FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: Organisatie: Stichting Magentazorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: Datum definitieve vaststelling: Doel van de functie Het leidinggeven aan teamcoaches van wooneenheden binnen een verpleeglocatie en het dragen van integrale verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning en een sluitende exploitatie voor één van de grotere (verpleeg- )locaties. De strategie van Magentazorg , nader uitgewerkt in het plan Magentazorg klaar voor de toekomst, wordt geïmplementeerd op de betreffende locatie. De strategie heeft tot doel om de organisatie zo in te richten dat mensen een goede en prettige woonomgeving geboden wordt, waarbij de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten als uitgangspunt worden genomen. Plaats in de organisatie Ontvangt leiding van de transitiemanager gedurende een periode van 3 jaar. In deze periode ontwikkelt de functie zich geleidelijk tot een MT-functie. Geeft hiërarchisch leiding aan teamcoaches van wooneenheden en indirect leiding aan de medewerkers binnen de verpleeglocatie (ca fte). RESULTAATGEBIEDEN: Resultaatgebied 1 Leidinggeven - Vertaalt strategisch beleid naar locatiebeleid en draagt dit uit naar de teamcoaches en medewerkers van wooneenheden en informele zorgverleners (vrijwilligers en mantelzorgers); - Begeleidt, motiveert en coacht de teamcoaches en medewerkers van wooneenheden van de verpleeglocatie in het veranderingsproces rondom de implementatie van het strategisch plan Magentazorg klaar voor de toekomst ; - Stelt het jaarplan van de verpleeglocatie op met bijbehorende financiële exploitatie en stelt het formatieplaatsenplan op en legt hierover periodiek verantwoording af conform de P&C cyclus; Pagina 1 van 5

2 - Ziet toe op en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving en geleverde zorg; - Voert het vastgestelde personeelsbeleid uit; - Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie rondom relevante locatie-onderwerpen en draagt zorg voor een adequaat communicatie - en overlegstructuur met personeel, cliëntenraden en vrijwilligers. Resultaatgebied 2 Beleid en Advies - Ontwikkelt op grond van de transitie opdracht mede het (meerjaren) beleid rondom de locatie; - Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de transitiemanager over de implementatie van de strategie; - Betrekt bewoners alsmede netwerken van bewoners en Centrale Cliëntenraad in de ontwikkeling van het locatiebeleid; - Is voor de locatie verantwoordelijk voor de versterking en samenwerking tussen formele en informele zorg; - Ontwikkelt nieuwe diensten of producten, passend bij de vraag en wensen van cliënten, met als doel excellente dienstverlening; - Initieert en onderhoudt binnen de beleidskaders van Magentazorg een relevant netwerk zowel intern als met externe instanties zoals gemeentes, vrijwilligersorganisaties, collega instellingen en wijkzorg, met als doel een stevige verankering van de verpleeglocatie in de wijk; - Neemt deel aan of leidt projecten. Resultaatgebied 3 Realisatie Beleid - Voert zowel intern als extern het beleid uit rondom de visie van Magentazorg waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn/haar naasten altijd het uitgangspunt zijn; - Is verantwoordelijk op de verpleeglocatie voor de eisen die externe instanties stellen ten aanzien van de kwaliteit van wonen en zorg en neemt gerichte acties om de kwaliteit te verbeteren; - Draagt zorg voor de implementatie van zorgvernieuwingen en producten binnen de verpleeglocatie en organiseert de randvoorwaarden. Resultaatgebied 4 Beheer en Optimalisatie - Stelt begrotingen op behorend bij het operationele en tactische beleid en legt deze voor aan de transitiemanager; Pagina 2 van 5

3 - Beheert en bewaakt het budget van de locatie en neemt zo nodig bijsturingsmaatregelen; - Genereert derde geldstromen naast de reguliere bekostiging; - Maakt afspraken met de teamcoaches van wooneenheden over de te behalen resultaten, ziet hierop toe en stuurt zo nodig bij; - Is verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde productieafspraken en stuurt pro-actief bij; - Voert het jaarplan conform de P&C cyclus uit, maakt afspraken met teamcoaches over de te behalen resultaten, en stuurt zo nodig bij; - Ondersteunt en is verantwoordelijk voor de optimalisatie van werkprocessen op de locatie volgens de principes van Lean Mean organiseren; - Is verantwoordelijk voor juiste uitvoering van wet en regelgeving rondom wonen en zorg; - Draagt zorg voor controle en onderhoud van toegewezen middelen en materialen en ziet toe op verantwoord gebruik hiervan. FUNCTIE-EISEN: Kennis Een HBO Management opleiding in de richting van Zorg en/of Hotel Management of Facilitaire Dienstverlening en een academisch werk- en denkniveau. Meerdere jaren ervaring met het geven van leiding is vereist. Daarnaast is kennis vereist van de organisatie, organisatieprocessen, dienstverlening, gezondheidszorg, beleidsvorming en relevante wet- en regelgeving. Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid/bruikbaarheid binnen de organisatie. Zelfstandigheid De werkzaamheden worden verricht binnen de vastgestelde beleidskaders van de organisatie en in afstemming met de transitiemanager. Organisatorische, personele, budgettaire en inhoudelijke problemen dienen zelfstandig te worden opgelost. Initiatief is vereist bij het geven van leiding aan de teamcoaches en medewerkers van wooneenheden en bij het adviseren over de ontwikkeling van intra- en/of extramurale zorgverlening. Terugval is mogelijk op de transitiemanager. Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, motiveren en corrigeren, overbruggen van tegenstellingen en conflicthantering zijn nodig bij het leidinggeven. Aan overtuigingskracht en het overbruggen van tegengestelde belangen worden eisen gesteld bij het ontwikkelen van tactisch beleid, het adviseren over ontwikkeling van de zorg- en dienstverlening en bij het onderhouden van een netwerk in de keten/stakeholders. De locatiemanager onderhoudt contacten op uiteenlopende Pagina 3 van 5

4 niveaus en kan flexibel schakelen met de verschillende doelgroepen en ketenpartners/stakeholders. Risico s, verantwoordelijkheden en invloed Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening en voor de implementatie en realisatie van vastgesteld strategisch beleid en de ontwikkeling van tactisch beleid. Risico op materiële schade bestaat bij het opstellen van begrotingen en het beheren van het budget. Kans op immateriële schade (imagoschade) bestaat bij het onderhouden van een netwerk in de keten/stakeholders. Uitdrukkingsvaardigheid Eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het geven van leiding, het adviseren van de transitiemanager en voor het onderhouden van externe contacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van beleidsvoorstellen en rapportages. Bewegingsvaardigheid Bewegingsvaardigheid is vereist voor het werken met de computer. Oplettendheid Oplettendheid is vereist bij het volgen van ontwikkelingen, het vertalen van organisatiebeleid naar beleid op tactisch niveau, en het vernieuwen van de zorg- en dienstverlening. Eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid voor het toezien op de kwaliteit van zorg. Tevens is alertheid vereist bij het geven van leiding. Overige functie-eisen Volharding en doorzettingsvermogen Volharding en doorzettingsvermogen zijn van belang voor het realiseren van de implementatie van de strategie en bij het leidinggeven. Systematiek, ordelijkheid en hygiëne Eisen worden gesteld aan systematiek en ordelijkheid vanwege het toezien op de kwaliteit van zorg en het ontwikkelen van beleid. Integriteit en betrouwbaarheid Eisen worden gesteld aan integriteit vanwege het omgaan met vertrouwelijke gegevens van de organisatie en het uniform toepassen van het personeelsbeleid. Voorkomen en/of gedrag Eisen worden gesteld aan representativiteit, voorkomen en gedrag bij het onderhouden van in- en externe contacten in de keten op operationeel en tactisch niveau. Pagina 4 van 5

5 Gevoel voor het menselijk lichaam, materiaal en/of apparatuur Inconveniënten Fysieke belasting Psychische belasting Psychische belasting kan optreden door verantwoordelijkheid voor het totale functioneren van de verpleeglocatie. Bezwarende werkomstandigheden Risico op persoonlijk letsel Pagina 5 van 5

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

Functieboek CAO Kinderopvang

Functieboek CAO Kinderopvang - 1 - Functieboek CAO Kinderopvang Bijlage X (ex artikel 12.2 CAO) Dit functieboek is bijlage X bij de CAO Kinderopvang en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 12.2.

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Procesbeheer in perspectief

Procesbeheer in perspectief Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling,

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie Functieboek: 17-06-10

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie Functieboek: 17-06-10 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS FUNCTIEBOEK CAO 2010-2011 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Definitieve versie Functieboek: 17-06-10 CAO-Kinderopvang 2010-2011 1 Voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg.

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg. Functiebeschrijving verzorgende verzorgingshuis / verpleeghuis Functienaam: Verzorgende 3 IG (niveau 3 Individuele Gezondheidszorg) Kern of doel van de functie: Het met inachtneming van zorgvisie en zorgplannen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie