Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon"

Transcriptie

1 Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Fax Sociale Woningbouw Datum Kenmerk DGW/S/ Uw brief Uw kenmerk 22 januari VROM-B-004 Geachte Voorzitter, Op 22 januari 2007 heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer schriftelijk (briefnummer 07-VROM-B-004) verzocht om, naar aanleiding van de brief over de voortgang van de uitvoering van de woningbouwafspraken d.d. 9 november 2006, de Kamer te informeren over de ontwikkeling van het aantal gebouwde sociale woningen per regio en als percentage van de totale woningproductie. Tevens is verzocht inzicht te geven in de verwachte productie van sociale woningen voor de komende periode. In mei heb ik u reeds geïnformeerd over de woningproductie in 2006 (kamerstuk XI nr 104) met daarbij specifieke aandacht voor de woningproductie door corporaties. Zoals in die brief aangekondigd zal ik u in deze brief informeren over de sociale woningbouw in de afzonderlijke regio s waarmee woningbouwafspraken zijn gemaakt én daarbij een uitsplitsing geven naar Stad en Ommeland. Deze brief bevat, conform de toezegging, alleen de achterliggende cijfers. In de nieuwbouwbrief die ik in november aan u doe toekomen, zal ik verder ingaan op de beleidsmatige kant van sociale woningbouw. In tegenstelling tot de aankondiging in de mei-brief dat u voor het zomerreces zal worden geïnformeerd over de uitkomsten WoON en Socrates (Woningmarktmodel) en de Woningbouwprognose , zullen deze onderwerpen nu in de nieuwbouwbrief van november aan de orde komen. Afbakening van het begrip Sociale Woningbouw Bij sociale woningbouw wordt primair gedacht aan nieuwbouwwoningen in zowel het huur- als het koopsegment, gebouwd door woningcorporaties. Woningcorporaties realiseren daarnaast nieuwe woningen door het ombouwen van bijv. kantoren naar woningen. Ook door het splitsen van woningen worden er nieuwe woningen gecreëerd. Woningen gerealiseerd door functieverandering of woningsplitsing worden aangeduid met de term productie anderszins en tellen mee voor de woningbouwafspraken. Het grootste deel van deze woningen wordt door corporaties gerealiseerd en is financieel bereikbaar voor de doelgroep van beleid en kan derhalve als sociaal worden getypeerd. Tot slot bouwen marktpartijen ook

2 koopwoningen onder de (peildatum 2006), de verantwoordingsgrens voor woningcorporaties. Deze goedkope marktkoopwoningen kunnen daarom ook als sociaal worden aangeduid. Afbakening van Stad versus Ommeland Een gemeente binnen een regio wordt tot de Stad gerekend indien het een G31-gemeente is óf meer dan inwoners heeft. De e gemeenten binnen de regio vormen het Ommeland. In de bijlagen bij deze brief zijn de achterliggende cijfers gegeven. In Bijlage A staan de regionale sociale woningbouwcijfers, uitgesplitst naar Stad en Ommeland voor de jaren 2000 t/m 2004 (jaargemiddelde over deze periode), 2005 en In 2006 is van de totale woningproductie 24% door corporaties nieuw gebouwd, is 9% (veelal door corporaties) op een andere wijze aan de voorraad toegevoegd en is 15% als goedkope marktkoopwoningen gerealiseerd. In Bijlage B wordt de ontwikkeling van de sociale woningbouw gegeven. Nationaal gezien zit de nieuwbouw door corporaties zowel in absolute als relatieve zin in de lift. In 2006 ligt het productieniveau van corporaties 12% hoger dan in 2005 en 35% hoger dan in het begin van deze eeuw. Het aandeel in de totale woningproductie is gestegen van 19% naar 24%. In de productie anderszins is, evenals in de goedkope marktkoopwoningen, geen duidelijke trend waar te nemen. Met de gehanteerde definitie van Sociale Woningbouw is er in 2006 een toename te zien van 15% t.o.v en van ruim 30% t.o.v. zo n 5 jaar geleden. Het relatieve aandeel is toegenomen van 45% naar 48% resp. van 40% naar 48%. Per regio is dit beeld uiteraard wisselend. In Bijlage C wordt de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren gegeven door middel van het aantal afgegeven vergunningen in 2005 resp Volgens het CBS is de doorlooptijd tussen de bouwvergunning en de gereedmelding van een nieuwe woning gemiddeld 18 maanden. De cijfers in bijlage C geven dus een inschatting van de jaarlijkse woningproductie t/m medio Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de vergunningen (zo n 10%) niet tot oplevering zal leiden als gevolg van bijv. herontwikkeling. Op grond van de afgegeven bouwvergunningen, rekening houdend met 10% uitval, zal het aantal nieuwbouwwoningen door corporaties in 2007 stijgen met 7%, maar daarna stabiliseren. Het aantal goedkope marktkoopwoningen zal in 2007 naar verwachting op een gelijk niveau liggen als in 2006, maar daarna mogelijk toenemen met zo n 25%. De Sociale Woningbouw zal dus naar verwachting blijven stijgen maar het aandeel in de totale woningproductie zal de komende jaren nauwelijks wijzigen. Tot slot wil ik nog wijzen op de Monitor Nieuwe Woningen (www.monitornieuwewoningen.nl), een samenwerkingsverband tussen de Neprom, Aedes en WWI en de Thermometer Woningbouwafspraken waarmee de voortgang in alle stedelijke regio s wordt gevolgd. De Thermometer Woningbouwafspraken is te vinden op Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, drs. Ella Vogelaar Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 2/8

3 BIJLAGE A: Regionale sociale woningbouwcijfers, uitgesplitst naar Stad en Ommeland Jaargemiddelde 2000 t/m 2004 Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Overige marktwoningen + PO Totale woningproductie Groningen 79 (11%) 78 (11%) 124 (17%) 445 (61%) 726 (100%) ommeland 245 (22%) 20 (2%) 152 (14%) 688 (62%) (100%) Leeuwarden 34 (9%) 29 (8%) 42 (11%) 274 (72%) 379 (100%) ommeland 32 (10%) 8 (3%) 24 (7%) 250 (80%) 314 (100%) Emmen Emmen 22 (4%) 4 (1%) 59 (12%) 408 (83%) 493 (100%) Almelo 76 (23%) 17 (5%) 40 (12%) 195 (59%) 329 (100%) Enschede 163 (26%) 4 (1%) 181 (29%) 267 (43%) 615 (100%) Hengelo 57 (19%) 8 (3%) 17 (6%) 216 (73%) 297 (100%) ommeland 123 (12%) 15 (1%) 84 (8%) 807 (78%) (100%) Zwolle 127 (16%) 113 (15%) 209 (27%) 321 (42%) 770 (100%) Kampen 12 (9%) 1 (1%) 15 (11%) 103 (79%) 131 (100%) Arnhem 76 (19%) 73 (18%) 42 (10%) 211 (53%) 401 (100%) Nijmegen 78 (18%) 67 (15%) 105 (24%) 193 (44%) 443 (100%) ommeland 260 (18%) 63 (4%) 190 (13%) 910 (64%) (100%) Deventer 51 (8%) 30 (5%) 153 (25%) 384 (62%) 617 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 95 (16%) 20 (3%) 139 (23%) 340 (57%) 593 (100%) ommeland 138 (32%) 27 (6%) 27 (6%) 243 (56%) 434 (100%) Utrecht 428 (23%) 110 (6%) 221 (12%) (60%) (100%) ommeland 288 (16%) 47 (3%) 309 (17%) (64%) (100%) Amersfoort 128 (16%) 63 (8%) 128 (16%) 497 (61%) 817 (100%) ommeland 81 (19%) 16 (4%) 65 (16%) 254 (61%) 416 (100%) Amsterdam 905 (28%) (40%) 194 (6%) 817 (26%) (100%) Haarlemmermeer 285 (15%) 12 (1%) 278 (14%) (70%) (100%) Zaanstad 169 (24%) 18 (3%) 50 (7%) 478 (67%) 715 (100%) ommeland 201 (15%) 32 (2%) 256 (19%) 833 (63%) (100%) Alkmaar 143 (29%) 40 (8%) 61 (12%) 251 (51%) 494 (100%) Haarlem 49 (19%) 135 (52%) 21 (8%) 55 (21%) 260 (100%) ommeland 533 (24%) 102 (5%) 406 (18%) (54%) (100%) S-Gravenhage 615 (20%) 250 (8%) 440 (14%) (57%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 238 (28%) 2 (0%) 147 (17%) 471 (55%) 858 (100%) ommeland 359 (14%) 107 (4%) 195 (8%) (74%) (100%) Rotterdam 658 (26%) 315 (12%) 613 (24%) 946 (37%) (100%) Schiedam 28 (6%) 117 (26%) 74 (17%) 226 (51%) 445 (100%) ommeland 666 (22%) 40 (1%) 420 (14%) (63%) (100%) Leiden 20 (10%) 64 (31%) 10 (5%) 112 (54%) 206 (100%) ommeland 197 (19%) 31 (3%) 141 (14%) 670 (64%) (100%) Dordrecht 95 (31%) 19 (6%) 32 (10%) 164 (53%) 310 (100%) ommeland 88 (14%) 4 (1%) 66 (11%) 455 (74%) 614 (100%) 128 (19%) 27 (4%) 97 (14%) 433 (63%) 685 (100%) Eindhoven 344 (31%) 161 (14%) 112 (10%) 503 (45%) (100%) Helmond 60 (10%) 6 (1%) 20 (3%) 493 (85%) 579 (100%) ommeland 213 (13%) 87 (5%) 125 (8%) (74%) (100%) Breda 191 (21%) 31 (3%) 158 (17%) 548 (59%) 928 (100%) S-Hertogenbosch 179 (24%) 32 (4%) 91 (12%) 453 (60%) 754 (100%) Tilburg 199 (29%) 15 (2%) 150 (22%) 327 (47%) 692 (100%) ommeland 274 (18%) 44 (3%) 316 (20%) 913 (59%) (100%) Heerlen 30 (14%) 11 (5%) 60 (28%) 114 (53%) 215 (100%) Maastricht 49 (12%) 66 (15%) 36 (8%) 276 (65%) 427 (100%) Venlo 82 (20%) 47 (11%) 68 (16%) 219 (53%) 416 (100%) Sittard-Geleen 17 (9%) 13 (7%) 20 (11%) 129 (72%) 178 (100%) ommeland 96 (22%) 14 (3%) 91 (21%) 227 (53%) 427 (100%) Almere 798 (32%) 0 (0%) 733 (30%) 941 (38%) (100%) Lelystad 5 (1%) 3 (0%) 76 (12%) 539 (87%) 622 (100%) TOTAAL WBA-regio's (20%) (7%) (15%) (58%) (100%) Overig Nederland (17%) (5%) (11%) (65%) (100%) Nederland totaal (19%) (7%) (14%) (60%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen zijn resp (in 2000); (in 2001) (in 2002); (in 2003) en (in 2004). Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 3/8

4 2005 Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Overige marktwoningen + PO Totale woningproductie Groningen 174 (28%) 119 (19%) 175 (28%) 158 (25%) 626 (100%) ommeland 405 (29%) 25 (2%) 259 (19%) 709 (51%) (100%) Leeuwarden 138 (26%) 69 (13%) 77 (14%) 255 (47%) 539 (100%) ommeland 45 (14%) 5 (2%) 30 (10%) 233 (74%) 313 (100%) Emmen Emmen 212 (40%) 3 (1%) 16 (3%) 302 (57%) 533 (100%) Almelo 23 (11%) 0 (0%) 66 (31%) 122 (58%) 211 (100%) Enschede 587 (41%) 0 (0%) 302 (21%) 530 (37%) (100%) Hengelo 160 (34%) 13 (3%) 0 (0%) 294 (63%) 467 (100%) ommeland 172 (22%) 26 (3%) 12 (2%) 569 (73%) 779 (100%) Zwolle 127 (13%) 153 (16%) 125 (13%) 571 (58%) 976 (100%) Kampen 6 (4%) 0 (0%) 19 (11%) 139 (85%) 164 (100%) Arnhem 280 (39%) 10 (1%) 82 (11%) 349 (48%) 721 (100%) Nijmegen 356 (24%) 108 (7%) 291 (19%) 753 (50%) (100%) ommeland 364 (23%) 52 (3%) 108 (7%) (67%) (100%) Deventer 78 (16%) 68 (14%) 64 (13%) 264 (56%) 474 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 46 (20%) 16 (7%) 10 (4%) 159 (69%) 231 (100%) ommeland 73 (16%) 29 (6%) 40 (9%) 314 (69%) 456 (100%) Utrecht 696 (25%) 77 (3%) 234 (8%) (64%) (100%) ommeland 433 (27%) 15 (1%) 301 (19%) 833 (53%) (100%) Amersfoort 201 (15%) 49 (4%) 135 (10%) 962 (71%) (100%) ommeland 55 (14%) 67 (17%) 0 (0%) 273 (69%) 395 (100%) Amsterdam (19%) (53%) 438 (7%) (20%) (100%) Haarlemmermeer 317 (20%) 10 (1%) 276 (18%) 953 (61%) (100%) Zaanstad 348 (42%) 3 (0%) 128 (15%) 350 (42%) 829 (100%) ommeland 162 (22%) 11 (1%) 108 (14%) 465 (62%) 746 (100%) Alkmaar 98 (26%) 125 (33%) 31 (8%) 129 (34%) 383 (100%) Haarlem 278 (81%) 50 (14%) 5 (1%) 12 (4%) 345 (100%) ommeland (32%) 196 (6%) 592 (18%) (44%) (100%) S-Gravenhage 585 (25%) 125 (5%) 109 (5%) (65%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 354 (33%) 3 (0%) 87 (8%) 629 (59%) (100%) ommeland 241 (10%) 25 (1%) 120 (5%) (84%) (100%) Rotterdam 774 (26%) 263 (9%) 606 (21%) (44%) (100%) Schiedam 12 (3%) 104 (27%) 98 (25%) 174 (45%) 388 (100%) ommeland 377 (14%) 39 (1%) 380 (14%) (71%) (100%) Leiden 0 (0%) 23 (16%) 6 (4%) 118 (80%) 147 (100%) ommeland 278 (23%) 65 (5%) 50 (4%) 793 (67%) (100%) Dordrecht 0 (0%) 0 (0%) 195 (47%) 223 (53%) 418 (100%) ommeland 125 (14%) 20 (2%) 50 (6%) 699 (78%) 894 (100%) 68 (7%) 148 (15%) 60 (6%) 712 (72%) 988 (100%) Eindhoven 344 (56%) 1 (0%) 36 (6%) 237 (38%) 618 (100%) Helmond 62 (16%) 13 (3%) 19 (5%) 293 (76%) 387 (100%) ommeland 210 (21%) 14 (1%) 35 (3%) 756 (75%) (100%) Breda 39 (8%) 65 (13%) 70 (14%) 319 (65%) 493 (100%) S-Hertogenbosch 59 (8%) 137 (19%) 14 (2%) 499 (70%) 709 (100%) Tilburg 475 (25%) 327 (17%) 259 (14%) 852 (45%) (100%) ommeland 383 (24%) 47 (3%) 186 (12%) 960 (61%) (100%) Heerlen 20 (15%) 22 (16%) 47 (35%) 45 (33%) 134 (100%) Maastricht 49 (16%) 82 (27%) 0 (0%) 169 (56%) 300 (100%) Venlo 22 (10%) 34 (15%) 11 (5%) 155 (70%) 222 (100%) Sittard-Geleen 12 (2%) 156 (26%) 5 (1%) 423 (71%) 596 (100%) ommeland 216 (51%) 15 (4%) 109 (26%) 85 (20%) 425 (100%) Almere 173 (15%) 1 (0%) 339 (29%) 646 (56%) (100%) Lelystad 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 234 (100%) 235 (100%) TOTAAL WBA-regio's (23%) (11%) (12%) (54%) (100%) Overig Nederland (23%) (7%) (10%) (60%) (100%) Nederland totaal (23%) (10%) (12%) (56%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen in 2005: Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 4/8

5 2006 Nieuwbouw Goedkope* nieuwbouwmarktwoningewoningen + PO productie Overige markt- Totale woning- Anderszins Groningen 186 (28%) 139 (21%) 199 (30%) 139 (21%) 663 (100%) ommeland 389 (29%) 38 (3%) 354 (26%) 575 (42%) (100%) Leeuwarden 238 (35%) 44 (6%) 190 (28%) 207 (30%) 678 (100%) ommeland 71 (28%) 19 (7%) 20 (8%) 147 (57%) 257 (100%) Emmen Emmen 111 (33%) 3 (1%) 45 (13%) 180 (53%) 339 (100%) Almelo 236 (56%) 27 (6%) 10 (2%) 150 (35%) 423 (100%) Enschede 206 (28%) 0 (0%) 142 (19%) 385 (53%) 733 (100%) Hengelo 126 (36%) 5 (1%) 100 (29%) 120 (34%) 351 (100%) ommeland 295 (26%) 18 (2%) 138 (12%) 703 (61%) (100%) Zwolle 233 (24%) 126 (13%) 201 (21%) 403 (42%) 963 (100%) Kampen 65 (7%) 532 (58%) 98 (11%) 221 (24%) 916 (100%) Arnhem 172 (22%) 117 (15%) 149 (19%) 337 (44%) 775 (100%) Nijmegen 172 (15%) 110 (10%) 357 (32%) 479 (43%) (100%) ommeland 604 (36%) 108 (6%) 240 (14%) 736 (44%) (100%) Deventer 89 (16%) 34 (6%) 143 (26%) 282 (51%) 548 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 27 (4%) 9 (1%) 41 (6%) 595 (89%) 672 (100%) ommeland 110 (25%) 62 (14%) 37 (8%) 228 (52%) 437 (100%) Utrecht 985 (35%) 63 (2%) 471 (17%) (46%) (100%) ommeland 309 (38%) 15 (2%) 66 (8%) 415 (52%) 805 (100%) Amersfoort 118 (13%) 17 (2%) 149 (16%) 626 (69%) 910 (100%) ommeland 0 (0%) 13 (4%) 50 (14%) 287 (82%) 350 (100%) Amsterdam (31%) (31%) 906 (18%) 978 (20%) (100%) Haarlemmermeer 306 (26%) 23 (2%) 194 (17%) 648 (55%) (100%) Zaanstad 366 (34%) 14 (1%) 138 (13%) 549 (51%) (100%) ommeland 567 (35%) 98 (6%) 16 (1%) 941 (58%) (100%) Alkmaar 28 (13%) 84 (38%) 18 (8%) 94 (42%) 223 (100%) Haarlem 0 (0%) 402 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 402 (100%) ommeland 600 (19%) 208 (7%) 486 (16%) (58%) (100%) S-Gravenhage 515 (20%) 191 (7%) 251 (10%) (63%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 215 (20%) 0 (0%) 159 (14%) 726 (66%) (100%) ommeland 352 (15%) 92 (4%) 151 (7%) (74%) (100%) Rotterdam (36%) 300 (8%) 610 (17%) (38%) (100%) Schiedam 177 (36%) 76 (15%) 9 (2%) 233 (47%) 495 (100%) ommeland 270 (11%) 13 (1%) 206 (8%) (80%) (100%) Leiden 37 (8%) 243 (50%) 4 (1%) 202 (41%) 486 (100%) ommeland 263 (22%) 20 (2%) 142 (12%) 787 (65%) (100%) Dordrecht 75 (28%) 1 (0%) 97 (36%) 94 (35%) 267 (100%) ommeland 14 (3%) 1 (0%) 65 (15%) 365 (82%) 445 (100%) 20 (2%) 186 (22%) 54 (6%) 604 (70%) 864 (100%) Eindhoven 436 (38%) 143 (13%) 133 (12%) 426 (37%) (100%) Helmond 242 (30%) 14 (2%) 94 (12%) 451 (56%) 801 (100%) ommeland 418 (21%) 78 (4%) 194 (10%) (65%) (100%) Breda 134 (20%) 82 (13%) 9 (1%) 429 (66%) 654 (100%) S-Hertogenbosch 38 (5%) 49 (6%) 10 (1%) 731 (88%) 828 (100%) Tilburg 318 (32%) 57 (6%) 178 (18%) 445 (45%) 998 (100%) ommeland 468 (25%) 93 (5%) 250 (13%) (57%) (100%) Heerlen 35 (15%) 9 (4%) 16 (7%) 177 (75%) 237 (100%) Maastricht 22 (17%) 12 (9%) 0 (0%) 95 (74%) 129 (100%) Venlo 230 (46%) 80 (16%) 41 (8%) 149 (30%) 500 (100%) Sittard-Geleen 60 (7%) 591 (73%) 10 (1%) 144 (18%) 805 (100%) ommeland 180 (27%) 10 (2%) 211 (32%) 265 (40%) 666 (100%) Almere 264 (23%) 0 (0%) 347 (30%) 536 (47%) (100%) Lelystad 0 (0%) 6 (1%) 69 (17%) 327 (81%) 402 (100%) TOTAAL WBA-regio's (24%) (11%) (14%) (51%) (100%) Overig Nederland (22%) (5%) (14%) (59%) (100%) Nederland totaal (24%) (9%) (15%) (52%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen in 2006: Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 5/8

6 BIJLAGE B: Ontwikkeling sociale woningbouw Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Abs. % Abs. % Abs. % Abs. Totale woningproductie Groningen ommeland Leeuwarden ommeland Emmen Emmen Stedendriehoek minus ROA Haaglanden Almelo Enschede -- Hengelo ++ ommeland Zwolle ++ Kampen Arnhem Nijmegen ommeland Deventer ++ Apeldoor ommeland Utrecht ommeland Amersfoort ommeland Amsterdam Haarlemmermeer Zaanstad ommeland Alkmaar Haarlem ommeland S-Gravenhage -- Zoetermeer ommeland -- Rotterdam Schiedam -- ommeland Leiden ommeland Dordrecht ommeland Eindhoven Helmond ommeland ++ Breda S-Hertogenbosch Tilburg ommeland Heerlen -- Maastricht Venlo ++ Sittard-Geleen ommeland Almere -- Lelystad TOTAAL WBA-regio's Overig Nederland ++ Nederland totaal Stijging t.o.v. voorgaande periode -- Daling t.o.v. voorgaande periode; Wisselend beeld t.o.v. voorgaande periode Blokjes zijn gearceerd in het geval er sprake is van zowel een absolute als een relatieve stijging resp. daling. Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 6/8

7 BIJLAGE C: Afgegeven vergunningen sociale woningbouw (verwachte uitval van 10% is niet in de cijfers verwerkt) Vergunningen in 2005 Vergunningen Anderszins^ Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen^ Overige marktwoningen + PO Totaal vergunningen Groningen 516 (50%) 207 (20%) 180 (17%) 132 (13%) (100%) ommeland 761 (41%) 39 (2%) 325 (18%) 723 (39%) (100%) Leeuwarden 16 (2%) 73 (9%) 299 (37%) 421 (52%) 809 (100%) ommeland 61 (26%) 9 (4%) 26 (11%) 142 (60%) 238 (100%) Emmen Emmen 153 (28%) 4 (1%) 95 (18%) 288 (53%) 540 (100%) Almelo 669 (40%) 64 (4%) 319 (19%) 604 (36%) (100%) Enschede 26 (9%) 1 (0%) 59 (20%) 205 (71%) 290 (100%) Hengelo 284 (46%) 14 (2%) 60 (10%) 255 (42%) 613 (100%) ommeland 253 (19%) 28 (2%) 97 (7%) 969 (72%) (100%) Zwolle 192 (20%) 142 (14%) 247 (25%) 397 (41%) 978 (100%) Kampen 142 (29%) 96 (20%) 18 (4%) 230 (47%) 486 (100%) Arnhem 94 (14%) 80 (12%) 188 (27%) 333 (48%) 696 (100%) Nijmegen 59 (9%) 71 (11%) 130 (20%) 403 (61%) 663 (100%) ommeland 437 (30%) 67 (5%) 232 (16%) 700 (49%) (100%) Deventer 81 (19%) 36 (8%) 19 (4%) 290 (68%) 426 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 104 (12%) 32 (4%) 312 (37%) 385 (46%) 834 (100%) ommeland 117 (20%) 51 (9%) 42 (7%) 364 (63%) 575 (100%) Utrecht 770 (23%) 119 (4%) 638 (19%) (54%) (100%) ommeland 285 (25%) 21 (2%) 119 (11%) 709 (63%) (100%) Amersfoort 153 (14%) 48 (4%) 158 (15%) 731 (67%) (100%) ommeland 36 (7%) 40 (8%) 61 (12%) 355 (72%) 493 (100%) Amsterdam (34%) (41%) 819 (13%) 765 (12%) (100%) Haarlemmermeer 101 (12%) 9 (1%) 33 (4%) 693 (83%) 836 (100%) Zaanstad 318 (20%) 22 (1%) 171 (11%) (68%) (100%) ommeland 279 (17%) 56 (3%) 305 (18%) (62%) (100%) Alkmaar 168 (18%) 238 (26%) 203 (22%) 302 (33%) 911 (100%) Haarlem 11 (3%) 236 (55%) 20 (5%) 159 (37%) 426 (100%) ommeland 639 (21%) 179 (6%) 454 (15%) (59%) (100%) S-Gravenhage 834 (39%) 147 (7%) 117 (6%) (48%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 0 (0%) 1 (0%) 77 (27%) 206 (73%) 284 (100%) ommeland 405 (21%) 61 (3%) 119 (6%) (70%) (100%) Rotterdam 704 (21%) 326 (10%) 716 (22%) (47%) (100%) Schiedam 364 (60%) 139 (23%) 6 (1%) 102 (17%) 611 (100%) ommeland (32%) 36 (1%) 257 (8%) (60%) (100%) Leiden 0 (0%) 51 (32%) 2 (2%) 105 (66%) 159 (100%) ommeland 124 (8%) 51 (3%) 74 (5%) (83%) (100%) Dordrecht 34 (6%) 12 (2%) 179 (34%) 304 (57%) 529 (100%) ommeland 74 (11%) 7 (1%) 75 (11%) 498 (76%) 654 (100%) 69 (9%) 108 (14%) 51 (6%) 571 (72%) 798 (100%) Eindhoven 263 (31%) 77 (9%) 159 (19%) 351 (41%) 849 (100%) Helmond 244 (20%) 25 (2%) 316 (26%) 619 (51%) (100%) ommeland 719 (33%) 77 (4%) 164 (8%) (56%) (100%) Breda 175 (14%) 121 (10%) 333 (27%) 622 (50%) (100%) S-Hertogenbosch 261 (25%) 104 (10%) 141 (13%) 556 (52%) (100%) Tilburg 261 (25%) 86 (8%) 40 (4%) 640 (62%) (100%) ommeland 739 (28%) 94 (4%) 252 (10%) (59%) (100%) Heerlen 155 (26%) 50 (8%) 0 (0%) 387 (65%) 592 (100%) Maastricht 157 (24%) 112 (17%) 36 (6%) 340 (53%) 645 (100%) Venlo 221 (44%) 71 (14%) 46 (9%) 161 (32%) 499 (100%) Sittard-Geleen 108 (15%) 255 (36%) 70 (10%) 283 (40%) 717 (100%) ommeland 163 (31%) 14 (3%) 196 (38%) 146 (28%) 520 (100%) Almere 298 (20%) 0 (0%) 500 (33%) 725 (48%) (100%) Lelystad 170 (27%) 5 (1%) 45 (7%) 414 (65%) 635 (100%) TOTAAL WBA-regio's (25%) (10%) (15%) (50%) (100%) Overig Nederland (25%) (6%) (15%) (55%) (100%) Nederland totaal (25%) (9%) (15%) (52%) (100%) * Prijsgrens van de verkochte goedkope nieuwbouwwoningen in 2005: ^ Deze cijfers zijn een schatting. Van de Anderszins worden bij het CBS niet de bijbehorende vergunningen geregistreerd. Ook de prijs van marktkoopwoningen wordt door de het CBS niet geregistreerd. Door de combinatie met MNW-cijfers is wel een goede schatting te geven Bron: CBS en Monitor Nieuwe Woningen (MNW) Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 7/8

8 Vergunningen in 2006 Vergunningen Anderszins^ Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen^ Overige marktwoningen + PO Totaal vergunningen Groningen 335 (21%) 324 (20%) 307 (19%) 655 (40%) (100%) ommeland 583 (29%) 43 (2%) 553 (27%) 853 (42%) (100%) Leeuwarden 34 (6%) 50 (9%) 192 (35%) 277 (50%) 553 (100%) ommeland 85 (25%) 13 (4%) 35 (10%) 209 (61%) 342 (100%) Emmen Emmen 202 (26%) 6 (1%) 207 (26%) 369 (47%) 784 (100%) Almelo 523 (40%) 51 (4%) 271 (21%) 459 (35%) (100%) Enschede 147 (49%) 1 (0%) 34 (11%) 120 (40%) 302 (100%) Hengelo 73 (19%) 9 (2%) 130 (33%) 182 (46%) 394 (100%) ommeland 871 (38%) 48 (2%) 419 (18%) 947 (41%) (100%) Zwolle 220 (21%) 150 (14%) 361 (35%) 306 (30%) (100%) Kampen 11 (2%) 127 (20%) 3 (1%) 504 (78%) 645 (100%) Arnhem 181 (28%) 75 (12%) 48 (7%) 345 (53%) 649 (100%) Nijmegen 223 (16%) 145 (11%) 202 (15%) 787 (58%) (100%) ommeland 356 (14%) 117 (5%) 633 (25%) (56%) (100%) Deventer 193 (26%) 62 (8%) 20 (3%) 461 (63%) 736 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 26 (3%) 30 (4%) 234 (30%) 490 (63%) 780 (100%) ommeland 298 (37%) 71 (9%) 62 (8%) 366 (46%) 798 (100%) Utrecht 414 (18%) 85 (4%) 448 (19%) (60%) (100%) ommeland 48 (6%) 15 (2%) 121 (15%) 647 (78%) 831 (100%) Amersfoort 491 (21%) 102 (4%) 231 (10%) (64%) (100%) ommeland 189 (23%) 68 (8%) 46 (6%) 524 (63%) 827 (100%) Amsterdam (22%) (41%) (22%) (15%) (100%) Haarlemmermeer 193 (20%) 10 (1%) 13 (1%) 736 (77%) 952 (100%) Zaanstad 312 (32%) 14 (1%) 118 (12%) 524 (54%) 968 (100%) ommeland 750 (26%) 97 (3%) 345 (12%) (59%) (100%) Alkmaar 126 (26%) 129 (26%) 23 (5%) 214 (44%) 493 (100%) Haarlem 400 (45%) 495 (55%) 17 (2%) -18 (-2%) 894 (100%) ommeland 344 (14%) 142 (6%) 269 (11%) (69%) (100%) S-Gravenhage (35%) 326 (7%) 442 (9%) (49%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 394 (35%) 2 (0%) 160 (14%) 567 (51%) (100%) ommeland 544 (16%) 103 (3%) 253 (8%) (73%) (100%) Rotterdam 260 (12%) 218 (10%) 499 (23%) (55%) (100%) Schiedam 83 (12%) 157 (23%) 64 (9%) 385 (56%) 689 (100%) ommeland 888 (23%) 42 (1%) 307 (8%) (68%) (100%) Leiden 93 (22%) 137 (32%) 0 (0%) 194 (46%) 424 (100%) ommeland 456 (26%) 60 (3%) 125 (7%) (64%) (100%) Dordrecht 145 (26%) 12 (2%) 144 (26%) 255 (46%) 557 (100%) ommeland 160 (11%) 16 (1%) 290 (19%) (69%) (100%) 30 (3%) 162 (14%) 153 (13%) 854 (71%) (100%) Eindhoven 157 (24%) 60 (9%) 60 (9%) 391 (59%) 668 (100%) Helmond 286 (31%) 19 (2%) 202 (22%) 411 (45%) 918 (100%) ommeland 539 (31%) 61 (4%) 107 (6%) (59%) (100%) Breda 340 (54%) 61 (10%) 67 (11%) 158 (25%) 626 (100%) S-Hertogenbosch 123 (17%) 69 (10%) 78 (11%) 435 (62%) 705 (100%) Tilburg 185 (12%) 124 (8%) 249 (17%) 934 (63%) (100%) ommeland 368 (16%) 83 (4%) 316 (14%) (67%) (100%) Heerlen 4 (2%) 21 (8%) 68 (27%) 156 (63%) 250 (100%) Maastricht 92 (20%) 81 (17%) 186 (40%) 108 (23%) 468 (100%) Venlo 85 (12%) 104 (14%) 281 (39%) 259 (36%) 728 (100%) Sittard-Geleen 47 (9%) 182 (36%) 16 (3%) 265 (52%) 511 (100%) ommeland 41 (8%) 14 (3%) 263 (52%) 187 (37%) 506 (100%) Almere 208 (17%) 0 (0%) 402 (32%) 647 (51%) (100%) Lelystad 0 (0%) 4 (1%) 127 (28%) 329 (72%) 461 (100%) TOTAAL WBA-regio's (22%) (10%) (17%) (51%) (100%) Overig Nederland (23%) (6%) (15%) (56%) (100%) Nederland totaal (22%) (9%) (17%) (53%) (100%) * Prijsgrens van de verkochte goedkope nieuwbouwwoningen in 2006: ^ Deze cijfers zijn een schatting. Van de Anderszins worden bij het CBS niet de bijbehorende vergunningen geregistreerd. Ook de prijs van marktkoopwoningen wordt door de het CBS niet geregistreerd. Door de combinatie met MNW-cijfers is wel een goede schatting te geven Bron: CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 8/8

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen

Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen In 2006 is de nieuwe subsidieregeling ten behoeve van bodemsaneringen op bedrijfsterreinen in werking getreden. De regeling vloeit voort uit de in 2001 gemaakte

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 212 Een rapport van nvm business Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Waar in de regio s West Noord, Oost en

Nadere informatie

AANMELDING CURSUS 2016

AANMELDING CURSUS 2016 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam (evt) Contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer e-mailadres CURSUS / CURSUSPRIJS* Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 ( 239,-) Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010

Bijlagenrapport. Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Bijlagenrapport Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Bijlagenrapport eindmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken ECORYS Nederland

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Informatieblad voor bedrijven In juni 2001 hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over een nieuwe regeling voor bodemsaneringen op bedrijfsterreinen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S 214 EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS In de verschillende regio s waren vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren terug,

Nadere informatie

regio s 2011 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2011 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 211 Een rapport van nvm business In 211 heeft de neerwaartse trend op de kantorenmarkt zich voortgezet. Toch is er niet alleen negatief nieuws. Zo ging het iets beter op de kantorenmarkt

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

REGIO S 2013 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2013 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Piet Lagas (Planbureau voor de leefomgeving) 1 Inhoud 1. Belang van Groen in de stad 2. Verdeling groen in G4 3. Straatbomen in de stad 4. Groene daken 5.

Nadere informatie

regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 21 Een rapport van nvm business In 21 heeft de neerwaartse trend op de kantorenmarkt zich voortgezet. Toch is er niet alleen negatief nieuws. Regio s als West Noord, West Zuid en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 726 Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen

Nadere informatie

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Bijlagenrapport eindmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken ECORYS Nederland BV Damo Holt Arjan Koopman Silvia van der Meij Gerlof Rienstra Wouter

Nadere informatie

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Piet Lagas 1 Inhoud 1. Belang van Groen in de stad 2. Verdeling groen in G4 3. Straatbomen in de stad 4. Groene daken 5. I have a dream - baten 6. Perspectieven

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Decentralisatie van de Jeugdzorg: voortgang in de voorbereidingen van de steden

Decentralisatie van de Jeugdzorg: voortgang in de voorbereidingen van de steden Decentralisatie van de Jeugdzorg: voortgang in de voorbereidingen van de steden Rapportage van een enquête onder steden (G32 en G4) Door: G32 Stedennetwerk In samenwerking met de afdeling S&O, gemeente

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland met cijfers van 2000 tot en met 2007 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2008/10 Gemeente Leiden Afdeling Strategie

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 Bijlagenrapport tussenmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014

TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014 TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014 september 2014 Voorwoord Tussen 2007 en 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in 2009

Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in 2009 Innovatie en Ruimte TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-02383 T + 31 15 269 68 29 F + 31 15 262 43 41 Info-BenO@tno.nl Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht Veelzijdig, duurzaam en doordacht In één dag geplaatst, met 15 jaar garantie! Ruiter Dakkapellen In de stijl van het huis! Dé dakkapelspecialist van Nederland nodigt u uit in één van de vele showrooms.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 34300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING Apollo 2014 :: Nederland 1 oktober 2014 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2014 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2014 Uitgevoerd in opdracht van Kences

Nadere informatie

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING Apollo 2015 :: Nederland 1 oktober 2015 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2015 Uitgevoerd in opdracht van Kences René van Hulle 1 oktober 2015 ABF Research

Nadere informatie

Rapportage EPA vignettenstudie

Rapportage EPA vignettenstudie Rapportage EPA vignettenstudie Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 1. Inleiding Aanleiding van de EPA vignettenstudie Op 5 december 2013 hebben de initiatiefnemers vanuit Altrecht (Rob de Jong) en Kwintes

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Nulmeting GSB III I 2005-2009. Doorstart van het grotestedenbeleid: waar staan we en waar gaan we naar toe?

Nulmeting GSB III I 2005-2009. Doorstart van het grotestedenbeleid: waar staan we en waar gaan we naar toe? Nulmeting GSB III I 2005-2009 Doorstart van het grotestedenbeleid: waar staan we en waar gaan we naar toe? Nulmeting GSB III 2005-2009 Doorstart van het grotestedenbeleid: waar staan we en waar gaan we

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie