Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014"

Transcriptie

1 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt. Hieraan is in dit feitenblad een aparte paragraaf gewijd. Het beeld van Leiden dat hieruit naar voren komt is dat van een hoogopgeleide stad met een groeiende werkgelegenheid en een relatief lage werkloosheid. De kans op werk binnen een acceptabele reistijd is redelijk groot. Veel jongeren zijn kansrijk: het aandeel geslaagden in het voortgezet onderwijs met een HAVO- of VWO-diploma is hoog. De arbeidsongeschiktheid is laag. Het aandeel laaggekwalificeerde banen is gering. De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 16 jaar de 50 grootste stedelijke gemeenten in Nederland op een groot aantal punten. De woonaantrekkelijkheid, de sociaal-economische positie en hun onderliggende indicatoren worden jaarlijks berekend en vormen de kern van de Atlas. Leiden is een aantrekkelijke woonstad met een 9 e positie. Een stad is aantrekkelijk om te wonen als er veel voorzieningen zijn, maar bijvoorbeeld ook de bereikbaarheid van banen en het soort woningen speelt mee. Wat Leiden mede helpt om hoog te scoren op woonaantrekkelijkheid is de aanwezigheid van de universiteit De sociaal-economische positie van Leiden zit sinds een paar jaar in de lift: 8 e positie. Vanaf 2006 daalde Leiden op deze index tot een 18 e plaats in Maar sinds 2012 is er weer een stijging met een 13 e positie in 2012 en in 2014 staat Leiden dus op de 8 e plaats. Positie Leiden Index Betekenis nummer Woonaantrekkelijkheidsindex Beste Sociaal-economische index Beste Dit en de onderliggende factoren wordt in dit Feitenblad verder toegelicht.

2 Wat is de Atlas voor Gemeenten? In de Atlas voor Gemeenten worden nu voor de 16 e keer de 50 grootste gemeenten van Nederland op een aantal punten met elkaar vergeleken. De Atlas is hiermee een leuk instrument om de positie van de eigen gemeente te relateren aan andere grote gemeenten. De meeste gegevens in de Atlas voor Gemeenten 2014 zijn uit De positionering van de gemeenten is altijd relatief ten opzichte van de scores van de overige 49 gemeenten. De woonaantrekkelijkheid, sociaal-economische positie en hun onderliggende indicatoren worden jaarlijks berekend. Voor het overige geldt dat een deel van de indicatoren jaarlijks terugkomt en dit maakt de Atlas voor Gemeenten beperkt bruikbaar voor een vergelijking in de tijd. Daar staat tegenover dat jaarlijks een nieuw thema extra aandacht krijgt. Dit jaar is dat Economie & Arbeidsmarkt. In 2011 was het Cultuur, in 2012 de Optimale gemeentegrootte en in 2013 Groen & Water. De Atlas voor Gemeenten is niet digitaal beschikbaar maar te bestellen via Binnen de gemeente Leiden (SMC, SEB) is een aantal exemplaren beschikbaar. Daar in is onder andere informatie over de definities van de verschillende indicatoren beschikbaar. Positie één: soms hoogste percentage soms laagste De 50 steden worden op meer dan 50 kenmerken vergeleken. De positie van een gemeente wordt zowel door het eigen presteren als ook door de scores van de andere 49 gemeenten bepaald. Zelfs als een gemeente zich in absolute zin op een kenmerk heeft verbeterd kan de gemeente dalen in de ranglijst. Dat is het geval als andere gemeenten zich méér hebben verbeterd. Positie één op de verschillende ranglijsten kan verschillende betekenissen hebben: Als er aan een kenmerk een waardeoordeel kan worden gegeven staat op de eerste plaats altijd de best scorende gemeente. Voor kenmerken waarvoor geldt veel = goed is de 1e plaats degene met het hoogste percentage. Bijvoorbeeld: het aandeel hoog opgeleiden. In die ranglijst staat Leiden hoog, dat wil zeggen dat Leiden een hoog aandeel hoog opgeleiden heeft. Voor kenmerken waarvoor geldt weinig = goed is de 1 e plaats degene met het laagste percentage. Bijvoorbeeld het aandeel laagopgeleiden. Ook in die ranglijst heeft Leiden een hoge plaats, dat wil voor dit kenmerk dus zeggen dat Leiden een klein aandeel laag opgeleiden heeft. Als er aan een kenmerk geen of niet zo makkelijk een waardeoordeel is te hechten staat op de eerste plaats altijd de gemeente met het hoogste percentage voor dat kenmerk. Bijvoorbeeld: het aantal banen per duizend inwoners in verschillende sectoren of het aandeel eenoudergezinnen. kenmerk met veel = goed kenmerk met weinig = goed neutraal kenmerk op plaats 1 hoogste percentage op plaats 1 laagste percentage op plaats 1 hoogste percentage 2 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

3 Bevolkingskenmerken Leiden is met inwoners de 22 e gemeente van Nederland. Hiermee staat Leiden wat betreft groei van 2004 tot 2014 op de 31 e positie. In de jaren van 2004 tot en met 2008 daalde de Leidse bevolking jaarlijks in omvang, Die trend is in 2009 omgekeerd: de laatste vijf is er elk jaar.opnieuw een toename geweest. Leidenaren blijven onverminderd hoog opgeleid: na Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Groningen staan we op de 5 e positie wat betreft het aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking (was in 2013 de 3 e positie). Dit jaar is ook het aandeel middelbaar opgeleiden opgenomen in de Atlas: dit aandeel is in Leiden laag (47 e positie). En na Groningen, Utrecht en Amsterdam heeft Leiden het laagste aandeel laagopgeleiden. Wanneer binnen de groep laagopgeleiden (die dus in Leiden klein is) wordt gekeken welk aandeel alleen basisonderwijs heeft (dat noemen ze de laagst geschoolden) dan is dat aandeel in Leiden wel hoog (10 e van onderen). Indicatoren met bevolkingskenmerken die eerder in de Atlas waren opgenomen (zoals vergrijzing, aandeel jongeren, aandeel gezinnen met kinderen en aandeel eenoudergezinnen) zijn dit jaar niet meer opgenomen: ze zijn als het ware verdrongen door kenmerken die met de arbeidsmarkt hebben te maken. Woonaantrekkelijkheidsindex en sociaal-economische index De Atlas voor Gemeenten berekent twee indices die zijn samengesteld uit jaarlijks dezelfde onderdelen: hoe aantrekkelijk is de stad om te wonen en wat is de sociaal-economische positie? Van deze twee indicatoren is de score berekend op basis van elk acht onderdelen. Bij de sociaal-economische index wegen alle onderdelen even zwaar. Bij de woonaantrekkelijkheid is er een weging met deze volgorde van zwaarte: bereikbaarheid van banen, cultureel aanbod, veiligheid, koopwoningen, natuurgebieden, culinair aanbod, aanwezigheid van een universiteit en het historisch karakter (% vooroorlogse woningen). Ook is berekend of men de afgelopen 5 jaar gemiddeld genomen gedaald of gestegen is op de index als totaal. BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

4 Woonaantrekkelijkheidsindex: 9 e positie voor Leiden Leiden is en blijft een aantrekkelijke woonstad. Van de 50 grootste gemeenten scoren slechts 8 gemeenten beter dan Leiden, met Amsterdam op nummer 1. Top 10 woonaantrekkelijkheid 1. Amsterdam 2. Utrecht 3. Amstelveen 4. Haarlem 5. s Hertogenbosch 6. Den Haag 7. Nijmegen 8. Leidschendam-Voorburg 9. Leiden 10. Haarlemmermeer De woonaantrekkelijksheidsindex van Leiden (9 e ) is als volgt opgebouwd: aanwezigheid universiteit 3 e plaats % vooroorlogse woningen (nr.1 heeft er veel) 5 e plaats bereikbaarheid van banen (per auto en O.V.) 11 e plaats culinair aanbod 15 e plaats cultureel aanbod 18 e plaats veiligheid 28 e plaats % koopwoningen 40 e plaats nabijheid natuurgebieden 44 e plaats Ontwikkeling woonaantrekkelijkheid : 21 e plaats Hoe hoger de positie, des te beter In de rangorde van de 50 grootste gemeenten naar woonaantrekkelijkheid (zie bijlage 1) is het vergeleken met vorig jaar vooral stuivertje wisselen, waardoor voor een aantal gemeenten een paar plaatsen winst of verlies wordt geoogst. Een aantal van de acht indicatoren verandert in principe niet (snel), zoals de aanwezigheid van een universiteit en de nabijheid van natuurgebieden. In de grafiek de ontwikkeling van de acht indicatoren, voor Leiden in de afgelopen vier jaar. Woonaantrekkelijkheidsindex: ontwikkeling in Leiden van de 8 onderdelen, Let op: een lage (en dalende) score is goed! BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

5 Sociaal-economische index: 8 e positie voor Leiden Leiden staat anno 2014 hoog op de sociaal-economische ladder. Tussen 2007 en 2010 was er sprake van een daling, van een 11 e positie in 2006 tot een 18 e positie in In 2012 is Leiden weer gestegen naar een 13 e positie, en die trend zet zich door: in 2014 staat Leiden zelfs op de 8 e plaats. De hoogste posities worden, evenals vorig jaren, ingenomen door Haarlemmermeer (1 e ), Amstelveen en Utrecht, zie bijlage 1 voor de complete rangorde. Opvallend goed zijn de scores op arbeidsongeschiktheid en laagopgeleiden: van beiden zijn er in Leiden dus relatief weinig. Dit is al langere tijd het geval. De werkgelegenheid lijkt zich positief te ontwikkelen: de positie op de werkgelegenheidsquote (aantal banen) is gestegen van 32 naar 27. De werkloosheid is relatief laag (8 e plaats: de 1 e positie heeft de minste werkloosheid, dat is Hilversum) en Leiden is de afgelopen jaren flink gestegen op deze ranglijst. Hierop komen we bij de beschrijving van het thema van dit jaar nog terug. Top 10 Sociaal-economische index 1. Haarlemmermeer 2. Amstelveen 3. Utrecht 4. Hilversum 5. Amersfoort 6. s Hertogenbosch 7. Alphen aan den Rijn 8. Leiden 9. Haarlem 10. Breda De sociaal-economische index van Leiden (8 e ) is als volgt opgebouwd: arbeidsongeschiktheid 2 e plaats % laagopgeleiden 4 e plaats werkloosheid 8 e plaats participatie vrouwen 11 e plaats bijstand 22 e plaats % zakelijke dienstverlening 24 e plaats aantal banen 27 e plaats armoede 31 e plaats Ontwikkeling soc.econ. index : Hoe hoger de positie, des te beter 11 e plaats Sociaal-economische index: ontwikkeling in Leiden van de 8 onderdelen, Let op: een lage (en dalende) score is goed! BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

6 Cultuur en uitgaan Cultuur In 2011 was cultuur het thema van de Atlas. Ook voor die tijd was er aandacht voor culturele vergelijkingen in de Atlas. Veel culturele kenmerken zijn verdwenen, zoals het aantal musea en het museumbezoek, het aantal monumenten, bezoekers aan podiumkunsten en het aantal boekwinkels. Nieuw in 2012 was de cultuurindex, waarin maar liefst 16 indicatoren waren verwerkt, maar deze index zien we ook niet meer terug. Er zijn in 2014 vier indicatoren voor kunst, waarbij de eerste een overkoepelende indicator is, samengesteld uit de andere drie indicatoren. Qua positie scoort Leiden redelijk goed. aantal uitvoeringen in de podiumkunsten, per inwoners. Leiden scoort hier een 18 e positie. aantal theateruitvoeringen, per inwoners. Leiden scoort hier een 14 e positie. aantal concerten klassieke muziek, per inwoners. Leiden scoort hier een 13 e positie. aantal popconcerten, per inwoners. Leiden scoort hier een 22 e positie. Uitgaan Leiden scoort goed op het aantal cafés (11 e positie) en restaurants (4 e positie) per inwoners. Ook met de kwaliteit van de restaurants is het niet slecht gesteld: een 15 e positie. De beste gemeente op deze items is Maastricht. Ook Amsterdam scoort op alle drie de items goed. Leefbaarheid en veiligheid Net als in eerdere versies van de Atlas is veiligheid een onderdeel van de woonaantrekkelijkheid. Het is een samengestelde index op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen, waarbij Leiden een 28 e positie inneemt (35 e positie in 2013). Hier een overzicht van alle zes indicatoren die met leefbaarheid en veiligheid hebben te maken. De rangorde is gebaseerd op het aantal incidenten gerelateerd aan het aantal inwoners. Leefbaarheid en veiligheid: positie van Leiden in BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

7 Thema: Economie & arbeidsmarkt Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het inkomen en de participatie van een veel grotere groep mensen dan voorheen. Gemeenten streven ernaar om de participatiegraad onder de bevolking te vergroten: dit heeft economische, sociale en financiële voordelen. De omvang van de groep waar de gemeente verantwoordelijk voor is verschilt sterk per gemeente: zowel de kans op werk als ook de samenstelling van de beroepsbevolking verschilt per gemeente. Reden genoeg voor de opstellers van de Atlas om hier aandacht aan te besteden en de klantenkring van de gemeente voor dit thema in beeld te brengen. Inzicht in de achtergronden van de participatiegraad en klantenkring geeft input voor het maken van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. Wat betreft het in beeld brengen van de arbeidsmarkt richt de Atlas zich, naast een aantal algemene indicatoren die alle werkgelegenheid beschrijven, dit jaar op de onderkant van de arbeidsmarkt. Steden trekken hoogopgeleiden aan. Wat nu onderzocht is, is of er in een stad ook veel laaggekwalificeerd werk is. Dit is in Leiden niet het geval: op de overkoepelende indicator laaggekwalificeerd werk nemen we de 46 e positie in: daarvan is er dus weinig binnen de gemeentegrenzen. Andere gemeenten met een lage positie zijn Hilversum, Amsterdam, Utrecht en Amstelveen: steden met hoge scores op de woonaantrekkelijkheids- en sociaal- economische index. Bijlage 2 van dit feitenblad geeft alle indicatoren uit de Atlas voor Gemeenten 2014 op dit thema. Participatiegraad Algemeen Een uitkomst van deze krachten is de netto participatiegraad: het aantal mensen dat > 12 uur per week werkt als % van alle 15- t/m 64-jarigen. Van de 15- t/m 64-jarigen die wel willen en kunnen werken, heeft toch een deel geen werk: dat zijn de werklozen. In de Atlas is onderstaand schema opgenomen om dit te verduidelijken. De participatiegraad ligt onder laagopgeleiden veel lager dan onder hoogopgeleiden. Van de eerste groep kan of wil de helft niet werken, bij de hoogopgeleiden is dit maar 10% BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

8 Positie Leiden De participatiegraad in Leiden is vrij hoog: 16e positie. Ondanks het feit dat in Leiden veel studenten zijn is er dus toch een relatief groot aandeel van alle 15 tot 64 jarigen voor > 12 uur aan het werk. De top 3 wordt gevormd door Haarlem (73% werkt), Hilversum en Deventer. Het laagst is dit in Enschede (56% werkt), Heerlen en Maastricht. Op de werkloosheid scoort Leiden nog wat beter: een 8 e positie wil zeggen dat er relatief weinig werklozen zijn. Beschikbaarheid van werk Algemeen De Atlas meet de beschikbaarheid van werk op twee manieren: met de werkgelegenheidsquote (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en met de kans op werk (het aantal banen binnen een acceptabele reistijd, gedeeld door de beroepsbevolking die binnen acceptabele reistijd van die banen woont). De kans op werk is sinds ongeveer 2005 een stuk hoger voor laagopgeleiden dan voor middelbaar en hoger opgeleiden. Dat komt vooral omdat het absolute aantal laagopgeleiden dat kan en wil werken afneemt. Echter: een grote kans op werk wil niet zeggen dat de werkloosheid dan ook laag is: omdat hoger opgeleiden de banen voor lager opgeleiden innemen (verdringing) is toch de werkloosheid onder laagopgeleiden hoger. Positie Leiden Op de werkgelegenheidsquote, ook onderdeel van de sociaal-economische index, scoort Leiden de 27 e positie. Dit is een verbetering t.o.v. vorig jaar: 5 plaatsen gestegen. Haarlemmermeer staat op de eerste plaats, Spijkenisse op de laatste. De kans op werk is in Utrecht het hoogst, Leiden staat op de 14 e plek. Dat wil dus zeggen dat er redelijk veel banen binnen acceptabele reistijd zijn. Zoals boven vermeld beschikt Leiden over relatief weinig laaggekwalificeerde banen. Samenstelling van de beroepsbevolking: leeftijd, opleiding en herkomst Niet alleen de kans op werk (zoals gezegd de aanwezigheid van banen binnen acceptabele reistijd) heeft invloed op participatiegraad. Ook de samenstelling van de (beroeps)bevolking heeft daar invloed op. Gemeenten met meer ouderen, meer laagopgeleiden en meer niet-westerse allochtonen hebben over het algemeen een lagere participatiegraad. Leiden heeft een bevolking met niet alleen veel hoogopgeleiden, maar ook weinig laag opgeleiden. Ook het aandeel middelbaar opgeleiden is onder het gemiddelde. In de Atlas wordt hierop en op de onderlinge relaties tussen de variabelen dieper ingegaan. Toekomstige klantenkring De focus van het thema van dit jaar ligt op de mensen die voor hun inkomen nu en in de toekomst naar verwachting afhankelijk zijn van de gemeente. Deze toekomstige klantenkring varieert sterk per gemeente en wordt gerelateerd aan het aantal jarigen: van ongeveer 3% in Amstelveen tot 14% in Heerlen. Voor Leiden is dit ongeveer 7% (19 e positie). Wat betreft de huidige klantenkring staat Leiden op de 23 e positie. 8 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

9 Goede en slechte scores van Leiden De steden zijn op een groot aantal kenmerken (incl. de thema indicatoren van Economie & Arbeidsmarkt) vergeleken. Hier een overzicht van die indicatoren waarop Leiden tot de tien besten en de tien slechtsten behoort. Hoge positie van Leiden ten opzichte van de andere 49 grote gemeenten Eerste positie: kansrijke westers-allochtone jongeren: onder de groep geslaagde jongeren van westerse herkomst in het voortgezet onderwijs zijn er in Leiden veel die een HAVO- of VWO-diploma hebben gehaald Tweede positie: arbeidsongeschiktheid; Leiden heeft weinig arbeidsongeschikten Derde positie de aanwezigheid van de universiteit ontwikkeling van het aantal banen de afgelopen 10 jaar Vierde t/m zesde positie: aantal restaurants kansrijke jongeren van autochtone herkomst opleidingsniveau: in Leiden zijn weinig laagopgeleiden en veel hoogopgeleiden als % van de beroepsbevolking (resp. de vierde en vijfde positie) vooroorlogse woningen (Leiden heeft er relatief veel) Zevende t/m tiende positie: huizenprijzen van verkochte woningen: in Leiden relatief hoog de werkloosheid in Leiden is relatief laag en natuurlijk de samengestelde indices van woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie. Lage positie van Leiden ten opzichte van de andere 49 grote gemeenten Positie Leiden scoort laag op de indicatoren die in de Atlas staan over de aard van de werkgelegenheid: weinig laaggekwalificeerd werk, weinig banen in de lokaal verzorgende sectoren, de consumenten- en de producentendiensten. de beperkte nabijheid van natuurgebieden levert een 44 e positie op. BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

10 Bijlage 1 Positie alle gemeenten op Woonaantrekkelijkheid- en Sociaaleconomische index, 2014 Bovenaan de gemeente met de hoogste woonaantrekkelijkheid resp. sociaal economische positie positie woonaantrekkelijkheidsindex sociaal-economische index 1 Amsterdam Haarlemmermeer 2 Utrecht Amstelveen 3 Amstelveen Utrecht 4 Haarlem Hilversum 5 s-hertogenbosch Amersfoort 6 Den Haag s-hertogenbosch 7 Nijmegen Alphen aan den Rijn 8 Leidschendam-Voorburg Leiden 9 Leiden Haarlem 10 Haarlemmermeer Breda 11 Alphen aan den Rijn Zwolle 12 Amersfoort Apeldoorn 13 Eindhoven Eindhoven 14 Velsen Leidschendam-Voorburg 15 Arnhem Zoetermeer 16 Gouda Delft 17 Zwolle Amsterdam 18 Delft Velsen 19 Groningen Gouda 20 Rotterdam Deventer 21 Tilburg Ede 22 Dordrecht Alkmaar 23 Hilversum Tilburg 24 Zoetermeer Leeuwarden 25 Purmerend Hengelo 26 Breda Roosendaal 27 Ede Groningen 28 Oss Purmerend 29 Zaanstad Arnhem 30 Schiedam Nijmegen 31 Apeldoorn Zaanstad 32 Hoorn Almere 33 Alkmaar Spijkenisse 34 Maastricht Sittard-Geleen 35 Deventer Oss 36 Roosendaal Vlaardingen 37 Almere Maastricht 38 Lelystad Den Haag 39 Leeuwarden Venlo 40 Hengelo Rotterdam 41 Vlaardingen Bergen op Zoom 42 Bergen op Zoom Hoorn 43 Almelo Dordrecht 44 Helmond Schiedam 45 Heerlen Helmond 46 Enschede Heerlen 47 Venlo Enschede 48 Spijkenisse Lelystad 49 Sittard-Geleen Almelo 50 Emmen Emmen 10 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

11 Bijlage 2 Positie Leiden op indicatoren Economie & Arbeidsmarkt Nummer 1 is de beste (of heeft het meest, zie blz. 2 en de laatste kolom voor toelichting) Positie Naam indicator Omschrijving indicator Betekenis nummer 1 Leiden Kansrijke jongeren: aandeel van de geslaagden in het voortgezet onderwijs met HAVO of VWO diploma Kansrijke jongeren Alle jongeren 4 Kansrijke autochtone jongeren Autochtone jongeren 6 hoog aandeel geslaagden in het voortgezet onderwijs met een HAVO- of VWO-diploma Kansrijke westerse allochtone jongeren Kansrijke niet-westerse allochtone jongeren Werkgelegenheid: hoeveelheid en soort Werkgelegenheidsontwikkeling Werkgelegenheidsquote Kans op werk Files Laaggekwalificeerd werk Lokaal verzorgende sectoren Detailhandel Consumentendiensten Producentendiensten Westerse allochtone jongeren 1 Niet-westerse allochtone jongeren 19 Ontwikkeling aantal banen in de gemeente 2003 t/m 2013 Banen in de gemeente als % van de beroepsbevolking Aantal banen binnen acceptabele reistijd als % van de beroepsbevolking Tijdverlies in woon-werkverkeer als gevolg van files Aandeel banen met elementair en lager beroepsniveau Aantal banen in lokaal verzorgende sectoren per inw. Aantal banen in de detailhandel per inw. Aantal banen bij consumentendiensten per inw.(horeca, recreatie, taxi s) Aantal banen bij producentendiensten per inw. (beveiliging, catering, koeriers) 3 grote stijging banen 27 veel banen 14 veel banen 35 weinig tijdverlies 46 hoog aandeel lage banen 48 veel verzorgende banen 34 veel banen in detailhandel veel banen bij consumentendiensten veel banen bij producentendiensten Arbeidsverleden: aandeel van de potentiële beroepsbevolking dat de laatste 4 jaren werkte Arbeidsverleden autochtonen Autochtonen 15 Arbeidsverleden westerse allochtonen Arbeidsverleden niet- westerse allochtonen Algemeen Westerse allochtonen 38 Niet-westerse allochtonen 20 hoog aandeel dat laatste vier jaar werkte Participatie Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Aantal werkenden (>12 uur) als % van de potentiële beroepsbevolking Aantal arbeidsongeschikten als % van de potentiële beroepsbevolking Aantal werklozen als % van de potentiële beroepsbevolking 16 hoge participatie 2 weinig arbeidsongeschikten 8 weinig werklozen Huidige klantenkring gemeenten Aandeel jarigen dat nu voor inkomen afhankelijk is van de gemeente 23 kleine klantenkring Toekomstige klantenkring Aandeel jarigen dat vanaf 2015 voor inkomen afhankelijk is van de gemeente 19 kleine klantenkring BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

12 Bijlage 3 Positie Leiden op overige kenmerken Onderwerpen uit de Atlas voor Gemeenten 2014 en de positie van Leiden, 2011 t/m 2014 Nummer 1 is de beste (of heeft het meest, zie blz. 2 en de tweede kolom voor toelichting) Indicator Betekenis nummer 1 Indexen positie Leiden 2014 positie Leiden 2013 positie Leiden 2012 Woonaantrekkelijkheidsindex Beste Sociaal-economische index Beste Ontwikkeling over afgelopen 5 jaar: - woonaantrekkelijkheidsindex Beste sociaal-economische index Beste Algemeen en bevolking Aantal inwoners Meeste inwoners Bevolkingsontwikkeling (t.o.v. 2004) positie Leiden 2011 Meeste groei Vergroening (aandeel jr.) Veel jongeren Vergrijzing Veel Eenoudergezinnen Weinig eenoudergezinnen Gezinnen met kinderen Veel gezinnen met k ren Niet-westerse allochtonen Veel niet-west. allochtonen Potentiële beroepsbevolking Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking Beroepsbevolking Sociaal-economische positie Aandeel met een bijstandsuitkering* Hoog aandeel jarigen in de bevolking Veel groei van het aantal jarigen Hoog aandeel mensen dat kan/wil werken in de potentiële beroepsbevolking Weinig bijstand Werkloosheid* Weinig werkloosheid Arbeidsongeschiktheid* Weinig arbeidsongeschikten Armoede (% onder 105% van soc. min.)* Weinig armoede Hoogopgeleiden Veel hoog opgeleiden Middelbaar opgeleiden Veel middelbaar opgeleiden 47 Laagopgeleiden* Weinig laagopgeleiden Laagst geschoolden Participatie van vrouwen (in arbeidsmarkt)* Werkgelegenheidsquote (banen als % van beroepsbevolking)* Laag aandeel laagstopgeleiden binnen de laag opgeleiden 41 Hoge participatie vrouwen Veel banen Zakelijke dienstverlening (t/m Veel zakelijke dienstverlening BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

13 2013 Groeisectoren)* Jeugdwerkloosheid Weinig jeugdwerkloosheid Ontwikkeling aantal banen t.o.v Veel banen Bruto Gemeentelijk Product Hoog BGP Bereikbaarheid banen (per auto in de spits) Woonaantrekkelijkheid Bereikbaarheid banen (auto en OV)* Koopwoningen (% van de huizenvoorraad)* Goede bereikbaarheid Veel banen bereikbaar Veel koopwoningen Nabijheid natuurgebieden* Veel natuur dichtbij Culinaire kwaliteit* Goede culinaire kwaliteit Aanwezigheid universiteit* Aanwezigheid = goed Vooroorlogse woningen* Veel woningen voor Huizenprijzen (per m2) Hoge prijs Podiumkunsten (per inw.) * Theatervoorstellingen (per inw.) Veel podiumkunsten Veel theatervoorstellingen 14 Klassiek (per inw.) Veel klassieke concerten 13 Pop (per inw.) Veel popconcerten 22 Aantal cafés (per inw.) Veel cafés Aantal restaurants (per inw.) Veel restaurants Veiligheid (indicator)* Weinig geweld / vernieling Overlast (enquête) Weinig overlast 31 Verloedering (enquête) Weinig verloedering 28 Geweld (incidenten) Weinig geweldsincidenten 28 Vernielingen (incidenten) Weinig vernielingen 23 Woninginbraak (incidenten) Weinig woninginbraak 13 Straatroof (incidenten) Weinig straatroof 23 * Deze indicator maakt onderdeel uit van een van de indexen getal in rood: slechtere relatieve score dan in voorgaande jaar (meer dan 2 plaatsen verschil) getal in groen: betere relatieve score dan in voorgaande jaar (meer dan 2 plaatsen verschil) getal in blauw: dezelfde relatieve score als in voorgaande jaar (2 of minder plaatsen verschil) getal in zwart: geen vergelijking mogelijk met voorgaande jaar BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

14 Colofon BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Gemeente Leiden of Direct zelf informatie opzoeken? Veel cijfers en onderzoeksgegevens over Leiden zijn te vinden via Serie Statistiek 2014 / 03g 14 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

Leren in Leeuwarden. Gerard Marlet

Leren in Leeuwarden. Gerard Marlet Leren in Leeuwarden Gerard Marlet Deskresearch: Sanne Terpstra Eindredactie: M Tekst & Beeld, Odijk Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid

Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid Een weloverwogen keuze van ranglijsten Deel I en Deel II Ranglijsten Leiden, stad van ontdekkingen Een weloverwogen keuze van ranglijsten Hier de voorkant

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Economische stijging laagopgeleiden

Economische stijging laagopgeleiden Economische stijging laagopgeleiden Eindrapportage Arjen Edzes Lourens Broersma Marije Hamersma Jouke van Dijk Uitgave: Nicis Institute Platform31 Postbus 30833 2500 GV Den Haag info@platform31.nl www.platform31.nl

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor

Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011 Samenvatting jaarboek 2008 1 Amsterdam in cijfers 2011 2 Samenvatting jaarboek 2011 Colofon Verkrijgbaar bij SDA Print + Media, Donauweg 8b, telefoon 020 551 1811 en in de boekhandel Informatie Dienst

Nadere informatie

Economische Verkenning Rotterdam

Economische Verkenning Rotterdam Economische Verkenning Rotterdam 2013 Economische Verkenning Rotterdam 2013 VOORWOORD pagina 3 Voorwoord Geachte lezer, Kennis over de stand van de economie is van belang om de koers voor een sterke economische

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Trends. Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen

Trends. Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen Trends Toekomst van Dordrecht Dordtse Dialogen Demografische Trends Economische Trends Ruimtelijke Trends Sociaalculturele Trends Bestuurlijke Trends Trends Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen Voorwoord

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

De kracht van de slimste

De kracht van de slimste De kracht van de slimste Brainport Monitor 2012 Colofon Copyright 2012 Brainport Development De Brainport Monitor is een jaarlijkse uitgave van Brainport Development Contactgegevens: Brainport Development

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie