Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden"

Transcriptie

1 Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011

2 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7 Reglementklachtencommissie(formelefase)pagina8 Hoofdstuk1 algemenebepalingenpagina8 Hoofdstuk2 deklachtencommissiepagina10 Hoofdstuk3 Overigebepalingenpagina17 Belangrijkeadressenpagina20 RegelingCliëntenvertrouwenspersonenpagina22 Opvang,informatie,adviespagina23 Klachtbemiddelingpagina24 Takenenbevoegdhedencliënten Vertrouwenspersoonpagina27 Pagina2van28

3 CONCEPT Inleiding VooruligtdeklachtenregelingVerplegingenVerzorgingenHulpbijhetHuishouding(V&VenHbH) vanstichtinghumanitas.eengoedeklachtenregelingiseennoodzakelijkonderdeelvaniedere dienstverlenendeorganisatie.middelsdeklachtenregelingkanwordengewaarborgddataanelke klachtsystematischaandachtwordtbesteedvolgenseenduidelijkbeschrevenprocedure.tevens garandeertdeklachtenregelingeenonafhankelijkeenonpartijdigebehandeling.doormiddelvan duidelijkeenbegrijpelijkeinformatieomtrentderegelingkandetoegankelijkheidvandevoorziening wordenverhoogd. Voorwieisdeklachtenregeling? VandeklachtenregelingkanwordengebruikgemaaktdoorallecliëntenVerplegingenverzorgingen HulpbijhetHuishouden(V&VenHbH)vanStichtingHumanitasdieeenklachthebbenover(een aspectvan)dezorgendienstverleningvandezeorganisatie. Watiseenklacht? EenklachtbetrefteenmeningsverschiltusseneencliëntV&VenHbHenStichtingHumanitas.Een klachtkanbetrekkinghebbenopverschillendeaspectenvandedienstverlening,namelijk: a. organisatorischeaspecten(bijv.falendecommunicatie,slechtebereikbaarheid); b. relationeleaspecten(bejegeningszaken); c. financiëleaspecten; d. zorginhoudelijkeaspecten. Opvang,bemiddelingenbehandeling IndeklachtenregelingvanStichtingHumanitaswordtonderscheidgemaakttussenklachtenopvang, klachtenbemiddelingenklachtenbehandeling.alledriedeelementendienendezelfdedoelen, namelijk: hetrechtdoenaanklagers,doorhetwegnemenvangevoelensvanonrechtoffrustratiesen/of doorhetbiedenvanoplossingenvoorgerezenconflicten; hetbijdragenaaneengoedebehandelingvanklachtenvancliëntenendaarmeeaanhet openhoudenenverbeterenvanderelatietussendecliëntenendeorganisatie; hetherstellenvanhetvertrouwenvandecliëntindeorganisatie; hetbijdragenaandeverbetering/optimaliseringvanhetfunctionerenvanstichtinghumanitas. Klachtenopvang: De fase opvang, informatie en advies heeft als doel cliënten de mogelijkheid te bieden om vragen en gevoelensvanonvredeoverdezorg endienstverleningmetiemandtebesprekenzonder,ofalvorens een klacht wordt ingediend. Ter invulling van de functies opvang, informatie en advies wordt in een regioen/ofvestigingeencliëntenvertrouwenspersoonbenoemd. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders (zie bijlage); onafhankelijk van de instelling en is niet verbonden aan de Stichting Humanitas of aan een organisatiewaaraandestichtinghumanitaszorg ofdienstverleningheeftuitbesteed. Functiesvandecliëntenvertrouwenspersoonzijnindeze: luisterenensteungevenaancliëntenbijuitingenvanonvrede; achtergrondinformatie verzamelen met betrekking tot het probleem, bijvoorbeeld over de werkwijzevandeinstelling,endezeinformatieaandecliëntgeven; decliëntadviseren,opwelkewijzehijzelftoteenoplossingvanhetprobleemkankomen; aangevendatdecliëntenvertrouwenspersoondemogelijkheidheeftookeenbemiddelenderolte vervullenindiendecliëntdatwenst; informatie verschaffen over de klachtenprocedure en de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Pagina3van28

4 CONCEPT Klachtenbemiddelingvindtplaatsindeeerstefasevandeklachtenprocedure,deinformelefase.In dezefaserichtmenzichtotdegeneopwiedeklachtbetrekkingheeft(deaangeklaagde).deze persoongaatserieusinopdeklacht,zetzichinomdeklagergenoegdoeningtegevenenhoudt zijn/haarleidinggevendeopdehoogtevanhetgeenerspeelt. Deinformelefase(internepogingenomtebemiddelen)eindigtwanneerhetdeaangeklaagdeen zijn/haarleidinggevendenietluktomdegevoelensvanonrechtenfrustratiewegtenemenc.q.om toteenbevredigendeoplossingtekomen,ofwelwanneerdeklagervanmeningisdatheminde informelebemiddelingsfaseonvoldoenderechtisgedaan.deklagerkandeklachtvervolgens schriftelijkindienenbijdeklachtencommissie.hiermeestartdeformelefasevande klachtenprocedure.indezefaseisersprakevanklachtenbehandeling,watbetekentdatdeaardvan deklachtomeenbeslissingvraagt.hierbijgeldtalsuitgangspuntdatonafhankelijke klachtenbehandelaarsbeteregarantiesbiedenvooronpartijdigheid.demogelijkheidvooreen onafhankelijkeenonpartijdigeklachtenbehandelingwordtgebodendoormiddelvande klachtencommissie.vanelkeingediendeklachtwordtoverigenseenkopieverstrektaanderaadvan Bestuurenaandeleidinggevendevandeaangeklaagde.Tevenswordtereenverslaggemaaktvan iederebehandeldeklacht. Inhetnavolgendezijndeproceduresvoordeinformeleendeformelefasenapartbeschreven.De procedurevoordeinformelefaseisvastgelegdindevormvanaandachtspunten,deprocedurevoor deformelefaseindevormvaneenreglement. Takenenverantwoordelijkheden DeRaadvanToezichtiseindverantwoordelijkvoorhetinstellenvaneenklachtencommissieenvoor deuitvoeringvandeklachtenregeling.deraadvanbestuurisverantwoordelijkvooreventuele maatregelendienodigwordengeachtopbasisvandeontvangenklachten,analyseertde behandelingvandeklachtenenontleentdaaraanzonodigtenemenmaatregeleninzakedezorg en dienstverleningvanstichting.zijzetderesultatenvandeklachtenbehandelingominmaatregelen respectievelijkbeleidsaanpassingenterverbeteringvan(hetfunctionerenvan)deorganisatie. DeRaadvanToezichtevalueertjaarlijks,opbasisvandedoordeRaadvanBestuuraangereikte gegevens,dewijzewaaropmetdezeklachtenisomgegaanendematewaarinmaatregelenzijn getroffenomdeorganisatieopdekritischepuntenaantepassen.hetisdeverantwoordelijkheidvan allebetrokkenenbijklachtenbemiddelingenklachtenbehandelingomgeheimhoudinginachtte nemen. Pagina4van28

5 KlachtenregelingStichtingHumanitasCONCEPT Aandachtspuntenprocedureinformelefase Inleiding Indeinformelefasestaatdeklachtenbemiddelingcentraal.Deklagerrichtzichmetzijnofhaar klachttotdegeneopwiedeklachtbetrekkingheeft(deaangeklaagde).dezepersoongaatserieusin opdeklachtenzetzichinomdeklagergenoegdoeningtegeven.veelklachtenzulleninternennaar wederzijdsetevredenheidkunnenwordenafgehandeld.naarmatedezeinterne,informeleprocedure meercorrectverloopt,zalhetaantalklachtendatformeelaandeklachtencommissiemoetworden voorgelegd,minderzijn.ditzalzoweldeklagersalsdeorganisatietengoedekomen.omditte bewerkstelligenzijnaandachtspuntenopgesteldvoorhetomgaanmetklachtenindezefase. Deklachtkomtbinnenbijdemedewerkerofdiensleidinggevende(teamleider/manager/ regiodirecteur). Vandeaangeklaagde,ofteweldegeneopwiedeklachtbetrekkingheeft,wordtverwachtdathijof zij: eenopenenobjectievehoudingheefttenopzichtevandeklager; serieusingaatopdeklacht; zichvollediginzetomdegevoelensvanonrecht/frustratiebijdeklagerwegtenemenen/of toteenvoordeklagerbevredigendeoplossingtekomen; deklagerdirectopdehoogtesteltvanhetbestaanendeaardvandeklachtenvoorziening; eenaantekeningofverslagmaaktoveriederebinnengekomenklachtendewijzewaarop hiermeeisomgegaan.hierindientondermeerdeaardvandeklachttewordengenoteerd. Tevensdienttewordenaangegevenwiewatwanneerheeftgedaanenmetwelkresultaat; deregiodirecteuropdehoogtehoudtvanalleklachtendiebinnenkomen,ondermeerdoor hetverstrekkenvaneenkopievandeaantekeningen/verslagenoverdewijzewaaropmetde klachtisomgegaan. Vandeleidinggevende(teamleider/manager/regiodirecteur)wordtverwachtdathijofzij: eenopenenobjectievehoudingheefttenopzichtevanzoweldeklageralsdeaangeklaagde; eensfeercreëertc.q.instandhoudt,waardoormedewerkerszichnietbedreigdvoelen wanneerzijmeteenklachtwordengeconfronteerdenwaardoorhethenmogelijkisomzich openeneerlijkteuitenovereventueelgemaaktefouten; samenmetdemedewerkerbeslistoverdewijzewaaropmoetwordengehandeldomzowel deklageralsdemedewerkerrechttedoenc.q.omtoteenoplossingtekomen; devoortgangendeafhandelingbewaaktvandebijéénvanzijnofhaarmedewerkers binnengekomenklachten.onderdeelhiervanishetcheckenofdeklageropdehoogteisvan deklachtenregelingenhetzorgdragenvooreennotitie/verslagvaniedere klachtenbemiddelingof behandeling; deaardvandebinnengekomenklachtenanalyseertendezeanalysegebruiktterverbetering vandedienstverleningdoor(medewerkers)vanzijnofhaarafdeling; deraadvanbestuuronverwijldopdehoogtebrengtenhoudtvanallebinnengekomen klachtenendeanalysedaarvan; periodiekmethetregiomanagementbespreektofdeklachtenanalyseaanleidinggeefttot hetnemenvanmaatregelen; zorgdraagtvoorregistratievandebinnengekomenklachtenbijhetsecretariaatvanderegio. DezeklachtenzijnteallentijdeterinzagevanRaadvanbestuur zorgdraagtdatdenotities/verslagenvandeklachtenbemiddelingof behandelingbinnen zijnofhaarafdelingwordengedeponeerdbijhetcentraledocumentatiepunt. IndieneenklachtbinnenkomtviadeInspectiewordtderegiodirecteurhiervanmeteenop dehoogtegesteld.deregiodirecteurinformeertonmiddellijkderaadvanbestuuren overlegtoverdetenemenstappen. Pagina5van28

6 KlachtenregelingStichtingHumanitasCONCEPT VandeRaadvanBestuurwordtverwachtdatzij: bijdraagtaanhetcreërenc.q.instandhoudenvaneensfeerwaarinmedewerkerszichniet bedreigdvoelenwanneerzijbetrokkenzijnineenklachtenprocedure; toezietopdevoortgangenafhandelingvandebijdemedewerkersbinnengekomenklachten; voorzietineenzorgvuldigeregistratievandebinnengekomenklachten; deaardvandebinnengekomenklachtenanalyseertendezeanalysegebruiktterverbetering vandedienstverlening; deraadvantoezichtperiodiekdeanalysevanallebinnengekomenklachtenvoorlegt,met aanbevelingenvoorbijstellingvan(deuitvoeringvan)hetbeleid. WanneerdeklachtdeRaadvanBestuurbetreft,dientdevoorzittervandeRaadvanToezichtals leidinggevendetewordenbeschouwd.vandevoorzitterwordtverwachtinvoorkomende gevallentehandelenovereenkomstigdebovenvermeldeaandachtspuntenvoorandere leidinggevenden. Pagina6van28

7 Stappenplan omgaan met klachten in de informele fase (interne procedure) START Cliënten vertrouwenspersoon wordt benaderd met klacht Klachtenregeling Klacht komt binnen Cliënten vertrouwenspersoon informeert, adviseert en ondersteunt Klacht wordt geregistreerd JA Wil cliënt klacht indienen? Bepaal betrokken medewerkers en evt. externe instanties JA Onderzoek nodig? NEE NEE EINDE Vraag betrokkenen om verslag te doen van betreffende situatie Beantwoord klacht Verslagen verzamelen en concluderen Afwikkeling akkoord? JA NEE Formele fase: schriftelijke klacht indienen bij klachtencommissie Beantwoord klacht Klachtenanalyse met evt. te nemen maatregelen voor de toekomst Afwikkeling akkoord? JA RvB wordt geïnformeerd over analyse en genomen maatregelen NEE Formele fase: schriftelijke klacht indienen bij klachtencommissie Dossier wordt gesloten en gearchiveerd in de regio EINDE Pagina7van28

8 Reglement Klachtencommissie Pagina8van28

9 Hoofdstuk1Algemenebepalingen Artikel1:Begripsomschrijvingen 1. Voordetoepassingvandezeregelingwordtverstaanonder: a) Zorgaanbieder:deStichtingHumanitas,verplegingenverzorgingenHulpbij Huishouden; b) RaadvanBestuur:deRaadvanBestuurvandeStichtingHumanitas; c) Klachtencommissie:decommissiezoalsbedoeldinartikel12vandezeregeling; d) Cliënt:natuurlijkepersoonaanwiedezorgaanbiedergezondheidszorgof maatschappelijkeondersteuningverleentofheeftverleend; e) Klacht:uitingvanonvredeovereenhandeling,ofhetnalatendaarvan,alsmede overhetnemenvaneenbesluit,datgevolgenheeftvooreencliënt,doorde zorgaanbiederofdooreenpersoondievoordezorgaanbiederwerkzaamis,niet zijndeeenbopzklacht; f) Bopz klacht:klachtovereenbeslissingzoalsbedoeldinartikel41bopz; g) Klager:degenedieeenklachtindient; h) Aangeklaagde:degeneopwiensbesluitofopwienshandelenofnalatende klachtbetrekkingheeft; i) Bopz arts:deartsdiebelastismetdezorgvoordealgemenegangvanzakenop geneeskundiggebiedbinnendeorganisatiediedezorgaanbiederinstandhoudt ofbinnendeorganisatorischeeenheidwaaropdeklachtbetrekkingheeft; j) Inspecteur:debevoegdeinspecteurvoordevolksgezondheid; k) Cliëntenraad:deCentraleCliëntenraaddieopgrondvandeWet medezeggenschapcliëntenzorginstellingenisingesteldtenbehoevevande cliëntenvanstichtinghumanitas; l) Zittingscommissie:deledenvandeklachtencommissiedieeenbepaaldeklacht behandelen; m) Klachtopvangfunctionaris:degenendiebinnendeorganisatiediede zorgaanbiederinstandhoudt,belastismetdeopvangvanklachtenvancliënten. Artikel2:WieeenklachtofeenBopz klachtkanindienen 1. Eenklachtovereengedragingjegenseencliëntkanwordeningedienddoor: a) debetreffendecliënt; b) dienswettelijkevertegenwoordiger; c) diensgemachtigde; d) dienszaakwaarnemer; e) diensnabestaanden. 2. EenBopz klachtkanwordeningedienddoor: a) decliëntopwiedebeslissingbetrekkingheeftwaartegendeklachtisgericht; b) deechtgenootvandecliënt,tenzijdecliëntenzijnechtgenootvantafelenbed gescheidenzijn; c) degenemetwiedecliënteengeregistreerdpartnerschapisaangegaan; d) degenemetwiedecliënteenduurzamegemeenschappelijkehuishoudingheeft; e) deoudersvandecliënt,tenzijheteenminderjarigecliëntbetreftendebetreffende ouderuithetgezagisonthevenofontzet; Pagina9van28

10 f) alleanderemeerderjarigebloedverwantenvandecliëntinderechtelijn; g) broersenzustersvandecliënt; h) devoogd,curatorofmentorvandecliënt; i) elkeanderecliëntdieindezelfdelocatieverblijftalsdecliëntopwiedeklacht betrekkingheeft. Artikel3:Bijwieeenklachtkanwordeningediend Eenklachtkan,binnendeorganisatiediedezorgaanbiederinstandhoudt,worden voorgelegdaan: a) degeneopwiedeklachtbetrekkingheeft; b) diensleidinggevende; c) deraadvanbestuur; d) deklachtopvangfunctionaris; e) deklachtencommissie. Artikel4:Hoeeenklachtwordtingediend Eenklachtkanschriftelijkofviae mailwordengeuit.inafwijkingvandeze bepalingregelt artikel12hoeklachtenkunnenwordeningediendbijdeklachtencommissie. Artikel5:Demedewerkerendiensleidinggevende 1. Eenmedewerkersteltdegenedietegenoverhemeenklachtoverhemheeftgeuitinde gelegenheidomdeklachtmethemtebespreken.demedewerkerbetrektanderenbij het gesprekalsditbevorderlijkisvoordegoedeafhandelingvandeklachtendegenedie de klachtheeftingedienddaartegengeenbezwaarmaakt. 2. Medewerkersmakendegenedieeenklachtheeftgeuitzonodigattentopde klachtenregelingendeklachtopvangfunctionaris. 3. Medewerkersbesprekenklachteninhetteamwaarvanzijdeeluitmakenmetalsdoel herhalingvanklachtentevoorkomen. 4. Indieneenklachtovereenmedewerkerwordtvoorgelegdaandiensleidinggevende, steltdeleidinggevendedeklagerindegelegenheidomdeklachtmethemtebespreken. Debetreffendemedewerkerisbijditgesprekaanwezigtenzijdeleidinggevendeofde klagerditnietwenselijkvindt.lid2en3vanditartikelzijnvanovereenkomstige toepassingopbehandelingvaneenklachtdooreenleidinggevende. Artikel6:DeRaadvanBestuur 1. DeRaadvanBestuurkanklachtenzelfinbehandelingnemendanweldeklagerverwijzen naardeklachtopvangfunctionaris. 2. IndiendeRaadvanBestuureenklachtnietzelfbehandelt,verzoektdeRaadvanBestuur deklagerhemopdehoogtetehoudenvanhetresultaatvandeverderebehandelingvan deklacht. Pagina10van28

11 Artikel7:Deklachtopvangfunctionaris 1. Deklachtopvangfunctionarisheefttenminstedevolgendetaken: a) hijinformeertcliënten,medewerkersenderdenoverdeklachtenregeling; b) hijadviseertdegenendieoverwegeneenklachtintedienen. 2. DeRaadvanBestuurbeschrijftdetakenendewerkwijzevande klachtopvangfunctionarisnaderineenfunctiebeschrijving. 3. Deklachtopvangfunctionarisregistreertdeklachtendieaanhemzijngemeld,de werkzaamhedendiehijnaaraanleidingvanklachtenheeftverrichtenderesultaten daarvan.opbasisvandezeregistratierapporteertdeklachtopvangfunctionaris schriftelijk periodiekoverzijnwerkzaamhedenenbevindingenaanderaadvanbestuur. De klachtopvangfunctionariskanaanzijnbevindingenaanbevelingenverbinden. Hoofdstuk2Deklachtencommissie Artikel8:Klachtencommissie 1. DeRaadvanBestuurstelteenklachtencommissieinendraagtzorgvoorde instandhoudingvandezecommissie. 2. DeRaadvanBestuurzieteroptoedatdeklachtencommissiehaarwerkzaamheden verrichtvolgensdezeregelingenheteventueelopbasisvanartikel31vastgesteldeen goedgekeurdereglement. 3. DeRaadvanBestuursteltdeklachtencommissiedefaciliteitenterbeschikkingdiede klachtencommissievoorhaarwerkzaamhedenredelijkerwijsnodigheeft. Artikel9:Samenstellingklachtencommissie 1. Deklachtencommissieheefttenminstedrieledenentenhoogste5leden,waaronderde voorzitterenplaatsvervangendvoorzitter. 2. DeRaadvanBestuurbenoemtdeledenvandeklachtencommissie.DeRaadvanBestuur benoemtdevoorzittervandeklachtencommissieendiensplaatsvervangerinfunctie. Personendiewerkzaamzijnbijofvoordezorgaanbiederzijnnietbenoembaartot voorzitterofplaatsvervangendvoorzitter. 3. DeRaadvanBestuursteltdeklachtencommissiezodanigsamendateendeskundigeen zorgvuldigebeslissingopeenklachtgewaarborgdis. 4. DeRaadvanBestuurbenoemttenminsteéénjuristenéénverpleeghuisartstotlidvan deklachtencommissie. 5. DeRaadvanBestuursteltdecliëntenraadindegelegenheideenverzwaardadviesuitte brengenmetbetrekkingtotiedervoorgenomenbesluittotbenoemingvaneenlidvande klachtencommissie. Pagina11van28

12 6. Deledenwordenbenoemdvooreenperiodevandriejaarenkunnenéénmaal aansluitendherbenoemdworden. Artikel10:Eindelidmaatschapklachtencommissie 1. Hetlidmaatschapvandeklachtencommissieeindigtdoor: a) hetverstrijkenvandezittingstermijn; b) hetbesluitvanbetrokkeneomhetlidmaatschapvandecommissietebeëindigen; c) overlijden; d) ontslagdoorderaadvanbestuur. 2. DeRaadvanBestuurontslaateenlidvandeklachtencommissie: a) alshetliddehoedanigheidverliestdiebepalendwasvoorhetbesluitomhemte benoemen; b) opverzoekvandeklachtencommissie. 2. InaanvullingopdeinlidtweegenoemdegrondenkandeRaadvanBestuurdevoorzitter vandeklachtencommissietevensontslaan,wanneerdeklachtencommissienietwerkt conformdezeregelingenhetreglementvandeklachtencommissie.deraadvanbestuur ontslaatdevoorzitternietdannadatderaadvanbestuurdevoorzittergehoordheeft over hetvoornemenhiertoe. 3. Eenverzoekzoalsbedoeldinhettweedelidvanditartikeldoetdeklachtencommissie alleenalszijvanmeningis,dathetbetrokkenlidzijntakenverwaarloostofkennelijk ongeschiktisvoordeuitoefeningvanzijntaken. Artikel11:Ambtelijksecretaris 1. DeRaadvanBestuursteltdeklachtencommissieeenambtelijksecretaristerbeschikking. 2. Voorafgaandaanhetbesluittotaanwijzingvaneenambtelijksecretarisconsulteertde RaadvanBestuurdevoorzittervandeklachtencommissie. 3. DeRaadvanBestuurstelteenfunctiebeschrijvingvandeambtelijksecretarisvast.De ambtelijksecretarisverrichtzijnwerkzaamhedenonderverantwoordelijkheidvande klachtencommissie. Artikel12:IndienenvaneenklachtofeenBopz klacht 1. Klachtenkunnenschriftelijkwordeningediendbijdeklachtencommissie.Bopz klachten kunnenooktelefonischofpersoonlijkwordeningediendbijdeklachtencommissie. 2. Deklachtencommissiestuurt,inderegelbinnenvijfwerkdagennaontvangstvaneen klacht,eenbevestigingvandeontvangstvan de klacht aan de klager. De klachtencommissie vermeldtindeontvangstbevestiging,datdeklagerzichdesgewenst kanlaten bijstaantijdensdeklachtenprocedure. 3. Alshetvoordebeoordelingvandeklachtnodigisomkennistenemenvaninformatieuit hetdossiervandecliënt,danvermeldtdeklachtencommissie dit in de ontvangstbevestiging. Pagina12van28

13 4. Deklachtencommissiekandeklagerverzoeken,binneneendoordeklachtencommissie tebepalentermijn,nadereinlichtingenteverstrekkenmetbetrekkingtotzijnklacht. 5. Deklachtencommissiekandeklagervragenomaantetonen,dathijbevoegdisomeen klachtintedienen. 6. Deklachtencommissiestuurt,inderegelbinnenvijfwerkdagennaontvangstvaneen klacht,eenkopievandeklachtaandeaangeklaagde.deklachtencommissiekande aangeklaagdeindegelegenheidstellenom,binneneendoordeklachtencommissiete bepalentermijn,schriftelijktereagerenopdeklacht.deklachtencommissievermeldtin de begeleidendebriefbijdeklacht,datdeaangeklaagdezichkanlatenbijstaantijdens de klachtenprocedure. 7. Indiendeklachtnietwordtingedienddoordecliëntofiemanddiedecliëntdaartoe gemachtigdheeft,stuurtdeklachtencommissiedecliënteenkopievandeklachtenvan deontvangstbevestigingdieaandeklagerisgestuurd.deklachtencommissiesteltde cliëntindegelegenheidom,binneneendoordevoorzittervandeklachtencommissiete bepalentermijn,tereagerenophetgeenwaaropdeklachtbetrekkingheeft. Artikel13:Aardvandeklachtentermijnvanbehandeling 1. DevoorzitterbeoordeeltofdeklachtalsBopz klachtwordtbehandeldofniet. 2. Deklachtencommissiedoetbinnentweemaandennaontvangstvandeklachtuitspraak. Bijdreigendeoverschrijdingvandezetermijninformeertdeklachtencommissiede klager,deaangeklaagdeendezorgaanbiederhieroverschriftelijkmetvermeldingvande redenenenvandetermijnwaarbinnenzijalsnogeenuitspraaktegemoetkunnenzien. 3. InzakeeenBopz klachtbeslistdeklachtencommissiebinnentweewekennaontvangst vandeklachtvoorzoverheteenklachtbetreftdiegerichtistegeneennoglopende toepassingvanhetbesluitwaaropdeklachtbetrekkingheeftenbinnenvierwekenna ontvangstvandeklachtvoorzoverheteenklachtbetreftdiegerichtistegeneenreeds beëindigdetoepassingvanhetbesluitwaaropdeklachtbetrekkingheeft. Artikel14:Bevoegdheidvandecommissie 1. Devoorzittervandeklachtencommissiebeoordeeltofdeklachtencommissiebevoegdis omvaneenklachtofeenbopz klachtkennistenemen.indienditnaarzijnoordeelniet hetgevalis,deelthijditschriftelijkengemotiveerdmeeaandeklager. 2. Deklagerkanbinnentweewekennadagtekeningvanhetbesluitvandevoorzitter,zoals bedoeldinlid1,schriftelijkbezwaarmakentegendatbesluit. 3. Eenbezwaar,zoalsbedoeldinhettweedelid,wordtbeoordeelddoordevoorzittervan deklachtencommissiesamenmettweedoorhemaantewijzenledenvande klachtencommissie.hunbeslissingoverhetbezwaardelenzijbinnentweeweken schriftelijkengemotiveerdaandeklagermede. Pagina13van28

14 Artikel15:Ontvankelijkheidvandeklacht 1. DevoorzittervandeklachtencommissiekaneenklachtofeenBopz klachtnietontvankelijkverklarenals: a) dezelfdeklachtvandezelfdeklagerreedsdoordeklachtencommissieisbehandeld; b) indieneengelijkeklachtnoginbehandelingis; c) deklachtwordtingedienddooreenpersoondiedaartoenietbevoegdis. 2. Indiendevoorzittervandeklachtencommissieeenklachtniet ontvankelijkverklaart, deelthijditschriftelijkengemotiveerdmeeaandeklager. 3. Deklagerkanbinnentweewekennadagtekeningvanhetbesluitvandevoorzitter,zoals bedoeldinhettweedelidvanditartikel,schriftelijkbezwaarmakentegendatbesluit. 4. Eenbezwaarzoalsbedoeldinhetderdelidvanditartikelwordtbeoordeelddoorde voorzittervandeklachtencommissiesamenmettweedoorhemaantewijzenledenvan de klachtencommissie.hunbeslissingoverhetbezwaardelenzijbinnentweeweken schriftelijkengemotiveerdaandeklagermede. Artikel16:SchorsingBopz klacht 1. Devoorzittervandeklachtencommissiekandebeslissing,waaropeenBopz klacht betrekkingheeft,schorsenvoordeduurvandebehandelingvandeklachtdoorde klachtencommissie.deuitvoeringvanhetbesluitwordtdanstopgezetvoordeduurvan de schorsing. Devoorzittervandeklachtencommissiekanbeslissentotschorsing,alsnaarzijnoordeel dekansgrootis,datdeklachtgegrondwordtbevonden.devoorzittervande klachtencommissiekanookomandereredenendebeslissingschorsen. 2. DegenedieeenBopz klachtindientbijdeklachtencommissie,kantevensverzoekenhet besluitwaaropdebopz klachtbetrekkingheeftteschorsen. 3. Devoorzittervandeklachtencommissiehoortzospoedigmogelijk,maaruiterlijkbinnen driewerkdagennaontvangstvanhetschorsingsverzoek,tenminstedeklagerende Bopzarts. Devoorzittervandeklachtencommissiekandesgewenstandereledenvande klachtencommissieconsulterenbijdebeoordelingvanhetschorsingsverzoek. 4. Devoorzittervandeklachtencommissiebeslistzospoedigmogelijk,dochuiterlijkbinnen vierwerkdagennaontvangstvanhetschorsingsverzoek. 5. Devoorzittervandeklachtencommissiedeeltzijnbesluitoverhetschorsingsverzoek mondelingmeeaandeklager,deaangeklaagdeendebopz arts.zospoedigmogelijk daarnadoethijhunzijnuitspraakschriftelijktoekomen.hetbesluittotschorsingtreedt in werking,zodradeaangeklaagdeendebopz artszijngeïnformeerd. 6. Devoorzittervandeklachtencommissiekanambtshalvebesluitentotschorsingvaneen besluitwaartegeneenbopz klachtzichricht.lid3,4en5vanditartikelzijndaarbijvan overeenkomstigetoepassing. Pagina14van28

15 7. Deschorsingeindigtophetmoment,datdeklachtwordtingetrokkenofdeklacht ongegrondwordtbeoordeeld. Artikel17:MeldingvaneenklachtaandeRaadvanBestuur 1. De(voorzittervan)deklachtencommissiemeldtklachtenzospoedigmogelijkmondeling aanderaadvanbestuuralsdeze,naarredelijkerwijsvermoedkanworden,betrekking hebbenoponverantwoordezorgmeteenstructureelkarakter. 2. Binnendriewerkdagennazijnmeldingbedoeldinhetvoorgaandelid,bevestigtde voorzitterdemeldingschriftelijkaanderaadvanbestuur.tevensstelthijdeklageren de aangeklaagdeinkennisvandemeldingaanderaadvanbestuur. 3. De(voorzittervan)deklachtencommissieverzoektdezorgaanbiederombinneneen doorhemtebepalentermijndeklachtencommissieschriftelijkteinformerenoverzijn bevindingeneneventuelemaatregelennaaraanleidingvandemelding. 4. DemeldingaandeRaadvanBestuurheeftgeenschorsendewerkingopdebehandeling vandeklachtdoordeklachtencommissie. Artikel18:MeldingaandeInspectie 1. Indiendeklachtencommissienietisgebleken,datdeRaadvanBestuurmaatregelen heeftgetroffennaaraanleidingvaneenmeldingzoalsbedoeldinartikel17meldtde klachtencommissiedezeklachtaandeinspecteur. 2. Voorafgaandaandemeldingzoalsbedoeldinheteerstelidsteltdeklachtencommissie deraadvanbestuur,deklagerendeaangeklaagdeopdehoogtevanhaarvoornemen eenklachttemelden. 3. Voorzoverhetdegegevensvandeklagerbetreft,anonimiseertdeklachtencommissie eenklachtdiezijmeldtaandeinspecteur. 4. DeklachtencommissiedeeltdeRaadvanBestuur,deklagerendeaangeklaagde, schriftelijkmee,datzijeenmeldingheeftgedaanaandeinspecteur. Artikel19:Zittingscommissie 1. Eenklachtwordtbehandelddooreendoordevoorzitterperklachtsamentestellen zittingscommissie.dezebestaatuittenminstedrieledenvandeklachtencommissie, onder wiedevoorzitterofdiensplaatsvervanger. 2. Devoorzittersteltdezittingscommissiezodanigsamen,dateendeskundigeen zorgvuldigebeslissingoverdeklachtisgewaarborgd.indiendezittingscommissieeen Bopz klachtbehandelt,steltdevoorzitterdezittingscommissiezosamen,datvoldaan wordtaandeeisenvanhetbesluitklachtenbehandelingbopz. 3. Eenpersoonopwieeenklachtrechtstreeksbetrekkingheeft,isnietbenoembaartotlid vandezittingscommissiediedieklachtzalbehandelen. Pagina15van28

16 4. Eenlidvandeklachtencommissiekanbenoemingineenzittingscommissieweigeren,als hijnaarzijnmeningonvoldoendeinstaatisomonpartijdigteoordelenoverde betreffendeklacht. 5. Desecretarisinformeertdeklagerendeaangeklaagdebinneneendoordevoorzitter vastgesteldetermijnoverdesamenstellingvandezittingscommissie. Artikel20:Wraking 1. Zoweldeklageralsdeaangeklaagdekan,binneneendoordevoorzittervastgestelde termijn,gemotiveerdbezwaarmakentegendesamenstellingvandezittingscommissie. 2. Dezittingscommissiebeslistoverbezwarentegenhaarsamenstelling. 3. Alseenbezwaargegrondwordtverklaard,trekthetbetreffendecommissielidzichterug enbenoemtdevoorzittereenanderlidvanklachtencommissietotlidvande zittingscommissie.alshetdevoorzitterbetreft,treedtdiensplaatsvervangerinzijn plaats. Artikel21:Onderzoek 1. Deklachtencommissiekanmedewerkersvandezorgaanbiederverzoekeninlichtingente verstrekkenterzakevanhetgeenwaaroverisgeklaagd. 2. Medewerkersvandezorgaanbiederzijngehoudenhunmedewerkingteverlenenaande werkzaamhedenvandeklachtencommissievoorzoverditredelijkerwijsvanhengevergd kanworden. 3. Deklachtencommissiekanzich,navoorafgaandetoestemmingvandeRaadvanBestuur, latenadviserendoordeskundigen.dekostendaarvankomenvoorrekeningvande zorgaanbieder. Artikel22:Hoorzitting 1. Dezittingscommissiekanbesluiteneenhoorzittingtehoudenteneindedeklagerende aangeklaagdegelegenheidtegevenhunstandpuntenmondelingtoetelichten. 2. Indiendeklachtbetrekkingheeftopeencliëntdieverblijftinéénvandelocatiesdie doordezorgaanbiederinstandwordengehouden,vindtdehoorzittingdaarplaats,tenzij dezittingscommissieandersbeslist. 3. Inderegelwordenpartijeninelkaarsaanwezigheidgehoordtijdensdehoorzitting.Op gemotiveerdverzoekvandeklagerofdeaangeklaagdekandezittingscommissiehen afzonderlijkhoren. 4. Indiendeklagerendeaangeklaagdeafzonderlijkwordengehoord,draagtde zittingscommissiezorgvooreenverslagvanhetbesprokene.ditverslagbrengtde zittingscommissieterkennisvandepartijdienietaanwezigwastijdenshethorenen geeftdezedegelegenheidombinneneendoordezittingscommissietebepalentermijn tereageren. Pagina16van28

17 Artikel23:Stopzettingbehandelingvandeklacht Eenklachtwordtnietverderbehandeld,indiendeklagerdeklachtintrekt.Deklagerkande klacht intrekkendoorschriftelijktekennentegeven,dathijgeenverderebehandelingvan deklachtdoor deklachtencommissiewenst.alsdecommissieeenklachtomdezereden nietverderbehandelt, deeltdecommissieditmeeaandeaangeklaagde,dezorgaanbieder endeklager. Artikel24:Uitspraakklachtencommissie 1. Deuitspraakvandeklachtencommissiestrekttotongegrondverklaringvandeklachtdan welgeheleofgedeeltelijkegegrondverklaringvandeklacht. 2. Dezittingscommissiebeslistmetgewonemeerderheidvanstemmenoverdevaststelling vaneenuitspraak. 3. Iniedereuitspraakbeschrijftdeklachtencommissie: a) deklachtwaaropdeuitspraakbetrekkingheeft; b) destandpuntenvandeklagerendeaangeklaagde; c) dewijzewaaropdeklachtencommissiedeklachtbehandeldheeft; d) hetoordeelvandeklachtencommissieendemotiveringdaarvan; e) denamenvandeledendiedeuitspraakvastgesteldhebben; f) demogelijkheidomtegendeuitspraakinberoeptegaan; g) eventueleaanbevelingenvandeklachtencommissie. 4. IndiendeuitspraakbetrekkingheeftopeenBopz klachtendezegegrondwordt verklaard,vermeldtdeklachtencommissieinaanvullingopdeinhetderdelidgenoemde onderwerpentevens,datdebestredenbeslissinggeheelofgedeeltelijkvernietigdwordt enkanzijdevoordebehandelingverantwoordelijkepersoonopdrageneennieuwe beslissingtenemenofeenanderehandelingteverrichtenmetinachtnemingvanhaar beslissing.decommissiekandevoordebehandelingverantwoordelijkepersooneen termijnstellenvoorhetnemenvaneennieuwebeslissingofhetverrichtenvaneen anderehandeling. 5. Uitsprakenvandeklachtencommissiewordenondertekenddoordevoorzittervande klachtencommissie. 6. Deklachtencommissiestuurtiedereuitspraakovereenklachtaan: a) deklager; b) debetrokkencliënt,indiendezenietzelfdeklageris; c) deaangeklaagde; d) deraadvanbestuur. IndiendeuitspraakeenBopz klachtbetreft,stuurtdeklachtencommissiedeuitspraak bovendienaan: e) debehandelendepersoon; f) debopz arts; g) deinspecteur. Pagina17van28

18 Artikel25:OordeelRaadvanBestuur 1. DeRaadvanBestuurdeeltbinneneenmaandnadagtekeningvandeuitspraakvande klachtencommissieovereenklachtaandeklager,aandeaangeklaagdeenaande klachtencommissieschriftelijkmeeofhijnaaraanleidingvandiebeslissingmaatregelen zal nemenenzoja,welke. 2. Bijafwijkingvandezetermijndeeltdezorgaanbiederditgemotiveerdmeeaandeklager, deaangeklaagdeendeklachtencommissie.deraadvanbestuurvermeldtdaarbijde termijnwaarbinnenhijzijnstandpuntalsnogaanhenkenbaarzalmaken. Artikel26:Geheimhouding Deledenvandeklachtencommissieendeambtelijksecretariszijnverplichtominformatie diezijinhetkadervandeuitoefeningvanhunfunctieverkrijgenenwaarvanzijhet vertrouwelijkekarakterkennenofredelijkerwijsmoetenvermoeden,geheimtehouden, behoudensvoorzovereenwettelijkvoorschrifttotbekendmakingverplichtofuithuntaak bijdeuitvoeringvandewkczdenoodzaaktotbekendmakingvoortvloeit. Artikel27:Archiveringenbewaartermijnklachtendossier 1. Deklachtencommissiebewaartallebescheidenmetbetrekkingtoteenklachtineen dossier.eendossierwordtmaximaaltweejaarbewaard.dezorgaanbiederisbevoegdde bewaartermijnvaneendossierteverlengen. 2. Documentenmetbetrekkingtoteenklachtwordennietinhetdossiervandecliënt bewaard. Artikel28:Beroepsmogelijkheid 1. Deklager,deaangeklaagdeendezorgaanbiederkunnenbinnenzeswekenna dagtekeningvaneenuitspraakvandeklachtencommissieovereenklachtdaartegenin beroepgaanbijdelandelijkeberoepscommissieklachten. 2. IndiendecommissieovereenBopz klachtniettijdigeenbeslissingheeftgenomenofeen Bopz klachtgeheelofgedeeltelijkongegrondheeftbeoordeeld,kandeklagerde inspecteurschriftelijkvrageneenverzoekschriftintedienenterverkrijgingvaneen beslissingvanderechter.indiendecliëntdeklageris,kanhijookzelf,zonder tussenkomstvandeinspecteur,eenverzoekschriftbijderechterindienen. Hoofdstuk3Overigebepalingen Artikel29:Overigeklacht enmeldmogelijkheden Dezeregelinglaatdemogelijkhedenomklachtenvoorteleggenaanandereinstanties onverlet. Artikel30:Kosten Voordebehandelingvanklachtenwordengeenkosteninrekeninggebrachtaandeklagerof deaangeklaagde. Pagina18van28

19 Artikel31:Jaarverslagenreglement 1. Deklachtencommissiebrengtjaarlijksvoor1aprilvanhetkalenderjaarvolgendophet verslagjaareengeanonimiseerdverslaguitvanhaarwerkzaamhedenaanderaadvan Bestuur.Daarinbeschrijftdecommissiehetaantalendeaardvandedoorde klachtencommissiebehandeldeklachtenendestrekkingvandeoordelenen aanbevelingenvandeklachtencommissie. 2. DeRaadvanBestuurgeeftinhetJaardocumentMaatschappelijkeVerantwoordingaan watzijndoelstellingen,inspanningenenresultatentenaanzienvanklachtenzijnende wijzewaaropzijnorganisatieomgaatmetklachten. 3. Deklachtencommissieisbevoegdhaarwerkzaamhedennaderteregelenineendoor haaroptestellenreglement.besluitentotvaststellingenwijzigingvanditreglement tredennietinwerkingdannadatderaadvanbestuurdaaraanzijngoedkeuringheeft gegeven.deraadvanbestuuronthoudthaargoedkeuringaanbesluitendiestrijdigzijn metdewetgeving,metdezeregelingofmetdebinnendeorganisatie,diede zorgaanbiederinstandhoudt,geldenderegelingen. Artikel32:Wijzevanopenbaarmakingklachtenregeling 1. DeRaadvanBestuurmaaktdezeregeling,binnentiendagennadatdezeisvastgesteld, openbaaropeenwijzedieindeinstellinggebruikelijkis,ondervermeldingvanhetadres waareenklachtkanwordeningediend. 2. Afschriftenvandezeregelingwordenondermeerterbeschikkinggesteldaandedoorde zorgaanbiederingesteldecliëntenraden. 3. Dezeregelingwordtterinzagegelegdvoorcliëntenenanderendieominzageverzoeken. Vandeterinzageleggingwordtmededelinggedaanopdeindeorganisatiediede zorgaanbiederinstandhoudtgebruikelijkewijze.desgewenstwordteenkopievandeze regelingverstrektaancliënten. Artikel33:Evaluatie 1. DeRaadvanBestuurevalueertdezeklachtenregelingbinnentweejaarna inwerkingtredingenvervolgenszovaakalsderaadvanbestuurditwenselijkvindt DeRaadvanBestuurbetrektbijiedereevaluatietenminstedeklachtencommissie,de klachtopvangfunctionaris,deondernemingsraadendecliëntenraad. Artikel34:Onvoorzieneomstandigheden Insituatieswaarindezeregelingnietvoorziet,beslistdevoorzittervande klachtencommissievoorzoverhetdewerkwijzevandeklachtencommissiebetreft.in overigeonvoorzieneomstandighedenbeslistderaadvanbestuur. Artikel35:Overgangsbepaling 1. Klachtendieophetmomentvaninwerkingtredingvandezeregelingzijningediend, wordenbehandeldopbasisvandeklachtenregeling,zoalsdiegoldophetmoment waaropdeklachtwerdingediend. Pagina19van28

20 2. Dezittingstermijnvandegenendielidzijnvandeklachtencommissieophetmoment waaropdezeregelinginwerkingtreedt,eindigtophetmomentwaaropdezegeëindigd zouzijnopgrondvandeklachtenregelingdiegold,voordatdezeklachtenregelingin werkingtrad.dezeledenkunneneenmaalaansluitendwordenherbenoemdvooreen termijnvandriejaar. Artikel36:Vaststellingenwijzigingregeling 1. DezeregelingwordtvastgesteldenkanwordengewijzigddoordeRaadvanBestuur. 2. Voorgenomenbesluitentotwijzigingvandezeregelinglegthetbestuurteradvisering vooraandeklachtencommissie. 3. Voorgenomenbesluitentotvaststellingofwijzigingvandezeregelinglegthetbestuurter adviseringvooraandecliëntenraadenterinstemmingvooraandeondernemingsraad. Artikel37:Datumvaninwerkingtreding Ditreglementtreedtinwerkingop... Pagina20van28

21 Pagina21van28 BelangrijkeAdressen: StichtingHumanitas Postbus LCRotterdam KlachtencommissieStichtingHumanitas Postbus LCRotterdam KlachtenfunctionarisStichtingHumanitas LandelijkeBeroepscommissie

22 RegelingCliënten Vertrouwenspersonen Pagina22van28

23 OPVANG, INFORMATIE EN ADVIES Artikel 1 Doel 1. De fase opvang, informatie en advies heeft als doel cliënten de mogelijkheid te bieden om vragen of gevoelens van onvrede over de zorg- en dienstverlening met iemand te bespreken, zonder dat of alvorens een officiële klacht ingediend wordt. Artikel 2 Cliëntenvertrouwenspersoon 1. Ter invulling van de functies opvang, informatie en advies wordt in een vestiging een cliëntenvertrouwenspersoon benoemd. 2. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders; onafhankelijk van de instelling en is niet verbonden aan de Stichting Humanitas of aan een organisatie waaraan de Stichting Humanitas zorg- of dienst-verlening heeft uitbesteed. 3. Functies van de cliëntenvertrouwenspersoon zijn in deze: luisteren en steun geven aan cliënten bij uitingen van onvrede; achtergrondinformatie verzamelen met betrekking tot het probleem, bijvoorbeeld over de werkwijze van de instelling, en deze informatie aan de cliënt geven; de cliënt adviseren, op welke wijze hij zelf tot een oplossing van het probleem kan komen; aangeven dat de cliëntenvertrouwenspersoon de mogelijkheid heeft ook een bemiddelende rol te vervullen indien de cliënt dat wenst; informatie verschaffen over de klachtenprocedure en de mogelijkheden om een klacht in te dienen. 4. De directie van de vestiging benoemt en ontslaat de cliëntenvertrouwenspersoon na instemming van de cliëntenraad. De klachtencommissie en de ondernemingsraad hebben adviesrecht. 5. Benoeming van de cliëntenvertrouwenspersoon geschiedt voor een periode van vier jaar. Hij of zij kan herbenoemd worden. 6. De vestigingsdirectie kan op de volgende gronden de cliëntenvertrouwenspersoon ontheffen van zijn functie : kennelijke ongeschiktheid voor de functie (als de cliëntenvertrouwenspersoon niet langer het vertrouwen geniet van een van de partijen); op eigen verzoek van de cliëntenvertrouwenspersoon. 7. De directie van de vestiging maakt de cliënten kenbaar op welke wijze en op welke tijden de cliëntenvertrouwenspersoon bereikbaar is. Artikel 3 Werkwijze 1. Indien bij een cliënt vragen of gevoelens van onvrede bestaan over de zorg- en dienstverlening in een vestiging van de Stichting Humanitas, kan hij zich hiermee wenden tot de betreffende cliëntenvertrouwenspersoon. Pagina23van28

24 2. De cliëntenvertrouwenspersoon bespreekt de vragen of gevoelens van onvrede met de cliënt en adviseert hoe hiermee om te gaan. De cliëntenvertrouwenspersoon geeft de benodigde informatie en stimuleert de cliënt om eerst een gesprek aan te gaan met degene op wie de vraag of het gevoel van onvrede betrekking heeft. Indien de cliënt dat niet wenst, respecteert de cliëntenvertrouwenspersoon dit en adviseert hij andere wegen om tot een oplossing te komen. 3. Indien de cliënt prijs stelt op bemiddeling door de cliëntenvertrouwenspersoon, treedt artikel 6 in werking. 4. Wanneer bemiddeling voor de cliënt niet het gewenste resultaat heeft of wanneer de cliënt op enig moment aangeeft te overwegen een klacht in te dienen wijst de cliëntenvertrouwenspersoon hem op de klachtenregeling, waarin de procedure staat voor klachtenbehandeling door de klachtencommissie. 5. Indien de cliënt daadwerkelijk aangeeft een klacht te willen indienen, treedt de klachtenregeling van de Stichting Humanitas in werking. 6. Indien de klacht niet door de cliënt zelf, maar namens hem wordt ingediend, onderzoekt de cliëntenvertrouwenspersoon zo mogelijk of de cliënt hiermee instemt. Artikel 4 Registratie en rapportage 1. De cliëntenvertrouwenspersoon houdt een registratie bij van de vragen en gevoelens van onvrede waarmee hij in zijn opvangfunctie geconfronteerd wordt. 2. De cliëntenvertrouwenspersoon rapporteert tenminste één maal per jaar schriftelijk aan de directie van de vestiging van de Stichting Humanitas en aan de klachtencommissie. In deze rapportage wordt geen tot de persoon herleidbare informatie opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om klachtenbehandeling in te passen in het kwaliteitsbeleid van de instelling. Structurele problemen en minder sterke kanten van de instelling worden op deze wijze zichtbaar, hetgeen het management in staat stelt hierin verbetering te brengen. KLACHTENBEMIDDELING Artikel 5 Doel 1. Bemiddeling heeft als doel om via herstel van het contact en het vertrouwen tot een oplossing van het probleem te komen. Artikel 6 De cliëntenvertrouwenspersoon als bemiddelaar 1. Indien de cliënt gebruik wil maken van bemiddeling kan ook de cliëntenvertrouwenspersoon als bemiddelaar optreden. 2. Indien de cliënt zich in eerste instantie tot een andere persoon, binnen de betrokken vestiging, gewend heeft, verwijst deze hem voor bemiddeling in beginsel door naar de cliëntenvertrouwenspersoon. Geadviseerd wordt om de bemiddeling door de cliëntenvertrouwenspersoon te laten plaatsvinden. De taken en bevoegdheden van de cliëntenvertrouwenspersoon zijn Pagina24van28

25 vastgelegd. Hij is door de instelling en de cliëntenraad benoemd en dus erkend als bemiddelaar. In de loop der tijd doet hij ervaring op met bemiddelen. Deze zaken tezamen maken de cliëntenvertrouwenspersoon het meest geschikt om de bemiddeling op zich te nemen. 3. Indien de cliënt of de aangeklaagde bezwaar heeft tegen bemiddeling door de cliëntenvertrouwenspersoon kan een andere bemiddelaar binnen de organisatie gevraagd worden. 4. De bemiddelaar stelt degene tegen wie de klacht gericht is (de aangeklaagde) schriftelijk op de hoogte van het voornemen tot bemiddeling. 5. De bemiddelaar heeft, voorzover noodzakelijk voor de vervulling van zijn bemiddelende rol, de volgende bevoegdheden: vrije toegang tot de vestiging van Humanitas, daarbij rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen; het inwinnen van die informatie bij de directie, bij medewerkers en/of bij anderen die onder verantwoordelijkheid van de vestiging van de Stichting Humanitas werkzaam zijn, welke noodzakelijk is voor een goede opvang en bemiddeling. Hierbij worden als voorwaarden gesteld dat het inwinnen van informatie alleen geschiedt na overleg met de cliënt en met de aangeklaagde en dat ieders privacy in acht wordt genomen; het desgewenst voeren van overleg met betrokkenen; inzage in de cliëntgegevens, na toestemming van de cliënt en na overleg met de directie; het arrangeren van gesprekken ter bemiddeling en het daarbij desgewenst optreden als gespreksleider. Artikel 7 Werkwijze 1. Indien de cliënt de klacht niet op schrift gesteld heeft, kan de bemiddelaar hem vragen dit alsnog te doen. Zo nodig maakt deze een schriftelijke samenvatting van de klacht, die ter ondertekening aan de cliënt voorgelegd wordt. Het schriftelijk indienen van de klacht vóór bemiddeling bevordert de helderheid voor alle betrokken partijen. Dit kan met name zinvol zijn bij ingewikkelde klachten. De schriftelijke klacht kan tevens als basis dienen voor een eventuele behandeling van de klacht als bemiddeling geen succes heeft. 2. Op basis van de klacht beoordeelt de bemiddelaar of hij bemiddeling mogelijk acht. 3. Indien bemiddeling niet mogelijk wordt geacht, wordt dit aan de cliënt en de aangeklaagde medegedeeld en wordt de cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht ter behandeling in te dienen bij de klachtencommissie. 4. De bemiddelaar is vrij om zijn activiteiten naar eigen inzicht in te richten. Daarbij dient hij de volgende uitgangspunten in acht te nemen: de bemiddeling is erop gericht de klacht op te lossen en op het herstel van contact en vertrouwen tussen cliënt en aangeklaagde; de bemiddelaar hoort steeds beide partijen. Indien hij partijen niet in elkaars aanwezigheid hoort, stelt hij hen op de hoogte van hetgeen door de andere partij gezegd is; beide partijen mogen zich bij laten staan door een zelf aan te wijzen persoon; de bemiddelaar neemt de privacy van beide partijen in acht; Pagina25van28

26 voor het raadplegen van derden door de bemiddelaar is toestemming van beide partijen nodig. 5. De cliënt en de aangeklaagde mogen de bemiddelaar niet belemmeren in zijn activiteiten en verschaffen hem de informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft voor de bemiddeling. 6. Zowel de cliënt als de aangeklaagde kunnen zich op ieder moment terugtrekken uit de bemiddeling. 7. Indien een van de partijen zich terugtrekt uit de bemiddeling wijst de bemiddelaar de cliënt op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Artikel 8 Registratie en rapportage 1. De bemiddelaar houdt een registratie bij van zijn bemiddeling. 2. In deze registratie wordt in ieder geval het resultaat van de bemiddeling opgenomen. Indien de bemiddeling geen succes gehad heeft of tussentijds afgebroken is, wordt de - vermoedelijke- reden hiervan vermeld. 3. De bemiddelaar beheert de registratie en draagt daarbij zorg voor de privacy van personen die in de registratie opgenomen zijn. 4. De bemiddelaar rapporteert tenminste één maal per jaar schriftelijk aan de directie van de vestiging van de Stichting Humanitas en aan de klachtencommissie. In deze rapportage wordt geen tot de persoon herleidbare informatie opgenomen. DATUM VAN IN WERKING TREDEN: 1 mei 2007 Namens de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas, Prof. Dr. H.M. Becker, voorzitter. Pagina26van28

27 Bijlage1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN CLIËNTENVERTROUWENSPERSONEN (CVP) Bijlage 1 is een geïntegreerd onderdeel van de regeling cliëntenvertrouwenspersonen van de Stichting Humanitas. De CVP is iemand die een volstrekt onafhankelijke positie bekleedt binnen de instelling. Er mag dus absoluut geen zakelijke of andere verbinding zijn met de instelling (zie artikel 2, lid 2 en 4) die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN A. De CVP is laagdrempelig, integer en communicatief. B. De CVP heeft kennis van de organisatie. C. De CVP moet voor cliënten en personeel zichtbaar (gekend) zijn. D. De CVP signaleert en kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven. E. De CVP is één van de aanspreekpunten bij klachten. F. De CVP bemiddelt, adviseert en verwijst indien nodig door naar de klachtencommissie. G. De CVP houdt een registratie bij t.b.v. directie van een vestiging en het jaarverslag. H. De CVP heeft indien nodig contact met de cliëntenraad. I. De CVP heeft indien nodig contact met de klachtencommissie. J. De CVP heeft (gestructureerd) overleg met de leiding van de eigen instelling. K. Indien de CVP overleg met derden noodzakelijk acht, is altijd toestemming van de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) nodig. UITWERKING Ad A en B De CVP bezoekt regelmatig de verschillende vestigingen. Bezoeken is goed om cliënten en medewerkers te laten zien dat je bestaat. Zo leer je ook de organisatie kennen. Ad C Ad H Ad J De CVP wordt door de directie geïntroduceerd in de vestiging. Door indien nodig contact te hebben met cliëntenraden kunnen problemen daar opgelost worden waar ze horen. Dit contact kan bestaan uit aanwezigheid bij vergaderingen, informatiebijeenkomsten van cliëntenraad of bewonersraad of het krijgen van verslagen. De klachtencommissie regelt één á twee maal per jaar een bijeenkomst met alle CVPers van de Stichting Humanitas, waarbij het bestuur uitgenodigd kan worden. Uiteraard zullen er zich per vestiging kleine verschillen voordoen. Tochishetvangrootbelangdat hetbestuurervoorzorgtdatdecvpinallegevallenhetwerkkandoenzoalshierbovenstaat beschreven. Pagina27van28

28 Pagina28van28

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G.

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G. Klachtenregeling Aafje thuiszorg huizen zorghotels Soort document (slechts 1 antwoord mogelijk) Kies uit (weghalen wat niet van toepassing is): - Reglement Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Inhoud Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2 Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Wie een klacht kan indienen... 4 Artikel 3 Bij wie een klacht kan

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling.

Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Klachtenregeling Stichting Inzet voor Zorg Vastgesteld op: 1 juli 2016 Betreft: Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopzinstelling. Voorwoord

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Grondslag: Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg Bron: Zorggroep Sint Maarten mag, als lid van ActiZ, de model klachtenregeling die ActiZ

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene Klachtenbehandeling door de klachtencommissie op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Siloah Gehandicaptenzorg en SVRO Ouderenzorg behoren tot Zorggroep Sirjon Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Referenties... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Klachtenregeling Amstelring

Klachtenregeling Amstelring Klachtenregeling Amstelring De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. In het

Nadere informatie

Klachtenregeling c l i ë n t e n

Klachtenregeling c l i ë n t e n Klachtenregeling c l i ë n t e n Documentnaam Klachtenregeling cliënten Zorggroep Sint Maarten Proceseigenaar Bestuurder Behorende bij proces Klachten Toepassingsgebied Zorggroep Sint Maarten 1 ste Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Rotterdam, december 2016 1 KLACHTENREGELING IC/TADM Artikel 1: Begrippen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 1. Klacht: Een schrijven

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenregeling Kindercath

Klachtenregeling Kindercath Klachtenregeling Kindercath Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Wat

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant

Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant Klachtenregeling Zorggroep West-Brabant april 2012 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 1.1 Begripsomschrijvingen...3 2. Doel...4 3. Soorten klachten...4

Nadere informatie

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTENREGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 INLEIDING Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 1/11 Raad van Bestuur Riagg Groep Aangepaste versie mei 2013 2/11 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie Klachtenprocedure Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie KlachtenregelingZorroo Versie02/vervangtklachtenregelingdecember2013/MV September2013/TA Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3 2. Doelstellingen klachtenbeleid... 4 3. Uitgangspunten klachtenbeleid... 4 4. Mogelijkhedenvan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten Human Concern

Klachtenreglement cliënten Human Concern Klachtenreglement cliënten Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht: een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie - Klager/klaagster: ieder die gebruik wil maken,

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenreglement MINDABLE

Klachtenreglement MINDABLE Klachtenreglement MINDABLE Inleiding Dit klachtenreglement heeft als doelstelling: 1. het recht doen aan de individuele klager; en 2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van MINDABLE

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD KLACHTENREGELING Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht Oktober 2016 VOORWOORD De Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht is opgericht door Zorgbelang Gelderland/Utrecht op verzoek

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Colofon Kenmerk : U16.00200-BA01 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 21-03-2016 (onder voorbehoud goedkeuring OR) Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachten regelement Kinderdagverblijf Klein & Co Inhoudsopgave 1 Doel van de interne klachtenregeling 4 1.1 Begripsomschrijvingen 4 2 Uitgangspunten 5 2.1

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV KLACHTENREGELING PRO-CURA BV Leiderdorp, Januari 2011 Pagina 1 van 7 INHOUD Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Klachtencommissie... 4 Artikel 3 Aanmelding van een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Reglement wensen, ideeën of klachten cliënten Zonnehuisgroep Noord

Reglement wensen, ideeën of klachten cliënten Zonnehuisgroep Noord Reglement wensen, ideeën of klachten cliënten Zonnehuisgroep Noord 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 We gaan graag in gesprek 3 1.2 Wanneer een eerste gesprek niet helpt 3 1.3 Schriftelijk 3 2. Beleid

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst Klachtenreglement voor cliënten Maashorst De Stichting Maashorst; gevestigd te Reek overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar een hulpverlening aan cliënten van optimale kwaliteit; dat

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Klachtenregeling Stichting Zorgstroom Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting Zorgstroom

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie