Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en Wmo) en Jeugdzorg. De sociale index bestaat uit drie delen namelijk, bevolkingskenmerken, gebruik van transities en de stapeling (cumulatie) van de transities binnen huishoudens. Voor deze sociale index is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van eigen gemeentelijke gegevens, aangevuld met externe gegevens. 1 De sociale index is een ontwikkeldocument. Naar verwachting ontvangen de gemeenten de komende maanden steeds meer specifieke gegevens over het gebruik en de gebruikers van de nieuwe taken die op ons af komen. Hiermee kunnen we de volgende versie van de sociale index verfijnen. De stad Sneek is verdeeld in twee gebiedsteams namelijk Sneek Noord en Sneek Zuid. De huidige verdeling is gemaakt op basis van inwoners aantallen, verdeling van de problematiek en de ligging van de wijken. Deze indeling is nog niet vastgesteld en kan door nieuwe inzichten wijzigen. De wijken van de gebiedsteams zijn gebundeld in aandachtswijken, tussenwijken en overige wijken. In aandachtswijken word in het algemeen veel gebruik gemaakt van ondersteuning en in overige wijken weinig. In tussenwijken is het gebruik van ondersteuning hoger dan in overige wijken en lager dan in aandachtswijken. 1 Er zijn verschillende bronnen gebruikt, waaronder gemeentelijke data m.b.t. bevolking, WMO, bijstand, bijzondere bjstand, kwijtscheldingen, en sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn bestanden van Vektis gebruikt voor de AWBZ en zij gegevens opgevraagd bij Jeugdhulp Friesland, het UWV en de Kredietbank. De meest recente gegevens zijn gebruikt en de data betreft de jaren 2012 tot en met Er kunnen kleine verschillen in de aantallen zitten door het gebruik van data uit verschillende jaren. 1

2 De aandachtswijken in Sneek Noord zijn Noorderhoek 1 en 2. De tussenwijken zijn Het Eiland, Omgeving Leeuwarderweg en de Noordoosthoek. Overige wijken zijn Zwetteplan, Bomenbuurt, Stadsfenne en De Domp. Hieronder is eerst een samenvatting gegeven waarna achtereenvolgens de drie onderdelen worden behandeld. Samenvatting In Sneek Noord wonen inwoners in negen wijken. Deze wijken zijn ingedeeld in drie soorten wijken. Tussen deze soorten wijken zijn grote verschillen te zien. In de aandachtswijken wonen meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Er wonen weinig 65-plussers. Het percentage minima-huishoudens en de werkloosheid is hoog. Er wordt meer dan twee keer zo veel gebruik gemaakt van bijstand, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Het gebruik van een sociale werkvoorziening is een derde hoger dan gemiddeld. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is iets lager dan gemiddeld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het lagere aantal 65-plussers in deze wijken. Het gebruik van AWBZ en AWBZ Jeugd is hoog. Het aantal gebruikers van jeugdzorg is ruim twee keer zo hoog dan gemiddeld in de gemeente. In deze wijken maakt 32% van de huishoudens gebruik van ondersteuning. Dit zijn 650 huishoudens. Het percentage huishoudens met ondersteuning is hoog. In de tussenwijken is de gemiddelde leeftijd 47 jaar. Er wonen veel 65-plussers en alleenstaanden. Het aantal minimahuishoudens is hoog en de werkloosheid ook. De huishoudens maken meer dan gemiddeld gebruik van een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, kwijtschelding en AWBZ voorzieningen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een sociale werkvoorziening. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is in deze wijken verdubbeld ten opzichte van het gemeentelijke gemiddelde. Dit komt waarschijnlijk door het hoge aantal 65-plussers in de wijken. Het gebruik van jeugdzorg en AWBZ Jeugd is meer dan drie keer zo hoog als het gemiddelde. Dit laatste kan komen door de aanwezigheid van een instelling voor AWBZ Jeugd in deze wijken. Van het totaal aantal huishoudens in deze wijken maakt 32% gebruik van ondersteuning. Dit is hoog. Het gaat hier om 690 huishoudens. In de overige wijken wonen veel gezinnen met kinderen. De werkloosheid en het aantal huishoudens met een minimum inkomen is laag. Het gebruik van ondersteuning is laag in deze wijken. Alleen het gebruik van Wmovoorzieningen is hoger dan gemiddeld. Van het totaal aantal huishoudens maakt 19% gebruik van ondersteuning. Dit is iets lager dan het gemeentelijke gemiddelde. In tabel 1 zijn de aantallen en de percentages van het gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en de stapeling binnen huishoudens weergegeven. Het gaat om de stapeling tussen de onderdelen Participatie, Wmo en AWBZ. Als een huishouden binnen 1 indicator bijvoorbeeld participatie gebruik maakt bijstand en bijzondere bijstand dan telt dit als 1 indicator. Het gebruik van bijstand en een Wmo-voorziening wordt geteld als twee indicatoren. 2

3 Tabel 1: Aantal en percentage gebruikers van Participatie, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg Categorie Tussenwijken Overige wijken Gebiedsteam Sneek Noord Sneek Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Bijstandsuitkering ,9% 161 7,4% 86 2,7% 554 7,5% ,9% ,2% Sociale werkvoorziening 46 2,2% 30 1,4% 29 0,9% 105 1,4% 314 2,1% 578 1,6% Bijzondere bijstand ,6% ,0% 129 4,1% 709 9,6% ,5% ,2% Kwijtschelding 125 6,1% 68 3,1% 39 1,2% 232 3,1% 538 3,6% 876 2,4% Schuldhulpverlening 69 3,3% 34 1,6% 18 0,6% 121 1,6% 355 2,4% 586 1,6% Huishoudens met WMOvoorziening(en) ,0% ,5% ,3% ,9% ,6% ,8% Gebruikers AWBZ 134 3,8% 66 2,0% 79 1,3% 279 2,2% 630 2,4% ,8% Gebruikers Jeugdzorg 36 3,7% 11 5,2% 16 0,7% 63 1,8% 171 2,4% 292 1,6% Gebruikers Jeugd Awbz 21 2,2% 15 7,1% 39 1,7% 75 2,2% 151 2,1% 299 1,6% Stapeling binnen huishoudens: Zonder indicator ,4% ,3% ,4% ,9% ,3% ,9% Met 1 indicator ,7% ,5% ,8% ,0% ,3% ,2% Met 2 indicatoren 129 6,3% 100 4,6% 111 3,5% 340 4,6% 691 4,6% ,4% Met 3 indicatoren 13 0,6% 14 0,6% 8 0,3% 35 0,5% 107 0,7% 186 0,5% Voor de inzet van de gebiedsgerichte teams moet in Sneek Noord vooral rekening worden gehouden met het volgende: - In Sneek Noord is het gebruik van ondersteuning een stuk hoger, waardoor de aantallen ook veel hoger zijn. In Sneek Noord maken 1929 huishoudens gebruik van ondersteuning. In het gebiedsteams van Bolsward, Platteland rondom Bolsward en Witmarsum-Arum zijn dit In Sneek Noord heeft ongeveer 400 huishoudens meer. Dat betekent dat in de formatie hiermee rekening moet worden gehouden - De werkloosheid en het gebruik van een bijstandsuitkering is in de aandachtswijken de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit is (deels) te verklaren door de economische crisis. Het gebiedsteam kan inzetten op de re-integratie van de werklozen en inwoners met een bijstandsuitkering. Verder zullen ze oog moeten hebben voor eventuele financiële problemen. - Het percentage eenoudergezinnen in de aandachtswijken is hoog. Eenoudergezinnen kunnen op basis van landelijk onderzoek gezien worden als een groep waar extra aandacht aan besteed moet worden omdat hierbij vaker (financiele) problemen voorkomen. - In de aandachtswijken en tussenwijken zijn relatief veel minima-huishoudens, werklozen en mensen met een bijstandsuitkering. Over het algemeen hebben zij het financieel niet ruim. Toch is het gebruik van schuldhulpverening in deze wijken de afgelopen jaren afgenomen. Het kan zijn dat dit het effect is van succesvolle (gemeentelijke) interventies. Het kan ook zijn dat de financiele problematiek nog niet goed zichtbaar is. Dit kan onderzocht worden en de gebiedsteams kunnen aandacht hebben voor preventie van financiele problemen. - Er wonen veel 65- en 75-plussers in de tussenwijken. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is hoog. Door de vergrijzing in deze wijken is het te verwachten dat het beroep op ondersteuning vanuit de Wmo en AWBZ in de toekomst groter wordt. Het gebiedsteam kan proberen hierop te anticiperen door preventie, sociale structuren te versterken, een goede gezondheid te bevorderen en/of voorzieningen voor ouderen laagdrempelig toegankelijk te maken in de gebieden. - De kwetsbare groepen die gebruik maken van Wmo en AWBZ moeten goed in beeld zijn bij het gebiedsteams. Dit zijn inwoners met een lichamelijke-, zintuiglijke-, verstandelijke of psychiatrische beperking. Het gebruik hiervan is voornamelijk hoog in de aandachtswijken en tussenwijken. 3

4 Deel 1 bevolkingskenmerken Bevolking naar inwoners, huishoudens en type huishoudens 2 In Sneek Noord wonen in totaal inwoners in 7403 huishoudens. De gemiddelde leeftijd tussen de soorten wijken verschilt sterk. In de tussenwijken zijn de inwoners het oudste met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. In de aandachtswijken is de gemiddelde leeftijd van 39 jaar veel lager. In de tussenwijken wonen gemiddeld 1,8 inwoners in een huishouden. Dit is laag. Tabel 2: Aantal huishoudens en inwoners Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Tussenwijken Overige wijken Provincie Aantal inwoners Aantal huishoudens Gemiddelde huishoudgrootte 2,2 1,8 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 Gemiddelde leeftijd 38,6 47,3 42,5 42,6 41,3 41,6 42 In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de bevolking weergegeven. Te zien is dat er in de aandachtswijken meer 23 tot 65 jarigen zijn en minder 65-plussers. In de tussenwijken wonen minder 4 tot 23 jarigen en meer 65- plussers. In de overige wijken wonen meer 12 tot 23 jarigen en meer 65 tot 75 jarigen. Figuur 1: Bevolking naar leeftijd 2 Bron: GBA/GISVG

5 Als we in tabel 3 kijken naar huishoudsamenstelling in dit gebied dan is te zien dat er meer alleenstaanden in de aandachtswijken en tussenwijken wonen. In de aandachtswijken wonen de meeste eenoudergezinnen. In de overige wijken wonen meer gezinnen met kinderen. Tabel 3: Bevolking naar type huishouden 3 Huishoudtype Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Overige wijken Provincie Alleenstaand ,3% ,0% ,4% ,2% 36,5% 32,9% 34,4% Eenoudergezin ,0% 113 5,2% 157 5,0% 496 6,7% 6,8% 5,7% 6,1% Meerpersoons zonder kinderen Meerpersoons met kinderen Totaal aantal huishoudens ,1% ,9% ,5% ,9% 29,6% 31,9% 31,5% ,6% ,9% ,1% ,1% 27,1% 29,6% 28,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Minima 4 Ongeveer 12% van de 7403 huishoudens in Sneek Noord heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit is hoger dan gemiddeld in de gemeente. Het gaat hier om 994 huishoudens. Er zijn grote verschillen tussen de wijken. In de aandachtswijken heeft ruim 22% van de huishoudens een inkomen tot 110% van het minimum. Dit is meer dan een verdubbeling van het gemiddelde in de gemeente. In de overigen wijken is het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimum juist de helft minder dan het gemiddeld. Tabel 4: Huishoudens naar inkomen in percentages van het wettelijk sociaal minimum Inkomensverdeling Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Súdwest Tussenwijken Tussenwijken Overige wijken tot 105% ,0% 188 8,6% 108 3,4% 667 9,0% 10,5% 7,2% tot 110% 90 4,4% 84 3,9% 53 1,7% 227 3,1% 3,1% 2,2% 110% en hoger ,6% ,5% ,9% ,9% 86,3% 90,5% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% Als we de huishoudens met een minimuminkomen tot 110 procent van het sociaal minimum uitsplitsen naar hoofdinkomen zien we in figuur 3 dat de verdeling tussen bijstand en overig inkomen in de aandachtswijken ongeveer gelijk is aan het gemiddelde. In de tussenwijken en overige wijken hebben de huishoudens met een inkomen tot 105% van het minimum vaker een andere inkomensbron. In de tussenwijken is dat waarschijlijk vaak een AOW-uitkering. In de overige wijken kan dat bijvoorbeeld een AOW-uitkering, WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of inkomen uit werk zijn. 3 Bron: Gegevens provincie uit Databank, Gegevens uit GBA/GISVG 1 juli Bron: lijke cijfers over bijstand en bijzondere bijstand uit GWS , Sociale werkvoorziening van Empatec

6 Figuur 3: Minimahuishoudens naar inkomensbron tot 110% Werkloosheid 5 In tabel 5 is het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden weergegeven. Er zijn in Sneek Noord in totaal 848 niet werkende werkzoekenden. De aandachtswijken en tussenwijken hebben ten opzichte van het gemeentelijke gemiddelde een hoge werkloosheid. In de overige wijken is de werkloosheid juist laag. Met uitzondering van de werkloosheid onder 55 tot 65 jarigen. Deze is net als in de andere wijken hoog. Tabel 5: Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden UWV 6 Niet-werkende werkzoekenden Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Tussen wijken Overige wijken Leeftijdscategorie Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel 15 tot 25 jaar 29 12,8% 16 18,5% 16 4,1% 61 8,7% 9,8% 7,0% 7,8% 25 tot 35 jaar 97 17,2% 36 15,7% 39 6,0% ,9% 12,8% 10,1% 11,6% 35 tot 45 jaar 84 18,0% 22 16,0% 74 7,3% ,2% 12,4% 9,6% 10,9% 45 tot 55 jaar ,9% 33 18,8% 113 9,3% ,4% 13,2% 9,9% 11,4% 55 tot 65 jaar 56 19,1% 22 16,8% ,3% ,8% 15,8% 13,0% 15,2% Totaal ,1% ,0% 349 8,7% ,2% 13,0% 10,2% 11,6% De werkloosheid is de afgelopen drie jaar sterk gestegen. In 2011 waren er in de gemeente 2308 niet werkende werkzoekenden (6,5%) en nu zijn dat er 3775 (10,2%). Dit is een toename van 64%. In 2011 waren er in de aandachtswijken 272, in de tussenwijken 89 en in de overige wijken 222 niet-werkende werkzoekenden. In alle wijken is de werkloosheid gestegen. 5 Bron: UWV juli De gegevens van niet-werkende werkzoekenden zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. Dit betekent dat de Noordoosthoek in deze tabel niet bij de tussenwijken zit, maar bij de overige wijken. 6

7 Woningen 7 In totaal staan er 7363 woningen in Sneek Noord. In de aandachtswijken en tussenwijken is ongeveer 60% van de woningen een huurwoning. In de overige wijken is dit 30%. In de tussenwijken staan veel etagewoningen en in de overige wijken veel vrijstaande woningen. Deel 2 gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg (transities) Participatie 8 In figuur 4 is het percentage huishoudens met een bijstandsuitkerking, een sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening te zien. De sociale werkvoorziening bevat zowel huishoudens met personen die daar aan het werk zijn als personen op de wachtlijst. Figuur 4: Gebruik van bijstand, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening en inkomensvoorzieningen In figuur 4 is te zien dat in de aandachtswijken veel meer gebruik wordt gemaakt van alle Participatie voorzieningen dan gemiddeld in de gemeente. In de tussenwijken wordt meer gebruik gemaakt van bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en kwijtschelding. In de overige wijken wordt minder gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit Participatie. Tabel 6: Gebruik Participatie Participatie Tussenwijken Overige wijken Gebiedsteam Sneek Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Bijstandsuitkering ,9% 161 7,4% 86 2,7% 554 7,5% ,9% 6,2% Sociale werkvoorziening 46 2,2% 30 1,4% 29 0,9% 105 1,4% 314 2,1% 1,6% Bijzondere bijstand ,6% ,0% 129 4,1% 709 9,6% ,5% 7,2% Kwijtschelding 125 6,1% 68 3,1% 39 1,2% 232 3,1% 538 3,6% 2,4% Schuldhulpverlening 69 3,3% 34 1,6% 18 0,6% 121 1,6% 355 2,4% 1,6% 7 Bron: lijke data GISVG Bron: lijke data gebruik Participatie uit GWS , Empatec over sociale werkvoorziening van en Kredietbank over schuldhulpverlening in

8 Vergeleken met vorig jaar is er gemeentelijk een sterke toename te zien in het gebruik van bijstand. Het gebruik is toegenomen van 4,3% naar 6,2%. Het aantal huishoudens met bijstand is gemeentelijk gestegen met 729 huishoudens. Het gebruik van de andere voorzieningen is op gemeentelijk niveau afgenomen. In de aandachtswijken is het aantal bijstandsuitkeringen verdubbeld. Het aantal bijstandsuitkeringen is in de tussenwijken en overige wijken ook gestegen maar lang niet zo sterk. Het gebruik van de andere Participatie voorzieningen is gedaald of gelijk gebleven. Bijzondere bijstand en kwijtschelding is door de manier van meten niet vergelijkbaar met de vorige data. WMO 9 In onderstaande figuur is het aantal huishoudens met een verstrekte Wmo voorziening weergegeven. Hierin is te zien dat het gebruik van Wmo in de aandachtswijken iets lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. In de overige wijken is het gebruik hoger dan gemiddeld. In de tussenwijken is het gebruik van Wmo twee keer zo hoog als gemiddeld in de gemeente. Figuur 5: Gebruik van Wmo voorzieningen Tabel 7: Gebruik Wmo Wmo Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Tussen wijken Overige wijken Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Aandeel Huishoudens met 1 of meer Wmo-voorzieningen ,0% ,5% ,3% ,9% 12,6% 10,8% Aantal verstrekte Wmovoorzieningen 326 1, , , ,57 1,59 1,63 Waarvan: Huishoudelijke hulp ,9% ,9% ,9% ,2% 35,3% 34,8% Andere voorzieningen ,1% ,1% ,1% ,8% 64,7% 65,2% 9 Bron: lijke data gebruik Wmo uit GWS/IW

9 De meeste huishoudens (63%) in Sneek Noord maken gebruik van een Wmo voorziening zoals een taxivergoeding, een rolstoel of een woningaanpassing. Zevenendertig procent maakt gebruik van huishoudelijke hulp. Dit is hoger dan gemiddeld in de hele gemeente. In de tussenwijken is het gebruik van huishoudelijke hulp het grootst. Van de huishoudens maakt 39% in deze wijken gebruik van huishoudelijke hulp. AWBZ 10 Tabel 8 geeft het gebruik van AWBZ weer. In Sneek Noord zijn 279 personen die gebruik maken van ondersteuning vanuit de AWBZ. Het percentage gebruikers van AWBZ is 2,2%. Dit is hoog vergeleken met het gemiddelde van de gemeente. Het percentage gebruikers van AWBZ is in de aandachtswijken 3,8%. Dit is meer dan een verdubbelding van het gemeentelijke gemiddelde. In de tussenwijken is het percentage gebruikers AWBZ ook hoger. In de overige wijken is dit lager dan gemiddeld. Het gemiddeld aantal voorzieningen dat een huishouden gebruikt is hoger dan het gemiddelde in de aandachtswijken en tussenwijken. In verreweg de meeste gevallen wordt in Sneek Noord gebruik gemaakt van begeleiding individueel (51%). Daarna komt begeleiding groep het meest voor (ongeveer 31%). In de aandachtswijken wordt veel meer gebruik gemaakt van voorzieningen uit de categorie anders. Anders is bijvoorbeeld behandeling, kort verblijf of verpleging. Het gebruik van begeleiding individueel en persoonlijke verzorging is in deze wijken lager dan gemiddeld. In de tussenwijken wordt meer gebruik gemaakt van persoonlijke verzorging en andere voorzieningen. In de overige wijken is het gebruik van zowel begeleiding groep als persoonlijke verzorging en andere voorzieningen hoog. Tabel 8: Gebruik van AWBZ AWBZ Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Tussenwijken Overige wijken Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Gebruikers AWBZ 134 3,8% 66 2,0% 79 1,3% 279 2,2% 630 2,4% 1,8% Aantal gebruikte voorzieningen Waarvan: 190 1, , , , ,38 1,23 Begeleiding individueel 93 48,9% 51 56,0% 45 45,9% ,9% ,7% 56,7% Begeleiding groep 60 31,6% 30 33,0% 41 41,8% ,6% ,4% 35,0% Persoonlijke verzorging 7 3,7% 8 8,8% 10 10,2% 25 6,6% 57 6,6% 7,9% Anders 30 15,8% 2 2,2% 2 2,0% 34 9,0% 98 11,3% 0,3% De resultaten uit tabel 8 zijn niet te vergelijken met de gegevens over het gebruik van AWBZ van Vektis die de gemeenten eind 2013 hebben ontvangen. In de aanloop naar de overgang van de AWBZ naar de gemeenten zijn er steeds andere meetmethodes gebruikt, waardoor de cijfers niet met het vorige bestand zijn te vergelijken. Het uitgangspunt bij het huidige bestand is dat de personen die een indicatie hebben en zorg afnemen in de data zijn opgenomen. Jeugdzorg De verdeling van Jeugdzorg is te zien in figuur 6 en 7. Figuur 6 geeft de verdeling van Jeugdzorg over de clusters weer. In figuur 7 is het gebruik van Jeugdzorg verdeeld over de wijken te zien. In figuur 6 is te zien dat 59% van de Jeugdzorg in Sneek wordt gebruikt. Het gebruik van Jeugdzorg is in Bolsward 9% en in het cluster Platteland rondom Sneek 7%. In de rest van de clusters is het gebruik 5% of lager. Geconcludeerd kan worden dat gebruik van Jeugdzorg zich concentreert in de stad Sneek. 10 Bron: De meest recente data van CAK/VEKTIS is gebruikt (juli 2014). De AWBZ PGB (2012) is opgeteld bij de AWBZ ZIN (2013). 9

10 De gegevens van Jeugdzorg is op postcodeniveau. In figuur 7 is het gebruik van Jeugdzorg in de wijken die horen bij de zes postcodes van Sneek weergegeven. In de tabel is te zien dat 51% van de jeugdigen die gebruik maken van Jeugdzorg in Sneek woont. Zij wonen in de wijken Noorderhoek 1 en 2, Lemmerweg West en Tinga. Daarna zijn Lemmerweg Oost en Duinterpen de wijken waarin het gebruik van Jeugdzorg het hoogst is. Het gebruik van Jeugdzorg lijkt een sterk verband te hebben met de aandachtswijken. Figuur 6: Verdeling Jeugdzorg over clusters Figuur 7: Verdeling Jeugdzorg over de wijken in Sneek Het gebruik van Jeugdzorg is te zien in tabel 9. Jeugdzorg is voor jeugdigen tot 18 jaar. Het gebruik van Jeugdzorg is in Sneek Noord 1,8%. Het gebruik van Jeugdzorg is in de tussenwijken 5,2% en in de aandachtswijken 3,7%. Dit is meer dan een verdubbeling t.o.v. het gebruik in de hele gemeente. Het gebruik van Jeugdzorg is in de overige wijken laag. In onze gemeente is het gebruik van jeugdzorg verdeeld in 54% ambulante ondersteuning, 18% dagbehandeling, 36% pleegzorg en 23% residentiele zorg. Tabel 9: Gebruik Jeugdzorg 11 Jeugdhulpverlening Sneek Noord Gebiedsgericht team Sneek Tussen wijken* Overige wijken* Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Unieke gebruikers 36 3,7% 11 5,2% 16 0,7% 63 1,8% 171 2,4% 1,6% In tabel 10 is het gebruik van AWBZ Jeugd weergegeven. Hieronder valt de begeleiding en verzorging van jeugdigen met een beperking. Een beperking kan lichamelijk, visueel, verstandelijk of psychiatrisch zijn. In de tabel is te lezen dat er in verhouding met de gemeente (1,6%) meer gebruikers van AWBZ Jeugd zijn in Sneek Noord (2,1%). Het hoogste aantal gebruikers woont in de aandachtswijken en tussenwijken. Vooral het aantal gebruikers in de tussenwijken is hoog. Dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van instellingen voor jeugdigen in deze wijken. In de overige wijken is het aantal gebruikers in verhouding gelijk aan het gemiddelde. 11 De gegevens van Jeugdhulpverlening zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. Dit betekent dat de Noordoosthoek in deze tabel niet bij de tussenwijken zit, maar bij de overige wijken. 10

11 Tabel 10: Gebruik AWBZ Jeugd 12 AWBZ jeugd Sneek Noord Gebiedsteam Sneek Tussen wijken Overige wijken Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Jeugd gebruikers AWBZ 21 2,2% 15 7,1% 39 1,7% 75 2,2% 151 2,1% 1,6% Aantal gebruikte voorzieningen Waarvan: Begeleiding individueel 37 1,8 32 2,1 80 2, , ,9 1, ,1% 5 15,6% 25 31,3% 43 28,9% 88 31,0% 30,8% Begeleiding groep 13 35,1% 8 25,0% 20 25,0% 41 27,5% 79 27,8% 27,6% Persoonlijke verzorging 4 10,8% 1 3,1% 14 17,5% 19 12,8% 40 14,1% 14,8% Anders 7 18,9% 18 56,3% 21 26,3% 46 30,9% 77 27,1% 26,9% Over het algemeen wordt in Sneek Noord het meeste gebruik gemaakt van voorzieningen in de categorie anders. Anders is bijvoorbeeld verpleging, kort verblijf en behandeling. Het hoge gebruik van de categorie anders wordt voor een groot deel veroorzaakt door het hoge aantal in de tussenwijken. In de aandachtswijken wordt meer gebruik gemaakt van begeleiding individueel en begeleiding groep. In de overige wijken maken gebruikers van AWBZ Jeugd meer gebruik van persoonlijke verzorging. GGZ Jeugd In 2012 maakten 744 jeugdigen in onze gemeente gebruik van GGZ jeugd. Nieuwe gegevens van GGZ jeugd komen de komende maanden bij de gemeenten binnen. Deel 3 cumulatie van transities In deel 3 wordt de cumulatie van transities weergegeven. Dit houdt in: hoe vaak komen meerdere transities binnen een huishouden voor? Het is van belang voor de aanpak van het gebiedsteam om te weten in hoeveel huishoudens meerdere vormen van ondersteuning wordt geboden. In het meest ideale geval zouden de indicatoren, gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg, in tabel 11 tot een cumulatie leiden. Dit is nog niet het geval omdat de data van de Jeugdzorg niet op persoonsniveau verkrijgbaar is. In figuur 8 en tabel 11 is de stapeling tussen de onderdelen Participatie, Wmo en AWBZ. Als een huishouden binnen 1 indicator, bijvoorbeeld Participatie, gebruik maakt van bijstand en bijzondere bijstand dan telt dit als 1 indicator. 12 De gegevens van AWBZ Jeugd zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. Dit betekent dat de Noordoosthoek in deze tabel niet bij de tussenwijken zit, maar bij de overige wijken. 11

12 Figuur 8: Stapeling van Participatie, Wmo en AWBZ binnen huishoudens In figuur 8 is te zien dat er in het gebiedsteam van Sneek Noord meer huishoudens zijn met één of meer indicatoren. Daarmee wordt bedoeld huishoudens die gebruik maken van Particitatie-, Wmo- of AWBZvoorzieningen. Of een combinatie daarvan bij 2 of 3 indicatoren. Ruim 30% van de huishoudens in de aandachtswijken en tussenwijken maakt gebruik van ondersteuning. In verhouding worden er door meer huishoudens in de aandachtswijken gebruik gemaakt van twee indicatoren. Tabel 11: Cumulatie van transities Stapeling Totaal aantal huishoudens Tussenwijken Overige wijken Gebiedsteam Sneek Noord Sneek Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Zonder indicator ,4% ,3% ,4% ,9% ,3% 79,9% Met 1 indicator ,7% ,5% ,8% ,0% ,3% 16,2% Met 2 indicatoren 129 6,3% 100 4,6% 111 3,5% 340 4,6% 691 4,6% 3,4% Met 3 indicatoren 13 0,6% 14 0,6% 8 0,3% 35 0,5% 107 0,7% 0,5% Het grootste deel van de huishoudens in Sneek Noord, namelijk 74%, maakt geen gebruik van ondersteuning vanuit Participatie, Wmo of AWBZ. Dit is 6% lager dan het gemeentelijke gemiddelde. Het is 11% lager dan de landelijke cijfers waarin gesteld wordt dat het met 85% van de bevolking goed gaat. Hiermee wordt bedoeld dat zij zelfredzaam zijn en geen gebruik maken van ondersteuning. Dit hoge gebruik komt niet door de overige wijken, want daar is het gebruik ongeveer gemiddeld. Het komt voornamelijk door het hoge gebruik in de aandachtswijken en tussenwijken. In deze wijken maakt 68% van de huishoudens geen gebruik van voorzieningen. Dit is laag. Het hoge gebruik in deze wijken is te zien in alle indicatoren. In totaal zijn er in Sneek Noord 1554 huishoudens die gebruik maken van één vorm van ondersteuning. Dit is 21%. Twee indicatoren komen in 4,6% van de huishoudens voor en drie indicatoren in 0,5% van de huishoudens. De verwachting is dat, wanneer de cijfers van Jeugdzorg op persoonsniveau te verkrijgen zijn, de cumulatie iets zal stijgen. 12

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Januari Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze

Januari Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze Januari 2016 Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze 2 Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet van kracht. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetten zijn er voor de

Nadere informatie

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Twee onderdelen Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 Armoedemonitor gemeente Ridderkerk 2015 Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van

Nadere informatie

Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer

Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer Een onderzoek naar de doelgroep, het beleid en de risicogroepen voor armoede in de gemeente Zoetermeer Maart 2014 Colofon Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2008

Armoedemonitor Den Haag 2008 Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Armoedemonitor Den Haag 2008 Nummer 2. oktober 2008 Opgesteld door KWIZ te Groningen in opdracht van

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014 Wijkanalyse Vledderveen Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Vledderveen Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen: Centrum voor

Nadere informatie

Armoedemonitor Wassenaar 2012

Armoedemonitor Wassenaar 2012 Armoedemonitor Wassenaar 2012 Maart 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Wassenaar structureert (bestaande)

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein INDICATORENOVERZICHT RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein Opgesteld door KING/VNG Datum

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

BIJLAGE 4 ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE NOORDWIJK

BIJLAGE 4 ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE NOORDWIJK BIJLAGE 4 ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE NOORDWIJK Armoedemonitor 2015 gemeente Noordwijk Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kostenverhouding 4. Kanteling/verschuiving 5.

Nadere informatie

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Colofon Titel: Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Datum: April 2014 Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal Auteur: Fransje Grisnich Adressen:

Nadere informatie

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 Cumulatieonderzoek gemeente Emmen 2015 Een onderzoek naar het gebruik en meervoudig gebruik van de Wmo, Schuldhulpverlening en het Leerlingenvervoer in de gemeente

Nadere informatie

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de betreffende

Nadere informatie

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015 B A S I S V O O R B E L E I D Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Erik van der Werff Klaas Kloosterman Onderzoek en Statistiek Groningen, januari

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL ARMOEDEMONITOR 2015 GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL Armoedemonitor 2015 gemeente Capelle aan den IJssel Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Armoedemonitor Leeuwarden

Armoedemonitor Leeuwarden -s Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Armoedemonitor Leeuwarden

Nadere informatie

Minimamonitor Haarlem 2012

Minimamonitor Haarlem 2012 Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen t el e fo o n (050) 5252473 f a x (050) 5252973 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e - m ail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Minimamonitor Haarlem

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2014

Armoedemonitor Den Haag 2014 Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl Colofon "Armoedemonitor Den Haag

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Wijkanalyse Mussel Maart 2014

Wijkanalyse Mussel Maart 2014 Wijkanalyse Mussel Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Mussel Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen: Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG

ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG Armoedemonitor 2016 gemeente Den Haag Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende

Nadere informatie

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LEEUWARDEN

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LEEUWARDEN ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LEEUWARDEN Armoedemonitor gemeente Leeuwarden Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog Risicokinderen in de gemeente Oude IJsselstreek Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland, 1 mei 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methode... 3

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Haren Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 15 september 2015

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2. GEMEENTE GEMERT-BAKEL IN VOGELVLUCHT... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Bevolking en wonen... 4 2.2.1.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Armoedemonitor Tilburg 2014

Armoedemonitor Tilburg 2014 Armoedemonitor Tilburg 2014 1 Colofon "Armoedemonitor Tilburg 2014" Databewerking Team Informatie- en Kenniscentrum Joop de Beer Tekst Team Informatie- en Kenniscentrum Margot Hutten Uitgave Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LANSINGERLAND 2015

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LANSINGERLAND 2015 ^féĵh^hyil ARMOEDEMONITOR GEMEENTE LANSINGERLAND 2015 Armoedemonitor gemeente Lansingerland 2015 Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gemeente Bronckhorst Mevrouw S. Huurnink Mevrouw A. Steenblik Caransscoop Mevrouw R. Janssen Datum van uitgifte: concept 13

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014

Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014 Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Stadskanaal Noord Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen:

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Uitkomsten budgetverdeling Participatiewet. Utrecht, 8 december 2015

Uitkomsten budgetverdeling Participatiewet. Utrecht, 8 december 2015 Uitkomsten budgetverdeling 2016 Participatiewet Utrecht, 8 december 2015 Inhoud 1. Wijzigingen tov model 2015 2. Uitkomsten budgetverdeling 3. Hoe is het budget berekend? 4. Wijzigingen in het vangnet

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Amsterdamse Armoedemonitor

Amsterdamse Armoedemonitor Amsterdamse Armoedemonitor nummer 7, juni 2004 Om arm Amsterdam Sociale Dienst Amsterdam Jan van Galenstraat 323 1056 CH Amsterdam Telefoon: (020) 346 41 00 Fax: (020) 346 61 91 www.omarm.amsterdam.nl

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede 1 Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

ZICHT OP HEERHUGOWAARD

ZICHT OP HEERHUGOWAARD ZICHT OP HEERHUGOWAARD Auteur: Simone Bremer-Dijkhuis Datum: mei 2014 ZorgOptimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard (072) 54 14 600 www.zonh.nl info@zonh.nl Auteurs: ZONH: Simone

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Wijk bij Duurstede 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling van het Dashboard Sociaal Domein. Raadscommissie 7 februari 2017

Ontwikkeling van het Dashboard Sociaal Domein. Raadscommissie 7 februari 2017 Ontwikkeling van het Dashboard Sociaal Domein Raadscommissie 7 februari 2017 Thema s Zelfredzaamheid in de piramide Caseload actieve dossiers bij Stichting WIJeindhoven Afhandeling meldingen door Stichting

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie 3 decentralisaties 30 januari 2014 Raadscommissie AWBZ Jeugd Participatie Agenda Inleiding door Gheri ter Steege Korte Quiz over cijfers Casus Belangrijke uitgangspunten van de beleidsplannen Rol van de

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Lage inkomens in Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam, rve Participatie Projectnummer: Laure Michon Nienke Nottelman Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres:

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Cijfers & Feiten over Armoede in Drenthe Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX

Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX Pagina 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 3 A. Gezin en leefomstandigheden 4 A1. Kinderen in armoede 4 A2. Kinderen in eenoudergezin 5 A3. Kindermishandeling

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie