ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015"

Transcriptie

1 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding Cliënten Cliëntenraad Cliënttevredenheid Interne metingen Veiligheid Analyse personeelsbeleid Medewerkerstevredenheid (MTO) Externe Audits Audit HKZ Audit SNHz... 9 Zelfevaluatie Kwaliteit

3 Inleiding De zelfevaluatie kwaliteit is een samenvatting van de jaarlijkse systeembeoordeling. Deze samenvatting is inzichtelijk voor de Cliëntenraad en het zorgkantoor. Tevens wordt het op de website van de organisatie geplaatst zodat ook potentiele cliënten er kennis van kunnen nemen. De systeembeoordeling is bedoeld om lering te trekken uit de voorbije periode en op basis daarvan doelstellingen te formuleren voor een komende tijd. Het is daarmee het startpunt van de nieuwe Planning & Control-cyclus. Dit houdt in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn en de noodzaak tot verbetering of wijziging van het kwaliteitsbeleid beoordeeld is. De kernactiviteiten van De Gouden Leeuw Groep zijn het bieden van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en (tijdelijk) verblijf. De Gouden Leeuw Groep hanteert het HKZ kwaliteitssysteem dat bijdraagt aan een samenhangende bedrijfsvoering, gericht op resultaten en op voortdurende verbetering en vernieuwing. Middels interne en externe audits toetsen we de door ons gehanteerde werkwijze aan de normen die we hebben vastgesteld Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. In de volgende hoofdstukken en paragrafen vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de relevante thema s. De volgende thema s komen aan bod: Cliënten, analyse personeelsbeleid en externe audits. Door de Raad van Bestuur zullen besluiten en maatregelen genomen worden voor: a) De verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen b) De verbetering van de zorg- en dienstverlening naar aanleiding van de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten c) Het beschikbaar stellen van middelen. Raad van Bestuur De Gouden Leeuw Groep, Mark Horstik Hans Horstik Florus van Dijk Januari 2015 Zelfevaluatie Kwaliteit

4 1. Cliënten Zoals verwoord in de missie en visie van De Gouden Leeuw Groep steven wij naar kwalitatief hoogwaardige zorgverlening met daarbij de meest optimale bewegingsvrijheid voor onze cliënten. Persoonlijke betrokkenheid en respect voor ieders identiteit en kwaliteit van leven zijn hierin belangrijke elementen. We zijn ook houder van het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling. Naast het HKZ certificaat beschikken wij als eerste voorziening ook over het certificaat van de SNHz Cliëntenraad Zelhem De raad van Bestuur heeft een vaste overlegvorm met de Clientenraad, hier Bewonersraad genoemd. Naast de ontwikkelingen van de organisatie worden de financiën, de cliënt tevredenheid, het zorgplan en ontwikkelingen op de locatie zelf besproken. De bewonersraad participeert momenteel in het project Waardigheid en trots voor onze ouderen van VWS. In dit project staat de regie van de cliënt in zijn zorg en leven centraal. Bewoners geven tijdens de projectbijeenkomsten hun input. Laag-Keppel In Laag-Keppel wordt dezelfde overlegstructuur als in Zelhem gehanteerd. De Clientenraad wordt ook betrokken in het project Waardigheid en trots Thuiszorg Er zijn momenteel 4 cliënten die zitting hebben in de cliëntenraad van de thuiszorg (al dan niet met hulp van hun mantelzorger Cliënttevredenheid Externe metingen vinden om het jaar plaats. Uitkomsten en acties van de externe CQ meting van december 2014 zijn hieronder benoemd.. In 2016 vindt de volgende externe meting plaats. Laag-Keppel Bewoners scoren hoog op de vraag: Zou u de organisatie aanbevelen bij vrienden en familie? Score is een 9,3 ( landelijk 8,0) Het enige punt dat onder de norm scoort is : de zinvolle dagbesteding. In het jaarplan van 2015 is dit verbeterpunt opgenomen in het project Waardigheid en trots voor onze ouderen (van het ministerie van VWS) en zal organisatie breed verder uitgerold worden. Overige punten allemaal op of boven de norm. Zelfevaluatie Kwaliteit

5 Zelhem Bewoners scoren hoog op de vraag: Zou u de organisatie aanbevelen bij vrienden en familie? Score is een 9,0. Zelhem scoort de beschikbaarheid van personeel onder de norm. In 2015 is met de capaciteitsplanning de personele bezetting aangepast en is een medewerker technische dienst aangetrokken. Thuiszorg scoort prima. Aanbevelingscijfer voor zorg een 8,8 ( landelijke norm 8,5) Huishoudelijke hulp thuis: ook alle punten op of boven de norm. Aanbevelingscijfer een 8,6 (landelijk 8,5) Zelfevaluatie Kwaliteit

6 1.3. Interne metingen Laag-Keppel Tijdelijke cliënten scoren goed in De tijdelijke cliënten boven de norm van een 8. Een 8,4 voor de gehele organisatie en een 8,7 voor de zorgverlening Zelhem De tijdelijke cliënten scoorden boven de norm van een 8. Hoog voor de gehele organisatie: een 8,7. Voor de zorgverlening een 8,3 Cliënten zijn heel tevreden, veel grote complimenten. Ook op deze locatie hebben de ingezette acties tot verbetering geleid. Thuiszorg De thuiszorg cliënt die tijdelijk zorg heeft ontvangen is in 2015 heel tevreden. Een 8,3 voor de gehele organisatie en een 8,7 voor de zorgverlening 1.4. Veiligheid Prospectieve risico analyse (PRI) In 2015 is het Calamiteiten management plan onder de loep genomen en is er mede met behulp van nieuwe richtlijnen vanuit de GHOR een nieuw plan geschreven. In het 1 e kwartaal van 2016 wordt dit geïmplementeerd. Incidenten melden In 2015 heeft de VIM commissie een maandelijkse retrospectieve risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. cliëntveiligheid. Voortgang van ingezette acties wordt hiermee gemonitord. Legionella In 2015 zijn alle terugstroombeveiligingen gecontroleerd. Na een aanpassing van een douchekop in Laag-Keppel zijn alle controles goed bevonden. Zelfevaluatie Kwaliteit

7 Wekelijks vinden er controles plaats van het warm watersysteem waarbij de temperatuur wordt vastgelegd. Daarnaast worden tappunten en leidingen gespoeld. HACCP Binnen De Gouden Leeuw Groep is de HACCP procedure van toepassing op de medewerkers van bediening en keuken. Men is in bezit van de hygiëne code en men werkt ernaar. Allergenenkaarten zijn ingevoerd. In 2016 zal de nieuwe Hygiëne code 2016 ingevoerd gaan worden. ARBO Het is essentieel om de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk duidelijk in kaart te brengen. In de RI&E wordt nagegaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van werknemers te voorkomen. Tevens wordt geïnventariseerd of er nog risico's zijn die moeten worden aangepakt. De OR wordt intensief betrokken bij het te voeren Arbo beleid. Calamiteitenmanagementplan Calamiteitenmanagementplan is aanwezig en wordt onderhouden. Nieuwe ontwikkelingen vanuit de GHOR en de brandweer worden toegepast in de protocollen. Met regelmaat worden brand- en ontruimingsoefeningen gehouden. 2. Analyse personeelsbeleid De Gouden Leeuw Groep analyseert het personeelsbeleid aan de hand van : a) de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken b) de doeltreffendheid van de deskundigheid bevorderende maatregelen c) de opleidings- en bijscholingsbehoefte en / of noodzaak van medewerkers d) de resultaten van de analyse van toetsing van professioneel handelen e) het oordeel van medewerkers f) de uitkomsten van exitgesprekken g) de klachten van medewerkers h) de ervaringen met betrekking tot een gezonde en veilige werkomgeving 2.1. Medewerkerstevredenheid (MTO) De medewerkerstevredenheid wordt om de drie jaar gemeten. In samenwerking met ActiZ is er in april 2014 een Medewerker Monitor onderzoek gedaan naar de werkbeleving van onze medewerkers. Deze monitor is organisatie breed uitgezet. In de monitor zijn de medewerkers vragen gesteld over de meningen en ervaringen op het gebied van kwaliteit van de zorgverlening, de aantrekkelijkheid van het werk, veranderen en de toekomst van de organisatie. De resultaten van de Medewerker Monitor zijn op locatieniveau opgenomen in de teamoverleggen. In de kwartaalrapportages volgt er een terugkoppeling naar de Raad van Bestuur met betrekking tot de behaalde resultaten. Resultaten MTO: In de totaalscore van de benchmark behoren wij tot de A Klasse, de beste van de sector. Deze ligt gelijk aan de score van Zelfevaluatie Kwaliteit

8 De Gouden Leeuw Groep 2014 De totaalscore in de werkbeleving 7,7 Middengroep 7,2 7,4 De totaalscore mogelijkheid tot veranderen 7,1 Middengroep 6,3 6,7 De Gouden Leeuw Groep 2011 De totaalscore in de werkbeleving 7,8 Middengroep 7,1 7,3 De totaalscore mogelijkheid tot veranderen 6,9 Middengroep 6,4 6,7 3. Externe Audits 3.1. Audit HKZ Het kwaliteitsmanagementsysteem van De Gouden Leeuw Groep B.V. is tijdens een surveillance audit steekproefsgewijs getoetst aan het certificatieschema HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties versie Tijdens deze steekproef is geen bewijs aangetroffen dat de organisatie niet voldoet aan de assessment criteria. De organisatie is in staat het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden. Het behoud van bovengenoemde certificering is gerechtvaardigd. Continu verbeteren Het kwaliteitsmanagementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de organisatie in staat stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. De Gouden Leeuw Groep heeft in 2013, als eerste in Nederland, het kwaliteitscertificaat van de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHz) behaald. Dit betekent dat de organisatie verder uitvoering kan geven aan de missie Voor iedere zorgvraag een passende oplossing. Beheersing van risico s met betrekking tot medicatiebeheer is gebruikt voor het terugdringing van de VIM meldingen. Cliënt gebonden risico signalering is vertaald in zorgleefplannen. Zelfevaluatie Kwaliteit

9 3.2. Audit SNHz Het certificaat SNHz is geldig van 1 november 2013 tot eind De Gouden Leeuw Groep is in Nederland de eerste organisatie die dit certificaat ontvangen heeft. Hercertificering door de SNHz vindt in 2016 plaats Zelfevaluatie Kwaliteit

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016

ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016 ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Client- en medewerkertevredenheid.4 2. Personeel..5 3. Veiligheid..6 4. Interne- en externe audits 7 2 Inleiding De zelfevaluatie kwaliteit is

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'

Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' De zorgaanbieder: Thuiszorg Rijn en IJssel (De Gouden Leeuw Groep) Terborgsweg 37 7064

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6 Jaarplan Bedrijfsgegevens Naam organisatie : Woonzorg Hapertse Kluis Adres : Kerkstraat 3A, 5527 EE Hapert Telefoonnummer : 0497 389 140 E-mail : info@woonzorghapertsekluis.nl Website : www.hapertsekluis.nl

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag varieert

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep Missie De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Presentatie medewerkersbijeenkomsten

Presentatie medewerkersbijeenkomsten Presentatie medewerkersbijeenkomsten oktober/november 2015 Presentatieonderdelen Welkom Waarom doen we het ook al weer Managementstructuur Financiën Stand van zaken Zelforganiserende Teams Medewerkersmonitor

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019

Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019 Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019 1 Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Mede

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Certificeringsschema. Formele kenmerken

1. Inleiding. 2. Certificeringsschema. Formele kenmerken Certificeringsschema en bouwstenenrapportage (voor 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema en de bouwstenenrapportage behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Schema en rapportage leveren

Nadere informatie

Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website!

Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website! Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden 2017 Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website! Inleiding De visie veiligheid respect warmte creativiteit

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018 CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018 Horn, november 2017 Inleiding De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019

Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019 Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019 Zorg-wooncentrum den Bouw - Abersonplein 9-7231 CR Warnsveld - Telnr. 0575-522840

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie

Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie Inleiding Aster Zorg levert huishoudelijke hulp in het kader van de WLZ. We doen dat

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland

Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland Het onderstaande toetsingskader van het Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR wordt als leidraad gebruikt bij het bezoeken van de

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Dit is het teamplan van:

Dit is het teamplan van: Dit is het teamplan van: 1 Dit is ons team! Teamlid: Haar/zijn kwaliteiten: 2 Onze verdeling van de teamtaken Teamtaak: Verantwoordelijk teamlid: Teamtaak: Verantwoordelijk teamlid: HACCP Teamplan Boodschappengeld

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Samen werken aan Kwaliteit:

Samen werken aan Kwaliteit: Samen werken aan Kwaliteit: Continu leren en verbeteren Jochem Stoll Sr. Beleidsmedewerker s Heeren Loo Wat is kwaliteit? Slotbijeenkomst proeftuin s Heeren Loo op 13 oktober 2016 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen)

Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen) Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen) 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde

Nadere informatie

Samen leren en verbeteren

Samen leren en verbeteren Samen leren en verbeteren Samenvatting kwaliteitsverslag 2017 Triade en Vitree Dit is een samenvatting (tevens cliëntversie) van het gezamenlijke kwaliteitsverslag van Triade en Vitree. Per 1 januari 2018

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag De Friese Staten

Kwaliteitsverslag De Friese Staten Kwaliteitsverslag De Friese Staten In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG

VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG DONGEN, JUNI 2018 2017 INLEIDING KWALITEITSVERSLAG 2017 2017 is het eerste jaar dat Volckaert werkt met het kwaliteitsbeleid Het kompas. Het model geeft weer op welke wijze

Nadere informatie

KWALITEITSVERANTWOORDING EDSERHEERD B.V.

KWALITEITSVERANTWOORDING EDSERHEERD B.V. KWALITEITSVERANTWOORDING EDSERHEERD B.V. Begeleiding op maat voor mannen vanaf 18 jaar met een beperking 1 JUNI 2017 EDERSHEERD BESCHERMD/BEGELEID WONEN Stichtinglaan 2 te Slochteren Inhoudsopgave Organisatiestructuur...

Nadere informatie

KWALITEITSREGLEMENT. van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg

KWALITEITSREGLEMENT. van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg KWALITEITSREGLEMENT van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg Overwegende dat: SPOT zich wil onderscheiden als een brancheorganisatie met leden die professional

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag Eilandzorg WMO

Kwaliteitsverslag Eilandzorg WMO Kwaliteitsverslag Eilandzorg WMO Hulp bij het Huishouden 2018 Zierikzee, 27 juni 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De bedoeling 4 3. Wat heeft Eilandzorg te bieden 5 - Huishoudelijke Hulp - Huishoudelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet Jaarplan SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet BS.17.729 B Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Aanleiding voor het jaarplan 2 1.2 Doelstelling van het jaarplan 2 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten jaarplan 2017

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019 CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019 Horn, oktober 2018 Inleiding De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Steenwijkerland. Januari 2018

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Steenwijkerland. Januari 2018 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Steenwijkerland Januari 2018 Toetsingskader Steenwijkerland Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen Vlissingen, november 2006 Ineke de Haan, lid website commissie Kwaliteitskring Zeeland Ben van Belzen, Hoofd Personeelszaken en Renate Schubert,

Nadere informatie

OP ÉÉN LIJN. Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld.

OP ÉÉN LIJN. Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld. 4.1 Beleid Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld. Het (meerjaren)beleidsplan is conform de geldende wet- en regelgeving opgesteld en bestaat

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Vertrouwde zorg binnen handbereik

Vertrouwde zorg binnen handbereik Vertrouwde zorg binnen handbereik Wij zorgen voor de juiste Indicatie en een snelle overdracht bij ontevredenheid The Care You need Maatwerk bij het huishouden, Begeleiding & dagbesteding, Persoonlijke

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid

Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema en de bouwstenenrapportage behorend bij het Keurmerk Christelijke

Nadere informatie

Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk

Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk ZORGINKOOP WLZ Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk Marloes de Ruiter Programmamanager gehandicaptenzorg 1 Cordaan WLZ Vier sectoren Wlz: Ouderenzorg én gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast

Nadere informatie

"Aan de Gemeenteraad" Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 "Aan de Gemeenteraad" TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 2 mei 2017 T.J. Hijkoop UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2012

Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2012 Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Stichting ZorgBedrijf Noord Nederland Thuiszorg Noord Holland ZorgBedrijf November 2012 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoud 2

Nadere informatie

Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk

Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk Informatieprotocol Achtergrond Informatieprotocol Stichting Bram Ridderkerk De Zorgbrede Governancecode 2010 bepaalt dat de informatievoorziening van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in een Informatieprotocol.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 178 Vragen van het lid

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Kerngegevens Gegevens organisatie Gegevens zelfevaluatie Naam en adres organisatie Zelfevaluatie ingevuld op [Datum] Scope [werkzaamheden, onderdelen en locaties

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Nationale Zorg enquête. Enkele conclusies

Nationale Zorg enquête. Enkele conclusies Nationale Zorg enquête Enkele conclusies Introductie Het doel van De Nationale Zorgenquête was tweeledig: het biedt u de gelegenheid een indruk te krijgen van de beleving van kwaliteit binnen uw eigen

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Utrecht, maart Rapport van het inspectiebezoek aan Thuizsorg B.V. in Den Haag op 18 februari 2019

Utrecht, maart Rapport van het inspectiebezoek aan Thuizsorg B.V. in Den Haag op 18 februari 2019 Utrecht, maart 2019 Rapport van het inspectiebezoek aan Thuizsorg B.V. in Den Haag op 18 februari 2019 1 Inleiding Op 18 februari 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen 2014 Inhoud 1 INLEIDING 2 SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK 3 RESULTAAT PER TOPIC 3.1

Nadere informatie

Jaarplan 2019 cliëntenraad (CR) Santé Partners

Jaarplan 2019 cliëntenraad (CR) Santé Partners Jaarplan 2019 cliëntenraad (CR) Santé Partners 5-2-2019 Aangepast op 19-03-2019 + 13-05-2019 1. Evaluatie 2018 Na de fusie van STMR en Vitras is de CR van Santé Partners gestart per 1-1-2018. Vanuit de

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6 3.B.2 Energie Management plan Pagina van 6 1 Documentversie: 1.0 Datum: April 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 G Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energie management

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Opstel Verzorging 't Gasthuis (zorgcentrum)

Opstel Verzorging 't Gasthuis (zorgcentrum) Opstel Verzorging 't Gasthuis (zorgcentrum) Opstel door een scholier 1181 woorden 29 mei 2006 7,3 6 keer beoordeeld Vak Verzorging Algemeen 't Gasthuis is een centrum voor zorg en reactivering van algemene

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2018

Cliëntenraad Jaarverslag 2018 Cliëntenraad Jaarverslag 2018 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie