INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE"

Transcriptie

1 INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning 7. Verantwoording afleggen

3 1. Inleiding Het passend onderwijs op Goeree-Overflakkee bestaat uit de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en uit een koepelorganisatie, waarin de twee samenwerkingsverbanden hun gezamenlijke beleid bespreken. Vanuit de wettelijke opdracht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om passend onderwijs te bieden heeft het SWV PO 2811 de wens om op een continue manier te sturen op de kwaliteit die de organisatie voortbrengt. Daarover legt het SWV ook graag verantwoording af aan ouders van leerlingen en aan alle andere betrokkenen die een belang hebben bij passend onderwijs. 2. Integrale kwaliteitszorg Het SWV: 1. Stelt vanuit haar wettelijke opdracht en maatschappelijke verantwoordelijkheid beoogde resultaten en beleidsdoelstellingen vast. Deze worden verwoord in het ondersteuningsplan (OP). Beleidsdoelstellingen worden vertaald in programmalijnen. 2. Deze programmalijnen zijn te vinden niet alleen in het OP. De beleidsrijke begroting bevat dezelfde programma lijnen: wat is het te voeren beleid en welke middelen zet het SWV daarvoor in? 3. Beoogde resultaten en beleidsdoelstellingen worden voorzien van prestatie indicatoren (hoe weten we of een doel bereikt hebben?) en van normen (wanneer is het goed genoeg?). 4. Via een cyclische aanpak en een digitaal kwaliteitszorg systeem worden resultaten in kaart gebracht. Het systeem is dynamisch zodat permanent gestuurd kan worden op borgen van kwaliteit en het plannen en doorvoeren van verbeteringen waar nodig. Periodiek worden metingen gedaan en enquêtes gehouden. Daardoor worden trends zichtbaar in de kwaliteitsontwikkeling. In schema:

4 3. Kwaliteit gedefinieerd De vraag is WAT er in kaart wordt gebracht: wat verstaan we onder kwaliteit? De integrale kwaliteitszorg van het SWV brengt de volgende velden in kaart: 1. De beoogde resultaten, afgeleid van de wettelijke opdracht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het SWV 2. Procedures en werkwijzen en het voldoen aan formele voorschriften 3. De organisatie 4. Stakeholders: belanghebbenden: hun wensen en tevredenheid, zowel extern als intern en de communicatie en informatie extern en intern. 4. Parameters en normen Het SWV heeft de onderwerpen die van belang zijn in het presteren van het SWV geordend naar de vier velden van kwaliteit en de kwaliteitszorg zoals hiervoor weergegeven. Dat leidt tot bijlage 1, waarin een overzicht is te zien van: 1. Onderwerpen geordend naar de vier velden 2. Beleidsdoelstelling / doelen per onderwerp 3. Kritische prestatie indicatoren (kpi) per beleidsdoelstelling 4. Normen (gevraagd prestatieniveau) per kpi 5. Manier van meten 6. Planning

5 Door de planning van de kwaliteitszorg uit te voeren: - evalueert het SWV tijdig het presteren per onderwerp - ontwikkelt realistische normen voor het gewenste niveau van presteren (ambitie stellen) en - brengt in kaart wat het actuele niveau van presteren is in de afgelopen periode - kan het SWV verantwoording afleggen over de geleverde kwaliteit - kan het SWV verbeteringen bespreekbaar maken en doorvoeren, in afstemming met de schoolbesturen (die op een aantal onderwerpen direct verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en op die onderwerpen moeten sturen op kwaliteit). Toelichting: Het SWV maakt per begin 2017 de start met integrale kwaliteitszorg. Daarbij moet op veel onderwerpen het huidige niveau van presteren voor het eerst in kaart worden gebracht. Dat betekent dat er bij de start van de kwaliteitszorg op veel punten geen nul-meting of uitgangsniveau vooraf bekend is. De eerste metingen zullen dan ook worden gebruikt om een uitgangsniveau te bepalen: wat is het huidige niveau van presteren? Vervolgens kunnen ambities worden gesteld: welk niveau van presteren willen we per bepaalde datum bereikt hebben bijvoorbeeld in de tevredenheid van ouders over de extra ondersteuning voor hun kind. 5. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg Het samenwerkingsverband werkt volgens een planning- en control cyclus. De meerjarige beleidsdoelstellingen staan verwoord in het ondersteuningsplan (OP). Vanuit het OP wordt per jaar een jaarplan gemaakt met doelstellingen en planning per jaar. Het doel van planning en control is het uitvoeren en bewaken van de realisatie dan wel bijsturen van de beleidsdoelstellingen en het vergroten van de doelmatigheid en beheersbaarheid van de organisatie in financiële zin. Bij de inrichting van de P&C-cyclus gaat het in essentie om: 1. Het vaststellen wat de organisatie wil bereiken (missie, visie en doelstellingen): doen we de goede dingen? en wat zij daarvoor nodig heeft (beleid en inzet van middelen); 2. Planning uitvoeren; 3. De uitvoering vergelijken met de planning: realiseren we de beoogde resultaten en wat is de kwaliteit van de uitvoering: - doen we de dingen goed en - hoe weten we dat? en Vinden anderen dat ook? (meten) 4. Wat doen we met die wetenschap?: Evalueren en aan de hand van deze evaluatie eventueel verbeteringen plannen en doorvoeren

6 De planning- en control cyclus in schema: 6. Instrumenten Via Perspectief op School zal de stand van zaken per school (en het schoolondersteuningsprofiel) digitaal zichtbaar zijn. Verder wordt er onderzocht op welke wijze bestaande instrumenten kunnen worden ingezet danwel nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld. 7. Planning Om normen te kunnen gaan opstellen (wanneer is het goed genoeg?) zal het SWV een aantal beoogde resultaten en beleidsdoelstellingen voor de eerste keer qua huidig prestatieniveau in kaart brengen. Die eerste meting geldt als het bepalen van de uitgangssituatie (hoe is het nu?). Deze nulmeting wordt gevolgd door het stellen van een norm: is het huidige prestatie niveau voldoende of moet er een hogere ambitie worden gesteld? 8. Verantwoording afleggen Het samenwerkingsverband kent interne en externe verantwoording. De interne verantwoording betreft: - die aan het onderwijsveld en naar de OPR (en daarmee naar ouders en personeel). - van het bestuur naar de Commissie Intern Toezicht c.q. naar de ledenraad (die toezichthoudend is). Een planning moet hiervoor worden opgemaakt.

7 De externe verantwoording betreft: - naar gemeente en andere ketenpartners - de onderwijsinspectie en daarmee aan de Rijksoverheid. Het samenwerkingsverband legt jaarlijks via het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel) verantwoording af over de bereikte resultaten, de uitvoering van beleid en de daarbij ingezette middelen. Een planning moet hiervoor worden opgemaakt.

8 Bijlage 1 Overzicht kwaliteitszorg SWV PO 2811: parameters en normen (invullen vanuit bijlage 2 IJkpunten kwaliteitszorg - Excell) Beoogde resultaten Doelstelling Kpi Norm Manier van meten Planning Wie is verantwoordelijk Procedures en werkwijzen + voldoen aan wet- en regelgeving Doelstelling Kpi Norm Manier van meten Planning Wie is verantwoordelijk Stakeholders, externe en interne omgeving Doelstelling Kpi Norm Manier van meten Planning Wie is verantwoordelijk Organisatie Doelstelling Kpi Norm Manier van meten Planning Wie is verantwoordelijk

Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar

Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar Prestatie indicatoren ten behoeve van SWV PO De Kempen schooljaar 2019-2020 VERSIE.DEF Ieder jaar stelt het Dagelijks Bestuur in juni de prestatie-indicatoren vast voor het komende schooljaar. Deze prestatie

Nadere informatie

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding.

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding. Toezichtkader RSV Breda VO 3003. Inleiding. In het toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs is onder kwaliteitsaspect management en organisatie de indicator 2.6. als volgt beschreven: Het samenwerkingsverband

Nadere informatie

T O E Z I C H T S K A D E R

T O E Z I C H T S K A D E R T O E Z I C H T S K A D E R Eindversie; vastgesteld door bestuur SWV PO de Meierij d.d. 4 februari 2016 Preambule Het Toezichthoudend bestuur past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld

Nadere informatie

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Uitwerking KPI's Indicator Hoe doen we dat? Waar ligt dat vast? Hoe brengen we het resultaat in beeld? Wat monitoren we? Kwaliteitsaspect 1 Resultaten

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Toezichtkader SWV PO3002

Toezichtkader SWV PO3002 Toezichtkader SWV PO3002 Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/Moerdijk e.o. overwegende dat: aan de wettelijke opdracht om de functiescheiding tussen

Nadere informatie

Inspectie indicatoren Waarderingskader

Inspectie indicatoren Waarderingskader Inspectie indicatoren Waarderingskader Een samenwerkingsverband wordt ook bezocht door de inspectie voor het onderwijs. Zie hier het inspectiekader voor samenwerkingsverbanden. Kwaliteitsaspect 1 Resultaten

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Toezichtskader SBO De Vlieger

Toezichtskader SBO De Vlieger Toezichtskader SBO De Vlieger 12 april 2017 Op 1 augustus 2015 is stichting De Vlieger opgericht; sindsdien functioneert SBO De Vlieger als een zelfstandige school met een eigen directeur-bestuurder en

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV

Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV De Parameters zijn: 1. Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs (kennisanalyse) Zijn er leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs? Het betreft de leerplichtige

Nadere informatie

Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO

Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 november 2016 Inleiding De statuten bepalen verder dat de Raad van Toezicht (RvT) een toezichtkader vaststelt

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Jaarverslag publieksversie

Jaarverslag publieksversie Jaarverslag 2016 publieksversie 1 Het samenwerkingsverband Met het jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. Deze publieksversie geeft de belangrijkste

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan Pagina 1 van 8

COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan Pagina 1 van 8 COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2017 08-02-2017 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Jaarplan / regio Randstad

Jaarplan / regio Randstad Jaarplan 08-2014/12-2015 regio Randstad Inleiding Dit document bevat het jaarplan en de managementrapportage van regio Randstad Het eerste gedeelte bestaat uit het jaarplan. Bij thema wordt het onderwerp

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Pastoor Van Arsschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Pastoor Van Arsschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Pastoor Van Arsschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 18CQ C1 Onderzoeksnummer : 281413 Datum onderzoek : 20 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan SWV PO3002

Jaarplan SWV PO3002 Jaarplan 2018-2019 SWV PO3002 In het Ondersteuningsplan 2018-2022 zijn de ambities van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 30.02) verwoord om te komen tot thuisnabij

Nadere informatie

Intern toezichtkader PVO Walcheren

Intern toezichtkader PVO Walcheren Intern toezichtkader PVO Walcheren Februari 2015, intern toezichtkader stichting PVO Walcheren Pagina 1 Voorwoord Dit toezichtkader is tot stand gekomen in het kader van de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toezichtkader samenwerkingsverband passend onderwijs De Kempen (PO 30-09) definitief

Toezichtkader samenwerkingsverband passend onderwijs De Kempen (PO 30-09) definitief Toezichtkader samenwerkingsverband passend onderwijs De Kempen (PO 30-09) definitief 20.03.2016 Context Door middel van het samenwerkingsverband geven de schoolbesturen uitvoering aan de wettelijk vastgestelde

Nadere informatie

Informatie directeur/bestuurder SWV PO 30-10

Informatie directeur/bestuurder SWV PO 30-10 PO Informatie directeur/bestuurder SWV PO Een schets van het SWV PO 3010 Het samenwerkingsverband PO (SWV PO) richt zich op het gezamenlijk realiseren van een adequaat aanbod voor leerlingen, die passend

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Van de besluit gelet op richtlijn 23 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO d.d. 4 juni 2015 en artikel 11 lid 4 van de statuten van de stichting tot vaststelling van het onderstaande Reglement van de Raad

Nadere informatie

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli 2019 Vastgesteld door bestuur d.d. 1-11-2018 Goedgekeurd door RvT d.d. 15-11-2018 1 Jaarplanning/werkagenda schooljaar 2018-2019 Onderstaande jaarplanning in

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 De OPR van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal,

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk

Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk Informatieprotocol Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk De Zorgbrede Governancecode 2010 bepaalt dat de informatievoorziening van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in een Informatieprotocol.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg Regio Midden

Kwaliteitszorg Regio Midden Kwaliteitszorg Regio Midden Datum : 28 maart 2014 Versie : 1.0 Notitie : Kwaliteitszorgbeleid regio Midden Auteur : G. van Roekel Status : Notitie voor bespreking in het Directienetwerk van 09-04-2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. PC Basissch De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel. PC Basissch De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel PC Basissch De Regenboog Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Basisondersteuning... 8 3 Deskundigheid voor ondersteuning...

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten op basis van artikel 8 lid 5 van de statuten Versie 1.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA Plaats : Groningen BRIN-nummer : 18QF Onderzoeksnummer : 117802 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs PO 30.06 Amsterdam, november 2017 Henk Hendriks Bestuurder bij Samenwerkingsverband PO 30.06 1 Wie zoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1.

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1. Inhoudsopgave Inleiding School Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar 1. Leerlinggegevens 1.1 Algemene gegevens 1.2 Gegevens m.b.t. passend onderwijs 2. Toezicht Onderwijsinspectie

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit. Onderwijsstichting Esprit

Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit. Onderwijsstichting Esprit Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Onderwijsstichting Esprit Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Visie en Toezicht Conform artikel 2 lid 2 van

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Toezicht- en toetsingskader

Toezicht- en toetsingskader Toezicht- en toetsingskader Woonstichting Hulst hecht veel waarde aan goed bestuur (governance). Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 (uit: Model Kwaliteitshandboek; Polderman, J en Sirre, W., uitgave Q*Primair) A Accountability Verantwoording

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. statuten: de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 versie 13 maart 2017 Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 In deze samenvatting staat beschreven hoe de governance-structuur binnen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06)

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Bij elk domein zijn een aantal vragen geformuleerd. Daarop zijn drie antwoorden mogelijk: de code goed bestuur zijn GEEL gekleurd.

Bij elk domein zijn een aantal vragen geformuleerd. Daarop zijn drie antwoorden mogelijk: de code goed bestuur zijn GEEL gekleurd. Quickscan Governance Op 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht geworden. In deze wet wordt onder meer geregeld wat wordt verstaan onder goed bestuur. Kern van de wet is de plicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Konot: Kwaliteit in beeld. Conferentie OGL 16 november 11 Nieuwegein

Konot: Kwaliteit in beeld. Conferentie OGL 16 november 11 Nieuwegein Konot: Kwaliteit in beeld Conferentie OGL 16 november 11 Nieuwegein Konot: Kwaliteit in beeld Warming up: Kijk op Kwaliteitszorg Konot kwaliteitszorg in vogelvlucht Monitoring SZE&CV Afsluiting Warming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17FA Willem Van Oranje

Schoolondersteuningsprofiel. 17FA Willem Van Oranje Schoolondersteuningsprofiel 17FA Willem Van Oranje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 E. (Edward) Moolenburgh Directeur VBS, september 2018 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Dit formulier is bedoeld om te checken of een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtlijnen voor monitoring en verantwoording door en binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs versie 1.

Uitgangspunten en richtlijnen voor monitoring en verantwoording door en binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs versie 1. Uitgangspunten en richtlijnen voor monitoring en verantwoording door en binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs versie 1.0, 27 oktober 2017 Inleiding Sinds de invoering van passend onderwijs is

Nadere informatie

CONCEPT. Jaarverslag

CONCEPT. Jaarverslag CONCEPT Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Deel 1 - Bestuursverslag 1. Inleiding...3 Toezichtkader...3 Uitgangspunten Visie en Missie...4 Doelstellingen...5 Beoogde resultaten en doelgroep... 5 Kosten...5

Nadere informatie

Toezichtkader Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland- Midden

Toezichtkader Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland- Midden Toezichtkader Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland- Midden Tevens zijnde Toezichtkader voor: Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG Raad van Toezicht Beheersstichting COG

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge de statuten van Stichting De Gruitpoort. December 2016

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge de statuten van Stichting De Gruitpoort. December 2016 BESTUURSREGLEMENT Preambule De Gruitpoort werkt volgens de Code Cultural Governance. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Met het onderschrijven

Nadere informatie

Reglement intern toezicht

Reglement intern toezicht Reglement intern toezicht De raad van toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College besluit gelet op richtlijn 23 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO d.d. 4 juni 2015 en artikel 2 lid 1

Nadere informatie

Profiel. Directeur-Bestuurder. 14 februari 2019

Profiel. Directeur-Bestuurder. 14 februari 2019 Profiel Directeur-Bestuurder 14 februari 2019 Opdrachtgever Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Primair Onderwijs en Voorgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee Voor meer informatie over de functie Jeannette

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Plaats : Leeuwarden Administratienummer : PO2101 Bestuursnummer : 21700 Onderzoeksnummer : 277339

Nadere informatie

Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere

Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere Partijen 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, ter zake van de convenant op grond van artikel 171 eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Strategisch kwaliteitsmanagement

Strategisch kwaliteitsmanagement Strategisch kwaliteitsmanagement Beleidsdocument Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG d.d. 17 maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is strategisch kwaliteitsmanagement:... 2 1.2 Vijf fasen in strategisch

Nadere informatie

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter Aanwezig: zie presentielijst. Onderwerp Inhoud/toelichting Besluit/actie/wie

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ISLAMITISCHE BASISSCHOOL AS SOEFFAH

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ISLAMITISCHE BASISSCHOOL AS SOEFFAH RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ISLAMITISCHE BASISSCHOOL AS SOEFFAH Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 24ZH Onderzoeksnummer : 120594 Datum schoolbezoek : 9 november

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17EQ00 PC Basisschool De Fakkel

Schoolondersteuningsprofiel. 17EQ00 PC Basisschool De Fakkel Schoolondersteuningsprofiel 17EQ00 PC Basisschool De Fakkel Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

Jaarplan afdeling Ommen

Jaarplan afdeling Ommen Jaarplan 2017-2018 afdeling Ommen Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten Zelfevaluatie Zorgscans Gegevens inspectiebezoek -Op indicatoren Ondersteuning en begeleiding minimaal

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Effect indicator Aantal activiteiten totaal

Effect indicator Aantal activiteiten totaal Kunst, Cultuur en Innovatie Specifieke inhoud van ingetrokken motie Stelt de raad voor te besluiten het college van burgemeester en wethouders op te roepen om meer ambitie te tonen in het bijzonder op

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV 25.06 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 19 lid 1 van de statuten van de Stichting. 2. In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BIJLAGE 3. WAARDERINGSKADER SWV PASSEND ONDERWIJS

BIJLAGE 3. WAARDERINGSKADER SWV PASSEND ONDERWIJS BIJLAGE 3. WAARDERINGSKADER SWV PASSEND ONDERWIJS In deze bijlage is het waarderingskader en de normering voor het samenwerkingsverband passend onderwijs opgenomen. KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN ONDERWIJSRESULTATEN

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Kwaliteit en toezicht

Kwaliteit en toezicht Kwaliteit en toezicht H.ROBLES DE MEDINA. M S C N Kwaliteit van onderwijs Kwaliteitssysteem Interne controle Externe controle Het begrip kwaliteit van onderwijs Kwaliteit is het leveren van producten die

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE MANAGEMENT & BESTUURSONDERSTEUNING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING VERSIE 3 APRIL 2017

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE MANAGEMENT & BESTUURSONDERSTEUNING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING VERSIE 3 APRIL 2017 Directeur bedrijfsvoering Doel Zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en, na vaststelling van het te voeren beleid door anderen, voor beleidsimplementatie en -evaluatie van (deel)processen in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Johan Seckel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Johan Seckel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Johan Seckel Plaats : Ommen BRIN nummer : 01AK C1 Onderzoeksnummer : 195942 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 9 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Kwaliteitszorg bij het swv vo Zuid-Kennemerland: meten en evalueren - verbeteren en bestendigen

Kwaliteitszorg bij het swv vo Zuid-Kennemerland: meten en evalueren - verbeteren en bestendigen Kwaliteitszorg bij het swv vo Zuid-Kennemerland: meten en evalueren - verbeteren en bestendigen VASTGESTELD DOOR DE LEDENRAAD VAN HET SWV-VO ZUID-KENNEMERLAND OP 18 JUNI 2014 Uitgangspunten Het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing

Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing Kwaliteit van de Ondersteuningstoewijzing portretten, aandachtspunten, checklist, monitoring Conferentie Verbanden Verbinden 22 maart 2016, Lunteren Programma Kennismaking en introductie Stappen in de

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Bravoo. 25 november 2018/definitieve versie/toezichtkader/raad van Toezicht Stichting Bravoo

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Bravoo. 25 november 2018/definitieve versie/toezichtkader/raad van Toezicht Stichting Bravoo 1 Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Bravoo 2 3 1 Inleiding De Raad van Toezicht van Stichting Bravoo houdt als intern toezichthouder integraal toezicht op de gang van zaken binnen de stichting

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Platformreglement Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland

Platformreglement Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland Platformreglement Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie 1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 1 augustus na goedkeuring van het toezichthoudend bestuur d.d. 1

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in het RSV Breda eo

Kwaliteitszorg in het RSV Breda eo Kwaliteitszorg in het RSV Breda eo Inleiding Deze beleidsnotitie is een vervolg op de notitie Kwaliteitszorg in het RSV Breda eo die in januari van 2015 in het DB is besproken. In afwachting van de ontwikkeling

Nadere informatie

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer Profielschets bestuurder SWV PO en SWV VO Zoetermeer 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Situatieschets... 3 3. Profiel en werkzaamheden gezamenlijke bestuurder... 5 3.1. Werkzaamheden... 5 3.2. Kennis,

Nadere informatie