Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en Wmo) en Jeugdzorg. De sociale index bestaat uit drie delen namelijk, bevolkingskenmerken, gebruik van transities en de stapeling (cumulatie) van de transities binnen huishoudens. Voor deze sociale index is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van eigen gemeentelijke gegevens, aangevuld met externe gegevens. 1 De sociale index is een ontwikkeldocument. Naar verwachting ontvangen de gemeenten de komende maanden steeds meer specifieke gegevens over het gebruik en de gebruikers van de nieuwe taken die op ons af komen. Hiermee kunnen we de volgende versie van de sociale index verfijnen. De stad Sneek is verdeeld in twee gebiedsteams namelijk Sneek Noord en Sneek Zuid. De huidige verdeling is gemaakt op basis van inwoners aantallen, verdeling van de problematiek en de ligging van de wijken. Deze indeling is nog niet vastgesteld en kan door nieuwe inzichten wijzigen. De wijken van de gebiedsteams zijn gebundeld in aandachtswijken, tussenwijken en overige wijken. In aandachtswijken word in het algemeen veel gebruik gemaakt van ondersteuning en in overige wijken weinig. In tussenwijken is het gebruik van ondersteuning hoger dan in overige wijken en lager dan in aandachtswijken. 1 Er zijn verschillende bronnen gebruikt, waaronder gemeentelijke data m.b.t. bevolking, WMO, bijstand, bijzondere bjstand, kwijtscheldingen, en sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn bestanden van Vektis gebruikt voor de AWBZ en zij gegevens opgevraagd bij Jeugdhulp Friesland, het UWV en de Kredietbank. De meest recente gegevens zijn gebruikt en de data betreft de jaren 2012 tot en met Er kunnen kleine verschillen in de aantallen zitten door het gebruik van data uit verschillende jaren. 1

2 De aandachtswijken in Sneek Zuid zijn Lemmerweg Oost, Lemmerweg West en Sperkhem-Tuindorp. De tussenwijk is Tinga. Overige wijken zijn Hemdijk, Binnenstad, Stationsbuurt en Duinterpen. Hieronder is eerst een samenvatting gegeven waarna achtereenvolgens de drie onderdelen worden behandeld. Samenvatting In het gebied Sneek Zuid wonen inwoners in acht wijken. Deze wijken zijn ingedeeld in drie soorten wijken. Tussen deze soorten wijken zijn grote verschillen te zien. In de aandachtswijken wonen meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Er wonen meer jonge kinderen en meer 75-plussers. Het percentage minima-huishoudens en de werkloosheid is hoog. Er wordt meer dan twee keer zo veel gebruik gemaakt van een bijstandsuitkering, een sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is 6% hoger dan gemiddeld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het hoge percentage 75-plussers in deze wijken. Er zijn 235 volwassenen en 42 jeugdigen met een beperking die gebruik maken van AWBZ. In verhouding zijn dit veel gebruikers. Het aantal gebruikers van jeugdzorg is ruim twee keer zo hoog dan gemiddeld in de gemeente. In deze wijken maakt 32% van de huishoudens gebruik van ondersteuning. Dit zijn 1206 huishoudens. Het percentage huishoudens met ondersteuning is hoog. Tussenwijken In de tussenwijken wonen gemiddeld veel eenoudergezinnen en weinig alleenstaanden. Er wonen veel 12 tot 23 jarigen en minder 75-plussers. Het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimum is hoog. De huishoudens maken meer dan gemiddeld gebruik van een bijstandsuitkering, een sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is laag. Van het totaal aantal huishoudens in deze wijken maakt 25% gebruik van ondersteuning. Dit is hoger dan in de hele gemeente, maar komt overeen met het gemiddelde van Sneek. Overige wijken In de overige wijken wonen weinig 65- en 75-plussers. De werkloosheid is iets hoger dan gemiddeld en het aantal huishoudens met een minimum inkomen is laag. Het gebruik van bijna alle vormen van ondersteuning is laag in deze wijken. Alleen het gebruik van Jeugdzorg is hoger dan gemiddeld. Van het totaal aantal huishoudens maakt 14% gebruik van ondersteuning. Dit is 6% lager dan het gemeentelijke gemiddelde. In tabel 1 zijn de aantallen en de percentages van het gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en de stapeling binnen huishoudens weergegeven. Het gaat om de stapeling tussen de onderdelen Participatie, Wmo en AWBZ. Als een huishouden binnen 1 indicator bijvoorbeeld participatie gebruik maakt bijstand en bijzondere bijstand dan telt dit als 1 indicator. Het gebruik van bijstand en een Wmo-voorziening wordt geteld als twee indicatoren. 2

3 Tabel 1: Aantal en percentage gebruikers van Participatie, Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en de stapeling binnen huishoudens. Categorie Tussenwijk Overige wijken Gebiedsteam Sneek Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Bijstandsuitkering ,9% ,2% 190 5,7% ,4% ,9% ,2% Sociale werkvoorziening 139 4,2% 24 2,6% 46 1,4% 209 2,8% 314 2,1% 578 1,6% Bijzondere bijstand ,3% ,4% 193 5,8% ,5% ,5% ,2% Kwijtschelding 185 5,6% 36 3,9% 85 2,5% 306 4,0% 538 3,6% 876 2,4% Schuldhulpverlening 147 4,5% 30 3,2% 57 1,7% 234 3,1% 355 2,4% 586 1,6% Huishoudens met WMOvoorziening(en) ,4% 70 7,5% 173 5,2% ,3% ,6% ,8% Gebruikers AWBZ 235 4,3% 53 3,1% 63 1,0% 351 2,7% 630 2,4% ,8% Gebruikers Jeugdzorg 69 4,4% * * 39 1,9% 108 3,0% 171 2,4% 299 1,6% Gebruikers Jeugd AWBZ 42 2,7% 34 1,6% 76 2,1% 151 2,1% 299 1,6% Stapeling binnen huishoudens Zonder indicator ,3% ,3% ,8% ,7% ,3% ,9% Met 1 indicator ,1% ,8% ,6% ,7% ,3% ,2% Met 2 indicatoren 221 6,7% 50 5,4% 80 2,4% 351 4,6% 691 4,6% ,4% Met 3 indicatoren 60 1,8% 5 0,5% 7 0,2% 72 1,0% 107 0,7% 186 0,5% * De gegevens zijn op postcodeniveau. De tussenwijk Tinga is hierdoor samengevoegd met de aandachtswijken. Voor de inzet van de gebiedsgerichte teams moet in Sneek Zuid vooral rekening worden gehouden met het volgende: - In Sneek Zuid maken 1911 huishoudens gebruik van ondersteuning. In het gebiedsteams van Bolsward, Platteland rondom Bolsward en Witmarsum-Arum zijn dit In Sneek Zuid heeft ongeveer 400 huishoudens meer die gebruik maken van ondersteuning. In de formatie van de gebiedsteams moet hier rekening mee worden gehouden. - De werkloosheid en het gebruik van een bijstandsuitkering is in alle wijken de afgelopen jaren gestegen. Dit is (deels) te verklaren door de economische crisis. Het gebiedsteam kan inzetten op de re-integratie van de werklozen en inwoners met een bijstandsuitkering. Verder zullen ze oog moeten hebben voor eventuele financiële problemen. - Het percentage eenoudergezinnen is in de aandachtswijken en de tussenwijk hoog. Eenoudergezinnen worden op basis van landelijk onderzoek gezien als een groep waar extra aandacht aan besteed moet worden omdat hierbij vaker (financiële) problemen voorkomen. - In de aandachtswijken en tussenwijk wonen in verhouding veel huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimum en mensen met een bijstandsuitkering. Het gebruik van schuldhulpverening in deze wijken de afgelopen jaren afgenomen. Het kan zijn dat dit het effect is van succesvolle (gemeentelijke) interventies. Het kan ook zijn dat de financiele problematiek nog niet goed zichtbaar is. Dit kan onderzocht worden en de gebiedsteams kunnen aandacht hebben voor preventie van financiële problemen. - Er wonen veel 75-plussers in de tussenwijken. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is hoog. Door de vergrijzing in deze wijken is het te verwachten dat het beroep op ondersteuning vanuit de Wmo en AWBZ in de toekomst groter wordt. Het gebiedsteam kan proberen hierop te anticiperen door preventie, sociale structuren te versterken, een goede gezondheid te bevorderen en/of voorzieningen voor ouderen laagdrempelig toegankelijk te maken in de gebieden. - De kwetsbare groepen die gebruik maken van Wmo en AWBZ moeten goed in beeld zijn bij het gebiedsteams. Dit zijn inwoners met een lichamelijke-, zintuiglijke-, verstandelijke of psychiatrische beperking. In Sneek Zuid maken 427 mensen met een beperking gebruik van AWBZ ondersteuning. Vijfenzestig procent hiervan woont in de in de aandachtswijken. 3

4 Deel 1 bevolkingskenmerken Bevolking naar inwoners, huishoudens en type huishoudens 2 In Sneek Zuid wonen in totaal inwoners in 7565 huishoudens. De tussenwijk bestaat uit de wijk Tinga en is qua omvang veel kleiner dan de aandachtswijken en overige wijken. In deze laatsten zijn meerdere wijken gebundeld. In de aandachtswijken wonen gemiddeld 2,1 inwoners in een huishouden. Dit is in verhouding laag. Tabel 2: Aantal huishoudens en inwoners Sneek Zuid Tussenwijk Overige wijken Gebiedsteam Sneek Provincie Aantal inwoners Aantal huishoudens Gemiddelde huishoudgrootte 2,1 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 Gemiddelde leeftijd 41,2 39,6 39,3 40,2 41,3 41,6 42 In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de bevolking weergegeven. Te zien is dat in de aandachtswijken meer 0-4 jarigen zijn en meer 75-plussers. Er wonen juist minder 4 tot 23 jarigen in deze wijken. In de tussenwijken wonen meer 12 tot 23 jarigen en minder jarigen. In de overige wijken wonen minder 65-plussers. Figuur 1: Bevolking naar leeftijd Als we in tabel 3 kijken naar huishoudsamenstelling in dit gebied dan is te zien dat er meer eenoudergezinnen in de aandachtswijken en tussenwijk wonen. In de aandachtswijken wonen meer alleenstaanden en in de tussenwijk minder. 2 Bron: GBA/GISVG

5 Tabel 3: Bevolking naar type huishouden 3 Huishoudtype Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek Tussenwijk Overige wijken Provincie Alleenstaand ,5% ,0% ,1% ,8% 36,5% 32,9% 34,4% Eenoudergezin 271 8,2% 83 8,9% 173 5,2% 527 7,0% 6,8% 5,7% 6,1% Meerpersoons zonder kinderen Meerpersoons met kinderen Totaal aantal huishoudens ,9% ,2% ,2% ,2% 29,6% 31,9% 31,5% ,3% ,9% ,6% ,0% 27,1% 29,6% 28,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Minima 4 Ongeveer 15% van de 7565 huishoudens in Sneek Zuid heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit is hoger dan gemiddeld in de gemeente. Het gaat hier om 1151 huishoudens. Er zijn grote verschillen tussen de wijken. In de aandachtswijken heeft bijna 22% van de huishoudens een inkomen tot 110% van het minimum. In de tussenwijk is dit ruim 17%. Dit een verdubbeling van het gemiddelde in de gemeente. In de overigen wijken is het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% iets lager dan gemiddeld. Tabel 4: Huishoudens naar inkomen in percentages van het wettelijk sociaal minimum Inkomensverdeling Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek Tussenwijken Overige wijken tot 105% ,9% ,3% 223 6,7% ,1% 10,5% 7,2% tot 110% 158 4,8% 27 2,9% 54 1,6% 239 3,2% 3,1% 2,2% 110% en hoger ,3% ,8% ,7% ,8% 86,3% 90,5% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% Als we de huishoudens met een minimuminkomen tot 110 procent van het sociaal minimum uitsplitsen naar hoofdinkomen zien we in figuur 3 dat in de aandachtswijken en de overige wijken vaker een bijstandsuitkering de inkomensbron is. Dit is 3% hoger dan gemiddeld. Een overig inkomen kan bijvoorbeeld een AOW-uitkering, een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of inkomen uit werk zijn. 3 Bron: Gegevens provincie uit Databank, Gegevens uit GBA/GISVG 1 juli Bron: lijke cijfers over bijstand en bijzondere bijstand uit GWS , Sociale werkvoorziening van Empatec

6 Figuur 3: Minimahuishoudens naar inkomensbron tot 110% Werkloosheid 5 In tabel 5 is het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden weergegeven. Er zijn in Sneek Zuid in totaal 1066 niet werkende werkzoekenden. Dit is bijna 14% van de beroepsbevolking. Zowel in de aandachtswijken als in de overige wijken is de werkloosheid hoger dan gemiddeld. De overige wijken kunnen een vertekend beeld geven omdat Lemmerweg Oost hieraan toegevoegd is. Tabel 5: Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden UWV 6 Niet-werkende werkzoekenden en Tussenwijk Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek Overige wijken en Lemmerweg Oost Leeftijdscategorie Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel 15 tot 25 jaar 48 14,1% 34 8,3% 82 10,9% 9,8% 7,0% 7,8% 25 tot 35 jaar ,5% ,5% ,5% 12,8% 10,1% 11,6% 35 tot 45 jaar ,0% ,7% ,4% 12,4% 9,6% 10,9% 45 tot 55 jaar ,0% ,3% ,9% 13,2% 9,9% 11,4% 55 tot 65 jaar ,7% 96 13,4% ,7% 15,8% 13,0% 15,2% Totaal ,9% ,2% ,7% 13,0% 10,2% 11,6% De werkloosheid is de afgelopen drie jaar sterk gestegen. In 2011 waren er in de gemeente 2308 niet werkende werkzoekenden (6,5%) en nu zijn dat er 3775 (10,2%). Dit is een toename van 64%. In 2011 waren er in de aandachtswijken 371 en in de overige wijken 274 niet-werkende werkzoekenden. In alle wijken is de werkloosheid gestegen. 5 Bron: UWV juli De gegevens van niet-werkende werkzoekenden zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. De aandachtswijken en tussenwijk zijn: Lemmerweg West, Sperkhem-Tuindorp en Tinga. De overige wijken en Lemmerweg Oost zijn: Lemmerweg Oost, Hemdijk, Binnenstad, Stationsbuurt en Duinterpen. 6

7 Woningen 7 In totaal staan er 7591 woningen in Sneek Zuid. Het percentage huurwoningen is in de aandachtswijken 56%, in de tussenwijken 46% en in de overige wijken 33%. In de aandachtswijken staan veel rijenwoningen en etagewoningen. In de tussenwijk komen halfvrijstaande woningen en rijenwoningen het meeste voor. In de overige wijken staan meer vrijstaande woningen dan in de andere wijken. Deel 2 gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg (transities) Participatie 8 In figuur 4 is het percentage huishoudens met een bijstandsuitkerking, een sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening te zien. De sociale werkvoorziening bevat zowel huishoudens met personen die daar aan het werk zijn als personen op de wachtlijst. Figuur 4: Gebruik van bijstand, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening en inkomensvoorzieningen In figuur 4 is te zien dat in de aandachtswijken veel meer gebruik wordt gemaakt van alle Participatie voorzieningen dan gemiddeld in de gemeente. In de tussenwijken wordt ook meer gebruik gemaakt van alle Participatie voorzieningen, maar het verschil is minder groot met het gemiddelde van de gemeente. In de overige wijken wordt minder gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit Participatie. 7 Bron: lijke data GISVG Bron: lijke data gebruik Participatie uit GWS , Empatec over sociale werkvoorziening van en Kredietbank over schuldhulpverlening in

8 Tabel 6: Gebruik Participatie Participatie Tussenwijken Overige wijken Gebiedsteam Sneek Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Bijstandsuitkering ,9% ,2% 190 5,7% ,4% ,9% 6,2% Sociale werkvoorziening 139 4,2% 24 2,6% 46 1,4% 209 2,8% 314 2,1% 1,6% Bijzondere bijstand ,3% ,4% 193 5,8% ,5% ,5% 7,2% Kwijtschelding 185 5,6% 36 3,9% 85 2,5% 306 4,0% 538 3,6% 2,4% Schuldhulpverlening 147 4,5% 30 3,2% 57 1,7% 234 3,1% 355 2,4% 1,6% Vergeleken met vorig jaar is er gemeentelijk een sterke toename te zien in het gebruik van bijstand. Dit is gestegen van 4,3% naar 6,2%. Het aantal huishoudens met bijstand is gemeentelijk gestegen met 729 huishoudens. Het gebruik van de andere voorzieningen is op gemeentelijk niveau afgenomen. In alle soorten wijken is het aantal bijstandsuitkeringen sterk gestegen. Het gebruik van de andere Participatie voorzieningen is gedaald of gelijk gebleven. Bijzondere bijstand en kwijtschelding is door de manier van meten niet vergelijkbaar met de vorige data. WMO 9 In onderstaande figuur is het aantal huishoudens met een verstrekte Wmo voorziening weergegeven. Hierin is te zien dat het gebruik van Wmo in de tussenwijk en overige wijken lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. In de aandachtswijken is het gebruik bijna 6% hoger dan gemiddeld. Figuur 5: Gebruik van Wmo voorzieningen 9 Bron: lijke data gebruik Wmo uit GWS/IW

9 Tabel 7: Gebruik Wmo Wmo Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek Huishoudens met 1 of meer Wmo-voorzieningen Aantal verstrekte Wmovoorzieningen Waarvan: Tussen wijk Overige wijken Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Aandeel ,4% 70 7,5% 173 5,2% ,3% 12,6% 10,8% 846 1, , , ,62 1,59 1,63 Huishoudelijke hulp ,3% 35 27,1% ,4% ,4% 35,3% 34,8% Andere voorzieningen ,7% 94 72,9% ,6% ,5% 64,7% 65,2% Van de Wmo voorzieningen maken de meeste huishoudens in Sneek Zuid (67,5%) gebruik van een Wmo voorziening zoals een taxivergoeding, een rolstoel of een woningaanpassing. Dit is hoger dan gemiddeld in de hele gemeente. Tweeëndertig procent maakt gebruik van huishoudelijke hulp. In de tussenwijken maakt een huishouden gemiddeld gebruik van 1,84 Wmo-voorzieningen. Dit is ten opzichte van het gemiddelde gebruik in de gemeente hoog. Daarnaast wordt in deze wijk in verhouding veel meer gebruik gemaakt van andere Wmovoorzieningen zoals een taxivergoeding. AWBZ 10 Tabel 8 geeft het gebruik van AWBZ weer. In Sneek Zuid zijn 351 personen die gebruik maken van ondersteuning vanuit de AWBZ. Het percentage gebruikers van AWBZ is 2,7%. Dit is hoog vergeleken met het gemiddelde van de gemeente. Het percentage gebruikers van AWBZ is in de aandachtswijken 4,3%. Dit is meer dan een verdubbeling van het gemeentelijke gemiddelde. In de tussenwijken is het percentage gebruikers AWBZ ook hoog. In de overige wijken is dit lager dan gemiddeld. Het aantal voorzieningen dat een huishouden gemiddeld gebruikt is in de aandachtswijken 1,44 en in de tussenwijk 1,38. In de hele gemeente is dit 1,23. In verreweg de meeste gevallen wordt in Sneek Zuid gebruik gemaakt van begeleiding individueel (51%). Daarna komt begeleiding groep het meest voor (31%). In de aandachtswijken en tussenwijk wordt veel meer gebruik gemaakt van voorzieningen uit de categorie anders. Anders is bijvoorbeeld behandeling, kort verblijf of verpleging. Het gebruik van andere vormen van AWBZ ondersteuning is in deze wijken lager. In de overige wijken is het gebruik van zowel begeleiding individueel en de categorie anders hoger dan in de gemeente. 10 Bron: De meest recente data van CAK/VEKTIS is gebruikt (juli 2014). De AWBZ PGB (2012) is opgeteld bij de AWBZ ZIN (2013). 9

10 Tabel 8: Gebruik van AWBZ AWBZ Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek Tussenwijk Overige wijken Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Gebruikers AWBZ 235 4,3% 53 3,1% 63 1,0% 351 2,7% 630 2,4% 1,8% Aantal gebruikte voorzieningen 338 1, , , , ,38 1,23 Begeleiding individueel ,7% 35 47,9% 49 62,0% ,4% ,7% 56,7% Begeleiding groep 99 29,3% 20 27,4% 23 29,1% ,0% ,4% 35,0% Persoonlijke verzorging 23 6,8% 5 6,8% 4 5,1% 32 6,5% 57 6,6% 7,9% Anders 48 14,2% 13 17,8% 3 3,8% 64 13,1% 98 11,3% 0,3% De resultaten uit tabel 8 zijn niet te vergelijken met de gegevens over het gebruik van AWBZ van Vektis die de gemeenten eind 2013 hebben ontvangen. In de aanloop naar de overgang van de AWBZ naar de gemeenten zijn er steeds andere meetmethodes gebruikt, waardoor de cijfers niet met het vorige bestand zijn te vergelijken. Het uitgangspunt bij het huidige bestand is dat de personen die een indicatie hebben en zorg afnemen in de data zijn opgenomen. Jeugdzorg De verdeling van Jeugdzorg is te zien in figuur 6 en 7. Figuur 6 geeft de verdeling van Jeugdzorg over de clusters weer. In figuur 7 is het gebruik van Jeugdzorg verdeeld over de wijken te zien. In figuur 6 is te zien dat 59% van de Jeugdzorg gebruikt wordt in Sneek. Het gebruik van Jeugdzorg is in Bolsward 9% en in het cluster Platteland rondom Sneek 7%. In de rest van de clusters is het gebruik 5% of lager. Geconcludeerd kan worden dat gebruik van Jeugdzorg zich concentreert in de stad Sneek. De gegevens van Jeugdzorg is op postcodeniveau. In figuur 7 is het gebruik van Jeugdzorg in de wijken die horen bij de zes postcodes van Sneek weergegeven. Hierbij is te zien dat 51% van de jeugdigen die gebruik maken van Jeugdzorg in Sneek woont. Zij wonen in de wijken Noorderhoek 1 en 2, Lemmerweg West en Tinga. Daarna zijn Lemmerweg Oost en Duinterpen de wijken waarin het gebruik van Jeugdzorg het hoogst is. Het gebruik van Jeugdzorg lijkt een sterk verband te hebben met de aandachtswijken. Figuur 6: Verdeling Jeugdzorg over clusters Figuur 7: Verdeling Jeugdzorg over de wijken in Sneek 10

11 Het gebruik van Jeugdzorg is te zien in tabel 9. Jeugdzorg is op dit moment voor jeugdigen tot 18 jaar. Het gebruik van Jeugdzorg is in Sneek Zuid 3,0%. Het gebruik van Jeugdzorg is in de aandachtswijken 4,4% en in de overige wijken 1,9%. Dit is in beide gevallen meer dan het gemiddelde van de gemeente. In onze gemeente is het gebruik van jeugdzorg verdeeld in 54% ambulante ondersteuning, 18% dagbehandeling, 36% pleegzorg en 23% residentiele zorg. Tabel 9: Gebruik Jeugdzorg 11 Jeugdhulpverlening Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek en Tinga* Overige wijken en LWO * Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Unieke gebruikers 69 4,4% 39 1,9% 108 3,0% 171 2,4% 1,6% In tabel 10 is het gebruik van AWBZ Jeugd weergegeven. Hieronder valt de begeleiding en verzorging van jeugdigen met een beperking. Een beperking kan lichamelijk, visueel, verstandelijk of psychiatrisch zijn. In de tabel is te zien dat er in verhouding met de gemeente (1,6%) meer gebruikers van AWBZ Jeugd zijn in Sneek Zuid (2,1%). Het hoogste aantal gebruikers woont in de aandachtswijken en tussenwijk. In de overige wijken en Lemmerweg Oost zijn het aantal gebruikers in verhouding gelijk aan het gemiddelde. Tabel 10: Gebruik AWBZ Jeugd 12 AWBZ Sneek Zuid Gebiedsteam Sneek en tussenwijk Overige wijken en LWO Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel Jeugd gebruikers AWBZ 42 2,7% 34 1,6% 76 2,1% 151 2,1% 1,6% Aantal gebruikte voorzieningen Waarvan: 83 2,0 52 1, , ,9 1,9 Begeleiding individueel 28 33,7% 17 32,7% 45 33,3% 88 31,0% 30,8% Begeleiding groep 23 27,7% 15 28,8% 38 28,1% 79 27,8% 27,6% Persoonlijke verzorging 14 16,9% 7 13,5% 21 15,6% 40 14,1% 14,8% Anders 18 21,7% 13 25,0% 31 23,0% 77 27,1% 26,9% Over het algemeen wordt in Sneek Zuid het meeste gebruik gemaakt van begeleiding individueel en begeleiding groep. Dit komt overeen met het gemiddelde in de gemeente. In de aandachtswijken en tussenwijk is het gebruik van persoonlijke verzorging hoog en het gebruik van andere voorzieningen laag. Anders is bijvoorbeeld verpleging, kort verblijf of behandeling. 11 De gegevens van jeugdhulpverlening zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. De aandachtswijken en tussenwijk zijn: Lemmerweg West, Sperkhem-Tuindorp en Tinga. De overige wijken en Lemmerweg Oost zijn: Lemmerweg Oost, Hemdijk, Binnenstad, Stationsbuurt en Duinterpen. 12 De gegevens van jeugdhulpverlening zijn op postcodeniveau. Hierdoor zijn sommige wijken samengevoegd. De aandachtswijken en tussenwijk zijn: Lemmerweg West, Sperkhem-Tuindorp en Tinga. De overige wijken en Lemmerweg Oost zijn: Lemmerweg Oost, Hemdijk, Binnenstad, Stationsbuurt en Duinterpen. 11

12 GGZ Jeugd In 2012 maakten 744 jeugdigen in onze gemeente gebruik van GGZ jeugd. Nieuwe gegevens van GGZ jeugd komen de komende maanden bij de gemeenten binnen. Deel 3 cumulatie van transities In deel 3 wordt de cumulatie van transities weergegeven. Dit houdt in: hoe vaak komen meerdere transities binnen een huishouden voor? Het is van belang voor de aanpak van het gebiedsteam om te weten in hoeveel huishoudens meerdere vormen van ondersteuning wordt geboden. In het meest ideale geval zouden de indicatoren, gebruik van Participatie, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg, in tabel 11 tot een cumulatie leiden. Dit is nog niet het geval omdat de data van de Jeugdzorg niet op persoonsniveau verkrijgbaar is. In figuur 8 en tabel 11 is de stapeling tussen de onderdelen Participatie, Wmo en AWBZ weergegeven. Als een huishouden binnen 1 indicator, bijvoorbeeld Participatie, gebruik maakt van bijstand en bijzondere bijstand dan telt dit als 1 indicator. Figuur 8: Stapeling van Participatie, Wmo en AWBZ binnen huishoudens In figuur 8 is te zien dat er in het gebiedsteam van Sneek Zuid meer huishoudens zijn met één of meer indicatoren. Daarmee wordt bedoeld huishoudens die gebruik maken van Particitatie-, Wmo- of AWBZvoorzieningen. Of een combinatie daarvan bij 2 of 3 indicatoren. Ruim 35% van de huishoudens in de aandachtswijken maakt gebruik van ondersteuning. In de tussenwijken is het gebruik ook hoog en in de overige wijke is dit lager dan gemiddeld. In verhouding worden er in de aandachtswijken door meer huishoudens gebruik gemaakt van twee of drie indicatoren. Tabel 11: Cumulatie van transities Stapeling Totaal aantal huishoudens Tussenwijk Overige wijken Gebiedsteam Sneek Zuid Sneek Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aandeel ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Zonder indicator ,3% ,3% ,8% ,7% ,3% 79,9% Met 1 indicator ,1% ,8% ,6% ,7% ,3% 16,2% Met 2 indicatoren 221 6,7% 50 5,4% 80 2,4% 351 4,6% 691 4,6% 3,4% Met 3 indicatoren 60 1,8% 5 0,5% 7 0,2% 72 1,0% 107 0,7% 0,5% 12

13 Het grootste deel van de huishoudens in Sneek Zuid, namelijk 75%, maakt geen gebruik van ondersteuning vanuit Participatie, Wmo of AWBZ. Dit is 5% lager dan het gemeentelijke gemiddelde. Het is 10% lager dan de landelijke cijfers waarin gesteld wordt dat het met 85% van de bevolking goed gaat. Hiermee wordt bedoeld dat zij zelfredzaam zijn en geen gebruik maken van ondersteuning. Dit hoge gebruik komt niet door de overige wijken, want daar is het gebruik lager dan gemiddeld. Het komt voornamelijk door het hoge gebruik in de aandachtswijken. In deze wijken maakt 63% van de huishoudens geen gebruik van voorzieningen. Dit is laag. Het hoge gebruik in deze wijken is te zien in alle indicatoren. In de tussenwijk is het gebruik van één en twee indicatoren hoog. In totaal zijn er in Sneek Zuid 1488 huishoudens die gebruik maken van één vorm van ondersteuning. Dit is 20%. Twee indicatoren komen in 4,6% van de huishoudens voor en drie indicatoren in 1% van de huishoudens. De verwachting is dat, wanneer de cijfers van Jeugdzorg op persoonsniveau te verkrijgen zijn, de cumulatie iets zal stijgen. 13

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014 Wijkanalyse Vledderveen Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Vledderveen Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen: Centrum voor

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en

Nadere informatie

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Colofon Titel: Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Datum: April 2014 Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal Auteur: Fransje Grisnich Adressen:

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Minimamonitor Haarlem 2012

Minimamonitor Haarlem 2012 Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen t el e fo o n (050) 5252473 f a x (050) 5252973 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e - m ail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Minimamonitor Haarlem

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015 B A S I S V O O R B E L E I D Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Erik van der Werff Klaas Kloosterman Onderzoek en Statistiek Groningen, januari

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2014

Armoedemonitor Den Haag 2014 Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl Colofon "Armoedemonitor Den Haag

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

Wijkanalyse Mussel Maart 2014

Wijkanalyse Mussel Maart 2014 Wijkanalyse Mussel Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Mussel Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen: Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 15 september 2015

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014

Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014 Wijkanalyse Stadskanaal Noord Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Stadskanaal Noord Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen:

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gemeente Bronckhorst Mevrouw S. Huurnink Mevrouw A. Steenblik Caransscoop Mevrouw R. Janssen Datum van uitgifte: concept 13

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

ZICHT OP HEERHUGOWAARD

ZICHT OP HEERHUGOWAARD ZICHT OP HEERHUGOWAARD Auteur: Simone Bremer-Dijkhuis Datum: mei 2014 ZorgOptimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard (072) 54 14 600 www.zonh.nl info@zonh.nl Auteurs: ZONH: Simone

Nadere informatie

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Lage inkomens in Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam, rve Participatie Projectnummer: Laure Michon Nienke Nottelman Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres:

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

stapelingsmonitor in beeld gemeente breda

stapelingsmonitor in beeld gemeente breda stapelingsmonitor in beeld gemeente breda _Factsheet_0x_fc_BREDA.indd 0-2- 0:0 Door de decentralisaties in het sociaal domein, krijgt uw gemeente steeds meer verantwoordelijkheden. Ook krijgt u meer ruimte

Nadere informatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie 3 decentralisaties 30 januari 2014 Raadscommissie AWBZ Jeugd Participatie Agenda Inleiding door Gheri ter Steege Korte Quiz over cijfers Casus Belangrijke uitgangspunten van de beleidsplannen Rol van de

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Wijk bij Duurstede 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 30 oktober 2015

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Mei-inoar. Zorg, werk en jeugd voor zorgpartners. www.sudwestfryslan.nl. www.littenseradiel.nl

Mei-inoar. Zorg, werk en jeugd voor zorgpartners. www.sudwestfryslan.nl. www.littenseradiel.nl Mei-inoar Zorg, werk en jeugd voor zorgpartners www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Inhoudsopgave 1. Veranderingen in zorg, werk en jeugd? Waar hebben we het dan over? 3 Wat gaan we straks anders

Nadere informatie

Notitie Jonge moeders in Nijmegen

Notitie Jonge moeders in Nijmegen Notitie Jonge moeders in Nijmegen Datum: augustus 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl Verkrijgbaar

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein Workshop 3D in cijfers Workshop 2 3D in cijfers Kaders (10 minuten) Praktijkvoorbeeld (15 minuten) Discussie (25 minuten) Afronding (10

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters

meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters Wat is de omvang van de kwetsbare groepen in de wijken en buurten

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Resto VanHarte Groningen

Resto VanHarte Groningen 1 Resto VanHarte Groningen Veel minima in Groningen De arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen liggen in Groningen significant lager dan het gemiddelde van Nederland (bron: CBS). Als we kijken naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten

Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 45, 2013, nummer 4, blz. 216 Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten M. van Gelder* M.A. Allers* Samenvatting In drie jaar tijd is het aantal rijksuitkeringen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten:

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: Analyse stadsdeel Noord, 2002 1. Opzet van de analyse De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: een tabel ( Onderliggende indicatoren van de bewonersscore, stadsdeel Noord,

Nadere informatie

Bijlagebundel tabellen per gemeente: (herstel Castricum) Bijlagebundel: Tabellen gemeenten regio Alkmaar

Bijlagebundel tabellen per gemeente: (herstel Castricum) Bijlagebundel: Tabellen gemeenten regio Alkmaar Bijlagebundel tabellen per gemeente: (herstel Castricum) Bijlagebundel: Tabellen gemeenten regio Alkmaar In deze bijlage zijn per gemeente steeds 6 tabellen weergegeven. (deze tabellen zijn voor Castricum

Nadere informatie

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 Monitor lage inkomens Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 COLOFON Titel Opdrachtgever: Opdrachtnemer : Monitor lage inkomens: huishoudens met een laag

Nadere informatie

Aan de leden van de raad 3 O i.a.a. de commissieleden

Aan de leden van de raad 3 O i.a.a. de commissieleden INKGR: 13GR0311 Rea: 10/09/2013 De Beh./Aut.:, GRIFFIE: SeCTeJariaatjifdeling^rtffie Zaaknr. Pagina's: Gemeente Houten Welzijn Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Eenmeting in de aandachtsgebieden. Stellingwerven

Eenmeting in de aandachtsgebieden. Stellingwerven Eenmeting in de aandachtsgebieden Stellingwerven Tussenevaluatie: Eenmeting Aandachtsgebieden Stellingwerven 2013 Cijfers over bevolking, werk, inkomen, participatie, wonen en jeugd in de gemeenten Ooststellingwerf

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg

stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg 2013 1_Factsheet_1x2_fc_GEERTRUIDENBERG.indd 1 06-12-13 :42 Door de decentralisaties in het sociaal domein, krijgt uw gemeente steeds meer verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Rapport. QuickScan Formatie. Beleid Sociaal domein. Arnhem, 19 mei 2016

Rapport. QuickScan Formatie. Beleid Sociaal domein. Arnhem, 19 mei 2016 Rapport QuickScan Formatie Beleid Sociaal domein Arnhem, 19 mei 16 Rapport QuickScan formatie Beleid Sociaal domein Arnhem, 19 mei 16 Contactpersoon: Janine Steenbergen +31 6 7 8 55 75 j.steenbergen@kplusv.nl

Nadere informatie

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025 Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 213-225 Inleiding Als we nu al weten hoeveel ouderen in 225 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Leden van het college, DT, Robrecht Lentink, afdeling Samenleving Datum: 12 april 2012 raadsvoorstel Koop Wmo-hulpmiddelen van Harting-Bank

Leden van het college, DT, Robrecht Lentink, afdeling Samenleving Datum: 12 april 2012 raadsvoorstel Koop Wmo-hulpmiddelen van Harting-Bank Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Robrecht Lentink, afdeling Samenleving Datum: 12 april 2012 Betreft: raadsvoorstel Koop Wmo-hulpmiddelen van Harting-Bank Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over Cijfers & Feiten over Armoede in Groningen Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov 2010- nov. 2011-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD Verslagjaar:

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent WIJkteam OpMEER taken, processen en bereikbaarheid én Bereikbaarheid Wijkagent Inhoud Aanleiding start WIJkteam Nieuwe taken gemeente Wie zitten er in het WIJkteam Uitgangspunten Taken van het WIJkteam

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie