Sociaal Plan Stichting SKOPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Stichting SKOPOS"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting SKOPOS Onderhandelingsakkoord juni 2011

2 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemeen 1.1 Begrippenlijst 1.2 Werkingssfeer 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Overleg 1.5 Hardheidsclausule 1.6 Bezwarenprocedure 1.7 Budget 2. Uitgangspunten bij de reorganisatie 2.1 Uitwerking uitgangspunten 2.2 Tijdelijke dienstverbanden 2.3 Monitoren van vacatures 2.4 Mobiliteitscentrum 2.5 Personeels- en herplaatsingsbeleid 2.6 Maximum betrekkingsomvang 2.7 Informatievoorziening 3. Fase 1: Instrumenten en maatregelen 3.1 Voorstellen door de medewerker 3.2 Externe vacaturestop 3.3 Bevorderen interne mobiliteit 3.4 Scholing/ontwikkeling 3.5 Stage 3.6 Bevorderen mobiliteit door externe detachering 3.7 Proeftijd bij nieuwe werkgever 3.8 Bevorderen natuurlijk verloop door externe mobiliteit (ontslag op eigen verzoek) 3.9 Bevorderen natuurlijk verloop door vrijwillige taakvermindering 3.10 Tijdelijk inleveren arbeidsovereenkomst 3.11 Vervallen van financiële verplichtingen van medewerker 3.12 Anticumulatie 3.13 Toekenning van de regeling in artikel 3.8 en Fase 2: Mogelijk gedwongen fase na DGO 4. Fase 3: Nazorg Bijlage 1: Tijdpad Bijlage 2: FPU-suppletieregeling SKOPOS Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 1

3 Inleiding Al enige jaren dalen de leerlingenaantallen bij SKOPOS. Prognoses laten zien dat deze daling zich de komende jaren versterkt doorzet. Het lukte SKOPOS tot 2010 inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. In 2010 werd in de begroting rekening gehouden met de mogelijkheid dat de daling van aantal leerlingen en inkomstendaling door andere factoren (beëindigen budget B&M, einde groeiregeling, aangepaste leerlingenweging, e.d.) niet volledig zou kunnen worden gecompenseerd met natuurlijk verloop. Gerichte inspanningen resulteerden in een tekort over 2010 van ,- ten opzichte van een begroot tekort van ,-. Een onlangs vastgestelde risicoanalyse leert dat de leerlingendaling doorzet de komende zes jaren. De totale vergoeding (personeel en materieel) vanuit het Ministerie bedraagt ongeveer per leerling. Een daling in het aantal leerlingen van op naar op zorgt voor een verlaging van de personele vergoeding van ,- over 8 jaar. Het gaat hierbij om ongeveer 23,5 FTE s. Dit is een flinke daling. Aangezien SKOPOS op dit moment al negatieve exploitatieresultaten behaalt, is er thans al sprake van boventalligheid en moeten we de boventalligheid van dit moment optellen bij het begrote toekomstige tekort van 23,5 FTE per Over 2010 is een negatief exploitatieresultaat van ,- gehaald. Dit betekent dat er ongeveer 4 FTE boventallig zijn op dit moment. Bovenop de 23,5 FTE, waarvoor de komende jaren geen vergoeding meer ontvangen wordt, groeit de boventalligheid (indien er niets zou gebeuren in het FTE-volume) de komende 7 jaar naar 27,5 FTE (uitgedrukt in euros: in totaal ,- bij ,- per FTE). Voor de komende 4 jaren is er een capaciteitsreductie nodig van in totaal 11 FTE waarvan in het lopende schooljaar reeds een reductie van 3 FTE is gerealiseerd. Hierdoor rest er een noodzakelijke capaciteitsreductie van 8 FTE( uitgedrukt in euro s: ,- bij ,- per FTE) Het meerjarenformatieplan is geactualiseerd en er is ook een meerjarenraming opgesteld en aangepast aan de actueel bekende gegevens en prognoses. Duidelijk is dat er op korte termijn acties in gang gezet moeten worden, om in de toekomst structureel minimaal een neutraal resultaat te kunnen behalen. De ruimte in tijd die we hebben is beperkt. Er is enige ruimte om in te teren op de opgebouwde reserves maar niet voor de tijd en omvang die in de risicoanalyse en meerjarenbegroting dreigt. Bijkomend probleem is dat de sterke daling van leerlingen de komende jaren nog zal voortzetten en de uitwerking van passend onderwijs voor de besturen met veel LGF (en dat is het geval bij SKOPOS) ook nog zeer negatief kan uitwerken. We moeten met ons plan dus toewerken naar een stabiele financiële huishouding over een langere periode. Gegeven de situatie waarin SKOPOS zich bevindt, is een reorganisatie van de personele inzet noodzakelijk. Het hoofddoel van die reorganisatie is het realiseren van het financiële evenwicht om zo de continuïteit van onze organisatie te kunnen waarborgen. We willen hierbij zo weinig mogelijk Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 2

4 concessies doen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan onze verantwoordelijkheid als goed werkgever. Om te zorgen dat de kosten weer in de pas gaan lopen met de opbrengsten van SKOPOS, is de oplossingsrichting duidelijk. De personele lasten bedragen ruim 86% van onze totale uitgaven. Financieel gezien vormen de personeelslasten een belangrijk onderdeel van de organisatie. Binnen SKOPOS vertegenwoordigen de personele lasten 86,2% van de totale kosten (uitgangspunt is de jaarrekening 2009). Uit de Publicatie Financiële Gegevens 2008 van het CFI (zie bijlage 1) blijkt dat het gemiddelde van een vergelijkbaar bestuur 82,8% bedraagt. Het verschil is deels te verklaren door de boventalligheid die op dit moment bij SKOPOS aanwezig is (zie negatieve exploitatieresultaten). Daarnaast zijn er een aantal scholen die eigen schoonmaakpersoneel in dienst hebben. Tenslotte ontstaat het verschil mogelijk ook door de overdracht voor REC-middelen van ambulante begeleiding van LGF-leerlingen, hierdoor zijn de personele kosten ook hoger. De noodzakelijke bezuinigingen kunnen dan ook alleen worden gerealiseerd als wij de uitgaven aan personeel verminderen (nader te noemen: capaciteitsreductie). Het streven is om in 2013 weer een financieel positief resultaat te bereiken. Behalve het terugbrengen van de structurele personele lasten op organisatieniveau, zullen we ons richten op een zo goed mogelijke inzet van de nog beschikbare formatie binnen SKOPOS. Wij willen daarbij optimaal gebruik maken van onze schaalgrootte. Inmiddels heeft de GMR ingestemd met een Meerjaren Bestuursformatieplan , waarin de aanpassing van de formatie is opgenomen. Dit sociaal plan heeft louter betrekking op de gevolgen van de capaciteitsreductie. De capaciteitsreductie in het schooljaar 2010/2011 dient in totaliteit 11 FTE (van 146 naar 135 FTE) te bedragen. Als gevolg van de ingestelde vacaturestop is de formatie sinds 1 augustus 2010 reeds teruggebracht, zodat op de peildatum 1 april 2011 nog een capaciteitsreductie resteert van 8 FTE(uitgedrukt in euros: totaal ,- bij ,- per FTE) voor de periode tot Een reductie die via dit Sociaal Plan zal moeten worden gerealiseerd. Er zal naar worden gestreefd de voornoemde capaciteitsreductie in zijn geheel in de vrijwillige fase te bewerkstelligen. Echter indien dit niet mocht lukken, zal via DGO een gedwongen fase worden afgesproken. De reorganisatie bestaat derhalve uit de volgende fasen: De voorbereidende fase, waarin de besluitvorming tot het terugbrengen van de formatie van SKOPOS en de daarin te volgen werkwijze centraal staan; Fase 1, waarin het doel is met behulp van dit Sociaal Plan de noodzakelijke personele reductie te behalen. Uitgangspunt in deze fase is dus het motiveren van alle medewerkers om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de situatie. Deze fase start op de datum van ondertekening van dit plan en zal doorlopen tot 1 augustus In maart/april 2012 zal een evaluatie via DGO plaatsvinden waarna deze fase eventueel verlengd kan worden mits er Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 3

5 geen andere zaken zoals onvoorziene leerlingendaling en overheidsbezuinigingen aan de orde zijn. Aan het einde van Fase 2 is er de mogelijkheid van gedwongen ontslag indien de voorbereidende Fase en Fase 1 onvoldoende reductie van de formatie hebben opgeleverd. Fase 3 betreft de nazorg.. Aan de basis van dit Sociaal Plan liggen de CAO-PO alsmede het Sociaal Statuut van SKOPOS van 2001 ten grondslag. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 4

6 1. Algemeen 1.1 Begrippenlijst Begrippenlijst CAO PO: De Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs 2009 centrales: 1. Ambtenarencentrum (AC: AVS) 2. Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP: AOB); 3. Christelijke Centrale van Overheidspersoneel en Onderwijspersoneel (CCOOP: CNVO); 4. Centrale van Middelbare en Hogere functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF: p/a CNVO). werkgever: het bestuur van de Stichting Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel. werknemer: het personeelslid dat een dienstverband heeft bij de werkgever. reorganisatie: beleid voortvloeiend uit de noodzaak tot het terugbrengen van de personeelsomvang tot bekostigingsniveau op een onderwijskundig verantwoorde wijze als gevolg van structurele daling van het leerlingenaantal. passende functie: een functie is passend als: de functie-inhoud redelijkerwijs aansluit bij de huidige werkzaamheden; en/of de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. er niet meer dan 2 salarisschalen verschil optreedt met de huidige functie waarbij een salaris garantie met uitzicht van toepassing is. geschikte functie: elke functie die de werknemer wil vervullen op initiatief van de werknemer en niet op initiatief van de werkgever. vacature: de aanwezigheid van een onbezette of niet vervulde taakstelling waarvoor een dienstverband opengesteld kan worden. formatieplan/ personele begroting: een jaarlijks binnen het kader van een voortschrijdend meerjarenbegroting vast te stellen overzicht van de beschikbare formatie (personeelsbudget), van de beoogde organisatiestructuur en van de te onderscheiden functies naar aantal, aard en niveau, alsmede van de personele invulling daarvan. herplaatsing: het herplaatsen van de medewerker binnen dezelfde functiegroep of belasten met een functie binnen of buiten de organisatie conform de CAO PO. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 5

7 detachering: tijdelijk elders te werk stellen van een werknemer, met behoud van arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van SKOPOS. mobiliteitsbevorderende maatregelen: maatregelen waardoor werknemers op andere plaatsen en/of verschillende functies inzetbaar zijn. loonsuppletie: tijdelijke aanvulling op het loon. maandsalaris: brutosalaris per maand exclusief eindejaarsuitkering en inclusief vakantie-uitkering een met ontslag bedreigde werknemer: een werknemer wiens functie op termijn op basis van het meerjarenbestuursformatieplan dreigt te komen vervallen. In de eerste fase wordt gesproken van met ontslag bedreigde werknemers omdat nog niet bekend is welke werknemers boventallig zijn. Werknemers zijn dan (nog) niet in persoon aangewezen als boventallige, maar wel met ontslag bedreigd. een boventallige werknemer: een medewerker die bij de start van fase twee in de RDDF wordt geplaatst 1.2 Werkingssfeer Het bepaalde in dit Sociaal Plan is van toepassing op elke medewerker van SKOPOS met een dienstverband voor onbepaalde tijd (vast dienstverband) dan wel een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband. 1.3 Geldigheidsduur Het Sociaal Plan treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt formeel na fase 2. De geldigheidsduur van het plan kan in overleg met de vakcentrales voortijdig beëindigd worden indien vastgesteld wordt dat de gewenste capaciteitsreductie is behaald. Fase 1 eindigt uiterlijk op 1 augustus 2012, tenzij wordt besloten fase 1 te verlengen. Fase 2 gaat in op 1 augustus 2012, tenzij wordt besloten fase 1 te verlengen. Fase 3 Nazorg 1.4 Overig In maart/april 2012 vindt een evaluatie plaats van fase 1, waarna in overleg met de vakcentrales wordt besloten al dan niet tot verlenging van fase 1 over te gaan, dan wel nadere afspraken te maken. Partijen informeren elkaar over de toepassing van de regeling en overleggen over gevallen waarin het plan niet voorziet. Ook nieuwe bezuinigingen, bekostigingsregels of wettelijke maatregelen, die er voor zorgen dat de doelstelling van dit Sociaal Plan niet meer gerealiseerd kan worden, vormen aanleiding tot nieuw overleg. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 6

8 Het overleg zal worden gevoerd op basis van het DGO-reglement zoals opgenomen in de CAO-PO. 1.5 Hardheidsclausule In de gevallen waarin het plan niet voorziet, dan wel toepassing hiervan zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, kan de werkgever een van dit plan afwijkende beslissing nemen, die evenwel met de doelstelling (capaciteitsreductie) en strekking van dit plan overeenkomt. De werkgever zal dit voorleggen per mail aan de vakcentrales, ter instemming. Werkgever en de vakcentrales treden wederom met elkaar in overleg indien het standpunt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het niet meer rechtmatig is om aan de vertrekkende werknemers een extra bijdrage te geven, zoals opgenomen in haar brief aan de VO- Raad d.d. 6 december 2010, wordt doorgezet. 1.6 Bezwarenprocedure Een individuele medewerker die rechtstreeks getroffen wordt door besluiten, die door de werkgever in het kader van het Sociaal Plan zijn genomen, kan bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie die is genoemd in het Sociaal Statuut en als bijlage bij dit Sociaal Plan is gevoegd. Deze bezwarenprocedure laat onverlet de wettelijke mogelijkheden van beroep. 1.7 Budget Het totaal beschikbare budget voor de maatregelen zoals vermeld in dit sociaal plan is vooralsnog ,-. Dit komt overeen met ruim 1% van de totale omvang FTE van de organisatie. Mocht het budget niet toereikend zijn om de beoogde capaciteitsreductie te realiseren, dan zal dit bespreekbaar worden gemaakt in het DGO. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 7

9 2. Uitgangspunten bij de reorganisatie Uitgangspunt bij de uitvoering van de reorganisatie is het aantoonbaar terugbrengen van de personele boventalligheid om zoveel mogelijk trachten te komen tot het continueren van het dienstverband met de individuele medewerkers. SKOPOS streeft dan ook behoud van werkgelegenheid na binnen financiële kaders. Iedere medewerker van SKOPOS kan zijn of haar belangstelling voor een eventuele interne vacature kenbaar maken. 2.1 Uitwerking uitgangspunten De inspanningen van alle betrokkenen zijn erop gericht zo veel mogelijk her- en overplaatsingen te realiseren en SKOPOS probeert zo mogelijk zonder gedwongen ontslagen het probleem op te lossen. Dat betekent dat er naar zal worden gestreefd de voornoemde capaciteitsreductie in zijn geheel in de vrijwillige fase te bewerkstelligen. 2.2 Tijdelijke dienstverbanden Tijdelijke dienstverbanden eindigen van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Deze medewerkers (met uitzondering van medewerkers in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband) kunnen geen gebruik maken van dit sociaal plan. De tijdelijke medewerkers met uitzicht op een vast dienstverband kunnen gebruik maken van het instrumentarium 3.3.t/m 3.7 uit Fase Monitoren van vacatures In het kader van her- en overplaatsing/interne mobiliteit wordt in ieder geval ondernomen: Centraal signaleren en volgen van natuurlijk verloop binnen SKOPOS Centraal signaleren en volgen van vacatures binnen SKOPOS Inventariseren van vacatures die op korte en middellange termijn ontstaan 2.4 Mobiliteitsondersteuning SKOPOS biedt middels de personeelsadviseur ondersteuning aan m.b.t. mobiliteit. De medewerkers van SKOPOS zullen actief worden benaderd door de personeelsadviseur. Ook de directies van de scholen zullen (o.a. in de FG-gesprekken) aandacht schenken aan mobiliteit. Iedere medewerker kan zich bovendien voor een oriënterend gesprek melden bij de personeelsadviseur. Met behulp van een extern loopbaanadviesbureau wordt met de medewerker actief gezocht naar een passende functie buiten SKOPOS. Hierbij kunnen de volgende instrumenten worden ingezet: opstellen plan van aanpak, individueel loopbaanadvies, training loopbaanoriëntatie, jobmarketing, vacaturebegeleiding (training solliciteren en netwerken) en tests (persoonlijkheidstest, competentietest, kennistest). De kosten worden per medewerker vergoed tot maximaal 5.000,-(incl. BTW). Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 8

10 Indien het traject niet succesvol c.q. naar wens verloopt, zonder dat het betrokkene te verwijten valt, heeft dat geen gevolgen voor het dienstverband van betrokkene onverlet de toepassing van algemeen geldend beleid zoals het mobiliteitsbeleid (zie paragraaf 2.5.) 2.5 Personeels- en herplaatsingsbeleid Het personeelsbeleid gaat uit van flexibiliteit en mobiliteit van de medewerkers en de organisatie. Beide hebben een verantwoordelijkheid om in voorkomende gevallen tot een succesvolle her- en overplaatsing te komen. Kansen tot her- en overplaatsing dienen optimaal te worden benut. Van een medewerker die wordt gewezen op een passende vacature of die zelf een passende vacature ziet, wordt omwille van de voortgang verwacht dat deze zijn belangstelling dienaangaande binnen één week kenbaar maakt. Bovendien zal de personeelsadviseur hier een actieve rol op zich nemen door kandidaten te benaderen en aan te spreken. SKOPOS wil graag de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Bij interne vacatures geldt daarom het selectiecriterium: the best for the job. Bij gebleken geschiktheid van meerdere kandidaten wordt voorrang verleend aan de kandidaat met de meeste dienstjaren bij SKOPOS (incl. rechtsvoorgangers). Als een interne vacature niet door middel van vrijwillige mobiliteit ingevuld kan worden, zal een verplichte overplaatsing volgen. In deze situatie is artikel 10.6 (overplaatsing) van de CAO-PO overeenkomstig van toepassing en zal de mobiliteitsprocedure worden gevolgd, waarbij het afspiegelingsbeginsel zal worden gehanteerd. 2.6 Maximum betrekkingsomvang De werktijdfactor van een medewerker bedraagt maximaal 1. Indien medewerkers ten tijde van het afsluiten van dit Sociaal Plan over een grotere werktijdfactor beschikken, zal deze z.s.m. worden teruggebracht naar het voornoemde maximum. 2.7 Informatievoorziening Het personeel wordt gelijktijdig door het de Algemeen Directeur geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst. De Centrales informeren de eigen leden. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 9

11 3. Fase 1: instrumenten en maatregelen De instrumenten die in fase 1 in dit plan onder de punten 3.1 t/m 3.10 worden genoemd zijn gelijktijdig beschikbaar voor alle medewerkers van SKOPOS met een dienstverband voor onbepaalde tijd, voor zover die daarmee aantoonbaar de boventalligheid helpen te verminderen, zulks naar het oordeel van de Algemeen Directeur die hiervan melding zal doen aan de GMR. Indien blijkt dat deze instrumenten niet toereikend zijn om de boventalligheid te helpen verminderen zal dit gemeld worden aan de vakcentrales De instrumenten kunnen in samenhang worden aangewend, tenzij specifiek bij een regeling vermeld wordt dat bij gebruikmaking ervan een combinatie met andere regelingen niet mogelijk is. Gebruikmaking van de instrumenten in fase 1 geschiedt op basis van vrijwilligheid. 3.1 Voorstellen door de medewerker Dit Sociaal Plan beschrijft een groot aantal mogelijkheden om tot de gewenste capaciteitsreductie te komen. De genoemde mogelijkheden zijn echter niet limitatief. Individuele medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd om zelf met voorstellen en ideeën te komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dit kunnen dus ook andere zaken zijn dan hieronder benoemd. Acceptatie door zowel de werkgever als de medewerker van een dergelijk voorstel dient te leiden tot capaciteitsreductie of extra inkomsten van SKOPOS. 3.2 Externe vacaturestop Vanaf 1 augustus 2010 geldt er binnen SKOPOS een vacaturestop, inhoudende dat vacatures voor zover deze moeten worden vervuld, uitsluitend intern ingevuld mogen worden. Slechts in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de Algemeen Directeur, kan na het voeren van DGO voor het overige een vacature extern worden uitgezet. Uitzondering op deze vacaturestop zijn uiteraard verder vervangingsvacatures die niet tot verplichtingen leiden en worden bekostigd door het Vervangingsfonds. Inzet van externe vervangers mag in geen geval leiden tot het ontstaan van personele verplichtingen. 3.3 Bevorderen interne mobiliteit Voor alle functies binnen de stichting bestaat doorlopend de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor vrijwillige overplaatsing, soms in combinatie met functieverandering. Binnen SKOPOS wordt vrijwillige overplaatsing nagestreefd door: 1. Bij personeelsgesprekken dit onderwerp aan de orde te stellen 2. Alle vacatures, die voor vervulling in aanmerking komen, binnen SKOPOS bekend te maken binnen de teams. 3. Alle personeelsleden periodiek in de gelegenheid te stellen hun wensen op dit terrein kenbaar te maken middels het mobiliteitsformulier. Binnen de looptijd van dit Sociaal Plan, zal hier vanuit de werkgever ook proactief op worden gehandeld; zie paragraaf 2.4 met betrekking tot mobiliteitsondersteuning. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 10

12 3.4 Scholing/ontwikkeling Ten behoeve van het verkrijgen van een andere betrekking wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld elders stage te lopen om te bekijken of dat de functie past bij de betrokkene. Aard en omvang worden mede bepaald door de reële mogelijkheid tot in- of externe her- en overplaatsing. Indien wordt ingeschat dat de kans op het verkrijgen van een andere betrekking afhankelijk is van gevolgde scholing die nu nog ontbreekt, wordt deze scholing tot maximaal 3000,- vergoed. 3.6 Bevorderen mobiliteit door externe detachering. Indien er perspectief bestaat op uitstroom uit de organisatie van SKOPOS kan een medewerker extern gedetacheerd worden voor een periode van maximaal één jaar. Bij detachering behoudt de werknemer zijn arbeidscontract bij SKOPOS. Indien de detachering voor een deel van de benoemingsomvang plaatsvindt, behoudt de medewerker voor het detacheringsdeel recht op tenminste de arbeidsvoorwaarden behorende bij zijn dienstverband met SKOPOS. 3.7 Proeftijd bij nieuwe werkgever Indien een medewerker dat verzoekt, wordt hem/haar maximaal twee maanden onbetaald verlof verleend gedurende de proeftijd bij een nieuwe werkgever. Tijdens dit onbetaald verlof zijn premies sociale verzekeringen en pensioen voor rekening van de werkgever. Als aan een medewerker onbetaald verlof, op grond van deze maatregel wordt verleend, kan in principe geen gebruik worden gemaakt van de maatregelen genoemd onder 3.8 (vertrekpremie, loonsuppletie of financiële ondersteuning bij eigen bedrijf) en onder 3.9 (vrijwillige taakvermindering). Uitzondering daarop is de situatie waarin de proeftijd bij een nieuwe werkgever niet leidt tot een dienstverband en de betrokken medewerker dus weer terugkomt bij SKOPOS. In dat geval staan de maatregelen als opgenomen onder 3.8 en 3.9 voor de betrokken medewerker weer open. Wel zal er dan een verrekening plaatsvinden met de, door de werkgever, in het kader van het Sociaal Plan verstrekte vergoedingen tijdens deze maatregel. Deze kosten worden in mindering gebracht op de vergoedingen van de maatregelen in 3.8 en Bevorderen natuurlijk verloop door externe mobiliteit (ontslag op eigen verzoek) A. bevorderen van natuurlijk verloop Voor het bevorderen van natuurlijk verloop geldt de volgende basisregeling: Medewerkers die in fase 1 ontslag op eigen verzoek indienen (opzeggen), en die daarvoor op grond van het hierna volgende in aanmerking komen, ontvangen een bruto vertrekpremie zoals in het navolgende gespecificeerd. De hoogte van de vertrekpremie is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Als peildatum voor de berekening van de lengte van het dienstverband geldt 1 augustus Een periode van zes maanden of meer telt als één dienstjaar. De vertrekpremie wordt toegekend indien uiterlijk wordt opgezegd tegen 1 augustus 2012 en bepaald volgens onderstaand schema (alleen van toepassing in fase 1). Om in aanmerking te Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 11

13 komen voor een vertrekpremie, dient de schriftelijke opzegging van de medewerker 3 weken voor de uitdiensttreding bij de werkgever te zijn ontvangen. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 12

14 A.1. Vertrekpremie voor medewerkers, die geen aanspraak kunnen maken op FPU of keuzepensioen. Hoogte van de vertrekpremie in bruto maandsalarissen afhankelijk van de datum van ontslag en het aantal dienstjaren op bestuursniveau Ingangsdatum ontslag: Per 1 november2011 Voor 1 augustus 2012 Aantal dienstjaren: Hoogte vertrekpremie in bruto maandsalarissen: 3-5 dienstjaren dienstjaren dienstjaren dienstjaren dienstjaren 10 8 Meer dan 25 dienstjaren Externe mobiliteit heeft betrekking op het, op initiatief van de medewerker, vinden van een nieuwe functie buiten SKOPOS exclusief medewerkers, die aanspraak kunnen maken op een FPU- of (keuze-)pensioenuitkering. Ontslag op eigen verzoek wordt in beginsel gehonoreerd. Er kan een kortere opzegtermijn worden overeengekomen. Personeelsleden die gebruik maken van de vertrekpremie bedoeld in deze paragraaf kunnen geen aanspraak maken op andere maatregelen of faciliteiten uit dit plan. Toekenning van de premie vindt plaats indien het personeelslid ontslag op eigen verzoek indient. Betaling van de premie vindt plaats binnen 1 maand na het einde van het dienstverband in het kader van de eindafrekening. A.2. Regeling voor medewerkers, die aanspraak kunnen maken op FPU of (keuze-)pensioen Medewerkers die aanspraak kunnen maken op FPU of (keuze)pensioen kunnen geen gebruik maken van de vertrekregeling met vertrekpremie. Indien deze medewerkers ervoor kiezen om niet met FPU te gaan of geen gebruik te maken van (keuze-)pensioen, maar wel ontslag willen nemen vóór of tegen 1 augustus 2012, kunnen zij wel gebruik maken van de andere instrumenten van het Sociaal Plan als bedoeld onder deze paragraaf. FPU-suppletieregeling (zie bijlage 2) Medewerkers die met FPU (tot aan spilleeftijd) gaan kunnen gebruik maken van de FPU suppletieregeling. Keuzepensioenregeling Medewerkers die met keuzepensioen gaan kunnen gebruik maken van onderstaande keuzepensioenregeling: Voor de werknemers geboren op of na en vóór , voorziet de werkgever in de volgende compensatie. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 13

15 1. De werknemer ontvangt een regeling, waarbij de werkgever via het ABP extra- pensioen een eenmalig bedrag van maximaal ,- inlegt als compensatie voor het gederfde pensioen. Voor de hoogte van dit bedrag is mede bepalend hoeveel fiscale ruimte hiervoor beschikbaar is bij de werknemer. 2. De werknemer ontvangt een regeling, waarbij de werkgever maandelijks een bedrag van ten hoogste 500,- bruto betaalbaar stelt als aanvulling op de uitkering die de medewerker krijgt middels het flexibel pensioen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de hoogte van dit bedrag is mede bepalend hoeveel fiscale ruimte hiervoor beschikbaar is bij de werknemer. B. Loonsuppletie Indien de medewerker buiten SKOPOS een functie aanvaardt met een (tijdelijk) lager loon dan het actuele bruto loon, zal SKOPOS tijdelijk een loonsuppletie toekennen, voor zover er geen aanspraak gemaakt kan worden op een loonsuppletie in het kader van de BBWO. De suppletie wordt voor in beginsel maximaal één jaar toegekend en bedraagt het verschil tussen het salaris bij SKOPOS en het salaris bij de nieuwe werkgever. Onder salaris wordt verstaan het voor de medewerker geldende bruto maandsalaris. Naar keuze kan deze loonsuppletie ook als eenmalige uitkering worden uitbetaald. Bijbetaling/uitbetaling geschiedt bij deeltijd naar rato. Deze regeling kan niet met andere financiële regelingen onder dit hoofdstuk gecombineerd worden en is gemaximeerd op het niveau van de vertrekregeling bij opzegging zoals beschreven onder A van deze paragraaf. C. Eigen bedrijf Medewerkers die een eigen bedrijf willen starten kunnen daarbij financieel ondersteund worden, bijvoorbeeld in de vorm van opstartsubsidies en opleidingen. De omvang van deze steun is gebaseerd op maatwerk, principes van redelijkheid en billijkheid en gemaximeerd op het niveau van de vertrekregeling bij opzegging zoals beschreven onder A van deze paragraaf. 3.9 Bevorderen natuurlijk verloop door vrijwillige taakvermindering Verzoeken tot vrijwillige taakvermindering worden in beginsel gehonoreerd tenzij het belang van het onderwijs en de school zich daartegen verzet met een ondergrens zoals wordt verwoord in het deeltijdbeleid van SKOPOS Tegemoetkoming verhuiskosten Er kan een tegemoetkoming in de verhuiskosten gegeven worden indien de nieuwe baan een verhuizing noodzakelijk maakt, conform CAO-PO art. 7.1 en 7.2. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 14

16 3.11 Vervallen van financiële verplichtingen van medewerker Indien er sprake is van een nog openstaande financiële verplichting van de medewerker jegens SKOPOS (bijvoorbeeld uit hoofde van een terugbetalingsregeling inzake studie- of verhuiskosten) vervalt de desbetreffende financiële verplichting bij gebruikmaking van een van de maatregelen genoemd onder paragraaf 3.8 geheel Anticumulatie Voor de mobiliteitsbevorderende maatregelen genoemd onder 3.8 (vertrekpremie, loonsuppletie of financiële ondersteuning bij eigen bedrijf) geldt dat deze niet in combinatie met elkaar kunnen worden toegekend. Aan een medewerker kan slechts één van de onder 3.8 vermelde maatregelen worden toegekend Toekenning van de regelingen in artikel 3.8 Na de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan worden de regelingen toegepast op volgorde van datum van (schriftelijke) aanmelding door de medewerker en tot het moment dat het beoogde financiële resultaat is behaald, zulks tere beoordeling van de Algemeen Directeur. Dit betekent dat aanvragen die gedaan worden nadat het beoogde financiële resultaat is bereikt, niet meer worden gehonoreerd. Indien medewerkers geen gebruik meer kunnen maken van de verschillende maatregelen omdat de in de inleiding genoemde capaciteitsreductie is bereikt of omdat het beschikbare budget op is, wordt dit terstond gemeld aan de vakcentrales. In het geval dat de in de inleiding genoemde capaciteitsreductie is bereikt, zullen de werkgever en de vakcentrales in een daartoe te beleggen DGO het Sociaal Plan in overleg gezamenlijk afsluiten. Medewerkers die door gebruikmaking van regeling 3.8 en 3.9 tijdens de 1 ste fase een jubileumgratificatie missen, wordt deze gratificatie toegekend indien de ontslagdatum en jubileumdatum valt voor 2 augustus Fase 2: Indien de voorbereidende fase en Fase 1 onvoldoende resultaat afwerpen om eventuele gedwongen ontslagen te voorkomen wordt er opnieuw DGO gevoerd. Hierbij wordt dan bekeken of de 1 e fase verlengd gaat worden dan wel dat de 2 e fase van start gaat met gedwongen ontslagen en RDDF-plaatsing. 5. Fase 3: Nazorg Tijdens deze fase worden maatregelen afgerond die in een eerdere fasen zijn gestart. Ook zal de Algemeen Directeur belangstellenden op de hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen en eventueel nieuwe vacatures. Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 15

17 Aldus overeengekomen op 20 juni 2011 tussen de volgende partijen en in vijfvoud ondertekend door partijen op 27 juni Voor de vakcentrales: Voor SKOPOS Algemeen Directeur: Ambtenaren centrum (AC/AVS) De heer T. van den Burger N.H. van Oorschot Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP/AOB)) Mevrouw A. Duchateau Christelijke centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) Mevrouw R. van Driel Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) De heer H. van Bergen Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 16

18 Bijlage 1: Tijdpad januari 2011 april-juni 2011 Algemeen Directeur: - Constatering dreigen ontslag; - Instellen vacaturestop DGO: - Bepalen aard en omvang van de capacteitsreductie; - Opstellen Sociaal Plan Algemeen Directeur: - Activeren/uitvoeren maatregelen Uiterlijk 1 augustus 2011 September-maart Maart/april 2012 Aanvang 1 e fase DGO: periodiek overleg (paragraaf 1.4) DGO, n.a.v. stand van zaken: - Intrekken Sociaal Plan, dan wel; - Besluit tot verlengen fase 1 dan wel; - In werking treden en afspraken maken over fase 2. - Vaststellen van de omvang van het probleem, dat na de eerste fase nog resteert; - Vaststellen van de objectieve afvloeiingscriteria, waaronder het afspiegelingsbeginsel en een anciënniteitscriterium, die van toepassing zijn. Besluiten Bestuur: -Maken van een afvloeiingslijst -eventuele RDDF-plaatsingen vóór 1 augustus 2012 per 1 augustus augustus 2012 Aanvang 2 e fase 1 augustus 2013 Aanvang 3 e fase (nazorg) Sociaal Plan Stichting SKOPOS, onderhandelaarsakkoord juni 2011 Pagina 17

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting VELDVEST. Veldhoven, 19 april 2011

SOCIAAL PLAN. Stichting VELDVEST. Veldhoven, 19 april 2011 SOCIAAL PLAN Stichting VELDVEST Veldhoven, 19 april 2011 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding 1. Algemene zaken bij het sociaal plan 1.1. Begrippenlijst 1.2. Werkingssfeer 1.3. Geldigheidsduur 1.4. Overleg 1.5.

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociale regeling 2014 SKOVV

Sociale regeling 2014 SKOVV Sociale regeling 2014 SKOVV (16 januari 2014) Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool Ede Kardinaal Alfrinkschool Wageningen Kleine

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1

Sociaal Statuut OPSO Pagina 1 CONCEPT SOCIAAL STATUUT van OPSO Steller Projectgroepen Directeurenoverleg GMR CvB Raad van toezicht Naam datum paraaf Gre Stavenuiter Werkgroep personeel advisering adviesrecht vaststelling goedkeuren

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND

FLANKEREND BELEID TEN AANZIEN VAN REDUCTIE PERSONEELSBESTAND Waalwijk, bulletin 11, mei 2014 Beste collega s, Met enige regelmaat hebben we jullie geïnformeerd over de financiële situatie van Leerrijk! en de mogelijke gevolgen daarvan voor alle bij Leerrijk! werkzame

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o.

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Versie 1.6 29 mei 2013 Onderhandelaarsakkoord 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Samenvatting Beleid en Instrumenten 4 3. Overeenkomst 5 4. Definities 6 5.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep Voortschrijdend Sociaal Plan Stichting Dynamiek Scholengroep 8 januari 2014 t.b.v. realisering bezuinigingstaakstelling 2014 2015 e.v. Inleiding: De verdere terugloop van het aantal leerlingen is breed

Nadere informatie

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep

Voortschrijdend Sociaal Plan. Stichting Dynamiek Scholengroep Voortschrijdend Sociaal Plan Stichting Dynamiek Scholengroep 25 mei 2012 t.b.v. realisering bezuinigingstaakstelling 2012 2014 e.v. Inleiding: De stichting Dynamiek Scholengroep en haar rechtsvoorgangers

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën:

Mobiliteitsbeleid. Binnen interne mobiliteit onderscheiden we twee categorieën: Mobiliteitsbeleid Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand, zullen de komende jaren personele verschuivingen meer dan voorheen noodzakelijk

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEITSBELEID STICHTING LVO Overeengekomen: 18 juni 2003 Laatst gewijzigd: Mei 2013 Als gevolg van diverse demografische ontwikkelingen, in combinatie met ontwikkelingen in het personeelsbestand,

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent

Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent 1 Sociaal Plan Stichting CNS Ede e.o. Ruimte voor talent Versie 1.3 Onderhandelaarsakkoord 6 november 2014 Definitief vastgesteld door de leden 24 november 2014 2 Inleiding Op 5 juni 2013 is een sociaal

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis

Sociaal Plan De Basis Sociaal Plan De Basis samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 3 Vastgesteld 15 oktober 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig

Nadere informatie

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep ADDENDUM 2016-2017 behorend bij Sociaal Plan 2016-2020 Parnassia Groep Parnassia Groep en de werknemersorganisaties hebben geconstateerd dat er verdergaande (bezuinigings)maatregelen worden verwacht, welke

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2.

SOCIAAL PLAN. Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016. Lisse, februari 2016. Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2. SOCIAAL PLAN Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek te Lisse 2016 Lisse, februari 2016 Kenmerk: JvdB/RV versie 3.2 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave: Inleiding Overeenkomst Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106228 - Beroep tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING De werkgever heeft vele werknemers in dienst die, om verschillende redenen, een betrekkingsomvang van meer dan 1,0 wtf hebben. De werkgever

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen ontslag. Beroep richt zich niet op de onrechtmatigheid van het ontslag, maar tegen de opzegtermijn.

Nadere informatie

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof In de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013 is bepaald dat in het departementaal georganiseerd overleg desgewenst afspraken

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente ***concept*** Kenmerk xxx.xxx/pa&o Juni 2008 Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente Gezien het besluit van het College van Bestuur van 20 juni 2006 de catering uit te besteden en het positieve

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid..

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Versie 6 Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Inleiding In de komende jaren zal de formatie-omvang van de scholen op Trivium-niveau onder druk staan. Als Trivium-organisatie neigen we naar het vasthouden

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013

IPB. Intensivering Personeelsbeleid. Aloysius Stichting 2013 IPB Intensivering Personeelsbeleid Aloysius Stichting 2013 Voorhout januari 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Intensivering Personeelsbeleid 2013 4 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie