ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,..."

Transcriptie

1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN SOMMIGE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN (VOI) ANV05024 Functiecontext De Vlaamse regering voert de decreten uit en zorgt voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen. Daartoe doet de Vlaamse regering een beroep op de Vlaamse overheidsadministratie. Deze is ondergebracht in één ministerie, namelijk het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De bijna ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn de handen en voeten, de ogen en oren én de grijze cellen van de Vlaamse regering. Ze voeren de regeringsbesluiten uit en werken mee aan de voorbereiding van het beleid. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat momenteel uit zeven departementen. De departementen Onderwijs (OND), Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (EWBL), Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) en Wetenschap, Innovatie en Media (WIM) zorgen voor de dienstverlening aan de bevolking. De departementen Coördinatie (COO) en Algemene Zaken en Financiën (AZF) zorgen voor de praktische ondersteuning en de coördinatie van de vorige vijf departementen. Elk departement is op haar beurt weer onderverdeeld in administraties en afdelingen. Naast het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn er eveneens een aantal Vlaamse openbare instellingen (VOI s) en Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI s) die een aantal gespecialiseerde taken op zich nemen. Vanaf 2006 gaat Beter Bestuurlijk Beleid, een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid nog transparanter en slagvaardiger moet maken, van start. Een van de opvallendste veranderingen van Beter Bestuurlijk Beleid is de nieuwe structuur voor de Vlaamse overheid. Het hele landschap wordt herschikt in 13 homogene beleidsdomeinen met telkens dezelfde interne structuur. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil een moderne, soepel werkende en klantvriendelijke organisatie zijn: geen anoniem en kil loket, maar een aanspreekbare en menselijke administratie, die klantvriendelijkheid en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel draagt. Opdracht en verantwoordelijkheden Als adjunct van de directeur word je in de verschillende departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of in een VOI ingeschakeld voor een brede waaier van functies en opdrachten: van de uitvoering van en de leiding over administratief werk tot conceptueel en coördinerend werk, van studiefuncties en inhoudelijke specialismen tot projectfuncties en inspectieopdrachten. Ongeacht het genre werk, kom je steeds terecht in een omgeving waar je na een inwerkperiode jouw bagage (kennis en ervaring) zal kunnen koppelen aan de inhoudelijke materies. De concrete invulling van de functie is afhankelijk van de entiteit waar je ingeschakeld wordt (bvb. Infrastructuur, Leefmilieu, Personeel, Economie, Cultuur, Onderwijs, Gezondheidszorg, ). Deze selectie heeft tot doel het opbouwen van een reserve van kandidaten voor de functie van adjunct van de directeur binnen de Vlaamse overheid. Word je opgenomen in de reserve, dan kan je gedurende twee jaar solliciteren voor concrete vacatures. Daarna volgt er een specifieke selectieprocedure voor die concrete functie. Specifieke functiebeschrijvingen worden aangeboden aan de sollicitanten die in de lijst van geslaagden (reserve) zijn opgenomen. Voor sommige vacatures zullen nog bijzondere bijkomende vaardigheden gevraagd worden op het vlak van kennis, ervaring, affiniteit met het werkveld,diploma s,

2 Competenties Als adjunct van de directeur beschik je zeker over de volgende competenties : voortdurend verbeteren: je voortdurend verbeteren van de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit, bereidheid tot voortdurend leren en openstaan voor verandering; betrouwbaarheid: je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Je komt afspraken na en je neemt jouw verantwoordelijkheid op; klantgerichtheid: je onderkent, met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op; samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Arbeidsvoorwaarden Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft heel wat te bieden aan nieuwe personeelsleden: je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft; je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT; je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen : zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. In de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) is er tijdens de schoolvakantie een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar en de mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden aan een democratische prijs; je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering; je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1); je minimum aanvangssalaris is ,88 EUR (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Maandelijks levert je dat in het geval je ongehuwd bent een nettosalaris van 1.550,98 EUR. Ben je gehuwd en je partner werkt, dan kan je rekenen op 1.530,98 EUR; je eerste 12 maanden vormen een stageperiode met een individueel vormingsprogramma. Info Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij : Bart GOVAERT, selectiedeskundige Tel. : 02/ Voor meer informatie omtrent de vacatures en de bijkomende selecties kan je terecht bij : Veerle VAN DEN BRANDE, selectieadviseur Tel. : 02/ Loopbaanperspectieven De loopbaan van een adjunct van de directeur kent zowel een functionele als een hiërarchische ontwikkeling. De functionele loopbaan ontwikkelt zich via het verkrijgen van een hogere salarisschaal binnen dezelfde rang of graad. De overgang naar een hogere salarisschaal gebeurt op basis van de anciënniteit die men opbouwt. Daarnaast is er een reeks van vergoedingen en toelagen, zoals : de functioneringstoelage voor uitstekend presterende ambtenaren (variërend van 1 tot 15 % van het brutoloon) ; de toelage voor projectleiders (volgens zwaarte van het project) ; de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor alle ambtenaren ; een maaltijd- en verblijfsvergoeding voor dienstopdrachten.

3 Voor de ambtenaren van niveau A kan de hiërarchische loopbaan ingevuld worden via mandaten, bv. afdelingshoofd, projectleider of opdrachthouder (staffunctie). Deze zijn afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Deelnemingsvoorwaarden De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je dient absoluut in het bezit te zijn van één van de diploma s die worden vermeld onder de titel VEREISTE DIPLOMA S. Ieder ander diploma van een hoger of lager studieniveau zal niet in aanmerking worden genomen. Wanneer men je dit diploma vraagt, moet je binnen de gestelde termijn ENKEL een kopie van dit diploma opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD. VEREISTE DIPLOMA S op 14 JANUARI 2006 een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde selectiecommissies; getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat. Je kan eveneens deelnemen wanneer je : laatstejaarsstudent bent van het academiejaar voor het behalen van één van de vermelde diploma s. Indien je slaagt voor deze selectie kan je echter pas in dienst treden nadat je het vereiste diploma hebt behaald. Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je : je diploma hebt behaald in een ander land dan België Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Na ontvangst van je diploma raadpleegt SELOR het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist SELOR om je al dan niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking worden genomen. Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is? Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je om toegelaten te worden tot de selectieprocedure de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure. Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op het telefoonnummer je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands Voorafgaand aan de selectie zal je een taalexamen moeten afleggen bij SELOR om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de DIPLOMADIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax : Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van SELOR infolijn kandidaten : , per of per fax :

4 Selectieprocedure FASE 1 : Algemene selectie Duur : ongeveer 2 uur Tijdens de algemene selectie wordt aan de hand van computergestuurde en/of schriftelijke tests onder andere gepeild naar de algemene taalbeheersing, het analytisch en synthetisch denken en het logisch redeneervermogen. Als je deze algemene selectie succesvol doorloopt, d.w.z. minstens 60 punten op 100 behaalt, word je opgenomen in een lijst van geslaagden (reserve) en kan je gedurende 2 jaar verder solliciteren voor alle statutaire functies op het niveau van adjunct van de directeur waarvoor je in aanmerking komt. FASE 2 : Bijkomende selectie Tijdens de periode van 2 jaar worden alle vacante functies voor universitairen (adjunct van de directeur algemene kwalificatie) aangeboden aan de sollicitanten die deel uitmaken van deze lijst van geslaagden (reserve). De sollicitanten kunnen dan solliciteren voor de functie(s) van hun keuze. Voor elke functie worden er 1 of meerdere bijkomende selectieproeven (interview, psychologische tests, praktische proef, postbakoefening, ) georganiseerd, waarbij specifiek gepeild wordt naar de competenties die nodig zijn voor het goed uitoefenen van die functie. Sollicitanten die geschikt worden bevonden t.a.v. de concrete vacante functie en die slagen voor de bijkomende selectieproeven voor een functie worden opgenomen in een bijkomende afzonderlijke rangschikking, in volgorde van de door hen op de proeven behaalde punten. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht genomen. De sollicitanten die niet deelnemen aan of niet slagen voor deze proef (proeven) blijven alleszins in de lijst van geslaagden opgenomen en blijven nieuwe vacatures ontvangen. Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding : Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking de burgerlijke en politieke rechten genieten voor de mannelijke sollicitanten : aan de dienstplichtwetten hebben voldaan de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode (één jaar) met succes hebt vervuld. Hoe solliciteren? Solliciteren kan tot 14 JANUARI 2006 via : Website (maak wel eerst een gratis account aan) Telefoon (hou rijksregisternummer en selectienummer bij de hand) Fax Brief SELOR, Afdeling Vlaamse Gemeenschap, Boudewijngebouw, t.a.v. Magda Verbeken, ANV05024, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Preciseer steeds je : Naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het selectienummer (ANV05024). Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

5 In de periode tussen 18 januari 2006 en 28 januari 2006 zal je van SELOR het formulier bevestigingsformulier van uw kandidatuur ontvangen, dat je volledig en correct ingevuld moet terugzenden om je kandidatuur te bevestigen. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening meer gehouden worden. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Afdeling Vlaamse Gemeenschap Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 B-1000 BRUSSEL Infolijn kandidaten Fax +32 (0)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V)

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) ANG07039 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V)

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: CHAUFFEUR 50% TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie