Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt: cliëntvolgsysteem SKE, halfjaarrapportages en jaarverantwoordingen instellingen. De halfjaarrapportages van instellingen hebben betrekking op de periode tot en met mei Waar een andere peildatum van toepassing is, wordt dit vermeld. 1. Cliëntvolgsysteem Stedelijk Kompas (in-,door-, en uitstroom totaal) Stand van zaken t/m In 2010 is door bureau Interval een onderzoek gedaan naar de populatie dak- en thuislozen op basis van instellingregistraties (unieke personen). Hieruit is de omvang bepaald van verschillende doelgroepen binnen het Stedelijk Kompas. Deze cijfers worden als uitgangspunt en toets gebruikt om na te gaan of de geformuleerde doelstellingen Stedelijk Kompas behaald worden feitelijk +residentieel daklozen lozen en zwerfjongeren Cijfers Intraval 2010 (op basis van instellingsregistraties (Totaal), waarvan 569 feitelijk daklozen, 393 residentieel daklozen en 170 zwerfjongeren) IW3 Personen in traject volgens IW3 cliëntvolgsysteem Peildatum trajectvoorstellen waarvan 1071 trajecten in uitvoering Trajectuitvoering actief/beëindigd ( traject is dan vastgesteld door de Trajecttoewijzingscommissie) actief 470 beëindigd 598 Nooit gestart Totaal Neos is grootste leverancier van trajecten, gevolgd door Novadic-Kentron, Leger des Heils en Annaklooster Van de beëindigde trajecten (n=598) wordt hieronder weergegeven of ze succesvol of niet succesvol zijn afgesloten Succesvol/niet succesvol beëindigde trajecten beëindigd Totaal t/m succesvol 409 Niet succesvol 189 (Redenen: Niet succesvol: Detentie: 8, Overleden: 28, Zonder reden): 74 1 : Uit beeld: 81) 1 Bij de invoering van het cliëntvolgsysteem is in begin alleen aangegeven of traject succesvol was of niet, pas in een latere fase zijn daarbij redenen (als detentie, uitbeeld en overlijden ) vandaar 74 zonder reden. Overigens

2 In- en uitstroom uitgesplitst naar diverse instellingen (Bronnen: jaarverantwoordingen 2013 en halfjaarverantwoordingen 2014, voor zover voorhanden). Neos Instroom in de maatschappelijke opvang bij Neos Stand van zaken Instroom () Intake en screening opnameprocedure 2013 % 2014 (t/m mei 20143) Instroom unieke cliënten Doorverwijzing externe voorzieningen Tijdelijke interventie, crisisopvang en time-out % Totaal % % Uitstroom uit de maatschappelijke opvang vanuit Neos Stand van zaken uitstroom () Neos Prognose Prognose 2014 (t/m/ mei) 2014 (t/m mei succesvol * niet succesvol totaal * Aantal inclusief Odulpha (gezinnen, zwerfjongeren, crisisopvang), vrouwenopvang, beschermd wonen, preventieve woonbegeleiding en jeugdzorg Housing First Stand van zaken Housing First (t/m eerste helft 2014) Cliënten in zorg genomen: Plaatsingen voor 1 januari Plaatsingen Aantal geplaatste cliënten 60 Aantal nieuwe cliënten in zorg genomen in Mannen 20 vrouwen 5 Cliënten uitgestroomd (zelfstandig wonend met evt ondersteuning: Voor 1 januari Tussen 1 januari 2013 tot heden 8 ligt het % niet succesvol in lijn met andere landelijke gegevens en is gezien de aard van de doelgroep niet verassend

3 In totaal 12 De verwachting is dat er in 2014 meer mensen positief kunnen uitstromen als de generalisten en FACT teams op volle sterkte zijn. Er is geen sprake van verstopping van de trajecten binnen Housing First omdat personen die als Housing-First-kandidaat worden aangemerkt en geselecteerd zijn ook meteen in zorg (een ambulant traject) worden genomen. Ook is er geen sprake van een wachtlijst voor een screening en voordracht voor de beoordelingscommissie HF. Leger des Heils (Domus) Stand van zaken Domus (t/m ) 2013: Capaciteit: 21 bedden, Bezetting: 100% Uitstroom: 9 cliënten Wachtlijst: gemiddeld 8 cliënten, wat een wachttijd betekende van +/- 8 maanden 2014 tot : Capaciteit: 21 bedden, Bezetting : 100% Uitstroom: 6 cliënten Wachtlijst: 4 cliënten, wat een wachttijd betekent van +/- 4 maanden De relatief hoge uitstroom in 2014 is terug te voeren naar een verzwaring van de problematiek van een aantal aangeboden cliënten door GGz en Justitie. Bij 4 van de aangeboden cliënten door GGz en Justitie was de problematiek dusdanig ernstig dat bij 3 cliënten een voortijdige terugplaatsing vanwege ernstig gevaar nodig was. 1 cliënt lijkt het, met veel extra inzet en geduld van personeel, te redden. Zichtbare algemene trend in het kader van de ambulantisering is dat zowel GGz als Justitie sneller (vaak te snel) overgaat tot overplaatsing naar maatschappij waardoor maatschappelijke opvanginstellingen meer cliënten aangeboden krijgen die bijvoorbeeld niet of niet goed zijn ingesteld op medicatie en waarbij gebruik van medicatie niet als voorwaarde gesteld is door justitie. Deze cliënten zijn niet of nauwelijks geresocialiseerd wat de overgang te groot maakt, zijn niet of nauwelijks nog in staat verantwoordelijkheid te dragen en zijn vaak ernstig gehospitaliseerd. Novadic-Kentron, woonvoorziening (Hostel) Boschdijk Stand van zaken 2013 en 2014 (t/m ) In, uit en doorstroom 2013 Totale capaciteit: 32 Bedden ( 28 AWBZ / 4 justitieel), Bezetting 100% Uit/ doorstroom: 6 cliënten, waarvan 1 cliënt naar eigen woning Wachtlijst: 26 cliënten, gemiddelde verwachte wachttijd 3 tot 4 jaar.in, uit en doorstroom tot en met Totale capaciteit: 31 Bedden (25 AWBZ / 6 justitieel), Bezetting 100%

4 Uit en doorstroom: 7 cliënten waarvan 3 naar eigen woning. Wachtlijst: 12 cliënten, gemiddeld verwachte wachttijd 1.5 tot 2.5 jaar In de loop van 2013 en 2014 is de wachtlijst behoorlijk ingekort door de diverse initiatieven van de ketenpartners waardoor veel cliënten passende trajecten hebben gekregen en daardoor niet op de wachtlijst van het hostel hoeven te worden geplaatst. Zwerfjongeren (Changes: samenwerking Leger des Heils en Neos) Stand van zaken: zwerfjongeren () Fase Aantal cliënten Neos-Leger des Heils Fase Neos / 5 leger des Heils Fase Neos / 12 leger des Heils Fase Neos / 1 Leger des Heils Positieve uitstroom totaal traject doorlopen (alle fases) 14 voortraject doorlopen (uitstroom naar passende hulp) Negatieve uitstoom (uitval) 30 Redenen: detentie, niet gemotiveerd, niet meer traceerbaar. - De verdeling van trajecten over Neos en leger des Heils is conform de opzet (2/3 1/3) - De intensieve voorfase zorgt voor snelle actie en terugdringen wachtlijsten - Vanuit de intensieve voorfase kunnen een aantal jongeren snel naar andere vormen van hulp geleid worden. Indien jongeren voor hulp aangewezen zijn op Changes maar er nog geen trajectbegeleider beschikbaar is wordt de hulp al gestart vanuit de medewerker voorfase. Een jongere hoeft dus niet te wachten jongeren stromen snel (binnen ca 3 maanden vanaf nu) positief uit. 30 jongeren worden ambulant begeleid en hebben nog een maximale trajectduur van 1 jaar. - De resultaten zijn nagenoeg conform de offerte. Opdracht was om in de periode van maart 2012 medio jongeren positief uit te laten stromen. Dat aantal wordt naar verwachting gehaald. Knelpunten liggen er nog steeds in de wet- en regelgeving (landelijk) en/of de lokale uitvoeringsafspraken. Met name op het terrein van inkomen (WWB; 30 dagen termijn, grijs wonen) en perspectief (studeren als je te maken hebt met schulden of het vinden van een betaalde baan) liggen belangrijke obstakels voor jongeren. Daarnaast is het vinden van geschikte, betaalbare woonruimte niet makkelijk. Outreachend Werk Eindhoven (incl. bemoeizorg) Stand van zaken 2013 /2014 ) In 2013 zijn 290 klanten aangemeld, hiervan zijn er 128 begeleid naar één of meerdere organisaties als GGzE, Novadic-Kentron, NEOS, Leger des Heils, wooncorporaties, MEE, huisarts, WIJ040. In 2014 zijn er tot en met mei 82 aanmeldingen plus 40 screeningen voor Housing First geweest. Van de 82 aanmeldingen zijn er 44 casussen afgesloten, tevens zijn er 44 casussen van aanmeldingen uit 2013 afgesloten (= 88).

5 . Het afgelopen jaar is Bemoeizorg in toenemende mate betrokken als expertisepartner bij het denken over complexe problematiek, waardoor toeleiding in toenemende mate door de ketenpartners zelf wordt gedaan, onder regie van Bemoeizorg. Bemoeizorg heeft een toeleidingsfunctie: zodra zorg gekoppeld is, trekt men zich terug uit de casus. De koppeling met de woonvoorziening aan de Boschdijk loopt tot Er is rond de voorziening maar ook in andere wijken nadrukkelijk aansluiting gezocht bij buurtcomités, er zijn inloopspreekuren ingesteld voor de buurt en periodiek komt een beheergroep bij elkaar. Het afgelopen jaar is nadrukkelijk de aansluiting (onderdeel) bij WIJ040 gezocht. Helaas is deze nog niet volledig tot stand gekomen. Eén medewerker is aangesloten en een tweede medewerker wordt actief geworven. Levenskracht: trajecten (straat)prostituees Stand van zaken 2013 Van de groep die tot aan de sluiting van de tippelzone gebruik maakte van deze zone (met een pasje) zitten nog 7 vrouwen in een traject van Levenskracht. Momenteel zijn er 23 cliënten in zorg bij levenskracht. Hiervan zijn 3 dames aangemeld in januari Daarnaast is er nog 1 dame die bij het Politie Controle Team (PCT) heeft aangegeven eruit te willen stappen, maar nog even bedenktijd wil om werkelijk deze stap te zetten. De toegang tot het programma Levenskracht is ook opengesteld voor vrouwen (met regiobinding) die vanuit een situatie van jeugdprostitutie/mensenhandel/uitbuiting komen en te kennen hebben gegeven dat zij uit de (legale vormen van) prostitutie willen stappen 2. Werk en activering Hieronder worden de resultaten weergegeven van de verschillende werk- en activeringstrajecten van de diverse instellingen. Stand van zaken Werk en Activering. Screening Bureau werk Neos Offerte 2014 t/m Screening Bureau werk tot en met mei Aantal cliënten Neos 101 Aantal cliënten Novadic-Kentron 8 Aantal cliënten GGzE 0 Aantal cliënten Leger des Heils 10 Aantal cliënten St. Annaklooster 10 Aantal cliënten overige 1 Opdrachtgever onbekend 0 Totaal 130 Bureau werk van Neos heeft de taak om de werkmogelijkheden te screenen en advies hierover uit te brengen aan de trajectmanager van de betreffende instellingen

6 Werkstek (project voor alcoholverslaafden)afgesloten Neos Uitgestroomd trede 3 Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Werkstek(project voor alcoholverlaafden) lopend Neos Trede Trede Trede Totaal 15 8 Arbeidstrainingscentrum Afgesloten Neos Uitgestroomd trede Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) Trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal

7 Arbeidstrainingscentrum Lopend Neos Trede Trede Trede Trede Trede Trede Totaal Dagbestedingsactiviteiten Neos Uitgestroomd trede Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) Trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Dagbestedingsactiviteiten Neos Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) trede 5 (vrijwilligerswerk) Trede

8 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Novadic-Kentron Planning 2014 t/m mei Naar rato Het aantal unieke personen dat op jaarbasis deelneemt aan het activeringscentrum Springplank 040 Planning 2014 t/m mei Naar rato Het aantal unieke personen dat op jaarbasis deelneemt het traject binnen Springplank 040 Succesvolle Uitstroom 23 Uitval 2 Aanbod Stichting Ervaring die staat Planning 2014 t/m mei Naar rato Kwaliteitencentrum Vervolgtraject in de keten Avondinloop met kookatelier 15/20 personen inloop 16 gemiddeld per avond 15/20 personen inloop Binnen de kaders. De afspraken met de verschillende partijen lopen goed op schema, in veel gevallen wordt er meer geleverd en behaald dan afgesproken. Deze lijn is te zien binnen alle aanbiedende partijen.

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Traag rende ik een smalle brug op, t water over

Traag rende ik een smalle brug op, t water over TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2007.391 12085 Meedoen in de Drechtsteden Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Evaluatie De Brug

Nadere informatie

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus!

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus! M. Tuynman M. Planije Het kán dus! Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014. M. Tuynman M. Planije Het kán

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht

Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht Housing First is een in de Verenigde Staten ontwikkelde aanpak om dakloosheid tegen te gaan. Begin deze eeuw waaide deze succesvolle

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 1. Bedrijfsvoering...2 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 5 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten...6 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007

Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Jaarverslag 2006 Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Postadres: Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling

Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tien processtappen in het project...5 3. Weergave proces per pilotorganisatie...7

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie