SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)"

Transcriptie

1 SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid nog transparanter en slagvaardiger moet maken, van start gegaan. Een van de opvallendste veranderingen van Beter Bestuurlijk Beleid is de nieuwe structuur voor de Vlaamse overheid. Zo ziet de Vlaamse overheid er nu uit : De nieuwe Vlaamse overheid bestaat nu uit dertien beleidsdomeinen. Ieder beleidsdomein is onderverdeeld in één departement en een aantal agentschappen. Wie in een departement werkt, doet vooral beleidsvoorbereidend werk, zoals het voorbereiden van regeringsbeslissingen. Wie in een agentschap zit, houdt zich vooral bezig met beleidsuitvoering, van subsidies toekennen tot kanalen onderhouden. Het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is opgesplitst in dertien departementen en een 25-tal agentschappen. De meeste Vlaamse instellingen, VOI s en VWI s in het jargon, zijn nu een agentschap geworden. Sommige agentschappen staan vrij dicht bij hun minister : dat zijn de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA s). In andere staat er nog een raad van bestuur tussen het agentschap en de minister : dat zijn de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA s). In plaats van één Vlaams ministerie vroeger, spreekt men nu over dertien Vlaamse ministeries één per beleidsdomein. Ministerie is nu een verzamelnaam voor het departement en alle interne agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid binnen een beleidsdomein.

2 Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Het is een agentschap met wetenschappelijke opdracht, dat vanuit de opdracht van de overheid inzake de zorg voor het onroerend erfgoed de verantwoordelijkheid draagt voor het (beleidsgerichte) onderzoek van, kennisbeheer en kennisverspreiding over, en de ontsluiting (op wetenschappelijk verantwoorde wijze) van het onroerend erfgoed. Binnen het kader van het algemeen beleid van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, bepaald door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, neemt het agentschap voor de uitvoering van het Monumenten-, Landschaps-, Archeologie- en Varend-Erfgoeddecreet, de volgende taken op : De inventarisatie en prospectie van het onroerend erfgoed; Het uitvoeren van het veldwerk; Het bewaren en conserveren van onderdelen van het onroerend erfgoed met het oog op wetenschappelijk onderzoek; Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inzake het onroerend erfgoed, zowel algemeen als beleidsvoorbereidend (inclusief het ontwikkelen van technische standaarden en richtlijnen die betrekking hebben op alle facetten van het ergoedbeheer); De communicatie, ontsluiting en studie van de ontsluiting van het onroerend erfgoed. Opdracht en verantwoordelijkheden Als senior erfgoedonderzoeker natuurwetenschappen sta je in voor het uitvoeren van gespecialiseerde studies, teneinde vanuit je wetenschappelijke kennis en ervaring wetenschappelijk onderbouwde informatie over het eigen onderzoeksdomein aan te reiken om zowel het beleid te onderbouwen als om bij te dragen tot de realisatie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek door de instelling. De resultaten van dit onderzoek worden beschikbaar gesteld voor wetenschap en publiek. Het gaat specifiek om: Onderzoek van paleo-ecologisch en archeologisch organisch materiaal inzonderheid van plantaardige, dierlijke of menselijke resten. Studie van de vondsten en verwerking tot publicaties, aanvullend thematisch en methodologisch wetenschappelijk onderzoek, eventueel in samenwerking met binnen- of buitenlandse onderzoekers ; organiseren van samenwerking met vorsers buiten de instelling, voor die vondstengroepen waarvan de studie niet op het Instituut zelf kan worden uitgevoerd ; promoten van de samenwerking binnen (en ook buiten) de instelling tussen archeologen en natuurwetenschappers ; ondersteuning naar beleidsvoorbereiding inzake milieu- en natuuraspecten in de monumenten- en landschapszorg. Afhankelijk van de specificiteit van de functie kunnen meerdere van de volgende taken gelden. Je inventariseert systematisch en bouwt een wetenschappelijke documentatie uit, teneinde de beschikbare informatie omtrent onroerend erfgoed maximaal te benutten voor wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en beleidsondersteunende advisering. Je verricht zelf onderzoek aan materiaal opgegraven door het VIOE of door andere onderzoekseenheden in Vlaanderen. Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je volgt vakliteratuur met betrekking tot vondstmeldingen uit binnen- en buitenland. Je stelt syntheses op betreffende de vondsten uit een regio of chronologische periode. Je herbestudeert oudere vondsten, teneinde de wetenschappelijke waarde beter te evalueren. Je volgt de ontwikkelingen in de eigen en de aanverwante vakgebieden, teneinde de wetenschappelijke, methodologische en maatschappelijke vernieuwingen optimaal te integreren in het eigen werk. Je volgt methodologische vakliteratuur op van eigen onderzoeksdisciplines en aanverwante richtingen. Je neemt deel aan congressen, studiedagen.

3 Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je werkt samen en overlegt met andere wetenschappers binnen en buiten het VIOE en wisselt expertise en wetenschappelijk onderbouwde informatie uit over het eigen onderzoeksterrein, teneinde deze optimaal te laten renderen. Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je ijvert voor de integratie van de natuurwetenschappen binnen het archeologisch onderzoek van het VIOE en andere Vlaamse archeologische werkgroepen. Je zet (internationale) multidisciplinaire onderzoeksprojecten op. Je stelt onderzoeksresultaten ten dienste van externe projecten. Je verspreidt en stelt onderzoeksresultaten beschikbaar, teneinde weteschappelijk onderbouwde informatie over het eigen onderzoeksdomein aan te reiken, zowel ter onderbouwing van beleids- en beheersdaden op het werkveld, als ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. Je publiceert wetenschappelijke rapporten in de publicatieorganen van het VIOE. Je publiceert wetenschappelijke rapporten in internationale vaktijdschriften. Je presenteert onderzoeksresultaten op congressen. Je populariseert het onroerend erfgoedonderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, je vertaalt de resultaten ervan naar het publiek toe en je sensibiliseert de bevolking voor het onroerend erfgoed, teneinde van de erfgoedzorg een collectieve zorg te maken. Je geeft spreekbeurten. Je schrijft populariserende stukken in tijdschriften. Je schrijft in populariserende boeken. Je neemt deel in interdisciplinaire projecten. Je ondersteunt wetenschappelijk, technisch, administratief en materieel instellingen, verenigingen en personen, teneinde deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te laten participeren aan de zorg voor en het onderzoek van het onroerend erfgoed. Je verricht dienstverlenend onderzoek voor stadsarcheologische diensten, voor bona fide amateursverenigingen en voor archeologische musea. Competenties Technische competenties Je bezit een brede wetenschappelijke basiskennis, te situeren in één van volgende vakgebieden : archeologie biologie geologie en geografische wetenschappen talenkennis (Engels, Frans, Duits) elementaire kennis van uitrusting (microscoop, computer). Persoonsgebonden competenties Voortdurend verbeteren : Je verbetert voortdurend het eigen functioneren en de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen :

4 Je maakt je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden,...). Je informeert je over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen,...). Je past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk. Je gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden. Je zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. Klantgerichtheid : Je onderkent, met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op : Je gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd. Je onderzoekt gericht (via systematisch onderzoek) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes,...). Je formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Je onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten. Je zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk. Je onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, allochtonen,...). Samenwerken met anderen : Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is : Je bespreekt de opdracht met anderen. Je bakent bevoegdheden en verantwoordelijkheden af. Je komt afspraken na. Je vertoont respect voor andermans werk. Je toont waardering en staat open voor de ideeën van anderen. Je bent soepel in je manier van denken en handelen. Je kan de eigen opdracht relativeren tegenover die van anderen. Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming. Je treedt samen met anderen naar buiten met een groepsresultaat. Betrouwbaarheid : Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg,...). Je komt afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op. Je schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden : Je toont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit. Je zorgt voor een transparante structuur (inrichting) van de entiteit. Je zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld : brengt het onderwerp regelmatig en systematisch ter sprake). Je spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd, enz. Organiseren : Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan en coördineert deze elementen om de doelstellingen te bereiken conform de planning. Je maakt een basisplanning op. Je volgt de basisplanning op. Je schat de tijd voor bepaalde opdrachten correct in. Je verdeelt de taken efficiënt. Je legt prioriteiten in je werk. Je past je planning aan in functie van onverwachte aspecten. Je hebt inzicht in de strategie die moet gevolgd worden.

5 Je gaat pro-actief te werk. Analytisch denken (probleemanalyse) : Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar bijkomende, relevante informatie. Je beheerst je gegevensbestand. Je kan een vraagstelling definiëren. Je stelt aan de basisinformatie de vragen die kunnen beantwoord worden. Je maakt en werkt met hypotheses. Je verdeelt een probleem in facetten. Je zoekt bijkomende informatie op. Synthetisch denken (oordeelvorming) : Je uit je mening en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Je stelt een globale visie op. Je detecteert de samenhang tussen vastgestelde feiten. Je hebt een brede interesse en inzicht in het werkdomein. Je staat open voor andere visies. Je kan je visie aanpassen. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken. Je coördineert het deelonderzoek naar een globaal resultaat toe. Resultaatgerichtheid : Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van doelstellingen. Je evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling. Je neemt actie om bij te sturen wanneer de doelstellingen in het gedrang komen. Je formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag. Nauwgezetheid : Je volbrengt taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen. Je staat kritisch tegenover het eigen geleverde werk. Je bouwt controles in. Je toetst gegevens door anderen aangereikt. Je ordent gegevens logisch en brengt er structuur in. Je hebt zin voor administratie in het beheer van gegevens en dossiers. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid : Je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Je brengt naar het publiek waar het VIOE mee bezig is. Je bouwt zorgvuldig een redenering op. Je deelt zaken bondig mee en beperkt je tot het essentiële. Arbeidsvoorwaarden De Vlaamse overheid heeft heel wat te bieden aan nieuwe personeelsleden, zoals o.a. : een uitdagende functie gratis openbaar vervoer van en naar het werk een gratis hospitalisatieverzekering kinderopvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar tal van opleidings- en vormingsmogelijkheden een glijdende werktijdenregeling met mogelijkheden tot tele(thuis)werk in de hoofdgebouwen de mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden aan een democratische prijs 35 dagen betaalde vakantie + vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar

6 de functioneringstoelage voor uitzonderlijk presterende ambtenaren (variërend van 1 tot 15 % van het brutoloon) de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor alle ambtenaren een maaltijdvergoeding voor dienstopdrachten De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (rang A165) met de bijhorende salarisschaal. Je minimum aanvangssalaris is ,25 EUR (met 6 jaar relevante ervaring - bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen niet inbegrepen. Als je ongehuwd bent, levert je dat maandelijks een nettosalaris van 1.806,64 EUR op. Als je gehuwd bent en je partner werkt, dan kun je rekenen op 1.786,64 EUR. Als je je doctoraat behaald hebt, dan word je aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (rang A166) met de bijbehorende salarisschaal. Je minimum aanvrangssalaris is ,06 EUR (met 6 jaar relevante ervaring brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Als je ongehuwd bent, levert je dat maandelijks een nettoslarais van 2.011,19 EUR op. Als je gehuwd bent en je partner werkt, dan kun je rekenen op 1.991,19 EUR. De loopbaan van een erfgoedonderzoeker natuurwetenschappen kent zowel een opbouw van geldelijke anciënniteit als een functionele ontwikkeling. De opbouw van de geldelijke anciënniteit betekent het overgaan naar een volgende trap binnen dezelfde salarisschaal. De functionele loopbaan houdt in dat men na het opbouwen van de nodige schaalanciënniteit kan overgaan naar een volgende salarisschaal. Info Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij : Wendy COREMANS, personeelscoördinator VIOE Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 b 5, 1210 Brussel Tel. : Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij : Bénédicte ROEBBEN, selectieadviseur Selor Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Tel. : Deelnemingsvoorwaarden De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je moet absoluut in het bezit zijn van één van de diploma s die worden vermeld onder de titel VEREISTE DIPLOMA S. Ieder ander diploma van een hoger of lager studieniveau zal niet in aanmerking worden genomen. Bij je inschrijving moet je ENKEL een kopie van dit diploma opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD. VEREISTE ERVARING op 18 december 2006: Je hebt tenminste zes jaar wetenschappelijke ervaring als natuurwetenschapper aan een universiteit, een andere wetenschappelijke instelling of een archeologische dienst waaruit je vetrouwdheid met natuurwetenschappelijk onderzoek in het domein van archeologie, monumenten en historische landschappen blijkt.

7 VEREISTE DIPLOMA S op 18 december 2006: Je bent in het bezit van één van de volgende diploma s : een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli (bvb. licentiaat, meester, industrieel ingenieur, bio-ingenieur, architect, arts, apotheker, tandarts, dierenarts, handelsingenieur) erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde selectiecommissies ; getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat. Je kan eveneens deelnemen wanneer je : je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma s. Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je : je diploma hebt behaald in een ander land dan België Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Na ontvangst van je diploma raadpleegt SELOR de diensten van de Vlaamse overheid om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist SELOR om je al dan niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking worden genomen. Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is? Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je, om toegelaten te worden tot de selectieprocedure, de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure. Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot de diensten van de Vlaamse overheid op het telefoonnummer je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands Voorafgaand aan de selectie zal je een taalexamen moeten afleggen bij SELOR om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de DIPLOMADIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax : Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax : Selectieprocedure Screening op CV Deze screening zal gebeuren op basis van het standaard CV dat je moet invullen bij je sollicitatie. Enkel de sollicitanten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, zullen weerhouden worden voor het vervolg van de procedure. De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

8 1. Eventuele voorselectie : case Duur : 2 uur Afhankelijk van het aantal sollicitanten kan een voorselectie georganiseerd worden. Tijdens deze voorselectie krijg je een case aangeboden die verband houdt met de functie en die peilt naar je technische en/of persoonsgebonden competenties. De selectiecommissie stelt op basis van de resultaten op deze proef het aantal sollicitanten vast dat tot de eigenlijke selectie wordt toegelaten. 2. Computergestuurd gedeelte en selectie-interview - Computergestuurd gedeelte Duur : ongeveer 1 uur Dit gedeelte heeft tot doel je persoonsgebonden competenties te evalueren, door middel van een computergestuurde persoonlijkheidstest. De gegevens verkregen tijdens dit gedeelte gelden als informatie bij het selectie-interview. Om praktische redenen kan dit gedeelte op hetzelfde moment als de voorselectie plaatsvinden. - Selectie-interview Duur : 45 minuten Het selectie-interview beoogt de evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes en van je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Voorafgaand aan het selectie-interview kunnen de sollicitanten een case krijgen die verband houdt met de functie. Voldoende voorbereidingstijd wordt voorzien. Tijdens het selectie-interview kan er dieper ingegaan worden op de case. Op basis van de resultaten van het selectie-interview zullen de sollicitanten onderverdeeld worden in twee categoriën nl. geschikt niet geschikt Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). In overeenstemming met de reglementaire beschikkingen die de relaties regelen tussen de overheid en de syndicaten, heeft elke representatieve syndicale organisatie het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door SELOR wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten waarvan zij tijdens deze opdracht kennis nemen. Lijst van geschikten Op basis van de resultaten van het selectie-interview zullen de sollicitanten onderverdeeld worden in twee categoriën nl. gesckikt niet geschikt. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geschikten aangelegd die 2 jaar geldig blijft

9 Op de geschikten kan ook een beroep gedaan worden voor andere gelijkaardige functies dan deze waarvoor de selectie plaatsvindt. In dat geval wordt er een afzonderlijke sollicitatieproef georganiseerd die aangepast is aan de functie. De rangschikking die hierbij wordt behaald, wordt in aanmerking genomen bij de aanwerving voor deze andere functie(s). Sollicitanten die niet deelnemen aan of slagen voor deze bijkomende proef, blijven alleszins in de reserve van geschikten opgenomen. Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding : Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte ; een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking ; de burgerlijke en politieke rechten genieten ; de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt benoemd nadat je de proefperiode met succes hebt vervuld. Hoe solliciteren? Je sollicitatie voor deze selectie moet vergezeld zijn van een standaard-cv van SELOR ANV06050 (+ de bijlagen), dat volledig en correct is ingevuld en een kopie van je diploma. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden. Je vindt het in te vullen CV : op de website bij de rubriek van de selectie of je kan het aanvragen via de infolijn van SELOR ( ) of via Solliciteren kan tot 18 december 2006 via : Website : (klik op de knop Solliciteren naast de betreffende selectie, volg de gevraagde procedure en stuur alle vereiste documenten (zie hierboven) op met de vermelding webinschrijving naar Magda Verbeken of naar lager vermeld postadres) Fax : Brief : Selor Gebouw Centre Etoile T.a.v. Magda Verbeken, ANV06050 Bischoffsheimlaan Brussel Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan 15 B-1000 BRUSSEL Infolijn kandidaten Fax +32 (0)

SENIOR ARCHEOLOOG (M/V)

SENIOR ARCHEOLOOG (M/V) SENIOR ARCHEOLOOG (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06049 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse

Nadere informatie

ATTACHÉ-ANALIST INTERNATIONALE BETREKKINGEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (M/V)

ATTACHÉ-ANALIST INTERNATIONALE BETREKKINGEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (M/V) ATTACHÉ-ANALIST INTERNATIONALE BETREKKINGEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (M/V) BRUSSEL FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ANG08807 Functiecontext De FOD Buitenlandse

Nadere informatie

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie

VERTALER (FRANS-NEDERLANDS/ENGELS-NEDERLANDS) (M/V)

VERTALER (FRANS-NEDERLANDS/ENGELS-NEDERLANDS) (M/V) VERTALER (FRANS-NEDERLANDS/ENGELS-NEDERLANDS) (M/V) KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG08804 Functiecontext Defensie heeft als opdrachten de verdediging

Nadere informatie

COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V)

COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) VOOR ALLE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN

Nadere informatie

GENERIEKE TEST VOOR ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (NIVEAU D) (M/V)

GENERIEKE TEST VOOR ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (NIVEAU D) (M/V) GENERIEKE TEST VOOR ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (NIVEAU D) (M/V) VLAAMSE OVERHEID ANV08018 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

SENIOR KLINISCH EVALUATOR (M/V)

SENIOR KLINISCH EVALUATOR (M/V) SENIOR KLINISCH EVALUATOR (M/V) BRUSSEL FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN (FAGG) ANG08044 Functiecontext Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Nadere informatie

VERTALER (FRANS-NEDERLANDS / ENGELS-NEDERLANDS) (M/V)

VERTALER (FRANS-NEDERLANDS / ENGELS-NEDERLANDS) (M/V) VERTALER (FRANS-NEDERLANDS / ENGELS-NEDERLANDS) (M/V) TERVUREN MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG08004 Functiecontext De opdracht van het Ministerie van Defensie reikt veel verder dan uitsluitend het verdedigen

Nadere informatie

MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V)

MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) VOOR ALLE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN

Nadere informatie

TECHNICI (FUNCTIE : RATTENBESTRIJDER) (M/V)

TECHNICI (FUNCTIE : RATTENBESTRIJDER) (M/V) TECHNICI (FUNCTIE : RATTENBESTRIJDER) (M/V) DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02053 Functiecontext Het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) is

Nadere informatie

FOTOGRAAF (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM (KIK) ANG06024

FOTOGRAAF (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM (KIK) ANG06024 FOTOGRAAF (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM (KIK) ANG06024 Functiecontext Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een wetenschappelijke federale instelling onder

Nadere informatie

INSPECTEUR (M/V) BUITENDIENSTEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT FOD JUSTITIE ANG06815

INSPECTEUR (M/V) BUITENDIENSTEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT FOD JUSTITIE ANG06815 INSPECTEUR (M/V) BUITENDIENSTEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT FOD JUSTITIE ANG06815 Functiecontext De Veiligheid van de Staat is de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst die op het Belgisch grondgebied

Nadere informatie

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V)

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) KANTOOR ANTWERPEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN ANG08043 Functiecontext De Rijksdienst voor Pensioenen is een openbare instelling van sociale zekerheid, die binnen de sterk

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

NAUTICUS (M/V) AFDELING VLAAMSE NAUTISCHE AUTORITEIT STANDPLAATS BRUSSEL MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02042

NAUTICUS (M/V) AFDELING VLAAMSE NAUTISCHE AUTORITEIT STANDPLAATS BRUSSEL MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02042 NAUTICUS (M/V) AFDELING VLAAMSE NAUTISCHE AUTORITEIT STANDPLAATS BRUSSEL MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02042 Functiecontext Het departement Leefmilieu en infrastructuur (LIN), één van de zeven

Nadere informatie

MEDISCH TECHNISCH DESKUNDIGE - VERPLEEGKUNDIGE (M/V)

MEDISCH TECHNISCH DESKUNDIGE - VERPLEEGKUNDIGE (M/V) MEDISCH TECHNISCH DESKUNDIGE - VERPLEEGKUNDIGE (M/V) REGIO VLAANDEREN EN BRUSSEL FOD JUSTITIE ANG07825 Functiecontext De FOD Justitie speelt een actieve rol in de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke

Nadere informatie

DESKUNDIGE (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V)

DESKUNDIGE (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) DESKUNDIGE (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) VOOR DE MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPELIJKE EN SOMMIGE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN ANV02059 Functiecontext De Vlaamse regering

Nadere informatie

WEB COMMUNICATION COORDINATOR (M/V)

WEB COMMUNICATION COORDINATOR (M/V) WEB COMMUNICATION COORDINATOR (M/V) BRUSSEL FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ANG06843 Functiecontext De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister staat de Eerste Minister bij

Nadere informatie

DATABASE ADMINISTRATOR (M/V)

DATABASE ADMINISTRATOR (M/V) DATABASE ADMINISTRATOR (M/V) PEUTIE MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG07873 Functiecontext Het Ministerie van Defensie heeft volgende opdrachten: de verdediging van het grondgebied, buitenlandse missies vervullen

Nadere informatie

PROJECTINGENIEUR (M/V)

PROJECTINGENIEUR (M/V) PROJECTINGENIEUR (M/V) ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER STANDPLAATS ANTWERPEN OOST- VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02058 Functiecontext Als projectingenieur werk je binnen

Nadere informatie

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V)

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

DIERENPROEFTECHNICUS (M/V)

DIERENPROEFTECHNICUS (M/V) DIERENPROEFTECHNICUS (M/V) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK ANV05012 Functiecontext Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek is een wetenschappelijke instelling

Nadere informatie

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V)

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE ANG07708 Functiecontext De FOD Personeel en Organisatie draagt bij tot de goede werking van de ambtenaren en van de federale diensten.

Nadere informatie

PROGRAMMEUR (M/V) PEUTIE MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG07047

PROGRAMMEUR (M/V) PEUTIE MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG07047 PROGRAMMEUR (M/V) PEUTIE MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG07047 Functiecontext Het Ministerie van Defensie heeft volgende opdrachten: de verdediging van het grondgebied, buitenlandse missies vervullen in een

Nadere informatie

PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG (M/V)

PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG (M/V) PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02048 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER (M/V)

APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Het intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting werft aan in contractueel dienstverband: APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Systeemexploitatie Financiën

Nadere informatie

DESKUNDIGEN (TOEZICHTER VAN WERKEN DER AANNEMINGEN) (M/V)

DESKUNDIGEN (TOEZICHTER VAN WERKEN DER AANNEMINGEN) (M/V) DESKUNDIGEN (TOEZICHTER VAN WERKEN DER AANNEMINGEN) (M/V) DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02052 Functiecontext Het departement Leefmilieu en Infrastructuur

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

JUSTITIEASSISTENTEN (M/V)

JUSTITIEASSISTENTEN (M/V) JUSTITIEASSISTENTEN (M/V) FOD JUSTITIE ANG06832 Functiecontext Het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie en bestaat uit een

Nadere informatie

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Diensten van de Administrateur-generaal Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

RADARWAARNEMER (M/V)

RADARWAARNEMER (M/V) RADARWAARNEMER (M/V) AFDELING SCHEEPVAARTBEGELEIDING STANDPLAATS ZANDVLIET, ZEEBRUGGE EN OOSTENDE * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02056 Functiecontext Als radarwaarnemer kom je binnen de afdeling

Nadere informatie

Als deskundige HVAC zal je worden ingeschakeld binnen de afdeling Infrastructuur en wordt het volgende van je verwacht :

Als deskundige HVAC zal je worden ingeschakeld binnen de afdeling Infrastructuur en wordt het volgende van je verwacht : 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

VERTALER-REVISOR-ANALIST ARABISCH (M/V)

VERTALER-REVISOR-ANALIST ARABISCH (M/V) VERTALER-REVISOR-ANALIST ARABISCH (M/V) VLAAMS-BRABANT, REGIO DIEST MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG08023 Functiecontext Het Ministerie van Defensie heeft als opdrachten de verdediging van het grondgebied,

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Er zijn 2 betrekkingen (1 Nederlandstalig en 1 Franstalig, m/v) met een contract van onbepaalde duur vacant bij de federale

Nadere informatie

DOSSIERBEHEERDER PERSONEELS- EN LOONADMINISTRATIE (M/V)

DOSSIERBEHEERDER PERSONEELS- EN LOONADMINISTRATIE (M/V) De Managementondersteunende diensten (MOD) van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel verband : DOSSIERBEHEERDER PERSONEELS- EN LOONADMINISTRATIE (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

DIRECTEUR-GENERAAL (M/V)

DIRECTEUR-GENERAAL (M/V) DIRECTEUR-GENERAAL (M/V) Functiecontext rapporteert aan de Wetenschappelijke Raad van de instelling en aan de beheerscommissie van de overeenkomstige rijksdienst met afzonderlijk beheer zit het Directiecomité

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

ADJUNCT ADVISEURS (M/V)

ADJUNCT ADVISEURS (M/V) ADJUNCT ADVISEURS (M/V) VOOR ALLE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INSTELLINGEN VOOR WETENS CHAPPELIJK ONDERZOEK EN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V)

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) ANG07039 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

SENIOR EVALUATOR HEMOVIGILANTIE (M/V)

SENIOR EVALUATOR HEMOVIGILANTIE (M/V) SENIOR EVALUATOR HEMOVIGILANTIE (M/V) BRUSSEL FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ANG05812 Functiecontext Gezondheid reikt veel verder dan het louter zich goed voelen, niet ziek

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

WEERVOORSPELLER (M/V)

WEERVOORSPELLER (M/V) WEERVOORSPELLER (M/V) UKKEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË ANG08801 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI van de weersverwachtingen,

Nadere informatie

DIPLOMATEN (M/V) FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ANG05827

DIPLOMATEN (M/V) FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ANG05827 DIPLOMATEN (M/V) FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ANG05827 Functiecontext De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

ARCHITECT - RESTAURATIE (M/V)

ARCHITECT - RESTAURATIE (M/V) ARCHITECT - RESTAURATIE (M/V) BRUSSEL REGIE DER GEBOUWEN ANG08005 Functiecontext De Regie der Gebouwen is een federale instelling van openbaar nut. Zij zorgt voor de kwalitatieve kantoorhuisvesting van

Nadere informatie

BIOMEDISCH TECHNICUS (M/V)

BIOMEDISCH TECHNICUS (M/V) BIOMEDISCH TECHNICUS (M/V) NEDER-OVER-HEEMBEEK MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG08022 Functiecontext Het Ministerie van Defensie heeft als opdrachten de verdediging van het grondgebied, buitenlandse missies

Nadere informatie

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V)

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van 3 jaar: GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: C Medewerker Koning Albert II-laan 35, 1030

Nadere informatie

TECHNISCH DESKUNDIGE INSPECTEUR VOOR DE AFDELING VAN HET REGIONAAL TOEZICHT VAN DE AFDELING WELZIJN OP HET WERK (M/V)

TECHNISCH DESKUNDIGE INSPECTEUR VOOR DE AFDELING VAN HET REGIONAAL TOEZICHT VAN DE AFDELING WELZIJN OP HET WERK (M/V) TECHNISCH DESKUNDIGE INSPECTEUR VOOR DE AFDELING VAN HET REGIONAAL TOEZICHT VAN DE AFDELING WELZIJN OP HET WERK (M/V) BRUGGE, ANTWERPEN, GENT, HASSELT, LEUVEN, BRUSSEL FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

RUIMTELIJK PLANNER OF DOSSIERBEHANDELAAR/BELEIDSMEDEWERKER "VERGUNNEN" (ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR)

RUIMTELIJK PLANNER OF DOSSIERBEHANDELAAR/BELEIDSMEDEWERKER VERGUNNEN (ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR) RUIMTELIJK PLANNER OF DOSSIERBEHANDELAAR/BELEIDSMEDEWERKER "VERGUNNEN" (ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR) ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN REF.: ANV02045 (RUIMTELIJKE

Nadere informatie

GEBOUWENVERANTWOORDELIJKE EN ONDERHOUDSMAN (M/V)

GEBOUWENVERANTWOORDELIJKE EN ONDERHOUDSMAN (M/V) GEBOUWENVERANTWOORDELIJKE EN ONDERHOUDSMAN (M/V) OOSTENDE INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK KENNISEENHEID DIER - VISSERIJ (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP) ANV06001 Functiecontext Het

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Selectieprocedure voor de statutaire werving van een adjunct van de directeur bij nv De Scheepvaart, afdeling waterwegbeheer.

Selectieprocedure voor de statutaire werving van een adjunct van de directeur bij nv De Scheepvaart, afdeling waterwegbeheer. Selectiereglement Titel: Districtshoofd adjunct van de directeur Datum: april 2014 Selectieprocedure voor de statutaire werving van een adjunct van de directeur bij nv De Scheepvaart, afdeling waterwegbeheer.

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

SOCIAAL CONTROLEURS (M/V)

SOCIAAL CONTROLEURS (M/V) SOCIAAL CONTROLEURS (M/V) VLAANDEREN EN BRUSSEL FOD SOCIALE ZEKERHEID ANG06801 Functiecontext Als sociaal controleur ben je verbonden met de dienst Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. De Sociale

Nadere informatie

DESKUNDIGE DOSSIERVERWERKING ONTVANGKANTOOR (M/V)

DESKUNDIGE DOSSIERVERWERKING ONTVANGKANTOOR (M/V) DESKUNDIGE DOSSIERVERWERKING ONTVANGKANTOOR (M/V) AALST MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV06007 Functiecontext De IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van

Nadere informatie

VOORZITTER VAN DE POD TELECOMMUNICATIE (M/V)

VOORZITTER VAN DE POD TELECOMMUNICATIE (M/V) VOORZITTER VAN DE POD TELECOMMUNICATIE (M/V) POD TELECOMMUNICATIE ANG05726 Functiecontext Rapporteert aan de beleidsraad van de POD Telecommunicatie met betrekking tot de uitvoering van het beheerscontract

Nadere informatie

EXPERT MEDIA-INNOVATIE (M/V)

EXPERT MEDIA-INNOVATIE (M/V) EXPERT MEDIA-INNOVATIE (M/V) ADMINISTRATIE MEDIA AFDELING MEDIA-INNOVATIE EN MEDIAVERGUNNINGEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02047 Functiecontext De administratie media bestaat uit een directoraat-generaal

Nadere informatie

JUNIOR ADVISEUR PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (M/V)

JUNIOR ADVISEUR PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (M/V) Het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking is momenteel op zoek naar een contractuele: JUNIOR ADVISEUR PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (M/V) Beleidsdomein: Entiteit: Graad: Standplaats: Diensten voor

Nadere informatie

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V)

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: 2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische

Nadere informatie

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming.

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming. De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam, gedurende een periode van 1 jaar, een contractueel REDACTEUR (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats

Nadere informatie

ADJUNCT-VEILIGHEIDSASSISTENT (M/V)

ADJUNCT-VEILIGHEIDSASSISTENT (M/V) ADJUNCT-VEILIGHEIDSASSISTENT (M/V) REGIO BRUSSEL EN ANTWERPEN FOD JUSTITIE ANG08029 Functiecontext De wet van 25 februari 2003 houdt de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Bio ingenieur dossierverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad Ingenieur met standplaats Koning Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Afdeling ALV Markt- en inkomensbeheer

Nadere informatie

JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V)

JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V)

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats Informatie en Communicatie C

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Algemeen Beleid Mobiliteit

Nadere informatie

UNIX / LINUX SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

UNIX / LINUX SYSTEEMBEHEERDER (M/V) UNIX / LINUX SYSTEEMBEHEERDER (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) ANG07040 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

TECHNICIENS (M/V) BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) ANE07801

TECHNICIENS (M/V) BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) ANE07801 TECHNICIENS (M/V) BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) ANE07801 Functiecontext Het BIPT is als federale instelling van openbaar nut, de regulator van de post- en telecommunicatiesector,

Nadere informatie

JOBSTUDENT PROTOCOL (M/V)

JOBSTUDENT PROTOCOL (M/V) Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan: JOBSTUDENT PROTOCOL (M/V) Afdeling: Kanselarij Beleidsdomein: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Standplaats: Brussel Aantal:

Nadere informatie

NAUTICUS (M/V) AFDELING VLOOT MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02041

NAUTICUS (M/V) AFDELING VLOOT MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02041 NAUTICUS (M/V) AFDELING VLOOT MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02041 Functiecontext Het departement Leefmilieu en infrastructuur (LIN), één van de zeven departementen van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden:

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden: VVl laaaamssee oovveerrhheei idd Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden: 1 DOSSIER- EN GEGEVENSBEHEERDER INNING & INVORDERING (M/V)

Nadere informatie

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V)

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS)

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming.

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming. De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam, gedurende een periode van 1 jaar, een contractueel REDACTEUR (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID ANG02757

FOD SOCIALE ZEKERHEID ANG02757 DIRECTEUR-GENERAAL BEHEER VAN THEMA S EN PROJECTEN VAN SOCIALE ZEKERHEID OPTIMALISERING VAN CONTACTEN EN SAMENWERKING MET DE SOCIALE PARASTATALEN (M/V) FOD SOCIALE ZEKERHEID ANG02757 Functiecontext Het

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

LABORANT(M/V) WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (WIV) EN HET INSTITUUT PASTEUR

LABORANT(M/V) WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (WIV) EN HET INSTITUUT PASTEUR LABORANT(M/V) WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (WIV) EN HET INSTITUUT PASTEUR FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ANG05809 Functiecontext Deze wetenschappelijke

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V) Het Departement Financiën en Begroting werft aan in statutair dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER WINDOWS SERVER EN SHAREPOINTOMGEVING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Informatica

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v)

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v) Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Stafdienst van de

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

A1 / adjunct van de directeur. Organisatieondersteuning

A1 / adjunct van de directeur. Organisatieondersteuning Vacature Organisatieondersteuning Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale,

Nadere informatie

Agentschap voor Facilitair Management

Agentschap voor Facilitair Management SELECTIEREGLEMENT Teamhoofd Strategische Inkoop (M/V) Afdeling klanten en ondersteuning statutaire functie, rang A2 graad: adviseur standplaats: Brussel Selectienummer: 15138 1. Functiecontext Het (AFM)

Nadere informatie

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen Graad: bachelor PC 329 B1A 1 Plaats in de organisatie Op de werkvloer word je aangestuurd door xx. Je rapporteert aan de directeurs van de kunststeden op het maandelijks

Nadere informatie

ATTACHE TECHNISCH (ELEKTRONICA) (M/V)

ATTACHE TECHNISCH (ELEKTRONICA) (M/V) ATTACHE TECHNISCH (ELEKTRONICA) (M/V) BRUSSEL REGIE DER GEBOUWEN ANG08037 Functiecontext De Regie der Gebouwen is een federale instelling van openbaar nut. Zij zorgt voor de kwalitatieve kantoorhuisvesting

Nadere informatie

1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V)

1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V) Het Departement Financiën en Begroting werft aan in contractueel dienstverband: 1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Stafdiensten-ICT

Nadere informatie

INSPECTEURS (M/V) DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART (HAREN) FOD MOBILITEIT EN VERVOER ANG05822

INSPECTEURS (M/V) DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART (HAREN) FOD MOBILITEIT EN VERVOER ANG05822 INSPECTEURS (M/V) DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART (HAREN) FOD MOBILITEIT EN VERVOER ANG05822 Functiecontext De FOD Mobiliteit en Vervoer bestaat uit 4 Directoraten-Generaal: Directoraat-Generaal Mobiliteit

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie