Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015"

Transcriptie

1 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015

2 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal wetten krijgen gemeenten meer taken. Veranderingen zijn nodig omdat de zorg, anders te duur wordt. Bovendien verandert de maatschappij. Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven en meedoen in de maatschappij. Daarom organiseert de overheid de zorg anders. Dichtbij de mensen, thuis en in de wijk. Om hele concrete informatie te geven over de veranderingen is nog niet altijd mogelijk. Sommige informatie is nog niet voorhanden, bijvoorbeeld omdat wetswijzigingen nieuw zijn en gemeenten nog moeten wennen aan de nieuwe rol en de regiefunctie die ze hebben. Bovendien zijn voor u misschien niet alle veranderingen van toepassing. Per wet zijn er overgangsregelingen. Die vindt u ook in deze folder. Careander doet er alles aan om de veranderingen voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Afkortingen en begrippen Wlz: Wet langdurige zorg De Wet langdurige zorg vervangt de AWBZ en is voor mensen met een beperking die blijvend 24-uurszorg dichtbij en/of permanent toezicht nodig hebben. CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg Dit is een landelijke organisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS vaststelt op welke zorg vanuit de Wet langdurige zorg burgers recht hebben. Decentralisatie Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van het Rijk, de Provincie en Zorgkantoren. De nieuwe regelt een nieuw stelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze wet gaat in per 1 januari Participatiewet Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Hierin worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. U valt onder de nieuwe regeling van de Wajong als u er in 2015 mee te maken krijgt. Voor de huidige gebruikers geldt dat de oude regeling geldig blijft. Pgb: Persoonsgebonden budget Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten kunnen als zij een besluit hebben voor individuele ondersteuning (vanuit de Wmo of ), ervoor kiezen om deze ondersteuning zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget. Zij sluiten zelf zorgovereenkomsten af met hulpverleners. Vanaf 1 januari 2015 maken mensen met een pgb-budget hierover afspraken met de gemeente. Het beheer van het pgb-budget ligt vanaf 2015 bij de Sociale Verzekeringsbank; zij organiseren de financiële afwikkeling. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De gemeente voert de Wmo uit. Zvw: Zorgverzekeringswet Iedere Nederlander is verplicht verzekerd bij een zorgverzekeraar. De inhoud en de mogelijkheden van de zorgverzekering worden regelmatig bijgesteld. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Deze wet dekt de kosten van moeilijk verzekerbare of chronische zorg, zoals gehandicaptenzorg. Hoeveel zorg mensen nodig hebben, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vanaf 1 januari 2015 wordt dit de Wlz.

3 Welke wet? Hoe weet u welke wet per 1 januari voor u geldt? Dat kunt u in onderstaand schema zien. Bent u jonger dan 18 jaar? Nu Per 1 januari 2015 ZZP VG intramurale zorg Wlz 7 8 ZZP LVG intramurale zorg Functies VG en LVG extramurale zorg Begeleiding (individueel en groep) Kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging Behandeling (individueel en groep) Wlz/Zvw/ Verpleging Zvw Bent u ouder dan 18 jaar? Nu Per 1 januari 2015 ZZP VG intramurale zorg 1 Wmo Wlz ZZP LVG tot 23 jaar en SGLVG Wlz 4 5 Functies VG en LVG extramurale zorg Begeleiding (individueel en groep) Kortdurend verblijf Wmo Persoonlijke verzorging Behandeling (individueel en groep) Wlz/Zvw Verpleging Zvw Wie is waarvoor verantwoordelijk? Rijksoverheid Gemeenten Zorgverzekeraars Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning,, Participatiewet Zorgverzekeringswet

4 Wet langdurige zorg Zware zorg voor mensen met een beperking die 24 uur per dag zorg dichtbij en/of permanent toezicht nodig hebben, wordt na 1 januari 2015 betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet is er ook voor de meest kwetsbare jeugd tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. De Wlz vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hoofdpunten Wlz Zorgvragers hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling. Zorgvragers hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling. Zorgaanbieders voeren met iedere zorgvrager een bespreking over de zorg. Het sociale netwerk van de zorgvrager wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan. De afspraken staan in een zorgplan. De wensen, mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager staan centraal. Wilt u zorg thuis ontvangen? Dan heeft u de keuze tussen het persoonsgebonden budget (pgb), het volledige pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel Wlz bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Voor zorgvragers met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling. Mensen die per 1 januari 2015: in een instelling wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf thuis wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf (in een instelling) in een kleinschalig wooninitiatief wonen een AWBZ-indicatie zonder verblijf hebben Zij gaan onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en behouden hun recht op verblijf in de instelling. Bij een indicatie met een hoge ZZP, valt iemand onder de Wlz en kan thuis blijven wonen met een volledig pakket thuis (vpt), een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Heeft iemand een indicatie met een laag ZZP, dan behoudt hij zijn rechten in Daarna wordt Wonen in een instelling met een laag ZZP (ZZP 1 of 2) nagenoeg onmogelijk. Deze mensen behouden hun rechten en vallen onder de Wlz. Deze mensen krijgen nu intensieve zorg op basis van een AWBZ-indicatie voor zorg zonder verblijf. Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding, behandeling of persoonlijke verzorging of verpleging. Deze zorg gaat vanaf 2015 over naar de gemeente of de zorgverzekeraar. Door de overgangsregeling Wlz kunnen de mensen echter in 2015 zorg krijgen via het zorgkantoor. Het CIZ bekijkt of dit mogelijk is.

5 Zorgverzekeringswet De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Deze wet verandert ook, maar dat heeft voor de meeste zorgvragers geen grote gevolgen. De volgende indicaties gaan per 1 januari 2015 over naar de Zvw: de extramurale indicatie Verpleging. Dit heet voortaan wijkverpleging; de persoonlijke verzorging bij intensieve kindzorg tot 5 jaar; palliatieve terminale zorg tot 18 jaar. Overgangsregeling Als u straks met hiernaast genoemde indicaties onder de Zvw valt, dan vallen die onder Zvw-zorg. De zorgverzekeraars garanderen de continuïteit van zorg voor zorgvragers. U zult op 1 januari 2015 van dezelfde aanbieder zorg ontvangen. In de loop van 2015 kan de zorg op een andere manier ingevuld worden. Dit gebeurt binnen uw recht op zorg uit de Zvw. Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen van 18 jaar of ouder met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen en met welke zorgaanbieders. Met Careander zijn ook afspraken gemaakt. Wat betekent de Wmo voor: Vervoer Dagbesteding Werk Zorgvragers die voor 1 januari een ZZP VG 1 of VG2 indicatie hebben ontvangen. Vervoer dat met indicaties samenhangt, gaat over naar de Wmo. Of dagbesteding onder de Wmo valt, hangt af van de wet waaronder deze dagbesteding gaat vallen. Dit kan de Wlz of de Wmo zijn. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij werken, is er de Participatiewet. Als uit het ondersteuningsplan blijkt dat deze zorgzwaarte nog nodig is, kunt u tot eind 2015 kiezen of u zorg wilt ontvangen via de Wlz of Wmo. Overgangsregeling Iedereen met een geldige indicatie houdt tijdens de looptijd van de indicatie en uiterlijk tot 31 december 2015 recht op zorg. Wel kan het zijn dat de zorgverlener verandert. Ook kan het zijn dat de gemeente u een aanbod doet, voordat uw indicatie afloopt. Accepteert u dit aanbod, dan vervalt het overgangsrecht. Zorgvragers die een Wlz-indicatie hebben, maar nog geen zorg afnemen, houden recht op de in de indicatie beschreven zorg.

6 Participatiewet Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet gaat in op 1 januari De wet vervangt de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Overgangsregeling Vanuit de Wajong Mensen die op 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben, behouden die. Wel gaat het UWV tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met een Wajong-uitkering opnieuw bekijken om vast te stellen of u kunt werken of niet. Kunt u werken, maar werkt u niet? Dan krijgt u een lagere uitkering (70% ipv 75% van het minimumloon). Kunt u niet werken, dan blijft de uitkering gelijk. Vanuit de Wsw Werkt u via de Wsw? Dan behoudt u de rechten en plichten die u nu heeft. Staat u op de wachtlijst? Dan is vanaf 1 januari 2015 de gemeente samen met het UWV verantwoordelijk om u aan het werk te helpen.

7 Onderdelen van de AWBZ en de Zvw verschuiven naar de nieuwe. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor deze wet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor onder andere alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg). Onder de nieuwe valt de volgende zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar: behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren met een psychische stoornis; behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking; begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening; vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden. Wat valt er niet onder? De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkte kinderen (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz. Overgangsregeling Iedereen met een geldige indicatie houdt recht op zorg tijdens de looptijd van de indicatie en uiterlijk tot 31 december Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als onder de AWBZ. Er is recht op voortzetting van de hulpverlening. Het kan zijn dat de gemeente u een aanbod doet, voordat uw indicatie afloopt. Accepteert u dit aanbod, dan vervalt het overgangsrecht.

8 Wat verandert er nog meer? Persoonsgebonden budget Het Servicecentrum PGB (onderdeel van de Sociale verzekeringsbank) beheert vanaf 1 januari 2015 uw Pgb. Het budget staat dan op hun rekening, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht. De SVB controleert alle betalingen aan zorgverleners vooraf. U weet straks aan het begin van uw Pgb-periode of uw plannen voor besteding zijn goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente. Trekkingsrecht geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een Pgb krijgt van de gemeente op basis van de Wmo of en voor iedereen die in 2015 een Pgb krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of Wlz). Andere grondslagen dan VG of LVG Sommige zorgvragers van Careander hebben een andere grondslag dan VG of LVG, namelijk GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), ZG (zintuigelijk gehandicapt) of LG (lichamelijk gehandicapt). Ook voor hen zijn er veranderingen. Meer hierover vindt u op Passend onderwijs Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen gaan meer samenwerken om dit mogelijk te maken. Dit gebeurt in regio s. De mogelijkheden kunnen per onderwijsregio verschillen omdat de regio s zelf hun beleid bepalen. Websites De overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, en Wet langdurige zorg Wmo Zorgverzekeringswet Participatiewet Wet langdurige zorg Passend onderwijs Pgb (zoek op: Wet maatschappelijke ondersteuning) (zoek op: Zorgverzekering) (zoek op: Participatiewet) (zoek op: ) (zoek op: Langdurige zorg) (zoek op: Passend onderwijs) Meer informatie Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Zorgloket van Careander. Ook kunt u meer informatie vinden bij de gemeente waar u woont of op bovenstaande landelijke websites. Careander Westeinde 27a 3844 DD Harderwijk Telefoon

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie