganisaties en de rep m kwaliteit, he kan de stem van de patiënt wrden versterkt; Impact van e-health initiatieven p kwaliteit en efficiency van zrg; Innvatie en welke factren innvatie kunnen stimuleren en belemmeren; 11 Wetsus Uit nderzek blijkt dat medicijnresten lastig uit afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie Ril Water Zuiverings Instalatie s (RW I s ) is nvldende uitgerust m deze stffen af te breken. De aanwezigheid van antibitica en antibitica resistente bacteriën in afvalwater zrgen vr de bevrdering en verspreiding van resistentie, wat een gevaar vr de vlksgezndheid p kan leveren. Daarnaast zijn medicijnresten in het ppervlaktewater niet gewenst vanuit het gpunt van drinkwatervrziening. Binnen het thema Advanced Waste Water Treatment, AWWT" werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan hightech natuurkundige, scheikundige en bitechnlgische prcessen m vervuilt water te reinigen en geschikt te maken vr gebruik als drinkwater, vr hergebruik in de industrie, f vr veilige lzing p het ppervlaktewater.

6 Prject 12: Gebiedsgericht zrg Dngeradeel In 2012 is Zrgbelang Nederland gestart met het landelijke prject Gebiedsgerichte zrg vanuit Patiënte perspectief 1; de gemeente Dngeradeel is een van de drie piltgebieden. Het prject Gebiedsgerichte zrg vanuit Patiënte perspectief richt zich p de cntinuïteit van de zrg, het spreiden van de (basis)vrzieningen en het tekmstbestendig vrmgeven van de zrg(vrzieningen). Aan het eind van 2013 is als nevenprduct van de methdiekntwikkeling een ideeënbek tt stand gekmen welke een dr de burger en prfessinal gedragen set meningen en beelden beschrijft, waarin de burger zich herkend en erkend velt en welke dr de prfessinal als beleidsmatige input marmd wrdt. Bevrderen van gebiedsgerichte zrg die aansluit p de wensen van patiënten en zrggebruikers in een regi. Een gestandaardiseerde methdiek ntwikkelen m het realiseren van gebiedsgerichte zrg vanuit patiënten perspectief te stimuleren. Prject 13: Sprt p basisschlen fase 2 Zie prject 9 Prject 14: Het Anderhalvelijn Centrum (AHC) in Drachten Het AHC ndersteunt uderen thuis en hun huisartsen en kent twee (centrale) delstellingen: 1. Het ndersteunt uderen bij het behuden van zelfregie/ zelfstandigheid, een actieve leefstijl en (het behudt van hun) psychsciale redzaamheid. Het centrum wil de mgelijkheden en leuke kanten van het uder wrden k laten zien en daarmee gezndheidswinst creëren. Het effect hiervan met zijn dat een udere minder snel een zrgvraag ntwikkelt waardr de ttale zrgvraag minder snel greit. 2. Het ndersteunt huisartsen actief bij diagnstiek en behandeling van hun (kwetsbare) udere patiënten. Het brengt diagnstiek en behandeling naar de eerste lijn, dichtbij en in de buurt. Hiermee wrdt pname in de 2e lijn minder snel f niet ndig waardr de zrgksten in de tweede lijn gereduceerd kunnen wrden. Het mtt is In de 1 e lijn als het kan en in de 2 e lijn als het met. Het AHC is een nieuwe vrm van uderenzrg. Het is primair gericht p thuiswnende uderen en hun huisarts. Ouderen en huisartsen zijn actief betrkken bij de ntwikkeling. Prject 15: Migratie OZIS naar LSP Bij het medicatiedssier is het uiteindelijke del m te kunnen vlden aan de Nederlandse richtlijn medicatieverdracht. Deze stelt dat actuele en cmplete medicatiegegevens beschikbaar meten zijn bij vrschrijven, in spedgevallen en bij verdrachtssituaties. Aansluiting van alle huisartsen, aptheken en ziekenhuizen p het LSP. Gebruik van de berichtgeving ver het LSP t.b.v. uitwisseling van huisartsendssiers en medicatiegegevens. Integratief systeem ntwikkeld vr medicatiedssier. Vanwege het veelvud van partijen is dit een cmplex en intensief traject. De Friesland heeft de ambitie kplperregi te zijn p dit dssier.

7 Prject 16: ZrgBuurtSuper De centrale prbleemstelling van dit prject is: He rganiseren we de samenwerking tussen rganisaties rndm de mantelzrg zdat de inzet (beschikbaarheid) van de mantelzrger wrdt gewaarbrgd waarbij de kwaliteit van de zrg aan de cliënt wrdt gebrgd en de ksten van de zrg wrden beperkt? Het richt zich p mantelzrgers i.p.v. de traditinele Cliëntgerichtheid, het blikveld van de aanbieders in zrg & welzijn wrdt naast die van de cliënt, met het in beeld brengen en ndersteunen van mantelzrgers uitgebreid naar het ttale cliëntsysteem. De maatschappelijke relevantie van het prject is zelfmanagement vr gezndheid. Verbinding (dichtbij) tussen zrg- en welzijnsaanbieders en infrmele rganisaties (vrijwilligers) en de cliënten en mantelzrgers in de buurt. Verbinding van bestaande rganisaties in plaats van de inrichting van een nieuw lket f cördinatr. Verbinding van rganisaties in zrg & welzijn en de verbinding tussen frmele prfessinele rganisaties en infrmele rganisaties en instellingen, dr krtere lijnen snellere signalering en pvlging en een meer integraal aanbd. Prject 17: Mijndigipli Zwangerschap Del van dit prject is de perinatale sterfte in de prvincie Friesland te verminderen. In ptentie betreft het alle zwangere vruwen en hun behandelaars in heel Nederland. Het betreft patiënten die ged geïnfrmeerd willen wrden ver hun zwangerschap, die keuzes meten maken, die zich meten vrbereiden p een geznde leefstijl, waarbij k nline cntact wenselijk is. Fcus p eenduidige vrlichting p maat dr de 1e en 2e lijn vanuit perspectief van de klant gerganiseerd Is verzichtelijk, mdern vrmgegeven, eenvudig te bedienen, recht p het del af en prettig leesbaar. De verlskundige uit de thuispraktijk kan zelfs al infrmatie tevegen ter vrbereiding p het cnsult in het ziekenhuis. Dit is precies in lijn met de visie van het rapprt Een ged begin : de zrg wrdt vanuit het perspectief van meder en kind gerganiseerd en niet vanuit de verschillende echelns. Prject 18: BigMve BigMve heeft een GGZ-prgramma ntwikkeld vr mensen met een cmbinatie van psychische en smatische strnissen. Ter verbetering van het geznde functineren, vermindering van zrgafhankelijkheid en afname van schadelast. Dit det zij p een wijze waarbij de patiënt mede-ndernemend is vr zijn/haar eigen gezndheid. Gezndheid is een verantwrding van alle partijen en kan alleen in samenwerking en met het drbreken van grenzen en het aansluiten aan elkaars aanbd verbeterd wrden. Er is een transitie gaande van prbleemgericht, individualiserend aanbd naar ambitie-gedreven gemeenschappelijke trajecten. Met als ambitie de verhging van de kwaliteit van leven en het actief beheer van gezndheid dr het individu en de gemeenschap. Integraal aan een duurzame en betaalbare gezndheid buwen. Betreft nieuwe prduct/cncept vr klanten.

8 Prject 19: Natinale Denk Tank Het leveren van een bijdrage aan: Discussies rndm maatschappelijk relevante thema's. Tegengaan van de kennisverzuiling binnen Nederland. Jaarlijks de Natinale DenkTank rganiseren samen met talentvlle masterstudenten. Het buwen, nderhuden en faciliteren van een interdisciplinair netwerk van ud-deelnemers aan de Natinale DenkTank en hen een platfrm te bieden vr het ntplien van maatschappelijke initiatieven. De DenkTank stelt een gemtiveerde grep samen met uiteenlpende ervaringen en het vermgen m buiten de kaders te denken. De grep zal bestaan uit bèta s, alfa s en gamma s; bedrijfskundigen, filsfen, artsen, ecnmen - welke studierichting dan k. Onderzeksvraag 2013: "He kunnen we in Nederland een verandering in gedrag en mentaliteit bewerkstelligen bij de burger en bij de zrgverlener, zdat de burger zelf de regie wil veren ver de zrg vr zijn gezndheid?" Prject 20: BLOC Eén p de acht vruwen in Nederland wrdt gecnfrnteerd met brstkanker. Behandeling met chem- en/f raditherapie leidt mgelijk p de lange-termijn tt hart- en vaatziekten. Het is belangrijk m erachter te kmen f er vruwen rndlpen met ng nbekende cardiale disfunctie f hartfalen. Dit mdat vrege diagnse de mgelijkheid geeft tt vrege behandeling, wat mgelijk verslechtering van de cardiale functie afremt/vrkmt en de prgnse van de patiënt verbeterd. Del van deze studie m de prevalentie van cardiale disfunctie en (ngediagnsticeerd) hartfalen van vruwen geregistreerd in huisartspraktijken, die behandeld zijn vr brstkanker en leeftijd- en praktijk gematchte cntrle, te bepalen, del past k bij delstellingen prgramma healthy aging. Er is behefte aan meer lange-termijn data van grte ppulaties ver nieuwe echcardigrafische technieken in de fllw-up van kanker patiënten. Daarnaast is dit de eerste studie die wrdt gedaan vanuit de huisartsgeneeskunde. Hierdr kan het bepalen van de prevalentie in een relatief ngeselecteerde ppulatie plaatsvinden, waardr nze resultaten ged te vertalen zijn naar de algemene bevlking. Daarnaast kweken wij bewustzijn ver carditxiciteit als gevlg van de behandeling van (brst)kanker nder de deelnemende huisartsen. Een financiële verantwrding: vlgt

9 De Algemeen Nut Begende Instelling (ANBI) Inf ver ANBI status Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels veranderd vr algemeen nut begende instellingen (ANBI) p het gebied van: schenking successie aftrek van giften (inkmsten- en venntschapsbelasting) Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale vrdelen. Om als een ANBI te wrden aangewezen, met u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, k als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst. Het Innvatiefnds Zrgverzekeraars is p 20 september 2007 als ANBI erkend. Wat zijn de fiscale vrdelen vr een ANBI en wat is het belang vr aanvragers van financiele steun? Een ANBI heft geen successierecht f schenkingsrecht te betalen ver erfenissen en schenkingen die de ANBI ntvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI det in het algemene belang zijn vrijgesteld vr het recht van schenking. Als een instelling dr de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een dnateur giften van de inkmsten- f venntschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvr geldende regels). Wie kan als ANBI aangewezen wrden? Om als een ANBI aangewezen te kunnen wrden, meten het del en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstgmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier f individueel belang dienen. Onder andere sprtverenigingen, persneelsverenigingen en cmmerciële instellingen zijn geen ANBI. Kan een ANBI tch schenkings f successierecht verschuldigd zijn? In de vlgende gevallen kan schenkings- f successierecht zijn verschuldigd: Als een ANBI een uitkering det die niet vr 90% in het algemeen belang is, met de ANBI daarvan aangifte den bij de Belastingdienst/Ost-Brabant/kantr s-hertgenbsch. Als een ANBI een erfenis f schenking ntvangt waaraan een pdracht is verbnden. Hierdr is de erfenis f schenking niet in het algemeen belang. Bij z'n erfenis f

10 schenking met de ANBI daarvan aangifte den bij de Belastingdienst/Ost- Brabant/kantr 's-hertgenbsch. Brn:

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 2013 Krhenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 1 van 5 1. Rechtsvrm, inschrijving, fiscaalnummer, cntactgegevens KVK nummer 54116813 Deze inschrijving valt nder beheer van Kamer van Kphandel

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Projectplan Lang zult u wonen Ook met dementie!

Projectplan Lang zult u wonen Ook met dementie! Prjectplan Lang zult u wnen Ok met dementie! Prvincie Overijssel 2015-2017 Gemeente Enschede, mede namens de gemeenten: Dinkelland, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendrn, Hengel, Hf van Twente, Kampen, Lsser,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Mantelzrg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig kader... 5 1.3 Financieel kader... 6 Hfdstuk 2: Mantelzrg...

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie.

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie. VRAGENLIJST Zrgt u vr een naaste? De mee en ntvang gratis tips. Speciaal vr mantelzrgers heeft Surplus een instrument ntwikkeld dat u inzicht geeft in uw persnlijke situatie. Als u de vragenlijst invult,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013 VISIETEKST Zrgcircuits Reling Brn: netwerkteam (2013), Bekrachtigt p het Cmité: 04/09/2013 Via de prjectfiche RELING OVERLEG krijgen de subregi's Nrd, Midden, West en Zuid de pdracht m verlegtafels te

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Wmo de Kanteling. o o o o o o

Wmo de Kanteling. o o o o o o Wm de Kanteling Van Wvg naar Wm Wm als participatiewet: de Kanteling Wat vraagt het van de gemeente Wat vraagt het van de burger? Bezuinigingen Overhevelen van nderdelen uit AWBZ Van Wvg naar Wm VAN Wvg

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

De pioniersjaren voorbij

De pioniersjaren voorbij Beleidsvisie Nederlandse Vereniging vr Klinische Geriatrie De piniersjaren vrbij NVKG Pstbus 2704 3500 GS Utrecht inf@nvkg.nl Maart 2007 Beleidsvisie Nederlandse Vereniging vr Klinische Geriatrie De piniersjaren

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Inhoud. o o o o o o o o o o

Inhoud. o o o o o o o o o o Inhud Vrwrd Kent de MZ zijn eigen grenzen? Nee zeggen, lukt dat? Overbelasting? Verplichten van Mantelzrg? Waardering vr mantelzrg? Is ltgentencntact fijn? Wie zrgt vr de MZ? Instanties, regelgeving, gemeente,

Nadere informatie