Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013"

Transcriptie

1 metingen Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman

2

3 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven, staat beschreven in het Twents Kompas. De aanpak richt zich op het voorkómen van dak- en thuisloosheid, het verminderen van het aantal daklozen, doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, het verbeteren van de kwaliteit van leven van de gehele doelgroep en het verminderen van overlast. Het Twents Kompas is een uitwerking van een deel van de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die gezamenlijk het terrein van de maatschappelijke zorg vormen. De vrouwenopvang en huiselijk geweld, ook onderdeel van deze prestatievelden, zijn geen onderdeel van het Twents Kompas. Centrumgemeenten Almelo en Enschede hebben INTRAVAL opdracht gegeven om de doelgroepen uit de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo te monitoren. Daarnaast worden in opdracht van WoON de huisuitzettingen in Twente gemonitord. Voor het monitoren worden gegevens verzameld bij de volgende instellingen: Leger des Heils; Humanitas Onderdak Twente (HODT); Jarabee; Tactus Verslavingszorg; politie; woningcorporaties; Mediant; Zorggroep Manna; Dimence; en Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werk en Welzijn (RIBW). De verzamelde gegevens worden gepresenteerd in verschillende factsheets. In deze factsheet wordt aandacht besteed aan cliënten die begeleiding bij het wonen en/of bemoeizorg ontvangen. In de factsheet dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek wordt ingegaan op de dak- en thuisloosheid, inclusief zwerfjongeren- en chronische verslavingsproblematiek, terwijl in de factsheet huisuitzetting en preventie wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van uitgezette huurders. Daarnaast zijn er nog twee andere factsheets, te weten de factsheet Veelplegers Twente waarin de ontwikkelingen van de Twentse veelplegers worden gevolgd en de factsheet Huiselijk geweld Twente waarin aandacht wordt besteed aan de (geregistreerde) verdachten en slachtoffers van huiselijk geweld. Aangezien voor Enschede al langere tijd de gegevens op deze manier worden verzameld en gepresenteerd wordt in deze factsheet voor Enschede ook van eerdere jaren (vanaf 2009) gegevens opgenomen. Voor Twente en Almelo zijn alleen gegevens over 2010, 2011 en 2012 beschikbaar. 2. Begeleid en beschermd wonen Een aanzienlijke groep mensen in Twente krijgt begeleiding bij het wonen en/of ontvangt bemoeizorg. Zij worden volgens de landelijke definitie gerekend tot de dreigend daklozen. Bij begeleid en beschermd wonen gaat het om cliënten die zelfstandig wonen en een woonruimte huren bij een woningcorporatie of zorginstelling of wonen in een door een zorginstelling gehuurde woning. In dit laatste geval is er vaak sprake van een AWBZ-indicatie (ZZP-verblijf). Volledig zelfstandig wonen is voor hen (nog) niet mogelijk of gewenst. Daarom wordt per persoon een ondersteuningspakket geboden bestaande uit persoonlijke en huishoudelijke verzorging en/of ondersteunende en activerende begeleiding. Ook is er vaak sprake van een budgetbeheerrekening bij de stadsbank of (vrijwillige) bewindvoering om daarmee doorbetaling van vaste lasten te regelen. Begeleid wonen heeft als doel dat mensen een eigen huishouden (leren te) voeren en weer zelfstandig kunnen blijven of gaan wonen. Het is één van de maatregelen om huisuitzettingen te voorkomen. Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

4 Aanbod De volgende instellingen bieden begeleid en beschermd wonen aan de cliëntengroep van bovengenoemde prestatievelden: Humanitas Onder Dak Twente (HODT); Leger des Heils; Tactus verslavingszorg; en Zorggroep Manna. Ook de gegevens van de Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn (RIBW) zijn meegenomen. Zij richten zich op mensen met psychiatrische problematiek, waarbij overlap is met de doelgroepen van de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. Specifiek voor jongeren HODT is samen met het ROC eind 2011 Enschede gestart met het project Kamer-Raad, een woonwerk-leer thuis voor studenten of leerlingen in Twente. Jongeren komen in aanmerking als zij door omstandigheden thuis belemmerd worden om hun opleiding goed af te ronden. In totaal zijn er circa 40 plekken, verdeeld over twee locaties in Enschede en één in Almelo. Studenten of leerlingen die bij Kamer-Raad wonen hebben een eigen kamer met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen (keuken en sanitair). Ze krijgen een persoonlijk begeleider die hen ondersteunt (maximaal 2 uur per week) in het zelfstandig wonen, leren en werken. Jongeren worden aangemeld door het loopbaancentrum van het ROC en krijgen ook vanuit het ROC een contactpersoon. In 2012 hebben in totaal 52 jongeren gebruik gemaakt van Kamer-Raad, 45 in Enschede en zeven in Almelo. Het merendeel (36) behoort tot de leeftijdscategorie jaar. In tabel 1 wordt het aanbod aan voorzieningen voor begeleid wonen weergegeven. Het is daarbij niet goed mogelijk om de capaciteit aan te geven, aangezien het aantal personen dat begeleiding ontvangt van dag tot dag kan verschillen. De meeste instellingen geven aan geen minimum of maximum aantal cliënten in begeleiding te hebben. Tabel 1 Aanbod begeleid wonen Almelo Enschede HODT HODT Leger des Heils Leger des Heils Tactus Tactus RIBW RIBW Kamer-Raad Zorggroep Manna Kamer-Raad Twente In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal jaarlijkse cliënten begeleid wonen naar centrum- en regiogemeente, te weten Almelo, regiogemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en overige regiogemeenten Enschede. In de bijlage staat een overzicht van het aantal cliënten begeleid wonen naar instelling en gemeente. 2 INTRAVAL

5 Tabel 2 Aantal cliënten begeleid wonen, n % Per Per n % inwoners inwoners Almelo n.b ,5 Regiogemeenten Almelo n.b ,0 Totaal n.b ,5 Enschede , ,2 Hengelo , ,3 Regiogemeenten Enschede , ,9 Totaal , ,1 Twente n.b , n % Per Per n % inwoners inwoners Almelo , ,5 Regiogemeenten Almelo , ,9 Totaal , ,4 Enschede , ,4 Hengelo , ,7 Regiogemeenten Enschede , ,0 Totaal , ,7 Twente , ,2 In totaal hebben in cliënten begeleiding bij wonen ontvangen, terwijl het in 2010 en 2011 om respectievelijk en cliënten ging (tabel 3). Tabel 3 Aantallen en kenmerken cliënten begeleid wonen naar instelling, 2010, 2011 en 2012 Aantal Gemiddelde leeftijd Percentage man HODT - Almelo HODT Enschede HODT - Hengelo HODT - Oldenzaal n.b. 75 Leger des Heils-Almelo Leger des Heils-Enschede Tactus Verslavingszorg Zorggroep Manna RIBW Almelo RIBW - Enschede Totaal In Enschede is het aantal cliënten met woonbegeleiding tussen 2011 en 2012 gestegen met 7% (van 643 naar 690), terwijl in de andere gemeenten het aantal cliënten stabiel is gebleven of gedaald. In Almelo wordt de daling met name veroorzaakt doordat minder cliënten woonbegeleiding ontvangen van HODT en Leger des Heils, terwijl in de regiogemeenten van Almelo een daling laat zien bij het RIBW. Er is een relatie met de financiering van deze activiteit door gemeente(n) en zorgkantoor. De grootste stijging van het aantal cliënten doet zich voor bij Zorggroep Manna, een toename van 54% tussen 2011 en Deze stijging komt door een uitbreiding van de capaciteit. Bij Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

6 HODT-Enschede is er sprake van een stijging van 18%, terwijl bij de overige instellingen het aantal cliënten stabiel is gebleven of zelfs is gedaald (tabel 3). De meeste cliënten maken gebruik van begeleid wonen van de RIBW. Dit aantal is echter wel gedaald van 891 in 2010 en 992 in 2011 naar 844 in Deze daling wordt mede veroorzaakt door de beperkte productieafspraken met het Zorgkantoor, met als gevolg dat de wachtlijsten bij de RIBW groeien. De gemiddelde leeftijd van de cliënten die woonbegeleiding ontvangen ligt rond de 40 jaar. HODT in Enschede en Hengelo hebben gemiddeld een jongere groep die begeleiding krijgt, terwijl de cliënten van HODT in Oldenzaal, Tactus Verslavingszorg en Zorggroep Manna met gemiddeld 45 jaar het oudst zijn. Het zijn meer mannen die woonbegeleiding krijgen, gemiddeld rond de 65%. Er lijkt echter een verschuiving plaats te vinden door een relatieve afname van het aantal mannen. Almelo en regiogemeenten In tabel 4 worden de woonplaats en de verblijfsduur vermeld van de cliënten uit Almelo en haar regiogemeenten die worden begeleid bij het wonen. Tabel 4 Woonplaats en verblijfsduur cliënten begeleid wonen Almelo, 2010, 2011 en Woonplaats N % N % N % Almelo Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Verblijfsduur 1 maand of korter maanden maanden jaar Langer dan 3 jaar Totaal Het aantal cliënten dat woonbegeleiding krijgt is gedaald van 378 in 2011 naar 321 in 2012, een daling van 15%. Tussen 2010 en 2011 was er nog sprake van een stijging van 14% (333 naar 378). De meeste cliënten die gebruik maken van begeleid wonen zijn woonachtig in Almelo (56% in 2010 en 2011 en 57% in 2012), gevolgd door Hellendoorn (2010: 25%; 2011: 22%; 2012: 23%). Ongeveer twee vijfde (43% in 2010; 37% in 2011; 44% in 2012) wordt langer dan drie jaar begeleid door dezelfde instelling (met name RIBW). Het gaat hierbij voornamelijk om een groep cliënten die langdurige begeleiding nodig heeft. Bekend is dat een deel van de doelgroep altijd begeleiding nodig zal blijven houden om terugval (en dakloosheid) te voorkomen. Enschede en regiogemeenten In tabel 5 worden de woonplaats en de verblijfsduur gepresenteerd van de cliënten uit Enschede en haar regiogemeenten die worden begeleid bij het wonen. 4 INTRAVAL

7 Tabel 5 Woonplaats en verblijfsduur cliënten begeleid wonen Enschede, Woonplaats N % N % N % N % Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Totaal Verblijfsduur 1 maand of korter maanden maanden jaar Langer dan 3 jaar Onbekend Totaal Het aantal cliënten dat begeleiding bij het wonen ontvangt is tussen 2009 en 2012 gestegen van 676 naar Een mogelijke verklaring hiervoor is de snellere en betere doorstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen. De meeste cliënten die gebruik maken van begeleid wonen zijn woonachtig in Enschede (2009: 66%; 2010: 61%; 2011: 63%; 2012: 65%), gevolgd door Hengelo (2009: 24%; 2010 en 2011: 22%; 2012: 20%). Het deel dat langer dan drie jaar begeleid wordt door dezelfde instelling is licht gedaald van 36% in 2009 en 2010 naar 31% in 2012, terwijl het deel dat één tot zes maanden begeleiding bij wonen heeft ontvangen licht is gestegen van 13% in 2009 en 2010 naar 19% in Doorstroom Nagegaan is welk deel van de personen die in 2012 begeleid wonen in 2011 ook begeleid woonden of gebruik maakten van één van de opvangvoorzieningen van de maatschappelijke opvang. Figuur 1 Doorstroom naar en vanuit begeleid wonen, Begeleid wonen: Maatschappelijke opvang: begeleid wonen: Bemoeizorg: 25 Nieuwe instroom 322 Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

8 Figuur 1 Doorstroom naar en vanuit begeleid wonen, 2012 (vervolg) 2012 begeleid wonen: Begeleid wonen: KDO/Nachtopvang: uursopvang: bemoeizorg: Uit zicht: 386 Van de personen die in 2012 begeleid wonen ontvangen, ontvingen 997 in 2011 ook begeleiding bij het wonen (figuur 1). Dit betekent dat 408 (1.405 (aantal cliënten begeleid wonen 2011) 997) geen begeleiding meer ontvangen. Van hen zijn twee dakloos geworden, drie doorgestroomd naar een 24-uursopvangvoorziening, 17 bekend bij bemoeizorg en 386 (95%) zijn uit zicht. Dit laatste kan betekenen dat men nu zelfstandig woont. Van de 386 cliënten die uit zicht zijn waren in woonachtig in Enschede. Van hen zijn 41 in 2012 nog wel bekend bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede. In 2012 zijn 391 cliënten ingestroomd; 44 van hen komen uit de maatschappelijke opvang, 25 uit de bemoeizorg. In 2011 komen 322 van hen niet voor in de registraties van de instellingen en dus in 2012 ingestroomd. Deze instroom heeft met name plaatsgevonden bij het RIBW (178), gevolgd door het Leger des Heils (46), HODT (41), Zorggroep Manna (29) en Tactus Verslavingszorg (28). Overlap politie Om een beeld te krijgen van de overlastgevende en criminele activiteiten van de cliënten begeleid wonen, is een koppeling gemaakt met gegevens van de politie. Van de cliënten die in 2012 op enig moment begeleiding bij wonen hebben ontvangen, komt een 7% (95 personen) voor in de politieregistraties als verdachte. Daarnaast is 1% (8 personen) bij de politie bekend vanwege overlast op het gebied van alcohol en/of drugs. 3. Bemoeizorg In deze paragraaf wordt ingegaan op de cliënten van de bemoeizorg. Kenmerkend voor de bemoeizorg cliënten is dat zij veelal niet uit zichzelf om hulp vragen, het gaat om zogenoemde zorgmijders. De volgende instellingen bieden bemoeizorg aan deze zorgmijders: Mediant (jeugd, volwassenen en ouderen); Tactus Verslavingszorg (jeugd en volwassenen); Jarabee (T-team); Dimence; en GGD (vervuiling en daklozen spreekuur). 6 INTRAVAL

9 Twente In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van het aantal cliënten dat bemoeizorg ontvangt naar centrum- en regiogemeente. In de bijlage staat een overzicht van het aantal cliënten bemoeizorg naar instelling en gemeente. Tabel 6 Aantal cliënten bemoeizorg, 2010, 2011 en N % Per inwoners N % Per inwoners N % Per inwoners Almelo , , ,2 Regiogemeenten Almelo , , ,6 Totaal , , ,4 Enschede , , ,3 Hengelo , , ,8 Regiogemeenten Enschede , , ,1 Totaal , , ,1 Twente 1.040* 1, , ,7 * Van 38 personen is de woonplaats niet bekend. Het aantal cliënten dat bemoeizorg ontvangt is tussen 2010 en 2012 licht gestegen van naar 1.156, een stijging van 11% (tabel 6). In 2011 lag het aantal met hoger. De grootste stijging doet zich voor in Almelo en haar regiogemeenten, het aantal bemoeizorg cliënten is hier gestegen met 40% (188 naar 317). Dit komt mede door het feit dat in 2012 voor het eerst gegevens van Dimence zijn opgenomen in de Monitor. In Enschede en haar regiogemeenten bedraagt de stijging 3% (van 818 in 2010 naar 839 in 2012). Tabel 7 Aantallen en kenmerken cliënten bemoeizorg, 2010, 2011 en 2012 Aantal Gemiddelde leeftijd Percentage man Mediant - jeugd Mediant- volwassenen Mediant- ouderen Tactus jeugd Enschede Tactus jeugd Almelo Tactus volwassenen Enschede Tactus volwassenen Almelo GGD inloopspreekuur daklozen* n.b. 78 T-team Enschede T-team Hengelo T-team Almelo Dimence** Totaal * Deze gegevens zijn pas vanaf 2011 in de Monitor opgenomen. ** Deze gegevens zijn pas vanaf 2012 in de Monitor opgenomen. De daling van het aantal bemoeizorgcliënten tussen 2011 en 2012 komt met name door een afname van het aantal cliënten van Mediant (tabel 7). Deze daling komt onder meer doordat de financiële middelen die Mediant jaarlijks van de gemeente ontvangt zijn gehalveerd en zij samen met Tactus Verslavingszorg functioneel vorm dienen te geven aan de invulling van bemoeizorg. Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

10 Hierdoor heeft Mediant in 2012 minder tijd kunnen besteden aan het opsporen van zorgmijders en is zij selectiever gaan kijken op welke signalen gereageerd moest worden. De gemiddelde leeftijd van de volwassen cliënten varieert in 2012 tussen de 40 en 50 jaar. Bij de jeugdige cliënten varieert de gemiddelde leeftijd tussen 20 en 23 jaar. Het merendeel van de cliënten die bemoeizorg ontvangen is een man, 73% in 2010 en 66% in 2011 en Problematiek In tabel 8 is de problematiek (voor zover bekend) van de bemoeizorg cliënten weergegeven. Tabel 8 Problematiek cliënten bemoeizorg, 2010, 2011 en Problematiek Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Verslaving Huisvesting Psychisch Gedrag Schulden Overig Onbekend In 2012 kampt bijna twee derde (62%) met verslavingsproblemen, in de twee voorgaande jaren ging het om ongeveer de helft (53% in 2010; 47% in 2011). Het deel met psychische problemen is daarentegen gedaald van een kwart (23% in 2010; 26% in 2011) naar ruim een tiende (12% in 2012). De toename van het aantal cliënten met een verslavingsprobleem (van 552 naar 722, een toename van 31%), is terug te vinden in de stijging van het aantal bemoeizorgcliënten van Tactus Verslavingszorg. Het deel met schuldenproblematiek is in alle drie de jaren zeer klein. Dit komt mogelijk doordat deze problematiek vaak pas later in beeld komt. De aanleiding voor bemoeizorg is meestal andersoortige problematiek zoals verslaving en huisvesting. Overlap Cliënten die zorg mijden komen soms gedurende een jaar bij meer dan één instelling in beeld. Om zicht te krijgen op de overlap en het aantal unieke personen zijn de door de instellingen verstrekte gegevens met elkaar gekoppeld en verwerkt in één geanonimiseerd databestand. Indien een persoon bij meerdere instanties bekend is, zijn deze dubbelingen in het gekoppelde bestand verwijderd. Wat overblijft is een bestand met unieke personen en de contacten die zij hebben met de verschillende instellingen. Tabel 9 Bekendheid naar aantal instellingen, 2010, 2011 en Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 1 instelling instellingen instellingen Totaal INTRAVAL

11 In alle jaren is het overgrote deel (93% in 2010; 92% in 2011; 97% in 2012) van de personen die bemoeizorg ontvangen bij slechts één instelling bekend (tabel 9). Een beperkt deel (7% in 2010 en 2011 en 3% in 2012) ontvangt van twee of drie verschillende instellingen bemoeizorg. Van de 35 personen die in 2012 van meerdere instellingen bemoeizorg hebben ontvangen, is bij 24 personen (deels) sprake van overlap in de periode waarin zij bemoeizorg ontvingen. Met andere woorden, zij ontvingen van twee instellingen tegelijk bemoeizorg. Dat kan opzet zijn, als een cliënt wordt aangemeld is niet altijd direct duidelijk wat de dominante problematiek is en welke instelling hierbij het best kan aansluiten. Bij het grootste deel is sprake van de combinatie verslaving en problemen op het gebied van huisvesting. De overlap tussen de instellingen c.q. afdelingen is vrij gering. Grootste overlap doet zich voor bij Mediant-jeugd en T-team: van de 33 jongeren die contact hebben met de afdeling jeugd van Mediant komen acht eveneens voor bij één van de T-teams. Ook dit is logisch, als het T-team vermoedt dat er sprake is van psychiatrische problematiek wordt bemoeizorg van Mediant ingeschakeld. Overlap maatschappelijke opvang Ook in de maatschappelijke opvang ontvangen cliënten bemoeizorg. Soms voorafgaand aan plaatsing, soms om samen met de opvanginstelling te achterhalen met welke problematiek de cliënt kampt. Om een beeld te krijgen van de omvang zijn de gegevens van bemoeizorg 2012 tevens, op geanonimiseerde wijze, gekoppeld met de bestanden van instellingen voor maatschappelijke opvang, zoals Kortdurende Opvang (KDO) en 24-uursvoorziening (LIBW) van het Leger des Heils en de nachtopvang, 24-uursopvang, Twentse Opvangvoorziening (TOV) en Kamers met Kansen (KmK) van HODT. Tabel 10 Overlap instellingen maatschappelijke opvang met instellingen voor bemoeizorg, 2012 LdH-LIBW LdH-KDO HODT- 24uurs HODT-NO TOV KmK Overlap De overlap met TOV en de 24-uuropvangvoorziening van HODT is met respectievelijk 27 en 20 het hoogst, gevolgd door de KDO van het Leger des Heils (13) (tabel 10). De overlap met LIBW van het Leger des Heils en Kamers met Kansen is met respectievelijk vier en twee vrij gering. Overlap politie Om een beeld te krijgen van de overlastgevende en criminele activiteiten van de cliënten bemoeizorg, is een koppeling gemaakt met gegevens van de politie. Van de cliënten die in 2012 op enig moment bemoeizorg hebben ontvangen, komt een vijfde (20%; 234 personen) voor in de politieregistraties als verdachte. Daarnaast is 2% (18 personen) bij de politie bekend vanwege overlast op het gebied van alcohol en/of drugs. Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

12 BIJLAGE Tabel 1 Cliënten begeleid wonen naar instelling en gemeente, 2010, 2011 en 2012 HODT Leger des Heils Tactus Zorggroep Manna RIBW Woonplaats Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Tabel 2 Cliënten bemoeizorg naar instelling en gemeente, 2010, 2011 en 2012 Mediantjeugd Mediantvolwassenen Mediantouderen Tactus-jeugd Woonplaats Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Onbekend Totaal INTRAVAL

13 Tabel 2 Cliënten bemoeizorg naar instelling en gemeente, 2010, 2011 en 2012 (vervolg) Tactusvolwassenen GGD T-team Dimence Woonplaats Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Onbekend Totaal Tabel 3 Woonplaats cliënten begeleid wonen, 2010, 2011 en Woonplaats Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Factsheet Monitor Begeleid wonen en bemoeizorg Twente

14 Tabel 4 Woonplaats cliënten bemoeizorg, 2010, 2011 en Woonplaats Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Onbekend Totaal INTRAVAL

15

16 COLOFON St. In t r ava l Postadres Postbus BT Groningen Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 68 Telefoon Telefoon Fax Fax September 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst Opdrachtgever Opmaak Omslag Druk A. Kruize, B. Bieleman Gemeente Enschede/ Gemeente Almelo M. Haaijer E. Cusiel Copy-Copy Groningen ISBN

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 metingen 2008-2013 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2013

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2013 metingen 2008- Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 METINGEN 2008-2015 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2014 Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Analyse monitoren Enschede 2013

Analyse monitoren Enschede 2013 Analyse monitoren Enschede 2013 B. Bieleman A. Kruize J. Snippe 1. Inleiding Sinds een aantal jaren volgt onderzoeksbureau INTRAVAL in opdracht van de (centrum)gemeenten Enschede en Almelo, de vereniging

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman STEDELIJK KOMPAS EINDHOVEN GEGEVENS 2009 December 2010 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek Gooische daklozen Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek S. Biesma R. van der Stoep R. Nijkamp B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente B. Bieleman A. Kruize J. Snippe M. van Zwieten Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente Mei 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2009 A. Kruize B. Bieleman J. Bloemendal Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004 TOT EN MET 2009 Augustus 2010 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente m e t i n g e n 2 0 0 4-2 011 A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004-2011 Juni 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2007 B. Bieleman M. van Zwieten Monitor 2008 Huiselijk geweld Twente METINGEN 2004 TOT EN MET 2007 Juni 2008 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St.

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2009 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Het Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2008-2011 bevat een meerjarenvisie en een plan van aanpak voor de maatschappelijke

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE

PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE A. Kruize N. Nederhoed B. Bieleman PARTICULIERE KAMERVERHUUR KWETSBARE GROEPEN ENSCHEDE November 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam 1. Conclusies en

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M e t i n g e n 2 0 0 9 e n 2 0 10 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe METINGEN 2009 EN 2010 Juni 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein D. Schulp Telefoon (036) 548 4847 Fax (036) E-mail dschulp@almere.nl Aan de raad van de gemeente Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon: 14 036 info@almere.nl www.almere.nl

Nadere informatie

Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg TWENTE. Twente, oktober 2014 Conceptversie

Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg TWENTE. Twente, oktober 2014 Conceptversie Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg TWENTE Twente, oktober 2014 Conceptversie Inhoudsopgave Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Partijen Aanleiding Middelen

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v.

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Flevomonitor 2015 Flevomonitor 2015 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Marlou Teerlink 2 Flevomonitor 2015 Inhoud Flevomonitor 2015

Nadere informatie

Monitor kopen tabak door jongeren

Monitor kopen tabak door jongeren METING 16 Monitor kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 14 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-29 B. Bieleman A. Kruize G. Wolters Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 29 voor het twaalfde achtereenvolgende

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf.

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf. Flevomonitor 2013 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf Bonger Instituut Flevomonitor 2013 Inhoud Flevomonitor 2013 - overzicht

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE Concept 25 maart 2008 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013

Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013 B A S I S V O O R B E L E I D Bijlage bij het vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003203 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen Gemeente Breda Onderzoek en Informatie De omvang van de groep dak- en thuislozen Publicatienummer: 1464 Datum: Februari 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Uitgave:

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Met de Happy Fris?! bus vol promotiemateriaal gingen preventiemedewerkers in het gezelschap van twee of drie peers op

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie