Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdzorg in Gelderland september 2011"

Transcriptie

1 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens wordt geïnformeerd over de voortgang van het Afsprakenkader Jeugdzorg In het infoblad worden de cijfers toegelicht en zijn enkele cijfers over het regionale gebruik van jeugdzorg opgenomen. Belangrijkste conclusies Ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg In het tweede kwartaal van 2011 zijn ongeveer eerste indicatiebesluiten jeugdhulpverlening genomen. Bijna 800 cliënten hebben een indicatiebesluit ontvangen voor uitsluitend ambulante jeugdzorg (zonder verblijf of pleegzorg) in het vrijwillig kader. Het aantal kinderen met een Ondertoezichtsstelling (OTS) is met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (tabel 1). Het aantal kinderen dat provinciale jeugdzorg ontvangt, is ongeveer gelijk gebleven: ruim kinderen. In de afgelopen jaren is een lichte verschuiving in het zorggebruik zichtbaar. Meer jeugdigen krijgen uitsluitend ambulante hulp en verhoudingsgewijs zijn er minder jeugdigen in dagbehandeling of in een residentiële voorziening. Wachttijden in de toegang naar de Gelderse jeugdzorg De netto-wachtlijst > 9 weken voor provinciale jeugdzorg stijgt ten opzichte van het eerste kwartaal 2011, maar daalt ten opzichte van een jaar geleden. Op 1 juli staan er 117 jeugdigen op de netto-wachtlijst (tabel 2). Een stijging van de wachtlijst op einde van het tweede kwartaal komt vaker voor als gevolg van seizoensinvloeden. Bij de landelijk werkende instellingen staan 28 Gelderse kinderen op de wachtlijst. Er zijn geen wachtlijsten in de jeugdbescherming. Op 1 juli is er geen wachtlijst bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Gelderland (figuur 4). De gemiddelde doorlooptijd voor een indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg is gelijk gebleven in het eerste half jaar van 2011 (57 dagen). De gemiddelde doorlooptijd van de melding bij een vermoeden van kindermishandeling tot het einde van het onderzoek bedraagt 75 dagen. Het AMK Gelderland voldoet hiermee aan de landelijke norm van 75 dagen (tabel 4 en 5). Voor uitgebreide info over de jeugdzorg: Meer informatie Angelique van Middendorp, programma-adviseur Jeugd P&C, WSC T (026) , Voortgang Afsprakenkader Jeugdzorg In Gelderland wordt in twee regio s (in de regio Noord-Veluwe en in de gemeenten Nijmegen en Wijchen) geëxperimenteerd met het leveren van ambulante jeugdzorg zonder voorafgaande indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg Gelderland. De eerste ervaringen in de twee regio s zijn bemoedigend en geven voldoende vertrouwen en aanleiding ook in de andere regio s mogelijkheden te creëren voor experimenten. In zes Gelderse regio s is subsidie verleend voor de implementatie van het basiskader Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Overige afspraken en/of activiteiten zijn inmiddels afgerond of in uitvoering genomen.

2 Belangrijkste ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg Aantal jeugdigen stabiliseert rond ruim jeugdigen In de periode 2007 tot begin 2010 is het aantal kinderen in zorg met ongeveer 40% toegenomen. Gedurende 2010 is er een lichte afname zichtbaar. In het eerste kwartaal 2011 is het aantal jeugdigen in zorg weer gestegen tot ruim en daarna gelijk gebleven. Bijna de helft van de jeugdigen ontvangt momenteel ambulante hulp als zwaarste zorg en ruim een kwart (29%) ontvangt pleegzorg. Een kwart van de jeugdigen is langer dan twee jaar in provinciale jeugdzorg. De zorg die jeugdigen ontvangen wordt onderverdeeld naar vier zorgvormen: ambulante hulp, pleegzorg, daghulp en residentiële zorg. Deze volgorde wordt aangemerkt van licht (ambulant) naar zwaar (residentieel). In- en uitstroom In het tweede kwartaal van 2011 zijn er bijna 750 nieuwe cliënten met zorg gestart. Het merendeel van de cliënten (84%) doet voor het eerst een beroep op jeugdzorg. De rest heeft eerder (maar langer dan een half jaar geleden) provinciale jeugdzorg ontvangen. Voor 830 cliënten is de zorg afgesloten. De gemiddelde hulpduur van de cliënttrajecten bij de zorgaanbieders is in het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Uit cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de jeugdigen die zijn uitgestroomd uitsluitend ambulante hulp heeft ontvangen. van de jeugdigen die zijn uitgestroomd uitsluitend ambulante hulp heeft ontvangen. Tabel 1 Aantal kinderen met een Jeugdbeschermingsmaatregel, stand per kwartaaleinde Aantal OTS-pupillen Voogdij-pupillen apart van OTS

3 Wachttijden in de toegang naar jeugdzorg Daling netto-wachtlijst (> 9 weken) voor provinciale jeugdzorg Op de netto-wachtlijst staan jeugdigen die langer dan 9 weken wachten op de start van de geïndiceerde jeugdzorg (na afgifte van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg) en die nog geen vorm van jeugdzorg ontvangen. Aan het einde van het tweede kwartaal 2011 zijn de wachtlijsten voor het zorgaanbod wat toegenomen, wat als gevolg van de seizoensinvloeden vaker voorkomt. Ten opzichte van een jaar geleden is de netto-wachtlijst gedaald. Op 1 juli 2011 zijn er 117 jeugdigen die langer dan 9 weken wachten voordat de eerste hulp begint. Bijna de helft van de wachtenden (49%) die nog geen zorg ontvangen, wachten op ambulante hulp. Een vijfde wacht op een plek in een residentiële setting en 14% wacht op dagbehandeling. 17% is in afwachting van een plaatsing in een pleeggezin. Tabel 2 Overzicht aantal wachtenden > 9 weken provinciaal zorgaanbod (exclusief wachtenden LWI s) Jeugdigen die > 9 weken wachten (brutowachtlijsten) Jeugdigen die al vorm jeugdzorg ontvangen Jeugdigen die > 9 wkn moeten wachten tot eerste hulp begint (nettowachtlijsten) Landelijk is de norm voor wachten gesteld op maximaal 9 weken. Conform het provinciaal Beleidskader Jeugd is de inzet in 2011 dat Gelderse cliënten zoveel mogelijk binnen 6 weken starten met de zorgtrajecten. De vermindering van de wachttijd wordt gefaseerd ingevoerd. Voor 2011 is het streven dat de maximale wachttijd van het zorgaanbod niet langer dan 7 weken bedraagt. Dit geldt momenteel voor tweederde van de cliënten. De wachttijd ontwikkelt zich helaas ongunstig in het tweede kwartaal ten opzichte van het vorige twee kwartalen. Het aandeel langdurig wachtenden is iets gestegen en het aandeel jeugdigen waarvoor de zorg binnen vier weken start, is afgenomen ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal. Er zijn 31 kinderen die langer dan een half jaar op de wachtlijst staan en op 1 juli 2011 nog geen vorm van geïndiceerde jeugdzorg ontvangen. Uit de beschikbare cijfers is niet te achterhalen of deze jeugdigen elders in zorg zijn of hulp ontvangen. Wachttijden worden niet alleen veroorzaakt door capaciteitsproblemen. Soms duurt de start van de zorg langer vanwege afstemmingsvraagstukken en/of motivatieproblemen; soms wil een gezin, op eigen verzoek, wachten of is er meer tijd nodig om een geschikt pleeggezin te vinden. Wanneer duidelijk is dat de geïndiceerde zorg niet tijdig beschikbaar zal zijn, kunnen cliënten indien gewenst gebruikmaken van een alternatief aanbod, veelal in de vorm van ambulante begeleiding. Sinds enige jaren zien wij bij verschillende zorgaanbieders voor de zomer een toename van de wachtlijsten ontstaan. Navraag bij zorgaanbieders leert dat dit vaak vrijwillig wachtenden in de zomervakantie zijn en wachtenden op groepsaanbod of cursussen die na de zomervakantie starten.

4 Tabel 3 Aantal cliënten in zorg en het aantal wachtenden (bruto en netto) per zorgaanbieder naar zorgvorm, > 9 weken peildatum Zorgaanbieder wachtlijst per zorgvorm wachtlijst totaal aantal jeugdigen Ambulant Pleegzorg Daghulp Residentieel Totaal in zorg bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto CWZW Entréa Joozt Lindenhout Lijn5 Nové Pactum Trajectum Gelderland totaal* * De som van het aantal wachtenden per instelling is hoger dan het totaalcijfer voor Gelderland. In het Gelderland totaalcijfer gaat het om unieke cliënten. Dubbeltellingen zijn eruit gehaald. Bij bijvoorbeeld Joozt ontvangt een deel van de kinderen op de nettowachtlijst wel zorg van een andere instelling in afwachting van de start van de zorg bij Joozt. Bij de landelijk werkende instellingen wachtten op 1 juli 28 Gelderse kinderen langer dan negen weken op zorg. Het betreft 12 jeugdigen bij Hoenderloo Groep en 16 jeugdigen bij de SGJ. Doorlooptijd indicatiestelling Bureau Jeugdzorg gestabiliseerd Het aantal kinderen dat langer dan twee weken wacht op de start van een indicatietraject (wachtlijst voordeur Bureau Jeugdzorg) is in de eerste helft 2011 toegenomen (van 42 per 1 januari 2011 naar 65 per 1 juni 2011). In vijf van de acht regio s zijn er overigens geen wachtenden. Het streven in Gelderland is binnen drie weken een indicatie van Bureau Jeugdzorg Gelderland te krijgen. In het tweede kwartaal van 2011 wordt 40% van de eerste indicaties door Bureau Jeugdzorg Gelderland binnen 3 weken na aanmelding gesteld. Gemiddelde doorlooptijd van aanmelding tot indicatie bedraagt 57 dagen. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal. Tabel 4 Gemiddelde doorlooptijd eerste indicaties (van aanmelding tot indicatie) Bureau Jeugdzorg Gelderland, BJz Gelderland Geen wachtlijst bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Figuur 4 Wachtlijst AMK Gelderland januari 2007 juli jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 japr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 wachtlijst (aantal gezinnen) Gemiddelde wachttijd tussen melding en start onderzoek (in werkdagen)

5 De norm van de gemiddelde doorlooptijd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van de start tot het einde van het onderzoek is in 2009 teruggebracht van dertien tot tien weken. Samen met de vijf dagen die staan voor het besluit tot onderzoek komt de maximale doorlooptijd uit op 75 dagen. Het AMK Gelderland voldoet aan de landelijke norm. Volgens Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te maken met steeds complexere problemen en meer eisen aan de kwaliteit van het onderzoek (risico-taxaties, meer terugkoppeling naar ketenpartners). Daardoor staat er grote druk op de normtijd voor een onderzoek. Tabel 5 Gemiddelde doorlooptijd onderzoeken Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland, AMK Gelderland Afsprakenkader Jeugdzorg : Voortgang in Gelderland Eind 2009 hebben de provincies en de drie stadsregio s met het Rijk afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak voor de jeugdzorg in 2010 en Deze zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Jeugdzorg Met het Afsprakenkader willen provincies en het Rijk een trendbreuk in de jeugdzorg realiseren. Preventie en lichtere zorg moeten meer accent krijgen. Daarnaast moet er meer efficiency in de tweedelijns, zwaardere zorg komen. Veel afspraken zijn in Gelderland al belegd in het Beleidskader Jeugd en het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2011 en met gemeenten vastgelegd in de regionale Convenanten Jeugd en regionale uitvoeringsprogramma s. Eén van de afspraken uit het Afsprakenkader is dat het mogelijk wordt ambulante jeugdzorg te leveren zonder voorafgaande indicatie van Bureau Jeugdzorg. Lichte vormen van zorg worden hierbij onder regie van gemeenten aangeboden. Op de provinciale website vindt u de relevante documenten over de Experimenten jeugdzorg zonder indicatie. In het Afsprakenkader Jeugdzorg staan ook kwantitatieve prestaties. Opgenomen is dat aan alle kinderen de zorg wordt geboden die nodig is, waarbij aan kinderen bij wie de veiligheid in het geding is en kinderen in crisissituaties direct de geïndiceerde zorg wordt geboden. In Gelderland zijn er afspraken over snelle inzet van spoedeisende zorg en het leveren van interne crisisoplossingen tussen Bureau Jeugdzorg en de Gelderse jeugdzorginstellingen. De werkwijze rond de inzet van de Gelderse spoedeisende zorg functioneert goed. Aan alle 404 cliënten met een spoedbesluit (periode juli 2010-juli 2011) is binnen 24 uur zorg geboden. Op 1 juli 2011 kregen van de in totaal 145 kinderen op de netto-wachtlijst 4 kinderen van 3 gezinnen bij 2 jeugdzorginstellingen geen noodzakelijke adequate zorg. Inmiddels wordt in alle gevallen wel voorzien in een bepaalde vorm van zorg voor deze kinderen en/of gezin en is er geen sprake meer van onverantwoord wachten. Met betreffende instellingen wordt overleg gevoerd om te vernemen hoe dergelijke situaties de komende periode worden voorkomen.

6 Regionale cijfers Gelderse jeugdzorg, kwartaal Aantal aanmeldingen, geaccepteerde cliënten en aantal eerste indicaties per regio, kwartaal Regio Aanmeldingen Geaccepteerde Aantal eerste cliënten indicatiebesluiten Achterhoek Arnhem Midden-IJssel Nijmegen Noordwest-Veluwe Oost-Veluwe Rivierenland West-Veluwe Totaal Toelichting: U ziet het aantal aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg Gelderland in het tweede kwartaal van 2011, uitgesplitst naar regio. Het gaat hier om alle soorten aanmeldingen, waaronder informatie-aanvragen, consulten, spoedeisende aanmeldingen en meldingen voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Op een aanmelding volgt een acceptatiebesluit of worden cliënten terugverwezen naar het voorliggende veld. Een acceptatiebesluit leidt tot een indicatietraject en een indicatietraject kan leiden tot een indicatiebesluit. In de rechterkolom staat het aantal eerste indicatiebesluiten dat is afgegeven in het eerste kwartaal. In alle stappen kan een cliënt worden terugverwezen naar het lokale veld. Soms trekken cliënten zich terug omdat een andere oplossing is gevonden. Ook kan het voorkomen dat wordt overgestapt naar een ondertoezichtstelling of een besluit spoedeisende zorg. Aantal jeugdigen in provinciale jeugdzorg (totaalcijfer), waarvan aantal jeugdigen met ambulante zorg als zwaarste zorg per regio, op peildatum 1 juli 2011 Regio aantal jeugdigen in aantal jeugdigen met ambulante zorg provinciale jeugdzorg als zwaarste zorgvorm in abs. aantallen in procenten op totaal Achterhoek % Arnhem % Midden-IJssel % Nijmegen % Noordwest-Veluwe % Oost-Veluwe % Rivierenland % West-Veluwe % Totaal 4.910* % Toelichting: U ziet het aantal jeugdigen (uitgesplitst naar regio) dat op 1 juli 2011 provinciale jeugdzorg ontvangt van één van de Gelderse zorgaanbieders. In de middelste kolom is het aantal jeugdigen opgenomen dat momenteel alleen ambulante zorg (als zwaarste zorgvorm) ontvangt. * de regionale cijfers tellen niet op tot het Gelders totaalcijfer.

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS Een onderzoek naar de vraag naar de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland en het stadsgewest Haaglanden voor de periode 2007, 2008 en 2009. EINDRAPPORT

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 10 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1452770 Behandelend ambtenaar : J. Dankers Directie/afdeling : Griffie Nummer commissiestuk : ZWC-0709

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Kenmerken jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Jacqueline van Schoonhoven April 2013 Rapport 09-1081f JvS-riw Inhoud Samenvatting begeleiding na jeugdzorg... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

16 april 2012. 27 april 2012

16 april 2012. 27 april 2012 Bijlage Publicatiedata rapporten Rekenkamer Oost-Nederland Onderzoek Publicatiedatum 1. Effectiviteit van bedrijventerreinenbeleid 14 maart 2012 12 maart wordt dit rapport onder embargo naar PS Overijssel

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Dossieronderzoek Jeugdzorg Dichtbij

Dossieronderzoek Jeugdzorg Dichtbij Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Dossieronderzoek Jeugdzorg Dichtbij Onderzoeksrapport, definitief Dock4& Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer / Ewoud Jonker 20 december 2012

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Adri van Montfoort. 52 Om het kind. Visies op een ander jeugdstelsel

Adri van Montfoort. 52 Om het kind. Visies op een ander jeugdstelsel Adri van Montfoort 52 Om het kind. Visies op een ander jeugdstelsel Goede jeugdbescherming is een kwestie van beschaving Adri van Montfoort vindt dat de stelselherziening aangegrepen moet worden om de

Nadere informatie

veri sse CIE www.overijssel.nl Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20

veri sse CIE www.overijssel.nl Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 CIE veri sse www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland Status/Versie : Concept Datum : 2 juni 2015 1 SAMENVATTING In

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009 1 Toelichting Dit is het eerste uitvoeringsprogramma dat is gebaseerd op het nieuwe beleidskader jeugdzorg 2009-2012. In het tweede beleidskader

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Themasessie Jeugdzorg. Achtergrondinformatie

Themasessie Jeugdzorg. Achtergrondinformatie Themasessie Jeugdzorg Achtergrondinformatie Themasessie Jeugdzorg Belangrijke kengetallen Landelijk De overgang van het huidige naar het nieuwe jeugdzorgstelsel moet op 1 januari 2015 zijn afgerond. Bij

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie Provincie Gelderland Dock4 & Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer /

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015 Stadsteam Welzijn Oudewater Resultaten 2015 Onderwerpen Programmadoelen 2015 Beroep op stadsteam Transitie, continuïteit van zorg Beroep zorg jeugd en WMO Herindicaties Financiën / Budgetten Samenwerking

Nadere informatie

Het project. Tussen In. van Stichting Al Amal. Een belangrijke schakel tussen multiprobleemgezinnen en reguliere hulpverlening

Het project. Tussen In. van Stichting Al Amal. Een belangrijke schakel tussen multiprobleemgezinnen en reguliere hulpverlening Het project Tussen In van Stichting Al Amal Een belangrijke schakel tussen multiprobleemgezinnen en reguliere hulpverlening Het project Tussen In van Stichting Al Amal Een belangrijke schakel tussen multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Gemiddelde ten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Evert Pommer en Klarita Sadiraj Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2016 Het

Nadere informatie

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/1364 08 07

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp Inhoudsopgave 15 mei 2014 1. Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Uitgavenontwikkeling zorg voor ouderen en gehandicapten en zorgverzwaring voor de jaren 2010-2012

Uitgavenontwikkeling zorg voor ouderen en gehandicapten en zorgverzwaring voor de jaren 2010-2012 Zorgverzwaring Uitgavenontwikkeling zorg voor ouderen en gehandicapten en zorgverzwaring voor de jaren 1. Inleiding In de Volkskrant van 3 mei jl. verscheen het artikel Explosie vraag om zware zorg met

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg Stelselwijziging Jeugd Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg Oktober 2013 Aanleiding Vanuit met name gemeenten, maar ook uit andere hoeken, komen regelmatig vragen over wat

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Jeugd in cijfers. Gemeente Oss Publicatiedatum: maart 2013

Jeugd in cijfers. Gemeente Oss Publicatiedatum: maart 2013 Jeugd in cijfers Gemeente Oss Publicatiedatum: maart 2013 Jeugd in cijfers: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Dit is de tweede uitgave van Jeugd in cijfers voor uw gemeente. Het doel van de reeks uitgaven

Nadere informatie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Rekenkamer Zeeland Middelburg, 13 december 2007 Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie REKENKAMER

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal 2013. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal 2013. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal 2013 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp Inhoudsopgave2009 15 februari 2014 1. Beleid en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Nulmeting. Omvang jeugdzorg. I AJW.,i,./B':~'~' 'Z'" '. IIIiIii' b' 'e:"'g""e" ~e'"'i~d"'i~n 'g'''' "; gemeente \ rn v I

Nulmeting. Omvang jeugdzorg. I AJW.,i,./B':~'~' 'Z' '. IIIiIii' b' 'e:'ge ~e''i~d'i~n 'g'''' ; gemeente \ rn v I "; gemeente \ rn v I Nulmeting Omvang jeugdzorg I AJW.,i,./B':~'~' o-; _/. '; ~ ~ ""'" -r.r.r~, 'Z'" '. IIIiIii' b' 'e:"'g""e" ~e'"'i~d"'i~n 'g'''',u, 'g~'d":o',.. 2'3', Jrfa s'''' r J ri'e:'...", -."'~.

Nadere informatie

Kind centraal of cijfers centraal? Wat zeggen de wachtlijstcijfers over de prestaties in de jeugdzorg?

Kind centraal of cijfers centraal? Wat zeggen de wachtlijstcijfers over de prestaties in de jeugdzorg? Kind centraal of cijfers centraal? Wat zeggen de wachtlijstcijfers over de prestaties in de jeugdzorg? Provincie Zuid-Holland Amsterdam, januari 2010 Voorwoord De zorg aan jongeren is te verkokerd en

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie