Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en Statistiek Dorien de Bruijn Zwaantina van der Veen

2 Uitgave en rapportage in opdracht van: Joost van Ravesteijn Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.05 Telefoon (033) juni 2014

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting en conclusies Inleiding Kader en achtergrond Opzet van het onderzoek Amersfoort en gemeenten Binnenstad Soesterkwartier Kruiskamp-Koppel Schothorst-Zielhorst Liendert Rustenburg Randenbroek-Schuilenburg Vermeer-, Leusder-, en Bergkwartier Hoogland Kattenbroek Nieuwland Vathorst-Hooglanderveen Bijlage 1: Verantwoording van indicatoren en achtergrondgegevens Bijlage 2: Definities en bronvermelding van indicatoren Bijlage 3: Toelichting tabel Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 3

4 4 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

5 Samenvatting en conclusies Samenvatting In deze rapportage beschrijven we de verschillen tussen wijken in het gebruik van voorzieningen die samenhangen met de decentralisaties. Daarbij houden we rekening met de achtergrondgegevens van de wijk (zoals leeftijdsopbouw) bij de interpretatie van de verschillen. Maar ook als je deze verschillen meeneemt in de analyses, blijven er verschillen in gebruik. Over het algemeen zijn de verschillende gebieden / wijken in vier categorieën in te delen, namelijk wijken waar het voorzieningengebruik hoog is, laag is, gemiddeld is of deels laag en deels hoog. De huidige rapportage is een actualisatie van de eerder verschenen rapportage over wijkcijfers van de decentralisaties (wijkcijfers gemeente Amersfoort, maart 2014). In deze actualisatie zijn cijfers over AWBZ indicaties en diverse vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg toegevoegd op zowel gemeente- als wijkniveau. Deze voorzieningen zijn in de nieuwe gegevens van het CBS ook meegenomen in de stapeling, dus ook deze gegevens zijn in deze rapportage aangepast. Vergeleken met andere gemeenten veel 1 e lijn GGZ, weinig ambulante jeugdzorg Vergeleken met andere steden die meer dan inwoners hebben, heeft Amersfoort een hoog aandeel 1 e lijn GGZ. Dit is in Amersfoort 37% hoger dan in andere steden. Daarentegen is het gebruik van Jeugd-AWBZ en vooral ambulante jeugdzorg juist laag onder Amersfoortse jongeren. Verder scoort Amersfoort hoog op het aandeel arbeidsongeschikten en juist laag op het gebied van bijstand. Wijken met een relatief laag voorzieningengebruik In de meest recent aangelegde wijken Vathorst (inclusief Hooglanderveen) en Nieuwland is het voorzieningengebruik laag. Ditzelfde geldt voor het dorp Hoogland. In Nieuwland en Vathorst valt vooral op dat het gebruik van AWBZ / WMO erg laag is. Dit komt ook doordat er weinig ouderen wonen. In Hoogland is, naast het lage AWBZ / WMO gebruik, vooral het gebruik van uitkeringen laag. Zo heeft 1,2% hier een bijstandsuitkering tegenover 5,1% in de gemeente Amersfoort als totaal. Wijken met een relatief hoog voorzieningengebruik In de prioriteitswijken Randenbroek / Schuilenburg, Liendert, Kruiskamp / Koppel en Soesterkwartier is het voorzieningengebruik hoog. Vooral in Kruiskamp / Koppel, Liendert en Randenbroek / Schuilenburg vallen het gebruik van WSW en de stapeling van voorzieningen op. Zo maakt zo n 14,5% tot 15,9% in deze wijken gebruik van 4 of meer voorzieningen, terwijl dit in Amersfoort 11,3% is. In het Soesterkwartier, Kruiskamp / Koppel en Randenbroek / Schuilenburg maken relatief veel huishoudens gebruik van WMO / AWBZ. Voor deze laatste wijk is dit te verklaren vanuit het hoge aandeel ouderen in de wijk, maar dit geldt niet voor het Soesterkwartier en Kruiskamp / Koppel. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 5

6 Wijken met een gemiddeld voorzieningengebruik De huishoudens in Kattenbroek en de binnenstad zijn vrij gemiddeld qua gebruik van uitkeringen en zorg. In de binnenstad valt wel op dat het gebruik van jeugd AWBZ laag is. Wijken met deels een hoog en deels een laag voorzieningengebruik In de wijken Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier, Rustenburg en Schothorst / Zielhorst is een wisselend beeld te zien in voorzieningengebruik. In het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier komt dit vooral doordat er in het Bosgebied veel instellingen zijn, waardoor AWBZ zorg met verblijf hoog scoort. Daarentegen scoort deze wijk wel lager dan gemiddeld op het gebruik van bijstandsuitkeringen. In het gebied Schothorst / Zielhorst valt op dat de wijken onderling verschillen. In Zielhorst valt vooral op dat het gebruik van jeugd AWBZ bovengemiddeld is, terwijl Schothorst / Zielhorst wel laag scoort qua gebruik van uitkeringen. In Rustenburg is het gebruik van uitkeringen zoals Wajong en bijstand laag, terwijl het gebruik van zorg hoog ligt. Dit laatste is ook wel logisch gezien het hoge aandeel ouderen in deze wijk. Stapeling van voorzieningen in absolute aantallen Naast het relatieve gebruik van voorzieningen per wijk, is het ook belangrijk om te kijken naar de omvang van de wijk. Een grote wijk waar het voorzieningengebruik hoog is, heeft meer impact op de totale gemeente dan een kleine wijk met bijvoorbeeld veel uitkering- of zorggebruik. Als je op die manier naar de verschillende wijken kijkt, dan zijn Vermeer-, Leusder-, en Bergkwartier en Schothorst / Zielhorst de wijken waar de meeste huishoudens gebruik maken van 4 of meer regelingen. Dit zijn ook de grootste gebieden die in deze rapportage onderscheiden worden. Een kleinere wijk die qua omvang vrij gemiddeld is, maar die ook in de top 3 staat is Randenbroek / Schuilenburg. Dit komt door het hoge aandeel bijstand en WMO- en AWBZ-voorzieningen. Deels hangt dit samen met het grote aandeel ouderen in deze wijk. Rangorde van wijken naar absoluut aantal huishoudens dat vier of meer regelingen gebruikt 1 Aantal huishoudens 4 of meer regelingen Totaal aantal huishoudens Percentage in wijk 1. Vermeer-, Leusder-, en Bergkwartier ,3% 2. Schothorst-Zielhorst ,0% 3. Randenbroek-Schuilenburg ,9% 4. Soesterkwartier ,8% 5. Kruiskamp-Koppel ,9% 6. Vathorst-Hooglanderveen ,3% 7. Liendert ,5% 8. Kattenbroek ,0% 9. Binnenstad ,3% 10. Nieuwland ,8% 11. Hoogland ,7% 12. Rustenburg ,3% Totaal Amersfoort ,3% 1 In de stapeling van regelingen zijn behalve gebruik, voor de AWBZ ook indicaties opgenomen. Bron: CBS stapelingsmonitor over wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

7 Conclusies Sterke samenhang achtergrondgegevens Het gebruik van voorzieningen op het gebied van de Participatiewet, AWBZ/WMO, passend onderwijs en Jeugdzorg per wijk, hangt sterk samen met de samenstelling per wijk. Zo is het aandeel ouderen bepalend voor het gebruik van AWBZ/WMO. Ook andere achtergrondgegevens, zoals gebruik van uitkering met een laag inkomen, en eenoudergezinnen met passend onderwijs, hangen sterk samen 1. In deze rapportage beschrijven we de verschillen tussen wijken en nemen we deze achtergrondgegevens dus mee bij de interpretatie van de verschillen. Afwijkend zorggebruik Jeugd GGZ 1 e lijn Over het algemeen zie je een duidelijk beeld bij zorg en jeugdzorg. Als het WMO-gebruik in een wijk hoog is, dan zijn AWBZ gebruik en indicaties dit vaak ook. En dat geldt ook voor de verschillende voorzieningen voor jeugd: als in een wijk een hoog aandeel jongeren jeugd AWBZ gebruikt, dan is bijvoorbeeld jeugdzorg ondertoezichtstelling en ambulante jeugdzorg ook vaak hoog. Wat opvalt is dat op het gebied van Jeugd GGZ 1 e lijn vaak wel een ander beeld te zien is dan bij andere jeugdzorgindicatoren en passend onderwijs. In wijken waar passend onderwijs, jeugd AWBZ, jeugdzorg ondertoezichtstelling en ambulante jeugdzorg bijvoorbeeld relatief hoog scoren qua gebruik, ligt het gebruik van GGZ 1 e lijn juist laag en omgekeerd. Het gebruik van eerstelijns psychologische hulp hangt dus weinig samen met andere vormen van Jeugdzorg. 1 De Bruijn & Van der Veen (2013). Gebruik van regelingen en voorzieningen door huishoudens. Gemeente Amersfoort: afdeling Onderzoek & Statistiek. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 7

8 8 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

9 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond Ontwikkelingen/decentralisaties Er verandert veel in het sociale domein. De gemeente krijgt allerlei nieuwe taken erbij in verband met de decentralisaties: overheveling van de AWBZ functies naar de WMO, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en het passend onderwijs. De gemeente krijgt hiervoor de regiefunctie, omdat zij door oplossingen op lokaal niveau de overlap van voorzieningen kunnen tegengaan. De gemeenten moeten de zorg dan ook met aanzienlijk minder financiële middelen uitvoeren. Deze transities hebben, naast lagere kosten, meer verantwoordelijkheid bij de burger, effectievere en efficiëntere hulp, toename van maatschappelijke participatie en efficiënter gebruik van maatschappelijke voorzieningen tot doel. Sociale wijkteams Om efficiënter te gaan werken wordt in de gemeente Amersfoort sinds 2013 met sociale wijkteams gewerkt. Een wijkteam is een team van professionals van verschillende organisaties dat samen zorg en ondersteuning levert aan mensen die extra hulp nodig hebben in hun dagelijks leven. Het wijkteam richt zich op hulpvragen, die vrijwilligers niet op kunnen pakken. In juni 2014 bestaan de volgende wijkteams: Soesterkwartier, Vathorst, Liendert, Kruiskamp / Koppel, Schothorst / Zielhorst en Vermeerkwartier/ Leusderkwartier/ Bergkwartier. Behoefte aan inzicht gebruik voorzieningen Er is behoefte aan inzicht in het gebruik van deze voorzieningen die nu nog niet onder de gemeenten vallen. Het afgelopen jaar zijn allerlei gegevens over deze voorzieningen (op wijkniveau) beschikbaar gekomen vanuit bijvoorbeeld het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en Vektis (levert informatie over gedeclareerde zorg vanuit AWBZ en Jeugd GGZ). Vanuit de gemeente wordt er met sociale wijkteams gewerkt en O&S is gevraagd om de cijfers naar deze indeling te analyseren en hierover te rapporteren. De resultaten hiervan zijn begin 2014 in het rapport Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort verschenen. De huidige rapportage is een actualisatie van deze rapportage. Bij toekomstige beleidskeuzes kan de gemeente rekening houden met de verschillen in voorzieningengebruik per wijk. Ook voor de nog te vormen wijkteams leveren de wijktabellen in het rapport nuttige informatie op. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe groot het werkgebied moet worden of welke samenstelling van professionals er nodig is. Actualisatie De huidige rapportage is een actualisatie van de eerder verschenen rapportage over wijkcijfers decentralisaties in de gemeente Amersfoort. In deze actualisatie zijn de volgende zaken veranderd: - toevoeging cijfers over AWBZ indicaties, zowel op gemeente- als wijkniveau; Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 9

10 - toevoeging cijfers diverse vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg, zowel op gemeente- als wijkniveau; - veranderde stapeling: door toevoeging van jeugdzorgcijfers, maar vooral door toevoeging van AWBZ indicaties is de stapeling van regelingen beduidend hoger geworden, zowel op gemeente- als wijkniveau. Bovendien is de stapeling tussen domeinen veranderd: er is een lagere samenhang tussen de domeinen arbeidsparticipatie en inkomensondersteuning, maar een hogere samenhang tussen de domeinen arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning en welzijn en zorg; - aanpassing AWBZ zorg met verblijf: de gebruiksgegevens zijn geen schatting meer op basis van buurttabellen. Zorg met verblijf is in de meest recente stapelingsmonitor van het CBS opgenomen, waardoor cijfers beschikbaar zijn op zowel gemeente- als wijkniveau; - aanpassing passend onderwijs: gebruik van passend onderwijs is in deze rapportage niet meer op huishoudenniveau gerapporteerd, maar gerelateerd aan het aantal jongeren in een wijk. Op deze manier zijn de cijfers voor passend onderwijs in lijn met andere jeugdzorgindicatoren die ook aan het aantal jongeren zijn gerelateerd. Door deze aanpassing zijn de aantallen en vooral percentages voor passend onderwijs op zowel gemeente- als wijkniveau veranderd; - kosten verwijderd, aangezien in de tussentijd nieuwe rapporten en notities verschenen zijn die hier inzicht in geven 1. Regiogemeenten Ook voor de regiogemeenten Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg heeft O&S begin 2014 dergelijke (wijk)rapportages gemaakt. Hiermee zijn de regiogemeenten grotendeels op een zelfde kennisniveau komen wat betreft het voorzieningengebruik binnen het sociale domein. 1.2 Opzet van het onderzoek Doel van het onderzoek is om de beschikbare gebruiksgegevens per huishouden en per wijk op een overzichtelijke manier weer te geven. Dit geeft de gemeente en de sociale wijkteams informatie over het gebruik van voorzieningen per wijk/ gebied van sociaal wijkteam. Bronnen voor indicatoren Dit rapport is gebaseerd op de tot op het moment van publicatie beschikbare gegevens op het gebied van de decentralisatie die op wijkniveau zijn geleverd. Het gaat daarbij primair om gegevens uit de volgende bronnen: het stapelingsonderzoek van het CBS en gegevens van Vektis. Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg vanuit de jeugd AWBZ en jeugd GGZ 1 e lijn. De overige gegevens over voorzieningengebruik zijn aangeleverd door het CBS. Daarnaast zijn enkele achtergrondgegevens opgenomen in het rapport (jongeren, ouderen, inkomensgroepen tot 105% van het sociaal minimum, huishoudentype en sociale cohesie). In bijlage 2 staat een overzicht van alle gegevens over indicatoren met bijbehorende definities, jaartallen en bronnen. Jaarcijfers in plaats van peildatum De cijfers van het CBS en Vektis betreffen voorzieningengebruik in één jaar. Het gebruik van voorzieningen en regelingen is dus niet vastgesteld op een bepaalde peildatum. Als een huishouden in één jaar van meerdere regelingen gebruik heeft gemaakt, hoeft dat dus niet gelijktijdig te zijn geweest. Mensen kunnen bijvoorbeeld overgaan van een WSW indicatie naar een WSW dienstbetrekking. Dit huishouden zou in dat jaar dan gebruik maken van twee regelingen, maar niet tegelijkertijd. Het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat een huishouden van meerdere regelingen tegelijkertijd gebruik maakt. 1 Bijvoorbeeld decentralisatiemonitor van het WMO-kantoor 10 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

11 Wijkindeling sluit aan bij sociale wijkteams In dit rapport spreken we over wijken, maar dit zijn gebiedsindelingen naar indelingen van sociale wijkteams en wijkbeheergebieden. Voor de gebieden waar een sociaal wijkteam is, sluiten we de gebiedsindeling hierop aan. Als er nog geen sociaal wijkteam is, dan hanteren we de standaard wijkbeheergebieden als indeling. Als in dit rapport wordt gesproken over wijken, dan doelen we op deze gebiedsindeling en niet op de reguliere wijkindeling. De wijkindeling die we in dit rapport hanteren is: - Binnenstad - Soesterkwartier (exclusief Isselt) - Kruiskamp-Koppel - Schothorst-Zielhorst - Liendert - Rustenburg - Randenbroek-Schuilenburg - Vermeer-, Leusder-, en Bergkwartier (inclusief Bosgebied) - Hoogland (exclusief Hoogland-West) - Kattenbroek - Nieuwland (exclusief Calveen) - Vathorst-Hooglanderveen De cijfers in deze rapportage zijn ook voor de reguliere wijkindeling beschikbaar op amersfoortincijfers.nl. Aangezien niet alle cijfers op dit wijkniveau beschikbaar zijn, ontbreken sommige gegevens, maar voor de meeste wijken zijn deze gegevens beschikbaar. Verantwoording van indicatoren In dit rapport beschrijven we hoeveel huishoudens gebruik maken van een regeling op het gebied van de Participatiewet, WMO / AWBZ, passend onderwijs of Jeugdzorg. Ook rapporteren we over de stapeling van voorzieningen tussen verschillende domeinen. In bijlage 1 staat een verantwoording van alle indicatoren en achtergrondgegevens die zijn opgenomen in de rapportage. Toelichting tabel Voor iedere wijk worden de cijfers over het regelingen- en voorzieningengebruik getoond in een tabel. Om deze informatie in perspectief te kunnen plaatsen, zijn ook de cijfers van de gemeente Amersfoort als geheel opgenomen. In bijlage 3 staat een toelichting op de tabel. Hierin staan we stil bij het kleurgebruik, cijfers op huishouden- of persoonsniveau, cijfers per wijk of postcodegebied, schattingen en ontbrekende gegevens, en afronding. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 11

12 12 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

13 2. Amersfoort en gemeenten Voorzieningengebruik Amersfoort vergelijkbaar met steden Het gebruik van voorzieningen en regelingen in Amersfoort is vergelijkbaar met de steden. Zo is het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van de WMO of AWBZ vrijwel even hoog. Ook maken ongeveer evenveel huishoudens gebruik van WSW of Wajong. Weinig bijstand, veel arbeidsongeschikten In Amersfoort zit 5,1% van de huishoudens in de bijstand, terwijl dit in de steden met 6,2% wat hoger ligt. Ook het aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een inkomen onder of rond het sociaal minimum is laag. Daarentegen zijn relatief veel huishoudens arbeidsongeschikt (8,1% in Amersfoort vergeleken met 7,3% in de steden). 1 e lijn GGZ hoger dan gemiddeld Het gebruik van passend onderwijs is iets lager dan gemiddeld in de steden. Opvallend is het gebruik van 1 e lijn GGZ. Het aandeel jongeren in Amersfoort dat ondersteuning vanuit de 1 e lijn Jeugd GGZ ontvangt is namelijk 37% hoger dan in de gemeenten. Daarentegen ontvangen relatief weinig jongeren ambulante jeugdzorg: 0,8% in Amersfoort tegenover 1,9% in de steden. De Jeugd-AWBZ en provinciaal gefinancierde jeugdzorg is ook wat lager in Amersfoort dan in andere steden. Stapeling iets lager dan in De stapeling van voorzieningen in Amersfoort is vergelijkbaar met de steden. Zo ontvangen iets minder huishoudens een combinatie van welzijn en zorg, arbeidsparticipatie en inkomensondersteuning. Het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van vier of meer regelingen is ook iets lager dan gemiddeld. In Amersfoort maakt 11,3% van de huishoudens gebruik van deze stapeling van regelingen, terwijl dit in de steden 11,8% is. Leeswijzer In bijlage 1 staat een verantwoording van alle indicatoren en achtergrondgegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van alle indicatoren met daarbij de gehanteerde definities, jaren en bronnen. In bijlage 3 staat een toelichting over het kleurgebruik in de tabel. Daar staat ook uitgelegd wat de X, * en. betekenen. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 13

14 Gebruik voorzieningen decentralisaties door huishoudens in Amersfoort 1 Gemiddelde steden 2 Amersfoort Percentage Percentage Achtergrondgegevens Jongeren (t/m 17 jaar) (personen ipv huishoudens) 20,1% 24,3% Ouderen (65+)(personen ipv huishoudens) 14,8% 12,5% Schuldhulpverlening (WSNP) 0,5% 0,4% Huishoudens onder of rond sociaal minimum 9,0% 7,0% Huishoudens met kinderen 32,3% 38,0% Eenpersoonshuishoudens 40,2% 36,0% Arbeidsongeschiktheid (WAO + WIA) 7,3% 8,1% Gebruik AWBZ persoonlijke verzorging 3,3% 3,1% Indicatie AWBZ persoonlijke verzorging 3,9% 3,7% Participatiewet Bijstand (WWB) 6,2% 5,1% Wajong 2,7% 2,5% WSW (wachtlijst) 0,5% 0,5% WSW (dienstbetrekking) 1,3% 1,4% AWBZ/WMO WMO huishoudelijke verzorging 5,1% 5,1% Gebruik AWBZ individuele begeleiding 1,6% 1,6% Gebruik AWBZ groepsbegeleiding 1,0% 0,8% Gebruik AWBZ zorg met verblijf 3,6% 3,4% Indicatie AWBZ individuele begeleiding 2,5% 2,4% Indicatie AWBZ groepsbegeleiding 1,6% 1,3% Indicatie AWBZ kort verblijf 0,3% 0,3% Indicatie AWBZ zorg met verblijf 4,5% 4,4% 14 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

15 Gebruik voorzieningen decentralisaties door huishoudens in Amersfoort 1 (vervolg) Gemiddelde steden 2 Amersfoort Passend onderwijs (gerelateerd aan aantal jongeren ipv huishoudens) Percentage Percentage Speciaal onderwijs + Leerling gebonden budget 5,8% 5,3% Jeugdzorg (gerelateerd aan aantal jongeren ipv huishoudens) Jeugd AWBZ 3 2,5% 1,8% Jeugd GGZ 1e lijn 3 1,6% 2,2% Jeugd GGZ 2e lijn 5,4% 5,0% Jeugdzorg ondertoezichtstelling 1,4% 1,3% Jeugdzorg voogdij 0,3% 0,2% Jeugdzorg jeugdreclassering 0,6% 0,4% Ambulante jeugdzorg 1,9% 0,8% Jeugdzorg dagbehandeling 0,3% 0,3% Residentiële jeugdzorg 0,5% 0,5% Jeugdzorg pleegzorg 0,6% 0,5% Stapeling 4 Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van 1 of meer regelingen 49,7% 49,6% Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van 4 of meer regelingen 11,8% 11,3% Welzijn en zorg + Inkomensondersteuning 7,1% 6,8% Arbeidsparticipatie + Inkomensondersteuning 9,8% 9,5% Welzijn en zorg + Arbeidsparticipatie + Inkomensondersteuning 3,8% 3,5% 1 De indicator sociale cohesie ontbreekt in deze tabel, omdat geen gegevens beschikbaar zijn van de steden. Daarnaast worden huishoudenstype en sociaal minimum in deze tabel anders gedefinieerd dan in de wijktabellen. 2 De steden op basis waarvan het gemiddelde is berekend, zijn: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, s- Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Westland, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) zijn niet opgenomen in het gemiddelde. De steden zijn vastgesteld op basis van de gemeente-indeling en bevolkingsomvang op 1 januari Om gebruik van Jeugd AWBZ en Jeugd GGZ 1 e lijn te kunnen vergelijken met de steden, is gebruik gemaakt van gegevens uit de CBS Jeugdmonitor. In de wijktabellen van Amersfoort wordt daarentegen gebruik gemaakt van Vektis, omdat zij op wijkniveau gegevens leveren. Zodoende verschilt het percentage jongeren in de Jeugd AWBZ en Jeugd GGZ 1 e lijn enigszins tussen deze tabel en de wijktabellen. 4 In de stapeling van regelingen zijn behalve gebruik, voor de AWBZ ook indicaties opgenomen. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 15

16 16 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

17 3. Binnenstad Binnenstad kent gemiddeld voorzieningengebruik In de binnenstad is het voorzieningengebruik vergelijkbaar met de gemeente Amersfoort als geheel. Een relatief klein aandeel jongeren maakt gebruik jeugd AWBZ. Opvallend is dat gebruik van de jeugd GGZ 1 e lijn wel iets hoger dan gemiddeld is. Het aandeel huishoudens met AWBZ individuele of groepsbegeleiding ligt iets boven gemiddeld, ondanks dat het aandeel ouderen in de binnenstad vergelijkbaar is met de hele gemeente. Daarentegen is het aandeel huishoudens met een indicatie voor AWBZ groepsbegeleiding of persoonlijke verzorging laag. Verder valt op dat in de Binnenstad het aandeel indicaties groepsbegeleiding lager is dan het gebruik hiervan, terwijl dit voor Amersfoort als totaal logischerwijs andersom is. Onbekend is waar dit door komt. Ook het gebruik van WMO huishoudelijke verzorging is relatief laag, terwijl er wel veel alleenstaanden in het centrum wonen. Stapeling van regelingen komt minder voor in de binnenstad. Er zijn minder huishoudens die van meerdere regelingen tegelijk gebruik maken. Bijna 60% van de huishoudens maakt van geen enkele regeling gebruik. Dit is duidelijk meer dan gemiddeld. In Amersfoort gebruikt namelijk ongeveer 50% van de huishoudens geen regelingen. Leeswijzer In bijlage 1 staat een verantwoording van alle indicatoren en achtergrondgegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van alle indicatoren met daarbij de gehanteerde definities, jaren en bronnen. In bijlage 3 staat een toelichting over het kleurgebruik in de tabel. Daar staat ook uitgelegd wat de X, * en. betekenen. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 17

18 Gebruik voorzieningen decentralisaties door huishoudens in Binnenstad Gemeente Binnenstad Aantal Percentage Aantal Percentage Achtergrondgegevens Inwoners (personen ipv huishoudens) Jongeren (t/m 17 jaar) (personen ipv huishoudens) ,3% ,4% Ouderen (65+)(personen ipv huishoudens) ,5% ,0% Schuldhulpverlening (WSNP) 270 0,4% 13* 0,3% Tot 105% van sociaal minimum ,2% 350 9,9% Eenoudergezinnen ,0% 156 3,7% Gezinnen met kinderen ,4% 396 9,3% Alleenstaanden ,4% ,6% Sociale cohesie 6,3 6,3 Arbeidsongeschiktheid (WAO + WIA) ,1% 265 6,2% Gebruik AWBZ persoonlijke verzorging ,1% 120 2,8% Indicatie AWBZ persoonlijke verzorging ,7% 105 2,5% Participatiewet Bijstand (WWB) ,1% 210 4,9% Wajong ,5% 100 2,3% WSW (wachtlijst) 305 0,5% X X WSW (dienstbetrekking) 930 1,4% 54* 1,3% AWBZ/WMO WMO huishoudelijke verzorging ,1% 180 4,2% Gebruik AWBZ individuele begeleiding ,6% 90 2,1% Gebruik AWBZ groepsbegeleiding 545 0,8% 47* 1,1% Gebruik AWBZ zorg met verblijf ,4% 120 2,8% Indicatie AWBZ individuele begeleiding ,4% 105 2,5% Indicatie AWBZ groepsbegeleiding 855 1,3% 34* 0,8% Indicatie AWBZ kort verblijf 205 0,3% X X Indicatie AWBZ zorg met verblijf ,4% 190 4,4% 18 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

19 Gebruik voorzieningen decentralisaties door huishoudens in Binnenstad (vervolg) Passend onderwijs (gerelateerd aan aantal jongeren ipv huishoudens) Gemeente Binnenstad Aantal Percentage Aantal Percentage Speciaal onderwijs + Leerling gebonden budget ,3% X X Jeugdzorg (gerelateerd aan aantal jongeren ipv huishoudens) Jeugd AWBZ ,6% 4 0,7% Jeugd GGZ 1e lijn ,1% 15 2,6% Jeugd GGZ 2e lijn ,0%.. Jeugdzorg ondertoezichtstelling 485 1,3% X X Jeugdzorg voogdij 80 0,2% X X Jeugdzorg jeugdreclassering 135 0,4% X X Ambulante jeugdzorg 270 0,8% X X Jeugdzorg dagbehandeling 125 0,3% X X Residentiële jeugdzorg 175 0,5% X X Jeugdzorg pleegzorg 190 0,5% X X Stapeling 3 Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van 1 of meer regelingen ,6% ,4% Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van 4 of meer regelingen ,3% 355 8,3% Welzijn en zorg + Inkomensondersteuning ,8% 240 5,6% Arbeidsparticipatie + Inkomensondersteuning ,5% 315 7,4% Welzijn en zorg + Arbeidsparticipatie + Inkomensondersteuning ,5% 140 3,3% 1 AWBZ zorg met verblijf zegt weinig over het gebruik of de indicaties van de huishoudens in de wijk. Deze indicator hangt namelijk sterk samen met de aan- of afwezigheid van zorginstellingen. 2 Cijfers van Jeugd AWBZ en Jeugd GGZ 1 e lijn zijn gebaseerd op 4-cijferige postcode in plaats van wijk. Deze wijk omvat postcode In de stapeling van regelingen zijn behalve gebruik, voor de AWBZ ook indicaties opgenomen. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 19

20 20 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

21 4. Soesterkwartier Hoog voorzieningengebruik Soesterkwartier In het Soesterkwartier is het regelingen- en voorzieningengebruik hoog. Veel huishoudens ontvangen uitkeringen. Zo zitten veel huishoudens in de WSW of schuldhulpverlening, en ook arbeidsongeschiktheid en Wajong komen duidelijk vaker voor. Daarnaast ontvangt een hoog aandeel huishoudens ondersteuning voor welzijn en zorg. Ook hebben relatief veel huishoudens een indicatie voor AWBZ-zorg. De leeftijdsopbouw van deze wijk is niet erg afwijkend van de hele gemeente, dus het gebruik en de indicaties vallen niet te verklaren door bijvoorbeeld veel ouderen. Ook opmerkelijk is dat in Soesterkwartier een groot aandeel jongeren gebruik maakt van passend onderwijs, jeugd AWBZ en andere vormen van jeugdzorg, terwijl een klein aandeel 1 e lijns jeugd GGZ ontvangt. Gebruik van en indicatie voor AWBZ zorg met verblijf is iets lager dan gemiddeld, maar deze zorg hangt sterk samen met de aan- of afwezigheid van zorginstellingen en zegt dus minder over het zorggebruik door huishoudens. De wijk kent daarnaast een hoge stapeling van voorzieningen. Ongeveer 45% van de huishoudens maakt van geen enkele regeling gebruik, terwijl bijna 13% van de huishoudens in Soesterkwartier 4 of meer regelingen gebruikt. Ook de samenhang tussen arbeidsparticipatie en inkomensondersteuning is hoog. Dit zijn huishoudens die een uitkering krijgen zoals bijstand, Wajong, WSW, WW, Arbeidsongeschiktheid (arbeidsparticipatie) en in combinatie met deze uitkering een financiële tegemoetkoming krijgen in de vorm van bijzondere bijstand of een tegemoetkoming in de zorgkosten (inkomensondersteuning). Dat deze samenhang in het Soesterkwartier hoog is, is ook wel logisch aangezien een relatief groot deel van de inwoners moet rondkomen van een uitkering en deze groep ook eerder in verband met een laag inkomen in aanmerking komt voor regelingen als bijzondere bijstand of een regeling die tegemoet komt in ziektekosten. Wat in het Soesterkwartier wel gunstig is vergeleken met andere prioriteitswijken zoals Liendert en Kruiskamp / Koppel is de relatief hoge sociale cohesie. Dit zou gunstig kunnen zijn als we als overheid meer een beroep willen doen op informele zorg. Leeswijzer In bijlage 1 staat een verantwoording van alle indicatoren en achtergrondgegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van alle indicatoren met daarbij de gehanteerde definities, jaren en bronnen. In bijlage 3 staat een toelichting over het kleurgebruik in de tabel. Daar staat ook uitgelegd wat de X, * en. betekenen. Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort 21

22 Gebruik voorzieningen decentralisaties door huishoudens in Soesterkwartier Gemeente Soesterkwartier Aantal Percentage Aantal Percentage Achtergrondgegevens Inwoners (personen ipv huishoudens) Jongeren (t/m 17 jaar) (personen ipv huishoudens) ,3% ,5% Ouderen (65+)(personen ipv huishoudens) ,5% ,0% Schuldhulpverlening (WSNP) 270 0,4% 40 0,7% Tot 105% van sociaal minimum ,2% 480 9,8% Eenoudergezinnen ,0% 398 7,3% Gezinnen met kinderen ,4% ,3% Alleenstaanden ,4% ,2% Sociale cohesie 6,3 6,5 Arbeidsongeschiktheid (WAO + WIA) ,1% ,1% Gebruik AWBZ persoonlijke verzorging ,1% 260 4,9% Indicatie AWBZ persoonlijke verzorging ,7% 300 5,6% Participatiewet Bijstand (WWB) ,1% 385 7,2% Wajong ,5% 175 3,3% WSW (wachtlijst) 305 0,5% 35 0,7% WSW (dienstbetrekking) 930 1,4% 170 3,2% AWBZ/WMO WMO huishoudelijke verzorging ,1% 380 7,1% Gebruik AWBZ individuele begeleiding ,6% 105 2,0% Gebruik AWBZ groepsbegeleiding 545 0,8% 60 1,1% Gebruik AWBZ zorg met verblijf ,4% 85 1,6% Indicatie AWBZ individuele begeleiding ,4% 165 3,1% Indicatie AWBZ groepsbegeleiding 855 1,3% 90 1,7% Indicatie AWBZ kort verblijf 205 0,3% 15 0,3% Indicatie AWBZ zorg met verblijf ,4% 150 2,8% 22 wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

stapelingsmonitor in beeld gemeente breda

stapelingsmonitor in beeld gemeente breda stapelingsmonitor in beeld gemeente breda _Factsheet_0x_fc_BREDA.indd 0-2- 0:0 Door de decentralisaties in het sociaal domein, krijgt uw gemeente steeds meer verantwoordelijkheden. Ook krijgt u meer ruimte

Nadere informatie

stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg

stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg stapelingsmonitor in beeld gemeente geertruidenberg 2013 1_Factsheet_1x2_fc_GEERTRUIDENBERG.indd 1 06-12-13 :42 Door de decentralisaties in het sociaal domein, krijgt uw gemeente steeds meer verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal augustus 2011 De Leefbaarometer.nl is een instrument dat is ontworpen om voor heel Nederland

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

december 2014 - H.T.G. Konings, L.M. Sluys Tympaan Instituut

december 2014 - H.T.G. Konings, L.M. Sluys Tympaan Instituut december 2014 - H.T.G. Konings, L.M. Sluys Tympaan Instituut S Samenvatting Decorfoto s voor sociale wijkteams in Zuidplas Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein Workshop 3D in cijfers Workshop 2 3D in cijfers Kaders (10 minuten) Praktijkvoorbeeld (15 minuten) Discussie (25 minuten) Afronding (10

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Sociale zekerheid en zorg: Meervoudig gebruik per huishouden

Sociale zekerheid en zorg: Meervoudig gebruik per huishouden Sociale zekerheid en zorg: Meervoudig gebruik per huishouden Wijkgericht werken is steeds meer de centrale aanpak om de bewoners te ondersteunen bij de sociale voorzieningen en de zorg in gezinnen en huishoudens.

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

Rapportage EPA vignettenstudie

Rapportage EPA vignettenstudie Rapportage EPA vignettenstudie Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 1. Inleiding Aanleiding van de EPA vignettenstudie Op 5 december 2013 hebben de initiatiefnemers vanuit Altrecht (Rob de Jong) en Kwintes

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Q2 2015 De Benchmark Deel 1: Historische gegevens. Met behulp van de Gemeente Jeugdhulp Benchmark 1.0 krijgt u als

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Basisscholen en wijkteams hebben dezelfde missie voor jeugd: Passende en vlotte ondersteuning voor de kinderen en gezinnen in de

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 15 september 2015

Nadere informatie

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013 Workshop transitiekompas sociaal domein Drs. F. (Frits) van Oosten adviespartner Stimulansz Drs. J. (Joost) Leemans, strategisch beleidsadviseur Gemeente Dordrecht 21 november 2013 Inhoud Stimulansz en

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014

Wijkanalyse Vledderveen. Maart 2014 Wijkanalyse Vledderveen Maart 2014 Colofon Titel: Wijkanalyse Vledderveen Datum: maart 2014 Opdrachtgevers: Gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier Auteur: Fransje Grisnich Adressen: Centrum voor

Nadere informatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie 3 decentralisaties 30 januari 2014 Raadscommissie AWBZ Jeugd Participatie Agenda Inleiding door Gheri ter Steege Korte Quiz over cijfers Casus Belangrijke uitgangspunten van de beleidsplannen Rol van de

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Opzet Amersfoortse monitor sociaal domein vanaf 2015

Opzet Amersfoortse monitor sociaal domein vanaf 2015 Opzet Amersfoortse vanaf 2015 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Projectleider Uitgave en in opdracht van: Monique Peltenburg gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres:

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal

Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Totaal Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Colofon Titel: Overzicht Staat van de wijken in Stadskanaal Datum: April 2014 Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal Auteur: Fransje Grisnich Adressen:

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Inhoudsopgave pagina College 4 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 Bevolking naar geslacht en leeftijd 8 Bevolking prognose in procenten 10 Inwoners per wijk

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Integrale Zorgmonitor Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Aanleiding Feiten De mensen die zorg gebruiken uit de AWBZ (en Wmo) maken ook meer dan gemiddeld gebruik van zorg uit de zorgverzekeringwet Meer

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën, Vereniging van Nederlandse Gemeenten Datum: 13 juni 2016

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën, Vereniging van Nederlandse Gemeenten Datum: 13 juni 2016 CPB Notitie Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën, Vereniging van Nederlandse Gemeenten Datum: 13 juni 2016 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus

Nadere informatie

THUISZORG Nieuwsbrief - nr. 6 - oktober 2013

THUISZORG Nieuwsbrief - nr. 6 - oktober 2013 Inhoud Nieuwe directeur, Marco Bruggeman stelt zich voor Managementteam Thuiszorg Medezeggenschap essentieel Vernieuwing Nieuwe directeur, Marco Bruggeman stelt zich voor Per 1 mei ben ik werkzaam binnen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Pilot Ruimtelijke Kijk in het Sociaal Domein. 3 e Verkenningssessie

Pilot Ruimtelijke Kijk in het Sociaal Domein. 3 e Verkenningssessie Pilot Ruimtelijke Kijk in het Sociaal Domein 3 e Verkenningssessie Agenda Status project Gemeentelijke ervaringen Het vervolg Lunch 2 Stand van zaken Wie doen er mee: Ervaren: Almelo, Uden, Weesp, Zwijndrecht,

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015 B A S I S V O O R B E L E I D Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Erik van der Werff Klaas Kloosterman Onderzoek en Statistiek Groningen, januari

Nadere informatie

Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010

Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010 Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010 Segregatie in het Amersfoorts basisonderwijs Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van

Nadere informatie