Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon"

Transcriptie

1 Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Fax Sociale Woningbouw Datum Kenmerk DGW/S/ Uw brief Uw kenmerk 22 januari VROM-B-004 Geachte Voorzitter, Op 22 januari 2007 heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer schriftelijk (briefnummer 07-VROM-B-004) verzocht om, naar aanleiding van de brief over de voortgang van de uitvoering van de woningbouwafspraken d.d. 9 november 2006, de Kamer te informeren over de ontwikkeling van het aantal gebouwde sociale woningen per regio en als percentage van de totale woningproductie. Tevens is verzocht inzicht te geven in de verwachte productie van sociale woningen voor de komende periode. In mei heb ik u reeds geïnformeerd over de woningproductie in 2006 (kamerstuk XI nr 104) met daarbij specifieke aandacht voor de woningproductie door corporaties. Zoals in die brief aangekondigd zal ik u in deze brief informeren over de sociale woningbouw in de afzonderlijke regio s waarmee woningbouwafspraken zijn gemaakt én daarbij een uitsplitsing geven naar Stad en Ommeland. Deze brief bevat, conform de toezegging, alleen de achterliggende cijfers. In de nieuwbouwbrief die ik in november aan u doe toekomen, zal ik verder ingaan op de beleidsmatige kant van sociale woningbouw. In tegenstelling tot de aankondiging in de mei-brief dat u voor het zomerreces zal worden geïnformeerd over de uitkomsten WoON en Socrates (Woningmarktmodel) en de Woningbouwprognose , zullen deze onderwerpen nu in de nieuwbouwbrief van november aan de orde komen. Afbakening van het begrip Sociale Woningbouw Bij sociale woningbouw wordt primair gedacht aan nieuwbouwwoningen in zowel het huur- als het koopsegment, gebouwd door woningcorporaties. Woningcorporaties realiseren daarnaast nieuwe woningen door het ombouwen van bijv. kantoren naar woningen. Ook door het splitsen van woningen worden er nieuwe woningen gecreëerd. Woningen gerealiseerd door functieverandering of woningsplitsing worden aangeduid met de term productie anderszins en tellen mee voor de woningbouwafspraken. Het grootste deel van deze woningen wordt door corporaties gerealiseerd en is financieel bereikbaar voor de doelgroep van beleid en kan derhalve als sociaal worden getypeerd. Tot slot bouwen marktpartijen ook

2 koopwoningen onder de (peildatum 2006), de verantwoordingsgrens voor woningcorporaties. Deze goedkope marktkoopwoningen kunnen daarom ook als sociaal worden aangeduid. Afbakening van Stad versus Ommeland Een gemeente binnen een regio wordt tot de Stad gerekend indien het een G31-gemeente is óf meer dan inwoners heeft. De e gemeenten binnen de regio vormen het Ommeland. In de bijlagen bij deze brief zijn de achterliggende cijfers gegeven. In Bijlage A staan de regionale sociale woningbouwcijfers, uitgesplitst naar Stad en Ommeland voor de jaren 2000 t/m 2004 (jaargemiddelde over deze periode), 2005 en In 2006 is van de totale woningproductie 24% door corporaties nieuw gebouwd, is 9% (veelal door corporaties) op een andere wijze aan de voorraad toegevoegd en is 15% als goedkope marktkoopwoningen gerealiseerd. In Bijlage B wordt de ontwikkeling van de sociale woningbouw gegeven. Nationaal gezien zit de nieuwbouw door corporaties zowel in absolute als relatieve zin in de lift. In 2006 ligt het productieniveau van corporaties 12% hoger dan in 2005 en 35% hoger dan in het begin van deze eeuw. Het aandeel in de totale woningproductie is gestegen van 19% naar 24%. In de productie anderszins is, evenals in de goedkope marktkoopwoningen, geen duidelijke trend waar te nemen. Met de gehanteerde definitie van Sociale Woningbouw is er in 2006 een toename te zien van 15% t.o.v en van ruim 30% t.o.v. zo n 5 jaar geleden. Het relatieve aandeel is toegenomen van 45% naar 48% resp. van 40% naar 48%. Per regio is dit beeld uiteraard wisselend. In Bijlage C wordt de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren gegeven door middel van het aantal afgegeven vergunningen in 2005 resp Volgens het CBS is de doorlooptijd tussen de bouwvergunning en de gereedmelding van een nieuwe woning gemiddeld 18 maanden. De cijfers in bijlage C geven dus een inschatting van de jaarlijkse woningproductie t/m medio Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de vergunningen (zo n 10%) niet tot oplevering zal leiden als gevolg van bijv. herontwikkeling. Op grond van de afgegeven bouwvergunningen, rekening houdend met 10% uitval, zal het aantal nieuwbouwwoningen door corporaties in 2007 stijgen met 7%, maar daarna stabiliseren. Het aantal goedkope marktkoopwoningen zal in 2007 naar verwachting op een gelijk niveau liggen als in 2006, maar daarna mogelijk toenemen met zo n 25%. De Sociale Woningbouw zal dus naar verwachting blijven stijgen maar het aandeel in de totale woningproductie zal de komende jaren nauwelijks wijzigen. Tot slot wil ik nog wijzen op de Monitor Nieuwe Woningen ( een samenwerkingsverband tussen de Neprom, Aedes en WWI en de Thermometer Woningbouwafspraken waarmee de voortgang in alle stedelijke regio s wordt gevolgd. De Thermometer Woningbouwafspraken is te vinden op Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, drs. Ella Vogelaar Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 2/8

3 BIJLAGE A: Regionale sociale woningbouwcijfers, uitgesplitst naar Stad en Ommeland Jaargemiddelde 2000 t/m 2004 Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Overige marktwoningen + PO Totale woningproductie Groningen 79 (11%) 78 (11%) 124 (17%) 445 (61%) 726 (100%) ommeland 245 (22%) 20 (2%) 152 (14%) 688 (62%) (100%) Leeuwarden 34 (9%) 29 (8%) 42 (11%) 274 (72%) 379 (100%) ommeland 32 (10%) 8 (3%) 24 (7%) 250 (80%) 314 (100%) Emmen Emmen 22 (4%) 4 (1%) 59 (12%) 408 (83%) 493 (100%) Almelo 76 (23%) 17 (5%) 40 (12%) 195 (59%) 329 (100%) Enschede 163 (26%) 4 (1%) 181 (29%) 267 (43%) 615 (100%) Hengelo 57 (19%) 8 (3%) 17 (6%) 216 (73%) 297 (100%) ommeland 123 (12%) 15 (1%) 84 (8%) 807 (78%) (100%) Zwolle 127 (16%) 113 (15%) 209 (27%) 321 (42%) 770 (100%) Kampen 12 (9%) 1 (1%) 15 (11%) 103 (79%) 131 (100%) Arnhem 76 (19%) 73 (18%) 42 (10%) 211 (53%) 401 (100%) Nijmegen 78 (18%) 67 (15%) 105 (24%) 193 (44%) 443 (100%) ommeland 260 (18%) 63 (4%) 190 (13%) 910 (64%) (100%) Deventer 51 (8%) 30 (5%) 153 (25%) 384 (62%) 617 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 95 (16%) 20 (3%) 139 (23%) 340 (57%) 593 (100%) ommeland 138 (32%) 27 (6%) 27 (6%) 243 (56%) 434 (100%) Utrecht 428 (23%) 110 (6%) 221 (12%) (60%) (100%) ommeland 288 (16%) 47 (3%) 309 (17%) (64%) (100%) Amersfoort 128 (16%) 63 (8%) 128 (16%) 497 (61%) 817 (100%) ommeland 81 (19%) 16 (4%) 65 (16%) 254 (61%) 416 (100%) Amsterdam 905 (28%) (40%) 194 (6%) 817 (26%) (100%) Haarlemmermeer 285 (15%) 12 (1%) 278 (14%) (70%) (100%) Zaanstad 169 (24%) 18 (3%) 50 (7%) 478 (67%) 715 (100%) ommeland 201 (15%) 32 (2%) 256 (19%) 833 (63%) (100%) Alkmaar 143 (29%) 40 (8%) 61 (12%) 251 (51%) 494 (100%) Haarlem 49 (19%) 135 (52%) 21 (8%) 55 (21%) 260 (100%) ommeland 533 (24%) 102 (5%) 406 (18%) (54%) (100%) S-Gravenhage 615 (20%) 250 (8%) 440 (14%) (57%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 238 (28%) 2 (0%) 147 (17%) 471 (55%) 858 (100%) ommeland 359 (14%) 107 (4%) 195 (8%) (74%) (100%) Rotterdam 658 (26%) 315 (12%) 613 (24%) 946 (37%) (100%) Schiedam 28 (6%) 117 (26%) 74 (17%) 226 (51%) 445 (100%) ommeland 666 (22%) 40 (1%) 420 (14%) (63%) (100%) Leiden 20 (10%) 64 (31%) 10 (5%) 112 (54%) 206 (100%) ommeland 197 (19%) 31 (3%) 141 (14%) 670 (64%) (100%) Dordrecht 95 (31%) 19 (6%) 32 (10%) 164 (53%) 310 (100%) ommeland 88 (14%) 4 (1%) 66 (11%) 455 (74%) 614 (100%) 128 (19%) 27 (4%) 97 (14%) 433 (63%) 685 (100%) Eindhoven 344 (31%) 161 (14%) 112 (10%) 503 (45%) (100%) Helmond 60 (10%) 6 (1%) 20 (3%) 493 (85%) 579 (100%) ommeland 213 (13%) 87 (5%) 125 (8%) (74%) (100%) Breda 191 (21%) 31 (3%) 158 (17%) 548 (59%) 928 (100%) S-Hertogenbosch 179 (24%) 32 (4%) 91 (12%) 453 (60%) 754 (100%) Tilburg 199 (29%) 15 (2%) 150 (22%) 327 (47%) 692 (100%) ommeland 274 (18%) 44 (3%) 316 (20%) 913 (59%) (100%) Heerlen 30 (14%) 11 (5%) 60 (28%) 114 (53%) 215 (100%) Maastricht 49 (12%) 66 (15%) 36 (8%) 276 (65%) 427 (100%) Venlo 82 (20%) 47 (11%) 68 (16%) 219 (53%) 416 (100%) Sittard-Geleen 17 (9%) 13 (7%) 20 (11%) 129 (72%) 178 (100%) ommeland 96 (22%) 14 (3%) 91 (21%) 227 (53%) 427 (100%) Almere 798 (32%) 0 (0%) 733 (30%) 941 (38%) (100%) Lelystad 5 (1%) 3 (0%) 76 (12%) 539 (87%) 622 (100%) TOTAAL WBA-regio's (20%) (7%) (15%) (58%) (100%) Overig Nederland (17%) (5%) (11%) (65%) (100%) Nederland totaal (19%) (7%) (14%) (60%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen zijn resp (in 2000); (in 2001) (in 2002); (in 2003) en (in 2004). Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 3/8

4 2005 Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Overige marktwoningen + PO Totale woningproductie Groningen 174 (28%) 119 (19%) 175 (28%) 158 (25%) 626 (100%) ommeland 405 (29%) 25 (2%) 259 (19%) 709 (51%) (100%) Leeuwarden 138 (26%) 69 (13%) 77 (14%) 255 (47%) 539 (100%) ommeland 45 (14%) 5 (2%) 30 (10%) 233 (74%) 313 (100%) Emmen Emmen 212 (40%) 3 (1%) 16 (3%) 302 (57%) 533 (100%) Almelo 23 (11%) 0 (0%) 66 (31%) 122 (58%) 211 (100%) Enschede 587 (41%) 0 (0%) 302 (21%) 530 (37%) (100%) Hengelo 160 (34%) 13 (3%) 0 (0%) 294 (63%) 467 (100%) ommeland 172 (22%) 26 (3%) 12 (2%) 569 (73%) 779 (100%) Zwolle 127 (13%) 153 (16%) 125 (13%) 571 (58%) 976 (100%) Kampen 6 (4%) 0 (0%) 19 (11%) 139 (85%) 164 (100%) Arnhem 280 (39%) 10 (1%) 82 (11%) 349 (48%) 721 (100%) Nijmegen 356 (24%) 108 (7%) 291 (19%) 753 (50%) (100%) ommeland 364 (23%) 52 (3%) 108 (7%) (67%) (100%) Deventer 78 (16%) 68 (14%) 64 (13%) 264 (56%) 474 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 46 (20%) 16 (7%) 10 (4%) 159 (69%) 231 (100%) ommeland 73 (16%) 29 (6%) 40 (9%) 314 (69%) 456 (100%) Utrecht 696 (25%) 77 (3%) 234 (8%) (64%) (100%) ommeland 433 (27%) 15 (1%) 301 (19%) 833 (53%) (100%) Amersfoort 201 (15%) 49 (4%) 135 (10%) 962 (71%) (100%) ommeland 55 (14%) 67 (17%) 0 (0%) 273 (69%) 395 (100%) Amsterdam (19%) (53%) 438 (7%) (20%) (100%) Haarlemmermeer 317 (20%) 10 (1%) 276 (18%) 953 (61%) (100%) Zaanstad 348 (42%) 3 (0%) 128 (15%) 350 (42%) 829 (100%) ommeland 162 (22%) 11 (1%) 108 (14%) 465 (62%) 746 (100%) Alkmaar 98 (26%) 125 (33%) 31 (8%) 129 (34%) 383 (100%) Haarlem 278 (81%) 50 (14%) 5 (1%) 12 (4%) 345 (100%) ommeland (32%) 196 (6%) 592 (18%) (44%) (100%) S-Gravenhage 585 (25%) 125 (5%) 109 (5%) (65%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 354 (33%) 3 (0%) 87 (8%) 629 (59%) (100%) ommeland 241 (10%) 25 (1%) 120 (5%) (84%) (100%) Rotterdam 774 (26%) 263 (9%) 606 (21%) (44%) (100%) Schiedam 12 (3%) 104 (27%) 98 (25%) 174 (45%) 388 (100%) ommeland 377 (14%) 39 (1%) 380 (14%) (71%) (100%) Leiden 0 (0%) 23 (16%) 6 (4%) 118 (80%) 147 (100%) ommeland 278 (23%) 65 (5%) 50 (4%) 793 (67%) (100%) Dordrecht 0 (0%) 0 (0%) 195 (47%) 223 (53%) 418 (100%) ommeland 125 (14%) 20 (2%) 50 (6%) 699 (78%) 894 (100%) 68 (7%) 148 (15%) 60 (6%) 712 (72%) 988 (100%) Eindhoven 344 (56%) 1 (0%) 36 (6%) 237 (38%) 618 (100%) Helmond 62 (16%) 13 (3%) 19 (5%) 293 (76%) 387 (100%) ommeland 210 (21%) 14 (1%) 35 (3%) 756 (75%) (100%) Breda 39 (8%) 65 (13%) 70 (14%) 319 (65%) 493 (100%) S-Hertogenbosch 59 (8%) 137 (19%) 14 (2%) 499 (70%) 709 (100%) Tilburg 475 (25%) 327 (17%) 259 (14%) 852 (45%) (100%) ommeland 383 (24%) 47 (3%) 186 (12%) 960 (61%) (100%) Heerlen 20 (15%) 22 (16%) 47 (35%) 45 (33%) 134 (100%) Maastricht 49 (16%) 82 (27%) 0 (0%) 169 (56%) 300 (100%) Venlo 22 (10%) 34 (15%) 11 (5%) 155 (70%) 222 (100%) Sittard-Geleen 12 (2%) 156 (26%) 5 (1%) 423 (71%) 596 (100%) ommeland 216 (51%) 15 (4%) 109 (26%) 85 (20%) 425 (100%) Almere 173 (15%) 1 (0%) 339 (29%) 646 (56%) (100%) Lelystad 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 234 (100%) 235 (100%) TOTAAL WBA-regio's (23%) (11%) (12%) (54%) (100%) Overig Nederland (23%) (7%) (10%) (60%) (100%) Nederland totaal (23%) (10%) (12%) (56%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen in 2005: Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 4/8

5 2006 Nieuwbouw Goedkope* nieuwbouwmarktwoningewoningen + PO productie Overige markt- Totale woning- Anderszins Groningen 186 (28%) 139 (21%) 199 (30%) 139 (21%) 663 (100%) ommeland 389 (29%) 38 (3%) 354 (26%) 575 (42%) (100%) Leeuwarden 238 (35%) 44 (6%) 190 (28%) 207 (30%) 678 (100%) ommeland 71 (28%) 19 (7%) 20 (8%) 147 (57%) 257 (100%) Emmen Emmen 111 (33%) 3 (1%) 45 (13%) 180 (53%) 339 (100%) Almelo 236 (56%) 27 (6%) 10 (2%) 150 (35%) 423 (100%) Enschede 206 (28%) 0 (0%) 142 (19%) 385 (53%) 733 (100%) Hengelo 126 (36%) 5 (1%) 100 (29%) 120 (34%) 351 (100%) ommeland 295 (26%) 18 (2%) 138 (12%) 703 (61%) (100%) Zwolle 233 (24%) 126 (13%) 201 (21%) 403 (42%) 963 (100%) Kampen 65 (7%) 532 (58%) 98 (11%) 221 (24%) 916 (100%) Arnhem 172 (22%) 117 (15%) 149 (19%) 337 (44%) 775 (100%) Nijmegen 172 (15%) 110 (10%) 357 (32%) 479 (43%) (100%) ommeland 604 (36%) 108 (6%) 240 (14%) 736 (44%) (100%) Deventer 89 (16%) 34 (6%) 143 (26%) 282 (51%) 548 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 27 (4%) 9 (1%) 41 (6%) 595 (89%) 672 (100%) ommeland 110 (25%) 62 (14%) 37 (8%) 228 (52%) 437 (100%) Utrecht 985 (35%) 63 (2%) 471 (17%) (46%) (100%) ommeland 309 (38%) 15 (2%) 66 (8%) 415 (52%) 805 (100%) Amersfoort 118 (13%) 17 (2%) 149 (16%) 626 (69%) 910 (100%) ommeland 0 (0%) 13 (4%) 50 (14%) 287 (82%) 350 (100%) Amsterdam (31%) (31%) 906 (18%) 978 (20%) (100%) Haarlemmermeer 306 (26%) 23 (2%) 194 (17%) 648 (55%) (100%) Zaanstad 366 (34%) 14 (1%) 138 (13%) 549 (51%) (100%) ommeland 567 (35%) 98 (6%) 16 (1%) 941 (58%) (100%) Alkmaar 28 (13%) 84 (38%) 18 (8%) 94 (42%) 223 (100%) Haarlem 0 (0%) 402 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 402 (100%) ommeland 600 (19%) 208 (7%) 486 (16%) (58%) (100%) S-Gravenhage 515 (20%) 191 (7%) 251 (10%) (63%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 215 (20%) 0 (0%) 159 (14%) 726 (66%) (100%) ommeland 352 (15%) 92 (4%) 151 (7%) (74%) (100%) Rotterdam (36%) 300 (8%) 610 (17%) (38%) (100%) Schiedam 177 (36%) 76 (15%) 9 (2%) 233 (47%) 495 (100%) ommeland 270 (11%) 13 (1%) 206 (8%) (80%) (100%) Leiden 37 (8%) 243 (50%) 4 (1%) 202 (41%) 486 (100%) ommeland 263 (22%) 20 (2%) 142 (12%) 787 (65%) (100%) Dordrecht 75 (28%) 1 (0%) 97 (36%) 94 (35%) 267 (100%) ommeland 14 (3%) 1 (0%) 65 (15%) 365 (82%) 445 (100%) 20 (2%) 186 (22%) 54 (6%) 604 (70%) 864 (100%) Eindhoven 436 (38%) 143 (13%) 133 (12%) 426 (37%) (100%) Helmond 242 (30%) 14 (2%) 94 (12%) 451 (56%) 801 (100%) ommeland 418 (21%) 78 (4%) 194 (10%) (65%) (100%) Breda 134 (20%) 82 (13%) 9 (1%) 429 (66%) 654 (100%) S-Hertogenbosch 38 (5%) 49 (6%) 10 (1%) 731 (88%) 828 (100%) Tilburg 318 (32%) 57 (6%) 178 (18%) 445 (45%) 998 (100%) ommeland 468 (25%) 93 (5%) 250 (13%) (57%) (100%) Heerlen 35 (15%) 9 (4%) 16 (7%) 177 (75%) 237 (100%) Maastricht 22 (17%) 12 (9%) 0 (0%) 95 (74%) 129 (100%) Venlo 230 (46%) 80 (16%) 41 (8%) 149 (30%) 500 (100%) Sittard-Geleen 60 (7%) 591 (73%) 10 (1%) 144 (18%) 805 (100%) ommeland 180 (27%) 10 (2%) 211 (32%) 265 (40%) 666 (100%) Almere 264 (23%) 0 (0%) 347 (30%) 536 (47%) (100%) Lelystad 0 (0%) 6 (1%) 69 (17%) 327 (81%) 402 (100%) TOTAAL WBA-regio's (24%) (11%) (14%) (51%) (100%) Overig Nederland (22%) (5%) (14%) (59%) (100%) Nederland totaal (24%) (9%) (15%) (52%) (100%) * Prijsgrens van de opgeleverde goedkope nieuwbouwwoningen in 2006: Bron CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 5/8

6 BIJLAGE B: Ontwikkeling sociale woningbouw Nieuwbouw Anderszins Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen Abs. % Abs. % Abs. % Abs. Totale woningproductie Groningen ommeland Leeuwarden ommeland Emmen Emmen Stedendriehoek minus ROA Haaglanden Almelo Enschede -- Hengelo ++ ommeland Zwolle ++ Kampen Arnhem Nijmegen ommeland Deventer ++ Apeldoor ommeland Utrecht ommeland Amersfoort ommeland Amsterdam Haarlemmermeer Zaanstad ommeland Alkmaar Haarlem ommeland S-Gravenhage -- Zoetermeer ommeland -- Rotterdam Schiedam -- ommeland Leiden ommeland Dordrecht ommeland Eindhoven Helmond ommeland ++ Breda S-Hertogenbosch Tilburg ommeland Heerlen -- Maastricht Venlo ++ Sittard-Geleen ommeland Almere -- Lelystad TOTAAL WBA-regio's Overig Nederland ++ Nederland totaal Stijging t.o.v. voorgaande periode -- Daling t.o.v. voorgaande periode; Wisselend beeld t.o.v. voorgaande periode Blokjes zijn gearceerd in het geval er sprake is van zowel een absolute als een relatieve stijging resp. daling. Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 6/8

7 BIJLAGE C: Afgegeven vergunningen sociale woningbouw (verwachte uitval van 10% is niet in de cijfers verwerkt) Vergunningen in 2005 Vergunningen Anderszins^ Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen^ Overige marktwoningen + PO Totaal vergunningen Groningen 516 (50%) 207 (20%) 180 (17%) 132 (13%) (100%) ommeland 761 (41%) 39 (2%) 325 (18%) 723 (39%) (100%) Leeuwarden 16 (2%) 73 (9%) 299 (37%) 421 (52%) 809 (100%) ommeland 61 (26%) 9 (4%) 26 (11%) 142 (60%) 238 (100%) Emmen Emmen 153 (28%) 4 (1%) 95 (18%) 288 (53%) 540 (100%) Almelo 669 (40%) 64 (4%) 319 (19%) 604 (36%) (100%) Enschede 26 (9%) 1 (0%) 59 (20%) 205 (71%) 290 (100%) Hengelo 284 (46%) 14 (2%) 60 (10%) 255 (42%) 613 (100%) ommeland 253 (19%) 28 (2%) 97 (7%) 969 (72%) (100%) Zwolle 192 (20%) 142 (14%) 247 (25%) 397 (41%) 978 (100%) Kampen 142 (29%) 96 (20%) 18 (4%) 230 (47%) 486 (100%) Arnhem 94 (14%) 80 (12%) 188 (27%) 333 (48%) 696 (100%) Nijmegen 59 (9%) 71 (11%) 130 (20%) 403 (61%) 663 (100%) ommeland 437 (30%) 67 (5%) 232 (16%) 700 (49%) (100%) Deventer 81 (19%) 36 (8%) 19 (4%) 290 (68%) 426 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 104 (12%) 32 (4%) 312 (37%) 385 (46%) 834 (100%) ommeland 117 (20%) 51 (9%) 42 (7%) 364 (63%) 575 (100%) Utrecht 770 (23%) 119 (4%) 638 (19%) (54%) (100%) ommeland 285 (25%) 21 (2%) 119 (11%) 709 (63%) (100%) Amersfoort 153 (14%) 48 (4%) 158 (15%) 731 (67%) (100%) ommeland 36 (7%) 40 (8%) 61 (12%) 355 (72%) 493 (100%) Amsterdam (34%) (41%) 819 (13%) 765 (12%) (100%) Haarlemmermeer 101 (12%) 9 (1%) 33 (4%) 693 (83%) 836 (100%) Zaanstad 318 (20%) 22 (1%) 171 (11%) (68%) (100%) ommeland 279 (17%) 56 (3%) 305 (18%) (62%) (100%) Alkmaar 168 (18%) 238 (26%) 203 (22%) 302 (33%) 911 (100%) Haarlem 11 (3%) 236 (55%) 20 (5%) 159 (37%) 426 (100%) ommeland 639 (21%) 179 (6%) 454 (15%) (59%) (100%) S-Gravenhage 834 (39%) 147 (7%) 117 (6%) (48%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 0 (0%) 1 (0%) 77 (27%) 206 (73%) 284 (100%) ommeland 405 (21%) 61 (3%) 119 (6%) (70%) (100%) Rotterdam 704 (21%) 326 (10%) 716 (22%) (47%) (100%) Schiedam 364 (60%) 139 (23%) 6 (1%) 102 (17%) 611 (100%) ommeland (32%) 36 (1%) 257 (8%) (60%) (100%) Leiden 0 (0%) 51 (32%) 2 (2%) 105 (66%) 159 (100%) ommeland 124 (8%) 51 (3%) 74 (5%) (83%) (100%) Dordrecht 34 (6%) 12 (2%) 179 (34%) 304 (57%) 529 (100%) ommeland 74 (11%) 7 (1%) 75 (11%) 498 (76%) 654 (100%) 69 (9%) 108 (14%) 51 (6%) 571 (72%) 798 (100%) Eindhoven 263 (31%) 77 (9%) 159 (19%) 351 (41%) 849 (100%) Helmond 244 (20%) 25 (2%) 316 (26%) 619 (51%) (100%) ommeland 719 (33%) 77 (4%) 164 (8%) (56%) (100%) Breda 175 (14%) 121 (10%) 333 (27%) 622 (50%) (100%) S-Hertogenbosch 261 (25%) 104 (10%) 141 (13%) 556 (52%) (100%) Tilburg 261 (25%) 86 (8%) 40 (4%) 640 (62%) (100%) ommeland 739 (28%) 94 (4%) 252 (10%) (59%) (100%) Heerlen 155 (26%) 50 (8%) 0 (0%) 387 (65%) 592 (100%) Maastricht 157 (24%) 112 (17%) 36 (6%) 340 (53%) 645 (100%) Venlo 221 (44%) 71 (14%) 46 (9%) 161 (32%) 499 (100%) Sittard-Geleen 108 (15%) 255 (36%) 70 (10%) 283 (40%) 717 (100%) ommeland 163 (31%) 14 (3%) 196 (38%) 146 (28%) 520 (100%) Almere 298 (20%) 0 (0%) 500 (33%) 725 (48%) (100%) Lelystad 170 (27%) 5 (1%) 45 (7%) 414 (65%) 635 (100%) TOTAAL WBA-regio's (25%) (10%) (15%) (50%) (100%) Overig Nederland (25%) (6%) (15%) (55%) (100%) Nederland totaal (25%) (9%) (15%) (52%) (100%) * Prijsgrens van de verkochte goedkope nieuwbouwwoningen in 2005: ^ Deze cijfers zijn een schatting. Van de Anderszins worden bij het CBS niet de bijbehorende vergunningen geregistreerd. Ook de prijs van marktkoopwoningen wordt door de het CBS niet geregistreerd. Door de combinatie met MNW-cijfers is wel een goede schatting te geven Bron: CBS en Monitor Nieuwe Woningen (MNW) Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 7/8

8 Vergunningen in 2006 Vergunningen Anderszins^ Goedkope* nieuwbouwmarktwoningen^ Overige marktwoningen + PO Totaal vergunningen Groningen 335 (21%) 324 (20%) 307 (19%) 655 (40%) (100%) ommeland 583 (29%) 43 (2%) 553 (27%) 853 (42%) (100%) Leeuwarden 34 (6%) 50 (9%) 192 (35%) 277 (50%) 553 (100%) ommeland 85 (25%) 13 (4%) 35 (10%) 209 (61%) 342 (100%) Emmen Emmen 202 (26%) 6 (1%) 207 (26%) 369 (47%) 784 (100%) Almelo 523 (40%) 51 (4%) 271 (21%) 459 (35%) (100%) Enschede 147 (49%) 1 (0%) 34 (11%) 120 (40%) 302 (100%) Hengelo 73 (19%) 9 (2%) 130 (33%) 182 (46%) 394 (100%) ommeland 871 (38%) 48 (2%) 419 (18%) 947 (41%) (100%) Zwolle 220 (21%) 150 (14%) 361 (35%) 306 (30%) (100%) Kampen 11 (2%) 127 (20%) 3 (1%) 504 (78%) 645 (100%) Arnhem 181 (28%) 75 (12%) 48 (7%) 345 (53%) 649 (100%) Nijmegen 223 (16%) 145 (11%) 202 (15%) 787 (58%) (100%) ommeland 356 (14%) 117 (5%) 633 (25%) (56%) (100%) Deventer 193 (26%) 62 (8%) 20 (3%) 461 (63%) 736 (100%) Stedendriehoek Apeldoor 26 (3%) 30 (4%) 234 (30%) 490 (63%) 780 (100%) ommeland 298 (37%) 71 (9%) 62 (8%) 366 (46%) 798 (100%) Utrecht 414 (18%) 85 (4%) 448 (19%) (60%) (100%) ommeland 48 (6%) 15 (2%) 121 (15%) 647 (78%) 831 (100%) Amersfoort 491 (21%) 102 (4%) 231 (10%) (64%) (100%) ommeland 189 (23%) 68 (8%) 46 (6%) 524 (63%) 827 (100%) Amsterdam (22%) (41%) (22%) (15%) (100%) Haarlemmermeer 193 (20%) 10 (1%) 13 (1%) 736 (77%) 952 (100%) Zaanstad 312 (32%) 14 (1%) 118 (12%) 524 (54%) 968 (100%) ommeland 750 (26%) 97 (3%) 345 (12%) (59%) (100%) Alkmaar 126 (26%) 129 (26%) 23 (5%) 214 (44%) 493 (100%) Haarlem 400 (45%) 495 (55%) 17 (2%) -18 (-2%) 894 (100%) ommeland 344 (14%) 142 (6%) 269 (11%) (69%) (100%) S-Gravenhage (35%) 326 (7%) 442 (9%) (49%) (100%) Haaglanden Zoetermeer 394 (35%) 2 (0%) 160 (14%) 567 (51%) (100%) ommeland 544 (16%) 103 (3%) 253 (8%) (73%) (100%) Rotterdam 260 (12%) 218 (10%) 499 (23%) (55%) (100%) Schiedam 83 (12%) 157 (23%) 64 (9%) 385 (56%) 689 (100%) ommeland 888 (23%) 42 (1%) 307 (8%) (68%) (100%) Leiden 93 (22%) 137 (32%) 0 (0%) 194 (46%) 424 (100%) ommeland 456 (26%) 60 (3%) 125 (7%) (64%) (100%) Dordrecht 145 (26%) 12 (2%) 144 (26%) 255 (46%) 557 (100%) ommeland 160 (11%) 16 (1%) 290 (19%) (69%) (100%) 30 (3%) 162 (14%) 153 (13%) 854 (71%) (100%) Eindhoven 157 (24%) 60 (9%) 60 (9%) 391 (59%) 668 (100%) Helmond 286 (31%) 19 (2%) 202 (22%) 411 (45%) 918 (100%) ommeland 539 (31%) 61 (4%) 107 (6%) (59%) (100%) Breda 340 (54%) 61 (10%) 67 (11%) 158 (25%) 626 (100%) S-Hertogenbosch 123 (17%) 69 (10%) 78 (11%) 435 (62%) 705 (100%) Tilburg 185 (12%) 124 (8%) 249 (17%) 934 (63%) (100%) ommeland 368 (16%) 83 (4%) 316 (14%) (67%) (100%) Heerlen 4 (2%) 21 (8%) 68 (27%) 156 (63%) 250 (100%) Maastricht 92 (20%) 81 (17%) 186 (40%) 108 (23%) 468 (100%) Venlo 85 (12%) 104 (14%) 281 (39%) 259 (36%) 728 (100%) Sittard-Geleen 47 (9%) 182 (36%) 16 (3%) 265 (52%) 511 (100%) ommeland 41 (8%) 14 (3%) 263 (52%) 187 (37%) 506 (100%) Almere 208 (17%) 0 (0%) 402 (32%) 647 (51%) (100%) Lelystad 0 (0%) 4 (1%) 127 (28%) 329 (72%) 461 (100%) TOTAAL WBA-regio's (22%) (10%) (17%) (51%) (100%) Overig Nederland (23%) (6%) (15%) (56%) (100%) Nederland totaal (22%) (9%) (17%) (53%) (100%) * Prijsgrens van de verkochte goedkope nieuwbouwwoningen in 2006: ^ Deze cijfers zijn een schatting. Van de Anderszins worden bij het CBS niet de bijbehorende vergunningen geregistreerd. Ook de prijs van marktkoopwoningen wordt door de het CBS niet geregistreerd. Door de combinatie met MNW-cijfers is wel een goede schatting te geven Bron: CBS en Monitor Nieuwe Woningen Ministerie van VROM DGW/S/ Pagina 8/8

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017 Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties woningen woningen. Provincie Drenthe Assen 67.700 31.400 Woningvoorraad 32.900 33.700 33.700 Tussenwoning 448 16,7 166.000

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

BIJLAGEN. Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart

BIJLAGEN. Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart BIJLAGEN Betrekkelijke betrokkenheid Studies in sociale cohesie Sociaal en Cultureel Rapport 2008 Redactie: Paul Schnabel Rob Bijl Joep de Hart Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, december 2008 Bijlage

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 582 Besluit van 28 november 2011 tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011 2014 in

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten

Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten SZW 2 december 1998/nr. AM/ARV/98/35644 Directie Arbeidsmarkt Werkgelegenheid Gelet op artikel 137a, tweede lid, van de Algemene bijstandswet,

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden SZW «Wet inschakeling werkzoekenden» Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie Bijlagen Resultaten

Primair Onderwijs Onze referentie Bijlagen Resultaten >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 322 Kinderopvang 27 020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 327 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

31322 Kinderopvang Aanpak onderwijsachterstanden. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

31322 Kinderopvang Aanpak onderwijsachterstanden. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31322 Kinderopvang 27020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 327 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Deze eerste vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage een set van indicatoren

Nadere informatie

Vastgoedbericht juli 2010

Vastgoedbericht juli 2010 19 augustus 20 Vastgoedbericht juli 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Vastgoedbericht augustus 2010

Vastgoedbericht augustus 2010 Vastgoedbericht augustus 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Deze tweede vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2010

Vastgoedbericht oktober 2010 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Vastgoedbericht september 2010

Vastgoedbericht september 2010 Vastgoedbericht september 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Vastgoedbericht april 2010

Vastgoedbericht april 2010 Vastgoedbericht april 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht mei 2010

Vastgoedbericht mei 2010 Vastgoedbericht mei 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Na Amsterdam is Utrecht de stad met de meeste deelauto s. In deze stad staan meer auto s dan in Den Haag en Rotterdam samen.

Na Amsterdam is Utrecht de stad met de meeste deelauto s. In deze stad staan meer auto s dan in Den Haag en Rotterdam samen. Memo Van Datum Onderwerp Friso Metz Trends gedeeld autogebruik Doorkiesnummer Bijlage(n) 6-254 392 Opnieuw toename van deelauto s Het aantal deelauto s in Nederland is tussen september 28 en maart 29 met

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus LV Den Haag Parnassusplein 5 T

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus LV Den Haag Parnassusplein 5 T > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 www.rijksoverheid.nl Contactpersoon dhr. drs.

Nadere informatie

Leiden 2018 Atlas voor gemeenten

Leiden 2018 Atlas voor gemeenten Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden 2018 Atlas voor gemeenten Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 20 jaar de 50 grootste stedelijke

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

07UIT

07UIT gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas April 2014 Het bestand WoON is een subset uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het WoON meet bij één persoon van 18 jaar of ouder in een huishouden een groot

Nadere informatie

Plancapaciteit stedelijke regio's

Plancapaciteit stedelijke regio's Plancapaciteit stedelijke regio's 27 De capaciteit in woningbouwplannen en de haalbaarheid van de woningbouwafspraken 25-29 In opdracht van: Interprovinciaal Overleg (IPO) Contactpersoon: Gerard Milort

Nadere informatie

Aanpak van buurtoverlast

Aanpak van buurtoverlast Statistische Trends Aanpak van buurtoverlast Welk probleem moet van bewoners prioriteit krijgen? Kim Knoops Juni 2018 CBS Statistische Trends, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Top-7 van aan te pakken buurtproblemen

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

VANG NVFO. Afd- HUISHOUDELIJK AFVAL. Gemeente Delft Het college van burgemeester en wethouders Postbus ME DELFT

VANG NVFO. Afd- HUISHOUDELIJK AFVAL. Gemeente Delft Het college van burgemeester en wethouders Postbus ME DELFT VANG oou y. op HUISHOUDELIJK AFVAL Afd- rvvs* / Kopie Gemeèrite Delft ^ Retouradres Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT Kamer: 5.11 3 1 MRT 2016 DöO./bijlag» Gemeente Delft Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Analyse horeca

Analyse horeca Onderwerpen_3 Aantal cafés Binnen 5 km 757 739,3 730,1 726,6 692,3 Alkmaar 55,2 53,6 51,4 52,3 49,8 Alphen aan den Rijn 17,1 18,9 20,8 20,9 16 Delft 49,5 54 58,1 59,1 58,9 Dordrecht 43,3 39,9 40,8 40,1

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie Inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten SZW 19 december 1996/nr. AM/ARV/96/2710 Directie Arbeidsmarkt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 137a,

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Geacht college, geacht bestuur,

Geacht college, geacht bestuur, DGWWI Beleidsontwikkeling Woonlasten Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag de colleges van burgemeester & wethouders Interne postcode 220 de besturen van de toegelaten instellingen Aedes, de Vereniging

Nadere informatie

Voortgang woningbouw en inventarisatie bestemmingsplancapaciteit

Voortgang woningbouw en inventarisatie bestemmingsplancapaciteit Bijlage Voortgang woningbouw en inventarisatie bestemmingsplancapaciteit Deze bijlage bevat de voortgang van de uitvoering van de woningbouwafspraken en de resultaten van de door de provincies uitgevoerde

Nadere informatie

EXPERTS OP DE TOEKOMST VAN VASTGOED RESIDENTIAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDEX

EXPERTS OP DE TOEKOMST VAN VASTGOED RESIDENTIAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDEX EXPERTS OP DE TOEKOMST VAN VASTGOED RESIDENTIAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDEX OKTOBER 2018 SCHIEDAM WONINGBELEGGERS MEESTE LEVERT RENDEMENT OP Nog nooit lag het beleggingsvolume in woningen langjarig

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

Geacht college, geacht bestuur,

Geacht college, geacht bestuur, Directoraat-Generaal Wonen Beleidsontwikkeling Woonlasten Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag de colleges van burgemeester & wethouders Interne postcode 220 de besturen van de toegelaten instellingen

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming BELEIDSONDERZOEK Leidenincijfers draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden 2016 Atlas voor gemeenten Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 18 jaar de 50 grootste stedelijke

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

De rol van gemeenten bij Duurzame Ontwikkeling. John Dagevos Tilburg 4 februari 2015

De rol van gemeenten bij Duurzame Ontwikkeling. John Dagevos Tilburg 4 februari 2015 De rol van gemeenten bij Duurzame Ontwikkeling Tilburg 4 februari 2015 Opbouw presenta.e Wat bedoelen we met duurzame ontwikkeling? Hoe meten we duurzame ontwikkeling? Twee perspec:even: Vanuit de eigen

Nadere informatie

Samen realiseren pact

Samen realiseren pact 1/5 De kring gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, de plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Nederland 4e kwartaal 2018

Kantorenmarkt Nederland 4e kwartaal 2018 Opname De opname in het vierde kwartaal van 218 bedroeg circa 44. m², dit is vrijwel gelijk aan het derde kwartaal (49. m²). Ten opzichte van het vierde kwartaal in 217 lag de opname zo n 19% lager. Gemeten

Nadere informatie

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 212 Een rapport van nvm business Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Waar in de regio s West Noord, Oost en

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

AANMELDING CURSUS 2016

AANMELDING CURSUS 2016 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam (evt) Contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer e-mailadres CURSUS / CURSUSPRIJS* Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 ( 239,-) Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen

Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen In 2006 is de nieuwe subsidieregeling ten behoeve van bodemsaneringen op bedrijfsterreinen in werking getreden. De regeling vloeit voort uit de in 2001 gemaakte

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in 2008

Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in 2008 Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-03806 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland,

Nadere informatie