Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN..."

Transcriptie

1 Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB dd : - Verantwoordelijk MT-lid : - Kennishouder : - Evaluatiedatum : - HKZ-nummer(s) : 4.22 / 7.2

2 INHOUD: Inleiding Blz. 3 Organisatorische verantwoordelijkheden Blz. 4 Beleid BedrijfsHulpVerlening... Blz. 6 Plan van Aanpak Blz. 8 Bijlage: Model calamiteitenplan NTA 8112

3 INLEIDING Het Basis-calamiteitenplan dient als leidraad voor het tot stand komen van een verantwoorde BHV invulling waarin; eerste hulp, calamiteitenbestrijding, evacuatie, redding van mensen, etc is geregeld. De inhoud, Basis-calamiteitenplan voorzieningen..., wordt vereist op de grond van de Arbo-wet en heeft ten doel, het treffen van voorbereidende maatregelen, gericht op een doeltreffende bestrijding van een situatie, waarbij leven en gezondheid van personen en / of grote materiele belangen in gevaar zijn. In de Arbo-wetgeving wordt dit BedrijfsHulpVerlening (BHV) genoemd. De... is als eigenaar en / of gebruiker van woningen, dagbestedings-accomodaties en overige gebouwen verplicht, er voor zorg te dragen dat; bij calamiteiten en ongelukken een zo sluitend mogelijk draaiboek voorhanden is waarin is geregeld: - alarmering - eerst levensreddend handelen / middelen - waarschuwing personeel, cliënten en derden - ontruiming / ontruimingsmiddelen - evacuatie intern - evacuatie extern - taken en scholing personeel - plattegronden / situatie schetsen Daarnaast is het van belang dat vastligt hoe secundaire zaken geregeld zijn zoals: - opvang en verzorging slachtoffers - verzorging van diensten - rapportage, voorlichting en perscentrum - opleiding personeel - informatievoorziening aan medewerkers, cliënten en derden De Raad van Bestuur heeft in de totstandkoming van een goed BHV-beleid formeel de verantwoordelijkheid. Invulling, uitvoering en het beschikbaar stellen van middelen en mogelijkheden van bovengenoemde punten, worden gedelegeerd aan; Management Team, managers, diensthoofden, leidinggevenden en medewerkers. Om tot een juiste invulling te komen is dit beleidsstuk en basis calamiteitenplan geschreven waarin de lijnverantwoordelijkheden alsmede de randvoorwaarden voor een goede BHV uitvoering zijn opgenomen.

4 Organisatorische verantwoordelijkheden Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt gezien als de directie van... Directie en MT bepalen het totale BHV-beleid en kent de middelen en mogelijkheden toe waarmee dit dient te worden uitgevoerd. Omdat de wet voorschrijft dat een werkgever ook een rechtspersoon dient te zijn, zal dit voor... organisatie betekenen dat de Raad van Bestuur, tevens voorzitter van het M.T., als werkgever verantwoordelijk is voor: het al dan niet tot uitvoering (laten) brengen van de wettelijke verplichtingen die de Wetgever aangaande veiligheid en arbeidsomstandigheden heeft laten vastleggen. Het al dan niet tot uitvoering (laten) brengen van het voorgestelde BHV-beleid. Eindverantwoordelijke blijft (Arbo-wet artikel 15) Management Team De leden van het MT kunnen niet als rechtspersoon gezien worden zoals eerder bij de R.v.B beschreven is. Het MT is verantwoordelijk voor het vaststellen van het BHV-beleid en het toekennen van middelen en mogelijkheden m.b.t. de uitvoering van de BHV-organisatie. Binnen de eigen divisie / dienst zijn de afzonderlijke MT leden* wel eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering, van het in het MT vastgestelde BHV beleid en kunnen zij aangesproken worden op het gevoerde beleid en eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van deze. * De manager P&O heeft een extra verantwoordelijkheid in deze daar hij / zij zorg dient te dragen voor; Het vastgestelde BHV-beleid wordt opgenomen in het te voeren Arbo-beleid. De algemene informatie m.b.t. het te voeren BHV-beleid aan alle nieuwe medewerker en stagiaires ter hand wordt gesteld (brochure BRANDPREVENTIE binnen...) Leidinggevenden De opzet, implementatie en jaarlijkse evaluatie van het BHV-beleid m.b.t. dienst / eenheid Het organiseren van voorwaarden en financiën om de bedrijfshulpverlening vorm te geven Controle op uitvoering, bijstelling en ontwikkeling van het BHV- beleid binnen de eenheid. Controle op en registratie van aantallen BHV-ers binnen de eigen dienst / eenheid Het (laten) ontwikkelen, bijstellen en oefenen van een ontruimingsplan m.b.t. de locatie van de dienst / eenheid. Medewerkers Uitvoering te geven aan het vastgestelde BHV-beleid Nieuwe medewerkers, derden en cliënten te informeren en te begeleiden bij het creëren van een veilige woon en werk omgeving Het signaleren en aangeven van hiaten en onvolkomenheden met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Het bijdragen aan de evalueren van het gevoerde BHV-beleid. Invulling en uitvoering geven aan het ontruimingsplan

5 Staffunctionaris BHV Het inpassen van externe regelgeving Het doen voorstellen van BHV-beleid op... niveau Het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van de R.v.B. en medewerkers De opzet van protocollen en voorschriften om bedrijfshulpverlening vorm te geven Evaluatie van bedrijfshulpverlening. De opzet, het laten functioneren en het plannen van ontruimings- plannen en verplichte oefeningen Het geven van voorlichting met betrekking tot brandveiligheid Coördinatie en afstemming tussen alle functionarissen, commissies en diensten die zich met bedrijfshulpverlening bezighouden Het goed laten functioneren van de BHV organisatie op de locatie Het geven en de kwaliteitsbeheersing van de BHV (herhaling) lessen Ondersteunen, begeleiden en zo nodig zorgdragen voor bijzondere vergunningen m.b.t. eenmalige of bijzondere projecten... Bereikbaarheidsdienst De... Bereikbaarheidsdienst (calamiteitentelefoon roulerend onder managers zorgondersteuning) heeft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, in aanvang, gelijk zijn aan die van boven beschreven functionarissen met die verstande dat door de... Bereikbaarheidsdienst nooit. de bevoegdheid heeft om met de aanwezige pers te communiceren.(de verantwoordelijkheid hiervoor is neergelegd bij de afdeling communicatie) De... Bereikbaarheidsdienst moet in het kader van de bedrijfshulpverlening voor de externe voorzieningen van... als de stabiele factor gezien worden als het gaat om; eerste contactpersoon met de organisatie..., de eerste coördinatie t.b.v. het opstarten van de afhandeling van een calamiteit buiten kantooruren. In de protocollen van... Bereikbaarheidsdienst is een vast patroon voor alarmering van het MT opgenomen.

6 Beleid BedrijfsHulpVerlening... Het management van... neemt het standpunt in dat zij voor haar cliënten en personeel een verantwoorde BHV wenst te garanderen. De organisatie zal het vastgestelde BHV-beleid laten toetsen door de Arbo-dienst en de OR om instemming vragen. Hiertoe onderkend het management het belang van het hebben en tot uitvoer willen brengen van een integraal BHV-beleid. Derhalve besluit het management alle genoemde verantwoordelijkheden te accorderen en de hieruit volgende kosten, m.b.t. de uitvoering, jaarlijks te begroten. - BHV en herhalingsopleidingen en de daaruit voortvloeiende kosten - Kosten voortvloeiend uit ontruimingsoefeningen - Productie van affiche wat te doen bij brand en de brochure brandpreventie binnen... - Herkenbaarheid BHVers (hesjes) - Kosten voortvloeiend uit productie van calamiteitenplannen - Aanschaf NEN normen t.b.v. BHV - vakliteratuur Verder vindt het management dat het noodzakelijk dat binnen elk team / dienst minimaal één gediplomeerd BHVer* dient te komen welke het BHV-beleid binnen het team invulling gaat geven (bijv. de Arbo-taakhouder) Voor de aankomende jaren is er de noodzaak om, i.v.m. verloop en achterstand, jaarlijks 30 BHVers te gaan opleiden. De verantwoordelijkheid op uitvoering van bovenstaande wordt door het management aan de managers woonondersteuning, dagbesteding en aan overige diensthoofden gedelegeerd. Het samenstellen van de cursusgroepen is een taak van de afdeling opleidingen deze houden rekening met de door de leidinggevenden aangegeven noodzaak en behoefte binnen de eenheden. * elke BHVer dient jaarlijks te worden bijgeschoold Met de op deze wijze tot uitvoering brengen van de bedrijfshulpverlening binnen... streeft de organisatie er naar om te voldoen aan de invulling van de BHV-taken zoals deze zijn gesteld in de Arbo-wetgeving. In afwachting van de branche gebonden Arbo-catalogus zal met betrekking tot in de Arbo wet gestelde aantallen BHVers,... om financiële en logistieke redenen deze verplichting niet volgen. Voorlichting algemeen... is wettelijk verplicht alle (nieuwe) medewerkers, vrijwilligers, gasten en zo mogelijk ook cliënten, schriftelijk te informeren over de geldende regels m.b.t. hoe te handelen bij brand en hoe de algemene regels gelden m.b.t. brandpreventie. Voor het eerste is een kleuren affiche gemaakt waarop met pictogrammen en tekst in logische volgorde wordt uitgelegd Wat te doen bij brand. Dit affiche dient door de verantwoordelijke van elke locatie te worden opgehangen bij voordeuren, telefoons en op kantoren. (affiche kan per locatie verschillen) en is verkrijgbaar bij de staffunctionaris BHV Voor de algemene voorlichting is een brochure gemaakt die aan de eerder genoemde groepen mensen, door de dienst P&O, dient te worden uitgereikt.

7 Bedrijfshulpverlening locatie Om op de hoofdlocatie een verantwoorde BHV organisatie te kunnen ontwikkelen, inzetten en te onderhouden zijn mede afhankelijk van de inzet van alle diensten. Naar verwachting zal eind 2007 dit gerealiseerd zijn. Calamiteitenplannen Binnen de organisatie... zijn drie vormen van calamiteitenplannen te vinden - Calamiteitenplan conform het format; calamiteitenplan - Calamiteitenplan conform het format; voormalige... - Calamiteitenplan conform het format; NTA 8112 Vanaf 1 september 2007 worden; - alle nieuwe calamiteitenplannen conform de NTA 8112 geschreven - reeds aanwezige calamiteitenplannen, in een periode van 3 jaar, omgeschreven conform de NTA 8112

8 Plan van aanpak 1) Advisering door ARBO Advies Groep (is gebeurd) 2) Aanbieden Basis-calamiteitenplan aan Raad van Bestuur en MT (is gebeurd) 3) Accorderen Basis-calamiteitenplan door, Raad van Bestuur, instemming vragen OR (is gebeurd; juli & december 2004) 4) Basiscalamiteitenplan aanbieden aan de Arbo-dienst (is gebeurd) 5) Organisatorisch vastleggen en invulling geven aan al de verantwoordelijkheden, financiële consequenties, welke worden genoemd in het Basis-calamiteitenplan meenemen in de begroting. (is gebeurd) 6) Introductie van locatie gebonden calamiteitenplannen aan zorgmanagers en overige diensthoofden. (gebeurt in een cyclisch geheel) 7) Ondersteuning aan locaties en diensten verzorgen bij invulling locatie gebonden calamiteitenplannen (gebeurt in een cyclisch geheel) 8) Ontwikkelen nieuwe BHV organisatie locatie (realisatie eind 2007) 9) Aanpassen vastgestelde BHV-beleid (juli 2004) conform HKZ normering en laten accorderen door portefeuillehouder (september 2007) 10) Opnemen aangepaste beleid in kwaliteitshandboek (vóór 1 oktober 2007) 11) Introductie en omschrijven van alle calamiteitenplannen naar de NTA 8112 (september 2007 september 2010)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorieën direct

Nadere informatie

Directiereglement Stichting ROC West-Brabant

Directiereglement Stichting ROC West-Brabant Directiereglement Stichting ROC West-Brabant Directieberaad Accordering Versie 0.3 09.09.13 Raad van Bestuur Vaststelling Versie 1.0 10.09.13 OR Ter info Versie 1.0 19.09.13 RvT Ter kennisname Versie 1.0

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 15-03-2013 Inhoudsopgave VOORAF... 3 1. Visie op veiligheid... 4 1.1 Missie en ambitie... 4 1.2 Afbakening... 5 1.3. Visie...

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie