Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012"

Transcriptie

1 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de gemeenten neergelegd. De gemeente Diemen wil met partners de cliëntndersteuning pnieuw vrmgeven. De uitgangspunten hiervr zijn gefrmuleerd in de nta Op weg naar de Brede Hed Herijking cliëntndersteuning functies, 26 juli 201 van de gemeente Diemen, afdeling samenleven. De SWD nderschrijft de uitgangspunten van deze nta en ziet mgelijkheden m dit te vertalen naar cncrete vrmen van dienstverlening waarmee de service aan de inwners van Diemen geptimaliseerd kan wrden. In deze ntitie geven wij aan p welke wijze de SWD de service van de cliëntndersteuning kan versterken en uitbreiden. Uitgangspunt De SWD vindt dat welzijnswerk een belangrijke bijdrage met en kan leveren aan het welzijn en de gezndheid van inwners van Diemen. De SWD richt zich daarbij p de Eigen Kracht van mensen. Daarnaast is samenwerking met nder meer de eerstelijnszrg, zrgverzekeraars, geestelijke gezndheidszrg, zrginstellingen vr uderen essentieel. Ok vanuit het vraag-achter-de-vraag principe, is preventie van grte(re) prblemen en beperkingen een belangrijke insteek. Vr veel van de psychsciale klachten van patiënten die bij de huisarts kmen, bieden sciale plssingen, zals deelname aan f rganisatie van grepsactiviteiten ter ndersteuning van de eigen kracht, p de lange termijn meer uitkmst dan een medische aanpak. SWD brgt gede cliëntndersteuning in Diemen De SWD pleit vr een samenhangende en transparante rganisatie ten beheve van de cliëntndersteuning in Diemen, waarbij de functies maatschappelijk werk en sciaal raadslieden gedetacheerd wrden bij de SWD waardr de nderlinge samenwerking tussen sciaal cultureel werk, uderenadviseur, vraagbaak, WnenPlus, verankerd is in de rganisatie en dit eveneens bijdraagt van de stabiliteit van SWD als rganisatie. Daarnaast is dr detachering vervanging en kwaliteitsndersteuning dr de MaDi Zuidst gewaarbrgd. De functie Ouderenadviseur blijft in nze dan k nderdeel van de SWD. De uderenadviseur heeft een natuurlijke verbinding met het sciaal cultureel werk vr uderen. Het sciaal cultureel werk heeft een belangrijke functie vr uderen en mensen met een beperking. Een actieve deelname aan de maatschappij verhgd ver het algemeen het welbevinden en werkt gezndheids bevrderend. Met het bundelen van krachten geven we vrm aan één van de eindcnclusies van de WMO cnferentie, nl. de regierl in het maatschappelijk middenveld. De huidige participerende rganisaties gaan middels een cnvenant ver tt samenwerking en vrmen een alliantie. Hierdr wrdt een gede cliëntndersteuning binnen de gemeente Diemen gebrgd. De gemeente vert regie vanuit de Wm. In de pzet zals SWD die vr gen heeft, blijft het Wnenplus prject in zijn huidige pzet behuden en wrdt dit uitgebreid met Zrgruil en Buurthulpen. De frntffice wrdt versterkt met een frmulieren brigade en de Vraagbaak.. Tussen de cliëntndersteuning en de wijkcentra Nrderlicht en t Kruitvat wrdt een verbinding gelegd dr het verder uitbreiden van het prject Buurtkamers. De herijking van de cliëntndersteuning zal binnen het financiële kader van de ntitie wrden uitgeverd. Vr een realistische meerjaren begrting en explitatie is nader verleg met de gemeente ndig. De SWD stelt vr m de regiefunctie bij de SWD nder te brengen. Argumenten hiervr zijn de vlgende: Integrale aanpak Krte interne lijnen 1

2 Realiseren van bezuinigingen Signalen vanuit de cliëntndersteuning kunnen wrden pgepakt dr het sciaal cultureel werk van de SWD Overzichtelijk aantal rganisaties waarmee de gemeente (resultaat/prestatie) afspraken maakt SWD heeft spin-in-het web functie (regierl maatschappelijk middenveld) Activerende werkmethdiek (Eigen Kracht, Vraag achter de Vraag) Versterken van de basis van de SWD Kwaliteitsbrging Inhudelijke werkntwikkeling Intervisie met cllega s van participerende rganisatie in de cliëntndersteuning Wnenplus uitbreiden met Zrgruil en Buurthulpen Het WnenPlus prject in Diemen is een van de grtste en succesvlste WnenPlus prjecten in Nrd Hlland met 730 abnnees en 45 vrijwilligers die burgers met een beperking dagelijks ndersteunen, meestal als aanvulling p bestaande zrg. Het mes in dit prject snijdt aan 2 kanten, namelijk de burger die zich inzet vr mensen met een beperking en een zinvlle bijdrage aan de maatschappij. De sciaal culturele activiteiten van het WnenPlus wrden gerganiseerd m de netwerken tussen abnnees en vrijwilligers te versterken. De SWD pleit vr het principe van zrgruil. Dit betekent dat ieder mens ndersteuning kan gebruiken maar k ieder mens een vrm van ndersteuning te bieden heeft, willen we tepassen en kppelen aan het WnenPlus. Vrbeelden hiervan zijn een buurtmarktplaats (al dan niet virtueel) waar kleinschalige vraag en aanbd van infrmele zrg samen kunnen wrden gebracht. Ok willen we vanuit het dienst en wederdienst principe vragers stimuleren m k aanbieders te wrden. Het vanzelfsprekende recht p zrg f ndersteuning willen we hiermee mbuigen naar een vanzelfsprekende plicht m als actief burger iets te betekenen vr een ander. Een beprefd prject dat SWD vrstelt m in te veren is het prject dat nu in Alkmaar is pgestart als samenwerkingsverband tussen gemeente en de welzijnsrganisatie. Iedereen die bij het WMO-lket aanklpt vr hulp bij het huishuden krijgt de keuze tussen een hulp bij het huishuden van de thuiszrg f de buurthulp. De buurthulp heeft een directe verbinding met het WnenPlus waardr aanvullende diensten en achtervang kunnen wrden geleverd. De SWD stelt vr dit cncept samen met de Gemeente Diemen en WnenPlus Nrdhlland ntwikkelen. Buurtkamers in de wijkcentra Nrderlicht en t Kruitvat In het kader van dagpvang van mensen met een beperking wrden activiteiten gerganiseerd in de wijkcentra. Een sciaal cultureel werker WNS ndersteunt dit prject. De uitvering en cördinatie wrdt dr vrijwilligers gerealiseerd. Getrainde vrijwilligers begeleiden de verschillende nderdelen van de buurtkamer. Mantelzrgers wrden actief betrkken bij de activiteiten en krijgen advies en ndersteuning. De laagdrempelige, kleinschalige, geïntegreerde en niet-stigmatiserende pzet van de ndersteuning dicht bij huis maakt het vr de persn met een beperking gemakkelijker m hulp te aanvaarden. Zie bijlage 1 vr aanvullende infrmatie. Frnt- en Backffice De frntffice is niet een nieuw lket naast bestaande lketten, maar ns vrstel is m 1 integraal lket te frmeren inclusief het WMO lket. Er wrdt regie geverd dr een functinaris die ged ingeverd is in de integrale werkwijze en maatschappelijke instellingen en zrgrganisaties kent. Het verbinden en vertuigen van partijen is een kerncmpetentie. Deze functinaris kan alleen dan succesvl pereren als participerende rganisaties bereid zijn bevegdheden te delegeren. De SWD wil dit samen met de Gemeente Diemen nader uitwerken. Het frntffice wrdt versterkt met een frmulierenbrigade waarin de huidige Vraagbaak wrdt geïntegreerd. De frmulierenbrigade helpt inwners van Diemen bij het invullen van frmulieren. De frmulierenbrigade is er vr iedereen met een inkmen tt 120% van het minimum inkmen. De frmulierenbrigade bestaat uit 2

3 getrainde vrijwilligers en studenten van MBO en HBO pleidingen. Bedrijven in en Diemen zal m medewerking en supprt wrden gevraagd. De backffice bestaat uit: nder andere Ouderenadviseur, Sciaal Raadslieden, Algemeen Maatschappelijk Werk, Wnen Plus, Buurtkamers, Vrijwilligers Vacature Bank, Mantelzrg cnsulent. In plaats van de functies Sciaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk in te kpen bij een MaDi Zuid Ost wrden deze gedetacheerd bij de SWD, waardr deze functies ged wrden ingebed wrden in en directe /krte lijnen met de cllega s in de rganisatie verankerd zijn; niet alleen in de frnt- en backffice, maar k met medewerkers en vrijwilligers in de wijkcentra. De cntinuïteit ( vervanging bij ziekte) en de kwaliteitsntwikkeling van de maatschappelijk werkers en sciaal raadsvruw wrden in de detacheringsvereenkmst vastgelegd. Vrwaardenpakket invulling Wm lket. Eisen waar aan de functinarissen meten vlden: De medewerkers van de SWD zijn pgeleidde berepskrachten, cnfrm de functiebeschrijvingen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De medewerkers vlgen trainingen m hun prfessinele kennis p pijl te huden en beschikken ver een uitstekende kennis van de sciale kaart van Diemen en de regi. Tevens beschikken de medewerkers ver een flinke dsis ervaring. De medewerkers, met name de uderenadviseur, maar k de medewerkers WnenPlus en Vraagbaak vlden aan alle dr de gemeente Diemen gestelde eisen. De werkwijze zals geschetst in de ntitie Op Weg naar de Brede Hed wrdt nderschreven en de intentie is aanwezig m een psitieve bijdrage te leveren aan de ntwikkeling daarvan. Eisen waar aan de instelling met vlden: De instelling wil zich cmmitteren aan de visie van de gemeente Diemen p infrmatie, advies en cliëntndersteuningsfuncties. Del van de infrmatie en adviesfuncties binnen de SWD is altijd geweest m de cliënten te helpen waar ndig maar juist de dingen die cliënten zelf wel kunnen, behuden en sterker te maken zdat ze ged f beter kunnen functineren binnen nze gemeente. Zelfredzaamheid is hierin een kernwrd. De SWD pereert p het snijvlak van welzijn en zrg; drdat we enerzijds activiteiten faciliteren dr en vr bewners en anderzijds k inzicht hebben in de ndersteunings behefte van bewners met een beperking kunnen we een verbinding maken. Een vrbeeld hiervan is de buurtkamer in t Nrderlicht. Met het bundelen van krachten geven we vrm aan één van de eindcnclusies van de WMO cnferentie, nl. de regierl in het maatschappelijk middenveld. De huidige participerende rganisaties gaan middels een cnvenant ver tt samenwerking en vrmen een alliantie. Hierdr wrdt een gede cliëntndersteuning binnen de gemeente gebrgd. De SWD nderschrijft de meerjaren visie van de gemeente: In 2040 is Diemen een duurzaam, stedelijk drp p het grensvlak van Amsterdam en de Diemerscheg, waar het ged wnen, werken en recreëren is. Juist in bvenstaande visie kan de stichting een brug slaan, mdat we zwel in het recreëren alsk in het infrmatie en adviesrgaan mensen kunnen verbinden en in samenwerking tussen de maatschappelijke dienstverleners en sciaal cultureel werkers activiteiten kunnen afstemmen p beheftes. De instelling kan aangeven welke rl zij wil vervullen in het hulpverleningsaanbd,.a. gelet p de schaal van Diemen en de daarbinnen aanwezige samenwerkingsverbanden. SWD pereert p het snijvlak van welzijn en zrg; drdat we enerzijds activiteiten faciliteren dr en vr bewners en anderzijds k inzicht hebben in de ndersteunings behefte van Diemenaren met een beperking 3

4 kunnen we een verbinding maken. Een vrbeeld hiervan is het Huis van de buurt in t Nrderlicht: ngeïndiceerde dagpvang vr mensen met een beperking, uitgeverd dr vrijwilligers.een ander vrbeeld is de Vrijwilligers Vacature Bank en k het WnenPluas prject is it gestart p basis van signalering. Wij willen een cmpleet aanbd bieden waarbinnen wij zwel de hulpverlening aanbieden alsk een cördinerende rl kunnen spelen. In veel verlegvrmen zijn medewerkers van de SWD betrkken. De SWD zu en kan deze rl ged uitveren mdat dr de veelzijdigheid alsk de jarenlange ervaring en hierdr een grt netwerk binnen Diemen is pgebuwd en werkers van andere instellingen/ rganisaties k bekend zijn met et werk van de SWD. De instelling kan dr middel van cncrete vrbeelden laten zien dat ze niet alleen in staat is m adequaat te reageren p een hulpvraag, maar dat ze k een signalerende rl kan vervullen. Dr de cntacten met bewners en cliënten van de maatschappelijke dienstverlening en het sciaal cultureel werk signaleren wij beheften bij grepen en individuen (bijv. sciaal-cultureel werk, VVB, Sciale activering). Op deze behefte kunnen wij zelf inspelen en/f drverwijzen. Jaarlijks staan er in het jaarverslag van bijvrbeeld de uderenadviseur en Vraagbaak signalen en k tussen de verslagen dr geeft de uderenadviseur / Vraagbaak aan waar knelpunten dreigen te ntstaan. Er is verleg met de gemeente he we gezamenlijk zaken beter en efficiënter zuden kunnen aanpakken. Denk hierbij aan advies ver de alarmering, huurgrens vr een sciale huurwning en de effecten hiervan bij cliënten, het afschaffen van de wningnetkrant en de vraag m assistentie bij het reageren. Ok in het verleden is een signaal afgegeven dat de regels m.b.t. het krijgen van een huisvestingsurgentie meilijk tetsbaar zijn en hierdr k meilijk in te schatten f iemand hier recht p heeft. Hierdr zadel je vaak mensen die het al meilijk hebben sms met ksten p die niet ndig zijn. En is het meilijk m bezwaar p een uitspraak. De instelling is in staat m basis van die signalerende rl beleidsmatige aanbevelingen te den die een bijdrage kunnen leveren aan de (structurele) plssing van gecnstateerde prblemen en kan hier vrbeelden van geven. In het kader van de WMO wrden burgers gewezen p hun eigen verantwrdelijkheid m prblemen in de eerste instantie zelf p te lssen en pas in de tweede instantie een berep te den p de verheid. Dit is een prces dat gaande is en juist uderen en mensen met een beperking velen zich in de steek gelaten. Wij signaleren dat behefte aan supprt, structuur, nmeting ng steeds aanwezig is. Bijvrbeeld in Het Nrderlicht (wijkcentrum) faciliteren en ndersteunen wij bewners m met elkaar een antwrd te geven p deze behefte. Bijvrbeeld het prject buurtkamers, het prject van uders met kinderen met een beperking, maar k zijn er diverse initiatieven p het terrein van ntmeting waarbij de buurtbewners het zelf rganiseren. De instelling beschikt ver vldende vakinhudelijke kennis m feedback en intervisie vr de medewerkers te kunnen rganiseren c.q. waarbrgen en hudt deze kennis vrtdurend up-t-date Medewerkers van de SWD nemen deel aan intervisie en trainingen p hun vakgebied. Daarnaast vindt er uitwisseling van kennis en ervaring plaats tussen de medewerkers van de verschillende rganisatie nderdelen. De instelling is in staat m een gede achterwacht te rganiseren bij uitval van medewerkers dr ziekte e.d. Binnen de rganisatie wrdt ged samengewerkt, de lijnen zijn krt en men kent elkaars klanten. Bij krt ziekte verzuim wrdt vr elkaar waargenmen. Bij langdurig ziekte verzuim wrden 70% van de uren vervangen dr een prfessinal die vldet aan de eisen van de ca welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Drdat in het vrstel van ns de uderenadviseur, de maatschappelijk werkers en de sciaal raadsvruw 4

5 nderdeel zijn van de zelfde rganisatie kan vervanging bij ziekte k ged geregeld wrden dr de uitwisselbaarheid van de functies. De instelling is in staat m inzicht te geven in de prijs per eenheid prduct (bijvrbeeld de ksten van 1 fte maatsch. werk incl. verhead en excl. huisvestingsksten). Een fulltime (36 uur) maatschappelijke dienstverlener maatschappelijk werker, sciaalraadslieden, uderenadviseur - wrdt ingeschaald in schaal 8 met maximale trede 13. De ttale ksten, incl. werkgeverslasten zijn per jaar p basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De instelling heeft de beschikking ver een klachtenregeling. Ja. De instelling beschikt ver kennis p het gebied van -en kan een brug slaan met- enerzijds het lkale welzijnswerk en anderzijds de lkale en reginale zrgvrzieningen, zals huisartsen, ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. De werknemers van de SWD participeren in verschillende netwerken p verschillende niveaus. Op Diemens niveau, maar k bijv. reginaal- (buurgemeenten), Amsterdams- en prvinciaalniveau. De cntacten met het lkale netwerk zijn ged, zwel de huisartsen als thuiszrgrganisaties als WMO, als uderenbnden, als WnenPLus en Vraagbaak. In 2012 zullen wij ns richten p de inhudelijke ntwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl. Infrmatie Arie van t Hg, tel /

6 Bijlage 1 Begeleiding van mensen met een beperking. Buurtgericht en vanuit de eigen kracht Als gevlg van de AWBZ-pakketmaatregel wrdt ndersteunende en activerende begeleiding niet langer gefinancierd vr mensen met lichte beperkingen. De Wm,met uitkmst bieden. SWD heeft ervaring en expertise pgebuwd met het prject buurtkamers die tepasbaar zijn p de delgrepen die uit de AWBZ zijn gevallen. Daarbij denken wij aan de dagpvang / dagbesteding en begeleiding. In het kader van dagpvang van mensen met een beperking wrden activiteiten gerganiseerd in een accmmdatie die penstaat vr (activiteiten vr) alle buurtbewners. Een sciaal cultureel werker WNS ndersteunt dit prject. De uitvering en cördinatie wrdt dr vrijwilligers gerealiseerd. Getrainde vrijwilligers begeleiden de verschillende nderdelen van de buurtkamer. Mantelzrgers wrden actief betrkken bij de activiteiten en krijgen advies en ndersteuning. De laagdrempelige, kleinschalige, geïntegreerde en niet-stigmatiserende pzet van de ndersteuning dicht bij huis maakt het vr de persn met een beperking gemakkelijker m hulp te aanvaarden. Het bevrdert bvendien de vertruwensband tussen persneel en mantelzrger. Hierdr is deze laatste eerder bereid de zrg met anderen te delen, bijvrbeeld met de buurtbewners die deelnemen aan de activiteiten in dezelfde accmmdatie. De SWD is ervan vertuigd dat zij met (variaties p) deze cllectieve aanpak, waarbij een mix van prfessinele en vrijwillige begeleiding ingezet wrdt in een buurtaccmmdatie, een aantrekkelijk alternatief p de zrg kan bieden aan mensen met fysieke, sciale en psychische beperkingen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat z lang mgelijk uitgegaan wrdt van de Eigen Kracht van het individu en diens sciale netwerk. De fcus ligt niet p het prbleem, f de zrgvraag, maar p de plssing, waardr de levensvreugd teneemt en de zrgvraag afneemt. Met deze visie en werkwijze geven wij vrm en inhud aan prestatievelden 5 en 6 van de Wet maatschappelijke ndersteuning: resp. het bevrderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functineren van mensen met een beperking en het verlenen van vrzieningen aan mensen met een beperking ten beheve van het behud van hun zelfstandig functineren f hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 6

7 Bijlage 2 Begrting Offerte Individuele Clientndersteuning versie: 8 december 2011 aantal fte Inschaling Ksten Opmerkingen Frnt Office - receptiemedewerker 0,7 S2/ Back-Office Algemeen maatschappelijk werk 2,5 S8/ (ksten ng verifieren) Sciaal raadsvruw: 20 uur 0,5 S8/ (ksten ng verifieren) Ouderenadviseur Crdinatie Huisbezek begel. Frmulierenbrigade PM WnenPlus Vrijwilligersvacaturebank Blijfgrep Steunpunt Huiselijk geweld Wet Tijdelijk Huisverbd Gemeente Diemen Huur Brede Hed Crdinatr Brede Hed 0,7 S10/10A Mantelzrgndersteuner Markant Clip Ttaal Verschil met Begrting uit nta: Ttaalbedrag uit nta: Begrting SWD

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Wmo de Kanteling. o o o o o o

Wmo de Kanteling. o o o o o o Wm de Kanteling Van Wvg naar Wm Wm als participatiewet: de Kanteling Wat vraagt het van de gemeente Wat vraagt het van de burger? Bezuinigingen Overhevelen van nderdelen uit AWBZ Van Wvg naar Wm VAN Wvg

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Cncept Startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Ten eerste Vr u ligt de cncept startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze die in nauwe samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Impuls welzijn

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Inhoud. o o o o o o o o o o

Inhoud. o o o o o o o o o o Inhud Vrwrd Kent de MZ zijn eigen grenzen? Nee zeggen, lukt dat? Overbelasting? Verplichten van Mantelzrg? Waardering vr mantelzrg? Is ltgentencntact fijn? Wie zrgt vr de MZ? Instanties, regelgeving, gemeente,

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

De Doetinchemse keuze. Hoe regelen we het voor onze inwoners in het sociaal domein?

De Doetinchemse keuze. Hoe regelen we het voor onze inwoners in het sociaal domein? De Detinchemse keuze He regelen we het vr nze inwners in het sciaal dmein? Nvember 2013 Vrwrd en leeswijzer Nederland heeft in de laatste decennia een prachtige verzrgingsstaat pgebuwd. Met zrg en welzijn

Nadere informatie

Wijksteunpunten gemeente Nuth een verreikende verrijking

Wijksteunpunten gemeente Nuth een verreikende verrijking Wijksteunpunten gemeente Nuth een verreikende verrijking Gemeente Nuth Afdeling Welzijn/Burgerzaken 16-11-2007 WZ/HNX/6100/WMO/werkdcumenten 0. Inhudspgave Hfdstuk Titel pagina 0 Inhudspgave 1 1 Inleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons.

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. 1 Inhudspgave 2 3 Stichting Zuidwester zet zich in vr mensen met een verstandelijke beperking die ndersteuning vragen m p een waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt met een

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Home-Start informatie voor gemeenten

Home-Start informatie voor gemeenten Hme-Start infrmatie vr gemeenten Hme-Start Hme-Start biedt ndersteuning, vriendschappelijk cntact en praktische hulp aan gezinnen met jnge kinderen. Een vrijwilliger bezekt een gezin een dagdeel per week;

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012 Cursusaanbd WnenPlus vr vrijwilligers Vrjaar 2012 1. SWOFFICE (ALGEMEEN) SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Renkum voor Elkaar (werktitel) Netwerkorganisatie voor welzijn en individuele hulpvragen Renkum

Renkum voor Elkaar (werktitel) Netwerkorganisatie voor welzijn en individuele hulpvragen Renkum Renkum vr Elkaar (werktitel) Netwerkrganisatie vr welzijn en individuele hulpvragen Renkum Vanuit de cmbinatie Participe Vitras ntvangt u hierbij nze vrstellen met betrekking tt de uitvraag samenleven

Nadere informatie

Mantelzorgakkoord Leiden 2013. Informele zorg geïntegreerd.

Mantelzorgakkoord Leiden 2013. Informele zorg geïntegreerd. Mantelzrgakkrd Leiden 2013 Infrmele zrg geïntegreerd. Mantelzrgakkrd Leiden Ondergetekenden, vertegenwrdigers van: ActiVite Leiden lijke Gezndheidsdienst Leiden GGZ Leiden Wn- en Zrgcentrum t Huis p de

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ Cnvenant Gemeente Den Haag en zrgverzekeraar VGZ INHOUDSOPGAVE Cnvenant 2 Bijlage 1 Basisdcument 8 Bijlage 2 Werkagenda 18 1 CONVENANT SAMENWERKING GEMEENTE DEN HAAG EN ZORGVERZEKERAAR VGZ 2015-2017 Partijen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie