SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)"

Transcriptie

1 SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten heeft als algemene opdracht ervoor te zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. De functie van sociaal inspecteur wordt uitgeoefend in de buitendiensten. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 25 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 10 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in Brussel Hoofdstad). Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied. De sociaal inspecteur maakt deel uit van een team inspecteurs en administratief personeel dewelke geleid wordt door een directiehoofd die zijn hiërarchische meerdere is en van wie hij zijn opdrachten ontvangt. Hij oefent de controle uit in de ondernemingen in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de werkgevers en de werknemers. Hij geeft adviezen en geeft aan de beide partijen informatie omtrent hun rechten en verplichtingen en, in bepaalde geschillen, heeft hij een bemiddelingsopdracht. Hij waakt o.a. over de naleving van bepaalde verplichtingen van de werkgever tegenover de Staat. Ook zal hij, in samenwerking met de sociale en fiscale inspectiediensten, de fiscale fraude moeten bestrijden op een meestal repressieve wijze. De uitoefening van zijn functie brengt de sociaal inspecteur in contact met werkgevers en werknemers, syndicale organisaties, gerechtelijke instanties (voornamelijk arbeidsauditeurs), advocaten en andere inspectiediensten. De dienst De externe directies hebben de volgende taken: toezicht inzake reglementair arbeidsrecht (arbeidsreglementering en arbeidsbetrekkingen, bevordering van de werkgelegenheid) en collectief arbeidsrecht (paritaire comités, fondsen voor bestaanszekerheid, collectieve arbeidsovereenkomsten); informatie en advies inzake reglementair en collectief arbeidsrecht; informatie en advies inzake burgerlijk arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten ) en het niet-verbindend verklaarde collectief arbeidsrecht. Opdracht en verantwoordelijkheden Als sociaal inspecteur ga je informatie verstrekken aan derden, de naleving van een ingewikkelde sociale wetgeving controleren en beheren, inbreuken opsporen op de wetten en de reglementering waarover je het toezicht uitoefent, adviezen opmaken, raadgevingen verstrekken en daar waar nodig regularisaties opleggen en ter kennis van de magistraten brengen.

2 In de praktijk bestaat je taak erin om controles uit te voeren in de ondernemingen en op de werven. Dit houdt in dat je, alleen of in samenwerking met andere collega s of diensten, controletaken vervult die hoofdzakelijk gericht zijn op volgende punten : Bijhouden van sociale documenten, nazicht op de naleving van de DIMONA-aangifte, bescherming van het loon, nachtarbeid, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, feestdagen, arbeidsreglementen. Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten. Strijd tegen de sociale fraude : zwartwerk in het kader van de arrondissementele cellen, mensenhandel in samenwerking met andere inspectiediensten en de federale politie. In geval van inbreuken op de sociale wetgeving heb je het recht om waarschuwingen te geven, een termijn te bepalen om zich in regel te stellen of, indien nodig, proces-verbaal van de inbreuken op te maken. Je functie bestaat er eveneens in een aantal administratieve taken uit te voeren en een aantal ingewikkelde dossiers te beheren, het gaat o.a. over de volgende taken : Onderzoek en analyse van bestaande en nieuwe dossiers ter voorbereiding van de controle. Opsporen van belangrijke fraude en deze opdracht zorgvuldig voorbereiden. Meewerken aan het opsporen van gegevens voor deze dossiers. Administratieve afhandeling van dossiers. Opmaken van onderzoeksverslagen en processen-verbaal. In dit kader moet je beschikken over de nodige kennis over informatica om de gegevens te verwerken. In je functie van raadgever zal je : Zowel schriftelijk als mondeling informatie verstrekken, uitleg verlenen omtrent bepaalde materies : wet op de arbeidsovereenkomsten, kredieturen, betaald educatief verlof, enz.. Je kennis van de wetgeving voortdurend moeten bijschaven en de noodzakelijke informatie kunnen terugvinden. Bijzonderheid: Specifiek aan de functie als sociaal inspecteur zijn de werkuren. Je zal je flexibel moeten omgaan met onregelmatige prestaties (nachten en weekends). In het bezit zijn van een rijbewijs B is een belangrijk voordeel, gezien de grote hoeveelheid verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie. Competenties Technische competenties: Je beschikt over elementaire kennis inzake informatica (word, excel, outlook). Je bent in staat om reglementaire teksten te begrijpen, te verwerken en toe te passen. Je bent in staat om notulen en inspectieverslagen op te stellen. Persoonlijke en relationele competenties Je bent flexibel naar werkuren toe : deze functie vergt onregelmatige prestaties (nachten en weekends). Je beschikt over een goed organisatievermogen. Je bent stressbestendig en assertief. Je bent je bewust van de sociale impact van je opdrachten. Je bent luister- en onderhandelingsbereid. Je kan zelfstandig werken. Je beschikt over een goede teamgeest. Je getuigt van doorzettingsvermogen en bent bestand tegen tegenslagen. Je bent in staat om problemen te analyseren en op te lossen en beslissingen te nemen. Je bent bereid je kennis permanent te ontwikkelen en informatie op te zoeken.

3 Arbeidsvoorwaarden Je wordt aangeworven in de graad van technisch deskundige (niveau BT1) met de bijhorende weddenschaal. Minimum aanvangswedde: 23068,53 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Bovendien kan je aanspraak maken op een vergoeding wegens verblijfskosten, een vergoeding voor bureaukosten en voor telefoonkosten. Je krijgt een laptop, een GSM en een internetverbinding ter beschikking gesteld en al je verplaatsingskosten worden terugbetaald (inclusief een voordelige autoverzekering voor dienstverplaatsing indien je je eigen wagen gebruikt). Binnen het niveau B kan de sociaal inspecteur zijn wedde verhogen door te slagen voor de competentiemetingen. Hij kan overgaan naar niveau 1 na een bevorderingsexamen en aldus sociaal inspecteur directiehoofd worden. Info Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dhr. Ludo Beck Adviseur-generaal FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Tel: 02/ Dhr. Philippe Vanden Broeck Adviseur FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Tel: 02/ Deelnemingsvoorwaarden De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je dient absoluut in het bezit te zijn van één van de diploma s die worden vermeld onder de titel VEREISTE DIPLOMA S. Ieder ander diploma van een hoger of lager studieniveau zal niet in aanmerking worden genomen. Wanneer men je dit diploma vraagt, moet je binnen de gestelde termijn ENKEL een kopie van dit diploma opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD. VEREISTE DIPLOMA S op 11/09/2006: een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan (basisopleiding van één cyclus); kandidaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie of getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School; diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan; diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur; diploma van een afdeling ingedeeld in het economisch hoger of het sociaal hoger of het technisch hoger onderwijs van het korte type en voor sociale promotie. Je kan eveneens deelnemen wanneer je: je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma s

4 Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je: je diploma hebt behaald in een ander land dan België Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Na ontvangst van je diploma raadpleegt SELOR het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om het niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist SELOR om je al dan niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking worden genomen. Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is? Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je om toegelaten te worden tot de selectieprocedure de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure. Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op het telefoonnummer je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands Naargelang het geval is het mogelijk dat je voorafgaand aan de selectie een taalexamen moet afleggen bij SELOR om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de DIPLOMADIENST van SELOR infolijn kandidaten: , per of per fax: Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van SELOR infolijn kandidaten: , per of per fax: Selectieprocedure Voorselectie duur: max. 3 uur Afhankelijk van het aantal valabele sollicitanten, na de screening van de deelnemingsvoorwaarden, kan een voorselectie georganiseerd worden. Deze voorselectie zal bestaan uit een schriftelijke meerkeuzevragenlijst ter evaluatie van de vaardigheden en de kennis vereist voor de functie alsook van de bekwaamheid van de sollicitant om deze toe te passen. Om de vragen te kunnen beantwoorden moet je beschikken over een basiskennis van de twee volgende wetten en hun aanpassingen: Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978) Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (Belgisch Staatsblad van 8 december 1972) De selectiecommissie stelt op basis van de resultaten het aantal sollicitanten vast dat tot de eigenlijke selectie wordt toegelaten. De punten behaald in deze voorselectie worden in geen geval in aanmerking genomen bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie.

5 Computergestuurd en schriftelijk gedeelte duur: ongeveer 2 uur Op basis van een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst worden je professionele vaardigheden en je werkattitude beoordeeld. Je zal ook een biografische vragenlijst moeten invullen. De resultaten van dit gedeelte dienen uitsluitend als informatie bij het mondelinge gedeelte. Deelname aan dit gedeelte is een absolute voorwaarde om aan het mondelinge gedeelte deel te kunnen nemen. Mondeling gedeelte duur: ongeveer 60 minuten inclusief voorbereiding Het mondeling gedeelte, dat zal bestaan uit een interview, beoogt de evaluatie van je professionele competenties met betrekking tot de specifieke functievereisten en van je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Je zal eveneens op je algemene kennis geëvalueerd worden betreffende het activiteitsdomein, met behulp van enkele open vragen. Tijdens je voorbereiding dien je een gevalstudie op te lossen. Tijdens het mondelinge gedeelte zal deze oefening besproken worden. Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen. Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). In overeenstemming met de reglementaire beschikkingen die de relaties regelen tussen de overheid en de syndicaten, heeft elke representatieve syndicale organisatie het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door SELOR wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten waarvan zij tijdens deze opdracht kennis nemen. Lijst van geslaagden Voor de hierbij gemaakte rangschikking zal, bij gelijkheid van punten, de voorrang gegeven worden aan de oudste geslaagde. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd. Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding: Belg zijn een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking de burgerlijke en politieke rechten genieten Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

6 Hoe solliciteren? Solliciteren kan tot 11/09/2006 via : Website (maak wel eerst een gratis account aan) Telefoon (hou rijksregisternummer en selectienummer bij de hand) Fax Brief SELOR Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan 15 B-1000 Brussel Preciseer steeds je : Naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het selectienummer (ANG06017). Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. In de periode van 19/09 tot 22/09/2006 zal je van SELOR het formulier bevestigingsformulier van uw kandidatuur ontvangen, dat je (samen met een kopie van je diploma) volledig en correct ingevuld moet terugzenden om je kandidatuur te bevestigen. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening meer gehouden worden. Indien je in deze periode geen documenten ontvangt, kan je contact opnemen met Nicole Van den houwe 02/ of SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Gebouw Centre Etoile Bischoffsheimlaan 15 B-1000 BRUSSEL Infolijn kandidaten Fax +32 (0)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid... 5 1. De rol van

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie