Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)"

Transcriptie

1 Nieuwe vrwaarden ANBI Stichting Inf: Belastingdienst regeling 2014 Ntitie subsidie ANBI Stichting De naam: Stichting De Friesland Het RSIN f het fiscaal nummer: (het handelsregister van de Kamers van Kphandel en Fabrieken) De cntactgegevens: Stichting De Friesland Harlingertrekweg HR Leeuwarden De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: De raad van bestuur: D. Mnissen, S. Hfenk Lid van de raad van tezicht: W.P Pietersen H. Advkaat J.J. Wezenaar Het beleidsplan: De rl van de Raad van Tezicht is met name het spreken ver beleid en vervlgens het tetsen van dit beleid en gedkeuring geven aan de dr de Raad van Bestuur vastgestelde prjecten. Vaste nderdelen van de vergadering: Acties uit de vrgaande vergadering(en) Statusverzicht alle gehnreerde prjecten (te ntwikkelen, zie k prcedure mnitring) Financieel verzicht met uitsplitsing per jaar Overzicht afgewezen prjecten in de laatste peride Overzicht tegekende prjecten in de laatste peride Besluitvrming nieuwe aanvragen prjecten > ,- en interne prjecten Eindevaluatie afgernde prjecten Steekprefsgewijze inhudelijke bespreking, elke vergadering minimaal één prject met nadere telichting f presentatie dr de aanvrager

2 Het belningsbeleid: De Raad van Tezicht zal minimaal 3 keer en bij vrkeur 4 keer per jaar bijeen kmen. Per vergadering wrdt een vast bedrag beschikbaar gesteld vr de leden van Raad van Tezicht. De delstelling: uit Statuten dcument ANBI Stichting De Friesland Artikel De prichting van de stichting is geschied met de bedeling dat gelden die ter beschikking wrden gesteld aan de stichting uitsluitend wrden besteed in het algemeen belang ten beheve van de vermelde delen van de stichting De stichting heeft de del: het financieren van initiatieven ter verbetering van de gezndheidszrg en de vlksgezndheid meer in het bijznder in het kerngebied van Divisie De Friesland Zrgverzekeraar, welke nder meer vrkmt uit de nderlinge waarbrgmaatschappij De Friesland Zrgverzekeraar U.A. te Leeuwarden, en welke initiatieven in verwegende mate direct f indirect ten gede kmen aan de verzekerden van de andere zrgverzekeringsbedrijven binnen Eurek/Achmea De stichting begt niet het maken van winst. Een verslag van de activiteiten: Prject 1: Digipli My Digi Pli is de plek waar patiënten, die een behandeling in het ziekenhuis ndergaan, infrmatie krijgen ver hun persnlijke: - situatie - behandeling - leefregels - cmmunicatie ver en weer met de specialist/arts/verpleegkundige. Het is het standaard platfrm waarin de berepsverenigingen van de medisch specialisten.a. geverifieerde 3 D animaties van behandelingen plaatsen. De specialist laat de eigen patiënt zien wat de peratie inhudt en bij wie en he de behandeling in hun ziekenhuis eruit ziet. Dr de patiënt p maat en persnlijk te bedienen ntstaat: transparantie, uitleg, meer zekerheid en meer zelf regie. Vragenlijsten en evaluaties gaan via de My Digi Pli nline naar patiënt en ziekenhuis. De digitale pli is succesvl uitgetest bij gynaeclgie patiënten in Heerenveen. De initiatienemers willen nu graag prject pschalen en testen bij andere specialismen en prject verder ntwikkelen. Prject 2: Geriatrische vedingsmeter Dat de geriatrische patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis vldende eten en drinken zdat hun behefte aan vedingstffen en vcht wrdt behaald, nderveding adequaat wrdt behandeld c.q. nderveding kan wrden vrkmen. Aan het eind van dit prject is de al ntwikkelde Leidraad Onderveding bij de Geriatrische Patiënt gebuwd als web applicatie. Dit prject draagt bij aan de plssing van het prbleem van nderveding van geriatrische patiënten. De afdeling geriatrie binnen het MCL kan hiermee een grte kwaliteitsstap zetten. Daarnaast sluit de ntwikkeling naadls aan bij Leidraad Onderveding bij de Geriatrische Patiënt die 250 klinisch geriaters in Nederland vlgen. Dr het ntwikkelen van een web applicatie past het prject k binnen het beleid ehealth plssingen te ntwikkelen dat.a. De Friesland vlgt.

3 Een meetbare betere transparantie van de kwaliteit van de zrg (in het web applicatie wrden statistieken bijgehuden m de effecten te kunnen rapprteren). Een meetbare betere cmmunicatie tussen zrgverleners nderling en/f tussen zrgverleners en verzekerden. Het web applicatie dient m inzicht in nderveding te geven vr zrgverleners in en extramuraal en patiënten en is daarmee een middel m het gesprek ver nderveding input te geven. Nieuwe prducten/cncepten die vrzien in een behefte van verzekerden. Prject 3: Pilt laaggeletterdheid NIGZ Hfddel van dit prject is m samen met 3 Friese piltziekenhuizen de bestaande Amerikaanse/Nederlandse QuickScan instrumenten p maat te maken dr ze te vertalen naar de Nederlandse cntext (passend in de Nederlandse ziekenhuiscultuur, bij de Nederlandse patiënten), deze te implementeren binnen de 3 Friese ziekenhuizen en p basis daarvan de verbeterpunten vr deze ziekenhuizen in kaart te brengen. Patiënten hebben meite met het beantwrden van vragen, het begrijpen van infrmatie, het pvlgen van instructies en het managen van zelfzrg. Vral mensen met lage gezndheidsvaardigheden. Het nderzek naar de relatie tussen gezndheid en gezndheidsvaardigheden staat in Nederland in de kinderschenen. Er is wel nderzek naar laaggeletterdheid en gezndheid. Laaggeletterdheid is een nderdeel van gezndheidsvaardigheden. Dit nderzek laat zien dat laaggeletterden vaker een matige f slechte gezndheid rapprteren dan hggeleerde en dat zij vaker gezndheidsprblemen hebben zals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische prblemen. Het NIGZ heeft een quick scan gezndheidsvaardigheden ziekenhuizen. Deze quickscan kan de uitgangssituatie m.b.t. laaggeletterdheid in kaart brengen. Met behulp van checklists en walking interviews wrdt de uitgangssituatie in kaart gebracht Mensen met beperkte gezndheidsvaardigheden en ziekenhuismedewerkers veren de QuickScan uit. De infrmatie uit de QS laat zien welke verbeterpunten er zijn in het ziekenhuis p het gebied van gezndheidsvaardigheden. Op grnd hiervan kunnen de ziekenhuizen een eigen verbeterplan pstellen. Dit plan vrmt het uitgangspunt vr het gesprek van De Friesland Zrgverzekeraar met de ziekenhuizen in het kader van de zrginkp/ prestatieafspraken. Prject 4: GEEF GEEF heeft de ambitie uitgesprken m uit te greien tt hét kennis- en educatieplatfrm p het gebied van wnen, zrg en welzijn in Fryslân. In de cntext van ze ntwikkelingen als krimp, technlgie, behefte aan zrg thuis, afname van de berepsbevlking etc. wil GEEF plssingen leveren p het terrein van innvatieve technlgie, zrg- en welzijnscncepten. GEEF richt zich p verschillende delgrepen: wningbuwcöperaties, zrginstellingen, gemeenten, welzijnsrganisaties, maar k zrgverzekeraar. Vr de verzekeraar is GEEF een ntwikkelplaats vr het tetsen van methden en technieken, k vanuit het gpunt van bevrderen preventie en geznd gedrag, zelfredzaamheid en nafhankelijkheid van zrg. GEEF hudt zich vral bezig met nderzek naar en de inzet van zrgtechnlgie zals alarmering, dmtica, beeldcmmunicatie, zrg p afstand en nline (infrmatie)diensten. Prducten en diensten van GEEF: Huis van heden (demnstratieruimte vr.a. technlgie), nderzek, advies en prjectbegeleiding, kennis en educatie. Prject 5: Z3 De Cöperatie Z3 i.. heeft zich tt del gesteld m zrg vr chrnische patiënten te verbeteren, in het bijznder dr middel van e-health, waardr: Substitutie van zrg van 2e naar 1e en van 1e naar 0e lijn kan plaatsvinden;

4 Patiënten ndersteund kunnen wrden in hun zelfmanagement en telemnitring; Inzicht verkregen kan wrden in de kwaliteit van (integrale) zrg vr zrgaanbieders, zrgverzekeraars en zrgvragers en nderzek gedaan kan wrden naar verbeteringen van die zrg. Om deze mgelijk te maken, is een inhudelijk en technisch gestandaardiseerde infrastructuur vr datacmmunicatie vereist. Deze gestandaardiseerde infrastructuur heeft de naam Stekkerds meegekregen. De Z3 stekkerds garandeert technische interperabiliteit en faciliteert daarmee de infrmatie-uitwisseling tussen betrkkenen in de keten. De Z3 stekkerds is gebaseerd p pen standaarden die aansluiten p wat dr zrgverleners is afgesprken in (zrg)standaarden, richtlijnen en prtcllen. Partijen verbinden en erbij betrekken m het LSP (datacmmunicatie) te versnellen. Prject 6: BD4U BD4U heeft een tl ntwikkeld m.b.t. een gestandaardiseerde aanpak rndm diagnstiek van GGZ-cliënten (bij huisartsenpraktijken en eerstelijnspsychlgen) vr uitrl binnen Friesland. Het gaat hierbij m een gestandaardiseerde nline diagnstische tl: PQN. Data gedreven beslissingen nemen p basis van de PQN vragenlijst. De vragenlijst vedt het beslissingsplatfrm van waaruit al dan niet een behandeling vlgt. Data zijn alleen tegankelijk vr de gebruiker zelf/gekzen behandelaar en de klantprfielen kunnen anniem wrden gekppeld aan diensten van BD4U en 3 e partijen. Dit alles met leiden tt betere klantprfielen en verbreding naar andere zrggebieden. De cnsument krijgt met deze tl een inschatting (stplicht) f verder nderzek ndzakelijk is. De huisarts kan de stplicht-rapprtage k nline ntvangen. De behandelaar kan een uitgebreide expert rapprtage als input gebruiken vr diagnstiek en behandeladvies. Vrdelen: betere en snellere diagnstiek, betere drverwijzing, snellere behandeling en in het bijznder een grte kstenbesparing. Prject 7: Vind uw zrgverlener De Friesland Zrgverzekeraar vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zrg transparant wrdt gemaakt vr alle verzekerden. Het zrgaanbd, en de kwalitatieve kenmerken daarvan, dienen inzichtelijk te zijn vr nze verzekerden. Tt p heden is binnen Nederland dergelijke infrmatie slechts gefragmenteerd en verspreid ver meerdere infrmatiepunten beschikbaar. Begd wrdt met betrekking tt deze infrmatie een geïntegreerde infrmatievrziening tt stand te brengen waar zwel de al beschikbare infrmatie vanuit de aanwezige data wrdt gebundeld, als k specifieke eigen data wrden tegevegd. De verzekerden kmen daarmee nadrukkelijk meer aan het rer bij de keuze van zrgaanbieders. Verwacht wrdt dat hiervan een aanvullende kwaliteitsimpuls zal uitgaan. Prject 8: Vrlichting & Cmmunicatie, herinrichting zrglandschap Friesland Vrp is een prject dat in 2011 is geïnitieerd dr De Friesland. De Friesland heeft de ambitie m in de regi Friesland te kmen tt integrale zrgvrzieningen die kwalitatief gede, veilige en betaalbare zrg mgelijk maken, nu en in de tekmst. De inzet van DFZ is er vral p gericht ziekte te vrkmen. Waar dat niet kan, is het streven verergering van ziekte f aandening tegen te gaan, de zelfredzaamheid te versterken en z de kwaliteit van leven te bevrderen. Waar behefte aan bestaat en waar DFZ in investeert, is gede zrg in samenhang dicht bij huis. Om te kmen tt integrale zrgvrzieningen is een herverdeling van de zrg tussen 1e, 2e en 3e lijn en spreiding en cncentratie van ziekenhuisvrzieningen ndig. Het gaat hierbij m de inrichting van

5 zrgnetwerken vr verschillende zrggebieden en de cnsequenties hiervan vr het zrglandschap in Friesland. Prject 9: Sprt p basisschlen fase 1 DFZ en Sprt Fryslân hebben de handen ineen geslagen m samen met gemeenten en nderwijs een structurele kwaliteitsverbetering te realiseren in het bewegingsnderwijs p de Friese basisschlen. Dit willen wij realiseren dr de inzet van 36 vakleerkrachten bewegingsnderwijs die p meerdere schlen de kwaliteit van de gymlessen versterken en in de tekmst het aantal uren bewegingsnderwijs verhgen van twee naar drie uren in de week. Sprt Fryslân vindt dat de kwaliteit van de gymlessen en de kennis van de dcent cruciaal zijn m bij kinderen beweging te stimuleren, een geznde mtriek te bevrderen en talent te ntdekken en te stimuleren. DFZ wil hiermee haar maatschappelijke rl nadrukkelijker vrm te geven. Dr te investeren in gezndheid, preventie en leefbaarheid wil De Friesland de kwaliteit van leven verbeteren en de leefbaarheid van de samenleving bevrderen. Prject 10: Ondernemerschap in de Zrg Verz is het platfrm van verenigde ndernemers in de zrg. De Friesland is een van de partners van Verz net als ZuidOstzrg en GSK. Verz wil verantwrd ndernemerschap in de zrg stimuleren dr middel van kennisntwikkeling, verdracht, uitwisseling en het verder brengen van zrginnvaties m z uiteindelijk bij te dragen aan een betere en duurzame patiëntenzrg. Verz wil vóór eind 2015 hét platfrm zijn vr ndernemerschap in de zrg mdat het beschikt ver de beste leerstel p dit vakgebied, jaarlijks bepalende publicaties uitbrengt en verschillende initiatieven heeft ndersteund die aantnbaar hebben geleid tt betere en duurzamere & klantgerichte patiëntenzrg. Belangrijke thema s zijn: Uitkmsten meten en inzichtelijk maken, he kan een efficiëntere ICT infrastructuur wrden gecreëerd; Patiëntenrganisaties en de rep m kwaliteit, he kan de stem van de patiënt wrden versterkt; Impact van e-health initiatieven p kwaliteit en efficiency van zrg; Innvatie en welke factren innvatie kunnen stimuleren en belemmeren; 11 Wetsus Uit nderzek blijkt dat medicijnresten lastig uit afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie Ril Water Zuiverings Instalatie s (RW I s ) is nvldende uitgerust m deze stffen af te breken. De aanwezigheid van antibitica en antibitica resistente bacteriën in afvalwater zrgen vr de bevrdering en verspreiding van resistentie, wat een gevaar vr de vlksgezndheid p kan leveren. Daarnaast zijn medicijnresten in het ppervlaktewater niet gewenst vanuit het gpunt van drinkwatervrziening. Binnen het thema Advanced Waste Water Treatment, AWWT" werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan hightech natuurkundige, scheikundige en bitechnlgische prcessen m vervuilt water te reinigen en geschikt te maken vr gebruik als drinkwater, vr hergebruik in de industrie, f vr veilige lzing p het ppervlaktewater.

6 Prject 12: Gebiedsgericht zrg Dngeradeel In 2012 is Zrgbelang Nederland gestart met het landelijke prject Gebiedsgerichte zrg vanuit Patiënte perspectief 1; de gemeente Dngeradeel is een van de drie piltgebieden. Het prject Gebiedsgerichte zrg vanuit Patiënte perspectief richt zich p de cntinuïteit van de zrg, het spreiden van de (basis)vrzieningen en het tekmstbestendig vrmgeven van de zrg(vrzieningen). Aan het eind van 2013 is als nevenprduct van de methdiekntwikkeling een ideeënbek tt stand gekmen welke een dr de burger en prfessinal gedragen set meningen en beelden beschrijft, waarin de burger zich herkend en erkend velt en welke dr de prfessinal als beleidsmatige input marmd wrdt. Bevrderen van gebiedsgerichte zrg die aansluit p de wensen van patiënten en zrggebruikers in een regi. Een gestandaardiseerde methdiek ntwikkelen m het realiseren van gebiedsgerichte zrg vanuit patiënten perspectief te stimuleren. Prject 13: Sprt p basisschlen fase 2 Zie prject 9 Prject 14: Het Anderhalvelijn Centrum (AHC) in Drachten Het AHC ndersteunt uderen thuis en hun huisartsen en kent twee (centrale) delstellingen: 1. Het ndersteunt uderen bij het behuden van zelfregie/ zelfstandigheid, een actieve leefstijl en (het behudt van hun) psychsciale redzaamheid. Het centrum wil de mgelijkheden en leuke kanten van het uder wrden k laten zien en daarmee gezndheidswinst creëren. Het effect hiervan met zijn dat een udere minder snel een zrgvraag ntwikkelt waardr de ttale zrgvraag minder snel greit. 2. Het ndersteunt huisartsen actief bij diagnstiek en behandeling van hun (kwetsbare) udere patiënten. Het brengt diagnstiek en behandeling naar de eerste lijn, dichtbij en in de buurt. Hiermee wrdt pname in de 2e lijn minder snel f niet ndig waardr de zrgksten in de tweede lijn gereduceerd kunnen wrden. Het mtt is In de 1 e lijn als het kan en in de 2 e lijn als het met. Het AHC is een nieuwe vrm van uderenzrg. Het is primair gericht p thuiswnende uderen en hun huisarts. Ouderen en huisartsen zijn actief betrkken bij de ntwikkeling. Prject 15: Migratie OZIS naar LSP Bij het medicatiedssier is het uiteindelijke del m te kunnen vlden aan de Nederlandse richtlijn medicatieverdracht. Deze stelt dat actuele en cmplete medicatiegegevens beschikbaar meten zijn bij vrschrijven, in spedgevallen en bij verdrachtssituaties. Aansluiting van alle huisartsen, aptheken en ziekenhuizen p het LSP. Gebruik van de berichtgeving ver het LSP t.b.v. uitwisseling van huisartsendssiers en medicatiegegevens. Integratief systeem ntwikkeld vr medicatiedssier. Vanwege het veelvud van partijen is dit een cmplex en intensief traject. De Friesland heeft de ambitie kplperregi te zijn p dit dssier.

7 Prject 16: ZrgBuurtSuper De centrale prbleemstelling van dit prject is: He rganiseren we de samenwerking tussen rganisaties rndm de mantelzrg zdat de inzet (beschikbaarheid) van de mantelzrger wrdt gewaarbrgd waarbij de kwaliteit van de zrg aan de cliënt wrdt gebrgd en de ksten van de zrg wrden beperkt? Het richt zich p mantelzrgers i.p.v. de traditinele Cliëntgerichtheid, het blikveld van de aanbieders in zrg & welzijn wrdt naast die van de cliënt, met het in beeld brengen en ndersteunen van mantelzrgers uitgebreid naar het ttale cliëntsysteem. De maatschappelijke relevantie van het prject is zelfmanagement vr gezndheid. Verbinding (dichtbij) tussen zrg- en welzijnsaanbieders en infrmele rganisaties (vrijwilligers) en de cliënten en mantelzrgers in de buurt. Verbinding van bestaande rganisaties in plaats van de inrichting van een nieuw lket f cördinatr. Verbinding van rganisaties in zrg & welzijn en de verbinding tussen frmele prfessinele rganisaties en infrmele rganisaties en instellingen, dr krtere lijnen snellere signalering en pvlging en een meer integraal aanbd. Prject 17: Mijndigipli Zwangerschap Del van dit prject is de perinatale sterfte in de prvincie Friesland te verminderen. In ptentie betreft het alle zwangere vruwen en hun behandelaars in heel Nederland. Het betreft patiënten die ged geïnfrmeerd willen wrden ver hun zwangerschap, die keuzes meten maken, die zich meten vrbereiden p een geznde leefstijl, waarbij k nline cntact wenselijk is. Fcus p eenduidige vrlichting p maat dr de 1e en 2e lijn vanuit perspectief van de klant gerganiseerd Is verzichtelijk, mdern vrmgegeven, eenvudig te bedienen, recht p het del af en prettig leesbaar. De verlskundige uit de thuispraktijk kan zelfs al infrmatie tevegen ter vrbereiding p het cnsult in het ziekenhuis. Dit is precies in lijn met de visie van het rapprt Een ged begin : de zrg wrdt vanuit het perspectief van meder en kind gerganiseerd en niet vanuit de verschillende echelns. Prject 18: BigMve BigMve heeft een GGZ-prgramma ntwikkeld vr mensen met een cmbinatie van psychische en smatische strnissen. Ter verbetering van het geznde functineren, vermindering van zrgafhankelijkheid en afname van schadelast. Dit det zij p een wijze waarbij de patiënt mede-ndernemend is vr zijn/haar eigen gezndheid. Gezndheid is een verantwrding van alle partijen en kan alleen in samenwerking en met het drbreken van grenzen en het aansluiten aan elkaars aanbd verbeterd wrden. Er is een transitie gaande van prbleemgericht, individualiserend aanbd naar ambitie-gedreven gemeenschappelijke trajecten. Met als ambitie de verhging van de kwaliteit van leven en het actief beheer van gezndheid dr het individu en de gemeenschap. Integraal aan een duurzame en betaalbare gezndheid buwen. Betreft nieuwe prduct/cncept vr klanten.

8 Prject 19: Natinale Denk Tank Het leveren van een bijdrage aan: Discussies rndm maatschappelijk relevante thema's. Tegengaan van de kennisverzuiling binnen Nederland. Jaarlijks de Natinale DenkTank rganiseren samen met talentvlle masterstudenten. Het buwen, nderhuden en faciliteren van een interdisciplinair netwerk van ud-deelnemers aan de Natinale DenkTank en hen een platfrm te bieden vr het ntplien van maatschappelijke initiatieven. De DenkTank stelt een gemtiveerde grep samen met uiteenlpende ervaringen en het vermgen m buiten de kaders te denken. De grep zal bestaan uit bèta s, alfa s en gamma s; bedrijfskundigen, filsfen, artsen, ecnmen - welke studierichting dan k. Onderzeksvraag 2013: "He kunnen we in Nederland een verandering in gedrag en mentaliteit bewerkstelligen bij de burger en bij de zrgverlener, zdat de burger zelf de regie wil veren ver de zrg vr zijn gezndheid?" Prject 20: BLOC Eén p de acht vruwen in Nederland wrdt gecnfrnteerd met brstkanker. Behandeling met chem- en/f raditherapie leidt mgelijk p de lange-termijn tt hart- en vaatziekten. Het is belangrijk m erachter te kmen f er vruwen rndlpen met ng nbekende cardiale disfunctie f hartfalen. Dit mdat vrege diagnse de mgelijkheid geeft tt vrege behandeling, wat mgelijk verslechtering van de cardiale functie afremt/vrkmt en de prgnse van de patiënt verbeterd. Del van deze studie m de prevalentie van cardiale disfunctie en (ngediagnsticeerd) hartfalen van vruwen geregistreerd in huisartspraktijken, die behandeld zijn vr brstkanker en leeftijd- en praktijk gematchte cntrle, te bepalen, del past k bij delstellingen prgramma healthy aging. Er is behefte aan meer lange-termijn data van grte ppulaties ver nieuwe echcardigrafische technieken in de fllw-up van kanker patiënten. Daarnaast is dit de eerste studie die wrdt gedaan vanuit de huisartsgeneeskunde. Hierdr kan het bepalen van de prevalentie in een relatief ngeselecteerde ppulatie plaatsvinden, waardr nze resultaten ged te vertalen zijn naar de algemene bevlking. Daarnaast kweken wij bewustzijn ver carditxiciteit als gevlg van de behandeling van (brst)kanker nder de deelnemende huisartsen. Een financiële verantwrding: vlgt

9 De Algemeen Nut Begende Instelling (ANBI) Inf ver ANBI status Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels veranderd vr algemeen nut begende instellingen (ANBI) p het gebied van: schenking successie aftrek van giften (inkmsten- en venntschapsbelasting) Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale vrdelen. Om als een ANBI te wrden aangewezen, met u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, k als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst. Het Innvatiefnds Zrgverzekeraars is p 20 september 2007 als ANBI erkend. Wat zijn de fiscale vrdelen vr een ANBI en wat is het belang vr aanvragers van financiele steun? Een ANBI heft geen successierecht f schenkingsrecht te betalen ver erfenissen en schenkingen die de ANBI ntvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI det in het algemene belang zijn vrijgesteld vr het recht van schenking. Als een instelling dr de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een dnateur giften van de inkmsten- f venntschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvr geldende regels). Wie kan als ANBI aangewezen wrden? Om als een ANBI aangewezen te kunnen wrden, meten het del en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstgmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier f individueel belang dienen. Onder andere sprtverenigingen, persneelsverenigingen en cmmerciële instellingen zijn geen ANBI. Kan een ANBI tch schenkings f successierecht verschuldigd zijn? In de vlgende gevallen kan schenkings- f successierecht zijn verschuldigd: Als een ANBI een uitkering det die niet vr 90% in het algemeen belang is, met de ANBI daarvan aangifte den bij de Belastingdienst/Ost-Brabant/kantr s-hertgenbsch. Als een ANBI een erfenis f schenking ntvangt waaraan een pdracht is verbnden. Hierdr is de erfenis f schenking niet in het algemeen belang. Bij z'n erfenis f

10 schenking met de ANBI daarvan aangifte den bij de Belastingdienst/Ost- Brabant/kantr 's-hertgenbsch. Brn:

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie