Jaarverslag SMO Breda e.o Buitengewoon in Beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SMO Breda e.o. 2006 Buitengewoon in Beweging"

Transcriptie

1 Jaarverslag SMO Breda e.o Buitengewoon in Beweging Baarle-Nassau April 2007

2 Missie SMO Breda is er voor sociaal zwakkeren in onze samenleving. Personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich staande te houden. Zij kampen met meerdere, vaak complexe problemen en vinden daar zelf geen oplossing voor. Wij vinden dat ook zij recht hebben op zorg en welzijn. Daarvoor bieden wij hen een plek, waar zij zichzelf kunnen zijn en samen met onze betrokken medewerkers werken aan een beter bestaan. Ons uitgangspunt hierbij is een respectvolle en professionele benadering. Visie SMO Breda wil begeleiding, zorg en activering bieden die toegankelijk en laagdrempelig is. Wij werken vraaggericht en sluiten met onze dienstverlening zoveel mogelijk aan op de persoonlijke vraag van de cliënt. Door het opbouwen van een vertrouwensband bieden wij de cliënt een handreiking naar een meer regulier en zinvol bestaan. We geven daarbij de mogelijkheid om het proces met kleine stappen te doorlopen. Daarnaast spelen wij in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen wij door: - het uitdenken van nieuwe concepten voor maatschappelijke opvang; - het samenwerken met ketenpartners; - en zonodig het ontwikkelen van nieuwe soorten van dienstverlening. Inleiding SMO Breda is zowel in samenwerking met de partners in zorg als intern volop in beweging. Daarbij gedreven door de overtuiging dat wij in staat zijn om dak- en thuislozen die om verschillende redenen in deze positie zijn beland weer toe te leiden naar een aanvaardbaar bestaan. Om dit doel te bereiken wil SMO Breda -in het belang van de cliënt- investeren in (waar nodig) ontwikkelen van goede keten relaties met externe organisaties en een goed woonbegeleiding aanbod dat aansluit bij wensen en behoeften van de dak- en thuislozen. Strategische ontwikkelingen in 2006 SMO Breda heeft geparticipeerd in en een bijdrage geleverd aan het ten behoeve van de gemeente Breda ontwikkelde Bemoeizorg project. Dit project is in samenwerking met partners in zorg te weten: GGD, West- Brabant, GGZ regio Breda, Novadic Kentron, IMW en Vertizontaal tot stand gebracht. Doel is om gezamenlijk tot een omvattend (van preventie tot hulpverlening) en sluitende aanpak en begeleiding van bemoeizorg cliënten te komen. Nog in 2006 is op basis van een pilot ervaring opgedaan met het ontwikkelde samenwerkingsmodel. Op basis van de uitkomst is besloten om het project om te zetten in een reguliere activiteit en te verbreden naar de gehele gemeente Breda. Binnen het kader van dit gezamenlijk ontwikkelde bemoeizorgmodel heeft SMO Breda de activiteit ambulante langdurige woonbegeleiding voor bemoeizorgklanten (ALB) ontwikkeld. Dit aanbod is per 1 september 2006 formeel van start gegaan en verloopt zeer succesvol. Reeds in 2006 bleek het noodzakelijk om de nog beperkte startcapaciteit te verdubbelen om aan de vraag te voldoen. Ook het multifunctioneel dienstencentrum t IJ heeft een belangrijke rol in het bemoeizorg model. Deze locatie is tevens ontmoetingsplaats voor het bemoeizorgteam dat wordt gevormd door deskundigen van de GGD, GGZ en Novadic - Kentron. Omgevingsbeheer t IJ In 2005 is vastgesteld dat beter gestuurd diende te worden op de effecten van t IJ in de directe omgeving. In 2006 zijn hierover de gedachten gevormd en heeft het omgevingsbeheer vorm gekregen. In september is (op t IJ) door de samenwerkende partijen het convenant getekend. SMO draagt bij aan het omgevingsbeheer door de inzet van een straatteam in de straal van 500 m rondom t IJ. Tevens is en een klachtenregistratie. Voor beide items zijn in 2006 de voorbereidingen getroffen. Zowel het straatteam als de klachtenregistratie worden in 2007 ten uitvoer gebracht. SMO en de gemeente zijn begonnen aan de ontwikkeling van een folder t.b.v. de klachtenmelding daar waar het gaat om de klachten die het gevolg zijn van de dag- en nachtopvang (passanten van t IJ). SMO neemt deel aan de beheergroep. Jaarverslag 2006 SMO Breda 2

3 Een bijdrage is geleverd aan het zogenaamde VAST overleg. In 2007 zal SMO Breda ook partner zijn in het nieuwe te ondertekenen convenant. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet in de samenwerking en afstemming tussen gemeente, NS, politie, justitie, Novadic Kentron en SMO Breda (IJ). Actief is gezocht naar een vrijwilligersorganisatie die bereid is om in samenwerking met SMO Breda vorm te geven aan een aanbod aan klanten die langdurig in zorg zijn. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een aantal vrijwilligersorganisaties. Humanitas heeft positief gereageerd. Met Humanitas zal in 2007 een pilot van start gaan in combinatie met het ALBproject. Teneinde de doorstroom in t IJ te bevorderen is een start gemaakt met het ontwikkelen van een woonvoorziening voor klanten van t IJ in de vorm van een sociaal pension. Dit sociaal pension zal in samenwerking met partners in zorg worden vormgegeven. Het streven is erop gericht dit sociaal pension per te kunnen realiseren. In overleg met partners in zorg is besloten dat SMO Breda het logeerhuis met ingang van 1 april 2007 in eigen beheer exploiteert. Het logeerhuis zal worden omgevormd tot een satelliet van het woonbureau Web Herderheem waarbinnen en van waaruit verschillende vormen van ambulante woonbegeleiding wordt geboden. De directeur-bestuurder van SMO Breda is door de Federatie Opvang (Nederlandse koepelorganisatie voor maatschappelijke opvang organisaties) gevraagd: o plaats te nemen in de stuurgroep kostprijzen. o deel te nemen aan het panel op de studiedag toekomstverkenningen. Algemene interne ontwikkelingen SMO Breda is ook intern volop in beweging. Teneinde een HKZ certificering te behalen wordt op een planmatige wijze toegewerkt naar dit doel. In 2006 is gewerkt aan: Binnen de kaders van algemene beleidsdocumenten waarover de organisatie beschikt is een aantal beleidsdomeinen nader uitgewerkt en geïmplementeerd (AO - IC, Primair proces, personeelsbeleid, facilitair beleid, ARBO-beleid, calamiteiten (waaronder agressie), legionellabeheersing). Voorbereidingen zijn getroffen om met ingang van het jaar 2007 met een integrale planning en controle cyclus te werken. Onderdeel daarvan vormt onder meer het werken met een integraal jaarplan SMO Breda voor de organisatie als geheel en activiteitenplannen per locatie/afdeling. Op projectmatige wijze is door het management een voorstel tot herziening van het primaire proces ontwikkeld en is per 1 december 2006 een pilot gestart. Doelstelling is om middels dit nieuwe model het hulpverleningsproces meer vraaggericht in te richten (zorgregie op basis vraag klant) en de fases daarbinnen explicieter te ordenen (8-fasen model) en tot slot vraag en aanbod te scheiden. Locaties Multifunctioneel dienstencentrum t IJ Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van het zgn. straatteam. In tweetallen gaan medewerkers van t IJ samen met medewerkers van collega -organisaties binnen een straal van 500 meter rond t IJ de passanten aanspreken om zich naar t IJ te begeven. Het 2-jarige project activering werken aan perspectief is geëvalueerd. Op basis van de resultaten is besloten dit project om te zetten in een reguliere activiteit. Arbeid is een belangrijke opstap naar dagstructuur, opbouwen van een gevoel van eigenwaarde en de wens om middels het weer aanvaarden van hulpverlening de uitzichtloze situatie te doorbreken. Het project materiële hulpverlening zoals dit wordt uitgevoerd door het IMW ten behoeve van t IJ-cliënten is eveneens positief gewaardeerd en zal worden gecontinueerd. Gestart is in 2006 met het zoeken naar methodieken om AWBZ zorg te bieden aan de bezoekers van t IJ. Belangrijkste uitdaging daarbij is het over en weer creëren van vertrouwen en binden van de cliënten. Jaarverslag 2006 SMO Breda 3

4 In samenwerking met Novadic Kentron is gewerkt aan herziening van het sanctiebeleid. Insteek daarbij is om bij het sanctiebeleid waar mogelijk meer agogisch te handelen.. tenzij.. als principe te hanteren in plaats van werken met schorsingen. Bij schorsingen komen de klanten weer op straat te staan. Getracht wordt dat tot een minimum te beperken. Geëxperimenteerd wordt nu met alternatieve sancties. In 2007 wordt dit beleid op basis van de ervaringen met het experiment doorontwikkeld. Er heeft een aantal fysieke aanpassingen plaatsgevonden. Een hek is geplaatst om het elektriciteitshuisje bij de ingang. Tevens is een afdak geplaatst op het binnenterrein voor de ingang om daarmee de passanten een droge plaats te bieden. Er is een aantal flex werkplaatsen voor o.a. het stedelijk bemoeizorgteam beschikbaar gesteld. Het aantal spreekuren instanties is in 2006 uitgebreid. Naast de spreekuren GGD en GGZ is in november gestart met de spreekuren van SAW en GKB. Deze zijn zeer rendabel gebleken en zijn dat nog steeds. Sociale activering. Gestart is met het in kaart brengen van activiteiten op diverse niveaus in combinatie met een beloningssysteem. In augustus is gestart met een stedelijk schoonmaak project (in samenwerking met de gemeente Breda, materialen van de gemeente). De start daarvan is door wethouder Heerkens verricht. Verbeteren doorstroom passanten. 20 passanten zijn vanuit t IJ doorgestroomd naar locaties van SMO of elders (buiten SMO). Herziening werkwijze gebruiksruimte. Op basis van gewijzigde beleidsuitgangspunten hebben SMO Breda en Novadic-Kentron de gebruiksruimte zowel inhoudelijk als fysiek aangepast. Met de uitvoering van het inhoudelijke deel (het karakter van een huiskamer voor drugsverslaafde is verdwenen en de verblijfsduur is ingekort. In januari 2007 wordt de nieuwe werkwijze ingevoerd. Voor wat betreft de fysieke aanpassing, is een alternatief bedacht. De bestaande situatie werkte niet optimaal. Voor deze fysiek aanpassing is een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Web Herderheem In 2006 is gestart met het project Zorg op Maat. Dit in samenwerking met gemeente Breda en woningcorporatie WonenBreburg. Doel is om door een hulpverleningstraject bewoners van de wijk de Driesprong in Breda een overstap te laten maken naar wonen in een andere wijk. Het betreft hier ondersteuning bij het op gestructureerde wijze doorvoeren van de verhuizing voor gezinnen bij wie dit noodzakelijk is. Mogelijke problemen worden in kaart en vervolgens in traject gebracht. Per wooneenheid staat er 28 uur hulpverlening Zorg op Maat. In 2006 zijn 13 wooneenheden bezocht, waarbij een hulpverleningstraject in gang is gezet. In 2007 wordt dit project voortgezet. Voortzetting van het project ISD/SDA. Hierbij is er een samenwerking met verslavingsreclassering van Novadic Kentron, gemeente Breda, PI Vught en SMO. Doel is om veelplegers vanuit de gemeente Breda die verblijven in de penitentiaire inrichting Vught vervroegd onder toezicht en met daaraan gekoppelde hulpverlening, extern te laten wonen. Het project is operationeel maar heeft aanloopmoeilijkheden gehad waardoor het nodig was om de procedure met betrekking tot de samenwerking aan te scherpen. Verwachting voor 2007 is dat door deze aanscherping het project beter gaat lopen. De eerste aanzet voor het operationeel maken van het logeerhuis Etten-Leur is gemaakt met als doel in het voorjaar 2007 het logeerhuis vanuit de regie van SMO Breda een herstart te geven. Jaarverslag 2006 SMO Breda 4

5 Locatie Herderheem heeft een interne opknapbeurt gehad waarbij meer werkplekken zijn gecreëerd en waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Preventieve woonbegeleiding, een samenwerkingsactiviteit met woningbouwcorporaties, is in 2006 gecontinueerd. Door het organiseren van themabijeenkomsten is de operationalisering van de samenwerking verder verbeterd. Naast de projecten blijven WEB begeleiding, SPMO, sociaal pension Herderheem op oude voet doorgaan. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er een grote behoefte is (vraag en wachtlijsten) aan uitbreiding van zowel WEB als SPMO plaatsen. Weideveld Weideveld participeert in de pilot primair proces. Gestart is met de herinrichting van het primaire proces. Doorstroom van Weideveld naar andere woonvormen, hetzij binnen SMO hetzij elders lijkt in een stijgende lijn te zitten. Door meer klantgericht en vraaggestuurd te werken wordt er nog nauwkeuriger gekeken naar wat de cliënt nodig heeft. Een professionaliseringsslag wordt gemaakt. Ook Weideveld heeft een interne opknapbeurt gehad waardoor er meer werkruimte beschikbaar is gekomen. Koetshuis/Vluchtheuveltje Er is een behoorlijk aantal gezinnen (11) in 2006 opgenomen geweest. Getracht wordt de periode van verblijf zo kort mogelijk te houden daar dit zeker voor kinderen een ongewenste situatie is. In 2006 is gestart met een extra crisisbed. De crisisopvang beschikte reeds over 2 crisisbedden, dat zijn er nu 3 geworden. Voor het eerst heeft de crisisopvang nu te maken gekregen met de opvang van mishandelde mannen. Kwaliteit SMO Breda e.o. streeft ernaar om op alle locaties kwalitatief goede begeleiding te bieden welke voldoet aan eigen eisen en HKZ-normen. Zoals in de missie is aangegeven heeft deze begeleiding als uitgangspunten dat zij toegankelijk, laagdrempelig en vraaggericht is. Daartoe wordt gestreefd door op systematische wijze gegevens over de kwaliteit van zorg te verzamelen, te toetsen en zonodig maatregelen te treffen. Uitgangspunt is daarbij integrale kwaliteitszorg, waarbij kwaliteit onderdeel een vast onderdeel wordt van alle aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze doelstelling zo effectief mogelijk te bereiken zijn in 2006 prestatie indicatoren benoemd en zijn een deel van de processen gedefinieerd. Voorbereidingen zijn getroffen om het kwaliteit managementsysteem verder te ontwikkelen. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld, waarin een stappenplan is opgenomen dat SMO Breda e.o. moet leiden naar een integraal en certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij is de keuze gemaakt om te gaan werken aan HKZ - certificering. Om dit te bereiken is besloten dat het managementteam de rol krijgt van stuurgroep kwaliteit. Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep gaat gewerkt worden met werkgroepen met specifieke opdrachten. Hierbij zullen medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie betrokken worden. Een aantal van deze werkgroepen zullen de komende periode processen verder gaan uitwerken en specifieke protocollen ontwikkelen. Daarbij worden verantwoordelijkheden nader vastgelegd. Resultaten uit het cliënttevredenheid onderzoek van eind 2005 zijn in 2006 gepresenteerd. Waar nodig zijn acties uitgezet. Een vaste staffunctionaris kwaliteitszorg is geworven en aangesteld. Jaarverslag 2006 SMO Breda 5

6 Een protocollentoetsingscommissie is geïnstalleerd, welke als taak heeft protocollen te toetsten op nut, aspecten van doelmatigheid, cliëntgerichtheid, wetgeving en administratieve organisatie. In 2006 zijn onder meer het protocol legionella besmetting en protocollen in het kader van de AO/IC kaderregeling getoetst door deze commissie. Een MIC commissie is geïnstalleerd, welke incidenten analyseert en zonodig aanbevelingen doet aan de directeur-bestuurder. In 2006 zijn 18 meldingen geregistreerd. Deze hadden betrekking op agressie (9), ziekte ( 5), zelfmoordpoging (2), aanranding (1) en een medicatiefout (1). Om medewerkers nog beter toegerust te laten zijn met betrekking tot agressie-incidenten zijn in 2006 en worden in 2007 cursussen georganiseerd met als doel te leren omgaan met agressie en geweld. Daarnaast wordt in 2007 een protocol Hoe om te gaan met agressie? ontwikkeld. Tevens wordt in 2007 het beleid met betrekking tot opvang na traumatische gebeurtenissen (waaronder agressie) geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht gebracht bij leidinggevenden. Daarnaast wordt op het gebied van medicatie het beleid verder ontwikkeld. In 2007 zal een organisatiebreed medicatieprotocol worden ontwikkeld. De MIC commissie heeft daarnaast geconstateerd dat niet op alle locaties melding wordt gedaan van incidenten en dat voor de MIC commissie niet in alle gevallen duidelijk is of adequate maatregelen zijn genomen naar aanleiding van incidenten. Hiertoe zijn in 2006 voorbereidingen getroffen om in 2007 een geactualiseerd incidentmeldingsbeleid te implementeren. Hierbij zal worden aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met incidenten ligt bij de leidinggevenden. De MIC toetst op afstand en kijkt of er organisatiebrede trends te signaleren zijn en adviseert aan de directeurbestuurder. Ten aanzien van de ondersteunende en besturende processen is eind 2006 een nulmeting uitgevoerd. De resultaten worden in 2007 gepresenteerd aan het managementteam en waarnodig zullen verbeteracties worden uitgezet. Een drietal medewerkers zijn opgeleid tot interne auditoren (auditteam). Het auditteam zal in 2007 ingezet worden om op onderdelen het kwaliteitsmanagementsysteem op de werking in de praktijk te toetsen en op het voldoen aan interne en externe eisen. Er zijn 3 klachten gemeld bij de leiding ( manager primair proces/directeur) van de organisatie. Deze zijn in goed overleg met de betreffende cliënten opgelost. Dit betekent dat de klachtencommissie in 2006 niet in actie is gekomen Voorbereidingen zijn getroffen voor de implementatie van een herziene klachtenregeling voor cliënten en medewerkers. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. in het regulier overleg met zorgkantoor en gemeente Breda wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling in de organisatie. Tevens zijn in 2006 gesprekken gevoerd met directie en uitvoerend functionarissen van het regionaal patiënten en cliëntenplatform (RPCP) te Brabant. Jaarverslag 2006 SMO Breda 6

7 Medezeggenschap De directeur-bestuurder is in maal met de Ondernemingsraad in vergadering bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken: o De directeur informeert de OR over algemene ontwikkelingen (inclusief kwaliteit) in de organisatie. o CAO à la Carte o Ontwikkelingen in de organisatie in relatie tot noodzaak van verbeteren communicatie in/met de organisatie. o Concept personeelsbeleid o Urentoedeling OR o Ziekteverzuimscan Arbo Unie o Herinrichting primair proces en Pilot primair proces o Omgang met vakantie- uren in de organisatie o Jaarverslag OR o Wet Walvis o Interne vertrouwenspersoon voor medewerkers o Gedragscode o Ontmoeting met Raad van Toezicht o Voorstel regeling woon werkverkeer o Bijdrage ziektekosten verzekering o Thematische bezoek arbeidsinspectie met als onderwerp agressie o Risico inventarisatie o Arbeidstijden wet o Klachtregeling De directeur heeft 5 maal met de Cliëntenraad vergaderd. Onderwerpen die daar besproken zijn: o Algemene ontwikkelingen in de organisatie (inclusief kwaliteit). o Kwaliteitsontwikkeling meer specifiek het resultaat van het cliënttevredenheid onderzoek. o PR cliëntenraad in de organisatie (folder) o Jaarverslag 2005 o Functioneren bewonersraden o Functie Regionaal cliënten en patiënten platform (RPCP) o Zakgeldregeling SMO Breda o Veranderingen in de organisatie o Herinrichting primair proces SMO Breda o Calamiteitenplannen Jaarverslag 2006 SMO Breda 7

8 Personeelsomvang Aantal werknemers 125,4 Fte Ziekteverzuimpercentage 10,79% Arbo Met direct leidinggevenden en de Arbo Unie is vier keer dit jaar een Sociaal Medisch Team georganiseerd om het verzuimbeleid individueel en structureel te bespreken en af te stemmen. Er is een nieuwe vertrouwenspersoon voor het personeel aangesteld. Medewerkers van SMO zijn in de gelegenheid gesteld om zich te vaccineren tegen de griep. In samenwerking met TMOP is de bestaande klachtenregeling aangepast aan de veranderde wetgeving en verder uitgebreid met een externe klachtencommissie. Het Arbo beleidsplan is nader uitgewerkt. De risico inventarisatie is geactualiseerd. De calamiteitenplannen zijn geactualiseerd en gestandaardiseerd. Gestart is met het uitvoeren van oefeningen. Nu eerst theoretisch en in 2007 worden ontruimingsoefeningen georganiseerd. Deskundigheidsbevordering Er is een meerjaren scholingsbeleid vastgesteld. Uitgangspunten hierin zijn: Deskundigheidsbevordering van de hulpverlening - Omgaan met agressie - Kennis van psychiatrie/verslavingszorg - Methodieken - 8-fasen model Organisatiebeleid in ontwikkeling - Lerende organisatie en competentiemanagement - Automatisering Arbo-beleid - Bedrijfshulpverlening - Voorbehouden en niet voorbehouden handelingen 3 Medewerkers zijn opgeleid tot interne auditoren Locatiemanagers hebben een cursus dossiervorming gevolgd. 2 Medewerkers volgen de MBO-opleiding voor SPW-4 1 Medewerker is gestart met de HBO-opleiding SPH Jaarverslag 2006 SMO Breda 8

9 Overzicht Incompany opleidingen Cursus Aantal medewerkers Omgaan met agressie 46 Middelen en verslaving 28 Regas 18 MS Office 19 BHV Basisopleiding 98 BHV Eerste Hulp 50 BHV Brandbestrijding 51 Omgaan met alarmmeldingen 3 BHV herhaling 4 Facilitair Veiligheid/ARBO In overleg met de brandweer heeft SMO Breda goedgekeurde en op de locaties geïmplementeerde ontruimingsplannen. Er zijn cursussen BHV gevolgd door werknemers van alle locaties, waardoor overal opgeleide BHV ers aanwezig zijn. Dit krijgt een jaarlijks vervolg. Vanuit de preventieverantwoordelijkheid heeft de functionaris samen met P&O functionaris een RI&E uitgevoerd, waarvan het plan van aanpak in 2007 ter hand zal worden genomen. In het kader van legionella beheer is controle en beheer volledig ingevoerd. Huisvesting/onderhoud/inrichting: Er is een lange termijn huisvestingsplan opgesteld waarmee SMO vooruitblikt op de ontwikkelingen die de zorg en hulpverlening zal doormaken en de behoefte die dat met zich meebrengt in de sfeer van huisvesting. Er zijn voorbereidingen uitgevoerd voor verbouwing van de keuken Weideveld en t Vluchtheuveltje, uitvoering in De bovenverdieping van het Centraal bureau van SMO Breda is opgeknapt en ingericht waardoor ook deze ruimte door werknemers te benutten is. In opdracht van Stemo is een analyse gemaakte van de onderhoudsbehoefte van de panden in eigendom. Dit heeft geleid tot een meerjaren onderhoudsplan dat vanaf 2007 operationeel zal worden. Er zijn contracten rond energielevering afgesloten, waardoor voor de hele organisatie energie scherp wordt ingekocht. Automatisering Er is een nieuw ICT netwerk aanbesteed en geïnstalleerd (september 2006) waardoor de medewerkers van alle locaties op één systeem kunnen werken. Dit systeem beschikt over voldoende capaciteit om alle voor het primaire en de ondersteunende processen noodzakelijke programma s op een verantwoorde wijze te laten draaien. Tevens is een basis gelegd voor het beheer van dit systeem. De installatie van het nieuwe netwerk maakt het mogelijk om het programma Regas volledig te gaan benutten. In 2006 en 2007 zijn medewerkers opgeleid om dit programma te gaan benutten. Parallel aan dit proces zullen klant gegevens worden ingevoerd waardoor het programma langzaam maar zeker voor alle locaties operationeel wordt, te beginnen met het ZorgRegieBureau. Jaarverslag 2006 SMO Breda 9

10 Organisatie Het aangepaste facilitaire organisatiemodel is ingevoerd. Planmatig werken na herverdeling van de facilitaire producten heeft o.a. geleid tot betere ondersteuning van de integraal leidinggevende locatiemanagers op facilitair gebied. Activering Werken aan Perspectief voor Daklozen (WPD-project): Het WPD project is indertijd aangegaan met als einddatum 1 november Ondertussen is de inzet van de functie van werkmeester in het kader van het project gecontinueerd tot 1 april Bij de gemeente Breda is een subsidieverzoek ingediend voor continuering van het WPD project. Dit verzoek is gehonoreerd met ingang van 1 april De resterende kosten tot 1 april 2007 worden gedekt uit het restant van de toegekende projectsubsidie en de verkregen bijdrage van het Oranjefonds. Doorzettingsvermogen en goede interne samenwerking van medewerkers op t IJ zijn voorwaarden om activering als integraal onderdeel van de hulp- en dienstverlening te realiseren. Immers, successen op het gebied van activering vertalen zich snel naar aanvaarding van verdere hulpverlening door de desbetreffende passant. Locatie Baarle-Nassau De Werkplaats/Cameleon Na enkele jaren met een beperkt resultaat zijn er in 2006 weer enkele successen geboekt in het opstarten van vervolgtrajecten. Dit zijn onder meer: arbeidsintegratie, gesubsidieerde arbeid en vrijwilligerswerk. Het wederom aantrekken van de economie in Nederland heeft hierbij zeker een belangrijke rol gespeeld. De doorstroommogelijkheden van deelnemers aan activering naar gesubsidieerde arbeid en dan met name naar de sociale werkvoorzieningen blijken te beperkt vanwege de lange wachtlijsten Jaarverslag 2006 SMO Breda 10

11 BIJLAGE: CIJFERS Jaarverslag 2006 SMO Breda 11

12 Cijfers Jaarverslag 2006 Dag- en nachtopvang capaciteit aantal personen aantal bednachten bezettingspercentage t IJ nachtopvang ,42% t IJ dagopvang Activering aantal clienten 1/1 aantal clienten 31/12 aantal opnames vertrokken productie 2006 in dagdelen locatie B-N* *Activering is een integraal onderdeel van de Gaarshof. Echter ook externe instroom is mogelijk. Dit verklaart de afwijking in gegevens. capaciteit in bedden aantal clienten op 1/1 aantal clienten op 31/12 aantal opnames vertrokken bezettingsperc. gemiddeld verblijf Gaarshof ,58% 6,54 jaar Weideveld ,01% 2,69 jaar Koetshuis ,83% 65,22 dag Vluchtheuveltje ,74% 66,68 dag WEB Herderheem sociaal pension ,31% WEB Herderheem langdurig ambulant wonen ,30% 4,86 jaar SPMO kortdurend ambulant wonen ,00% Logeerhuis ,08% 193,67 dagen BW Gaarshof BW Plataan/Cypres % 2 jaar

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER Santpoort-Noord December 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. De visie geëxpliciteerd 2 3. Een nieuwe organisatiestructuur 4 4. Jaarplan, algemeen deel 7 4.1 Beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie