Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren"

Transcriptie

1 Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen voor ex-gedetineerden, een timeoutvoorziening, Skaeve Huze en woonvoorzieningen voor jongeren. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het aanbod van woonbegeleiding. Uit het onderzoek is gebleken dat er vraag is naar Skaeve Huze en dat de zorgketen rondom zwerfjongeren geoptimaliseerd dient te worden. In de startnotitie sluitende keten voor zwerfjongeren is er een analyse van de problemen en de hiaten gemaakt en is er een Plan van Aanpak voor de zwerfjongeren opgesteld. In deze notitie wordt de realisatie van dit Plan van Aanpak weergegeven. 2. Doelstelling zwerfjongeren De doelgroep van het Stedelijk Kompas zijn (dreigende) dak- en thuislozen en residentiële daken thuislozen. Er is geen afbakening gemaakt ten aanzien van leeftijdscategorieën. Dat betekent dat kinderen en jongeren eveneens tot de doelgroep behoren. Sterker nog in het Stedelijk Kompas wordt speciale aandacht gegeven aan een aantal groepen waaronder gezinnen met kinderen en risicojongeren. De aanpak ten aanzien van zwerfjongeren is dus opgenomen in de uitvoering van het Stedelijk Kompas. Dat wil zeggen dat de individuele aanpak en de sluitende samenwerking zoals die is weergegeven in de Herstelplanaanpak ook voor hen geldt. In deze Herstelplanaanpak zijn de criteria beschreven om te bepalen wie er tot de doelgroep behoren en wie niet. Men dient huisvestingsproblemen te hebben met daaraan gekoppeld minstens nog één probleem. Omvang doelgroep De gemeente telt sinds 2004 de dak- en thuislozen in de regio Breda. De regio Breda bestaat uit de 12 gemeenten waarvoor centrumgemeente Breda verantwoordelijk is als het om de maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg gaat. De gemeente maakt in haar tellingen een onderscheid naar leeftijd. Als het om zwerfjongeren gaat werkt de gemeente Breda ook samen met Bergen op Zoom. Zwerfjongeren vanuit de regio Bergen op Zoom worden ook in Breda opgevangen en zijn als het om de opvang gaat meegenomen in de telling. In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel jongeren van 18 tot 23 jaar geregistreerd zijn geweest als dakloos. Dit wil niet zeggen dat zij het gehele jaar dakloos zijn geweest maar wel een periode in dat jaar. Het betreft hier registraties bij GGz Breburg,, GGD, Surplus Welzijn, SMO Breda, Novadic-Kentron, IMW, De Omloop, Sociale Zaken van de gemeente en de politie. Vanuit de regio komen nog niet veel cijfers omdat daar dakloosheid niet geregistreerd wordt. Met de aansluiting van alle regiogemeenten op het registratiesysteem van het Stedelijk Kompas in 2012 zal daar verbetering in komen. De onderstaande cijfers worden ook gebruikt door de Algemene Rekenkamer. Daklozen jongeren in de regio Breda jaar aantal

2 In de startnotitie opvang en begeleiding zwerfjongeren april 2009 van de stuurgroep Ketenregie worden cijfers van Movisie gebruikt. Deze cijfers betreffen jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Zij hebben het volgende opgenomen. Voor het berekenen van het aantal zwerfjongeren heeft de werkgroep gebruik gemaakt van de gegevens uit de notitie van Movisie. Hieruit blijkt dat in de provincie Noord Brabant naar schatting 1000 zwerfjongeren leven. Hiermee is de verdeelsleutel 4 zwerfjongeren per inwoners. In het werkgebied van de centrumgemeenten Bergen op Zoom en Breda wonen ruim inwoners. Het aantal geschatte zwerfjongeren in deze regio komt daarmee op 240. In de voorgaande jaren is er voornamelijk geteld en geschat. Met de invoering van het Stedelijk Kompas willen de gemeenten van de regio Breda een beter beeld krijgen van de doelgroep waaronder de jongeren. Zo registreert centrumgemeente Breda inmiddels alle tot de doelgroep behorende personen. Het verkrijgen van een volledig beeld neemt een aantal jaren in beslag. Op basis van de éénmeting Stedelijk Kompas kunnen we het volgende aangeven. De cijfers zijn per 25 maart Aantal van BSN organisatie WAAR SKIMW SKMEW SKSMO geen Eindtotaal adres onbekend gemeente Breda niet gemeente Breda Eindtotaal SKIMW, SKMEW en SKSMO geven de organisaties aan die cliëntmanager zijn van jongeren. Dit zijn tevens de jongeren die een herstelplan hebben. In totaal zijn er dat dus 35. De overige 88 zijn wel bij loket Centraal Onthaal geregistreerd maar hebben geen cliëntmanager of herstelplan. Met de aanpassingen aan het registratiesysteem is het wel de bedoeling het reilen en zeilen van deze jongeren beter te monitoren. Opdracht stuurgroep Ketenregie In 2008 heeft de gemeente 6 samenwerkende organisaties van de stuurgroep Ketenregie verzocht om een verbeterde aanpak voor zwerfjongeren te ontwikkelen. In 2009 heeft deze stuurgroep een startnotitie gemaakt waarin zij aangeven hoe zij de sluitende zorg voor zwerfjongeren willen realiseren. De doelstelling die zij in hun startnotitie hebben opgenomen sluit aan bij de visie van de gemeente en vastgelegd in het Stedelijk Kompas. Zij hebben dat als volgt omschreven: Het beoogde resultaat van de opvang van zwerfjongeren zoals hier beschreven is dat de jongere: - (psycho)sociaal en maatschappelijk zelfredzaam is (zover mogelijk) - beschikt over bij zijn mogelijkheden passende huisvesting, dagbesteding, inkomen, sociale contacten en vrije tijdsbesteding en weet hoe hij deze kan onderhouden De uitvoering van deze aanpak heeft op zich laten wachten omdat deze aanpak een crisisopvang vereiste die nog gerealiseerd diende te worden. Gezamenlijk heeft men besloten het huidige zwerfjongerenpension te sluiten en hiervoor in de plaats crisisopvang en een sluitende keten van zorg en hulp te realiseren. Daarvoor is het zwerfjongerenpension van de Zuidwester overgeheveld naar SMO Breda e.o. In juli 2012 is de crisisopvang voor jongeren van start gaan. 2

3 In eerste instantie is de gemeente er vanuit gegaan dat met de Herstelplanaanpak de keten voor zwerfjongeren is ingevuld. Uit de praktijk blijkt echter dat voor jongeren nog een verfijning en een intensivering van de Herstelplanaanpak nodig is. Op korte termijn zal hiermee in samenspraak met de gemeente gestart worden. 3. Analyse keten zwerfjongeren In het haalbaarheidsplan overige woonvoorzieningen is reeds geconstateerd dat er hiaten zijn in de sluitende aanpak rondom zwerfjongeren. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van de problemen en hiaten waar alle betrokken organisaties tegen aan lopen en opgenomen in de notitie sluitende keten voor zwerfjongeren. De betrokken organisaties zijn de zorgaanbieders, de corporaties, het CJG en de leerplichtambtenaren. De problemen die geconstateerd worden zijn de volgende: Moeilijk bereikbare en plaatsbare groepen jongeren Motivatie jongeren AWBZ indicering Ontoereikende woonvormen Aansluiting jeugdzorg/cjg Op basis van deze analyse is er een Plan van Aanpak Zwerfjongeren gemaakt om de bestaande problemen op te lossen. De problemen zijn samen te vatten in 3 onderwerpen: Motivatie jongeren Woonvoorzieningen Sluitende hulpverlening zwerfjongeren. Voor de motivatie van de jongeren is de Tour Zwerfjongeren van het ministerie van VWS ingezet. In het kader van deze tour is er een zogenaamde Zet 1 stapdag georganiseerd op 11 april 2012 met een vervolg op 29 Augustus De Zet 1 stapdag was bedoeld om de participatie van de jongeren te bevorderen en de vraag vanuit de jongeren te inventariseren. De vraag die bij de jongeren naar boven kwam, kwam overeen met de analyse die reeds gemaakt was voor het Plan van Aanpak Zwerfjongeren. Er zijn 4 actiepunten benoemd die zo snel mogelijk aangepakt zijn. Deze punten waren: woonvoorzieningen voor jongeren participatie jongeren betere sluitende dienstverlening van de gemeente personal coach voor iedere jongere die daar behoefte aan heeft. 4. Realisatie Plan van Aanpak Hieronder wordt de voortgang van het Plan van Aanpak zwerfjongeren weer gegeven aan de hand van de 3 onderwerpen. a. Motivatie jongeren. In het kader van de verbetering van de motivatie voor jongeren heeft de gemeente Breda deelgenomen aan de Zet 1 stapdag, een initiatief van het ministerie van VWS. Zoals hierboven aangegeven zijn hier 4 actiepunten uitgekomen. Twee actiepunten komen terug onder de overige onderwerpen. Het gaat hier om de woonvoorzieningen voor jongeren en een betere dienstverlening door de gemeente. -Ten aanzien van de participatie door jongeren hebben we op 29 augustus afgesproken dat zij dit op zouden pakken. Het idee was om een facebookpagina in te stellen waarop de jongeren hun ervaringen konden posten. Hulpverleners en de gemeente konden dan regelmatig zien wat de jongeren bezig houd en zonodig actie ondernemen. 3

4 Stand van Zaken Gezien de doorloop bij De Omloop is het waarschijnlijk niet makkelijk om dit geheel bij de jongeren weg te leggen. Er is nog geen facebookpagina gemaakt. Het voorstel is nu in het kader van de monitoring om 2 maal per jaar gedurende een sociale activiteit met de zwerfjongeren te monitoren of alle hulpverlenende instanties nog op de juiste koers zitten en/of nieuwe problemen te inventariseren. -De jongeren hebben ook gevraagd om een personal coach voor iedere jongere die daar behoefte aan heeft. Stand van Zaken Momenteel heeft SMO Breda het volgende geregeld. Momenteel zijn er 2 vrijwilligers op de Omloop. Dat wordt als voldoende ervaren, de meeste jongeren zijn overdag naar school of aan het werk. Deze vrijwilligers zijn niet de gevraagde coaches zoals dat op de Zet 1 stapdag is omschreven en gevraagd. In de Omloop gaat het om een tijdelijke opvang terwijl de jongeren vragen om een coach die langere tijd aan hen verbonden blijft. Deze rol wordt wel vervuld door de cliëntmanager. Dat zal niet voor iedere jongere voldoende zijn. Voor de opbouw van een sociaal netwerk wordt bij 18+ jongeren ook uitgeweken naar de buurthuizen. Dit kan ook bevredigend zijn voor jongeren. Ook zal in de zeer nabije toekomst worden gewerkt met ervaringsdeskundigen bij thema avonden. Zoals ook in de vraag van de jongeren tot uiting komt gaat het hier om maatwerk. Niet iedere jongere heeft behoefte aan een coach. Wel zal er op verschillende manieren gewerkt worden aan ondersteuning van het sociale netwerk van de jongeren. b. Woonvoorzieningen Onder dakloze jongeren kunnen we 3 groepen onderscheiden. Groep 1 zijn de jongeren met lichte problematiek. Dat wil zeggen, het zijn jongeren die door omstandigheden even geen dak boven hun hoofd hebben maar met de juiste hulp weer vrij snel op hun eigen benen kunnen staan. Groep 2 zijn jongeren met een zwaardere problematiek. Zij hebben problemen op alle leefgebieden maar net niet zwaar genoeg om voor indicaties in aanmerking te komen voor zorgverlening. Deze jongeren hebben meer hulp nodig op verschillende gebieden. Groep 3 zijn de zogeheten zorgjongeren. Zij hebben een zwaardere problematiek veelal op psychiatrisch gebied en/of een verstandelijke beperking. Deze jongeren kunnen wel een indicatie verkrijgen voor zorgverlening. Uit een analyse van de crisisopvang De Omloop voor zwerfjongeren blijkt dat in jongeren zijn opgenomen in de crisisopvang. In het kader van de onderscheiden groepen kunnen we deze jongeren als volgt indelen Groep 1 Groep 1/2 Groep 2 Groep 2/3 Groep 3 Aantal gehuisveste jongeren Uit bovenstaande tabel blijkt dat de helft van de jongeren tot groep 3 gerekend kan worden. Stand van Zaken Wanneer jongeren dakloos worden en zij melden zich bij een hulpverlenende instantie dan wordt er eerst gekeken naar welke alternatieven er voor handen zijn. Dit gebeurt binnen de jeugdhulpverlening, binnen het CJG en ook bij het loket Centraal Onthaal van het Stedelijk Kompas. Alternatieven zijn: 4

5 Het eigen netwerk Jeugdhulpverlening met inschakeling van zonodig verlengde jeugdhulpverlening Gastgezin of andere alternatieven Wanneer dit allemaal niet mogelijk is komen zij in aanmerking voor crisisopvang voor jongeren in De Omloop. Hier kunnen alle groepen terecht. In 3 maanden wordt bepaald welke problematiek de jongere heeft en voor welke vervolghuisvesting hij of zij het beste in aanmerking komt. Voor jongeren die dit aankunnen zoals de jongeren uit groep 1 en 2 zijn er de zogenaamde galerijwoningen waar deze jongeren nog 9 maanden terecht kunnen. In een periode van 1 jaar kan er dan toegewerkt worden naar weer zelfstandig wonen al dan niet met een stukje woonbegeleiding. In de praktijk blijkt echter dat de woningen vaak te duur zijn voor jongeren. Momenteel wordt onderzocht of 2 jongeren kunnen gaan wonen in een galerijwoning. Voor de jongeren uit groep 3 zijn er nog te weinig mogelijkheden. Zij hebben de voorkeur voor een gedeelde woning met ambulante begeleiding en de benodigde behandeling voor hun problematiek. De jeugdafdeling van GGz Breburg en Juzt hebben afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant over het leveren van ACT en FACT (Functie Assertive Community Treatment) hulpverlening aan jongeren. Ze hebben aangegeven in hun samenwerking de ambulante woonbegeleiding aan jongeren mee te nemen. Als vervolg hierop zullen zij eveneens onderzoeken of en hoe jongeren uit groep 3 gehuisvest kunnen worden. Dit kan op verschillende manieren en zal altijd maatwerk inhouden. De huisvesting wordt onder andere gezocht binnen bestaande woonvoorzieningen van Juzt en GGz Breburg. Het Stedelijk Kompas geldt voor de gehele regio Breda. De preventie in de regiogemeenten zal op vergelijkbare manier vorm gegeven worden omdat alle gemeenten in het kader van jeugd de opdracht uitgevoerd hebben om een CJG te realiseren. Wanneer jongeren niet door de CJG s of andere hulpverlening in de regiogemeenten geholpen kunnen worden kunnen zij terecht in de crisisopvang voor jongeren in de gemeente Breda. Breda is namelijk als centrumgemeente via het loket Centraal Onthaal verantwoordelijk voor de opvang van zwerfjongeren in de regio Breda. Zij vangt daarnaast de jongeren van de regio Bergen op Zoom op. De gemeente Bergen op Zoom subsidieert daarvoor ook gedeeltelijk de crisisopvang voor jongeren in Breda. De vervolghulpverlening op de crisisopvang in de regiogemeenten van de regio Breda en de gemeenten van de regio Bergen op Zoom dient aan te sluiten. In de Regio Breda zal dit via het Plan van Aanpak regiogemeenten verder uitgevoerd worden. In de regio Bergen op Zoom heeft Novadic-Kentron hierin het voortouw genomen. Zij exploiteren de maatschappelijke opvang in deze regio en hebben zicht op het aantal jongeren die daar dakloos raken of zijn. Gezien de samenwerking die bestaat tussen Novadic-Kentron en SMO Breda kan er voor deze jongeren snel geschakeld worden Tevens is Novadic-Kentron in gesprek met de gemeente Bergen op Zoom om de vervolghuisvesting cq vervolghulpverlening op orde te brengen in deze regio. Voor diegenen die niet om zorg vragen maar dit wel nodig hebben wordt bemoeizorg of jeugd ACT ingeschakeld. Dit is opgenomen onder sluitende hulpverlening zwerfjongeren. c. Sluitende hulpverlening zwerfjongeren. In het voorkomen van dakloosheid van jongeren worden in het schema een drietal punten genoemd. Het betreft hier de rol van het CJG, wat binnen jeugdzorg gedaan kan worden om de jongeren onder dak te houden, verbetering van de risicosignalering en de gemeentelijke dienstverlening. 5

6 Rol van het CJG Het CJG in Breda is geen nieuwe organisatie maar een samenwerkingsverband van professionele organisaties waarvan een aantal professionals zijn geselecteerd die werkzaam zijn bij het CJG. Bureau Jeugdzorg is één van deze professionele organisaties. Jeugdzorg wordt geboden aan jongeren tot 18 jaar. -Jongeren van 18 jaar en ouder die nog zorg nodig hebben en daarvoor ook gemotiveerd zijn kunnen gebruik maken van verlengde jeugdzorg in de jeugdhulpverlening. Jongeren die voldoende zelfstandig kunnen functioneren maar wel wat ondersteuning nodig hebben, kunnen met deze vraag terecht bij de school CJG-er. -Voor jongeren die geen zorg willen is er ACT hulpverlening en kan bemoeizorg voor jongeren ingezet worden. Bemoeizorg kan een brug slaan om jongeren te vinden en te binden. Wanneer ze weer een lijntje gekregen hebben met bemoeizorg kan deze ze toeleiden naar ACT voor jongeren. Vanuit Bemoeizorg, SMO Breda en Juzt is overleg gestart rondom de doelgroep zwerfjongeren. Dit zogenaamde cut off overleg onderzoekt de grenzen en mogelijkheden van bemoeizorg en ACT voor jongeren en de specifieke plek van bemoeizorg in dit geheel. Verbetering risicosignalering De verbetering van de risicosignalering wil de gemeente Breda organiseren vanuit de CJG s in de wijk. Daartoe zal zij een pilot starten in het najaar van Centraal in deze pilot staat een CJGer die de jongere op al zijn leefgebieden begeleid. Verbeterde dienstverlening gemeente Daarnaast wordt de gemeentelijke dienstverlening verbetert. Intern bij de gemeente wordt gewerkt aan een koppeling tussen leerplicht, Atea (voormalig Sociale Zaken) en het CJG. Dit gebeurt met name op uitvoeringsniveau. Tevens wordt er samenwerking opgezet tussen Leerplicht, Atea en SMO Breda, de hulpverlenende instantie die de crisisopvang voor zwerfjongeren uitvoert. Stand van Zaken Hierboven is aangegeven welke hulpverlening er reeds is voor jongeren in het algemeen. Belangrijk is dat er een aansluiting is tussen reguliere hulpverlening en de meer specifieke hulpverlening voor jongeren die onder de doelgroep van het Stedelijk Kompas vallen. Aanvullend hierop zijn de volgende afspraken gemaakt. Tussen het CJG en loket Centraal Onthaal. Tussen GGZ Breburg en Juzt voor jeugd ACT voor zorgmijdende jongeren, het stedelijk team bemoeizorg voor het inzetten van bemoeizorg Intern bij de gemeente voor de sluitende gemeentelijke dienstverlening Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Atea. Er zijn vaste aanspreekpunten benoemd bij Atea die de gemeentelijke dienstverlening vanuit Atea coördineren voor de zwerfjongeren. Zij zullen hiervoor met vaste aanspreekpunten in de crisisopvang gaan werken. Het betreft hier naast de zwerfjongeren in de Omloop, de volwassenen in het Koetshuis. Op deze manier kan er tussen SMO Breda en de gemeente snel geschakeld worden en passende gezamenlijke oplossingen voor de jongeren gevonden worden. 5. Monitoring In deze notitie is aangegeven hoe we de hulpverlening aan zwerfjongeren verder sluitend hebben gemaakt. Hiervoor zijn een aantal zaken gerealiseerd en vooral veel afspraken gemaakt tussen gemeente en partners en partners onderling. Omdat het spreekwoord zegt; Papier is geduldig, dienen we ook te controleren of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarvoor hebben we enerzijds de methodiek van het loket Centraal Onthaal en de 6

7 registratie die hierin is opgenomen. Anderzijds willen we ook de jongeren zelf blijven betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan. Om die redenen zal de monitoring van de sluitende aanpak voor zwerfjongeren zoals beschreven in deze notitie als volgt gerealiseerd worden. Ieder half jaar zal de sluitende aanpak voor de zwerfjongeren geëvalueerd worden. De evaluatie zal bestaan uit een bezoek aan de zwerfjongeren waarbij in beeld gebracht wordt wat hun ervaringen zijn met de hulpverlening. een analyse van de geregistreerde gegevens in het registratiesysteem van het loket Centraal Onthaal. De rapportage van de evaluatie van de sluitende aanpak voor zwerfjongeren zal aan de toetsingscommissie aangeboden worden. Afwijkingen van de gemaakte afspraken zullen hier besproken worden evenals eventuele aanpassingen aan de afspraken. Breda, mei

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen Gemeente Breda Onderzoek en Informatie De omvang van de groep dak- en thuislozen Publicatienummer: 1464 Datum: Februari 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Uitgave:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven.

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven. Bijlage bij raadsvoorstel 2009.17961 Zwerfjongeren Aanleiding In 2006 is in de voorjaarsnota van de gemeente Deventer een bedrag gereserveerd voor de aanpak van zwerfjongeren. Voorstel was om een voorziening

Nadere informatie

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010 Onderzoek bijzondere groepen Meting 2010 O&S Februari 2011 2 Samenvatting Aanleiding en achtergrond De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er op gericht zoveel mogelijk mensen volledig deel te

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

2013-2014. Vangnet en springplank. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis. Meerjarenbeleid. SMO Verdihuis Tel. 0412-636251

2013-2014. Vangnet en springplank. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis. Meerjarenbeleid. SMO Verdihuis Tel. 0412-636251 Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis SMO Verdihuis Tel. 0412-636251 Kardinaal de Jongstraat 17 Fax 0412-628361 5348 BG OSS info@verdihuis.nl Meerjarenbeleid 2013-2014 Vangnet en springplank Inleiding

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Breda

Stedelijk Kompas Breda Breda, maart 2008 2 Inhoudsopgave > Voorwoord... 3 Samenvatting... 5 Inleiding... 7 1 Visie en hoofddoelstellingen... 11 Het probleem... 11 Visie en doelstellingen... 14 2 Bouwstenen voor een Stedelijk

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas 2 Regionale visie regio Bergen op Zoom 2.1 Totstandkoming Regionaal Kompas

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Notitie Zwerfjongeren Assen, 2 december 2009

Notitie Zwerfjongeren Assen, 2 december 2009 Notitie Zwerfjongeren Assen, 2 december 2009 Pagina 1/14 1. Aanleiding en leeswijzer De gemeenteraad van Assen heeft het college van B&W gevraagd naar een notitie over de zwerfjongeren. Deze notitie verwoord

Nadere informatie

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Publicatienummer: 1716 Datum: 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling - Wonen en Samenleven Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Koersdocument 2014-2017

Koersdocument 2014-2017 Koersdocument 2014-2017 Zelfregie als leidende nieuwe uitdaging: van zorgen voor naar zorgen dat L. nsen Directeur-bestuurder Oktober 2013 Koersdocument, versie 1, ingangsdatum 01-01-14 verloopdatum 01-01-15

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen GEMEENTE BOEKEL Nummer 2016 / 43 MEMO Aan Van : Raads- en burgerleden : College van B&W Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen 2016-2020 Datum : 4 juli 2016 Geachte Raads- en Burgerleden, Het

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas (17 december 2015)

Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas (17 december 2015) Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas 2016-2018 (17 december 2015) Inleiding Sinds maart 2008 bestaat het Stedelijk Kompas regio Breda, een samenwerking van diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik onderzoek naar het oneigenlijk gebruik Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek april 2003 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Indeling presentatie Voorstellen Korte wervende inleiding op de presentatie: waarom moet u met ons

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie