Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014"

Transcriptie

1 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt. Hieraan is in dit feitenblad een aparte paragraaf gewijd. Het beeld van Leiden dat hieruit naar voren komt is dat van een hoogopgeleide stad met een groeiende werkgelegenheid en een relatief lage werkloosheid. De kans op werk binnen een acceptabele reistijd is redelijk groot. Veel jongeren zijn kansrijk: het aandeel geslaagden in het voortgezet onderwijs met een HAVO- of VWO-diploma is hoog. De arbeidsongeschiktheid is laag. Het aandeel laaggekwalificeerde banen is gering. De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 16 jaar de 50 grootste stedelijke gemeenten in Nederland op een groot aantal punten. De woonaantrekkelijkheid, de sociaal-economische positie en hun onderliggende indicatoren worden jaarlijks berekend en vormen de kern van de Atlas. Leiden is een aantrekkelijke woonstad met een 9 e positie. Een stad is aantrekkelijk om te wonen als er veel voorzieningen zijn, maar bijvoorbeeld ook de bereikbaarheid van banen en het soort woningen speelt mee. Wat Leiden mede helpt om hoog te scoren op woonaantrekkelijkheid is de aanwezigheid van de universiteit De sociaal-economische positie van Leiden zit sinds een paar jaar in de lift: 8 e positie. Vanaf 2006 daalde Leiden op deze index tot een 18 e plaats in Maar sinds 2012 is er weer een stijging met een 13 e positie in 2012 en in 2014 staat Leiden dus op de 8 e plaats. Positie Leiden Index Betekenis nummer Woonaantrekkelijkheidsindex Beste Sociaal-economische index Beste Dit en de onderliggende factoren wordt in dit Feitenblad verder toegelicht.

2 Wat is de Atlas voor Gemeenten? In de Atlas voor Gemeenten worden nu voor de 16 e keer de 50 grootste gemeenten van Nederland op een aantal punten met elkaar vergeleken. De Atlas is hiermee een leuk instrument om de positie van de eigen gemeente te relateren aan andere grote gemeenten. De meeste gegevens in de Atlas voor Gemeenten 2014 zijn uit De positionering van de gemeenten is altijd relatief ten opzichte van de scores van de overige 49 gemeenten. De woonaantrekkelijkheid, sociaal-economische positie en hun onderliggende indicatoren worden jaarlijks berekend. Voor het overige geldt dat een deel van de indicatoren jaarlijks terugkomt en dit maakt de Atlas voor Gemeenten beperkt bruikbaar voor een vergelijking in de tijd. Daar staat tegenover dat jaarlijks een nieuw thema extra aandacht krijgt. Dit jaar is dat Economie & Arbeidsmarkt. In 2011 was het Cultuur, in 2012 de Optimale gemeentegrootte en in 2013 Groen & Water. De Atlas voor Gemeenten is niet digitaal beschikbaar maar te bestellen via Binnen de gemeente Leiden (SMC, SEB) is een aantal exemplaren beschikbaar. Daar in is onder andere informatie over de definities van de verschillende indicatoren beschikbaar. Positie één: soms hoogste percentage soms laagste De 50 steden worden op meer dan 50 kenmerken vergeleken. De positie van een gemeente wordt zowel door het eigen presteren als ook door de scores van de andere 49 gemeenten bepaald. Zelfs als een gemeente zich in absolute zin op een kenmerk heeft verbeterd kan de gemeente dalen in de ranglijst. Dat is het geval als andere gemeenten zich méér hebben verbeterd. Positie één op de verschillende ranglijsten kan verschillende betekenissen hebben: Als er aan een kenmerk een waardeoordeel kan worden gegeven staat op de eerste plaats altijd de best scorende gemeente. Voor kenmerken waarvoor geldt veel = goed is de 1e plaats degene met het hoogste percentage. Bijvoorbeeld: het aandeel hoog opgeleiden. In die ranglijst staat Leiden hoog, dat wil zeggen dat Leiden een hoog aandeel hoog opgeleiden heeft. Voor kenmerken waarvoor geldt weinig = goed is de 1 e plaats degene met het laagste percentage. Bijvoorbeeld het aandeel laagopgeleiden. Ook in die ranglijst heeft Leiden een hoge plaats, dat wil voor dit kenmerk dus zeggen dat Leiden een klein aandeel laag opgeleiden heeft. Als er aan een kenmerk geen of niet zo makkelijk een waardeoordeel is te hechten staat op de eerste plaats altijd de gemeente met het hoogste percentage voor dat kenmerk. Bijvoorbeeld: het aantal banen per duizend inwoners in verschillende sectoren of het aandeel eenoudergezinnen. kenmerk met veel = goed kenmerk met weinig = goed neutraal kenmerk op plaats 1 hoogste percentage op plaats 1 laagste percentage op plaats 1 hoogste percentage 2 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

3 Bevolkingskenmerken Leiden is met inwoners de 22 e gemeente van Nederland. Hiermee staat Leiden wat betreft groei van 2004 tot 2014 op de 31 e positie. In de jaren van 2004 tot en met 2008 daalde de Leidse bevolking jaarlijks in omvang, Die trend is in 2009 omgekeerd: de laatste vijf is er elk jaar.opnieuw een toename geweest. Leidenaren blijven onverminderd hoog opgeleid: na Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Groningen staan we op de 5 e positie wat betreft het aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking (was in 2013 de 3 e positie). Dit jaar is ook het aandeel middelbaar opgeleiden opgenomen in de Atlas: dit aandeel is in Leiden laag (47 e positie). En na Groningen, Utrecht en Amsterdam heeft Leiden het laagste aandeel laagopgeleiden. Wanneer binnen de groep laagopgeleiden (die dus in Leiden klein is) wordt gekeken welk aandeel alleen basisonderwijs heeft (dat noemen ze de laagst geschoolden) dan is dat aandeel in Leiden wel hoog (10 e van onderen). Indicatoren met bevolkingskenmerken die eerder in de Atlas waren opgenomen (zoals vergrijzing, aandeel jongeren, aandeel gezinnen met kinderen en aandeel eenoudergezinnen) zijn dit jaar niet meer opgenomen: ze zijn als het ware verdrongen door kenmerken die met de arbeidsmarkt hebben te maken. Woonaantrekkelijkheidsindex en sociaal-economische index De Atlas voor Gemeenten berekent twee indices die zijn samengesteld uit jaarlijks dezelfde onderdelen: hoe aantrekkelijk is de stad om te wonen en wat is de sociaal-economische positie? Van deze twee indicatoren is de score berekend op basis van elk acht onderdelen. Bij de sociaal-economische index wegen alle onderdelen even zwaar. Bij de woonaantrekkelijkheid is er een weging met deze volgorde van zwaarte: bereikbaarheid van banen, cultureel aanbod, veiligheid, koopwoningen, natuurgebieden, culinair aanbod, aanwezigheid van een universiteit en het historisch karakter (% vooroorlogse woningen). Ook is berekend of men de afgelopen 5 jaar gemiddeld genomen gedaald of gestegen is op de index als totaal. BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

4 Woonaantrekkelijkheidsindex: 9 e positie voor Leiden Leiden is en blijft een aantrekkelijke woonstad. Van de 50 grootste gemeenten scoren slechts 8 gemeenten beter dan Leiden, met Amsterdam op nummer 1. Top 10 woonaantrekkelijkheid 1. Amsterdam 2. Utrecht 3. Amstelveen 4. Haarlem 5. s Hertogenbosch 6. Den Haag 7. Nijmegen 8. Leidschendam-Voorburg 9. Leiden 10. Haarlemmermeer De woonaantrekkelijksheidsindex van Leiden (9 e ) is als volgt opgebouwd: aanwezigheid universiteit 3 e plaats % vooroorlogse woningen (nr.1 heeft er veel) 5 e plaats bereikbaarheid van banen (per auto en O.V.) 11 e plaats culinair aanbod 15 e plaats cultureel aanbod 18 e plaats veiligheid 28 e plaats % koopwoningen 40 e plaats nabijheid natuurgebieden 44 e plaats Ontwikkeling woonaantrekkelijkheid : 21 e plaats Hoe hoger de positie, des te beter In de rangorde van de 50 grootste gemeenten naar woonaantrekkelijkheid (zie bijlage 1) is het vergeleken met vorig jaar vooral stuivertje wisselen, waardoor voor een aantal gemeenten een paar plaatsen winst of verlies wordt geoogst. Een aantal van de acht indicatoren verandert in principe niet (snel), zoals de aanwezigheid van een universiteit en de nabijheid van natuurgebieden. In de grafiek de ontwikkeling van de acht indicatoren, voor Leiden in de afgelopen vier jaar. Woonaantrekkelijkheidsindex: ontwikkeling in Leiden van de 8 onderdelen, Let op: een lage (en dalende) score is goed! BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

5 Sociaal-economische index: 8 e positie voor Leiden Leiden staat anno 2014 hoog op de sociaal-economische ladder. Tussen 2007 en 2010 was er sprake van een daling, van een 11 e positie in 2006 tot een 18 e positie in In 2012 is Leiden weer gestegen naar een 13 e positie, en die trend zet zich door: in 2014 staat Leiden zelfs op de 8 e plaats. De hoogste posities worden, evenals vorig jaren, ingenomen door Haarlemmermeer (1 e ), Amstelveen en Utrecht, zie bijlage 1 voor de complete rangorde. Opvallend goed zijn de scores op arbeidsongeschiktheid en laagopgeleiden: van beiden zijn er in Leiden dus relatief weinig. Dit is al langere tijd het geval. De werkgelegenheid lijkt zich positief te ontwikkelen: de positie op de werkgelegenheidsquote (aantal banen) is gestegen van 32 naar 27. De werkloosheid is relatief laag (8 e plaats: de 1 e positie heeft de minste werkloosheid, dat is Hilversum) en Leiden is de afgelopen jaren flink gestegen op deze ranglijst. Hierop komen we bij de beschrijving van het thema van dit jaar nog terug. Top 10 Sociaal-economische index 1. Haarlemmermeer 2. Amstelveen 3. Utrecht 4. Hilversum 5. Amersfoort 6. s Hertogenbosch 7. Alphen aan den Rijn 8. Leiden 9. Haarlem 10. Breda De sociaal-economische index van Leiden (8 e ) is als volgt opgebouwd: arbeidsongeschiktheid 2 e plaats % laagopgeleiden 4 e plaats werkloosheid 8 e plaats participatie vrouwen 11 e plaats bijstand 22 e plaats % zakelijke dienstverlening 24 e plaats aantal banen 27 e plaats armoede 31 e plaats Ontwikkeling soc.econ. index : Hoe hoger de positie, des te beter 11 e plaats Sociaal-economische index: ontwikkeling in Leiden van de 8 onderdelen, Let op: een lage (en dalende) score is goed! BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

6 Cultuur en uitgaan Cultuur In 2011 was cultuur het thema van de Atlas. Ook voor die tijd was er aandacht voor culturele vergelijkingen in de Atlas. Veel culturele kenmerken zijn verdwenen, zoals het aantal musea en het museumbezoek, het aantal monumenten, bezoekers aan podiumkunsten en het aantal boekwinkels. Nieuw in 2012 was de cultuurindex, waarin maar liefst 16 indicatoren waren verwerkt, maar deze index zien we ook niet meer terug. Er zijn in 2014 vier indicatoren voor kunst, waarbij de eerste een overkoepelende indicator is, samengesteld uit de andere drie indicatoren. Qua positie scoort Leiden redelijk goed. aantal uitvoeringen in de podiumkunsten, per inwoners. Leiden scoort hier een 18 e positie. aantal theateruitvoeringen, per inwoners. Leiden scoort hier een 14 e positie. aantal concerten klassieke muziek, per inwoners. Leiden scoort hier een 13 e positie. aantal popconcerten, per inwoners. Leiden scoort hier een 22 e positie. Uitgaan Leiden scoort goed op het aantal cafés (11 e positie) en restaurants (4 e positie) per inwoners. Ook met de kwaliteit van de restaurants is het niet slecht gesteld: een 15 e positie. De beste gemeente op deze items is Maastricht. Ook Amsterdam scoort op alle drie de items goed. Leefbaarheid en veiligheid Net als in eerdere versies van de Atlas is veiligheid een onderdeel van de woonaantrekkelijkheid. Het is een samengestelde index op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen, waarbij Leiden een 28 e positie inneemt (35 e positie in 2013). Hier een overzicht van alle zes indicatoren die met leefbaarheid en veiligheid hebben te maken. De rangorde is gebaseerd op het aantal incidenten gerelateerd aan het aantal inwoners. Leefbaarheid en veiligheid: positie van Leiden in BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

7 Thema: Economie & arbeidsmarkt Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het inkomen en de participatie van een veel grotere groep mensen dan voorheen. Gemeenten streven ernaar om de participatiegraad onder de bevolking te vergroten: dit heeft economische, sociale en financiële voordelen. De omvang van de groep waar de gemeente verantwoordelijk voor is verschilt sterk per gemeente: zowel de kans op werk als ook de samenstelling van de beroepsbevolking verschilt per gemeente. Reden genoeg voor de opstellers van de Atlas om hier aandacht aan te besteden en de klantenkring van de gemeente voor dit thema in beeld te brengen. Inzicht in de achtergronden van de participatiegraad en klantenkring geeft input voor het maken van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. Wat betreft het in beeld brengen van de arbeidsmarkt richt de Atlas zich, naast een aantal algemene indicatoren die alle werkgelegenheid beschrijven, dit jaar op de onderkant van de arbeidsmarkt. Steden trekken hoogopgeleiden aan. Wat nu onderzocht is, is of er in een stad ook veel laaggekwalificeerd werk is. Dit is in Leiden niet het geval: op de overkoepelende indicator laaggekwalificeerd werk nemen we de 46 e positie in: daarvan is er dus weinig binnen de gemeentegrenzen. Andere gemeenten met een lage positie zijn Hilversum, Amsterdam, Utrecht en Amstelveen: steden met hoge scores op de woonaantrekkelijkheids- en sociaal- economische index. Bijlage 2 van dit feitenblad geeft alle indicatoren uit de Atlas voor Gemeenten 2014 op dit thema. Participatiegraad Algemeen Een uitkomst van deze krachten is de netto participatiegraad: het aantal mensen dat > 12 uur per week werkt als % van alle 15- t/m 64-jarigen. Van de 15- t/m 64-jarigen die wel willen en kunnen werken, heeft toch een deel geen werk: dat zijn de werklozen. In de Atlas is onderstaand schema opgenomen om dit te verduidelijken. De participatiegraad ligt onder laagopgeleiden veel lager dan onder hoogopgeleiden. Van de eerste groep kan of wil de helft niet werken, bij de hoogopgeleiden is dit maar 10% BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

8 Positie Leiden De participatiegraad in Leiden is vrij hoog: 16e positie. Ondanks het feit dat in Leiden veel studenten zijn is er dus toch een relatief groot aandeel van alle 15 tot 64 jarigen voor > 12 uur aan het werk. De top 3 wordt gevormd door Haarlem (73% werkt), Hilversum en Deventer. Het laagst is dit in Enschede (56% werkt), Heerlen en Maastricht. Op de werkloosheid scoort Leiden nog wat beter: een 8 e positie wil zeggen dat er relatief weinig werklozen zijn. Beschikbaarheid van werk Algemeen De Atlas meet de beschikbaarheid van werk op twee manieren: met de werkgelegenheidsquote (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en met de kans op werk (het aantal banen binnen een acceptabele reistijd, gedeeld door de beroepsbevolking die binnen acceptabele reistijd van die banen woont). De kans op werk is sinds ongeveer 2005 een stuk hoger voor laagopgeleiden dan voor middelbaar en hoger opgeleiden. Dat komt vooral omdat het absolute aantal laagopgeleiden dat kan en wil werken afneemt. Echter: een grote kans op werk wil niet zeggen dat de werkloosheid dan ook laag is: omdat hoger opgeleiden de banen voor lager opgeleiden innemen (verdringing) is toch de werkloosheid onder laagopgeleiden hoger. Positie Leiden Op de werkgelegenheidsquote, ook onderdeel van de sociaal-economische index, scoort Leiden de 27 e positie. Dit is een verbetering t.o.v. vorig jaar: 5 plaatsen gestegen. Haarlemmermeer staat op de eerste plaats, Spijkenisse op de laatste. De kans op werk is in Utrecht het hoogst, Leiden staat op de 14 e plek. Dat wil dus zeggen dat er redelijk veel banen binnen acceptabele reistijd zijn. Zoals boven vermeld beschikt Leiden over relatief weinig laaggekwalificeerde banen. Samenstelling van de beroepsbevolking: leeftijd, opleiding en herkomst Niet alleen de kans op werk (zoals gezegd de aanwezigheid van banen binnen acceptabele reistijd) heeft invloed op participatiegraad. Ook de samenstelling van de (beroeps)bevolking heeft daar invloed op. Gemeenten met meer ouderen, meer laagopgeleiden en meer niet-westerse allochtonen hebben over het algemeen een lagere participatiegraad. Leiden heeft een bevolking met niet alleen veel hoogopgeleiden, maar ook weinig laag opgeleiden. Ook het aandeel middelbaar opgeleiden is onder het gemiddelde. In de Atlas wordt hierop en op de onderlinge relaties tussen de variabelen dieper ingegaan. Toekomstige klantenkring De focus van het thema van dit jaar ligt op de mensen die voor hun inkomen nu en in de toekomst naar verwachting afhankelijk zijn van de gemeente. Deze toekomstige klantenkring varieert sterk per gemeente en wordt gerelateerd aan het aantal jarigen: van ongeveer 3% in Amstelveen tot 14% in Heerlen. Voor Leiden is dit ongeveer 7% (19 e positie). Wat betreft de huidige klantenkring staat Leiden op de 23 e positie. 8 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

9 Goede en slechte scores van Leiden De steden zijn op een groot aantal kenmerken (incl. de thema indicatoren van Economie & Arbeidsmarkt) vergeleken. Hier een overzicht van die indicatoren waarop Leiden tot de tien besten en de tien slechtsten behoort. Hoge positie van Leiden ten opzichte van de andere 49 grote gemeenten Eerste positie: kansrijke westers-allochtone jongeren: onder de groep geslaagde jongeren van westerse herkomst in het voortgezet onderwijs zijn er in Leiden veel die een HAVO- of VWO-diploma hebben gehaald Tweede positie: arbeidsongeschiktheid; Leiden heeft weinig arbeidsongeschikten Derde positie de aanwezigheid van de universiteit ontwikkeling van het aantal banen de afgelopen 10 jaar Vierde t/m zesde positie: aantal restaurants kansrijke jongeren van autochtone herkomst opleidingsniveau: in Leiden zijn weinig laagopgeleiden en veel hoogopgeleiden als % van de beroepsbevolking (resp. de vierde en vijfde positie) vooroorlogse woningen (Leiden heeft er relatief veel) Zevende t/m tiende positie: huizenprijzen van verkochte woningen: in Leiden relatief hoog de werkloosheid in Leiden is relatief laag en natuurlijk de samengestelde indices van woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie. Lage positie van Leiden ten opzichte van de andere 49 grote gemeenten Positie Leiden scoort laag op de indicatoren die in de Atlas staan over de aard van de werkgelegenheid: weinig laaggekwalificeerd werk, weinig banen in de lokaal verzorgende sectoren, de consumenten- en de producentendiensten. de beperkte nabijheid van natuurgebieden levert een 44 e positie op. BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

10 Bijlage 1 Positie alle gemeenten op Woonaantrekkelijkheid- en Sociaaleconomische index, 2014 Bovenaan de gemeente met de hoogste woonaantrekkelijkheid resp. sociaal economische positie positie woonaantrekkelijkheidsindex sociaal-economische index 1 Amsterdam Haarlemmermeer 2 Utrecht Amstelveen 3 Amstelveen Utrecht 4 Haarlem Hilversum 5 s-hertogenbosch Amersfoort 6 Den Haag s-hertogenbosch 7 Nijmegen Alphen aan den Rijn 8 Leidschendam-Voorburg Leiden 9 Leiden Haarlem 10 Haarlemmermeer Breda 11 Alphen aan den Rijn Zwolle 12 Amersfoort Apeldoorn 13 Eindhoven Eindhoven 14 Velsen Leidschendam-Voorburg 15 Arnhem Zoetermeer 16 Gouda Delft 17 Zwolle Amsterdam 18 Delft Velsen 19 Groningen Gouda 20 Rotterdam Deventer 21 Tilburg Ede 22 Dordrecht Alkmaar 23 Hilversum Tilburg 24 Zoetermeer Leeuwarden 25 Purmerend Hengelo 26 Breda Roosendaal 27 Ede Groningen 28 Oss Purmerend 29 Zaanstad Arnhem 30 Schiedam Nijmegen 31 Apeldoorn Zaanstad 32 Hoorn Almere 33 Alkmaar Spijkenisse 34 Maastricht Sittard-Geleen 35 Deventer Oss 36 Roosendaal Vlaardingen 37 Almere Maastricht 38 Lelystad Den Haag 39 Leeuwarden Venlo 40 Hengelo Rotterdam 41 Vlaardingen Bergen op Zoom 42 Bergen op Zoom Hoorn 43 Almelo Dordrecht 44 Helmond Schiedam 45 Heerlen Helmond 46 Enschede Heerlen 47 Venlo Enschede 48 Spijkenisse Lelystad 49 Sittard-Geleen Almelo 50 Emmen Emmen 10 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

11 Bijlage 2 Positie Leiden op indicatoren Economie & Arbeidsmarkt Nummer 1 is de beste (of heeft het meest, zie blz. 2 en de laatste kolom voor toelichting) Positie Naam indicator Omschrijving indicator Betekenis nummer 1 Leiden Kansrijke jongeren: aandeel van de geslaagden in het voortgezet onderwijs met HAVO of VWO diploma Kansrijke jongeren Alle jongeren 4 Kansrijke autochtone jongeren Autochtone jongeren 6 hoog aandeel geslaagden in het voortgezet onderwijs met een HAVO- of VWO-diploma Kansrijke westerse allochtone jongeren Kansrijke niet-westerse allochtone jongeren Werkgelegenheid: hoeveelheid en soort Werkgelegenheidsontwikkeling Werkgelegenheidsquote Kans op werk Files Laaggekwalificeerd werk Lokaal verzorgende sectoren Detailhandel Consumentendiensten Producentendiensten Westerse allochtone jongeren 1 Niet-westerse allochtone jongeren 19 Ontwikkeling aantal banen in de gemeente 2003 t/m 2013 Banen in de gemeente als % van de beroepsbevolking Aantal banen binnen acceptabele reistijd als % van de beroepsbevolking Tijdverlies in woon-werkverkeer als gevolg van files Aandeel banen met elementair en lager beroepsniveau Aantal banen in lokaal verzorgende sectoren per inw. Aantal banen in de detailhandel per inw. Aantal banen bij consumentendiensten per inw.(horeca, recreatie, taxi s) Aantal banen bij producentendiensten per inw. (beveiliging, catering, koeriers) 3 grote stijging banen 27 veel banen 14 veel banen 35 weinig tijdverlies 46 hoog aandeel lage banen 48 veel verzorgende banen 34 veel banen in detailhandel veel banen bij consumentendiensten veel banen bij producentendiensten Arbeidsverleden: aandeel van de potentiële beroepsbevolking dat de laatste 4 jaren werkte Arbeidsverleden autochtonen Autochtonen 15 Arbeidsverleden westerse allochtonen Arbeidsverleden niet- westerse allochtonen Algemeen Westerse allochtonen 38 Niet-westerse allochtonen 20 hoog aandeel dat laatste vier jaar werkte Participatie Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Aantal werkenden (>12 uur) als % van de potentiële beroepsbevolking Aantal arbeidsongeschikten als % van de potentiële beroepsbevolking Aantal werklozen als % van de potentiële beroepsbevolking 16 hoge participatie 2 weinig arbeidsongeschikten 8 weinig werklozen Huidige klantenkring gemeenten Aandeel jarigen dat nu voor inkomen afhankelijk is van de gemeente 23 kleine klantenkring Toekomstige klantenkring Aandeel jarigen dat vanaf 2015 voor inkomen afhankelijk is van de gemeente 19 kleine klantenkring BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

12 Bijlage 3 Positie Leiden op overige kenmerken Onderwerpen uit de Atlas voor Gemeenten 2014 en de positie van Leiden, 2011 t/m 2014 Nummer 1 is de beste (of heeft het meest, zie blz. 2 en de tweede kolom voor toelichting) Indicator Betekenis nummer 1 Indexen positie Leiden 2014 positie Leiden 2013 positie Leiden 2012 Woonaantrekkelijkheidsindex Beste Sociaal-economische index Beste Ontwikkeling over afgelopen 5 jaar: - woonaantrekkelijkheidsindex Beste sociaal-economische index Beste Algemeen en bevolking Aantal inwoners Meeste inwoners Bevolkingsontwikkeling (t.o.v. 2004) positie Leiden 2011 Meeste groei Vergroening (aandeel jr.) Veel jongeren Vergrijzing Veel Eenoudergezinnen Weinig eenoudergezinnen Gezinnen met kinderen Veel gezinnen met k ren Niet-westerse allochtonen Veel niet-west. allochtonen Potentiële beroepsbevolking Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking Beroepsbevolking Sociaal-economische positie Aandeel met een bijstandsuitkering* Hoog aandeel jarigen in de bevolking Veel groei van het aantal jarigen Hoog aandeel mensen dat kan/wil werken in de potentiële beroepsbevolking Weinig bijstand Werkloosheid* Weinig werkloosheid Arbeidsongeschiktheid* Weinig arbeidsongeschikten Armoede (% onder 105% van soc. min.)* Weinig armoede Hoogopgeleiden Veel hoog opgeleiden Middelbaar opgeleiden Veel middelbaar opgeleiden 47 Laagopgeleiden* Weinig laagopgeleiden Laagst geschoolden Participatie van vrouwen (in arbeidsmarkt)* Werkgelegenheidsquote (banen als % van beroepsbevolking)* Laag aandeel laagstopgeleiden binnen de laag opgeleiden 41 Hoge participatie vrouwen Veel banen Zakelijke dienstverlening (t/m Veel zakelijke dienstverlening BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

13 2013 Groeisectoren)* Jeugdwerkloosheid Weinig jeugdwerkloosheid Ontwikkeling aantal banen t.o.v Veel banen Bruto Gemeentelijk Product Hoog BGP Bereikbaarheid banen (per auto in de spits) Woonaantrekkelijkheid Bereikbaarheid banen (auto en OV)* Koopwoningen (% van de huizenvoorraad)* Goede bereikbaarheid Veel banen bereikbaar Veel koopwoningen Nabijheid natuurgebieden* Veel natuur dichtbij Culinaire kwaliteit* Goede culinaire kwaliteit Aanwezigheid universiteit* Aanwezigheid = goed Vooroorlogse woningen* Veel woningen voor Huizenprijzen (per m2) Hoge prijs Podiumkunsten (per inw.) * Theatervoorstellingen (per inw.) Veel podiumkunsten Veel theatervoorstellingen 14 Klassiek (per inw.) Veel klassieke concerten 13 Pop (per inw.) Veel popconcerten 22 Aantal cafés (per inw.) Veel cafés Aantal restaurants (per inw.) Veel restaurants Veiligheid (indicator)* Weinig geweld / vernieling Overlast (enquête) Weinig overlast 31 Verloedering (enquête) Weinig verloedering 28 Geweld (incidenten) Weinig geweldsincidenten 28 Vernielingen (incidenten) Weinig vernielingen 23 Woninginbraak (incidenten) Weinig woninginbraak 13 Straatroof (incidenten) Weinig straatroof 23 * Deze indicator maakt onderdeel uit van een van de indexen getal in rood: slechtere relatieve score dan in voorgaande jaar (meer dan 2 plaatsen verschil) getal in groen: betere relatieve score dan in voorgaande jaar (meer dan 2 plaatsen verschil) getal in blauw: dezelfde relatieve score als in voorgaande jaar (2 of minder plaatsen verschil) getal in zwart: geen vergelijking mogelijk met voorgaande jaar BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten

14 Colofon BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Gemeente Leiden of Direct zelf informatie opzoeken? Veel cijfers en onderzoeksgegevens over Leiden zijn te vinden via Serie Statistiek 2014 / 03g 14 BOA Feitenblad Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Deel III Ranglijsten

Deel III Ranglijsten Deel III Ranglijsten Atlas voor gemeenten 00 Ranglijsten Woonaantrekkelijkheidsindex Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex (00) 0 0 0 0 mermeer 0 Sociaal-economische index Sociaal-economische positie

Nadere informatie

Deel III Ranglijsten

Deel III Ranglijsten Deel III Ranglijsten Atlas voor gemeenten 0 Ranglijsten Woonaantrekkelijkheidsindex Score op de woonaantrekkelijkheidsindex (0) mermeer 0 mermeer 0 0 0 0 0 0 Score op de woonaantrekkelijkheidsindex (0)

Nadere informatie

Hoe leefbaar is Leiden? Leiden in de Atlas voor Gemeenten

Hoe leefbaar is Leiden? Leiden in de Atlas voor Gemeenten Hoe leefbaar is Leiden? & Leiden in de Atlas voor Gemeenten Colofon Serie Statistiek 2010/06 juni 2010 Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Afdeling Strategie en Onderzoek Gemeente Leiden tel: 071 516 5123

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Participatiewijzer Enschede

Participatiewijzer Enschede Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens, Rutger Zwart Participatiewijzer Enschede 19 december 2014 Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Gerard Marlet Clemens van Woerkens, Roderik Ponds. Cultuurkaart Enschede

Gerard Marlet Clemens van Woerkens, Roderik Ponds. Cultuurkaart Enschede Gerard Marlet Clemens van Woerkens, Roderik Ponds Cultuurkaart Enschede Eindredactie en opmaak: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Inhoudsopgave pagina College 4 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 Bevolking naar geslacht en leeftijd 8 Bevolking prognose in procenten 10 Inwoners per wijk

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Cultuurkaart &OTDIFEF

Cultuurkaart &OTDIFEF Cultuurkaart Eindredactie en opmaak: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl I www.atlasvoorgemeenten.nl Atlas voor

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens. Cultuurkaart Amersfoort

Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens. Cultuurkaart Amersfoort Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens Cultuurkaart Amersfoort Eindredactie en opmaak: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Het belang van Cultuurstad Groningen

Het belang van Cultuurstad Groningen Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens Het belang van Cultuurstad Groningen 23 december 2011 Het belang van cultuurstad Groningen Eindredactie: Sanne Terpstra Atlas voor gemeenten Postbus

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland met cijfers van 2000 tot en met 2007 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2008/10 Gemeente Leiden Afdeling Strategie

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Cultuur in Leiden. De culturele positie van Leiden en het effect daarvan op de aantrekkingskracht van de stad

Cultuur in Leiden. De culturele positie van Leiden en het effect daarvan op de aantrekkingskracht van de stad Cultuur in Leiden De culturele positie van Leiden en het effect daarvan op de aantrekkingskracht van de stad Cultuur in Leiden Eindredactie en opmaak: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

De invloed van hoog opgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden

De invloed van hoog opgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden De invloed van hoog opgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden De invloed van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden Auteurs Roderik Ponds Gerard Marlet Clemens van Woerkens April

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Veiligheid. I bijs1lm~ c: Js ar~91e IS' 1,0 S... 0-1

Veiligheid. I bijs1lm~ c: Js ar~91e IS' 1,0 S... 0-1 Breda stabiel met plussen en minnen Atlas Nederlandse gemeenten 2013, Onderzoek en Informatie, gemeente Breda Navolgend zijn de belangrijkste resultaten uitgewerkt van de resultaten Atlas Breda 2013. Daarna

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 214 Economie en bedrijvigheid Consumentenvertrouwen Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het

Nadere informatie

KING-thema 2: Arbeidsparticipatie

KING-thema 2: Arbeidsparticipatie Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens KING-thema 2: Arbeidsparticipatie Methodologische verantwoording Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy Samenvatting Q&A Research & Consultancy Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar 2009. Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I Migratie en mobiliteit Opgave 4 Binnenlandse migratie Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. Uit de bron valt een verschil op te maken tussen de noord- en de zuidvleugel van de Randstad wat betreft

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

De Verdeelde Triomf. Ateliersessie Trek naar de Stad Provincie Flevoland, Lelystad. 23 maart 2016 Dr. Otto #verdeeldetriomf

De Verdeelde Triomf. Ateliersessie Trek naar de Stad Provincie Flevoland, Lelystad. 23 maart 2016 Dr. Otto #verdeeldetriomf De Verdeelde Triomf Ateliersessie Trek naar de Stad Provincie Flevoland, Lelystad 23 maart 2016 Dr. Otto Raspe 1 @ottoraspe #verdeeldetriomf Trends in de regionale economie http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl_2014_trendsin-de-regionale-economie_1374.pdf

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 614 Besluit van 7 oktober 1998, houdende aanwijzing van gemeenten voor en regels met betrekking tot het verstrekken van specifieke uitkeringen

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie