Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria"

Transcriptie

1 Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor in de weging meegenomen? Hoe is de wijkmonitor in de weging meegenomen? Wat houdt leefbaarheid van een wijk precies in? Wat houdt draagkracht van een wijk precies in? Zijn de toetsingscriteria openbaar? Hoe vindt de selectieprocedure plaats? Wanneer beslist het college over de mogelijke locaties? Wanneer volgt de definitieve locatiekeuze? Een woonvoorziening Wat is een woon/zorgvoorziening en wie verblijven er? Waar in Breda zijn voorzieningen voor dak- en thuislozen? Waarom zijn deze voorzieningen niet genoeg? Wat is semi-permanente bouw? Waarom zijn de woonvoorzieningen nodig? Wat houden de afspraken met het Rijk precies is? Hoe zit het met het gebruik van drugs of alcohol in de woonvoorzieningen? Hoe komen bewoners aan hun drugs? Wie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand en de dagelijkse gang van zaken? Wat gebeurt er met dag- en nachtopvang t IJ? De bewoners Wat wordt bedoeld met 'daklozen'? Wat wordt bedoeld met 'thuislozen'? Hoe groot is de groep dak- en thuislozen in Breda? Waar komen de mensen die in een woonvoorziening gaan wonen vandaan? Woonvoorzieningen waarin de bewoners hun drugs mogen gebruiken: is dat wel legaal? Hoe is de ervaring in andere steden met veiligheid rondom het pand? Wat merkt u van de komst van de bewoners? Wat kunt u doen als het niet goed loopt? Wat is een beheergroep? Hoe kun je als dakloze in de woonvoorziening komen wonen? Hoe lang kunnen de bewoners in de woonvoorziening blijven wonen? Wat doen bewoners de hele dag? Hoe komen verslaafde dak- en thuislozen aan geld? Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

2 De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Door een Taskforce met daarin vertegenwoordigers van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, SMO Breda en de woningcorporaties WonenBreburg, Singelveste AlleeWonen en Laurentius zijn de nieuwe toetsingscriteria opgesteld. Deze Taskforce heeft de eerdere criterialijst en de weging daarvan opnieuw bekeken en aangepast. Op basis van de veiligheids- en wijkmonitor zijn ook de criteria veiligheid, leefbaarheid en draagkracht van de buurt aan de lijst toegevoegd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat alle mogelijke locaties volgens het bestemmingsplan passend en financieel haalbaar zijn. De afspraak met het Rijk is namelijk dat Breda twee voorzieningen voor eind 2012 heeft gerealiseerd. Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Het vaststellen van de toetsingscriteria is een extra stap in het eerder geschetste proces. Om een zorgvuldig proces ten aanzien van de toetsingscriteria en de daaropvolgende locatiekeuze te doorlopen, is het van belang eerst de commissie maatschappij tijdens haar bijeenkomst op 1 maart bij het vaststellen van de criteria te betrekken. Hoe is de veiligheidsmonitor in de weging meegenomen? Uit de veiligheidsmonitor zijn die elementen meegewogen die relevant zijn bij het huisvesten van deze doelgroep, zoals overlast gerelateerd aan drugs en/of daklozen, geweld, onveiligheidsgevoelens en vermogensdelicten. Wijken die beneden gemiddeld scoren op de combinatie van deze aspecten worden uitgesloten van de locatiekeuze. Hoe is de wijkmonitor in de weging meegenomen? Uit de wijkmonitor zijn elementen meegewogen die een indruk geven van de leefbaarheid van een wijk en de sociale draagkracht van de bewoners van de wijk. Wijken die sterk beneden gemiddeld scoren op één van deze aspecten worden uitgesloten van de locatiekeuze. Wat houdt leefbaarheid van een wijk precies in? Dit geeft een indicatie van de leefbaarheid van de wijk. Daarbij kijken we onder meer naar de leefbaarheid van de wijk volgens bewoners, de sociale samenhang in de wijk, de staat van de openbare ruimte en het beeld dat de bewoners van de buurt hebben. Wat houdt draagkracht van een wijk precies in? Dit geeft een indicatie van de sociale draagkracht van de bewoners van de wijk. Daarbij kijken we onder meer of er veel werkloosheid is in de wijk, hoe het staat met de maatschappelijke participatie en of er veel jongeren met problemen wonen. Zijn de toetsingscriteria openbaar? Ja, zie toetsingscriteria onder "nadere informatie". Hoe vindt de selectieprocedure plaats? De Taskforce selecteert op basis van harde en zachte criteria mogelijke opvanglocaties. Aan de harde criteria valt niet te tornen, die gelden zonder meer. De zachte criteria hoeven niet per definitie tot uitsluiting van een locatie te leiden. Die selectieprocedure vindt in drie fasen plaats. Bij een eerste selectie vallen de locaties af die volgens het bestemmingsplan niet passend zijn, niet groot genoeg zijn of niet volledig door de doelgroep gebruikt kunnen worden. Ook de locaties die niet op tijd beschikbaar zijn of die liggen in een buurt die te laag scoort op veiligheid, leefbaarheid en draagkracht ten opzichte van andere buurten, vallen in deze eerste fase af. Bij een tweede selectie vallen ook de locaties af die de politie niet geschikt vindt vanuit het oogpunt openbare orde en handhaving. Alle hiervoor genoemde criteria zijn hard. In de tweede fase wordt ook gekeken naar de ligging van de locaties ten opzichte van scholen, soortgelijke voorzieningen en of de locaties voldoende mogelijkheden geven tot integratie van de doelgroep met de buurt. Deze criteria zijn zacht. Bij een derde selectie vallen de locaties af

3 die financieel onhaalbaar zijn en die niet of onvoldoende geschikt te maken zijn voor de doelgroep. In deze laatste fase wordt ook bekeken of de betrokken instelling en woningcorporatie bereid zijn de locatie te exploiteren. Ook deze laatste criteria zijn hard. De locaties die na deze drie selectieronden overblijven, zijn de mogelijke locaties voor de opvang van dak- en thuislozen. Wanneer beslist het college over de mogelijke locaties? Eind maart besluit het college over de mogelijke locaties. Vervolgens bespreekt het college deze mogelijke locaties eind maart eerst met de betrokken bewoners. Zij kunnen hun inbreng leveren vanuit de wijk om het college in de gelegenheid te stellen een zorgvuldige belangenafweging te maken bij de uiteindelijke locatiekeuze. Via een Breda bericht worden de betreffende bewoners uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. De mogelijke locaties worden daarna begin april besproken in de commissie Maatschappij. Daarna wijst het college twee definitieve locaties voor de opvang van dak- en thuislozen aan. Wanneer volgt de definitieve locatiekeuze? Voor de zomervakantie zijn de definitieve locaties bekend. Een woonvoorziening Wat is een woon/zorgvoorzieningen en wie verblijven er? Deze woon/zorgvoorzieningen zijn huizen waarin 24 (voorheen) daklozen 24 uur per dag worden opgevangen en waar ze zorg en begeleiding krijgen van professionele hulpverleners. De bewoners hebben een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn verslaafd aan alcohol of drugs. Met de 24-uursopvang kunnen hun levensomstandigheden sterk verbeteren. In de woonvoorziening hebben ze een eigen kamer. Dak- en thuislozen die gemotiveerd zijn om hun situatie te verbeteren komen in aanmerking om in de woonvoorziening te verblijven. Waar in Breda zijn voorzieningen voor dak- en thuislozen? De voorzieningen zijn verspreid over de hele stad. De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO) heeft in Breda een aantal verschillende voorzieningen. De meest bekende is t IJ (een dag- en nachtvoorziening voor dak- en thuislozen). Daarnaast heeft SMO voorzieningen voor crisisopvang in Breda (het Koetshuis) en Oosterhout (het Vluchtheuveltje) en woonvoorzieningen in Breda (Herderheem), Bavel (Weideveld) en Baarle-Nassau (de Gaarshof). Deze woonvoorzieningen hebben een woonfunctie en bieden bewoners een vaste verblijfplaats en zorg. In deze woonvoorzieningen mag niet gebruikt worden. Waarom zijn deze voorzieningen niet genoeg? De stap van dag- en nachtopvang t IJ naar een woonvoorziening waar niet mag worden gebruikt is voor veel dak- en thuislozen een te grote stap. Deze nieuwe woonvoorzieningen waar wel gebruikt mag worden, geven de bewoners rust en structuur om aan hun situatie te werken. Een volgende stap is doorstromen naar een voorziening waar niet meer gebruikt mag worden en waar zelfstandiger gewoond wordt. Het uiteindelijke doel is altijd dat de mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. Wat is semi-permanente bouw? Semi-permanente bouw ziet eruit als een echt gebouw en doet kwalitatief niet onder voor permanente bouw. Het voordeel hiervan is dat het snel neergezet kan worden. Waarom zijn de woonvoorzieningen nodig? Naast de afspraken die met het Rijk gemaakt zijn, (met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest) wil Breda deze inwoners helpen om weer een zelfstandig bestaan op te bouwen. De mensen die in een woonvoorziening gaan leven, krijgen de juiste zorg en activering

4 aangeboden. Binnen de woonvoorziening is sprake van 24-uurs begeleiding en toezicht. De bewoners volgen een op hen afgestemd programma van zorg en activering. Bezig zijn, dat is belangrijk. Ervaringen uit grote steden, waar al woonvoorzieningen zijn gerealiseerd, leert dat zekerheid van wonen met structuur en activering een positief effect heeft op de bewoners en dat doorgaans daardoor het gebruik afneemt. Er ontstaat rust en stabiliteit, zodat meerdere problemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Wat houden de afspraken met het Rijk precies is? a. vanaf 2013 volgen alle geregistreerde dak- en thuislozen in Breda een passend traject. b. Met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest. c. Als derde doel stelt de gemeente dat vanaf 2010 dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30 % van het niveau van 2007 is teruggebracht. d. Daarnaast moet dakloosheid als gevolg van detentie of het ontbreken van hulp door instellingen zijn uitgebannen. e. Tenslotte moet in 2015 overlast door dak- en thuislozen zijn teruggedrongen tot ten hoogste 75% van het huidige niveau. Hoe zit het met het gebruik van drugs of alcohol in de woonvoorzieningen? In de woonvoorzieningen mag onder toezicht worden gebruikt, maar dat mag alléén in huis op de eigen kamer, niet in gemeenschappelijke ruimten en ook niet op straat. Hierover worden strikte afspraken gemaakt. Dat de bewoners in de voorziening op hun eigen kamer mogen gebruiken, is een relatief nieuwe benadering in de hulpverlening. Drugsgebruik is op grond van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit. Van de bewoners wordt verwacht dat zij goede buren zijn en daarbij hoort géén gebruik op straat. Een goede buur zijn is een voorwaarde voor de bewoners om een plaats in de woonvoorziening te krijgen en te behouden. Hoe komen bewoners aan hun drugs? Drugs wordt niet verkregen in de wijk. Bewoners verkrijgen hun drugs via kanalen waar ze normaliter hun drugs halen, zoals voor t IJ. Er wordt niet getolereerd dat er drugs gedeald wordt rondom de woonvoorziening. Het kopen en verkopen van drugs rondom de woonvoorziening (binnen een straal van 500 meter) is niet toegestaan. Bewoners van een woonvoorziening die betrapt worden op het kopen of verkopen van drugs in die zone lopen het risico de woonvoorziening weer te moeten verlaten. Wie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand en de dagelijkse gang van zaken? De gemeente is verantwoordelijk voor de locatiekeuze van de woonvoorziening, de eigenaar van het neer te zetten pand (woningcorporatie) voor het onderhoud, en SMO Breda is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de bewoners. Novadic-Kentron geeft zo nodig begeleiding op het gebied van verslavingsproblematiek. GGZ Breburg geeft zo nodig begeleiding op psychisch en psychiatrisch gebied. Daarnaast zijn alle partijen verantwoordelijk voor de leefbaarheid en een goede woon- en leefomgeving. Wat gebeurt er met dag- en nachtopvang t IJ? Na realisatie van de woonvoorzieningen zal t IJ als kleine dag- en nachtopvang met de alcohol en drugsgebruiksruimten blijven bestaan. In de nieuwe woonvoorzieningen gaan cliënten van t IJ wonen die gemotiveerd zijn om hun situatie te verbeteren. Daarnaast zal t IJ als activeringscentrum gaan dienen. Ze bieden op dit moment al activering aan daken thuislozen, maar het activeringsprogramma zal uitgebreid worden. De bewoners

5 Wat wordt bedoeld met 'daklozen'? Daklozen hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd. Zij zoeken een slaapplaats bij vrienden en kennissen, de nachtopvang of de openbare ruimtes (portieken, fietsenstallingen of de straat). Wat wordt bedoeld met 'thuislozen'? Thuislozen zijn mensen die geen sociaal netwerk (geen contact met familie, vrienden etc) meer hebben en dus een groot risico lopen om te vereenzamen en maatschappelijk gezien af te glijden. Het netwerk van sociale relaties waaraan elke mens als sociaal wezen behoefte heeft, is totaal of zeer verregaand afwezig. Dit leidt tot een opeenstapeling van problemen. De betrokkenen glijden af naar een leven dat nauwelijks of niet beantwoordt aan de menselijke maatschappelijke normen en waarden. Ze zijn marginaal gehuisvest en komen voor hun contacten naar de dag- en nachtopvang t IJ. "Marginaal gehuisvesten" zijn mensen die bijvoorbeeld op een camping wonen, in een kraakpand, kortom waar geen garantie is op langdurig verblijf of waarbij het verblijf niet passend is bij de zorgvraag. Voor dak- en thuislozen geldt dat er vaak sprake is van multiproblematiek bijvoorbeeld psychische problemen, verslaving, problemen met justitie, financiële problemen. Hoe groot is de groep dak- en thuislozen in Breda? In de regio Breda zijn eind 2010 ruim 780 personen dak- en thuisloos. Waar komen de mensen die in een woonvoorziening gaan wonen vandaan? Uit Breda en omgeving. Als centrumgemeente is Breda verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. De 11 regiogemeenten zijn ook verantwoordelijk voor preventie en nazorg. De regiogemeenten zijn: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen, Moerdijk, Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Woonvoorzieningen waarin de bewoners hun drugs mogen gebruiken: is dat wel legaal? Drugsgebruik is op grond van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit. De bewoners mogen in de voorziening op hun eigen kamer drugs gebruiken. Dit is een relatief nieuwe benadering in de hulpverlening. Het blijkt dat mensen meer gemotiveerd zijn om hun verslaving af te bouwen in een omgeving waar rust en structuur is. Hoe is de ervaring in andere steden met veiligheid rondom het pand? Uit onderzoeken in andere steden blijkt dat de veiligheid in de stad en in de wijk door de woonvoorziening juist toeneemt. De ervaring leert dat de bewoners in een woonvoorziening steeds minder drugs of alcohol gaan gebruiken. Daarnaast blijkt uit de ervaringen van de gemeente Rotterdam dat bewoners oog hebben voor hun omgeving en de veiligheid ervan. Wat merkt u van de komst van de bewoners? De bewoners met een activeringsprogramma gaan van en naar de woonvoorziening. Ook reizen er professionals van en naar de woonvoorziening. Wat kunt u doen als het niet goed loopt? Zodra de woonvoorzieningen bewoond worden krijgt u een telefoonnummer waar naartoe u kunt bellen als u klachten heeft of meldingen van overlast wil doen. Er wordt op korte termijn uitgezocht wat er aan de hand is en zonodig wordt de melding of klacht opgelost. U wordt hierover dan terug gebeld. De beheergroep gaat dit voordat de woonvoorzieningen bewoond worden, regelen. Personen die niet thuis horen in de buurt worden niet getolereerd. Daar zijn heel nadrukkelijk afspraken over gemaakt met politie en Stadstoezicht. De politie treedt op als zich onverhoopt iets voordoet.

6 Wat is een beheergroep? Daarnaast krijgt iedere woonvoorziening een beheergroep. Daarin zitten bewoners, omwonenden, zorgverleners, politie en de gemeente. De beheergroepen maken een beheerplan. In dit plan staat onder andere hoe wordt omgegaan met de voorziening en hun bewoners, hoe er wordt gecommuniceerd, wat er gedaan wordt aan veiligheid en aan eventuele overlast, hoe de klachtenregeling is, enzovoorts. Tijdens de informatiebijeenkomsten die later in het proces worden gehouden voor de locaties waar de nieuwe woonvoorzieningen komen, kunnen omwonenden zich opgeven voor de beheergroep. Hoe kun je als dakloze in de woonvoorziening komen wonen? Belangrijk is dat de toekomstige bewoner gemotiveerd is om aan zijn situatie te werken. Daarnaast is een goede buur zijn een voorwaarde om in de woonvoorziening te mogen wonen en te mogen blijven wonen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de voorziening, moet een dakloze een AWBZ-indicatie hebben (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit betekent dat eerst wordt gekeken welke zorg iemand nodig heeft. Ook moeten bewoners passen bij de doelgroep van de voorziening. Drugs -en alcoholverslaving zijn daarbij criteria. Hoe lang kunnen de bewoners in de woonvoorziening blijven wonen? De bewoners blijven in de woonvoorziening zolang als het nodig is en zo kort als het kan. Zij moeten zich natuurlijk wel aan de regels houden. Mocht tijdens het verblijf in de woonvoorziening de bewoner tot inzicht komen dat hij wil werken aan het afbouwen van zijn verslaving, dan kan men gebruik maken van de intensieve samenwerking met Novadic-Kentron. De cliënt wordt waar nodig ondersteund bij het vinden van een passende therapie en/of behandeling om van zijn verslaving af te komen. Is dit het geval dan krijgt de bewoner een andere vorm van wonen aangeboden. Een volgende stap is doorstromen naar een voorziening waar niet meer gebruikt mag worden en waar zelfstandiger gewoond wordt. Het uiteindelijke doel is altijd dat de mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. Wat doen bewoners de hele dag? In de woonvoorziening kunnen bewoners eten, slapen, praten, tv kijken, lezen: alles wat in een gewoon huis ook kan. Verder moeten klusjes gedaan worden, zoals tafel dekken, opruimen, afwassen, de was doen en schoonmaken. Bewoners kunnen zelf ook koken, als ze dat willen. Daarnaast volgen ze een activeringsprogramma. Ze maken bijvoorbeeld de singels schoon of helpen in de groenvoorziening. Hoe komen verslaafde dak- en thuislozen aan geld? Alle bewoners hebben een inkomen, zijn verzekerd tegen ziektekosten en betalen een eigen bijdrage voor het wonen in de voorziening. Een groot deel van de daklozen heeft inkomsten uit de bijstand of een andere uitkering. De bewoners vallen onder een zak- en kleedgeldregeling. Voor de meesten betekent dit dat hun volledige uitkering vervalt en dat ze een maandelijkse bijdrage (zakgeld) krijgen als ze in de voorziening gaan wonen. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Via deze website. Bij wie kan ik terecht voor vragen? U kunt contact opnemen met de gemeente als u nog meer vragen heeft. Vragen kunt u stellen via

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen? Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang d.d. 1 september 2015 Aanwezigen: - Circa 50 omwonenden; - HVO Querido: Joris de Heus (teammanager 24-uursopvang),

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen Gemeente Breda Onderzoek en Informatie De omvang van de groep dak- en thuislozen Publicatienummer: 1464 Datum: Februari 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Uitgave:

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma De bijeenkomsten vonden plaats op: 1 oktober in Stadsdeel West, 6 oktober in Stadsdeel Centrum, 13 oktober in Stadsdeel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Publicatienummer: 1716 Datum: 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling - Wonen en Samenleven Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 februari 2015 Wat is een 24-uursopvang en wie komen daar? Wat is de 24-uursopvang? De 24-uursopvang

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, 16.30 uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN VAN BEWONERS FORT ORANJE - HUISVESTING 1. Ik woon op Fort

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven m.honig@ggze.nl/ 0620531181 Dak en thuisloos? 16.775.024 17.500 940 SKE Coumans et al, 2010 18.000 CBS Het heeft geen zin om steeds hetzelfde te doen en een

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Over de Geïntegreerde Voorzieningen Aan Alle omwonenden Geïntegreerde Voorziening Elisabeth Wolffstraat/hoek Kostverlorenkade Datum 13 januari 2010 Bijlage bij Brief aan omwonenden GV West, d.d. 13 januari 2010 Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Nadere informatie

Daklozenenquête Rotterdam

Daklozenenquête Rotterdam Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017 INHOUD Inleiding... 2 Het beeld van alle daklozen... 3 Voorgeschiedenis... 4 Verblijfplaats s avond en overdag... 4 Demografische kenmerken... 5 Problematiek en gezondheid...

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix.

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix. Hulpmiddelen Zorg in kaart brengen Hierna staat een invulschema om je te helpen inzicht te krijgen in de ondersteuning die je krijgt. Het kan gebruikt worden ter voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Ondertekend door: Naam Naam Naam Naam Gemeente Amersfoort Victas Politie Eemland Buurtbewoners

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg Versie 1.0 bvh

Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg Versie 1.0 bvh Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg 2012-11-05 Versie 1.0 bvh 1 Inleiding De gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het lokaal beleid voor de opvang van mensen in het kader van de Maatschappelijke

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Samen Stadsgenoot Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Voorstel werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat 2 Voorwoord Het plan Samen Stadsgenoot wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Margot Sweere (notulist) Jürgen Koevoets (voorzitter) Rint Wagenvoorde

Margot Sweere (notulist) Jürgen Koevoets (voorzitter) Rint Wagenvoorde Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 23 augustus 2011, Wijkhuis West Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan Versie Vastgesteld

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Benchmark: GEMEENTEN HOUDEN STERK GROEIENDE VRAAG NAAR VRIJESECTORHUUR MOEILIJK BIJ

Benchmark: GEMEENTEN HOUDEN STERK GROEIENDE VRAAG NAAR VRIJESECTORHUUR MOEILIJK BIJ Benchmark: GEMEENTEN HOUDEN STERK GROEIENDE VRAAG NAAR VRIJESECTORHUUR MOEILIJK BIJ 1-7-2016 Regio West-Brabant 2 Markt 2009 2015 < 34.678 > 34.678 > 44.360 Totaal < 699 67% 63% 11% 10% 15% 12% 93% 85%

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

DORDRECHT. 2. l e Vragenronde

DORDRECHT. 2. l e Vragenronde DORDRECHT VERSLAG Contactpersoon Betreft Informatiebijeenkomst Hostel Euleriaan Kenmerk Aanwezig Wethouder, Leger des Heils, Projectleider, Gebiedsmanager, Projectteam, Bewoners Sterrenburg Afwezig Notulist

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling INHOUDSOPGAVE 1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling 2. DOELSTELLING 3. DOELGROEP 3.1 Kenmerken doelgroep 3.2 Contra-indicatie 3.3 Conclusie 4. UITWERKING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

OPVANG EN ONDERSTEUNING IN WEST-BRABANT. Beleidskader kwetsbare groepen regio Breda. Ontwikkelagenda West-Brabant Geeft Thuis!

OPVANG EN ONDERSTEUNING IN WEST-BRABANT. Beleidskader kwetsbare groepen regio Breda. Ontwikkelagenda West-Brabant Geeft Thuis! CONCEPT OPVANG EN ONDERSTEUNING IN WEST-BRABANT Beleidskader kwetsbare groepen regio Breda en Ontwikkelagenda West-Brabant Geeft Thuis! Voorwoord Voor u ligt de nota Opvang en Ondersteuning in West-Brabant.

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Voorwaarden waar een deelnemer moet voldoen: Thuisloos of bijna thuisloos zijn Huidige woonsituatie van de deelnemer is aan verandering toe. De deelnemer

Nadere informatie