ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)"

Transcriptie

1 ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft, als openbare instelling van sociale zekerheid, allerlei taken op het vlak van de organisatie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, de verzekering tegen de arbeidsongeschiktheid en de moederschapverzekering. Het RIZIV is ingedeeld in vier operationele kerndiensten: de Dienst voor geneeskundige verzorging de Dienst voor uitkeringen de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle de Dienst voor administratieve controle. Daarnaast zijn er de Algemene ondersteunende diensten, waaronder de ICT-dienst. Als ICT-Ontwikkelaar -.NETprogrammeur maak je deel uit van de ICT-dienst van het RIZIV, die geleid wordt door de ICT-manager. Binnen deze dienst ressorteer je hiërarchisch onder een teamverantwoordelijke. Naargelang van het project waarvoor je wordt ingezet, rapporteer je ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan verschillende projectleiders. De ICT-dienst is nog steeds in volle groei en ontwikkeling. De dienst wil zo goed mogelijk de voordelen van één centrale, geïntegreerde ICT-dienst voor het hele instituut bentutten, maar beoogt tegelijkertijd ook een optimale synergie tussen enerzijds ICT-(ontwikkel)teams en anderzijds de daarbij betrokken klantorganisatie. Meer informatie over de structuur en de opdrachten van het RIZIV vind je op de volgende website: Opdracht en verantwoordelijkheden Als ICT-Ontwikkelaar -.NETprogrammeur neem je actief deel (binnen en/of buiten de ICT-dienst) aan verschillende projecten of werk je samen met de teams die instaan voor de ontwikkeling van de ICT-systemen. Bepaalde teams richten zich op de ontwikkeling of het onderhoed van de ICT-toepassingen voor een bepaalde dienst van het RIZIV. Deze equipes werken op een meer permanente basis met de lijnverantwoordelijken en/of de users van deze dienst, die hun belangrijkste klanten zijn. Andere teams zijn eerder belast met de ontwikkeling of aanpassing van de ICT-toepassingen voor het RIZIV in de brede zin, of voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ICT-onderdelen. Zij werken op flexibele wijze voor verschillende interne klanten. Als ICT-Ontwikkelaar -.NETprogrammeur hanteer je de standaard ICT-ontwikkelingmethodologieën, tools en procedures die voor het RIZIV vastgelegd worden. Cruciaal hierbij zijn de principekeuzen om een gelaagde OO (object oriented- architectuur) te realiseren met een.net ontwikkelplatform, gebruik makend van een DB2 of SQLserver databas-omgeving. 1

2 Als ICT-Ontwikkelaar -.NETprogrammeur zal je op een flexibele en projectmatige wijze ingezet worden in diverse projecten en opdrachten. De taakverdeling tussen ICT-Ontwikkelaars -.NETprogrammeurs gebeurt in functie van de noden van de dienst en rekening houdend met je ervaring, competenties en interesses. Je zal op flexibele manier ingezet worden in volgende opdrachten: Het ontwikkelen van softwarecomponenten voor nieuwe ICT-applicaties, dit zowel in browser ( thin client ) als windows ( fat client ) omgevingen en eventueel ook in een mobile client omgeving. Het participeren in het onderhoud van bestaande ICT-applicaties en het aanpassen van bestaande softwarecomponenten. (zowel corrigeren van bugs als het realiseren/inbouwen van door de klant gevraagde nieuwe functionaliteiten) Het redigeren en aanpassen van de technische documentatie en/of van de gebruikershandleiding van de ICTapplicaties Het participeren als teamlid in: - Het bespreken van de technische analyses, database conceptenen architectuurconcept voor ICTapplicaties/softwarecomponenten - De periodieke voortgangsbespreking, projectorganisatie en kwaliteitsbewaking binnen/voor de ICTprojecten - Het verzorgen van de coördinatie en samenwerking tussen het eigen projectteam en andere teams van de ICT-dienst. - De organisatie en realisatie zowel intern binnen het ICT-dienst als in samenwerking met de gebruikers testen en validatie van softwarecomponenten. - De gebruikersondersteuning bij in het gebruik nemen van nieuwe softwarereleases. Je kan ook ingezet worden voor andere taken en verantwoordelijkheden, zoals: De ondersteuning van de betrokken analist of projectleider bij: - Het in kaart brengen van de gebruikersbehoeften. - Het realiseren van de functionele analyse. - Het coördineren van de samenwerking en communicatie tussen het projectteam en de organisatie van de klant. Het participeren in interne projecten binnen de ICT-dienst gericht op de verbetering van de interne werkorganisatie, procedures, standaarden, enz. Verder participeer je als ICT-Ontwikkelaar -.NETprogrammeur ook actief in het ontwikkelen van je eigen individuele professionele competenties en in het delen van je kennis en informatie met je collega s. Competenties Technische competenties: Je hebt een degelijke kennis (zowel theoretisch als praktisch) van objectgeoriënteerd programmeren en van een gelaagde softwarearchitectuur. Je hebt bij voorkeur een significante ervaring met softwareontwikkeling in VB.NET of C# en ASP.NET. Je hebt een basiskennis van Visual Studio.Net en van het.netplatform. Je hebt ervaring met relationele databanken, bij voorkeur DB2 en/of SQL-server. Je hebt een degelijke algemene ICT-kennis met basisinzicht in ICT-beveiliging, netwerken, enz. Je hebt goede analytische vaardigheden en je kan gestructureerd denken en communiceren. Je bent in staat je werkzaamheden op degelijke wijze te documenteren en hierover op overzichtelijke wijze te rapporteren. Generieke competenties: Je bent flexibel ingesteld en je hebt oog voor de wensen van je klant. Je combineert teamspirit met autonomie. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt resultaatgericht en neemt de nodige initiatieven om, binnen je expertisedomein, de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 2

3 Je respecteert procedures en hebt een constructieve houding tov. ICT-standaarden en voorgeschreven methodologieën. Je streeft ernaar jezelf continu te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe methodes en kennis in je vakgebied. Opmerking: een goede passieve kennis van het Engels om zelfstandig Engelstalige ICT-documentatie en literatuur te gebruiken is, samen met de kennis van het Frans, een pluspunt. Arbeidsvoorwaarden Je wordt aangeworven in de graad van ICT-deskundige (niveau BI1) met de bijhorende weddenschaal. Minimum aanvangswedde: ,05 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Info Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dhr. Daniël Hermie Attaché (informaticus) RIZIV Tel: 02/ Deelnemingsvoorwaarden De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je dient absoluut in het bezit te zijn van één van de diploma s die worden vermeld onder de titel VEREISTE DIPLOMA S. Wanneer men je dit diploma vraagt, moet je binnen de gestelde termijn ENKEL een kopie van dit diploma opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD. VEREISTE DIPLOMA S op 4/06/2007: één van de volgende diploma s behaald in een afdeling informatica, elektronica of programmering: diploma van het hoger onderwijs uitgereikt door een Belgische Hogeschool : diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, regent) ; diploma van technisch ingenieur. Je kan eveneens deelnemen wanneer je: laatstejaarsstudent bent van het academiejaar voor het behalen van één van de vermelde diploma s. Indien je slaagt voor deze selectie kan je echter pas in dienst treden nadat je het vereiste diploma hebt behaald. je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma s Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je: je diploma hebt behaald in een ander land dan België Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Na ontvangst van je diploma raadpleegt Selor de Vlaamse overheid om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist Selor om je al dan niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking worden genomen. 3

4 Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is? Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je om toegelaten te worden tot de selectieprocedure de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure. Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot de Vlaamse overheid op het telefoonnummer je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands Naargelang het geval is het mogelijk dat je voorafgaand aan de selectie een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de DIPLOMADIENST van Selor infolijn kandidaten: , per of per fax: Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van Selor infolijn kandidaten: , per of per fax: Selectieprocedure Eventuele voorselectie duur: maximum 2 uur Afhankelijk van het aantal kandidaturen, na de verificatie van de deelnemingsvoorwaarden, kan een voorselectie georganiseerd worden. Daarbij worden de algemene competenties geëvalueerd aan de hand van computergestuurde tests. De selectiecommissie stelt op basis van de resultaten het aantal sollicitanten vast dat tot de eigenlijke selectie wordt toegelaten. De punten behaald in deze voorselectie worden in geen geval in aanmerking genomen bij het opmaken van de rangschikking van geslaagden in de eigenlijke selectie. Eigenlijke selectie Interview duur: max. 1 uur Dit gedeelte gaat de overeenstemming van je profiel met de functievereisten na, evenals je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Je zal eveneens op je algemene kennis geëvalueerd worden betreffende het activiteitsdomein, met behulp van enkele open vragen. Om te slagen dienen de kandidaten 12 punten op 20 te behalen. Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). In overeenstemming met de reglementaire beschikkingen die de relaties regelen tussen de overheid en de syndicaten, heeft elke representatieve syndicale organisatie het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten waarvan zij tijdens deze opdracht kennis nemen. 4

5 Lijst van geslaagden De rangschikking van de geslaagden zal opgesteld worden op basis van de resultaten van het mondelinge gedeelte.. Voor de hierbij gemaakte rangschikking zal, bij gelijkheid van punten, de voorrang gegeven worden aan de oudste geslaagde. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd. Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding: Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking de burgerlijke en politieke rechten genieten de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Hoe solliciteren? Solliciteren kan tot 4/06/2007 via: Website (via Vacatures ) Telefoon (hou rijksregisternummer en selectienummer bij de hand) Fax Brief Selor Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan Brussel Preciseer steeds je : Naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het selectienummer (ANG07810). Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. In de periode van 11 tot 14 juni zal je van Selor het formulier bevestigingsformulier van uw kandidatuur ontvangen, dat je samen met een kopie van je diploma volledig en correct ingevuld moet terugzenden om je kandidatuur te bevestigen. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening meer gehouden worden. Indien je in deze periode geen documenten ontvangt, kan je contact opnemen met Ingrid Pieters via 02/ of SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan 15 B-1000 BRUSSEL Infolijn kandidaten Fax +32 (0)