Decentralisatie Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisatie Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Decentralisatie Jeugdzorg Feiten en cijfers 213/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Naar verwachting treedt op 1 januari 215 de nieuwe Jeugdwet in werking. De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dat betekent dat zij goede zorg en ondersteuning dienen te regelen voor alle jeugdigen met opgroeiproblemen en hun ouders die opvoedproblemen hebben met hun kinderen en behoefte hebben aan hulp daarbij. Met deze ontwikkeling heeft de gemeente Arnhem behoefte aan nieuwe kennis. Wat betekent deze decentralisatie voor de gemeente Arnhem in termen van organisatie, financiering, risico s en sturing? In deze factsheet vindt u de relevantie informatie over aard, omvang en kosten die thans voorhanden is. Decentralisatie van Jeugdzorg Gemeente Arnhem Feiten en cijfers Intern Advies Regie en financiering in één hand In de huidige situatie zijn gemeenten al (mede)verantwoordelijk voor de regie en financiering van de algemeen toegankelijke ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders, de zogenaamde de en 1 ste lijn Met het vaststellen van de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten per ook verantwoordelijk voor de regie en financiering van zorg en ondersteuning van jeugdigen die gebruik maken van de huidige specialistische jeugdzorg, de zogenaamde 2 de lijn, inclusief de Jeugd GGZ. Diverse instanties financieren de diverse vormen van zorg en ondersteuning die tot deze 2 de lijn worden gerekend. De regie ligt volgens de huidige Wet op de jeugdzorg bij de Provincies. GEMEENTE ARNHEM, ONDERZOEK EN STATISTIEK

2 Nieuwe Doelgroep Gebied 8 Gebied 7 Gebied 6 Gebied 5 Gebied 4 Gebied 3 Gebied 2 Gebied 1 Gebied 1: Wijken Schuytgraaf en Elderveld Gebied 2: Wijken Malburgen West, Malburgen Oost(Noord), Malburgen Oost(Zuid) (excl. buurt 't Duifje) en buurt Eimersweide. Gebied 3: Wijken Elden en De Laar. Gebied 4: Wijken Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg (excl. buurt Eimersweide) en buurt 't Duifje. Potentiele doelgroep gemeentelijke jeugdzorg vanaf 215. (Bron: GBA gemeente Arnhem) tot 2 jaar (babies) 2 tot 4 jaar (peuters) 4 tot 12 jaar (basisonderwijs) 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs) 18 tot 23 jaar Twee ouder gezinnen Een ouder gezinnen Verdeling jeugdigen over Arnhemse gebieden 'Gebiedsgericht werken' (Bron: GBA gemeente Arnhem, stand ) Gebied 5: Wijken Alteveer/Cranevelt, Monnikenhuizen, Geitenkamp en Velperweg e.o Gebied 6: Wijken Schaarsbergen, Klingelbeek, Heijenoord/Lombok, Burgemeesterswijk/Hoogkamp, St. Marten/Sonsbeek Zuid en Klarendal. Gebied 7: Wijken Centrum en Arnhemse Broek. Gebied 8: Wijken Spijkerkwartier, Presikhaaf West en Presikhaaf Oost. Jeugd en gezin in Arnhem Arnhem richt het nieuwe jeugdstelsel conform de nieuwe Jeugdwet in voor alle jeugdigen en hun ouders, woonachtig in de gemeente Arnhem. Dit zijn alle personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt ( t/m 17 jaar). Daarnaast is in de Jeugdwet een bepaling opgenomen dat de gemeente ook jeugdhulp moet continueren voor jongeren tot 23 jaar, wanneer deze hulp gestart is voordat de jeugdige 18 werd (18 t/m 22 jaar). De potentiële populatie bestaat aldus uit: Alle minderjarigen (jeugdigen t/m 17 jaar) met opgroeiproblemen en hun ouders die opvoedproblemen hebben met hun kinderen en behoefte hebben aan hulp daarbij. Alle huidige meerderjarigen jongeren (18 t/m 22 jaar) met opgroeiproblemen en hun ouders die opvoedproblemen hebben met hun kinderen en behoefte hebben aan hulp daarbij. De gemeente Arnhem telt op dit moment gezinnen met kinderen, waarvan eenoudergezinnen. Een op de vijf inwoners wordt tot de jeugdigen ( t/m 17 jaar) gerekend. Dat zijn ca personen. Naar verwachting zal het aantal jeugdigen de komende jaren licht toenemen, tot 3.5 in 218. Doelgroep Gelukkig gaat het met de meeste gezinnen en jeugdigen goed. Landelijk blijkt dat 8% van de jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders geen hulp nodig heeft of vraagt bij het opgroeien en opvoeden (Sociaal Cultureel Planbureau). Naar schatting 1% van de jeugdigen doet een beroep op hulp bij de 1ste lijnszorg. Tussen 7% en 1% maakt ook gebruik van enige vorm van gespecialiseerde vorm van hulp of zorg (2de lijn); 5% heeft structureel ernstige problemen. Dat zou betekenen dat tussen de 6. en 8. Arnhemse jeugdigen zich geconfronteerd zien met enige mate van problematiek, waarvan 3. tot 4. een beroep doen op de 2 de lijn. De volgende paragraaf biedt inzicht in de huidige cliënten. Hiertoe is een analyse gemaakt van bestanden van diverse bronnen (CIS, VEKTIS, CAK, Gemeente). Al deze bestanden kennen hun beperkingen. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de interpretatie van de cijfers. Toch bieden ze inzicht in het gebruik van de verschillende zorgvormen. GEMEENTE ARNHEM, ONDERZOEK EN STATISTIEK

3 Jeugdzorg De kern Kerngegevens huidige jeugdzorg gemeente Arnhem en budget Gemeente Provincie Kerncijfers huidige jeugdzorg tekst gemeente Arnhem Schatting 212 Peildatum Totaal Totaal Centrum jeugd en gezin Zorg en Adviesteams Jeugdgezondheidszorg Peuterwerk en onderwijsachterstandenbeleid Voortijdig schoolverlaten Naschoolse activiteiten Basisvoorziening welzijn Praktische gezinsondersteuning Overige eerste lijns jeugdzorg Rijk Totaal 2 Gesloten jeugdzorg gegevens ontbreken AWBZ Schatting 212 Bureau jeugdzorg (geac. aanmeldingen) 18 Jeugdhulpverlening 57 Jeugdbescherming 252 Jeugdreclassering 95 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 7 Advies en Meldpunt Kindermishandeling 261 zijn inclusief alle gelderse voorgdijmaatregelen. Deze worden aan Arnhem toegewezen in het geval Arnhem statutaire vestigingsplaats wordt voor voogdij jeugdigen Zorgverzekeraars Schating 212 Indicaties Gedeclareerd Totaal Totaal CIZ indicaties ste lijns GGZ zorg BJZ indicaties de lijns GGZ zorg De financiering van de huidige Vergeet niet in de 15rechterkolom, jeugdzorg die over overgaat dwars, naar op de elke pagina het onderwerp van de factsheet aan te passen!! gemeenten verloopt via vier stromen: Schatting 212 De gemeente is al verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorgtaken. Het betreft voornamelijk de pedagogische basisvoorzieningen (o.a. basisonderwijs, kinderopvang), Jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureaus), Zorg Advies teams, School Maatschappelijk Werk, Jeugdwelzijn en Centra voor Jeugd en Gezin. Deze voorzieningen zijn gericht op het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en buurten. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor vroegsignalering en vroeghulp. De gemeente Arnhem investeert jaarlijks ruim16 miljoen euro in deze traditionele gemeentelijke taken. We hebben vooralsnog geen inzicht in het aantal jeugdigen en gezinnen dat hier gebruik van maakt. De provincie Gelderland is tot 215 verantwoordelijk voor de specialistische jeugdzorg waar Bureau Jeugdzorg kinderen en ouders naar verwijst. Verschillende zorgaanbieders bieden op vrijwillige basis diverse vormen van jeugdhulp. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van juridische maatregelen zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering. Naar schatting ruim 1. Arnhemse jeugdigen doen een beroep op één of meer van deze vormen van hulp. De jaarlijkse kosten bedragen circa 29 miljoen euro. Het Rijk regelt via de AWBZ onder bepaalde voorwaarden specialistische hulp voor kinderen en hun ouders. Een deel van deze zorg gaat naar de gemeente. Ten eerste alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking of met ernstige psychiatrische problematiek. Daarnaast alle ondersteuning in de vorm van Begeleiding en Persoonlijke verzorging. Naar schatting tussen de 6 en 7 Arnhemse jeugdigen doen hier een beroep op. De kosten bedroegen in 212 ca. 7,7 miljoen euro. Daarnaast regelt het Rijk de gesloten jeugdzorg(zware vormen van zorg). Hierover hebben we nog geen informatie. Zorgverzekaars financieren de 1ste en 2de lijnszorg voor jeugdigen met psychische problemen die leiden tot een verstoorde ontwikkeling en/of duidelijk disfunctioneren in het dagelijks leven. Het betreft 2. tot 2.5 jeugdigen. De kosten bedragen circa 7,4 miljoen euro. GEMEENTE ARNHEM, ONDERZOEK EN STATISTIEK

4 Jeugdzorg Provincie Gelderland Beroep op Bureau Jeugdzorg (Bron: Branche Provinciale Jeugdzorg; Peildatum ) Provinciale jeugdzorg: aard en omvang De provincies zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van huidige jeugdzorg. Het betreft: 18 jaar of ouder 12 t/m 17 jaar Vrijwillige anmeldingen Aanmeldingen BJZ 213 naar leeftijd (Bron: Branche Provinciale Jeugdzorg; Peildatum ) 2% Unieke clienten (vrijwllige aanmeldingen) Geaccepteerde vrijwillige aanmeldingen 272 Geaccepteerde meldingen van andere professionals 37% 261 Advies en Meldpunt Kindermishandeling: betrokken jeugdigen Gegevens ontbreken Spoedeisende zorg Jeugd en opvoedhulp. Dit is gespecialiseerde hulp bij opgroeien opvoedproblematiek. Jeugdigen die aanspraak maken op Jeugd en opvoedhulp doen dit op vrijwillige basis (vrijwillig kader). Diverse vormen van deze jeugdzorg zijn: ambulante hulp: intensieve hulp en begeleiding voor het gezin. daghulp: de jongere verblijft overdag in een instelling en is s avonds en s nachts gewoon thuis. residentiële hulp: dag en nachtopvang in leefgroepen, woongroepen, gezinsgroepen, cursushuizen of kamertrainingscentra. pleegzorg: de jongere verblijft een periode bij een pleeggezin. 4 t/m 11 jaar 44% Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van drie vormen van hulp met dwang en drang op basis van een machtiging door de kinderrechter (justitiële toegang), namelijk: t/m 3 jaar 17% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% Provinciale Jeugdhulpverlening: vrijwillige kader/jeugd en opvoedhulp (Bron: Branche Provinciale Jeugdzorg; Peildatum ) Jeugdbescherming. Voor jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden die hun ontwikkeling bedreigen. Jeugdreclassering. Voor minderjarige jongeren die het risico lopen een criminele carrière op te bouwen. Ambulant Pleegzorg Dagbesteding Gesloten jeugdzorg. De provincie is samen met de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de JeugdzorgPlus: Voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling onttrekken. Residentieel Onbekend of nog in hulp of indicatietraject bij BJZ 72 9 Tenslotte is de Provincie opdrachtgever van Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ is de spil in het huidige jeugdstelsel. Zij hebben als belangrijkste taak: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Jeugdreclassering Jeugdbescherming Provinciale Jeugdhulpverlening: justitiele kader) (Bron: Branche Provinciale Jeugdzorg; Peildatum ) Verwijzing naar geïndiceerde zorg: melding, screening en indicatie. De huidige jeugdwet beschouwt Bureau Jeugdzorg als de centrale toegang tot het zorgaanbod). BJZ regelt de toegang tot de vrijwillige jeugdhulpverlening als ook de toegang tot Awbz zorg op basis van psychiatrische grondslag. Uitvoering geven aan de Jeugdbescherming (Voogdij) en de Jeugdreclassering. Advies en Meldpunt Kindermishandeling, De kindertelefoon. Spoedeisende zorg. Gesloten jeugdzorg gegevens ontbreken GEMEENTE ARNHEM, ONDERZOEK EN STATISTIEK

5 Awbz-zorg voor jeugdigen indicaties voor Awbz zorg (Bron: CIZ; branche Provinciale Jeugdzorg; peildatum ) CIZ indicaties voor Awbz zorg: diverse zorgfuncties (Bron: CIZ; peildatum ) 16 Begeleiding individueel; Begeleiding groep; 115 Persoonlijke verzorgi ng; 95 Behandeling groep; 75 Extramurale Awbz zorg: diverse grondslagen (Bron: CIZ; peildatum ) 41 Somatische aandoening 199 Lichamelijke handicap 4 Verstandelijke handicap CIZ indicatie Indicatie Bureau jeugdzorg Kortdurend gehandicapten verblijf; 4 zorg (intramuraal); 3 2 Zintuigelijke handicap Gemiddelde gedeclareerde zorgomvang (uren) per client per jaar Awbz Zorg in Natura (Bron: Wmo Kantoor) 785,5 Kortdurend verblijf 716,7 Begeleiding groep 11,9 18,1 Persoonlijke verzorging basis Persoonlijke verzorging speciaal 75,4 Psychiatrische aandoening (indicatie BJZ) 23,1 Begeleiding individueel Persoonlijke verzorging extra Huidge Awbz zorg: aard en omvang De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt medische kosten die niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders voor hun kinderen zorg aanvragen op grond van de AWBZ (in natura of pgb). Met de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning voor het grootste deel van deze jeugdigen en hun ouders. Alleen de kinderen en jongeren met indicatie voor zware intramurale zorg blijven in de kern AWBZ. Een klein deel valt straks onder de Zorgverzekeringswet. Verstandelijke beperking Ten eerste gaat het om jeugdigen tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking. Dit betreft ook de zorgfunctie Behandeling groep die vaak in een kinderdienstencentrum wordt gegeven. Jeugdigen bij wie al voor het 18e levensjaar duidelijk is dat zij op grond van een verstandelijke beperking hun verdere leven intensieve verblijfszorg nodig hebben zoals de AWBZ nu biedt, houden aanspraak op de AWBZ. Psychiatrische problematiek Daarnaast gaat het om alle jeugdigen waarbij sprake is van matige tot zware psychiatrische problematiek. Zij kunnen nu met een indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg aanspraak maken op AWBZzorg. Deze zorg wordt soms ook (gecombineerd) geboden door jeugdhulp of behandeling uit de Zorgverzekeringswet door de GGZ. Is er sprake van lichte beperkingen als gevolg van psychiatrische problematiek is geen Awbz zorg mogelijk. Ook deze jeugdigen kunnen straks een beroep doen op de gemeente. Extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging Naast de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en psychische problemen wordt ook de zorg voor jeugdigen die nu een indicatie krijgen voor Awbz begeleiding en persoonlijke verzorging overgeheveld naar de Jeugdwet. Begeleiding omvat diverse activiteiten voor jeugdigen met matige of ernstige beperkingen. Het betreft praktische hulp of oefenen van handelingen, dagelijks helpen met planning, regelen, structureren van de dag en beslissingen nemen. Tot slot gaat het om het overnemen van toezicht. Persoonlijke verzorging biedt hulp bij de algemeen dagelijkse levensverrichtingen, zoals eten en drinken, douchen, aankleden, of naar het toilet gaan. Het betreft jeugdigen met diverse beperkingen: somatische, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk of psychiatrisch. Intramurale gehandicaptenzorg Dit betreft alle intramurale cliënten met een Zorgzwaarte pakket 1 tot 4) met een (licht) verstandelijke beperking.

6 Zorgverzekeraars: GGZ voor jeugdigen Overige diagnoses Pervasieve stoornis Aandacht tekort/verwaarlozing Problematiek kindertijd overig Depressie Schizofrenie e.a. Gedeclareerde 2de lijns jeugd GGZ Arnhem verdeeld naar diagnose 6% 5% 11% 15% 17% 36% Huidge Jeugd GGZ: aard en omvang De jeugd ggz biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening die hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. De jeugd GGZ valt nu grotendeels onder de Zorgverzekeringswet. Als een opname in een ggz instelling langer dan een jaar duurt, dan valt deze zorg onder de AWBZ. Dit geldt ook voor extramurale begeleiding en beschermd wonen. Diagnostiek 5% Angststoornis/klachten 4% Aanpassingproblematiek,5% Bipolaire stoornis e.a.,4% Persoonlijkheidsstoornis,4% Crisissituaties,1% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% De aandoeningen en de behandelingen zijn zeer divers. Zorgverzekeraars vergoeden zowel de 1 ste lijns GGZ zorg als de 2 de lijns zorg. Binnen de 2 de lijn geldt ook hier een onderscheid tussen ambulante zorg, deeltijd en intramurale zorg. In Arnhem doen 2. tot 2.5 jeugdigen een beroep op GGZ zorg. In 211 hebben in totaal 19 zorginstellingen de zorg geleverd. De kosten die hiermee gepaard gaan, bedragen circa 7,4 miljoen euro, waarvan 6,1 miljoen 2 de lijnszorg. Bron: Vektis; Wmo Kantoor

7 en budget Schatting kosten huidige specialistische zorg Geschatte kosten huidige specialistische jeugdzorg Arnhemse Jeugd PROVINCIE ( ) , Bureau jeugdzorg , Toegangsfunctie , Jeugdbescherming, OTS en Voogdij , Jeugdreclassering , Zorgaanbieders Jeugd en opvoedhulp , Ambulant , Pleegzorg , Dagbesteding , Residentieel , Overig 12.47, Overig , RIJK Gesloten Jeugdzorg Geen gegevens bekend ZORGVERZEKERAARS (211) , 1ste lijns GGZ , 2de lijns GGZ , AWBZ ZORG , Zorg in natura(212) , Begeleiding groep , Begeleiding individueel , Kortdurend verblijf , Persoonlijke verzorging Basis , Persoonlijke verzorging Extra 3.496, Persoonlijke verzorging Speciaal 7.516, Vervoer begeleiding groep , ZZP 1-4 gehandicaptenzorg , Persoonsgebonden budget (211) , Begeleiding groep , Begeleiding individueel , Kortdurend verblijf , Persoonlijke verzorging Basis , ZZP 1-4 gehandicaptenzorg 5.26, Bron: Branche Provinciale jeugdzorg; Vektis; CAK; Wmo Kantoor Verwachtte budget 215 (Excl. Voogdij) Provincie ,25 Awbz ,16 Zvw ,59 Totaal , De totale kosten voor de specialistische jeugdzorg voor Arnhemse jeugdigen bedroegen in 211/212 circa 44 miljoen euro. Dit is inclusief de kosten die gepaard gaan met alle Gelderse voogdijmaatregelen (ca. 1 miljoen euro). Deze kosten zijn voor de gemeente Arnhem in het geval Arnhem statutaire vestigingsplaats wordt voor voogdij jeugdigen. De provinciale jeugdzorg neemt een groot deel van de totale kosten voor haar rekening. Met name de residentiele zorg is relatief duur. Wat betreft de gesloten jeugdzorg zijn ons geen gegevens bekend. Schattingen lopen uiteen van 8 duizend tot 2 miljoen euro per jaar voor Arnhemse jeugdigen. Wat verder opvalt is dat de Jeugd GGZ relatief goedkoop is (totale kosten afgezet tegen het geschatte aantal cliënten dat zorg krijgt). Tegelijkertijd zien we dat het beroep op de jeugd GGZ opvallend groot is. Tenslotte wijzen we op het relatief hoge bedrag dat in 211 is uitgegeven aan persoongebonden budgetten. Uit de analyse blijkt dat aan diverse cliënten meer dan één pgb s is toegekend. Dit behoeft wellicht nadere analyse. Verwachtte budget 215 In de meicirculaire 213 is voor Arnhem een voorlopig budget genoemd voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, namelijk ruim 36 miljoen euro. Dat is 37% van het bedrag dat is berekend voor de regio Arnhem, inclusief Wageningen. Dit bedrag is berekend door het SCP en Cebeon en is gebaseerd op historische gegevens. Uit een nadere analyse blijkt de opbouw van dit bedrag, namelijk 66% provinciale jeugdzorg en 17 procent voor zowel de jeugd GGZ als de Awbz jeugdzorg die wordt overgeheveld naar de nieuwe jeugdwet. Er is al rekening gehouden met 4% korting in 215. Het voorlopige budget laat zich lastig vergelijken met de berekende totale kosten van ca. 44 miljoen euro. Ten eerste zijn de berekende kosten gebaseerd op andere peildata. Verder zijn bij de kostenberekening alle kosten voor Gelderse Voogdijmaatregelen aan Arnhem toegerekend. Het beleid hierin is echter nog niet definitief vastgesteld. Bovendien is gebleken dat in de budgetberekeningen van het Rijk onvoldoende rekening gehouden is met de totale kosten van de jeugd Ggz. Bron: Cebeon & SCP Verdeling historische middelen jeugdzorg, juni 213, Bewerking gemeente Arnhem

8

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015 De nieuwe Wmo Feiten en cijfers 2013/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Het regeerakkoord kondigt de invoering van een kern Awbz (Wet Langdurige Zorg, Wlz) aan per 1 januari 2015, die alleen

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens Deel 1 - Overzicht 1.1. Basisgegevens Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0 18 jaar per gemeente weergegeven

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Zicht op de jeugdwet. Kengetallen voor de transitie jeugdzorg. Gemeenten Midden-Limburg - september 2013

Zicht op de jeugdwet. Kengetallen voor de transitie jeugdzorg. Gemeenten Midden-Limburg - september 2013 Zicht op de jeugdwet Kengetallen voor de transitie jeugdzorg Gemeenten Midden-Limburg - september 2013 BMP advies Hans Jansen Wim Seegers Postbus 259 5550 AG Valkenswaard www.bmpadvies.nl KvK 53420977

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Objectief verdeelmodel Jeugd

Objectief verdeelmodel Jeugd Objectief verdeelmodel Jeugd Elze de Vries Ivo Specker Utrecht 16 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Inhoud presentatie 2. Jeugdwet 3. Integratie uitkering Sociaal Domein 4. Historisch en objectief

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Gemiddelde ten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Evert Pommer en Klarita Sadiraj Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2016 Het

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

24 APR 7013. Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Geachte commissieleden,

24 APR 7013. Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders H.M. de Jonge Wethouder OndelWijs, Jeugd en Gezin Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Aan

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Jeugdcijfers IJsselstein

Jeugdcijfers IJsselstein Jeugdcijfers IJsselstein Gemeente IJsselstein Oktober 2013 IJsselsteinse jeugdcijfers Inleiding Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting de nieuwe Jeugdwet in werking en komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie