SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)"

Transcriptie

1 SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid nog transparanter en slagvaardiger moet maken, van start gegaan. Een van de opvallendste veranderingen van Beter Bestuurlijk Beleid is de nieuwe structuur voor de Vlaamse overheid. Zo ziet de Vlaamse overheid er nu uit : De nieuwe Vlaamse overheid bestaat nu uit dertien beleidsdomeinen. Ieder beleidsdomein is onderverdeeld in één departement en een aantal agentschappen. Wie in een departement werkt, doet vooral beleidsvoorbereidend werk, zoals het voorbereiden van regeringsbeslissingen. Wie in een agentschap zit, houdt zich vooral bezig met beleidsuitvoering, van subsidies toekennen tot kanalen onderhouden. Het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is opgesplitst in dertien departementen en een 25-tal agentschappen. De meeste Vlaamse instellingen, VOI s en VWI s in het jargon, zijn nu een agentschap geworden. Sommige agentschappen staan vrij dicht bij hun minister : dat zijn de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA s). In andere staat er nog een raad van bestuur tussen het agentschap en de minister : dat zijn de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA s). In plaats van één Vlaams ministerie vroeger, spreekt men nu over dertien Vlaamse ministeries één per beleidsdomein. Ministerie is nu een verzamelnaam voor het departement en alle interne agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid binnen een beleidsdomein.

2 Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Het is een agentschap met wetenschappelijke opdracht, dat vanuit de opdracht van de overheid inzake de zorg voor het onroerend erfgoed de verantwoordelijkheid draagt voor het (beleidsgerichte) onderzoek van, kennisbeheer en kennisverspreiding over, en de ontsluiting (op wetenschappelijk verantwoorde wijze) van het onroerend erfgoed. Binnen het kader van het algemeen beleid van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, bepaald door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, neemt het agentschap voor de uitvoering van het Monumenten-, Landschaps-, Archeologie- en Varend-Erfgoeddecreet, de volgende taken op : De inventarisatie en prospectie van het onroerend erfgoed; Het uitvoeren van het veldwerk; Het bewaren en conserveren van onderdelen van het onroerend erfgoed met het oog op wetenschappelijk onderzoek; Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inzake het onroerend erfgoed, zowel algemeen als beleidsvoorbereidend (inclusief het ontwikkelen van technische standaarden en richtlijnen die betrekking hebben op alle facetten van het ergoedbeheer); De communicatie, ontsluiting en studie van de ontsluiting van het onroerend erfgoed. Opdracht en verantwoordelijkheden Als senior erfgoedonderzoeker natuurwetenschappen sta je in voor het uitvoeren van gespecialiseerde studies, teneinde vanuit je wetenschappelijke kennis en ervaring wetenschappelijk onderbouwde informatie over het eigen onderzoeksdomein aan te reiken om zowel het beleid te onderbouwen als om bij te dragen tot de realisatie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek door de instelling. De resultaten van dit onderzoek worden beschikbaar gesteld voor wetenschap en publiek. Het gaat specifiek om: Onderzoek van paleo-ecologisch en archeologisch organisch materiaal inzonderheid van plantaardige, dierlijke of menselijke resten. Studie van de vondsten en verwerking tot publicaties, aanvullend thematisch en methodologisch wetenschappelijk onderzoek, eventueel in samenwerking met binnen- of buitenlandse onderzoekers ; organiseren van samenwerking met vorsers buiten de instelling, voor die vondstengroepen waarvan de studie niet op het Instituut zelf kan worden uitgevoerd ; promoten van de samenwerking binnen (en ook buiten) de instelling tussen archeologen en natuurwetenschappers ; ondersteuning naar beleidsvoorbereiding inzake milieu- en natuuraspecten in de monumenten- en landschapszorg. Afhankelijk van de specificiteit van de functie kunnen meerdere van de volgende taken gelden. Je inventariseert systematisch en bouwt een wetenschappelijke documentatie uit, teneinde de beschikbare informatie omtrent onroerend erfgoed maximaal te benutten voor wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en beleidsondersteunende advisering. Je verricht zelf onderzoek aan materiaal opgegraven door het VIOE of door andere onderzoekseenheden in Vlaanderen. Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je volgt vakliteratuur met betrekking tot vondstmeldingen uit binnen- en buitenland. Je stelt syntheses op betreffende de vondsten uit een regio of chronologische periode. Je herbestudeert oudere vondsten, teneinde de wetenschappelijke waarde beter te evalueren. Je volgt de ontwikkelingen in de eigen en de aanverwante vakgebieden, teneinde de wetenschappelijke, methodologische en maatschappelijke vernieuwingen optimaal te integreren in het eigen werk. Je volgt methodologische vakliteratuur op van eigen onderzoeksdisciplines en aanverwante richtingen. Je neemt deel aan congressen, studiedagen.

3 Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je werkt samen en overlegt met andere wetenschappers binnen en buiten het VIOE en wisselt expertise en wetenschappelijk onderbouwde informatie uit over het eigen onderzoeksterrein, teneinde deze optimaal te laten renderen. Je onderhoudt formele en informele contacten met collega s in binnen- of buitenland. Je ijvert voor de integratie van de natuurwetenschappen binnen het archeologisch onderzoek van het VIOE en andere Vlaamse archeologische werkgroepen. Je zet (internationale) multidisciplinaire onderzoeksprojecten op. Je stelt onderzoeksresultaten ten dienste van externe projecten. Je verspreidt en stelt onderzoeksresultaten beschikbaar, teneinde weteschappelijk onderbouwde informatie over het eigen onderzoeksdomein aan te reiken, zowel ter onderbouwing van beleids- en beheersdaden op het werkveld, als ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. Je publiceert wetenschappelijke rapporten in de publicatieorganen van het VIOE. Je publiceert wetenschappelijke rapporten in internationale vaktijdschriften. Je presenteert onderzoeksresultaten op congressen. Je populariseert het onroerend erfgoedonderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, je vertaalt de resultaten ervan naar het publiek toe en je sensibiliseert de bevolking voor het onroerend erfgoed, teneinde van de erfgoedzorg een collectieve zorg te maken. Je geeft spreekbeurten. Je schrijft populariserende stukken in tijdschriften. Je schrijft in populariserende boeken. Je neemt deel in interdisciplinaire projecten. Je ondersteunt wetenschappelijk, technisch, administratief en materieel instellingen, verenigingen en personen, teneinde deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te laten participeren aan de zorg voor en het onderzoek van het onroerend erfgoed. Je verricht dienstverlenend onderzoek voor stadsarcheologische diensten, voor bona fide amateursverenigingen en voor archeologische musea. Competenties Technische competenties Je bezit een brede wetenschappelijke basiskennis, te situeren in één van volgende vakgebieden : archeologie biologie geologie en geografische wetenschappen talenkennis (Engels, Frans, Duits) elementaire kennis van uitrusting (microscoop, computer). Persoonsgebonden competenties Voortdurend verbeteren : Je verbetert voortdurend het eigen functioneren en de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen :

4 Je maakt je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden,...). Je informeert je over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen,...). Je past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk. Je gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden. Je zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. Klantgerichtheid : Je onderkent, met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op : Je gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd. Je onderzoekt gericht (via systematisch onderzoek) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes,...). Je formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Je onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten. Je zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk. Je onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, allochtonen,...). Samenwerken met anderen : Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is : Je bespreekt de opdracht met anderen. Je bakent bevoegdheden en verantwoordelijkheden af. Je komt afspraken na. Je vertoont respect voor andermans werk. Je toont waardering en staat open voor de ideeën van anderen. Je bent soepel in je manier van denken en handelen. Je kan de eigen opdracht relativeren tegenover die van anderen. Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming. Je treedt samen met anderen naar buiten met een groepsresultaat. Betrouwbaarheid : Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg,...). Je komt afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op. Je schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden : Je toont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit. Je zorgt voor een transparante structuur (inrichting) van de entiteit. Je zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld : brengt het onderwerp regelmatig en systematisch ter sprake). Je spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd, enz. Organiseren : Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan en coördineert deze elementen om de doelstellingen te bereiken conform de planning. Je maakt een basisplanning op. Je volgt de basisplanning op. Je schat de tijd voor bepaalde opdrachten correct in. Je verdeelt de taken efficiënt. Je legt prioriteiten in je werk. Je past je planning aan in functie van onverwachte aspecten. Je hebt inzicht in de strategie die moet gevolgd worden.

5 Je gaat pro-actief te werk. Analytisch denken (probleemanalyse) : Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar bijkomende, relevante informatie. Je beheerst je gegevensbestand. Je kan een vraagstelling definiëren. Je stelt aan de basisinformatie de vragen die kunnen beantwoord worden. Je maakt en werkt met hypotheses. Je verdeelt een probleem in facetten. Je zoekt bijkomende informatie op. Synthetisch denken (oordeelvorming) : Je uit je mening en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Je stelt een globale visie op. Je detecteert de samenhang tussen vastgestelde feiten. Je hebt een brede interesse en inzicht in het werkdomein. Je staat open voor andere visies. Je kan je visie aanpassen. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken. Je coördineert het deelonderzoek naar een globaal resultaat toe. Resultaatgerichtheid : Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van doelstellingen. Je evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling. Je neemt actie om bij te sturen wanneer de doelstellingen in het gedrang komen. Je formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag. Nauwgezetheid : Je volbrengt taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen. Je staat kritisch tegenover het eigen geleverde werk. Je bouwt controles in. Je toetst gegevens door anderen aangereikt. Je ordent gegevens logisch en brengt er structuur in. Je hebt zin voor administratie in het beheer van gegevens en dossiers. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid : Je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Je brengt naar het publiek waar het VIOE mee bezig is. Je bouwt zorgvuldig een redenering op. Je deelt zaken bondig mee en beperkt je tot het essentiële. Arbeidsvoorwaarden De Vlaamse overheid heeft heel wat te bieden aan nieuwe personeelsleden, zoals o.a. : een uitdagende functie gratis openbaar vervoer van en naar het werk een gratis hospitalisatieverzekering kinderopvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar tal van opleidings- en vormingsmogelijkheden een glijdende werktijdenregeling met mogelijkheden tot tele(thuis)werk in de hoofdgebouwen de mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden aan een democratische prijs 35 dagen betaalde vakantie + vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar

6 de functioneringstoelage voor uitzonderlijk presterende ambtenaren (variërend van 1 tot 15 % van het brutoloon) de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor alle ambtenaren een maaltijdvergoeding voor dienstopdrachten De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (rang A165) met de bijhorende salarisschaal. Je minimum aanvangssalaris is ,25 EUR (met 6 jaar relevante ervaring - bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen niet inbegrepen. Als je ongehuwd bent, levert je dat maandelijks een nettosalaris van 1.806,64 EUR op. Als je gehuwd bent en je partner werkt, dan kun je rekenen op 1.786,64 EUR. Als je je doctoraat behaald hebt, dan word je aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (rang A166) met de bijbehorende salarisschaal. Je minimum aanvrangssalaris is ,06 EUR (met 6 jaar relevante ervaring brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Als je ongehuwd bent, levert je dat maandelijks een nettoslarais van 2.011,19 EUR op. Als je gehuwd bent en je partner werkt, dan kun je rekenen op 1.991,19 EUR. De loopbaan van een erfgoedonderzoeker natuurwetenschappen kent zowel een opbouw van geldelijke anciënniteit als een functionele ontwikkeling. De opbouw van de geldelijke anciënniteit betekent het overgaan naar een volgende trap binnen dezelfde salarisschaal. De functionele loopbaan houdt in dat men na het opbouwen van de nodige schaalanciënniteit kan overgaan naar een volgende salarisschaal. Info Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij : Wendy COREMANS, personeelscoördinator VIOE Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 b 5, 1210 Brussel Tel. : Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij : Bénédicte ROEBBEN, selectieadviseur Selor Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Tel. : Deelnemingsvoorwaarden De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je moet absoluut in het bezit zijn van één van de diploma s die worden vermeld onder de titel VEREISTE DIPLOMA S. Ieder ander diploma van een hoger of lager studieniveau zal niet in aanmerking worden genomen. Bij je inschrijving moet je ENKEL een kopie van dit diploma opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD. VEREISTE ERVARING op 18 december 2006: Je hebt tenminste zes jaar wetenschappelijke ervaring als natuurwetenschapper aan een universiteit, een andere wetenschappelijke instelling of een archeologische dienst waaruit je vetrouwdheid met natuurwetenschappelijk onderzoek in het domein van archeologie, monumenten en historische landschappen blijkt.

7 VEREISTE DIPLOMA S op 18 december 2006: Je bent in het bezit van één van de volgende diploma s : een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli (bvb. licentiaat, meester, industrieel ingenieur, bio-ingenieur, architect, arts, apotheker, tandarts, dierenarts, handelsingenieur) erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde selectiecommissies ; getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat. Je kan eveneens deelnemen wanneer je : je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma s. Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je : je diploma hebt behaald in een ander land dan België Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Na ontvangst van je diploma raadpleegt SELOR de diensten van de Vlaamse overheid om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist SELOR om je al dan niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking worden genomen. Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is? Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je, om toegelaten te worden tot de selectieprocedure, de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure. Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot de diensten van de Vlaamse overheid op het telefoonnummer je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands Voorafgaand aan de selectie zal je een taalexamen moeten afleggen bij SELOR om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de DIPLOMADIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax : Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax : Selectieprocedure Screening op CV Deze screening zal gebeuren op basis van het standaard CV dat je moet invullen bij je sollicitatie. Enkel de sollicitanten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, zullen weerhouden worden voor het vervolg van de procedure. De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

8 1. Eventuele voorselectie : case Duur : 2 uur Afhankelijk van het aantal sollicitanten kan een voorselectie georganiseerd worden. Tijdens deze voorselectie krijg je een case aangeboden die verband houdt met de functie en die peilt naar je technische en/of persoonsgebonden competenties. De selectiecommissie stelt op basis van de resultaten op deze proef het aantal sollicitanten vast dat tot de eigenlijke selectie wordt toegelaten. 2. Computergestuurd gedeelte en selectie-interview - Computergestuurd gedeelte Duur : ongeveer 1 uur Dit gedeelte heeft tot doel je persoonsgebonden competenties te evalueren, door middel van een computergestuurde persoonlijkheidstest. De gegevens verkregen tijdens dit gedeelte gelden als informatie bij het selectie-interview. Om praktische redenen kan dit gedeelte op hetzelfde moment als de voorselectie plaatsvinden. - Selectie-interview Duur : 45 minuten Het selectie-interview beoogt de evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes en van je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Voorafgaand aan het selectie-interview kunnen de sollicitanten een case krijgen die verband houdt met de functie. Voldoende voorbereidingstijd wordt voorzien. Tijdens het selectie-interview kan er dieper ingegaan worden op de case. Op basis van de resultaten van het selectie-interview zullen de sollicitanten onderverdeeld worden in twee categoriën nl. geschikt niet geschikt Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). In overeenstemming met de reglementaire beschikkingen die de relaties regelen tussen de overheid en de syndicaten, heeft elke representatieve syndicale organisatie het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door SELOR wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten waarvan zij tijdens deze opdracht kennis nemen. Lijst van geschikten Op basis van de resultaten van het selectie-interview zullen de sollicitanten onderverdeeld worden in twee categoriën nl. gesckikt niet geschikt. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geschikten aangelegd die 2 jaar geldig blijft

9 Op de geschikten kan ook een beroep gedaan worden voor andere gelijkaardige functies dan deze waarvoor de selectie plaatsvindt. In dat geval wordt er een afzonderlijke sollicitatieproef georganiseerd die aangepast is aan de functie. De rangschikking die hierbij wordt behaald, wordt in aanmerking genomen bij de aanwerving voor deze andere functie(s). Sollicitanten die niet deelnemen aan of slagen voor deze bijkomende proef, blijven alleszins in de reserve van geschikten opgenomen. Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding : Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte ; een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking ; de burgerlijke en politieke rechten genieten ; de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt benoemd nadat je de proefperiode met succes hebt vervuld. Hoe solliciteren? Je sollicitatie voor deze selectie moet vergezeld zijn van een standaard-cv van SELOR ANV06050 (+ de bijlagen), dat volledig en correct is ingevuld en een kopie van je diploma. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden. Je vindt het in te vullen CV : op de website bij de rubriek van de selectie of je kan het aanvragen via de infolijn van SELOR ( ) of via Solliciteren kan tot 18 december 2006 via : Website : (klik op de knop Solliciteren naast de betreffende selectie, volg de gevraagde procedure en stuur alle vereiste documenten (zie hierboven) op met de vermelding webinschrijving naar Magda Verbeken of naar lager vermeld postadres) Fax : Brief : Selor Gebouw Centre Etoile T.a.v. Magda Verbeken, ANV06050 Bischoffsheimlaan Brussel Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan 15 B-1000 BRUSSEL Infolijn kandidaten Fax +32 (0)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie