Jaarverslag SMO Breda e.o Buitengewoon in Beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SMO Breda e.o. 2006 Buitengewoon in Beweging"

Transcriptie

1 Jaarverslag SMO Breda e.o Buitengewoon in Beweging Baarle-Nassau April 2007

2 Missie SMO Breda is er voor sociaal zwakkeren in onze samenleving. Personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich staande te houden. Zij kampen met meerdere, vaak complexe problemen en vinden daar zelf geen oplossing voor. Wij vinden dat ook zij recht hebben op zorg en welzijn. Daarvoor bieden wij hen een plek, waar zij zichzelf kunnen zijn en samen met onze betrokken medewerkers werken aan een beter bestaan. Ons uitgangspunt hierbij is een respectvolle en professionele benadering. Visie SMO Breda wil begeleiding, zorg en activering bieden die toegankelijk en laagdrempelig is. Wij werken vraaggericht en sluiten met onze dienstverlening zoveel mogelijk aan op de persoonlijke vraag van de cliënt. Door het opbouwen van een vertrouwensband bieden wij de cliënt een handreiking naar een meer regulier en zinvol bestaan. We geven daarbij de mogelijkheid om het proces met kleine stappen te doorlopen. Daarnaast spelen wij in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen wij door: - het uitdenken van nieuwe concepten voor maatschappelijke opvang; - het samenwerken met ketenpartners; - en zonodig het ontwikkelen van nieuwe soorten van dienstverlening. Inleiding SMO Breda is zowel in samenwerking met de partners in zorg als intern volop in beweging. Daarbij gedreven door de overtuiging dat wij in staat zijn om dak- en thuislozen die om verschillende redenen in deze positie zijn beland weer toe te leiden naar een aanvaardbaar bestaan. Om dit doel te bereiken wil SMO Breda -in het belang van de cliënt- investeren in (waar nodig) ontwikkelen van goede keten relaties met externe organisaties en een goed woonbegeleiding aanbod dat aansluit bij wensen en behoeften van de dak- en thuislozen. Strategische ontwikkelingen in 2006 SMO Breda heeft geparticipeerd in en een bijdrage geleverd aan het ten behoeve van de gemeente Breda ontwikkelde Bemoeizorg project. Dit project is in samenwerking met partners in zorg te weten: GGD, West- Brabant, GGZ regio Breda, Novadic Kentron, IMW en Vertizontaal tot stand gebracht. Doel is om gezamenlijk tot een omvattend (van preventie tot hulpverlening) en sluitende aanpak en begeleiding van bemoeizorg cliënten te komen. Nog in 2006 is op basis van een pilot ervaring opgedaan met het ontwikkelde samenwerkingsmodel. Op basis van de uitkomst is besloten om het project om te zetten in een reguliere activiteit en te verbreden naar de gehele gemeente Breda. Binnen het kader van dit gezamenlijk ontwikkelde bemoeizorgmodel heeft SMO Breda de activiteit ambulante langdurige woonbegeleiding voor bemoeizorgklanten (ALB) ontwikkeld. Dit aanbod is per 1 september 2006 formeel van start gegaan en verloopt zeer succesvol. Reeds in 2006 bleek het noodzakelijk om de nog beperkte startcapaciteit te verdubbelen om aan de vraag te voldoen. Ook het multifunctioneel dienstencentrum t IJ heeft een belangrijke rol in het bemoeizorg model. Deze locatie is tevens ontmoetingsplaats voor het bemoeizorgteam dat wordt gevormd door deskundigen van de GGD, GGZ en Novadic - Kentron. Omgevingsbeheer t IJ In 2005 is vastgesteld dat beter gestuurd diende te worden op de effecten van t IJ in de directe omgeving. In 2006 zijn hierover de gedachten gevormd en heeft het omgevingsbeheer vorm gekregen. In september is (op t IJ) door de samenwerkende partijen het convenant getekend. SMO draagt bij aan het omgevingsbeheer door de inzet van een straatteam in de straal van 500 m rondom t IJ. Tevens is en een klachtenregistratie. Voor beide items zijn in 2006 de voorbereidingen getroffen. Zowel het straatteam als de klachtenregistratie worden in 2007 ten uitvoer gebracht. SMO en de gemeente zijn begonnen aan de ontwikkeling van een folder t.b.v. de klachtenmelding daar waar het gaat om de klachten die het gevolg zijn van de dag- en nachtopvang (passanten van t IJ). SMO neemt deel aan de beheergroep. Jaarverslag 2006 SMO Breda 2

3 Een bijdrage is geleverd aan het zogenaamde VAST overleg. In 2007 zal SMO Breda ook partner zijn in het nieuwe te ondertekenen convenant. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet in de samenwerking en afstemming tussen gemeente, NS, politie, justitie, Novadic Kentron en SMO Breda (IJ). Actief is gezocht naar een vrijwilligersorganisatie die bereid is om in samenwerking met SMO Breda vorm te geven aan een aanbod aan klanten die langdurig in zorg zijn. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een aantal vrijwilligersorganisaties. Humanitas heeft positief gereageerd. Met Humanitas zal in 2007 een pilot van start gaan in combinatie met het ALBproject. Teneinde de doorstroom in t IJ te bevorderen is een start gemaakt met het ontwikkelen van een woonvoorziening voor klanten van t IJ in de vorm van een sociaal pension. Dit sociaal pension zal in samenwerking met partners in zorg worden vormgegeven. Het streven is erop gericht dit sociaal pension per te kunnen realiseren. In overleg met partners in zorg is besloten dat SMO Breda het logeerhuis met ingang van 1 april 2007 in eigen beheer exploiteert. Het logeerhuis zal worden omgevormd tot een satelliet van het woonbureau Web Herderheem waarbinnen en van waaruit verschillende vormen van ambulante woonbegeleiding wordt geboden. De directeur-bestuurder van SMO Breda is door de Federatie Opvang (Nederlandse koepelorganisatie voor maatschappelijke opvang organisaties) gevraagd: o plaats te nemen in de stuurgroep kostprijzen. o deel te nemen aan het panel op de studiedag toekomstverkenningen. Algemene interne ontwikkelingen SMO Breda is ook intern volop in beweging. Teneinde een HKZ certificering te behalen wordt op een planmatige wijze toegewerkt naar dit doel. In 2006 is gewerkt aan: Binnen de kaders van algemene beleidsdocumenten waarover de organisatie beschikt is een aantal beleidsdomeinen nader uitgewerkt en geïmplementeerd (AO - IC, Primair proces, personeelsbeleid, facilitair beleid, ARBO-beleid, calamiteiten (waaronder agressie), legionellabeheersing). Voorbereidingen zijn getroffen om met ingang van het jaar 2007 met een integrale planning en controle cyclus te werken. Onderdeel daarvan vormt onder meer het werken met een integraal jaarplan SMO Breda voor de organisatie als geheel en activiteitenplannen per locatie/afdeling. Op projectmatige wijze is door het management een voorstel tot herziening van het primaire proces ontwikkeld en is per 1 december 2006 een pilot gestart. Doelstelling is om middels dit nieuwe model het hulpverleningsproces meer vraaggericht in te richten (zorgregie op basis vraag klant) en de fases daarbinnen explicieter te ordenen (8-fasen model) en tot slot vraag en aanbod te scheiden. Locaties Multifunctioneel dienstencentrum t IJ Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van het zgn. straatteam. In tweetallen gaan medewerkers van t IJ samen met medewerkers van collega -organisaties binnen een straal van 500 meter rond t IJ de passanten aanspreken om zich naar t IJ te begeven. Het 2-jarige project activering werken aan perspectief is geëvalueerd. Op basis van de resultaten is besloten dit project om te zetten in een reguliere activiteit. Arbeid is een belangrijke opstap naar dagstructuur, opbouwen van een gevoel van eigenwaarde en de wens om middels het weer aanvaarden van hulpverlening de uitzichtloze situatie te doorbreken. Het project materiële hulpverlening zoals dit wordt uitgevoerd door het IMW ten behoeve van t IJ-cliënten is eveneens positief gewaardeerd en zal worden gecontinueerd. Gestart is in 2006 met het zoeken naar methodieken om AWBZ zorg te bieden aan de bezoekers van t IJ. Belangrijkste uitdaging daarbij is het over en weer creëren van vertrouwen en binden van de cliënten. Jaarverslag 2006 SMO Breda 3

4 In samenwerking met Novadic Kentron is gewerkt aan herziening van het sanctiebeleid. Insteek daarbij is om bij het sanctiebeleid waar mogelijk meer agogisch te handelen.. tenzij.. als principe te hanteren in plaats van werken met schorsingen. Bij schorsingen komen de klanten weer op straat te staan. Getracht wordt dat tot een minimum te beperken. Geëxperimenteerd wordt nu met alternatieve sancties. In 2007 wordt dit beleid op basis van de ervaringen met het experiment doorontwikkeld. Er heeft een aantal fysieke aanpassingen plaatsgevonden. Een hek is geplaatst om het elektriciteitshuisje bij de ingang. Tevens is een afdak geplaatst op het binnenterrein voor de ingang om daarmee de passanten een droge plaats te bieden. Er is een aantal flex werkplaatsen voor o.a. het stedelijk bemoeizorgteam beschikbaar gesteld. Het aantal spreekuren instanties is in 2006 uitgebreid. Naast de spreekuren GGD en GGZ is in november gestart met de spreekuren van SAW en GKB. Deze zijn zeer rendabel gebleken en zijn dat nog steeds. Sociale activering. Gestart is met het in kaart brengen van activiteiten op diverse niveaus in combinatie met een beloningssysteem. In augustus is gestart met een stedelijk schoonmaak project (in samenwerking met de gemeente Breda, materialen van de gemeente). De start daarvan is door wethouder Heerkens verricht. Verbeteren doorstroom passanten. 20 passanten zijn vanuit t IJ doorgestroomd naar locaties van SMO of elders (buiten SMO). Herziening werkwijze gebruiksruimte. Op basis van gewijzigde beleidsuitgangspunten hebben SMO Breda en Novadic-Kentron de gebruiksruimte zowel inhoudelijk als fysiek aangepast. Met de uitvoering van het inhoudelijke deel (het karakter van een huiskamer voor drugsverslaafde is verdwenen en de verblijfsduur is ingekort. In januari 2007 wordt de nieuwe werkwijze ingevoerd. Voor wat betreft de fysieke aanpassing, is een alternatief bedacht. De bestaande situatie werkte niet optimaal. Voor deze fysiek aanpassing is een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Web Herderheem In 2006 is gestart met het project Zorg op Maat. Dit in samenwerking met gemeente Breda en woningcorporatie WonenBreburg. Doel is om door een hulpverleningstraject bewoners van de wijk de Driesprong in Breda een overstap te laten maken naar wonen in een andere wijk. Het betreft hier ondersteuning bij het op gestructureerde wijze doorvoeren van de verhuizing voor gezinnen bij wie dit noodzakelijk is. Mogelijke problemen worden in kaart en vervolgens in traject gebracht. Per wooneenheid staat er 28 uur hulpverlening Zorg op Maat. In 2006 zijn 13 wooneenheden bezocht, waarbij een hulpverleningstraject in gang is gezet. In 2007 wordt dit project voortgezet. Voortzetting van het project ISD/SDA. Hierbij is er een samenwerking met verslavingsreclassering van Novadic Kentron, gemeente Breda, PI Vught en SMO. Doel is om veelplegers vanuit de gemeente Breda die verblijven in de penitentiaire inrichting Vught vervroegd onder toezicht en met daaraan gekoppelde hulpverlening, extern te laten wonen. Het project is operationeel maar heeft aanloopmoeilijkheden gehad waardoor het nodig was om de procedure met betrekking tot de samenwerking aan te scherpen. Verwachting voor 2007 is dat door deze aanscherping het project beter gaat lopen. De eerste aanzet voor het operationeel maken van het logeerhuis Etten-Leur is gemaakt met als doel in het voorjaar 2007 het logeerhuis vanuit de regie van SMO Breda een herstart te geven. Jaarverslag 2006 SMO Breda 4

5 Locatie Herderheem heeft een interne opknapbeurt gehad waarbij meer werkplekken zijn gecreëerd en waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Preventieve woonbegeleiding, een samenwerkingsactiviteit met woningbouwcorporaties, is in 2006 gecontinueerd. Door het organiseren van themabijeenkomsten is de operationalisering van de samenwerking verder verbeterd. Naast de projecten blijven WEB begeleiding, SPMO, sociaal pension Herderheem op oude voet doorgaan. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er een grote behoefte is (vraag en wachtlijsten) aan uitbreiding van zowel WEB als SPMO plaatsen. Weideveld Weideveld participeert in de pilot primair proces. Gestart is met de herinrichting van het primaire proces. Doorstroom van Weideveld naar andere woonvormen, hetzij binnen SMO hetzij elders lijkt in een stijgende lijn te zitten. Door meer klantgericht en vraaggestuurd te werken wordt er nog nauwkeuriger gekeken naar wat de cliënt nodig heeft. Een professionaliseringsslag wordt gemaakt. Ook Weideveld heeft een interne opknapbeurt gehad waardoor er meer werkruimte beschikbaar is gekomen. Koetshuis/Vluchtheuveltje Er is een behoorlijk aantal gezinnen (11) in 2006 opgenomen geweest. Getracht wordt de periode van verblijf zo kort mogelijk te houden daar dit zeker voor kinderen een ongewenste situatie is. In 2006 is gestart met een extra crisisbed. De crisisopvang beschikte reeds over 2 crisisbedden, dat zijn er nu 3 geworden. Voor het eerst heeft de crisisopvang nu te maken gekregen met de opvang van mishandelde mannen. Kwaliteit SMO Breda e.o. streeft ernaar om op alle locaties kwalitatief goede begeleiding te bieden welke voldoet aan eigen eisen en HKZ-normen. Zoals in de missie is aangegeven heeft deze begeleiding als uitgangspunten dat zij toegankelijk, laagdrempelig en vraaggericht is. Daartoe wordt gestreefd door op systematische wijze gegevens over de kwaliteit van zorg te verzamelen, te toetsen en zonodig maatregelen te treffen. Uitgangspunt is daarbij integrale kwaliteitszorg, waarbij kwaliteit onderdeel een vast onderdeel wordt van alle aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze doelstelling zo effectief mogelijk te bereiken zijn in 2006 prestatie indicatoren benoemd en zijn een deel van de processen gedefinieerd. Voorbereidingen zijn getroffen om het kwaliteit managementsysteem verder te ontwikkelen. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld, waarin een stappenplan is opgenomen dat SMO Breda e.o. moet leiden naar een integraal en certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij is de keuze gemaakt om te gaan werken aan HKZ - certificering. Om dit te bereiken is besloten dat het managementteam de rol krijgt van stuurgroep kwaliteit. Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep gaat gewerkt worden met werkgroepen met specifieke opdrachten. Hierbij zullen medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie betrokken worden. Een aantal van deze werkgroepen zullen de komende periode processen verder gaan uitwerken en specifieke protocollen ontwikkelen. Daarbij worden verantwoordelijkheden nader vastgelegd. Resultaten uit het cliënttevredenheid onderzoek van eind 2005 zijn in 2006 gepresenteerd. Waar nodig zijn acties uitgezet. Een vaste staffunctionaris kwaliteitszorg is geworven en aangesteld. Jaarverslag 2006 SMO Breda 5

6 Een protocollentoetsingscommissie is geïnstalleerd, welke als taak heeft protocollen te toetsten op nut, aspecten van doelmatigheid, cliëntgerichtheid, wetgeving en administratieve organisatie. In 2006 zijn onder meer het protocol legionella besmetting en protocollen in het kader van de AO/IC kaderregeling getoetst door deze commissie. Een MIC commissie is geïnstalleerd, welke incidenten analyseert en zonodig aanbevelingen doet aan de directeur-bestuurder. In 2006 zijn 18 meldingen geregistreerd. Deze hadden betrekking op agressie (9), ziekte ( 5), zelfmoordpoging (2), aanranding (1) en een medicatiefout (1). Om medewerkers nog beter toegerust te laten zijn met betrekking tot agressie-incidenten zijn in 2006 en worden in 2007 cursussen georganiseerd met als doel te leren omgaan met agressie en geweld. Daarnaast wordt in 2007 een protocol Hoe om te gaan met agressie? ontwikkeld. Tevens wordt in 2007 het beleid met betrekking tot opvang na traumatische gebeurtenissen (waaronder agressie) geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht gebracht bij leidinggevenden. Daarnaast wordt op het gebied van medicatie het beleid verder ontwikkeld. In 2007 zal een organisatiebreed medicatieprotocol worden ontwikkeld. De MIC commissie heeft daarnaast geconstateerd dat niet op alle locaties melding wordt gedaan van incidenten en dat voor de MIC commissie niet in alle gevallen duidelijk is of adequate maatregelen zijn genomen naar aanleiding van incidenten. Hiertoe zijn in 2006 voorbereidingen getroffen om in 2007 een geactualiseerd incidentmeldingsbeleid te implementeren. Hierbij zal worden aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met incidenten ligt bij de leidinggevenden. De MIC toetst op afstand en kijkt of er organisatiebrede trends te signaleren zijn en adviseert aan de directeurbestuurder. Ten aanzien van de ondersteunende en besturende processen is eind 2006 een nulmeting uitgevoerd. De resultaten worden in 2007 gepresenteerd aan het managementteam en waarnodig zullen verbeteracties worden uitgezet. Een drietal medewerkers zijn opgeleid tot interne auditoren (auditteam). Het auditteam zal in 2007 ingezet worden om op onderdelen het kwaliteitsmanagementsysteem op de werking in de praktijk te toetsen en op het voldoen aan interne en externe eisen. Er zijn 3 klachten gemeld bij de leiding ( manager primair proces/directeur) van de organisatie. Deze zijn in goed overleg met de betreffende cliënten opgelost. Dit betekent dat de klachtencommissie in 2006 niet in actie is gekomen Voorbereidingen zijn getroffen voor de implementatie van een herziene klachtenregeling voor cliënten en medewerkers. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. in het regulier overleg met zorgkantoor en gemeente Breda wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling in de organisatie. Tevens zijn in 2006 gesprekken gevoerd met directie en uitvoerend functionarissen van het regionaal patiënten en cliëntenplatform (RPCP) te Brabant. Jaarverslag 2006 SMO Breda 6

7 Medezeggenschap De directeur-bestuurder is in maal met de Ondernemingsraad in vergadering bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken: o De directeur informeert de OR over algemene ontwikkelingen (inclusief kwaliteit) in de organisatie. o CAO à la Carte o Ontwikkelingen in de organisatie in relatie tot noodzaak van verbeteren communicatie in/met de organisatie. o Concept personeelsbeleid o Urentoedeling OR o Ziekteverzuimscan Arbo Unie o Herinrichting primair proces en Pilot primair proces o Omgang met vakantie- uren in de organisatie o Jaarverslag OR o Wet Walvis o Interne vertrouwenspersoon voor medewerkers o Gedragscode o Ontmoeting met Raad van Toezicht o Voorstel regeling woon werkverkeer o Bijdrage ziektekosten verzekering o Thematische bezoek arbeidsinspectie met als onderwerp agressie o Risico inventarisatie o Arbeidstijden wet o Klachtregeling De directeur heeft 5 maal met de Cliëntenraad vergaderd. Onderwerpen die daar besproken zijn: o Algemene ontwikkelingen in de organisatie (inclusief kwaliteit). o Kwaliteitsontwikkeling meer specifiek het resultaat van het cliënttevredenheid onderzoek. o PR cliëntenraad in de organisatie (folder) o Jaarverslag 2005 o Functioneren bewonersraden o Functie Regionaal cliënten en patiënten platform (RPCP) o Zakgeldregeling SMO Breda o Veranderingen in de organisatie o Herinrichting primair proces SMO Breda o Calamiteitenplannen Jaarverslag 2006 SMO Breda 7

8 Personeelsomvang Aantal werknemers 125,4 Fte Ziekteverzuimpercentage 10,79% Arbo Met direct leidinggevenden en de Arbo Unie is vier keer dit jaar een Sociaal Medisch Team georganiseerd om het verzuimbeleid individueel en structureel te bespreken en af te stemmen. Er is een nieuwe vertrouwenspersoon voor het personeel aangesteld. Medewerkers van SMO zijn in de gelegenheid gesteld om zich te vaccineren tegen de griep. In samenwerking met TMOP is de bestaande klachtenregeling aangepast aan de veranderde wetgeving en verder uitgebreid met een externe klachtencommissie. Het Arbo beleidsplan is nader uitgewerkt. De risico inventarisatie is geactualiseerd. De calamiteitenplannen zijn geactualiseerd en gestandaardiseerd. Gestart is met het uitvoeren van oefeningen. Nu eerst theoretisch en in 2007 worden ontruimingsoefeningen georganiseerd. Deskundigheidsbevordering Er is een meerjaren scholingsbeleid vastgesteld. Uitgangspunten hierin zijn: Deskundigheidsbevordering van de hulpverlening - Omgaan met agressie - Kennis van psychiatrie/verslavingszorg - Methodieken - 8-fasen model Organisatiebeleid in ontwikkeling - Lerende organisatie en competentiemanagement - Automatisering Arbo-beleid - Bedrijfshulpverlening - Voorbehouden en niet voorbehouden handelingen 3 Medewerkers zijn opgeleid tot interne auditoren Locatiemanagers hebben een cursus dossiervorming gevolgd. 2 Medewerkers volgen de MBO-opleiding voor SPW-4 1 Medewerker is gestart met de HBO-opleiding SPH Jaarverslag 2006 SMO Breda 8

9 Overzicht Incompany opleidingen Cursus Aantal medewerkers Omgaan met agressie 46 Middelen en verslaving 28 Regas 18 MS Office 19 BHV Basisopleiding 98 BHV Eerste Hulp 50 BHV Brandbestrijding 51 Omgaan met alarmmeldingen 3 BHV herhaling 4 Facilitair Veiligheid/ARBO In overleg met de brandweer heeft SMO Breda goedgekeurde en op de locaties geïmplementeerde ontruimingsplannen. Er zijn cursussen BHV gevolgd door werknemers van alle locaties, waardoor overal opgeleide BHV ers aanwezig zijn. Dit krijgt een jaarlijks vervolg. Vanuit de preventieverantwoordelijkheid heeft de functionaris samen met P&O functionaris een RI&E uitgevoerd, waarvan het plan van aanpak in 2007 ter hand zal worden genomen. In het kader van legionella beheer is controle en beheer volledig ingevoerd. Huisvesting/onderhoud/inrichting: Er is een lange termijn huisvestingsplan opgesteld waarmee SMO vooruitblikt op de ontwikkelingen die de zorg en hulpverlening zal doormaken en de behoefte die dat met zich meebrengt in de sfeer van huisvesting. Er zijn voorbereidingen uitgevoerd voor verbouwing van de keuken Weideveld en t Vluchtheuveltje, uitvoering in De bovenverdieping van het Centraal bureau van SMO Breda is opgeknapt en ingericht waardoor ook deze ruimte door werknemers te benutten is. In opdracht van Stemo is een analyse gemaakte van de onderhoudsbehoefte van de panden in eigendom. Dit heeft geleid tot een meerjaren onderhoudsplan dat vanaf 2007 operationeel zal worden. Er zijn contracten rond energielevering afgesloten, waardoor voor de hele organisatie energie scherp wordt ingekocht. Automatisering Er is een nieuw ICT netwerk aanbesteed en geïnstalleerd (september 2006) waardoor de medewerkers van alle locaties op één systeem kunnen werken. Dit systeem beschikt over voldoende capaciteit om alle voor het primaire en de ondersteunende processen noodzakelijke programma s op een verantwoorde wijze te laten draaien. Tevens is een basis gelegd voor het beheer van dit systeem. De installatie van het nieuwe netwerk maakt het mogelijk om het programma Regas volledig te gaan benutten. In 2006 en 2007 zijn medewerkers opgeleid om dit programma te gaan benutten. Parallel aan dit proces zullen klant gegevens worden ingevoerd waardoor het programma langzaam maar zeker voor alle locaties operationeel wordt, te beginnen met het ZorgRegieBureau. Jaarverslag 2006 SMO Breda 9

10 Organisatie Het aangepaste facilitaire organisatiemodel is ingevoerd. Planmatig werken na herverdeling van de facilitaire producten heeft o.a. geleid tot betere ondersteuning van de integraal leidinggevende locatiemanagers op facilitair gebied. Activering Werken aan Perspectief voor Daklozen (WPD-project): Het WPD project is indertijd aangegaan met als einddatum 1 november Ondertussen is de inzet van de functie van werkmeester in het kader van het project gecontinueerd tot 1 april Bij de gemeente Breda is een subsidieverzoek ingediend voor continuering van het WPD project. Dit verzoek is gehonoreerd met ingang van 1 april De resterende kosten tot 1 april 2007 worden gedekt uit het restant van de toegekende projectsubsidie en de verkregen bijdrage van het Oranjefonds. Doorzettingsvermogen en goede interne samenwerking van medewerkers op t IJ zijn voorwaarden om activering als integraal onderdeel van de hulp- en dienstverlening te realiseren. Immers, successen op het gebied van activering vertalen zich snel naar aanvaarding van verdere hulpverlening door de desbetreffende passant. Locatie Baarle-Nassau De Werkplaats/Cameleon Na enkele jaren met een beperkt resultaat zijn er in 2006 weer enkele successen geboekt in het opstarten van vervolgtrajecten. Dit zijn onder meer: arbeidsintegratie, gesubsidieerde arbeid en vrijwilligerswerk. Het wederom aantrekken van de economie in Nederland heeft hierbij zeker een belangrijke rol gespeeld. De doorstroommogelijkheden van deelnemers aan activering naar gesubsidieerde arbeid en dan met name naar de sociale werkvoorzieningen blijken te beperkt vanwege de lange wachtlijsten Jaarverslag 2006 SMO Breda 10

11 BIJLAGE: CIJFERS Jaarverslag 2006 SMO Breda 11

12 Cijfers Jaarverslag 2006 Dag- en nachtopvang capaciteit aantal personen aantal bednachten bezettingspercentage t IJ nachtopvang ,42% t IJ dagopvang Activering aantal clienten 1/1 aantal clienten 31/12 aantal opnames vertrokken productie 2006 in dagdelen locatie B-N* *Activering is een integraal onderdeel van de Gaarshof. Echter ook externe instroom is mogelijk. Dit verklaart de afwijking in gegevens. capaciteit in bedden aantal clienten op 1/1 aantal clienten op 31/12 aantal opnames vertrokken bezettingsperc. gemiddeld verblijf Gaarshof ,58% 6,54 jaar Weideveld ,01% 2,69 jaar Koetshuis ,83% 65,22 dag Vluchtheuveltje ,74% 66,68 dag WEB Herderheem sociaal pension ,31% WEB Herderheem langdurig ambulant wonen ,30% 4,86 jaar SPMO kortdurend ambulant wonen ,00% Logeerhuis ,08% 193,67 dagen BW Gaarshof BW Plataan/Cypres % 2 jaar

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Stakeholders/ketenpartners-dialoogmatrix SMO

Stakeholders/ketenpartners-dialoogmatrix SMO Stakeholders/ketenpartners-dialoogmatrix SMO Stakeholder Ketenpartner Vorm dialoog Frequentie dialoog Inhoud/doel dialoog Raad van Toezicht Raad van Toezicht overleg 6 x per jaar Strategie, beleidsvorming

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Gerda Veltman Directie 1 oktober 2012 2 1 van 6 1 Inleiding In het kader van de verdere kwaliteitsontwikkelingen binnen onze organisatie en het zo goed mogelijk

Nadere informatie

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling INHOUDSOPGAVE 1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling 2. DOELSTELLING 3. DOELGROEP 3.1 Kenmerken doelgroep 3.2 Contra-indicatie 3.3 Conclusie 4. UITWERKING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016 Prestatieverslag West-Friesland 2016 Hoorn, 29 mei 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1: MISSIE EN VISIE... 4 HOOFDSTUK 2: PRESTATIECIJFERS... 5 HOOFSTUK 3: TOELICHTING CIJFERS... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG IEDEREEN HEEFT RECHT OP MEDISCHE ZORG DINSDAG 13 JUNI 2017 AMY VAN BEURDEN; VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST OGGZ GGD HART VOOR BRABANT :LOCATIE TILBURG DAK- EN THUISLOZEN

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland Jaarverslag 2016 Voorwoord Jaarlijks schrijft de secretaris van de zorgcoöperatie West-Friesland (ZC-WF) het jaarverslag welke ter vaststelling wordt aangeboden aan de leden. In het jaarverslag wordt o.a.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen? Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Waar je ook gaat, daar ben je

Waar je ook gaat, daar ben je Verkort Jaarverslag 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Schorem doet mee met CVD Makes My Day Ketenpartnerontbijt Sport en

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG 2016 PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave: Intentieverklaring Ongewenst gedrag Sancties Voorlichting / training Klachtenregeling Toezicht Checklist G. Stassen LVO Maastricht 6-9-2016 Locatie: Bonnefanten

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie