Begeleid Wonen. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Begeleid Wonen Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

2 De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich in het bijzonder op mensen die dak- en thuisloos zijn, kwetsbare gezinnen, zwerfjongeren en slachtoffers en daders van huiselijk geweld in Eindhoven en omstreken. Neos organiseert oplossingen met, voor en door cliënten en ondersteunt cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De hulp- en dienstverlening die Neos aanbiedt, is georganiseerd binnen een aantal (semi-)ambulante en intramurale functies zoals crisisopvang, dak- en thuislozenzorg, zorg op straat, aanpak huiselijk geweld, activering en werk, en begeleid en beschermd wonen. Vraagpunt vormt de centrale voordeur van Neos. 2

3 Begeleid Wonen Begeleid wonen maakt deel uit van het aanbod Wonen van Neos. Het omvat zes programma s waarmee burgers, ongeacht leeftijd, achtergrond en/of problematiek, kunnen worden ondersteund bij het wonen, het voeren van een huishouding en het meedoen in de maatschappij. De programma s voorzien in de specifieke behoeften van alle mogelijke doelgroepen: jongeren, jonge moeders, mensen die te maken hebben gehad met (relationeel) geweld, personen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond, één- en tweeoudergezinnen, mensen met een verstandelijke beperking, en mensen met meerdere, verweven problemen. Doel Doel van begeleid wonen is dat mensen (weer) kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij met (semi-) zelfstandig wonen als uitgangspunt. Mensen kunnen zowel in een individuele woning of in een groepspand verblijven en de woning kan op naam staan van Neos of betrokkene. 3

4 Criteria Cliënten kunnen een beroep doen op begeleiding vanuit Begeleid Wonen op basis van een AWBZ-indicatie of ondersteunende begeleiding psychosociaal van de gemeente. Deze bepalen de intensiteit en duur van de begeleiding. Eigen bijdrage Cliënten die in een zelfstandige wooneenheid of woning van Neos verblijven, betalen een vergoeding voor verblijf die overeenkomt met de werkelijke huisvestingskosten en gebruik van water, energie en gemeentelijke belastingen. Cliënten die in een groepswoning van Neos verblijven, betalen een bijdrage in de vergoeding voor verblijf en de kosten van gebruik van water en energie en gemeentelijke belastingen. Verblijf in Neos-woningen is altijd tijdelijk. Na afronding van de woonbegeleiding stroomt de cliënt door naar een andere woonplek. 4

5 Overeenkomst Bij de start van het begeleidingstraject stelt de wooncoördinator/begeleider samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Hierin staat vanuit welk programma de cliënt wordt begeleid, naar welk doel wordt toegewerkt, op welke leefgebieden de cliënt begeleiding krijgt en welke leermodules in groepsverband worden ingezet. De voortgang wordt periodiek geëvalueerd. Met verwijzers/ andere hulpverlenende instanties worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking in de zorgverlening aan de cliënt. Dagbesteding Neos biedt cliënten daarnaast een zinvolle dagbesteding aan. Dit vanuit de visie dat leren en/of werken om je dag zinvol te besteden, in grote mate bijdraagt aan herstel van succesvolle deelname aan de samenleving. In het toeleiden naar dagbesteding werkt Begeleid Wonen nauw samen met de afdeling Werk & Activering van Neos en met onderwijsinstellingen, zoals het ROC. Hulpverlening Binnen de programma s begeleid wonen kunnen cliënten worden begeleid op acht leefgebieden: huisvesting, financiën, dagbesteding, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en praktisch functioneren. Afhankelijk van hun behoeften besteden we meer of minder aandacht aan deze terreinen. De begeleiding houdt gesprekken, geeft informatie en adviezen en biedt ook praktische ondersteuning aan mensen. Bijvoorbeeld door zaken te helpen regelen en uitvoeren en door cliënten te begeleiden bij het leggen van contacten met andere mensen en instanties. Uitgangspunt is dat de cliënt zo veel mogelijk zelf en op eigen initiatief doet. Vanaf pagina 9 staan de zes programma s nader toegelicht. 5

6 6 Aanpak

7 Daadkrachtig Mensen goed voorbereiden en snel ingrijpen als problemen zich aandienen. Dat is essentieel als het om iemands woonsituatie gaat. Direct actie ondernemen en doelgericht en energiek optreden is dan ook kenmerk van onze aanpak. We hebben oog voor moeilijkheden en beperkingen van mensen, maar spreken hen tegelijkertijd aan op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Begeleid wonen is op weg helpen, stimuleren, activeren en bagage meegeven, zodat mensen uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk en duurzaam verder kunnen. Gericht op samenwerking Niet goed weten om te gaan met de eigen woonsituatie hangt vrijwel altijd samen met de aanwezigheid van problemen op andere levensgebieden. In de woonbegeleiding steken we daar op in. We hebben ruime ervaring met het begeleiden van mensen die een combinatie van problemen hebben en soms ook moeilijk toegankelijk zijn. Resultaten Neos is een HKZ-gecertificeerde instelling. Kwaliteit leveren is vanzelfsprekend voor ons. Kwaliteit in aanbod, aanpak, kennis van actuele regelgeving, in samenwerking, in alles wat we doen. Daar staan we voor, dat garanderen we. Het resultaat daarvan is dat we in negen van de tien situaties het gestelde doel realiseren. Ook samenwerken met hulpverleners die specialistische hulp bieden, is onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Begeleid Wonen is bij uitstek op samenwerking gericht. Aansluiting zoeken, afspraken maken, aanpakken. En mocht andere hulp niet aanwezig zijn, maar wel noodzakelijk, dan starten wij deze op en zorgen voor de coördinatie. Zo blijft het met één aanspreekpunt overzichtelijk voor derden. 7

8 8 De programma s op hoofdlijnen

9 Zes programma s begeleid wonen De zes programma s begeleid wonen zijn: Preventieve woonbegeleiding Kortdurende woonbegeleiding Langerdurende woonbegeleiding Voortdurende woonbegeleiding Nazorg Terugvalpreventie. De diensten die we binnen de programma s leveren, zijn: probleeminventarisatie informatie- en adviesverstrekking aan de cliënt casemanagement sociaal-maatschappelijke ondersteuning het bieden van hulp bij het omgaan met materiële zaken begeleiding bij het vinden en onderhouden van een dagbesteding ondersteuning bij verslaving en/of psychiatrische en/of somatische problematiek facilitaire ondersteuning. Preventieve woonbegeleiding Preventieve woonbegeleiding is erop gericht huisuitzetting te voorkomen, overlast terug te dringen en woongedrag te verbeteren. Dit is een passend interventieaanbod voor bewoners die vanwege huurachterstanden en/of overlast en/of verwaarlozing (op termijn) hun woning dreigen te verliezen. Deze vorm van woonbegeleiding kan ook voorwaardelijk ingezet worden bij herhuisvesting na een eerdere uitzetting. De begeleiding is praktisch ondersteunend van aard en gericht op het aanleren van woonvaardigheden en is kort van duur. De begeleidingsintensiteit kan variëren, we volgen de afspraken die we hierover maken met de aanvragende instantie. 9

10 Kortdurende woonbegeleiding Kortdurende woonbegeleiding is bedoeld voor mensen die enige tijd ondersteuning nodig hebben om volledig zelfstandig te kunnen wonen. We zetten deze begeleidingsvorm onder meer in voor mensen die gebruikmaken van het samenwerkingsverband Plan Door!. Daarbij huren we voor mensen woningen en koppelen daar begeleiding aan. Zodra ze in staat zijn volledig zelfstandig te wonen, stoppen we de begeleiding en dragen we de woning en de huur over. Kortdurende woonbegeleiding bestaat uit minimaal 1,5 uur contact per week gedurende maximaal 12 maanden. Langerdurende woonbegeleiding Langerdurende woonbegeleiding richt zich op mensen die na een (lange) periode van dakloosheid (weer) moeten leren een huishouding te voeren. Deze begeleiding is beschikbaar voor mensen die (weer) zelfstandig gaan wonen of in groepsverband wonen én voor mensen die een periode lang gebruik maken van een woning van Neos. Langerdurende begeleiding, die vooral praktisch ondersteunend van aard is, wordt ingezet als mensen 1 tot maximaal 2 jaar lang begeleiding nodig hebben. De begeleidingsintensiteit is minimaal 1,5 uur per week en varieert naargelang de vraag. 10

11 Voortdurende woonbegeleiding Voortdurende woonbegeleiding is passend voor mensen die gezien hun complexe problematiek voor onbepaalde tijd begeleiding nodig hebben. De begeleiding is erop gericht dat deze mensen een huishouding kunnen runnen en dat hun kwaliteit van leven verbetert. Mensen kunnen individueel wonen of in groepsverband of gebruik maken van een woning van Neos. Aan deze begeleiding, die vooral praktisch ondersteunend van aard is en minimaal 1,5 uur per week bedraagt, is geen maximale termijn verbonden. De begeleidingsintensiteit varieert naargelang de vraag. Waar mogelijk wordt overgestapt op kortdurende begeleiding, al dan niet in het kader van het Plan Door!. Terugvalpreventie Terugvalpreventie is gericht op voormalig cliënten van Neos die zelfstandig wonen en daarbij na enige tijd problemen ondervinden die ze niet zelf kunnen oplossen. Via deze vorm van woonbegeleiding helpen we hen deze problemen aan te pakken. Waar nodig helpen we hen aanvullende, passende hulp in te schakelen. Hiermee voorkomen we dat zaken verergeren en dat in een later stadium mogelijk méér begeleiding en hulp nodig is. Terugvalpreventie is praktisch ondersteunend van aard en duurt maximaal 3 maanden. De begeleidingsintensiteit is afhankelijk van de problemen en behoeften. Nazorg Nazorg wordt ingezet na de programma s Kortdurende en Langerdurende begeleiding en is gericht op een zo spoedig mogelijke doorstroom naar volledig zelfstandig wonen. Het is een praktisch activerende vorm van woonbegeleiding waarin de ondersteuning wordt afgebouwd. Meestal is nazorg gekoppeld aan het moment waarop de cliënt de huur van een woning overneemt van Neos. De begeleiding bedraagt 1,5 uur per week en duurt maximaal 3 maanden. Kortom Neos Begeleid Wonen staat voor: volledig palet aan woonbegeleidingstrajecten voor iedereen ruime ervaring met moeilijk toegankelijke doelgroepen gericht op de samenleving en het samenleven daadkrachtig en resultaatgericht oog voor eigen mogelijkheden en kracht integrale aanpak wonen en dagbesteding 11

12 NEOS Begeleid Wonen Hoogstraat 229b 5615 PD Eindhoven Telefoon: Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie