Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT"

Transcriptie

1 Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Deze eerste vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage een set van indicatoren opgenomen op basis waarvan SZW en VNG de ontwikkelingen van de bestuurlijke afspraken konden volgen. Deze eerste vervolgmeting is een vervolg op de nulmeting die op 27 mei 2002 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Deze eerste vervolgmeting dient vooral als achtergrondinformatie bij de tweede voortgangsrapportage Agenda voor de Toekomst. De vraag of de bestuurlijke afspraken worden gerealiseerd, wordt immers primair beantwoord via gegevens over de realisatie van de prestatieafspraken (over te realiseren aantallen trajecten en uitstroom uit trajecten naar werk) die SZW met individuele gemeenten heeft gemaakt. Op deze realisatiegegevens wordt in hoofdstuk 3 van de tweede voortgangsrapportage ingegaan. In de eerste vervolgmeting komen niet alle indicatoren terug. In een aantal gevallen bleken de indicatoren niet goed bruikbaar om conclusies te trekken (zoals de indicatoren over fraude). Ook is thans niet voor alle indicatoren nieuwe informatie in vergelijking met de nulmeting beschikbaar (zoals de indicatoren over cliëntenparticipatie en over ontheffingen). De vervolgmeting is gebaseerd op CBS-materiaal; het heeft de gemeenten geen extra inspanning gekost om dit materiaal te leveren. De tabellen zijn zoveel mogelijk op dezelfde wijze opgebouwd als bij nulmeting. Ook zijn gegevens uit de nulmeting - waar relevant - herhaald. Nieuw t.o.v. de nulmeting zijn de tabellen met gegevens over uitstroom naar werk. SZW zal waar mogelijk opvallende punten en trends uit de meting in evaluatiegesprekken met gemeenten aan de orde stellen. 1

2 Indicator 1: aantal bijstandsgerechtigden 1 Tabel 1: Aantal bijstandsgerechtigden en percentueel aandeel van de steden Juni 2001 (nulmeting) December 2001 Juni 2002 December 2002 Gemeente Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Amsterdam ,2% ,8% ,3% ,8% s-gravenhage ,7% ,7% ,9% ,9% Rotterdam ,8% ,7% ,8% ,7% Utrecht ,4% ,3% ,3% ,3% Almelo ,7% ,6% ,6% ,7% Arnhem ,7% ,8% ,8% ,8% Breda ,2% ,2% ,2% ,3% Deventer ,5% ,5% ,5% ,5% Dordrecht ,3% ,3% ,3% ,3% Eindhoven ,6% ,6% ,7% ,7% Enschede ,5% ,5% ,5% ,5% Groningen ,5% ,5% ,5% ,5% Haarlem ,0% ,9% ,9% ,9% Heerlen ,1% ,1% ,1% ,2% Helmond ,7% ,7% ,7% ,7% Hengelo ,5% ,5% ,5% ,5% s-hertogenbosch ,0% ,9% ,9% ,9% Leeuwarden ,1% ,1% ,1% ,1% Leiden ,9% ,9% ,9% ,9% Maastricht ,1% ,0% ,1% ,1% Nijmegen ,9% ,9% ,9% ,8% Schiedam ,8% ,8% ,8% ,8% Tilburg ,6% ,6% ,6% ,6% Venlo ,6% ,6% ,6% ,6% Zwolle ,7% ,7% ,7% ,7% Alkmaar ,7% ,7% ,7% ,7% Amersfoort ,7% ,7% ,7% ,7% Emmen ,7% ,7% ,7% ,7% Lelystad ,5% ,5% ,5% ,5% Zaanstad ,7% ,7% ,8% ,8% G ,0% ,6% ,3% ,7% G ,3% ,2% ,4% ,5% Rest Nederland ,7% ,3% ,4% ,8% Nederland ,0% ,0% ,0% ,0% Uit tabel 1 blijkt dat voor heel Nederland het aantal bijstandsgerechtigden sinds de nulmeting van medio 2001 is gedaald tot medio 2002, maar daarna een licht stijgende lijn vertoont. De verschillen tussen de (groepen van) gemeenten zijn echter groot. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht blijft de dalende trend zich sinds medio 2001 voortzetten, terwijl de ontwikkeling in Den Haag sinds medio 2002 een stijgende lijn vertoont. Ook het aandeel van de G4 in de totale bijstandspopulatie loopt terug van 33% naar 31,7%. De G-26 vertonen een zig-zag-lijn: 1 Het gaat hier om uitkeringen van thuiswonenden jonger dan 65 jaar met ABW periodiek algemeen, BBZ, IOAW en IOAZ. Bron: CBS (bijstandskenmerkenstatistiek), bewerking SZW. Dit geldt voor alle hiernavolgende tabellen, behalve voor die over uitstroom naar werk. Daar gaat het alleen om uitkeringen van thuiswonenden jonger dan 65 jaar met ABW periodiek algemeen. Bron is in dat geval SZW (zie ook de bijlage). 2

3 daling in december 2001 en medio 2002 en weer stijging ultimo Bij het aandeel van de G26 zet de stijging al medio 2002 in. Wanneer we (tabel 2) de gegevens vergelijken met een constant referentiepunt (nl. de nulmeting bij het begin van de AvdT medio 2001) dan blijkt dat er sinds die tijd voor heel Nederland sprake is van een dalende lijn in het aantal bijstandsgerechtigden. Ook hier zijn verschillen tussen gemeentegroepen. De G4 (met uitzondering van Den Haag 2 ) en de G26 vertonen i.h.a. een dalende trend, maar bij restgemeenten is sprake van een zig-zag patroon. Tabel 2: wijziging in aantallen bijstandsgerechtigden sinds nulmeting juni 2001 Gemeente verschil dec nulmeting verschil juni nulmeting verschil dec nulmeting Amsterdam s-gravenhage Rotterdam Utrecht Almelo Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo s-hertogenbosch Leeuwarden Leiden Maastricht Nijmegen Schiedam Tilburg Venlo Zwolle Alkmaar Amersfoort Emmen Lelystad Zaanstad G G Rest Nederland Nederland Dit kan te maken hebben met de grenscorrectie van s-gravenhage per

4 Indicator 2: alleenstaande ouders in de bijstand Tabel 3: aantal alleenstaande ouders in de bijstand en hun aandeel in de bijstandspopulatie Juni 2001 December 2001 Juni 2002 December 2002 Gemeente Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Amsterdam ,3% ,4% ,7% ,8% s-gravenhage ,2% ,0% ,1% ,1% Rotterdam ,7% ,9% ,7% ,6% Utrecht ,9% ,9% ,5% ,2% Almelo ,5% ,5% ,6% ,7% Arnhem ,0% ,5% ,4% ,3% Breda ,6% ,0% ,3% ,6% Deventer ,8% ,3% ,4% ,1% Dordrecht ,8% ,0% ,4% ,5% Eindhoven ,0% ,9% ,8% ,8% Enschede ,7% ,9% ,6% ,5% Groningen ,0% ,0% ,1% ,7% Haarlem ,4% ,0% ,3% ,6% Heerlen ,9% ,6% ,7% ,6% Helmond ,8% ,3% ,8% ,4% Hengelo ,0% ,2% ,1% ,5% s-hertogenbosch ,6% ,2% ,6% ,4% Leeuwarden ,5% ,2% ,0% ,4% Leiden ,1% ,6% ,7% ,5% Maastricht ,3% ,2% ,8% ,1% Nijmegen ,2% ,3% ,9% ,6% Schiedam ,4% ,4% ,3% ,4% Tilburg ,3% ,2% ,0% ,5% Venlo ,7% ,4% ,2% ,5% Zwolle ,1% ,6% ,2% ,9% Alkmaar ,4% ,9% ,9% ,5% Amersfoort ,6% ,0% ,6% ,9% Emmen ,9% ,5% ,2% ,0% Lelystad ,1% ,7% ,8% ,2% Zaanstad ,9% ,6% ,4% ,7% G ,9% ,0% ,1% ,0% G ,6% ,7% ,7% ,4% Rest Nederland ,4% ,9% ,1% ,8% Nederland ,0% ,9% ,0% ,8% Uit tabel 3 komt naar voren dat voor geheel Nederland circa 27 % van de bijstandspopulatie uit alleenstaande ouders bestaat. Dit percentage is in 2001 en 2002 vrij stabiel. Dit geldt ook voor de G4 en de G26 en de restgemeenten. In absolute aantallen is het aantal alleenstaande ouders in de bijstand gedaald. Dat patroon geldt ook voor de G4 (behalve voor Den Haag) en de G26. In tabel 4 staan de ontwikkelingen geschetst t.o.v. het vaste referentiepunt van de nulmeting in juni Daaruit blijkt dat het aantal alleenstaande ouders in de bijstand afneemt sinds de nulmeting, behalve bij Den Haag en enige G26 gemeenten. Het aandeel van de alleenstaande ouders in de bijstand daalt echter voor heel Nederland marginaal, met 0,3 procentpunt ultimo 2002 t.o.v. de nulmeting, al zijn er verschillen tussen de steden. Deze marginale daling 4

5 betekent dat de afname van het aantal alleenstaande ouders in de bijstand gelijke tred houdt met de afname van de totale bijstandspopulatie, hetgeen ook de bedoeling van het beleid is. Tabel 4: wijziging in aantallen en aandeel 3 alleenstaande ouders in de bijstand sinds nulmeting juni 2001 Verschil dec nulmeting Verschil juni nulmeting Verschil dec nulmeting Gemeente Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Amsterdam ,1% ,4% ,5% s-gravenhage -75-0,1% 10 0,0% 30-0,1% Rotterdam ,1% ,0% ,1% Utrecht -50-0,1% ,5% ,8% Almelo -25 0,0% -45-0,9% -30-0,8% Arnhem 30 0,5% 45 0,4% 75 0,3% Breda -10-0,6% 0-0,3% 35 0,0% Deventer -5 0,5% -10 0,6% -25 0,3% Dordrecht -20 0,2% -25 0,6% -15 0,7% Eindhoven -20-0,1% -20-0,2% -15-0,2% Enschede -5 0,2% -40-0,1% -25-0,2% Groningen -40 0,1% -55 0,1% -85-0,3% Haarlem -45-0,5% -65-0,2% -70-0,8% Heerlen 10-0,3% 10-0,2% 35-0,3% Helmond -15-0,5% -5 0,1% -10-0,4% Hengelo -20-0,8% -15-0,9% -30-2,5% s-hertogenbosch -25-0,4% -20 0,0% -65-1,2% Leeuwarden -30-0,2% -50-0,5% -35-0,1% Leiden 0 0,5% -5 0,6% -10 0,4% Maastricht -40 0,0% -5 0,5% -20-0,2% Nijmegen -20 0,1% -80-0,3% ,6% Schiedam -30 0,0% -65-0,1% ,0% Tilburg 20 0,9% -5 0,7% 5 1,2% Venlo -15-0,3% -20 0,6% -50-1,1% Zwolle 15 0,5% 50 1,1% 65 0,7% Alkmaar -50-0,5% -45-0,5% -60-1,0% Amersfoort 15 0,4% -5-0,1% 15 0,3% Emmen -15-0,5% -20-0,7% -5-0,9% Lelystad -10-0,4% 0-1,3% 30-0,9% Zaanstad -10-0,3% -15-0,5% 20 0,7% G ,1% ,2% ,1% G ,0% ,0% ,2% Rest Nederland ,5% ,3% ,6% Nederland ,2% ,1% ,3% 3 Verandering van het aandeel alleenstaande ouders in de bijstand in procentpunten. 5

6 Indicator 3: (niet-westerse) allochtonen 4 in de bijstand Ultimo 2001 bestond de gehele Nederlandse bijstandspopulatie voor 55% uit autochtonen, voor 34% uit niet-westerse allochtonen en voor 11% uit westers allochtonen. In 2002 waren deze cijfers hetzelfde. Tabel 5 gaat in op de niet-westerse allochtonen. Met 53% tot 54% hebben de G4 naar verhoud ing het grootste aandeel niet-westerse allochtonen in de bijstand. Dit ligt circa 20%- punt hoger dan het landelijke percentage (34%). Met name in Amsterdam is het absolute aantal niet-westerse allochtonen in de bijstand gedaald. Het aandeel van niet-westerse allochtonen in de bijstand blijft in de periode vrij stabiel (zie de percentages in de laatste kolom). 4 Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland is geboren. Binnen de groepering van allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar land van herkomst. Dit land bepaalt de herkomstgroepering. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn of haar geboorteland beschouwd als het land van herkomst. Van een in Nederland geboren allochtoon wordt het geboorteland van de moeder beschouwd als zijn of haar land van herkomst, indien de moeder niet in Nederland is geboren. Indien betrokkene alsmede diens moeder in Nederland zijn geboren, dan wordt het geboorteland van de vader beschouwd als zijn of haar land van herkomst. Er worden op deze wijze twee categorieën allochtonen onderscheiden: Westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen in Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan en Oceanië (onder meer Australië, Nieuw-Zeeland). Niet-westerse allochtonen. Deze groep bestaat uit de overige landen. Op deze laatste groep zijn de tabellen gericht 6

7 Tabel 5: aantal niet-westerse allochtonen in de bijstand, hun aandeel in de bijstandspopulatie en het verschil Ultimo 2001 Ultimo 2002 Verschil Gemeente Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel 5 Amsterdam % % % s-gravenhage % % 185 0% Rotterdam % % 170 1% Utrecht % % -5 1% Almelo % % 45 1% Arnhem % % 175 1% Breda % % 35 0% Deventer % % -10 0% Dordrecht % % -60-1% Eindhoven % % 75 1% Enschede % % 10 0% Groningen % % 15 0% Haarlem % % 5 1% Heerlen % % 20 0% Helmond % % 20 1% Hengelo % % 35 0% s-hertogenbosch % % 30 1% Leeuwarden % % 5 0% Leiden % % 10 1% Maastricht % % 90 2% Nijmegen % % -80 0% Schiedam % % % Tilburg % % -35 0% Venlo % % -5 0% Zwolle % % 35 0% Alkmaar % % 40 2% Amersfoort % % 20 1% Emmen % % 40 1% Lelystad % % 80 2% Zaanstad % % 5 0% G % % % G % % 485 0% Rest Nederland % % % Nederland % % 40 0% 5 Verandering van het aandeel niet-westerse allochtonen in de bijstand in procentpunten. 7

8 Indicator 4: nieuwe instroom 6 laatste 12 maanden Tabel 6: omvang nieuwe instroom in de bijstand in 2001 en 2002, aandeel in de bijstandspopulatie 7 en het verschil Gemeente Jaar 2001 Jaar 2002 Verschil Nieuwe Nieuwe instroom Aandeel instroom Aandeel Aantal Aandeel 8 Amsterdam ,6% ,6% ,0% s-gravenhage ,9% ,6% 490 2,7% Rotterdam ,8% ,6% 190 0,8% Utrecht ,1% ,6% 65 1,5% Almelo ,3% ,9% 90 4,6% Arnhem ,0% ,3% 215 3,3% Breda ,7% ,5% 40 0,8% Deventer ,6% ,6% 5 1,0% Dordrecht ,0% ,7% -45-0,3% Eindhoven ,0% ,1% 90 2,1% Enschede ,5% ,5% 135 3,0% Groningen ,1% ,1% 185 3,0% Haarlem ,4% ,5% 0 1,1% Heerlen ,6% ,5% 10-0,1% Helmond ,9% ,8% 85 3,9% Hengelo ,0% ,7% 110 6,7% s-hertogenbosch ,7% ,6% 45 1,9% Leeuwarden ,7% ,7% -70-1,0% Leiden ,8% ,8% 20 1,0% Maastricht ,3% ,8% 145 4,5% Nijmegen ,0% ,1% -50 0,1% Schiedam ,0% ,6% -95-2,4% Tilburg ,9% ,4% 145 3,5% Venlo ,3% ,5% 30 1,2% Zwolle ,3% ,8% 80 2,5% Alkmaar ,5% ,1% -5 0,6% Amersfoort ,2% ,2% 0 0,0% Emmen ,4% ,6% 205 8,2% Lelystad ,6% ,9% 85 4,3% Zaanstad ,8% ,7% 40 1,9% G ,3% ,3% 285 1,0% G ,2% ,2% ,0% Rest Nederland ,1% ,0% 980 0,9% Nederland ,5% ,8% ,3% 6 Ten opzichte van instroomindicator 4 in de nulmeting is de definitie van nieuwe en herhaalde instroom gewijzigd, waardoor een vergelijking met de nulmeting over het jaar 2000 niet mogelijk is. Wel wordt hier de vergelijking 2001 en 2002 gepresenteerd. Aanvankelijk werd onder nieuwe instroom verstaan de clienten die voor het eerst in het betreffende kalenderjaar instroomden. Onder nieuwe instromers wordt nu verstaan cliënten, die twaalf maanden voorafgaand aan de uitkering geen bijstand hebben ontvangen. Cliënten die wel bijstandafhankelijk zijn geweest in de twaalf maanden voorafgaand aan de eerste betaling worden tot de herhaalde instroom gerekend (zie ook indicator 12). 7 Als percentage van de gemiddelde bijstandspopulatie in het betreffende jaar (gemiddelde van begin- en eindstand). 8 Verandering van het aandeel nieuwe instroom in de bijstand in procentpunten. 8

9 Uit tabel 6 blijkt dat tussen 2001 en 2002 de instroom met 2765 is verhoogd (1,3%-punt). Uitzondering vormen o.a. Amsterdam en Schiedam, waar de instroom is afgenomen. De nieuwe instroom maakt voor heel Nederland circa een vijfde uit van het gemiddelde bestand. In de G4 ligt dit aandeel echter lager en bij de G26 en in de rest van Nederland ligt dit i.h.a. hoger. In de verhoogde instroomcijfers weerspiegelt zich mogelijkerwijs de verslechterende conjunctuur. De verhouding tussen nieuwe instroom en het gemiddelde aantal bijstandsontvangenden moet echter ook bezien worden in relatie tot de uitstroom. De kans om de bijstand weer te verlaten is namelijk het grootst bij bijstandsgerechtigden die onlangs zijn ingestroomd. Deze kans neemt af naarmate men langer een bijstandsuitkering heeft. Een relatief grote instroom betekent dat naar verhouding het aantal kortdurende uitkeringen groot is, met als gevolg een relatief grote uitstroom. Uiteraard is de ontwikkeling van de uitstroom niet geheel gelijk aan die van de instroom. Dit blijkt uit de lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden gedurende 2002 (tabel 1). 9

10 Indicator 6: uitstroom naar werk 9, 10 Tabel 7: percentage uitstroom naar werk 2e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2002 Gemeente waarvan naar waarvan naar waarvan naar naar werk regulier werk naar werk regulier werk naar werk regulier werk Amsterdam s-gravenhage Rotterdam Utrecht Almelo Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo s-hertogenbosch Leeuwarden Leiden Maastricht Nijmegen Schiedam Tilburg Venlo Zwolle Alkmaar Amersfoort Emmen Lelystad Zaanstad G G Rest Nederland Nederland Uit tabel 7 blijkt dat (op landelijk niveau) van de uitstroom in het tweede halfjaar van 2001 ongeveer 41 procent uitstroom naar werk betrof. Dit percentage daalt tot 37 procent in het eerste en 30 procent in het tweede halfjaar van Voor de G4, G26 en de restgemeenten vinden we vergelijkbare patronen. Het percentage uitstroom naar werk is wel wat lager voor de G4, maar dan met name voor Amsterdam en Utrecht. Bij uitstroom naar werk gaat het landelijk gezien in ongeveer 82 procent van de gevallen om uitstroom naar regulier werk (en dus in 18 procent van de gevallen om uitstroom naar gesubsidieerd werk). Dit percentage is 9 Uitstroom naar (regulier en gesubsidieerd) werk als percentage van de totale uitstroom. 10 Uitstroom naar regulier werk als percentage van de totale uitstroom naar werk. 10

11 redelijk constant in de tijd en blijkt wat lager te zijn voor de G4 en dan met name voor Amsterdam (niet in het tweede halfjaar van 2001) en s-gravenhage (voor Utrecht is het percentage juist heel hoog). Indicator 7: uitstroom naar werk van alleenstaande ouders 11, 12 Tabel 8: percentage uitstroom naar werk van alleenstaande ouders 2e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2002 Gemeente waarvan naar waarvan naar waarvan naar naar werk regulier werk naar werk regulier werk naar werk regulier werk Amsterdam s-gravenhage Rotterdam Utrecht Almelo Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo s-hertogenbosch Leeuwarden Leiden Maastricht Nijmegen Schiedam Tilburg Venlo Zwolle Alkmaar Amersfoort Emmen Lelystad Zaanstad G G Rest Nederland Nederland Uit tabel 8 blijkt dat het percentage uitstroom naar werk van alleenstaande ouders daalt van 35 procent in het tweede halfjaar van 2001 tot 23 procent in het tweede halfjaar van De cijfers voor de G4, G26 en de restgemeenten wijken hier niet veel van af. Op landelijk niveau 11 Uitstroom naar werk als percentage van de totale uitstroom. 12 Uitstroom naar regulier werk als percentage van de totale uitstroom naar werk. 11

12 ligt het percentage voor de uitstroom naar werk van alleenstaande ouders circa 7 procentpunt lager dan het totale percentage uitstroom naar werk (zie tabel 7). De uitstroom naar regulier werk is in de onderzoeksperiode voor heel Nederland redelijk constant en bedraagt 81 procent van de uitstroom naar werk. Hiermee is het percentage uitstroom naar regulier werk voor alleenstaande ouders iets lager dan het algemene percentage uitstroom naar regulier werk. Indicator 8: uitstroom naar werk van niet-westerse allochtonen 13 14, 15 Tabel 9: percentage uitstroom naar werk van niet-westerse allochtonen 2e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2002 Gemeente waarvan naar waarvan naar waarvan naar naar werk regulier werk naar werk regulier werk naar werk regulier werk Amsterdam s-gravenhage Rotterdam Utrecht Almelo Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo s-hertogenbosch Leeuwarden Leiden Maastricht Nijmegen Schiedam Tilburg Venlo Zwolle Alkmaar Amersfoort Emmen Lelystad Zaanstad G G Rest Nederland Nederland Zie voetnoot 4 voor de definitie van (niet-westerse) allochtonen. 14 Uitstroom naar werk als percentage van de totale uitstroom. 15 Uitstroom naar regulier werk als percentage van de totale uitstroom naar werk. 12

13 Het percentage uitstroom naar werk van niet-westerse allochtonen loopt terug van 42 procent in het tweede halfjaar van 2001 tot 32 procent in het tweede halfjaar van Dit dalende patroon wordt ook gevolgd door de groepen van gemeenten, met uitzondering van de G26, waar het percentage voor het eerste halfjaar van 2002 hoger ligt dan het percentage voor het tweede halfjaar van Vergeleken met de algemene uitstroom naar werk (zie tabel 7) ligt het percentage uitstroom naar werk van niet-westerse allochtonen iets hoger voor heel Nederland. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor de verschillende groepen gemeenten. In het tweede halfjaar van 2001 stroomde in heel Nederland ongeveer 83 procent van de nietwesterse allochtone uitstromers uit naar een reguliere baan. Dit percentage neemt in het eerste halfjaar van 2002 af tot 80 procent en stijgt in het tweede halfjaar van 2002 weer iets tot zo n 81 procent. Daarmee is het percentage uitstroom naar reguliere arbeid voor niet-westerse allochtonen iets lager dan gemiddeld. Ook hier blijkt de uitstroom naar regulier werk relatief het kleinst te zijn voor de G4 (met name Amsterdam en s-gravenhage). 13

14 Indicator 12: herhaalde instroom (aantal draaideurcliënten) 16 Tabel 10: omvang herhaalde instroom in de bijstand in 2001 en 2002, aandeel in de totale instroom en het verschil Gemeente Jaar 2001 Jaar 2002 Verschil Herhaalde Herhaalde instroom Aandeel 17 instroom Aandeel Aantal Aandeel 18 Amsterdam ,6% ,1% 475 5,5% s-gravenhage ,7% ,5% -85-3,2% Rotterdam ,6% ,5% -75-1,1% Utrecht ,0% ,0% -25-2,0% Almelo ,7% ,2% -20-7,5% Arnhem ,1% ,8% -85-6,3% Breda ,1% ,4% 30 0,3% Deventer ,2% 90 17,8% -20-3,4% Dordrecht ,6% ,2% -5 0,6% Eindhoven ,3% ,4% 80 1,1% Enschede ,8% ,7% -35-4,1% Groningen ,1% ,3% -40-2,8% Haarlem ,3% ,4% -10-0,9% Heerlen ,8% ,9% 5 0,1% Helmond ,8% ,0% -25-6,8% Hengelo ,4% 85 14,5% -15-5,9% s-hertogenbosch ,3% ,2% 25 0,9% Leeuwarden ,4% ,1% 100 6,7% Leiden ,6% ,0% -15-2,6% Maastricht ,2% ,2% 25-2,0% Nijmegen ,9% ,6% -25-0,3% Schiedam ,5% ,8% -50-2,7% Tilburg ,0% ,5% ,5% Venlo ,2% ,3% -85-8,9% Zwolle ,0% ,5% -20-4,5% Alkmaar ,4% ,6% 0 0,2% Amersfoort ,7% ,6% 10 0,9% Emmen ,5% ,4% -45-9,1% Lelystad 80 15,7% ,6% 30 1,9% Zaanstad ,2% ,8% -10-2,4% G ,8% ,4% 285 0,6% G ,2% ,5% ,7% Rest Nederland ,9% ,8% 230-0,1% Nederland ,7% ,1% 60-0,6% In 2001 zijn cliënten binnen twaalf maanden na een eerdere uitkeringsbeëindiging opnieuw bijstandafhankelijk. Dat betekent dat bijna een van de vier instromers in 2001 een draaideurcliënt is (23,7%). In 2002 ligt dit percentage in het algemeen lager. Uitzondering vormt o.m. Amsterdam waar sprake is van een stijging met 5,5%-punt. 16 Zie noot Aandeel in de totale instroom, waarbij totale instroom staat voor de som van nieuwe instroom (indicator 4) en herhaalde instroom. 18 Verandering van het aandeel herhaalde instroom in procentpunten. 14

15 Tabel 11: draaideurratio 2001 en 2002 en het verschil Gemeente gem. uitstroom 2000/2001 draaideurratio 2001 gem. uitstroom 2001/2002 draaideurratio 2002 verschil draaideurratio Amsterdam ,5% ,3% 4,8% s-gravenhage ,1% ,9% 1,8% Rotterdam ,6% ,0% 0,4% Utrecht ,2% ,1% 1,9% Almelo ,2% ,8% 0,6% Arnhem ,3% ,9% -1,4% Breda ,4% ,4% 4,0% Deventer ,4% ,8% -0,6% Dordrecht ,8% ,7% 1,9% Eindhoven ,6% ,2% 6,6% Enschede ,2% ,5% 1,3% Groningen ,0% ,9% 1,9% Haarlem ,4% ,4% 2,0% Heerlen ,8% ,1% 3,3% Helmond ,5% ,0% -0,5% Hengelo ,0% ,3% 1,3% s-hertogenbosch ,5% ,5% 4,0% Leeuwarden ,3% ,2% 7,9% Leiden ,2% ,7% 0,5% Maastricht ,9% ,6% 4,7% Nijmegen ,6% ,3% 1,7% Schiedam ,1% ,3% -3,8% Tilburg ,9% ,1% -7,8% Venlo ,1% ,3% -6,8% Zwolle ,0% ,1% 1,1% Alkmaar ,0% ,3% 3,3% Amersfoort ,0% ,0% 3,0% Emmen ,1% ,4% -0,7% Lelystad ,3% ,8% 7,5% Zaanstad ,8% ,9% 0,1% G ,3% ,7% 2,4% G ,8% ,3% 1,5% Rest Nederland ,7% ,1% 3,4% Nederland ,5% ,2% 2,7% De draaideurratio is een maatstaf voor de duurzaamheid van de uitstroom. De ratio is berekend door de herhaalde instroom voor 2001 resp uit tabel 10 te delen door de gemiddelde 20 uitstroom van 2000/2001 resp. 2001/2002. Een laag percentage houdt in dat een 19 Verschil draaideurratio 2002 minus draaideurratio 2001 in procentpunten. 20 Omdat van iedere instromer wordt nagegaan of de cliënt in twaalf voorafgaande maanden al eerder bijstandafhankelijk is geweest, moet ook de uitstroom van 2000 resp bij de evaluatie worden betrokken. Immers, een draaideurcliënt die in januari 2001 resp opnieuw een uitkering krijgt, stroomt opnieuw in de bijstand na eerder te zijn uitgestroomd in januari 2000 resp. januari 2001 of in de maanden daarna. Zo ook een draaideurcliënt die in december 2001 resp opnieuw een uitkering krijgt, stroomt opnieuw in de bijstand na al eens te zijn uitgestroomd in december 2000 resp. december 2001 of in de maanden erna. Daarom wordt bij de bepaling van de draaideurratio als maatstaf voor de duurzaamheid van de uitstroom, de uitkeringsbeëindigingen van zowel 2000 als 2001 resp als 2002 betrokken.voor de goede orde: het gaat hier om uitstroom i.h.a., dus niet specifiek om uitstroom naar werk na een AvdT traject. 15

16 klein deel van de uitstroom binnen twaalf maanden opnieuw bijstandsafhankelijk is. Een hoog percentage betekent dat een groot deel van de uitstroom binnen twaalf maanden opnieuw bijstandsontvangend is en dat de uitstroom weinig duurzaam is gebleken. Tabel 11 laat zien dat over de gehele linie de draaideurratio is toegenomen (met 2,7%-punt), met name in de G4 (A dam: 4,8%-punt) en in de rest van Nederland (3,4%-punt). 16

17 Bijlage A: Toelichting op de gegevens uitstroom naar werk De bestaande bijstandskenmerkenstatistiek zou op basis van de vraagstelling ook de beoogde informatie moeten kunnen opleveren voor de indicatoren betreffende de uitstroom naar werk. Echter, bij de samenstelling van de set indicatoren voor de voortgangsnota 2002 werd van het CBS vernomen dat het niet mogelijk was om deze indicatoren op een betrouwbare wijze via de bijstandskenmerkenstatistiek vast te stellen. Daarom is voor deze indicatoren de volgende alternatieve werkwijze toegepast: Er is een koppeling tot stand gebracht tussen het uitstroombestand Abw en het UWV-bestand met gegevens over personen waarvoor premies worden betaald. Daarbij werd een uitstromer als uitstromer naar werk gecategoriseerd indien deze binnen een zekere periode bij het UWVbestand werd opgevoerd als persoon waarvoor een werkgever was gestart met premiebetaling. Teneinde een splitsing in uitstroom naar regulier of gesubsidieerd werk te krijgen, werd dit bestand met uitstromers naar werk vervolgens afgezet tegen bestanden met WIW- en I/Dbanen. Voordeel van de hier toegepaste werkwijze is dat voor elke gemeente dezelfde methodiek wordt toegepast, waarmee ook vergelijkbare resultaten worden verkregen zonder dat gemeenten daarvoor extra inspanningen hebben moeten leveren. Een nadeel van deze werkwijze is dat hiermee geen inzicht wordt verkregen in de uitstroom die verband houdt met het verwerven van een inkomen uit zelfstandige arbeid. Bij het uitvoeren van deze bestandskoppelingen moest vooraf een aantal arbitraire beslissingen worden genomen, die van invloed zullen zijn op het gevonden resultaat. De hierbij gemaakte keuzes en de resultaten zijn aan de gemeenten voorgelegd voorafgaand aan deze publicatie. 17

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Deze tweede vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie. Ministerie van SZW Juni 2008

Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie. Ministerie van SZW Juni 2008 Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie Ministerie van SZW Juni 2008 Samenvatting December 2007 is de eindevaluatie van de WWB gepresenteerd. In bijgaande rapportage zijn de nieuwste

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Tweede Voortgangsrapportage. Agenda voor de Toekomst

Tweede Voortgangsrapportage. Agenda voor de Toekomst Tweede Voortgangsrapportage Agenda voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Pagina 0. Samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Regiefunctie gemeenten 8 3. Realisatie prestatieafspraken 14 4. Sluitende keten 23 5. Fraude

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Halfjaarbrief Inkomen

Halfjaarbrief Inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Halfjaarbrief Inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In deze brief informeren we de raad over de bijstandsontwikkeling

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN BIJSTAND BLIJFT GROEIEN HET STERKST IN DE GROTE GEMEENTEN Vrijdag, 16 september 2011 Groeit de bijstand in alle gemeenten? Waar is de stijging het sterkst? De laatste resultaten vindt u hier. CBS-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie Inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten SZW 19 december 1996/nr. AM/ARV/96/2710 Directie Arbeidsmarkt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 137a,

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg EERSTE UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN DE EERSTE HELFT VAN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, May Hua

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma

Nadere informatie

daling is omgeslagen in een stijging

daling is omgeslagen in een stijging AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN STIJGT IN 2009 MET 9% daling is omgeslagen in een stijging Aantal bijstandsuitkeringen stijgt met 9% in 2009 Voor het eerst sinds het bestuursakkoord is het aantal huishoudens

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Derde Voortgangsrapportage. Agenda voor de Toekomst

Derde Voortgangsrapportage. Agenda voor de Toekomst Derde Voortgangsrapportage Agenda voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 1. Inleiding 2. Beeld van de uitvoering van de afspraken 3. Realisatie prestatieafspraken 4. Vernieuwende projecten 5.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland met cijfers van 2000 tot en met 2007 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2008/10 Gemeente Leiden Afdeling Strategie

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas April 2014 Het bestand WoON is een subset uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het WoON meet bij één persoon van 18 jaar of ouder in een huishouden een groot

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven

Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Verdeling van Groen in de G4 en perspectieven Piet Lagas (Planbureau voor de leefomgeving) 1 Inhoud 1. Belang van Groen in de stad 2. Verdeling groen in G4 3. Straatbomen in de stad 4. Groene daken 5.

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie