Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdzorg in Gelderland september 2011"

Transcriptie

1 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens wordt geïnformeerd over de voortgang van het Afsprakenkader Jeugdzorg In het infoblad worden de cijfers toegelicht en zijn enkele cijfers over het regionale gebruik van jeugdzorg opgenomen. Belangrijkste conclusies Ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg In het tweede kwartaal van 2011 zijn ongeveer eerste indicatiebesluiten jeugdhulpverlening genomen. Bijna 800 cliënten hebben een indicatiebesluit ontvangen voor uitsluitend ambulante jeugdzorg (zonder verblijf of pleegzorg) in het vrijwillig kader. Het aantal kinderen met een Ondertoezichtsstelling (OTS) is met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (tabel 1). Het aantal kinderen dat provinciale jeugdzorg ontvangt, is ongeveer gelijk gebleven: ruim kinderen. In de afgelopen jaren is een lichte verschuiving in het zorggebruik zichtbaar. Meer jeugdigen krijgen uitsluitend ambulante hulp en verhoudingsgewijs zijn er minder jeugdigen in dagbehandeling of in een residentiële voorziening. Wachttijden in de toegang naar de Gelderse jeugdzorg De netto-wachtlijst > 9 weken voor provinciale jeugdzorg stijgt ten opzichte van het eerste kwartaal 2011, maar daalt ten opzichte van een jaar geleden. Op 1 juli staan er 117 jeugdigen op de netto-wachtlijst (tabel 2). Een stijging van de wachtlijst op einde van het tweede kwartaal komt vaker voor als gevolg van seizoensinvloeden. Bij de landelijk werkende instellingen staan 28 Gelderse kinderen op de wachtlijst. Er zijn geen wachtlijsten in de jeugdbescherming. Op 1 juli is er geen wachtlijst bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Gelderland (figuur 4). De gemiddelde doorlooptijd voor een indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg is gelijk gebleven in het eerste half jaar van 2011 (57 dagen). De gemiddelde doorlooptijd van de melding bij een vermoeden van kindermishandeling tot het einde van het onderzoek bedraagt 75 dagen. Het AMK Gelderland voldoet hiermee aan de landelijke norm van 75 dagen (tabel 4 en 5). Voor uitgebreide info over de jeugdzorg: Meer informatie Angelique van Middendorp, programma-adviseur Jeugd P&C, WSC T (026) , Voortgang Afsprakenkader Jeugdzorg In Gelderland wordt in twee regio s (in de regio Noord-Veluwe en in de gemeenten Nijmegen en Wijchen) geëxperimenteerd met het leveren van ambulante jeugdzorg zonder voorafgaande indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg Gelderland. De eerste ervaringen in de twee regio s zijn bemoedigend en geven voldoende vertrouwen en aanleiding ook in de andere regio s mogelijkheden te creëren voor experimenten. In zes Gelderse regio s is subsidie verleend voor de implementatie van het basiskader Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Overige afspraken en/of activiteiten zijn inmiddels afgerond of in uitvoering genomen.

2 Belangrijkste ontwikkelingen en trends in de Gelderse jeugdzorg Aantal jeugdigen stabiliseert rond ruim jeugdigen In de periode 2007 tot begin 2010 is het aantal kinderen in zorg met ongeveer 40% toegenomen. Gedurende 2010 is er een lichte afname zichtbaar. In het eerste kwartaal 2011 is het aantal jeugdigen in zorg weer gestegen tot ruim en daarna gelijk gebleven. Bijna de helft van de jeugdigen ontvangt momenteel ambulante hulp als zwaarste zorg en ruim een kwart (29%) ontvangt pleegzorg. Een kwart van de jeugdigen is langer dan twee jaar in provinciale jeugdzorg. De zorg die jeugdigen ontvangen wordt onderverdeeld naar vier zorgvormen: ambulante hulp, pleegzorg, daghulp en residentiële zorg. Deze volgorde wordt aangemerkt van licht (ambulant) naar zwaar (residentieel). In- en uitstroom In het tweede kwartaal van 2011 zijn er bijna 750 nieuwe cliënten met zorg gestart. Het merendeel van de cliënten (84%) doet voor het eerst een beroep op jeugdzorg. De rest heeft eerder (maar langer dan een half jaar geleden) provinciale jeugdzorg ontvangen. Voor 830 cliënten is de zorg afgesloten. De gemiddelde hulpduur van de cliënttrajecten bij de zorgaanbieders is in het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Uit cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de jeugdigen die zijn uitgestroomd uitsluitend ambulante hulp heeft ontvangen. van de jeugdigen die zijn uitgestroomd uitsluitend ambulante hulp heeft ontvangen. Tabel 1 Aantal kinderen met een Jeugdbeschermingsmaatregel, stand per kwartaaleinde Aantal OTS-pupillen Voogdij-pupillen apart van OTS

3 Wachttijden in de toegang naar jeugdzorg Daling netto-wachtlijst (> 9 weken) voor provinciale jeugdzorg Op de netto-wachtlijst staan jeugdigen die langer dan 9 weken wachten op de start van de geïndiceerde jeugdzorg (na afgifte van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg) en die nog geen vorm van jeugdzorg ontvangen. Aan het einde van het tweede kwartaal 2011 zijn de wachtlijsten voor het zorgaanbod wat toegenomen, wat als gevolg van de seizoensinvloeden vaker voorkomt. Ten opzichte van een jaar geleden is de netto-wachtlijst gedaald. Op 1 juli 2011 zijn er 117 jeugdigen die langer dan 9 weken wachten voordat de eerste hulp begint. Bijna de helft van de wachtenden (49%) die nog geen zorg ontvangen, wachten op ambulante hulp. Een vijfde wacht op een plek in een residentiële setting en 14% wacht op dagbehandeling. 17% is in afwachting van een plaatsing in een pleeggezin. Tabel 2 Overzicht aantal wachtenden > 9 weken provinciaal zorgaanbod (exclusief wachtenden LWI s) Jeugdigen die > 9 weken wachten (brutowachtlijsten) Jeugdigen die al vorm jeugdzorg ontvangen Jeugdigen die > 9 wkn moeten wachten tot eerste hulp begint (nettowachtlijsten) Landelijk is de norm voor wachten gesteld op maximaal 9 weken. Conform het provinciaal Beleidskader Jeugd is de inzet in 2011 dat Gelderse cliënten zoveel mogelijk binnen 6 weken starten met de zorgtrajecten. De vermindering van de wachttijd wordt gefaseerd ingevoerd. Voor 2011 is het streven dat de maximale wachttijd van het zorgaanbod niet langer dan 7 weken bedraagt. Dit geldt momenteel voor tweederde van de cliënten. De wachttijd ontwikkelt zich helaas ongunstig in het tweede kwartaal ten opzichte van het vorige twee kwartalen. Het aandeel langdurig wachtenden is iets gestegen en het aandeel jeugdigen waarvoor de zorg binnen vier weken start, is afgenomen ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal. Er zijn 31 kinderen die langer dan een half jaar op de wachtlijst staan en op 1 juli 2011 nog geen vorm van geïndiceerde jeugdzorg ontvangen. Uit de beschikbare cijfers is niet te achterhalen of deze jeugdigen elders in zorg zijn of hulp ontvangen. Wachttijden worden niet alleen veroorzaakt door capaciteitsproblemen. Soms duurt de start van de zorg langer vanwege afstemmingsvraagstukken en/of motivatieproblemen; soms wil een gezin, op eigen verzoek, wachten of is er meer tijd nodig om een geschikt pleeggezin te vinden. Wanneer duidelijk is dat de geïndiceerde zorg niet tijdig beschikbaar zal zijn, kunnen cliënten indien gewenst gebruikmaken van een alternatief aanbod, veelal in de vorm van ambulante begeleiding. Sinds enige jaren zien wij bij verschillende zorgaanbieders voor de zomer een toename van de wachtlijsten ontstaan. Navraag bij zorgaanbieders leert dat dit vaak vrijwillig wachtenden in de zomervakantie zijn en wachtenden op groepsaanbod of cursussen die na de zomervakantie starten.

4 Tabel 3 Aantal cliënten in zorg en het aantal wachtenden (bruto en netto) per zorgaanbieder naar zorgvorm, > 9 weken peildatum Zorgaanbieder wachtlijst per zorgvorm wachtlijst totaal aantal jeugdigen Ambulant Pleegzorg Daghulp Residentieel Totaal in zorg bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto CWZW Entréa Joozt Lindenhout Lijn5 Nové Pactum Trajectum Gelderland totaal* * De som van het aantal wachtenden per instelling is hoger dan het totaalcijfer voor Gelderland. In het Gelderland totaalcijfer gaat het om unieke cliënten. Dubbeltellingen zijn eruit gehaald. Bij bijvoorbeeld Joozt ontvangt een deel van de kinderen op de nettowachtlijst wel zorg van een andere instelling in afwachting van de start van de zorg bij Joozt. Bij de landelijk werkende instellingen wachtten op 1 juli 28 Gelderse kinderen langer dan negen weken op zorg. Het betreft 12 jeugdigen bij Hoenderloo Groep en 16 jeugdigen bij de SGJ. Doorlooptijd indicatiestelling Bureau Jeugdzorg gestabiliseerd Het aantal kinderen dat langer dan twee weken wacht op de start van een indicatietraject (wachtlijst voordeur Bureau Jeugdzorg) is in de eerste helft 2011 toegenomen (van 42 per 1 januari 2011 naar 65 per 1 juni 2011). In vijf van de acht regio s zijn er overigens geen wachtenden. Het streven in Gelderland is binnen drie weken een indicatie van Bureau Jeugdzorg Gelderland te krijgen. In het tweede kwartaal van 2011 wordt 40% van de eerste indicaties door Bureau Jeugdzorg Gelderland binnen 3 weken na aanmelding gesteld. Gemiddelde doorlooptijd van aanmelding tot indicatie bedraagt 57 dagen. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal. Tabel 4 Gemiddelde doorlooptijd eerste indicaties (van aanmelding tot indicatie) Bureau Jeugdzorg Gelderland, BJz Gelderland Geen wachtlijst bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Figuur 4 Wachtlijst AMK Gelderland januari 2007 juli jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 japr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 wachtlijst (aantal gezinnen) Gemiddelde wachttijd tussen melding en start onderzoek (in werkdagen)

5 De norm van de gemiddelde doorlooptijd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van de start tot het einde van het onderzoek is in 2009 teruggebracht van dertien tot tien weken. Samen met de vijf dagen die staan voor het besluit tot onderzoek komt de maximale doorlooptijd uit op 75 dagen. Het AMK Gelderland voldoet aan de landelijke norm. Volgens Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te maken met steeds complexere problemen en meer eisen aan de kwaliteit van het onderzoek (risico-taxaties, meer terugkoppeling naar ketenpartners). Daardoor staat er grote druk op de normtijd voor een onderzoek. Tabel 5 Gemiddelde doorlooptijd onderzoeken Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland, AMK Gelderland Afsprakenkader Jeugdzorg : Voortgang in Gelderland Eind 2009 hebben de provincies en de drie stadsregio s met het Rijk afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak voor de jeugdzorg in 2010 en Deze zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Jeugdzorg Met het Afsprakenkader willen provincies en het Rijk een trendbreuk in de jeugdzorg realiseren. Preventie en lichtere zorg moeten meer accent krijgen. Daarnaast moet er meer efficiency in de tweedelijns, zwaardere zorg komen. Veel afspraken zijn in Gelderland al belegd in het Beleidskader Jeugd en het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2011 en met gemeenten vastgelegd in de regionale Convenanten Jeugd en regionale uitvoeringsprogramma s. Eén van de afspraken uit het Afsprakenkader is dat het mogelijk wordt ambulante jeugdzorg te leveren zonder voorafgaande indicatie van Bureau Jeugdzorg. Lichte vormen van zorg worden hierbij onder regie van gemeenten aangeboden. Op de provinciale website vindt u de relevante documenten over de Experimenten jeugdzorg zonder indicatie. In het Afsprakenkader Jeugdzorg staan ook kwantitatieve prestaties. Opgenomen is dat aan alle kinderen de zorg wordt geboden die nodig is, waarbij aan kinderen bij wie de veiligheid in het geding is en kinderen in crisissituaties direct de geïndiceerde zorg wordt geboden. In Gelderland zijn er afspraken over snelle inzet van spoedeisende zorg en het leveren van interne crisisoplossingen tussen Bureau Jeugdzorg en de Gelderse jeugdzorginstellingen. De werkwijze rond de inzet van de Gelderse spoedeisende zorg functioneert goed. Aan alle 404 cliënten met een spoedbesluit (periode juli 2010-juli 2011) is binnen 24 uur zorg geboden. Op 1 juli 2011 kregen van de in totaal 145 kinderen op de netto-wachtlijst 4 kinderen van 3 gezinnen bij 2 jeugdzorginstellingen geen noodzakelijke adequate zorg. Inmiddels wordt in alle gevallen wel voorzien in een bepaalde vorm van zorg voor deze kinderen en/of gezin en is er geen sprake meer van onverantwoord wachten. Met betreffende instellingen wordt overleg gevoerd om te vernemen hoe dergelijke situaties de komende periode worden voorkomen.

6 Regionale cijfers Gelderse jeugdzorg, kwartaal Aantal aanmeldingen, geaccepteerde cliënten en aantal eerste indicaties per regio, kwartaal Regio Aanmeldingen Geaccepteerde Aantal eerste cliënten indicatiebesluiten Achterhoek Arnhem Midden-IJssel Nijmegen Noordwest-Veluwe Oost-Veluwe Rivierenland West-Veluwe Totaal Toelichting: U ziet het aantal aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg Gelderland in het tweede kwartaal van 2011, uitgesplitst naar regio. Het gaat hier om alle soorten aanmeldingen, waaronder informatie-aanvragen, consulten, spoedeisende aanmeldingen en meldingen voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Op een aanmelding volgt een acceptatiebesluit of worden cliënten terugverwezen naar het voorliggende veld. Een acceptatiebesluit leidt tot een indicatietraject en een indicatietraject kan leiden tot een indicatiebesluit. In de rechterkolom staat het aantal eerste indicatiebesluiten dat is afgegeven in het eerste kwartaal. In alle stappen kan een cliënt worden terugverwezen naar het lokale veld. Soms trekken cliënten zich terug omdat een andere oplossing is gevonden. Ook kan het voorkomen dat wordt overgestapt naar een ondertoezichtstelling of een besluit spoedeisende zorg. Aantal jeugdigen in provinciale jeugdzorg (totaalcijfer), waarvan aantal jeugdigen met ambulante zorg als zwaarste zorg per regio, op peildatum 1 juli 2011 Regio aantal jeugdigen in aantal jeugdigen met ambulante zorg provinciale jeugdzorg als zwaarste zorgvorm in abs. aantallen in procenten op totaal Achterhoek % Arnhem % Midden-IJssel % Nijmegen % Noordwest-Veluwe % Oost-Veluwe % Rivierenland % West-Veluwe % Totaal 4.910* % Toelichting: U ziet het aantal jeugdigen (uitgesplitst naar regio) dat op 1 juli 2011 provinciale jeugdzorg ontvangt van één van de Gelderse zorgaanbieders. In de middelste kolom is het aantal jeugdigen opgenomen dat momenteel alleen ambulante zorg (als zwaarste zorgvorm) ontvangt. * de regionale cijfers tellen niet op tot het Gelders totaalcijfer.

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland maart 2014

Jeugdzorg in Gelderland maart 2014 Jeugdzorg in Gelderland maart 2014 Inleiding Voor u ligt het eerste infoblad 2014. Met dit infoblad informeren we u over de actuele ontwikkelingen en mijlpalen in de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland juni 2014

Jeugdzorg in Gelderland juni 2014 Jeugdzorg in Gelderland juni 2014 Nog een half jaar te gaan We zijn een flink eind op weg met de transitie van de jeugdzorg. Nog ruim een half jaar te gaan voor de daadwerkelijke overdracht van de jeugdzorg

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland december 2014

Jeugdzorg in Gelderland december 2014 Jeugdzorg in Gelderland december 2014 Voorzichtig achterom kijken In het vierde en laatste infoblad van 2014 durven we voorzichtig achterom te kijken en een opmaat te geven naar 2015. Er is dit jaar veel

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten Oinici zock naar dc ivdcn van wachicii Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse Aanleiding In 2009 is er veel geïnvesteerd om de wachtlijst geïndiceerde jeugdzorg in de provincie

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

Cijfers Regio Rivierenland 2009

Cijfers Regio Rivierenland 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Rivierenland 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio Rivierenland. De cijfers,

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2011 2e kwartaal versie 16/09/11 1 Inleiding De Kwartaal inform atle Is de monitor voor de uitvoering van het provinciale beleid voor de geïndiceerde jeugdzorg

Nadere informatie

Cijfers Regio Achterhoek 2009

Cijfers Regio Achterhoek 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Achterhoek 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio Achterhoek. De cijfers,

Nadere informatie

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal provincie ZUID HOLLAND GEKOMEN 2 3 %&#T 5 -minuten versie voor Provinciale Staten 2011 Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2011-264621440 (DOS-2008- O01 1 003) Datum vergadering

Nadere informatie

Cijfers Regio Arnhem 2009

Cijfers Regio Arnhem 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen "bruto" wachtenden en "netto" wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2):

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen bruto wachtenden en netto wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2): STATEN Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl Postadres Provinaehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van de Statencommissie

Nadere informatie

Cijfers Regio Achterhoek 2008

Cijfers Regio Achterhoek 2008 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Achterhoek 28 Met deze factsheet willen we de regio Achterhoek informeren over de instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg Achterhoek en het aantal

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Cijfers Regio West-Veluwe 2008

Cijfers Regio West-Veluwe 2008 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio West-Veluwe 28 Met deze factsheet willen we de regio West-Veluwe informeren over de instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg West-Veluwe en het aantal

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009)

Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009) Versie 16 maart 2009 Vastgesteld door Stuurgroep BAM, d.d. 23 maart 2009 Rapportageformat Beleidsinformatie Jeugdzorg Herziene versie (2009) Inhoudsopgave 0 Inleiding... 3 0.1 Algemeen... 3 0.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Jeugdzorg 2005 t/m concept

Jeugdzorg 2005 t/m concept Jeugdzorg 2005 t/m 2008 concept provincie noord-holland november 2004 Aanvalsplan wachtlijsten Jeugdzorg 2005 t/m 2008, concept november 2004 2 Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk I. Bestrijding

Nadere informatie

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS

PROVINCIALE JEUGDZORG IN CIJFERS Een onderzoek naar de vraag naar de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland en het stadsgewest Haaglanden voor de periode 2007, 2008 en 2009. EINDRAPPORT

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg

Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Jeugdzorg Feiten en cijfers 213/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Naar verwachting treedt op 1 januari 215 de nieuwe Jeugdwet in werking. De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten

Nadere informatie

Cijfers Regio Rivierenland 2010

Cijfers Regio Rivierenland 2010 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Rivierenland 2010 Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) helpt als er sprake is van ernstige en complexe problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook als jeugdigen

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Cijfers Regio Arnhem 2010

Cijfers Regio Arnhem 2010 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 2010 Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) helpt als er sprake is van ernstige en complexe problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook als jeugdigen en/of

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067 rekenkamer Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 19 mei 2011 201 1/GM/067 Onderwerp Aankondiging onderzoek (On)verantwoord wachten op jeugdzorg Geachte

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DJB/JZ juni 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DJB/JZ juni 2007 Programmaministerie voor Jeugd en Gezin De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 20 juni 2007 Onderwerp

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Kernindicatoren Wachtlijsten Jeugdzorg

Kernindicatoren Wachtlijsten Jeugdzorg Wachtlijsten Jeugdzorg Vierde rapportage Taskforce Wachtlijsten Jeugdzorg oktober 2003 KB/Cap Gemini Ernst & Young 1 Wachtlijsten Jeugdzorg Vierde rapportage 0. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 CONTEXT VAN DE

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio Noordoost-Brabant Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio Zuidoost-Brabant Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het PON,

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie

Jeugd in cijfers 3. Regio-editie Jeugd in cijfers 3 Regio-editie Jeugd in cijfers Regio West-Brabant Oost Publicatiedatum: november 2013 Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met: 2013 het

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet

Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet Waarom wachten op jeugdzorg? Onderzoeksopzet Amsterdam, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling... 5 3. Afbakening... 8 4. Onderzoeksaanpak... 10 5. Beoordeling...

Nadere informatie

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland. Procesplan

Proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland. Procesplan Proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland Procesplan Regio Rivierenland, september 2012 Verbindingsfunctionaris ondersteuning na jeugdzorg: Mara Frank Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kaders

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 10 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1452770 Behandelend ambtenaar : J. Dankers Directie/afdeling : Griffie Nummer commissiestuk : ZWC-0709

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Kenmerken jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg. Mei Aanleiding

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg. Mei Aanleiding Stelselwijziging Jeugd Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg Mei 2013 Aanleiding Vanuit provincies en gemeenten komen regelmatig vragen over wat de experimenteerruimte is om

Nadere informatie

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Jacqueline van Schoonhoven April 2013 Rapport 09-1081f JvS-riw Inhoud Samenvatting begeleiding na jeugdzorg... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2

Nadere informatie