Magentazorg Wijkmanager Extramuraal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magentazorg Wijkmanager Extramuraal"

Transcriptie

1 Magentazorg Wijkmanager Extramuraal Informatienotitie voor kandidaten Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 1/10

2 Voorwoord Deze informatienotitie heeft ten doel geïnteresseerden in de vacante functie van Wijkmanager Extramuraal inzicht te geven in: De organisatie Magentazorg Doelstelling en resultaatgebieden van de Wijkmanager Extramuraal Het profiel van de Wijkmanager Extramuraal Door middel van een aantal gesprekken en het lezen van documentatie is een helder beeld ontstaan van de doelstellingen van de organisatie Magentazorg en daaraan gekoppeld van de doelstellingen en resultaatgebieden van de functie Wijkmanager. Op basis daarvan is het profiel bepaald. Praktische informatie over de procedure vindt u in de laatste paragraaf van deze notitie. Meer informatie over Magentazorg vindt u op Terra Management Groep, Bert Hokken, consultant Dianne Kurvers, search consultant Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 2/10

3 Magentazorg, de organisatie Magentazorg focust op zorg- en dienstverlening aan ouderen met dementie en biedt daarnaast dienstverlening die hier logisch mee samenhangt: thuiszorg en behandeling, zowel intramuraal als extramuraal, inclusief geriatrische revalidatie. Dit doet Magentazorg vanuit drie organisatieonderdelen: Actiezorg (zorg thuis), Behandelzorg (behandeling) en Magentazorg (wonen met zorg). Magentazorg is de moederorganisatie voor Actiezorg en Behandelzorg. Zij geeft ouderen in de regio Noord-Kennemerland een warm thuis in één van haar 14 woonzorglocaties. Actiezorg ondersteunt mensen in de wijk met thuiszorg, hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding. Deze begeleiding wordt ook in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland gegeven. Behandelzorg komt zowel bij mensen thuis in de wijk, als ook bij bewoners van de woonzorglocaties van Magentazorg. Hierbij werken alle medewerkers intensief samen. In de hele organisatie werken in totaal ca medewerkers. Dit is als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen: Magentazorg (wonen met zorg): 984 Actiezorg (zorg thuis): 439 Behandelzorg (behandeling): 62 Ondersteunende diensten/kantoor: 115 medewerkers Missie Onder het motto U doet ertoe, Toen en nu wil Magentazorg er zijn voor haar cliënten in deze fase van hun leven. Magentazorg ondersteunt cliënten bij wat zij nog zelf kunnen, helpt hen bij wat zij niet meer kunnen en behandelt indien nodig. Magentazorg gelooft in waardig ouder worden en daarbij hoort ook eigen regie over het eigen leven. Magentazorg ondersteunt cliënten bij het realiseren van hun eigen keuzes. En als dat niet meer gaat worden de naasten van de cliënten daarbij betrokken. Magentazorg wil haar medewerkers en vrijwilligers een omgeving bieden waar zij professioneel geïnspireerd worden, welke bevlogenheid weer ten goede komt aan de cliënten. Soms komt inspiratie door inhoudelijke ontwikkeling in het eigen expertisecentrum en in samenwerking met universiteiten. Soms komt inspiratie door collegiale uitwisseling. Altijd komt inspiratie voort uit het contact met de cliënten. Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 3/10

4 Visie Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van Magentazorg is de persoonlijke levenssituatie van haar cliënt. Iedere cliënt wordt gewaardeerd in zijn of haar eigenheid, zijn/haar waardigheid wordt geborgd en zelfstandigheid wordt bevorderd. Dit tekent de manier waarop Magentazorg werkt. Magentazorg hanteert daarbij vijf kernwaarden: Aandacht De medewerkers van Magenta verplaatsen zich in de gedachtewereld van de cliënt en hebben oog voor zijn of haar wensen. Respect De medewerkers van Magenta hebben waardering en respect voor iedere cliënt. Voor wie hij of zij is, voor ieders afkomst en ieders ambities in werk en leven. Verantwoordelijkheid De medewerkers van Magenta nemen waar nodig de verantwoordelijkheid, maar nemen niet ongewenst de regie over. Vertrouwen Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor de medewerkers van Magenta vanzelfsprekend. Betrokkenheid De medewerkers van Magenta zetten een extra stap voor de cliënten en leven mee, in voorspoed en bij zorgen. Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 4/10

5 Externe ontwikkelingen De veranderingen in de zorg hebben veel in beweging gezet in de hele zorgsector. De Wet langdurige zorg heeft de plaats ingenomen van de AWBZ. Extramurale verpleging en verzorging (wijkverpleging) is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. Tegelijkertijd zijn zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Het beleid is er op gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. De stelselwijziging en de financiële krimp hebben ook voor Magentazorg de nodige gevolgen gehad. Er is een reductie aan arbeidsplaatsen gerealiseerd. De vele wijzigingen die in de organisatie doorgevoerd zijn heeft veel van de medewerkers gevraagd wat in de cultuur nog steeds merkbaar is. De overheid heeft de afgelopen jaren niet alleen bezuinigd maar ook inhoudelijke veranderingen gefaciliteerd. Zorginstellingen zijn opgeroepen om met zorgvernieuwende projecten te komen. In het kader van het programma Waardigheid en Trots zijn van Magentazorg 4 voorstellen goedgekeurd en in 2016 verder ontwikkeld. Organisatie De veranderingen in de zorgsector vragen om een andere manier van werken, waarbij de cliënt of bewoner nog nadrukkelijker centraal komt te staan en waarbij mantelzorgers of vrijwilligers een steeds grotere rol spelen. Bovendien vraagt de toenemende zorgvraag om een verhoging van het deskundigheidsniveau van medewerkers. Magentazorg heeft daarop ingespeeld door werkzaamheden anders te organiseren, waardoor functie zijn veranderd en functies zijn verdwenen. Ook de leidinggevende structuur is daarop aangepast. In 2016 is uitvoering gegeven aan de nieuwe organisatie-inrichting. Op de volgende bladzijde treft u een organogram aan van de huidige organisatie, waarbij de cliënt en zijn sociale netwerk het centrale uitgangspunt zijn. Er is een verdeling gemaakt in 4 wijken: In wijk I is de zorg thuis (Actiezorg) en dagbesteding ondergebracht. In de wijken II t/m IV zijn de 14 locaties voor wonen met zorg ondergebracht. De vier wijken staan ieder onder leiding van een wijkmanager. In de laag daaronder, die van het middenkader treden met de invoering van de functie van teamcoach vooral de coachende vaardigheden van leidinggevende op de voorgrond. De wijkmanagers rapporteren aan één van de twee directeuren zorg, die deel uitmaken van het directieteam van Magentazorg. Het directieteam bestaat uit de bestuurder, een directeur zorg intramuraal, een directeur zorg extramuraal, een directeur financiën, een directeur HRM en de bestuurssecretaris/directeur concerndienst. Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 5/10

6 Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 6/10

7 Wijkmanager extramuraal, doelstelling en resultaatgebieden In deze functie geef je leiding aan alle thuiszorg en dagbestedingsactiviteiten van Magentazorg Deze zorg en dienstverlening wordt geboden in de plaatsen Heerhugowaard, Alkmaar, Langbroek, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Doel van de functie is de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken en zorg te dragen voor excellente zorg- en dienstverlening, passend binnen de missie van Magentazorg. Je vertaalt het strategisch beleid van Magentazorg naar het beleid voor de wijk en draagt dit uit naar teamcoaches, medewerkers en vrijwilligers. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en neemt gericht acties om de kwaliteit te verbeteren. Je bent budgetverantwoordelijk. In deze functie werk je nauw samen en onderhoud je vele contacten op diverse niveaus zowel binnen als buiten de organisatie. Extern bouw je een relevant netwerk op met de verschillende doelgroepen, met ketenpartners en stakeholders in de regio. Je geeft direct leiding aan 3 teamcoaches en indirect aan de 439 medewerkers, die voor een groot deel bij de cliënten thuis hun werkzaamheden verrichten. Je rapporteert aan de directeur extramuraal. Resultaatgebieden: 1. Leidinggeven - Vertaalt strategisch beleid naar beleid voor de wijk en draagt dit uit naar de teamcoaches, medewerkers en vrijwilligers; - Initieert, begeleidt en coacht de medewerkers met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken, de optimalisatie van een gastvrije woonomgeving en excellente zorg- en dienstverlening te verlenen; - Stelt het jaarplan van de wijk/locatie op met bijbehorende financiële exploitatie en formatieplaatsenplan en legt hierover periodiek verantwoording af over de realisatie hiervan conform de P&C cyclus; - Coacht, motiveert en stimuleert teamcoaches en medewerkers en ziet toe op de kwaliteit van wonen en (thuis)zorg; - Voert het vastgestelde personeelsbeleid uit; - Is verantwoordelijk voor de intern en externe communicatie rondom relevante onderwerpen die de wijk/locatie betreffen, en draagt zorg voor een adequate communicatie - en overlegstructuur met personeel, cliënten, cliëntenraden en vrijwilligers. 2. Beleid en Advies - Ontwikkelt mede het (meer-jaren)beleid voor de wijk/locatie; - Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur zorg over de integratie en optimalisatie van wonen en (thuis) zorg; Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 7/10

8 - Betrekt cliënten alsmede netwerken van de cliënten en cliëntenraden in de ontwikkeling van het wijk/locatiebeleid; - Ontwikkelt nieuwe diensten of producten, passend bij de vraag, de kaders van Magentazorg en de wensen van cliënten, met als doel excellente zorg- en dienstverlening; - Neemt deel aan of leidt projecten. 3. Realisatie Beleid - Voert zowel intern als extern het beleid uit rondom de visie van Magentazorg waarbij de cliënt altijd centraal staat; - Is eindverantwoordelijk voor de wijk/locatie wat betreft de kwaliteit van wonen en (thuis)zorg en neemt gerichte acties om de kwaliteit te verbeteren; - Draagt zorg voor de implementatie van zorgvernieuwingen en producten binnen wonen en zorg en organiseert de randvoorwaarden. 4. Beheer en Optimalisatie - Stelt begrotingen op behorend bij het operationele en tactische beleid en legt deze voor aan de directeur zorg; - Beheert en bewaakt het budget van de wijk/locatie en neemt zo nodig maatregelen ter bijsturing; - Genereert waar mogelijk derde geldstromen naast de reguliere bekostiging; - Maakt afspraken met teamcoaches over de te behalen resultaten, ziet hierop toe en stuurt zo nodig bij; - Is verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde productieafspraken en stuurt proactief bij; - Voert het jaarplan conform de P&C cyclus uit; - Ondersteunt en is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van werkprocessen binnen de wijk/locatie als organisatorische eenheid; - Initieert en onderhoudt een relevant netwerk zowel intern als met externe instanties zoals gemeentes, vrijwilligersorganisaties, collega instellingen en wijkzorg met als doel een stevige verankering van Magentazorg in de wijk; - Is eindverantwoordelijk voor juiste uitvoering van wet- en regelgeving rondom wonen en zorg; - Draagt zorg voor controle en onderhoud van toegewezen middelen en materialen en ziet toe op verantwoord gebruik hiervan. Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 8/10

9 Wijkmanager extramuraal, het profiel Geschikte kandidaten herkennen zich het volgende profiel: - Heeft HBO werk- en denkniveau en kan het overzicht te bewaren; - Beschikt over een afgeronde managementopleiding op HBO niveau, een vakinhoudelijke zorgopleiding is een pré; - Heeft meerdere jaren werkervaring als leidinggevende en bij voorkeur ervaring met het sturen op afstand; - Geeft op een coachende wijze leiding, weet anderen te motiveren en enthousiasmeren; - Heeft kennis van organisatieprocessen en dienstverlening; - Is op de hoogte van beleidsvorming en relevante wet- en regelgeving in de gezondheidzorg, volgt de ontwikkelingen op het vakgebied; - Kan beleid vertalen naar tactisch niveau en het vernieuwen van zorg- en dienstverlening; - Is zelfstandig en initiatiefrijk; - Heeft overtuigingskracht en is in staat tegengestelde belangen te overbruggen; - Is communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk; kan communiceren op verschillende niveaus en flexibel schakelen tussen de diverse gesprekspartners; - Heeft ervaring met het opbouwen van een (extern)netwerk met diverse stakeholders; is in staat mensen te verbinden. De gezochte wijkmanager extramuraal is een uitstekende vakman/-vrouw, klantgericht, ondernemend, innovatief en neemt verantwoordelijkheid. Het belang van de cliënt is leidend in de inrichting van dienstverlening en werkprocessen. Hij/zij is in staat om de strategische en tactische beleidskaders te vertalen naar operationele werkprocessen en weet teamcoaches en medewerkers hiervoor te enthousiasmeren en mee te nemen in de implementatie. Persoonlijke kwaliteiten als volharding, doorzettingsvermogen, systematiek en ordelijkheid zullen bijdragen aan het succesvol invullen van de functie van wijkmanager extramuraal. Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 9/10

10 Praktische informatie Het betreft een functie op basis van uur, te beginnen met een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in een vast dienstverband. De standplaats Oudorp (gemeente Alkmaar). Magentazorg biedt een arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Inschaling is in FWG65. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen. Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Magentazorg voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae op 1 juni a.s. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Magentazorg volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De kennismakingsgesprekken met de consultant van Terra Management Groep zijn gepland in de weken 20, 21 en 22. De selectiegesprekken bij Magentazorg zijn gepland op woensdag 7 juni in de middag. Het is de bedoeling de procedure vóór 1 juli 2017 af te ronden. Solliciteren Wanneer u geïnteresseerd bent in de functie van wijkmanager extramuraal bij Magentazorg, ontvangt Terra Management Groep graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 24 mei a.s. uw motivatie en een curriculum vitae. U kunt uw sollicitatie uploaden middels een sollicitatiebutton bij de vacature op onze site. Mocht u de komende periode met vakantie zijn wilt u dan laten weten op welke wijze wij u kunnen bereiken? Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of en. Dianne Kurvers, Search Consultant Den Dolder Terra Management Groep Magentazorg Wijkmanager Extramuraal mei 2017 Pag 10/10

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal)

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor Magentazorg verricht de Veghte de werving & selectie van een directeur zorg (extramuraal). Magentazorg biedt zorg

Nadere informatie

TERRA MANAGEMENT SEARCH

TERRA MANAGEMENT SEARCH TERRA MANAGEMENT SEARCH Senior Consultant Executive Search Informatie voor belangstellenden November 2017, Senior Consultant Executive Search Terra Management Search 1/6 Voorwoord Deze notitie is bedoeld

Nadere informatie

strategisch communicatie- en marketingadviseur Stevige en vernieuwende communicatieadviseur met goede antenne voor marketing en de zorgbusiness

strategisch communicatie- en marketingadviseur Stevige en vernieuwende communicatieadviseur met goede antenne voor marketing en de zorgbusiness Profiel strategisch communicatie- en marketingadviseur Stevige en vernieuwende communicatieadviseur met goede antenne voor marketing en de zorgbusiness 15 mei 2017 Opdrachtgever Karin Manuel, Magentazorg

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster Profiel Manager Zorg De Zevenster 31 maart 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

De Wilgenhoeve. Zorgmanager. Informatie voor belangstellenden. Terra Management Groep de Wilgenhoeve Zorgmanager november /9

De Wilgenhoeve. Zorgmanager. Informatie voor belangstellenden. Terra Management Groep de Wilgenhoeve Zorgmanager november /9 De Wilgenhoeve Zorgmanager Informatie voor belangstellenden Terra Management Groep de Wilgenhoeve Zorgmanager november 2016 1/9 Voorwoord Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie van

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Inleiding Deze opdracht beschrijft de rol van de wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk in de implementatie van de strategie van Magentazorg. Deze

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen nieuwe functie in een sterk veranderende omgeving en organisatie met integrale verantwoordelijkheid voor een leefwerkgemeenschap Organisatie Omkijken naar

Nadere informatie

Zorggroep Crabbehoff Manager Somatische Zorg. Informatie voor belangstellenden

Zorggroep Crabbehoff Manager Somatische Zorg. Informatie voor belangstellenden Zorggroep Crabbehoff Manager Somatische Zorg Informatie voor belangstellenden 1/9 Voorwoord Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature Manager Somatische zorg bij Protestantse

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Planning & Control September 2015 Profiel van de organisatie De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Coördinator Financiële Administratie Maart 2015 Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

HRM businesspartner. Strategische veranderingsgezinde HRM adviseur, opererend voor en met de business

HRM businesspartner. Strategische veranderingsgezinde HRM adviseur, opererend voor en met de business Profiel HRM businesspartner Strategische veranderingsgezinde HRM adviseur, opererend voor en met de business 18 mei 2017 Opdrachtgever Karin Manuel, Magentazorg Voor meer informatie over de functie Irene

Nadere informatie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Directeur April 2014 Profiel van de organisatie Zorgcentra De Betuwe is

Nadere informatie

Profielschets Manager Zorg & Welzijn

Profielschets Manager Zorg & Welzijn Profielschets Manager Zorg & Welzijn Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en toezicht.

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

s Heeren Loo Advisium Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD Informatie voor belangstellenden

s Heeren Loo Advisium Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD Informatie voor belangstellenden s Heeren Loo Advisium Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD Informatie voor belangstellenden s Heeren Loo Advisium november 2017 1/11 Voorwoord Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben

Nadere informatie

TEAMMANAGER voor de afdelingen PG De Blije Borgh en kleinschalig wonen Sophiastaete 32-36 uur per week

TEAMMANAGER voor de afdelingen PG De Blije Borgh en kleinschalig wonen Sophiastaete 32-36 uur per week Vertrouwd, Liefdevol, Ondernemend, Gastvrij! De Blije Borgh organiseert cliëntgericht en herkenbaar in de buurt haar diensten. Cliëntgericht wil zeggen dat de wens van de cliënt centraal staat en zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectleider

Functiebeschrijving projectleider Functiebeschrijving projectleider 1. Algemene informatie Naam instelling : MEE Noordwest-Holland Standplaats : Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Heemskerk of Hoorn ( de functionaris zal werkzaam kunnen zijn

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep Behandel Expertise Centra 12-18 + Afdeling Behandeling Ambulant Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie Profiel directeur/bestuurder Stichting WoonZorgCentrum Het Hooge Heem Grootegast Versie oktober 2016 Vanwege het vertrek van de huidige directeur/bestuurder, is Stichting WoonzorgCentrum Het Hooge Heem

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse

Nadere informatie

Zorggroep Crabbehoff Manager NAH en dagbesteding. Informatie voor belangstellenden

Zorggroep Crabbehoff Manager NAH en dagbesteding. Informatie voor belangstellenden Zorggroep Crabbehoff Manager NAH en dagbesteding Informatie voor belangstellenden Terra, Informatienotitie Manager NAH en Dagbesteding, Zorggroep Crabbehoff, oktober 2017 1/11 Voorwoord Deze notitie is

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant PROFIELSCHETS Algemeen coördinator bij Toon Hermans Huis Amersfoort PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant Amersfoort, juni 2015 Organisatie en context In het Toon Hermans Huis Amersfoort komen

Nadere informatie

Profiel. Manager Financien & Bedrijfsvoering. 24 juni Opdrachtgever Van Neynsel

Profiel. Manager Financien & Bedrijfsvoering. 24 juni Opdrachtgever Van Neynsel Profiel Manager Financien & Bedrijfsvoering 24 juni 2016 Opdrachtgever Van Neynsel Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47 81 Voor sollicitatie

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Woningbedrijf Velsen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 augustus 2017 De organisatie Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Stichting Vrijwaard. Voorzitter Raad van Toezicht. Informatienotitie voor kandidaten

Stichting Vrijwaard. Voorzitter Raad van Toezicht. Informatienotitie voor kandidaten Stichting Vrijwaard Voorzitter Raad van Toezicht Informatienotitie voor kandidaten Terra Management Groep - informatienotitie Voorzitter Raad van Toezicht - Vrijwaard 1/12 Voorwoord Deze informatienotitie

Nadere informatie

Zoekprofiel. GZ Psycholoog, praktijkopleider GZ Psycholoog, werkbegeleider

Zoekprofiel. GZ Psycholoog, praktijkopleider GZ Psycholoog, werkbegeleider Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel GZ Psycholoog, praktijkopleider GZ Psycholoog, werkbegeleider Maart 2016 Profiel van de organisatie Zorgcentra De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Profiel. Relatiemanager Zorg en Wonen. 10 juni 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Relatiemanager Zorg en Wonen. 10 juni 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Relatiemanager Zorg en Wonen 10 juni 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Zoekprofiel Beleidsmedewerker HRM

Zoekprofiel Beleidsmedewerker HRM Zoekprofiel Beleidsmedewerker HRM Bert Blankestijn Soesterberg, november 2017 1 Voor de HRM afdeling van ActiVite werft de Veghte een Beleidsmedewerker HRM die een bijdrage levert aan het strategisch HRM

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Accare. Lid Raad van Toezicht (op voordracht van de adviesraad)

Accare. Lid Raad van Toezicht (op voordracht van de adviesraad) Accare Lid Raad van Toezicht (op voordracht van de adviesraad) Informatie voor belangstellenden Terra Management Search, Informatienotitie, Accare Lid Raad van Toezicht - November 2017 1/9 Voorwoord Deze

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week)

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week) Normaal en toch bijzonder Voor een nieuw ouder- wooninitiatief met unieke mooie mensen op een prachtige locatie zoeken we op korte termijn: een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager

Nadere informatie

Accare Manager Bedrijfsondersteuning

Accare Manager Bedrijfsondersteuning Accare Manager Bedrijfsondersteuning Informatie voor belangstellenden september 2017 1/12 Voorwoord Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature Manager Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Stafmedewerker opleiden

Stafmedewerker opleiden Wij zijn op zoek naar een: Stafmedewerker opleiden Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: Contract: 32-36 uur per week maakt deel uit van de afdeling Zorgkwaliteit, HBO

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >HV Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Manager Woondiensten

Nadere informatie

WERKEN BIJ TICOHUIS. De bewoners doen samen met de zorgmedewerkers zelf het huishouden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

WERKEN BIJ TICOHUIS. De bewoners doen samen met de zorgmedewerkers zelf het huishouden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. WERKEN BIJ TICOHUIS Op dit moment wordt in het centrum van Oosterhout hard gewerkt aan het TICOhuis: een thuis (woon-zorgvoorziening) voor zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (ZZP

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Eenbes Basisonderwijs Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Rien Fait, tel. 06-53 41 53 56; rien.fait@beteor.nl. Sollicitatie:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >JS/RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Directeur - bestuurder

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie