Functieprofiel Clustermanager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel Clustermanager"

Transcriptie

1 Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken doelstellingen voor de bedrijfsvoering, teneinde optimale zorg- en dienstverlening aan cliënten te bewerkstelligen en een bijdrage te leveren aan profilering en versterking van de marktpositie van de organisatie. Plaats in de organisatie: De Clustermanager ontvangt hiërarchisch leiding van en rapporteert aan de bestuurder. Geeft hiërarchisch leiding aan circa 55 medewerkers (45 fte). Resultaatgebieden Marktontwikkeling en innovatie Visie en beleid Leiderschap Bedrijfsvoering Context Vanuit de besturingsfilosofie wordt ruimte gegeven aan medewerkers om zelfstandig regie te nemen op het eigen werk op basis van een concreet mandaat. Dit geeft daarbinnen ruimte voor proactief handelen, het nemen van eigen initiatief zonder beperkingen. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden hierbij, zo laag als mogelijk, in de organisatie belegd. Tevens is vanuit onze missie cliënten te begeleiden / ondersteunen om de eigen regie over hun leven (terug) te krijgen medezeggenschap en participatie van cliënten in de organisatie geïntegreerd. Uitwerking resultaatgebieden Resultaatgebied: Marktontwikkeling en innovatie Anticipeert op veranderingen in de omgeving en gaat actief op zoek naar ontwikkelingen met betrekking tot verbetering en vernieuwing van zorg- en/of dienstverlening, doet beleidsvoorstellen en vertaalt deze naar nieuwe vormen en/ of uitbreiding van zorg- en dienstverlening. Initieert en onderhoudt in- en externe relevante contacten, waarbij het belangrijk is om op de hoogte te blijven van standpunten, behoeften en tevredenheid van in- en externe belanghebbenden. Vertegenwoordigt de organisatie en voert mede onderhandelingen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en/of financiering voor innovatieve productontwikkeling. Resultaat: in- en externe ontwikkelingen zijn vertaald naar nieuwe producten en diensten, relevante contacten en samenwerkingsverbanden zijn onderhouden en/of aangegaan, zodanig dat de organisatie goed gepositioneerd is

2 Resultaatgebied: Visie en beleid Neemt initiatief om te komen tot het strategisch beleid voor de organisatie door deelname aan het managementteam. Vertaalt het strategisch beleid van de organisatie en geïnitieerde ontwikkelingen naar een meerjarenplan en begroting voor het cluster. Concretiseert het meerjarenplan en de begroting naar een jaarplan met kaders en doelstellingen voor het cluster, draagt zorg voor de implementatie, ziet toe op de uitvoering, signaleert knelpunten bij de uitvoering van het vastgestelde beleid en neemt bijsturingsmaatregelen. Stemt het jaarplan, op het gebied van zorg- en dienstverlening van het cluster, af met de cliëntvertegenwoordiging en beoordeelt (eventuele) verbetervoorstellen. Resultaat: een actieve bijdrage is geleverd aan de totstandkoming van het strategisch beleid. Een sluitend meerjarenplan en begroting zijn ontwikkeld, uitgewerkt in doelstellingen en uitgevoerd. De zorg- en dienstverlening is afgestemd op de behoefte van de cliënt. Resultaatgebied: Leiderschap Geeft coachend en inspirerend leiding aan de medewerkers binnen het cluster, delegeert verantwoordelijkheden, stuurt op resultaten en schept voorwaarden voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid. Ziet toe op een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het cluster. Draagt zorg voor een adequate communicatie- en overlegstructuur en voor een goede afstemming van het cluster met andere onderdelen van de organisatie. Resultaat: er is op coachende en inspirerende wijze leidinggegeven aan medewerkers binnen de teams. De ontwikkeling van medewerkers is gestimuleerd en medewerkers worden op hun kracht ingezet. Het personeelsbeleid is volgens afspraken uitgevoerd. De samenwerking tussen organisatieonderdelen is gerealiseerd. Resultaatgebied: Bedrijfsvoering Stelt een begrotingsvoorstel op voor het cluster behorend bij het jaarplan en legt deze voor aan de bestuurder. Voert vanuit een integrale verantwoordelijkheid het beheer over de bedrijfsvoering (op het gebied van financiën, huisvesting, ict, mensen en middelen) van het cluster en neemt zo nodig bijsturingsmaatregelen. Bewaakt de gemaakte productieafspraken en ziet toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Draagt zorg voor managementrapportages en rapporteert periodiek over de voortgang van de totale bedrijfsvoering van het cluster aan de bestuurder. Resultaat: er is een goed zicht op de totale bedrijfsvoering vanuit een integrale verantwoordelijkheid binnen het cluster en de bestuurder wordt hiervan adequaat en volgens afspraken op de hoogte gehouden. Afgesproken resultaten en doelen zijn behaald, binnen de financiële kaders. Functie-eisen Kennis: Kennis is vereist op academisch werk- en denkniveau aangevuld met een managementopleiding op post-hbo niveau en enkele jaren managementervaring. Ervaring met en kennis van het initiëren en het begeleiden van organisatieontwikkelingsprocessen, als ook bedrijfskundig en financieel-economisch instrumentarium is vereist. Relevante ontwikkelingen dienen te worden gevolgd en vertaald naar concrete beleidsplannen. Zelfstandigheid: Binnen beleidskaders worden beleidsproblemen zo veel mogelijk zelfstandig opgelost. Initiërend vermogen en creativiteit zijn vereist voor het ontwikkelen en voorbereiden van beleid. Toetsing vindt veelal achteraf plaats op hoofdlijnen door de bestuurder.

3 Sociale vaardigheden: Sociale vaardigheden zoals tact, onderhandelingsvaardigheden, het kunnen overbruggen van tegenstellingen en het snel vormen van een mening zijn vereist bij het leidinggeven, klantcontacten, het adviseren over beleidsontwikkelingen, het doorvoeren van beleid en bij contacten met cliënten(commissie). Invoelend vermogen is vereist om medewerkers te coachen, (op afstand) aan te sturen, te begeleiden, te motiveren en te inspireren. Tevens zijn sociale vaardigheden vereist in het creëren van draagvlak en het adequaat en tactvol oplossen van conflictsituaties. Risico s, verantwoordelijkheden en invloed: Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de beleidsontwikkeling en implementatie binnen het cluster. Medeverantwoordelijkheid wordt gedragen voor het strategisch beleid van de organisatie en de realisatie van de organisatiedoelen. Materiële en immateriële schade kan worden veroorzaakt door onvoldoende oplettendheid bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, bij adviserende werkzaamheden richting de bestuurder, door de externe vertegenwoordiging van de organisatie en bij onzorgvuldig budgetbeheer. Uitdrukkingsvaardigheid: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de communicatie met verschillende disciplines op verschillende niveaus zowel intern als extern - en bij het adviseren van de bestuurder. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van beleidsnotities en rapporten, zowel in- als extern. Bewegingsvaardigheid: Bewegingsvaardigheid is vereist voor het werken met een personal computer. Oplettendheid: Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van managementtaken, signaleren van in- en externe ontwikkelingen en het ontwikkelen van nieuw beleid. Bij het leidinggeven aan het cluster zijn diverse verstorende werkzaamheden van invloed op het te bereiken resultaat. Onvoldoende oplettendheid heeft gevolgen voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en op de bedrijfsvoering van het cluster. Overige functie-eisen: Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het tot stand brengen van nieuw beleid, het omgaan met belangentegenstellingen en het begeleiden van organisatieontwikkelingsprocessen. Gevoel voor systematiek en ordelijkheid is van belang bij het geven van leiding aan het cluster en bij het opstellen van beleid. Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig voor het uniform uitvoeren van het personeelsbeleid. Kennis van (strategische) beleidsontwikkeling is onontbeerlijk. Een representatief voorkomen is van belang in de diverse in- en externe contacten en samenwerkingsverbanden waarbij de organisatie vertegenwoordigd wordt. Inconveniënten: Psychische belasting treedt op bij het doorvoeren van veranderingen en doordat consequenties van genomen beslissingen niet altijd te overzien zijn.

4 Competenties Ondernemerschap Is geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt en over organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Signaleert kansen in de markt en weet deze te vertalen naar bestaande en nieuwe producten/diensten. Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden en grijpt kansen om het doel eerder te bereiken. Stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen. Vertaalt die ontwikkelingen naar de organisatie en het eigen cluster. Neemt zelf direct (passende) actie als hij/zij een kans ziet die op dát moment gegrepen moet worden. Heeft een goede neus voor belangrijke trends; gaat tijdig mee met ontwikkelingen die later blijken door te breken. Is gericht op het sluiten van transacties en het inslaan van nieuwe wegen na het signaleren van kansen; weet daarin de samenwerking met verschillende partijen te vinden. Praat mee over landelijke ontwikkelingen en laat blijken daarover goed geïnformeerd te zijn. Geeft in gesprekken aan wat de consequenties voor de eigen organisatie of het eigen werkveld zijn en handelt daar ook naar. Organisatiesensitief Heeft inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt. Houdt rekening met formele en hiërarchische lijnen en heeft gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Heeft gevoel voor machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking binnen de organisatie en weet daarnaar te handelen. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de effecten op (andere delen van) de organisatie en stemt de communicatie hierop af. Is goed op de hoogte van wat speelt (aan specifieke zaken) binnen de organisatie en stemt handelingen daarop af. Heeft zicht op de verhoudingen tussen de eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt hier rekening mee. Weet de belangen van de organisatie te behartigen, zowel intern als extern. Weet welke invloed zijn/haar eigen werk heeft op dat van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee. Visie Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen door afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en langetermijnbeleid. Signaleert trends en ontwikkelingen op lange termijn, komt met strategieën en handelt hiernaar. Is in staat om verschillende interne en externe trends samen onder te brengen in één samenhangend beeld van de effecten voor de organisatie. Schetst een helder beeld van de toekomst van het cluster/organisatie en haar omgeving, dat leidend is in denken en handelen. Weet het idee achter de visie van het cluster en de organisatie overtuigend en inspirerend over te brengen.

5 Resultaatgericht Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en wil deze op een effectieve en efficiënte manier behalen. Grijpt in bij tegenvallende resultaten. Toont ambitie in het realiseren van doelstellingen. Kent de kritische succesfactoren van het cluster en de organisatie, en werkt doelgericht en planmatig om deze te realiseren. Zet algemeen geformuleerde strategieën en doelen om naar concrete plannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten (o.a. initiëren, definiëren en leiden van projecten). Is in staat tijdig en adequaat in te grijpen. Kan altijd laten zien tot welk resultaat zijn/haar inspanningen hebben geleid. Coachend Ontwikkelt deskundigheid en vaardigheid van medewerkers door middel van coaching en stimuleert hun ontwikkeling, door o.m. opleiding, vorming en training. Inspireert en enthousiasmeert mensen door voorbeeldgedrag. Stimuleert medewerkers het beste uit zichzelf te halen en tot samenwerking om beoogde doelen te behalen. Faciliteert de ontwikkeling van medewerkers en beloont een goede ontwikkeling. Staat open voor vragen van anderen, laat zich gemakkelijk aanspreken. Geeft duidelijke eigen verantwoordelijkheid en zorgvuldige feedback over geleverde prestaties. Heeft oog voor potentiële talenten van medewerkers en helpt hen die te benutten.

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Procesbeheer in perspectief

Procesbeheer in perspectief Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling,

Nadere informatie

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong Handboek HRM Colofon Auteurs Kunst van Lezen, Stieneke Eising Cubiss, Annemieke Wiercx Cubiss, Marieke Koppejan Cubiss, Hans Klink Kunst van Lezen, Adriaan Langendonk Eindredactie Kunst van Lezen, Anette

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten. Management. gemeentesecretaris directeur programmamanager leidinggevende afdelingshoofd

Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten. Management. gemeentesecretaris directeur programmamanager leidinggevende afdelingshoofd Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten Management gemeentesecretaris directeur programmamanager leidinggevende afdelingshoofd Colofon Diverse auteurs hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie