ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049"

Transcriptie

1 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. De administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn is op haar beurt een onderdeel van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bijzondere jeugdbijstand staat zowel in voor individuele hulpverlening, als voor algemene preventie. De verschillende buitendiensten worden geleid vanuit een regionale structuur. De regio valt samen met de provincie. Elke regio wordt geleid door een regioverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het inhoudelijke en materiële beheer van een aantal teams hulpverlening (comité voor bijzondere jeugdzorg of sociale dienst bij de jeugdrechtbank), een team preventie, een multidisciplinair team en een administratief team. Elk team wordt op zijn beurt geleid door een teamverantwoordelijke. Het multidisciplinair team is samengesteld uit verschillende disciplines (een arts, een psycholoog, een orthopedagoog, een expertconsulent en een ervaringsdeskundige) met bijzondere aandacht voor diagnostische en methodische deskundigheid. De teamverantwoordelijke van het multidisciplinair team rapporteert aan de regioverantwoordelijke die de activiteiten van de verschillende teams die in de regio werkzaam zijn, stuurt en coördineert. Als arts bent u mee verantwoordelijk voor één van de volgende gebieden: regio Oost- en West-Vlaanderen met standplaats te Gent en regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant met standplaats te Antwerpen. Opdracht en verantwoordelijkheden Algemeen : De functie van arts omvat vanuit de eigen inhoudelijke deskundigheid gespecialiseerde adviezen of specifieke diensten leveren die bijdragen tot het goed functioneren van het multidisciplinair team ten einde vanuit dit team een meerwaarde te kunnen toevoegen aan de hulpverlening en/of de bemiddeling vanuit een professionele en interdisciplinaire benadering. Specifiek : Als arts ben je verantwoordelijk voor : het begeleiden, adviseren van en overleggen met consulenten/hulpverleners om hen, op basis van eigen wetenschappelijke deskundigheid, te ondersteunen in de optimale uitoefening van hun taken, in het bijzonder bij caseonderzoek en casemanagement ; het realiseren en verder ontwikkelen van een cultuur van interdisciplinair overleggen en samenwerken met respect voor de eigen disciplinecompetentie van de andere deelnemende disciplines, teneinde de kwaliteit van de totaliteit inzake de bijzondere medisch-psychologische en sociale zorg voor het kind te bewaken ; het deelnemen aan de werkzaamheden in het multidisciplinair team met bijzondere aandacht voor de invalshoek van de geestelijke, psychische en fysieke probleemstelling van het kind, teneinde de focus stelselmatig en groepsgericht te richten op het individueel en familiaal welzijn van het kind en zijn ontwikkelingskansen ; Selectiebureau van de Federale Overheid

2 2 het adviseren van, overleggen met de teamverantwoordelijken en meewerken aan de algemene werking en beleidsstrategieën teneinde de beleidsprincipes binnen de regio concreet in praktijk te brengen ; desgevraagd verzamelen, interpreteren, analyseren van eigen, interne en externe gegevens over de minderjarige teneinde een volledig beeld samen te stellen van de jongere inzake de sociale, familiale en medische toestand van de jongere en een goede diagnose en/of oriëntatie te kunnen bieden ; methodisch informeren, adviseren van en samenwerken met externe diensten teneinde de hulpverlening en preventie te kaderen in een breder maatschappelijk verband en de ontwikkeling en toepassing van geschikte hulpverlenings- en preventiemethodes te bevorderen ; meewerken aan de dagelijkse organisatie van de gezamenlijke werkzaamheden om het functioneren van het multidisciplinair team zo goed mogelijk te doen verlopen ; mondeling en schriftelijk rapporteren omtrent de eigen methodische en inhoudelijke inbreng teneinde bij te dragen tot de algemene evaluatie inzake dossieropvolging en om andere betrokkenen hierover te informeren ; het eigen werk efficiënt organiseren en de eigen deskundigheid op peil houden, ondermeer door bijscholing. Competenties Technische competenties : specifieke vakkennis en vakbekwaamheid methodische kennis en diagnostische competentie kennis van de organisatiestructuur van de bijzondere jeugdbijstand basisinzichten ten aanzien van andere sectoren en disciplines gelinkt aan de eigen discipline vertrouwdheid met methodes van coaching en kennisoverdracht inzicht in wettelijke procedures (medische bescherming, spreekrecht, ). Persoonlijke competenties : organisatietalent : kunnen plannen en prioriteiten vaststellen en afstemmen en strategisch-organisatorisch denken en handelen; sociale en communicatieve vaardigheden : kernproblemen kunnen formuleren en overbrengen met resultaat als gevolg, duidelijke feedback kunnen geven, openstaan voor de standpunten in andermans vakgebied, ; deontologische integriteit : niet met onbevoegden praten over dossiers, vakkennis niet misbruiken, doordrongen zijn van uw vak, opkomen voor wat u beweerd heeft; zin voor teamwork : kunnen omgaan en samenwerken met andere collega s uit andere disciplines, zelfredzaamheid bevorderen, beschikbaar zijn in crisissituaties, rekening houden met emoties en gevoeligheden; emotionele stabiliteit : zich niet laten overweldigen door emoties van anderen of situaties, op tijd grenzen kunnen stellen en u niet laten manipuleren; cognitief vermogen : multi-dimensionele problemen of processen opsplitsen in componenten; assertiviteit en aanpassingsvermogen : eigen visie hebben en hiervoor opkomen, doorzetten in alle omstandigheden; inzet en resultaatgerichtheid : op zoek gaan naar nieuwe initiatieven om de efficiëntie van de regionale teams te verhogen; leerbereidheid : naast het enthousiast volgen van opleidingen ook aan zelfstudie doen, vakliteratuur lezen. Ervaring De sollicitanten dienen minstens 1 jaar relevante professionele of stage-ervaring in de jeugdgezondheidszorg te hebben. Naar de ingeschreven sollicitanten zal een vragenlijst gestuurd worden waarin zal gepeild worden naar hun ervaring. Enkel de sollicitanten wiens ervaring beantwoordt aan de gestelde vereiste, zullen uitgenodigd worden voor de selectieprocedure (de verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld).

3 3 Arbeidsvoorwaarden Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft heel wat te bieden aan nieuwe personeelsleden, zoals o.a. : een boeiende jobinhoud ; gratis openbaar vervoer van en naar het werk ; een gratis hospitalisatieverzekering ; kinderopvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar ; tal van opleidings- en vormingsmogelijkheden ; een glijdende werktijdregeling met mogelijkheden tot (tele)thuiswerk ; 35 dagen betaald verlof + verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar ; in de hoofdgebouwen mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden voor een democratische kostprijs. Je wordt aangeworven in de graad van arts (rang A1) met de bijhorende weddenschaal (A121). Minimum aanvangswedde : ,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen niet inbegrepen. Maandelijks levert dat in het geval van iemand die ongehuwd is, een nettosalaris van 1.608,66 EUR. Voor iemand die gehuwd is en de echtgeno(o)t(e) werkt ook, bedraagt het maandelijks nettosalaris 1.583,66 EUR. De loopbaan van een arts kent zowel een functionele als een hiërarchische ontwikkeling. De functionele loopbaan ontwikkelt zich via het verkrijgen van een hogere salarisschaal binnen dezelfde rang of graad. De overgang naar een hogere salarisschaal gebeurt op basis van de anciënniteit die men opbouwt. Daarnaast is er een reeks van vergoedingen en toelagen, zoals: de functioneringstoelage voor uitstekend presterende ambtenaren (variërend van 1 tot 15 % van het brutoloon, met een minimum van 867,63 EUR aan 100 %) ; de projectleiderstoelage voor projectleiders (in functie van de zwaarte van het project) ; de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor alle ambtenaren. Voor de ambtenaren van niveau A wordt de hiërarchische loopbaan ingevuld via stelsels van mandaten, bv. tot afdelingshoofd, projectleider of opdrachthouder (staffunctie). Deze zijn afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Info Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan je terecht bij: Paul De Caluwé, Tel: 02/ Deelnemingsvoorwaarden VEREISTE DIPLOMA( S) op 2 november 2002: diploma van arts of van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en bovendien erkend zijn door de Minister die de Volksgezondheid tot zijn bevoegdheid heeft. Je kan eveneens deelnemen wanneer je: je diploma in het buitenland behaalde, op voorwaarde dat het krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig wordt verklaard met één van de hierboven vermelde diploma s of erkend werd overeenkomstig de bij de KB s van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure. In deze procedure worden de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma s in aanmerking genomen. je diploma behaalde in het Frans of het Duits (dus uitgereikt overeenkomstig de decreten van de Franse en Duitstalige Gemeenschap); in dat geval moet je wel eerst je kennis van het Nederlands bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt taalbrevet. De diplomavereiste is een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.

4 4 Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact op met de SELOR-Infolijn Tel: 02/ , Fax: 02/ of eventueel per Selectieprocedure Voorselectie De voorselectie bestaat uit een biografische vragenlijst die je dient in te vullen, zodat aan de hand van vooraf bepaalde criteria, de gevraagde professionele ervaring kan worden getoetst. Deze vragenlijst zal u thuis toegestuurd worden. De jury stelt op basis van het resultaat het aantal sollicitanten vast dat tot de eigenlijke selectie wordt toegelaten. De punten behaald in de voorselectie worden in geen geval in aanmerking genomen bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie. Selectie Computergestuurd en mondeling gedeelte Computergestuurd psychotechnisch gedeelte Duur: ongeveer 1,5 uur Op basis van een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst worden je professionele vaardigheden en je werkattitude beoordeeld. Deze resultaten dienen als informatie bij het mondelinge gedeelte. De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de jury. Mondeling gedeelte Duur : maximum 30 min Interview met de selectiecommissie, waarbij de overeenstemming van je profiel met de functievereisten nagegaan wordt, evenals je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Om te slagen, moet je ten minste 24 punten op 40 behalen Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dat wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Lijst van geslaagden Voor de hierbij gemaakte rangschikking zal, bij gelijkheid van punten, de voorrang gegeven worden aan de oudste geslaagde. Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Aanstellingsvoorwaarden Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om benoemd te worden op de datum van indiensttreding: Belg of burger van een lidstaat van de Europese Unie zijn een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking de burgerlijke en politieke rechten genieten voor de mannelijke sollicitanten: aan de dienstplichtwetten hebben voldaan de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

5 5 Hoe solliciteren? Solliciteren kan tot 2 november Je reageert per brief, telefoon (enkel op het nummer 070/ hou rijksregisternr. en referentienr. bij de hand!) of fax (02/ ). Je kan ook rechtstreeks solliciteren op onze website: of via Om geldig te solliciteren vermeld je je naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, je hoogst behaalde diploma en het referentienummer (ANV02048) van de selectieprocedure. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden. Selectiebureau van de Federale Overheid Afdeling Vlaamse Gemeenschap Boudewijngebouw Boudewijnlaan Brussel Selor-infolijn (02) fax. (02)

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT I. FUNCTIEPROFIEL A. PLAATS, OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID IN DE ORGANISATIE De directeur staat binnen het Algemeen

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker.

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker. 1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 ) voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v) Jobinhoud Profiel Werkgever

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST b SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financien adnzinistlatit- Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol nr. 97.259 I C.l E O PROTOCOL

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving Ben je op zoek naar een leidinggevende uitdaging in het basisonderwijs? Heb je talent om medewerkers en leerlingen te motiveren en te inspireren? Heb je zin om, samen met een heel team en in overleg met

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie