Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdzorg in Gelderland september 2012"

Transcriptie

1 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Gelderse experimenten jeugdzorg zonder indicatiestelling. In het infoblad worden de cijfers toegelicht en zijn enkele cijfers over het regionale gebruik van jeugdzorg opgenomen. Ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg In het tweede kwartaal van 2012 is voor bijna jeugdigen een cliënttraject gestart bij Bureau Jeugdzorg; voor het overgrote deel (93%) gaat het om cliënttrajecten in het vrijwillig kader. Het aantal indicatiebesluiten is met ruim fors lager dan in het vorige kwartaal (bijna indicatiebesluiten). Het aantal kinderen dat provinciale jeugdzorg ontvangt is in het tweede kwartaal 2012 ten opzichte van het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gebleven (4.842), maar ligt lager dan een jaar geleden (ruim cliënten). Ruim een kwart van de jeugdigen ontvangt momenteel al langer dan twee jaar provinciale jeugdzorg. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van juli In de afgelopen jaren is een lichte verschuiving in het zorggebruik zichtbaar. Meer jeugdigen krijgen uitsluitend ambulante hulp en verhoudingsgewijs zijn er minder jeugdigen in dagbehandeling of in een residentiële voorziening. Deze trend wordt voortgezet. Het aantal kinderen met een Ondertoezichtstelling (OTS) daalt. In vergelijking met een jaar geleden zijn er 4% minder OTS-pupillen en is tegelijkertijd het aantal voogdij-pupillen met ongeveer 12% gestegen (tabel 1). Wachttijden bij de start van zorg Op 1 juli 2012 staan 87 jeugdigen op de wachtlijst. De netto-wachtlijst voor provinciale jeugdzorg (>9 weken) is in het tweede kwartaal van 2012 licht gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2012, maar is significant lager in vergelijking met een jaar geleden (tabel 2). Een stijging aan het einde van het tweede kwartaal komt vaker voor door seizoensinvloeden. Bij de landelijk werkende instellingen staan 36 Gelderse kinderen op de wachtlijst. Op 1 juli 2012 is er één wachtende bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Gelderland (figuur 4). Ongeveer de helft van de onderzoeken van het AMK Gelderland wordt binnen 10 weken afgerond. In het vorige kwartaal lag dit percentage iets hoger. Voor uitgebreide info over de jeugdzorg: Meer informatie Angelique van Middendorp, E&S/Jeugdzorg T (026) , Experimenten ambulante jeugdzorg zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg De provincie gaat met gemeenten (verder) in gesprek over de experimenten ambulante jeugdzorg zonder indicatie en maakt een Gelderlandbrede uitrol mogelijk. Lopende experimenten (regio Nijmegen en de Noord Veluwe) zijn verbreed en gaan verder op de ingeslagen weg. In de regio Noord Veluwe zoekt men uitbreiding met de Jeugd-GGz en jeugd-lvg. Voor de uitvoering van een gezamenlijk experiment is een aanvraag gedaan bij twee zorgkantoren. Inmiddels is ook de regio Food Valley gestart met indicatievrije trajecten (mei 2012). In de regio s Arnhem, Rivierenland en Achterhoek zijn experimenten ambulante jeugdzorg zonder indicatie in voorbereiding. Naar verwachting zullen deze niet in 2012 starten. In Apeldoorn loopt een andersoortig experiment (CJG4kracht). Op de provinciale website vindt u de relevante documenten over de experimenten.

2 Ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg Aantal jeugdigen in zorg Gedurende een langere periode schommelde in Gelderland het aantal kinderen dat provinciale jeugdzorg ontvangt rond de ruim kinderen. Vanaf het laatste kwartaal 2011 is het aantal cliënten met provinciale jeugdzorg gedaald naar ongeveer Momenteel zijn er kinderen in zorg (figuur 1). Ongeveer de helft ontvangt ambulante jeugdzorg als zwaarste zorg en bijna een derde pleegzorg. De rest krijgt dagbehandeling (9%) of verblijft in een residentiële setting (15%). Figuur 1 Beroep op de zorg, periode Beroep op zorg (in zorg + wachtlijst) Jeugdigen in zorg juli jan juli jan juli jan juli Ruim een kwart van de jeugdigen ontvangt momenteel al langer dan twee jaar provinciale jeugdzorg. Ten opzichte van een jaar geleden is dit aandeel licht toegenomen (was 25%). De langdurige plaatsingen zijn vooral zichtbaar bij pleegzorg; bijna tweederde van de (voltijd)pleegzorgcliënten verblijft momenteel langer dan twee jaar in een pleeggezin. Dit aandeel is in de afgelopen 12 maanden licht gegroeid (van ca 60% naar 62%). In- en uitstroom provinciale jeugdzorg In het tweede kwartaal van 2012 zijn bijna 800 cliënten met zorg gestart. Driekwart van de cliënten doet voor het eerst een beroep op jeugdzorg. De rest heeft eerder (maar voor het overgrote deel langer dan een half jaar geleden) provinciale jeugdzorg ontvangen. Voor 810 cliënten is de zorg afgesloten. Ongeveer tweederde van de jeugdigen die zijn uitgestroomd, heeft uitsluitend ambulante hulp ontvangen. In figuur 2 zijn de in- en uitstroomcijfers per kwartaal weergegeven. Seizoensinvloeden worden zichtbaar. Per saldo is de instroom van cliënten in de eerste helft van 2012 met 4% gedaald in vergelijking tot dezelfde periode in 2011; tegelijkertijd is de uitstroom met 8% gedaald. Enkele instellingen ondervinden knelpunten bij de doorstroming van jeugdigen naar vervolgvormen van zorg. Door geringere doorstroming is er minder ruimte voor instroom van nieuwe cliënten Figuur 2 in- en uitstroom van de jeugdigen per kwartaal, periode instroom uitstroom juli jan juli jan juli jan juli

3 De gemiddelde hulpduur van de cliënttrajecten bij de zorgaanbieders bedraagt ongeveer 15 maanden. Het gaat dan om alle typen zorgaanbod: van een kort ambulant traject tot een plaatsing in een gezinshuis die meerdere jaren duurt. De gemiddelde hulpduur voor jeugdhulp thuis individueel bedraagt ongeveer 11 maanden; een pleegzorgplaatsing (24 uur) gemiddeld ruim 29 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van een residentieel traject is de afgelopen periode gemiddeld nagenoeg gelijk gebleven (12 maanden). Diverse instellingen constateren dat het aandeel kinderen dat een langer durende vorm van zorg ontvangt (pleegzorg, gezinshuizen) is gegroeid. De cijfers over het aandeel jeugdigen dat langer dan twee jaar zorg ontvangt voor deze hulpvormen, onderschrijven deze trend. Er komen meer cliënten met complexere problematiek, waardoor de hulpduur licht toeneemt. Aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel Het aantal kinderen met een Ondertoezichtstelling (OTS) is met 1% gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden zijn er 4% minder OTS-pupillen en is het aantal voogdij-pupillen met ongeveer 12% gestegen. De gemiddelde duur van de OTS maatregel is momenteel ruim dagen. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de gemiddelde duur van de beëindigde OTS-maatregelen licht gedaald (was dagen). Tabel 1 Aantal kinderen met een Jeugdbeschermingsmaatregel, stand per kwartaaleinde Aantal OTS-pupillen Voogdij-pupillen apart van OTS Wachttijden bij start van de zorg Ontwikkeling wachtlijsten provinciale jeugdzorg De netto-wachtlijst voor provinciale jeugdzorg (> 9 weken) is in het tweede kwartaal 2012 iets toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal Op 1 juli staan 87 jeugdigen op de wachtlijst. Een stijging van de wachtlijst op het einde van het tweede kwartaal komt jaarlijks vaker voor als gevolg van seizoensinvloeden. In vergelijking met een jaar geleden is de wachtlijst, conform afspraken, significant gedaald. Iets meer dan de helft (56%) van de jongeren op de netto-wachtlijst wacht op ambulante hulp; 20% wacht op een plek in een residentiële setting en 6% wacht op dagbehandeling. 18% wacht op plaatsing in een pleeggezin. Tabel 2 Overzicht aantal wachtenden > 9 weken provinciaal zorgaanbod (exclusief wachtenden LWI s) 1 juli 1 juli 1 juli 1 jan 2 1 apr 1 juli Jeugdigen die > 9 weken wachten (brutowachtlijsten) Jeugdigen die al vorm jeugdzorg ontvangen Jeugdigen die > 9 wkn moeten wachten tot eerste hulp begint (nettowachtlijsten) Landelijk is de norm voor wachten gesteld op maximaal 9 weken. De inzet is dat Gelderse cliënten zoveel mogelijk binnen 6 weken starten met de zorgtrajecten. Momenteel geldt dit voor 61% van de cliënten. In vergelijking tot het vorige kwartaal is dat iets minder gunstig (was 67%). Ongeveer de helft van de wachtenden start binnen vier weken met zorg. Dit percentage is toegenomen in vergelijking met juli 2011 (figuur 3). Er zijn 29 kinderen die langer dan een half jaar op de wachtlijst staan en op 1 juli 2012 nog geen vorm van geïndiceerde jeugdzorg ontvangen. Deze groep kinderen staan bij verschillende zorgaanbieders op de wachtlijst. Uit de beschikbare cijfers is niet te achterhalen of deze jeugdigen elders in zorg zijn of hulp ontvangen, bijvoorbeeld in een behandelgroep van de GGz of in een besloten behandelsetting. Uitgangspunt is en blijft dat bij spoedeisende zaken en in gevallen waar de veiligheid van jeugdigen in het geding is met prioriteit zorg wordt geboden.

4 Figuur 3 Opbouw wachttijden van de totale netto-wachtlijst op 1 juli 2010 (n=439), 1 juli 2011 (n=425) en 1 juli 2012 (n=357) 60% 50% 40% 30% juli-10 juli-11 juli-12 20% 10% 0% 0-4 wkn >4-5 wkn >5-6 wkn >6-7 wkn >7-8 wkn >8-9 wkn >9-26 wkn >26 wkn Wachttijden worden niet alleen veroorzaakt door capaciteitsproblemen. Soms duurt de start van de zorg langer vanwege afstemmingsvraagstukken en/of motivatieproblemen; soms wil een gezin, op eigen verzoek, wachten of is er meer tijd nodig om een geschikt pleeggezin te vinden. Wanneer duidelijk is dat de geïndiceerde zorg niet tijdig beschikbaar zal zijn, kunnen cliënten in Gelderland indien gewenst gebruikmaken van een alternatief aanbod, veelal in de vorm van ambulante begeleiding. Bij de drie grote zorgaanbieders is het aantal (bruto-)wachtenden toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Enkele instellingen benoemen het wachten voor gespecialiseerde ambulante modules en wachttijden voor weekend/vakantieplaatsingen. Ook wordt gewacht op groepstrainingen of voor de hulpvorm dagbehandeling (start in het nieuwe schooljaar). Daarnaast wordt het knelpunt van intern wachten zichtbaar bij enkele instellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om jongeren die vanuit een verblijfsgroep wachten op doorstroming naar een fase/kamertraining. Tabel 3 Aantal cliënten in zorg en het wachtenden (bruto en netto) per zorgaanbieder naar zorgvorm, > 9 weken peildatum Zorgaanbieder Aantal Wachtlijst per zorgvorm Wachtlijst totaal jeugdigen Ambulant Pleegzorg Daghulp Residentieel Totaal in zorg Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Leger des Heils Entréa Joozt Lindenhout Lijn5 Nové Pactum Trajectum Gelderland totaal* * De som van het aantal wachtenden per instelling is hoger dan het totaalcijfer voor Gelderland. In het Gelderland totaalcijfer gaat het om unieke cliënten. Dubbeltellingen zijn eruit gehaald. Bij bijvoorbeeld Joozt ontvangt een deel van de kinderen op de netto-wachtlijst wel zorg van een andere instelling in afwachting van de start van de zorg bij Joozt. Gelderse kinderen op de wachtlijst bij landelijk werkende instellingen (LWI s) Bij de landelijk werkende instellingen staan op 1 juli 36 Gelderse kinderen op de netto-wachtlijst. Op 1 juli 2011 waren dat 28 kinderen. Met de beschikbare gegevens is niet te herleiden of deze kinderen elders in zorg zijn. Aannemelijk is dat de meeste wachtenden vanuit deze landelijk werkende instellingen in zorg zijn bij een andere zorgaanbieder (in de reguliere jeugdzorg, gesloten jeugdzorg of de Jeugd-GGZ of AWBZ-zorg).

5 Wachtlijst bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Op 1 juli 2012 is er één wachtende bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Ongeveer de helft van de onderzoeken start in het tweede kwartaal 2012 binnen vijf dagen na aanmelding. Dit is vergelijkbaar met het vorige kwartaal. Figuur 4 Wachtlijst AMK Gelderland (per kwartaaleinde) juli juli jul-2009 okt-2009 jan-2010 apr-2010 jul-2010 okt-2010 jan-2011 apr-2011 jul-2011 okt-2011 jan-2012 apr-2012 Wachtlijst (aantal gezinnen) Gemiddelde wachttijd tussen melding en start onderzoek (in werkdagen) jul-2012 Doorlooptijd onderzoeken bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling De norm van de gemiddelde doorlooptijd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van de start tot het einde van het onderzoek is in 2009 teruggebracht van dertien tot tien weken. Samen met de vijf dagen die staan voor het besluit tot onderzoek komt de maximale doorlooptijd uit op 75 dagen. In de afgelopen jaren voldeed het AMK Gelderland voor het overgrote deel aan de landelijke norm. Vanwege de invoering van het nieuwe Landelijke Rapportageformat Jeugdzorg is de gemiddelde doorlooptijd niet voorhanden. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat in Gelderland ongeveer de helft van de onderzoeken binnen 10 weken is afgerond in het tweede kwartaal van In het vorige kwartaal lag dit percentage iets hoger (54%). Volgens Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te maken met steeds complexere problemen en meer eisen aan de kwaliteit van het onderzoek (risico-taxaties, meer terugkoppeling naar ketenpartners). Voor het tijdig kunnen starten van een onderzoek is Bureau Jeugdzorg ook afhankelijk van derden (extra overleg met de melder, tijdig toesturen van schriftelijke informatie om onderzoek te starten). Daardoor staat er druk op de normtijd voor een onderzoek.

6 Regionale cijfers Gelderse jeugdzorg (excl. LWI s), kwartaal Instroom cliënten in provinciale jeugdzorg, uitgesplitst naar leeftijdscategorie en regio, kwartaal Regio Instroom 0-11 jaar jaar > =16 jaar Achterhoek % 32% 24% Arnhem % 22% 20% Midden-Ijssel 36 36% 36% 28% Nijmegen % 24% 15% Noordwest-Veluwe 58 59% 27% 14% Oost-Veluwe 68 60% 32% 7% Rivierenland 99 57% 23% 20% West-Veluwe 92 59% 23% 18% Totaal (inclusief overig ) % 25% 19% Toelichting: U ziet het aantal jeugdigen (onderverdeeld naar regio) dat in het tweede kwartaal 2012 is ingestroomd, uitgesplitst naar drie leeftijdscategorieën. Het is niet mogelijk om aan te geven in welke zorgvorm de jeugdigen instromen. Deze instroomcijfers hebben een indicatieve waarde. Aantal jeugdigen in provinciale jeugdzorg (totaalcijfer), waarvan aantal jeugdigen met ambulante zorg als zwaarste zorg per regio, op peildatum 1 juli 2012 Regio aantal jeugdigen in aantal jeugdigen met ambulante zorg provinciale jeugdzorg als zwaarste zorgvorm in abs. aantallen in procenten op totaal Achterhoek % Arnhem % Midden-Ijssel % Nijmegen % Noordwest-Veluwe % Oost-Veluwe % Rivierenland % West-Veluwe % Totaal (inclusief overig ) % Toelichting: U ziet het aantal jeugdigen (uitgesplitst naar regio) dat op 1 juli 2012 provinciale jeugdzorg ontvangt van één van de Gelderse zorgaanbieders. In de middelste kolom is het aantal jeugdigen opgenomen dat momenteel alleen ambulante zorg (als zwaarste zorgvorm) ontvangt. Aantal jeugdigen die uitstromen uit de provinciale jeugdzorg (totaalcijfer), kwartaal Regio aantal uitgestroomde 16 jaar en ouder jeugdigen in abs. aantallen in procenten op totaal Achterhoek % Arnhem % Midden-Ijssel % Nijmegen % Noordwest-Veluwe % Oost-Veluwe % Rivierenland % West-Veluwe % Totaal (incl. categorie onbekend ) % Toelichting: U ziet het aantal jeugdigen (onderverdeeld naar regio) dat in het tweede kwartaal 2012 is uitgestroomd. Dat wil zeggen: voor deze jeugdigen is de zorg beëindigd en zij staan ook niet meer op de wachtlijst voor een ander traject. In de middelste kolom is aangegeven hoeveel van de uitgestroomde jeugdigen 16 jaar of ouder is. Een deel van de jeugdigen heeft na afsluiting van de jeugdzorg nog begeleiding en ondersteuning vanuit het gemeentelijk voorveld nodig. Deze uitstroomcijfers hebben een mogelijke beperkte afwijking. De in- en uitstroomcijfers naar herkomst gemeente zijn voor een groot deel gebaseerd op cliëntinformatie van het registratiesysteem van BJz (IJ); het GBA adres jeugdige. De cijfers over jeugdigen in zorg zijn gebaseerd op het laatste adres van de jeugdige in de registratiesystemen van de zorgaanbieders.

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland maart 2014

Jeugdzorg in Gelderland maart 2014 Jeugdzorg in Gelderland maart 2014 Inleiding Voor u ligt het eerste infoblad 2014. Met dit infoblad informeren we u over de actuele ontwikkelingen en mijlpalen in de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland juni 2014

Jeugdzorg in Gelderland juni 2014 Jeugdzorg in Gelderland juni 2014 Nog een half jaar te gaan We zijn een flink eind op weg met de transitie van de jeugdzorg. Nog ruim een half jaar te gaan voor de daadwerkelijke overdracht van de jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland december 2014

Jeugdzorg in Gelderland december 2014 Jeugdzorg in Gelderland december 2014 Voorzichtig achterom kijken In het vierde en laatste infoblad van 2014 durven we voorzichtig achterom te kijken en een opmaat te geven naar 2015. Er is dit jaar veel

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten Oinici zock naar dc ivdcn van wachicii Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse Aanleiding In 2009 is er veel geïnvesteerd om de wachtlijst geïndiceerde jeugdzorg in de provincie

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Cijfers Regio Achterhoek 2009

Cijfers Regio Achterhoek 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Achterhoek 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio Achterhoek. De cijfers,

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Cijfers Regio Rivierenland 2009

Cijfers Regio Rivierenland 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Rivierenland 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio Rivierenland. De cijfers,

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

Cijfers Regio Arnhem 2009

Cijfers Regio Arnhem 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

Cijfers Regio Achterhoek 2008

Cijfers Regio Achterhoek 2008 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Achterhoek 28 Met deze factsheet willen we de regio Achterhoek informeren over de instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg Achterhoek en het aantal

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2011 2e kwartaal versie 16/09/11 1 Inleiding De Kwartaal inform atle Is de monitor voor de uitvoering van het provinciale beleid voor de geïndiceerde jeugdzorg

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal provincie ZUID HOLLAND GEKOMEN 2 3 %&#T 5 -minuten versie voor Provinciale Staten 2011 Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2011-264621440 (DOS-2008- O01 1 003) Datum vergadering

Nadere informatie

Cijfers Regio West-Veluwe 2008

Cijfers Regio West-Veluwe 2008 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio West-Veluwe 28 Met deze factsheet willen we de regio West-Veluwe informeren over de instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg West-Veluwe en het aantal

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen "bruto" wachtenden en "netto" wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2):

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen bruto wachtenden en netto wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2): STATEN Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl Postadres Provinaehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van de Statencommissie

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Nadere informatie

Jeugdhulp in Gelderland in 2015

Jeugdhulp in Gelderland in 2015 Jeugdhulp in Gelderland in 2015 De provincie Gelderland telt 7 jeugdregio s. Drie Utrechtse gemeenten (Renswoude, Rhenen, Veenendaal) en één Limburgse gemeente maken deel uit van een Gelderse jeugdregio.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009)

Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009) Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart 2009 Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009) Inhoudsopgave 0 Inleiding... 3 0.1 Algemeen... 3 0.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Jeugdzorg 2005 t/m concept

Jeugdzorg 2005 t/m concept Jeugdzorg 2005 t/m 2008 concept provincie noord-holland november 2004 Aanvalsplan wachtlijsten Jeugdzorg 2005 t/m 2008, concept november 2004 2 Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk I. Bestrijding

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DJB/JZ juni 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DJB/JZ juni 2007 Programmaministerie voor Jeugd en Gezin De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 20 juni 2007 Onderwerp

Nadere informatie

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog Risicokinderen in de gemeente Oude IJsselstreek Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland, 1 mei 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methode... 3

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het

Nadere informatie

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 212 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS Een onderzoek naar de vraag naar de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland en het stadsgewest Haaglanden voor de periode 2007, 2008 en 2009. EINDRAPPORT

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio Noordoost-Brabant Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio Zuidoost-Brabant Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het PON,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg

Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Jeugdzorg Feiten en cijfers 213/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Naar verwachting treedt op 1 januari 215 de nieuwe Jeugdwet in werking. De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE

NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE Adviseurs: Ewoud Jonker & Lotte Vermeer, Dock4& Organisatieadvies in Zorg Opdrachtgever: Provincie Gelderland Datum: 25 maart 2013

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Cijfers Regio Rivierenland 2010

Cijfers Regio Rivierenland 2010 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Rivierenland 2010 Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) helpt als er sprake is van ernstige en complexe problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook als jeugdigen

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

Jeugdbescherming. jeugdreclassering 2015

Jeugdbescherming. jeugdreclassering 2015 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim * Voorlopige

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet

Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet Amsterdam, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling... 5 3. Afbakening... 8 4. Onderzoeksaanpak... 10 5. Beoordeling...

Nadere informatie

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s 1 2 1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: 6.532.103 inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s Heeren Loo en EsDeGe Reijgersdaal. Middelgrote en

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

çjeugdbescherming jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

çjeugdbescherming jeugdreclassering 1e halfjaar 2017 çjeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Cijfers Regio Arnhem 2010

Cijfers Regio Arnhem 2010 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 2010 Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) helpt als er sprake is van ernstige en complexe problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook als jeugdigen en/of

Nadere informatie

De Ondergetekenden: Gezamenlijk aan te duiden als: Gemeente. - De AANBIEDERS genoemd in bijlage 1.

De Ondergetekenden: Gezamenlijk aan te duiden als: Gemeente. - De AANBIEDERS genoemd in bijlage 1. Addendum bij Deelovereenkomst voor het leveren van een Individuele voorziening Behandeling & Hulp (versie: 20141023 UH BEH) en Deelovereenkomst voor het leveren van een Individuele voorziening Pleegzorg

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 BESCHERMD WONEN EN OPVANG 30 september 2016 Inhoud Analyse cliënten naar ondersteuningsvraag Analyse cliënten op de wachtlijst In- en uitstroom cliënten Financiën Reflecterend

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio West-Brabant Oost Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ˆJeugdbescherming. jeugdreclassering 1e halfjaar 2016

ˆJeugdbescherming. jeugdreclassering 1e halfjaar 2016 ˆJeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2016 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2016 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en niet erkende opvanghuizen.

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en niet erkende opvanghuizen. Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en niet erkende opvanghuizen.(2030419290) 1 Heeft u kennisgenomen van de t.v.-uitzending waarin de opvang

Nadere informatie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie Pactum dichtbij 2 Wat is nodig? Gemeenten De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het gehele jeugddomein. Aan u als colleges, wethouders en ambtenaren de taak om integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens Deel 1 - Overzicht 1.1. Basisgegevens Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0 18 jaar per gemeente weergegeven

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie