Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslân. Frvslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslân. Frvslân"

Transcriptie

1 Ocwwo hi viev V D Â Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslân CDA ChristenUnie Statenfractie Fys!ôn Steatefraksjc Fy1ôn Frvslân Yn te foijen troch de griffier Amendemint nr. / Paraaf Wurklistpunt A d/1 AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 6 novimber 2013 Wurklistpunt 01 Bb Ferfier yn it lanlik gebiet d12 Taljochting op it amendemint: Yn de kommisjegearkomste LLW fan 30 oktober 2013 hat deputearre Kramer tasein dat it kolleezje fan DS komme sil mei in nij yntegraal itstel oer: - It belied en de ûfieringsmaatregeis oangeande it ferfier yn it lanlik gebiet; - De ynset fan de 15 miljoen fan it PvdA-amendimint fan febrewaris 2010; - De ynset fan de oan BDU-jild dat oer is fan de konsesje Noard en Stdwest Fryslân en Skiermûntseach. De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint foar Oerwagings Skrasse ût oerwagingen by it beslut: Alles Taheakje oan de oerwagingen by it beslut: De ûntjouwing dy t yn de Ynlieding neamd wurdt, liedt derta dat de steaten der no foar kieze de measte punten ût it foarlizzende ûtstel net te behanneljen. Om t it de foarkar hat dat de maatregels ûnder 2a en 2c fan it konseptbeskit tagelyk yngean as de nije tsjinstregeling foar bus en trein (yngeand desimber 2013), jilde foar dy besliten itsûnderingen. Beslut Skrasse it tekst besiut: De uit de aanbesteding resterende middelen als volgt in te zetten: la) Nadere verkenning van de uitkomst uit de Dorpenmonitor dat een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het openbaar vervoer in het landelijk gebied ,- incidenteel. 2a) Verlagen Opstappertarief; extra exploitatiebijdrage ,- jaarlijks tot einde concessie 2c) Nieuwe opzet van het Opstappersysteem uitwerken en mogelijk invoeren, starten met pilot in NO-Fryslân. Door groter gebruik stijgt de exploitatiebijdrage in pilotgebied in 2014 met Indien pilot structureel wordt ingevoerd in heel Fryslân wordt de exploitatiebijdrage voor de Opstapper ,- structureel hoger. 2e) Onderzoeken van het draagvlak om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van

2 vervoersvisies op het gemeentelijke vervoer en als dat draagvlak blijkt geld hiervoor beschikbaar te stellen. ( ,- structureel) 3a) De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten vanaf jaar extra doorzetten ,- per jaar x 3 = ,- incidenteel. 3b)Voor de experimenten vervoer in het landelijk gebied voor de langere termijn ook exploitatiemiddelen beschikbaar stellen, ,- structureel 3e) Extra (personele) inzet om de projecten met kennis te ondersteunen ,-. (structureel) De nummering verwijst naar de tabel in de bijlage om de discussie over de voorstellen te vergemakkelijken hebben ze in de tekst, tabel en beslispunten hetzelfde nummer. Skraste tekst ferfange troch: De uit de aanbesteding resterende middelen,dan wel uit andere bronnen beschikbare middelen in te zetten voor: 2a) Verlagen Opstappertarief; extra exploitatiebijdrage ,- jaarlijks tot einde concessie 2c) Nieuwe opzet van het Opstappersysteem uitwerken en mogelijk invoeren, starten met pilot in NO-Fryslân. Door groter gebruik stijgt de exploitatiebijdrage in pilotgebied in 2014 met Indien pilot structureel wordt ingevoerd in heel Fryslân wordt de exploitatiebijdrage voor de Opstapper ,- structureel hoger. Taheakje oan beslut: Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekening) PvdA, Jouke van der Zee CDA, Teus Dorrepaal FNP, Auke Bijlsma Christenunie, Anja H

3 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde OCkVWD- Paraaf motie nr. / D66, Klaas Hettinga ChristenUnie, Anja Haga Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) en gaan over tot de orde van de dag. het openbaar vervoer. wat de grens is tussen de provinciale taak en de gemeentelijke taak met betrekking tot platteland; - In Fryslân een groot aantal buslijnen zijn ter bevordering van de bereikbaarheid van het - bussen - daarmee - er - gemeenten zijn gaan rijden; - in de integrale notitie openbaar vervoer in het landelijk gebied duidelijk aan te geven verzoeken het college van Gedeputeerde Staten gezien niet meer vallen onder Openbaar Vervoer ; lokaal veel goede initiatieven zijn die voorzien in een vervoersbehoefte maar strikt op een aantal van deze lijnen in de afgelopen decennia steeds minder frequent de ontsluiting van het platteland door het openbaar vervoer onder druk staat; in staat zijn combinaties in vervoer te maken. Constaterende dat De Staten, in vergadering bijeen op 6 november B Openbaar Vervoer in landelijk gebied Statenvergadering 6 november 2013 Frysiân ChristenLinie In te vullen door de griffier

4

5 1 Fryslân In te vullen door de griffier Öo31v 1ev ettyac)cvl ]D5 motie nr. paraaf z,6 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013, gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat:... Er in Fryslân talrijke plaatselijke, regionale, particuliere en/of gemeentelijke initiatieven en voorzieningen zijn ten aanzien van (openbaar) vervoer van mensen, Er in 2012 een motie is aangenomen over een te ontwikkelen Portal DV. Onder regie van GS Fryslân, er een integrale notitie ontwikkeld wordt over DV in landelijk gebied, overwegende dat:... Vanuit en door de mienskip, verschillende initiatieven in Fryslân aanwezig zijn voor openbaar vervoer, Initiatieven vanonder op, veelal breed worden gedragen, Er meerdere typen van (openbaar) vervoer in Fryslân zijn, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;.... In de integrale notitie DV landelijk gebied, nadrukkelijk aan te geven dat het een der hoofddoelen is om dat regionaal-/plaatselijk (openbaar) vervoer van mensen in beeld te brengen, plus aan te geven op welke wijze dit vervoer wel/niet aansluit bij het DV van de Provincie, Alsmede aan te geven op welke wijze men van dat regionale-/plaatselijke vervoer gebruik kan maken, Het in ontwikkeling zijnde Provinciale 0V-loket mede in te zetten om de resultaten van ad a) en ad b) te presenteren, De Staten voor 1 juni2014 deze notitie te doen toekomen en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) CDA - Teus Dorrepaal (fractie / naam / handtekenidg)

6

7 PDÂ Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslân Amendemint nr. ûct C) fr Paraaf Wurklistpunt 7- AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 6 novimber 2013 Wurklistpunt 03B Taljochting op it amendemint: Om t de koarting fanit it Ryk op Omrop Fryslân pas yn 2016 yn giet, ferfalt der twa kear ,-, dy t earder reservearre wie bar kompinsaasje fan de Ryksbesûnigings op Omrop Fryslân. No t dit foar 2014 en 2015 net mear nedich is, wolle wy troch dit amendemint foar in part de frijfallen middels een bysûndere bestemming jaan, dy t past by de oarspronkelijke bestemming en oanskit by de beneaming fan Ljouwert Kuiturele Haadstêd De vntsiinner(s) stelt/steile it folcjiende amendemint foar Oerwagings Skrasse ût oerwagingen by it besiut: Taheakje oan de oerwagingen by it beslut: Beslut Skrasse it tekst beslut: Skraste tekst fertange troch: Taheakje oan besiut: Yn 2014 en yn 2015 wurdtjieriiks ,- beskikber steid oan Omrop Frysiân om produksjes te fersoargjen dy t keppele binne oan grutte evenementen dy t organisearre wurde yn oanrin nei Ljouwert Kuiturele Haadstêd 2018 en dit bedrach sichtber te hâiden yn de begrutting. Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekening PvdA, Hetty Janssen FNP, Sybren Posthumus

8

9 . P Â Statenfractie V D Steatefraksje Fryslân Fryslân In te vullen door de griffier Amendement nr. Paraaf 0 q. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 6 november B Toelichting op het amendement: De begrotingswijzigingen behorende bij besluitpunt 9 en besluitpunt 25 in het voorgelegde besluit niet worden vastgesteld. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst besluit: Geschrapte tekst vervangen door: Toevoegen aan besluit: Besluitpunt 26: de bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. Indiener(s) (fractie / naam / handte ening) PvdA, Hetty Janssen

10

11 In te vullen door de griffier Amendement Paraaf FRYSLAN Sv O AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 Toelichting op het amendement: overwegende dat Het onderhoud van de wegen op sommige punten tegen en soms onder de kritische ondergrens van de afgesproken norm zit; Dit ook gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid van de wegen; Deze punten zo snel mogelijk dienen te worden aangepakt; Dit het onderhoud van wegen betreft en dit niet ten laste moet gaan van investerincen in andere verkeersknelpunten of investeringen in zogenaamde quick win-projecten ; Nu extra investeren in het onderhoud van wegen extra meerkosten in de toekomst zal besparen; Nu investeren in onderhoud wegen tevens een positief werkgelegenheidseffect zal hebben waar ook met name MKB-bedrijven bij betrokken kunnen worden. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst besluit: Geschrapte tekst vervangen door: Toevoegen aan besluit: Vanaf miljoen structureel extra beschikbaar te stellen voor onderhoud van wegen om de afgesproken norm en de verkeersveiligheid op orde te houden. t-hlen /

12

13 . AMENDEMENT, In te vullen door de griffier Amendement Paraaf.?I ex artikel 27 Reglement van Orde Zorgeconomie als speerpunt Statenvergadering P5 6 november B Begroting 2014 Toelichting op het amendement:. dat in de investeringsagenda en het uitvoeringsprogramma WFF tegenstrijdige beweringen worden gedaan over de status en positionering van de zorgeconomie;. de zorgeconomie en de zorgsector stuwende domeinen zijn voor de Friese economie;. Friesland is aangewezen als broedplaats voor het ontwikkelen van een nieuwe beroepen- en opleidingenstructuur die gericht op de toekomstige zorgvraag; in de Friese zorgsector sprake is van diverse initiatieven op het gebied van o.a. zorginnovatie, opleiding, technologie en onderzoek, die de Friese zorgeconomie een kennisbasis verschaffen die kan worden gevaloriseerd; De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan besluit als besluitpunt: De zorgeconomie in het kader van WFF te beschouwen als een speerpuntsector waar met structuurversterkende maatregelen en een clusteraanpak prioriteit aan wordt gegeven. Indiener(s) Retze van der Honing

14

15 Wurklistpunt 75ft Paraat nr. Amendemint Courant en Omrop Fryslân, wurde frege in mienskiplike redaksje te foarmjen toar in beskikber steld wurdt fan euro it jier. 2. Dit mei in redaksjestatût, sadat de selsstannigens fan de redaksje garandearre is; diskusjepgrmm oer Frysle politike en maatskiplike ûntwikkelingen; troch dizze media te,fersoargjen, oansprekkend ûnderzyks-, nijs- en Taheakje oan beskit: De yntsjinner(s) stelt/steile it folgjende amendemint foar gebrûken (taal & kultuer), mar ek ôfhinklik is fan de oanwêzigens fan selsstannige, oanwêzigens en ûntwikkelingsmooglikheden fan ûnderskiedende gewoanten en Dat it yn stân hâlden tan in regionale kulturele identiteit bepaald wurdt troch de Taljochting op it amendemint: Wurklistpunt 3B Begrutting 2014 en Wurkje foar Fryslân Steategearkomste 6 novimber 2013 AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde GRIENLINKS Yn te foljen troch de griffier yn en op de regio rjochte ynstituten, lykas in frije parse. 1. De regionale parse, besteande ût (op syn minst): it Friesch Dagblad, de Leeuwarder 3. Hjirfoar foar in tiidrek fan trije jier, yn it ramt fan Wurkje foar Fryslân in bedrach

16

17 In te vullen door de griffier Amendement nr. Paraaf oi GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Mandaat GS Statenvergadering PS 6 november B Begroting 2014 Overwegende dat het vaststellen van doelen en voorwaarden met betrekking tot het aanwenden van 300 miljoen euro ter versterking van de Friese economie bij uitstek tot stand dient te komen door politieke besluitvorming; en dat het door het college gevraagde mandaat de rol en bevoegdheden van Provinciale Staten onaanvaardbaar uitholt en verhindert dat de Friese volksvertegenwoordiging ter zake besluiten neemt. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Besluit Schrappen uit tekst besluit: Besluitpunt 14: In te stemmen met de werkwijze om het afwegingskader niet te hanteren voor individuele beoordeling van ideeën, maar te gebruiken voor de opbouw van instrumenten. En Besluitpunt 20: Gedeputeerde Staten te mandateren om steeds per maatregel instrumenten vorm te geven en uit te voeren en bedragen te verplaatsen naar het ontvangende begrotingsprogramma, met uitzondering van: Instrumenten die tot gevolg hebben dat middelen in het beheer van derden worden gesteld (fondsen) ii. Instrumenten met een omvang groter dan 5 miljoen euro. De nummering van de besluitpunten aan te passen en een nieuw besluitpunt toe te voegen: Besluitpunt 19: Gedeputeerde Staten de nog te ontwikkelen financieringsinstrumenten in het kader van WFF uit te werken naar te bereiken effecten, activiteiten, inzet financiële middelen, mandaat en de wijze waarop gerapporteerd wordt en dit zodanig te doen dat recht word gedaan aan de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten. Indiener(s) Retze van der Honing

18

19 In te vullen door de griffier GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Zorgeconomie 8 miljoen Statenvergadering PS 6 november 2013 S Amendement nr. Paraaf 2 % ê 3B Begroting Bi gewijzigd programma 11 Toelichting op het amendement: De zorgeconomie en de zorgsector zijn stuwende domeinen voor de Friese economie en de zorgsector is leverancier van hoogwaardige werkgelegenheid in Fryslân. Betaalbare en bereikbare zorg is van doorslaggevende betekenis voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de Fryske Mienskip. De Friese zorg staat aan de vooravond van een zeer ingrijpende stelselwijziging en er zijn diverse organisatorische, technische en inhoudelijke innovaties noodzakelijk. Fryslân is aangewezen als landelijke proeftuin voor zorgvernieuwing en het ontwikkelen van een nieuwe beroepenstructuur, die is afgestemd op de toekomstige zorgbehoefte in Fryslân. WEE speelt onvoldoende op deze ontwikkelingen in en de Friese zorg in het kader van WEE veel te weinig aandacht en middelen krijgt toebedeeld De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Besluit In de tekst van het gewijzigde programma 11 onder het kopje Speerpuntsectoren en dan het speerpunt Zorgeconomie een tweede bolletje op nemen met de tekst: De Eriese zorg staat aan de vooravond van een zeer ingrijpende stelselwijziging en er zijn diverse organisatorische, technische en inhoudelijke innovaties noodzakelijk. Daarnaast is Fryslân aangewezen als landelijke proeftuin voor zorgvernieuwing en het ontwikkelen van een nieuwe beroepenstructuur, die is afgestemd op de toekomstige zorgbehoefte in Eryslân. De provincie schrijft een programma Zorgeconomie gericht op de ondersteuning van deze transitie in de zorg. zoz

20 En besluit: Besluitpunt 25 te schrappen en te wijzigen in: In het kader van WEE 8 miljoen euro te oormerken voor de transitie en innovatie van de Eriese zorg en de wijziging van programma 11 van de begroting met de volgende wijzigingen vast te stellen*: Stimuleren internationaal ondernemen (ipv ) Verbetering vestigingsklimaat (ipv ) Zorgeconomie (ipv ) Budget fin. Incidentele projecten (ipv ) Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (ipv ) Indiener(s) Retze van der Honing GrienLinks *Getallen zijn overgenomen van de tabel op pagina-3 van de begrotingswijziging behorende bij het herziene programma 1, punt 3Bi op de agenda van de Staten op 6november2013

21 In te vullen door de griffier Amendement n r. Paraaf ûi, AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) Toelichting op het amendement: Het Wurkje foar Fryslan budget is bedoeld om te helpen bij de financiering van concrete projecten. PS heeft daarbij geen zicht op welke projecten feitelijk zullen worden gefinancierd. Het college vraagt om een mandaat om zelf tot 5 miljoen te kunnen gaan financieren in projecten zonder PS te hoeven raadplegen. Het is aan PS om de kaders te controleren niet om GS op de vingers te kijken. Vijf miljoen is echter wel een erg groot bedrag. De ondercietekende(n) stelt/stellen het volciende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst besluit: Bij nr 11 te schrappen: ii. Instrumenten met een omvang groter dan 5 miljoen. Geschrapte tekst vervangen door: ii. Instrumenten met een omvang groter dan 3.5 miljoen. Toevoegen aan besluit:

22 Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) D66, Klaas HettingJ t

23 In te vullen door de griffier Amendement nr. FRYSLAN RS i Paraaf /6 o. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 Toelichting op het amendement: constaterende dat. De provincie Fryslân voor wat betreft de opcenten motorrijtuigenbelasting hoger zit dan het landelijke gemiddelde;. Provinciale Staten zich eerder hebben uitgesproken dat de opcenten van de provincie Fryslân niet hoger mogen zijn dan het landelijk gemiddelde (o.a. in een amendement van PvdA, CDA, FNP en VVD van 10 juni 2009). overwegende dat. De kosten voor vervoer beperkt moeten blijven, zeker ook voor de auto in een provincie als Fryslân waar veel mensen van de auto afhankelijk zijn als vervoermiddel;. Het in de huidige economische tijden goed is om de lokale/regionale lasten zo laag mogelijk te houden. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst besluit: 2. met ingang van 1januari 2014 het aantal van 86,6 punten opcenten motorrijtuigenbelasting te wijzigen in 90,3 punten in verband met in-flatiecorrectie en dekking Centrale As en de verordening heffing opcenten op de mo torrijtuigenbelasting, vastgesteld bij besluit van 20 april 2011, conform te wijzigen; Geschrapte tekst vervangen door: 2. met ingang van 1januari 2014 het aantal van 86,6 punten opcenten motorrijtuigenbelasting gelijk te houden; Toevoegen aanbslu

24

25 . P Â Statenfractie V D Steatefraksje Fryslân Fryslân Yn te foljen troch de griffier moasje nû. / paraaf wurklistpunt MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde Steategearkomste 6 novimber 2013 Wurklistpunt 03B De Steaten, yn gearkomste byelkoar op 6 novimber 2013 heard hawwende de rieplachting; konstatearjende dat - It Ryk besletten hat om de koarting op de bydrage oan Omrop Fryslân foar 2014 en 2015 noch net troch te fieren; - Dêrom finansjele romte ûntstiet yn de begrutting fan programma 8; oerwaagjende dat - In regionaal mediabedriuw in belangryke bydrage leverje kin oan de gearwurking tusken de regionale omrop, de lokale omroppen en NDC Mediagroep; - Dit mediabedriuw in bydrage leverje kin oan it gebrûk fan de Fryske taal. sprekke as harren miening ût - dat fierder ûndersyk titwize moat oft de oprjochting fan in regionaal mediabedriuw yn Fryslân nuttig en mooglik is. en fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten - Sa n undersyk te fieren en de iitkomsten derfan oan PS foar te lizzen by de earste Berap By in posityf resultaat by dizze Berap mei in begruttingswiziging te kommen dy t oprjochting fan sa n mediabedriuw mooglik makket yn de foarm fan it frijmeitsjen fan in budzjet fan maksimaal ,- yn 2014 en tt en geane oer ta de oarder fan de dei Yntsj i nne r(s) (fraksje / namme / hantekening PvdA, Hetty FNP, Sybren Posthumus Janssen

26

27 Fryslân In te vullen door de griffier motie nr. De2 e-- fl C) fry V1efr P5 paraat cj13 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013, gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat de Friese jeugd hafabra orkesten hebben moeten stoppen; daarmee een gedeelte van de culturele basisinfrastructuur verdwijnt; overwegende dat de provincie de culturele basisintrastructuur - ook voor hafabra - wil behouden en verder uitbouwen; er in de mienskip breed draagvlak is voor de hafabra jeugdorkesten; dit binnen de rode draad van Kulturele Haadstêd 2018 inpasbaar is; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om uiterlijk in januari 2014 met de betreffende jeugdorkesten, SAMO en Keunstwurk te komen tot een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing, waarbij met name de muziekbeleving, saamhorigheid, laagdrempeligheid en expertise als uitgangspunt behouden blijven; Provinciale Staten over de uitkomsten van dit gesprek te informeren. en gaan over tot de orde van de dag.

28

29 Fryslân In te vullen door de griffier motie nr. - e paraaf,49 k6 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013, gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat voor de zuivelindustrie een Dairy Chain wordt opgezet in Fryslân; er naast de Friese zuivelindustrie in met name Noord-Fryslân een belangrijk gebied is voor akkerbouw, tuinbouw en de pootgoedsector, met bijbehorende verwerkende industrie en internationale handelshuizen; er op dit moment geen onderzoekscentra voor akkerbouw en tuinbouw in Fryslân zijn; overwegende dat een Crop Chain, vergelijkbaar met de Dairy Chain, onderzoek zou kunnen doen naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor de tuinbouw en akkerbouw in Fryslân; een Crop Chain zich eveneens kan richten op gras- en maïsbouw, waardoor er een wisselwerking met de Dairy Chain (lees: van gras tot glas) ontstaat; er bij deze Crop Chain samenwerking kan ontstaan tussen industrie, handel en onderwijs, op het gebied van innovatie en economie; Universiteit Wageningen en Hogeschool van Hall hebben belangstelling voor een mogelijke Crop Chain in Fryslân; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor een Crop Chain in Fryslân; Provinciale Staten hierover te informeren voor de zomer van 2014; en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s)

30 t) 4

31 Fryslân OC1hO In te vullen door de griffier motie nr. 5,, paraaf PVDA Statenfractie Fryslân,3 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat wereldwijd steeds efficiënter moet worden omgegaan met energiebronnen; de markt voor het ontwikkelen en produceren van schone en duurzame energietechnologie wereldwijd met 27% per jaar groeit; deze sector één van de belangrijkste economische sectoren zal worden; het aantal banen in de Friese energiesector op dit moment tegenvalt; overwegende dat Fryslân de komende jaren inzet op energiebesparing en het gebruik van meer duurzame energie, waarvoor o.a. het Frysk Fûns Skjinne Enerzjy is opgezet; Fryslân tegelijkertijd de Friese economie wil stimuleren door in kansrijke Friese sectoren te investeren, zoals agrofood, watertechnologie en recreatie en toerisme; de markt voor het ontwikkelen en produceren van schone duurzame energietechnologie eveneens een kansrijke sector is, waarmee de Friese maakindustie en economie kan worden gestimuleerd; in Zweden de investering in zogeheten GreenTech met name op het MKB veel positieve effecten heeft; als we als Fryslân niet investeren in deze sector, we als provincie geld zullen moeten steken in technieken en middelen voor duurzame energie uit het buitenland, terwijl deze net zo goed in Fryslân hadden kunnen worden ontwikkeld en gemaakt. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken welke mogelijkheden en kansen er zijn voor GrienTech in Fryslân, waarbij het ontwikkelen en produceren van schone en duurzame energietechnologie in Fryslân centraal staat; te onderzoeken of en, zo ja, welke plek Grientech kan krijgen in de provinciale economische visie;

32 Provinciale Staten voor de zomer van 2014 hierover te informeren. en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s) CDA, Johan Tjalsma PvdA, Jornt Ozenga

33 In te vullen door de griffier motie nr. 5 FRYSLAN paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat Op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland het distributiecentrum LidI is gevestigd en een 3-tal nieuwe zuivelbedrijven worden gebouwd, bedrijven met oog voor duurzaamheid. Klaverblad Noord Oost een locatie is voor onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een energielandschap. Geothermie een van de meer rendabele opties is voor duurzame energie. Geothermie op veel plaatsen in Nederland al concurrerend of bijna concurrerend is met aardgas. Voor de haalbaarheid van toepassing van geothermie eerst een onderzoek moet worden uitgevoerd, zoals naar de diepte, capaciteit, etc.. verzoekt het college te onderzoeken of er draagvlak voor toepassing van geothermie is bij bovenbedoelde of andere bedrijven. of er een positieve business case met de toepassing van geothermie is. of op grond van de samenwerkingsagenda tussen de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor een onderzoek naar de haalbaarheid van geothermie. En de Staten uiterlijk 1 april 2014 op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) VVD Otto van der (

34

35 In te vullen door de griffier motie nr. FRYSLAN Ifse paraaf ö3 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat Er in 2014 onderzoek wordt gedaan naar de verdere ontwikkeling van de hoofdstructuur van het openbaar vervoer;. De Afsluitdijk grondig gerenoveerd gaat worden om tot een Nieuwe Afsluitdijk te komen;. Een treinverbinding over de Afsluitdijk een extra ontsluiting van het Noorden met de Randstad geeft;. Deze extra ontsluiting tevens kan leiden tot een economische impuls, een betere ontsluiting van het landelijke spoornetwerk, kortere reisduur, ontlasting van het treinknooppunt bij Zwolle en minder oponthoud (overstappen) voor de reiziger. verzoekt het college De mogelijkheden van een treinspoor over de Afsluitdijk mee te nemen in het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de hoofdstructuur van het openbaar vervoer en gaan over tot de orde van de /

36

37 In te vullen door de griffier motie nr. Z. paraaf FRYSLAN MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat Er een extra buffer van 100 miljoen is opgenomen in de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân; overwegende dat Uit deze extra buffer middelen de risico s van (revolverende) fondsen zal worden afgedekt; Risico s ook binnen de fondsen zelf afgedekt kunnen worden; Dit concreet betekent dat de fondsbeheerder het risico afdekt door binnen het fonds een risicobuffer hiervoor aan te houden; Voor het FSFE al 90 miljoen beschikbaar is gesteld en binnen dit bedrag ook de risico s afgedekt kunnen worden; verzoekt het college. De risico s van het Fonds Schone Friese Energie binnen het fonds zelf af te dekken. Indiener(s)

38

39 In te vullen door de griffier FRYSLAN MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 motie nr. paraaf /1.Ç_sr 1i De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadsiaging; overwegende dat De investeringsagenda Wurkje foar Fryslân de komende jaren een impuls moet geven aan de Friese economie; De middelen duurzaam ingezet worden en een structureel effect moeten bewerkstelligen; De investeringsagenda moet leiden tot een werkgelegenheidstoename van tijdelijke arbeidsjaren tlm 2016 en vaste arbeidsjaren tlm 2020; Er voor de totale investeringsagenda uitgegaan wordt van een multiplier van minimaal 2; De middelen gedeeltelijk revolverend worden ingezet; De provincie in 2020 op het nationaal gemiddelde zit van de innovatie-index; Er in 2020 aan 500 bedrijven voor in totaal 100 miljoen aan financiering is verstrekt; Er een toename van het aandeel exporterende bedrijven van 7% in 2012 naar 10% in 2020; De werkloosheid is afgenomen naar 5% in 2020; De positie van de hoge scholen en de aansluiting van MBO op de arbeidsmarkt is verbeterd; Er in de periode restauratie, herbestemming of onderhoud heeft plaatsgevonden aan 100 karakteristieke panden; Er een kwaliteitsverbetering van tenminste 1250 woningen heeft plaatsgevonden; De doorstroming op de woningmarkt is verbeterd en de verhuismobiliteit een groei van 500 personen laat zien ten opzichte van verzoekt het college Bij elk project duidelijk, concreet en meetbaar te monitoren in hoeverre er aan de in de overwegingen genoemde investeringsdoelstellingen van Wurkje foar Fryslân wordt voldaan. Hierover bij de reguliere FP&C stukken aan PS te rapporteren. Daar waar doelen niet direct meetbaar zijn de effecten middels een beschrijving van de beginsituatie (nulmeting) te beschrijven. en gaan over tot de orde van de dag / Indiener(s) /

40

41 Steategearkomste 6 novimber 2013 MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder moasje nû. FNP, Sybren Posthumus Yntsj in ner(s) (fraksje / namme / hântekening) en gean oerta de oarderfan de dei - yn ek - oer - de resultaten foar 1 maaie 2014 te rapportearjen nei P5 fan Fryslân ta te kommen ta minimaal 10 fytsrûtes dy t op de portal komme; nei te gean hoe t fytsrûtes op oare (digitale) plakken better promoate wurde kinne; it belang fan it toerisme en de rekreaasje alle war te dwaan om binnen in heal jier Fersykje it Kolleezje: - de sille der - kontakten - tusken Beleef Fryslân en it Fietsplatform der oant no ta noch net ta laat ferwachting is dat it tal rekreative fytstochten en fvtsfakânsjes fierder tanimme hawwe dat der mear rûtes op de (digitale) kaart kommen binne; op dy webside mar 2 Fryske fytsrûtes steane; portal is mei besikers yn de moanne; ien fan de wichtichste websiden foar de promoasje ftn it fytsen foar toeristen de t fan grut belang is dat de promoasje fan Fryslân foa toeristen goed is; Oerwaagjende dat De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei 6 fan Slachtmoanne 2013, Promoasjefytsrûtes foar rekreaasje en toerisme Stortplaatsen Fryslân Fonds Nazorg Wurklistpunt 03B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting wurklstpunt 0c&n paraaf

42

43 Yn te foljen troch de Griffier moasje nû. Oo o paraaf wurklistpunt MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder Steategearkomste PS 6 novimber 2013 Wurklistpunt 03B Begrutting 2014 Keatssintrum Frjentsjer De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei 6 fan Slachtmoanne 2013, Oerwaagjende dat - It Keatsmuseum yn Frjentsjer it iennichste yn de wrâld is en as sadanich in unique sefling point foar de promoasje fan toerisme yn Fryslân; - Dit eksposysje- en dokumintaasjesintrum lyksa foar de keatssport sels en foar de jeugd in promosjonele funksje hat en him fierder ûntwikkelje kin lykas de Pronkkeamers fan ferskate care sportklups; - Der in soad frijwilligers anneks binne mei dizze foarsjenning, wat past by it algemiene belied fan tis provinsje ten oansjen fan it aktivearjen fan de Mienskip; Konstatearjende dat - It Kolleezje al earder (itsprutsen hat in ienmalich bedrach stekke te wollen yn it (muorre)keatsen yn it bûtenlân fanwege de promoasjonele wearde foar Fryslân op it mêd fan toerisme en sport; - De Provinsje Fryslân it eardere keatsmuseum by de iepening al earder ienmalich stipe hat; - De ynstelling fierder troch de jierren hinne in eigen slutende eksploitaasje hat sûnder strukturele stipe fan de Provinsje; - It businessplan foarsjocht yn in mear tagonklike hûsfesting op de begeane grûn flakby it keatshert fan Fryslân. Dêrtrochkin in (gâns) heger besikerstal rûsd wurde dat ek wer byd rage kin oan in sûne eksploitaasje; - Stipe fan de Provinsje Fryslân fan belang is om care potensjele stipers oer de streek te lûken; - It bestjoer al per 1 jannewaris 2014 ferlet hatfan in nije gaadlike hûsfesting; - It bestjoer neist de ferhuzing ek jild nedich hat fear it op e nu ynrjochtsjen fan in ûtstalling mei de nijste audio-fisuele media; - In businessplan ree leit foar in totaal ynvestearring fan Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten a. Alle war te dwaan om it bestjoer yn steat te stellen de winske nije htsfesting mooglik te meitsjen; b. Har mei t each op t sinjaal nei care be-eage stipers posityf ût te sprekken oer de potinsjes fan dit keatssintrum en it provinsjaal belang foar promoasje, toerisme en de Fryske sport; c. Te ûndersykjen hoe t dit unike nije keatssintrum fear Frjentsjer realisearre wurde kin en dêrfoar maksimaal 1/3 part fan it nedige jild te reservearjen;

44 en gean oer ta de oarder fan de dei FNP, Sybren Posthumus PVV, Otto van der Fk, Jelle Hiemstra

45 0 ev?l n 0 VY 1-i el j170 c DS -v o1iev PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân I,» Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslân ChristenUnie CDA F rys 1 â n Statenfractie Fryslân Steatefraksje Fryslûn In te vullen door de griffier motie nr. paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde 1 Statenvergadering 6 november 2013 Begroting- MOTIE PUBLIC RELATIONS WURKJE FOAR FRYSLAN De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadsiaging; overwegende dat Het programma Wurkje foar Fryslân een investeringsprogramma is wat gefinancierd wordt vanuit het Nuon kapitaal,. Deze middelen nauw verbonden zijn met de Friese Mienskip,. Er daarom draagvlak moet zijn voor de besteding van deze middelen bij de Friese Mienskip,. De uitvoering van programma 11 Wurkje foar Fryslân daarom duidelijk zichtbaar dient te zijn voor de burgers en bedrijven van Fryslân, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Een vorm te ontwikkelen waardoor de projecten van Wurkje foar Fryslân door iedereen ook als zodanig meteen worden herkend,. Van elk project de concrete resultaten als werkgelegenheid, revolverendheid en multipliereffecten goed te communiceren, De succesmomenten van Wurkje foar Fryslân te vieren met betrokkenen en daarbij publiciteit te zoeken. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / h<ai ftkening) PVV Pieter Buisman - PvdA Hetty Jansen CU Anja Haga CDA Johan TjaI FNP Sybren Post[

46

47 In te vullen door de griffier PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân motie nr. paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting-Wurkje foar Fryslân De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat Dat de Friese Wad Visserij en de daarmee samenhangende werkgelegenheid voor de Friese economie van wezenlijk belang is, Dat de Friese Wad visserij graag wil investeren in de modernisering (verduurzaming) van hun viskotters, Dat de Friese Scheepsbouw graag wil participeren in het bouwen van deze moderne viskotters, Dat de Friese Maritieme Academie graag wil participeren via leer-werk trajecten, Dat hierdoor werkgelegenheid en kennis voor Friesland behouden blijft met veel perspectief voor de toekomst, Dat het rapport Een Gegist Bestek goed aansluit op de uitgangspunten van Wurkje foar F ryslâ n, Dat het rapport Een Gegist Bestekeen goede basis vormt om de Friese Visserijsector, Scheepsbouw en Onderwijs een nieuwe impuls te geven, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Om op basis van het rapport Een Gegist Bestek de regierol op te pakken om de bouw van tenminste 10 moderne viskotters in Fryslân mogelijk te maken. Vanuit begrotingsprogramma 11 Wurkje foar Fryslân een 100% revolverend financieringsinstrument in te zetten om voor ongeveer 1/3 in de totale financiering van deze viskotters deel te nemen. Vanuit het MKB financieringsinstrument (3.1.2 Investeringsagenda WFF) 5 mio te reserveren voor dit visserijprojekt. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) PVV Pieter Buisman?..

48

49 In te vullen door de griffier JVOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân motie nr. paraaf / MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting De Staten, in vergadering bijeen op 6 november2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat De provincie druk bezig is met de overgang van Fryslân Marketing naar een nieuwe regiomarketingstructuur per 1 januari 2014 Hiervoor een kwartiermaker al in juni 2013 het definitieve rapport aan 65 heeft verstuurd. Op dit moment de organisatie nog steeds niet operationeel is De verwachting is dat de datum van 1 januari 2014 niet gehaald wordt verzoeken het college van Gedeputeerde Staten. Op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken Er zorg voor te dragen dat per 1 januari 2014 er een professionele, gedegen marketingorganisatie staat en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) PVV Pieteman 1

50

51 In te vullen door de griffier VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslâfl motie nr. paraaf Q3j MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadsiaging; overwegende dat De opbrengsten van de opcenten nu wegvloeien in de algemene dekkingsmiddelen verzoeken het college van Gedeputeerde Staten De opbrengsten van de opcenten MRB te oormerken voor besteding aan automobiliteit in plaats van storten in de algemene middelen Daaruit alle gerelateerde kosten voor provinciale wegen te financieren, zowel aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden e.d. Het niet verbruikte deel van deze middelen te verrekenen in het opcententarief van het daarop volgende jaar. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) PVV Pieter Buis f

52

53 - In te vuen door de griffier RTIJ VOOR DE VRIJHEID motie nr. /5 paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadsiaging; overwegende dat Ontwikkelingssamenwerking geen provinciale taak is, Dat ontwikkelingssamenwerking een taak is die primair bij de landelijke overheid ligt, Dat versnippering van ontwikkelingsgeld niet gewenst is, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit Te stoppen met het project Schoon water voor Mozambique, Dit project op een goede manier over te dragen aan de landelijke overheid. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) PVV- Pieter Buisr? -

54

55 In te vullen door de Qrittier VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân motie nr. paraat at3 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadsiaging; Constaterende dat: activiteiten in en om Natura 2000 gebieden aan zeer strenge regelgeving moeten voldoen; op een eind 2010 geopend meldpunt van VVD-Tweede Kamerlid mw. Helma Lodders meer dan 100 klachten binnenkwamen over Natura 2000, van onder andere gemeentes, ondernemers en agrariërs; Nederland en Fryslân in een economische crisis verkeren, wat zich ondermeer uit in vele faillissementen van werkscheppende ondernemingen; Overwegende dat: de zeer strenge regelgeving voor het ontplooien van activiteiten belemmerend werken voor werkscheppende ondernemers en agrariërs; behalve natuur en milieu ook bedrijvigheid van groot belang is voor de provincie Fryslân; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Roept het College op om: te onderzoeken hoe belemmerende regels kunnen worden aangepast, zonder dat de natuur hieronder te lijden heeft en hierover de PS te informeren; dit mee te nemen in overleggen met andere provincies in bijvoorbeeld lpo-verband; en het ministerie van Economische Zaken hierover te informeren en te vragen de regels hier op aan te passen. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) PVV Pieter Buisman 2

56

57 In te vullen door de griffier motie nr. paraat 9 e, 1yoc, octse o? MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering B De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat Het uitsluitend inzetten op winst ten koste gaat van mensen, milieu en omgeving. overwegende dat Economie gaat over mensen en samenleving Maatschappelijke verantwoord ondernemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt Milieubewust ondernemen toekomstgericht is en energie, grondstoffen en geld bespaart. Verzoeken het College Waar mogelijk in de verschillende subsidieregelingen criteria op te nemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. en gaan over tot de orde van de dag

58

59 Christenlinie Fryslân In te vullen door de griffier motie nr. 7! S Paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 Constaterende dat - De - er - er - deze - met - Fryslân - hierbij - steun - het agrarische sector, voor een groot deel bestaande uit familiebedrijven, een uiterst belangrijke economische sector is in Fryslân; sprake is van vergrijzing van het agrarisch familiebedrijf doordat de jonge generatie aanloopt tegen grote financiële obstakels bij toetreding of overname van het bedrijf; tot 2013 sprake is van een Jonge landbouwersregeling (Jola) waar in Fryslân van 2009 tot 2012 in totaal 204 jonge boeren gebruik van hebben gemaakt; regeling ervoor zorgt dat boeren kunnen innoveren en hun bedrijfsvoering verduurzamen; ingang van 2014 deze regeling dreigt te stoppen omdat in IPO verband tot nu toe geen overeenstemming is over continuering van deze regeling; veel geld investeert in de Friese economie in het programma Wurkje foar Fryslân; voor de agrarische sector ingezet wordt op stimulering van export, innovatie, onderzoek, onderwijs en vergroten van netwerken, maar waarbij het voor individuele agrarische bedrijven niet mogelijk is een beroep te doen op het Nuon-vermogen; aan de agrarische sector ingewikkeld is door regels omtrent Europese staatsteun; wel de moeite waard is te onderzoeken hoe de landbouwbedrijven op een directe wijze kunnen meeprofiteren van de economische impuls die Wurkje foar Fryslân geeft aan de Friese economie. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Friese stimulerings- en/of investeringsregeling voor (jonge) boeren vanuit het fonds Wurkje bar Fryslân; - de resultaten hiervan in het eerste kwartaal van 2014 naar de Staten te sturen. en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Anja Haga t

60

61 ChrîstenUnie Fryslân In te vullen door de griffier motie nr. Paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 Constaterende dat Fryslân tal van prachtige beeldbepalende pleatsen kent: kathedralen van het platteland; een aantal van deze boerderijen een monumentale status heeft, maar het gros niet; en daardoor ook geen aanspraak gemaakt kan worden op financiering uit specifieke fondsen voor monumenten; onderhoud van deze boerderijen kapitaalintensief is terwijl de bedrijfsvoering op het landbouwbedrijf onder druk staat; de middelen voor onderhoud en restauratie meestal niet voorhanden zijn binnen het bedrijf; verrommeling en verval van agrarisch erfgoed op de loer ligt..... Overwegende dat wurkje foar Fryslân een economische stimulans biedt aan de Friese economie; een stimuleringsregeling voor onderhoud aan Fryske boerderijen de economie stimuleert en tegelijk verrommeling van het platteland tegengaat.. verzoeken het college van Gedepüerde Staten het fonds Wurkje foar Fryslân zo in te richten dat ook eigenaren van beeldbepalende boerderijen zonder monumentale status er een beroep op kunnen doen voor onderhoud en restauratie. en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Anja Haga

62

63 ChristenUnie Fryslân GRIENLINKS P!Dk sp$ FRIESE KbERS Statenfractie Fri tiân Steatefraksje Fryslân Qcoivvec- In te vullen door de griffier motienr. paraaf 0-) MOTIE, ex artikel 29 Reqiement van orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 Constaterende dat het Sociaal beleid in 2016 geen zelfstandig beleid meer is; dit integraal onderdeel wordt van andere beleidsvelden; gemeenten en instellingen de verantwoordelijke partijen worden in het lokale welzijnsen zorgdomein. Overwegende dat het in deze begroting nog niet duidelijk is hoe het sociaal domein zal worden opgenomen in de provinciale beleidsvelden (andere hoofdstukken van de begroting). verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de behandeling van de kadernota te laten zien hoe de verschillende taken uit het sociale domein in de provinciale beleidsvelden worden opgenomen. en qaan over tot de orde van de daci Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie SP GrienLinks Friese Koers Anja Haga Jos van der Horst Retze van der Honirn Jelle Hiemstra PvdA /

64

65 ChrîstenUnte F rys 1 â n In te vullen door de griffier motie nr. c? / h +6e paraaf cc(/\ oc o,io MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B U ntwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortpiaatsen Fryslân (ynklusy Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 Constaterende dat een belangrijke ambitie van het programma Wurkje 1 oar Fryslân het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Fryslân is; hierbij de volgende doelstelling wordt aangehouden: de werkloosheid is afgenomen van 10% in 2013 tot 5% in 2020 ; er 5 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor een traineeship van één jaar voor jonge mensen, die recentelijk zijn afgestudeerd aan het mbo, hbo of wo; de arbeidsparticipatie van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt niet expliciet is benoemd in het programma Wurkje foar Fryslân; er geen doelstelling is gekoppeld aan het terugdringen van werkloosheid onder deze groep jongeren, terwijl driekwart van de jonggehandicapten werkloos is; het aantal Wajongers in Fryslân 3000 is; 5,6 % van de 29,5% beroepsbevolking tot 25 jaar in Fryslân een Wajong uitkering heeft (meest recente gegevens Partoer 2011); jongeren mét een handicap, net als jongeren zonder arbeidshandicap, recht hebben op hulp aan het begin van hun loopbaan. Overwegende dat het NUON geld niet alleen bedoeld is voor jongeren zonder handicap; het terugdringen van werkloosheid onder jongeren met een arbeidshandicap extra inspanning vereist; zonder stimuleringsregeling een Wajonger bijna kansloos is op de arbeidsmarkt; er voorkomen moet worden dat jongeren met een arbeidshandicap afhankelijk blijven of worden van een uitkering. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de werkloosheid onder jongeren met een arbeidshandicap terug te dringen en hiervoor een indicator op te nemen in het programma Wurkje foar Fryslân. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie Anja Haga ij

66

67 ChrîstenUnie Fryslân In te vullen door de griffier motie nr. 2. S i paraat oj MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 constaterende dat op 1 juli ji. een gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden; gemeenten met deze nieuwe wet zelf mogen bepalen of en wanneer zij koopzondagen instellen. overwegende dat een gemeente geen autonome gemeenschap is die zich volledig kan afsluiten van externe invloeden; burgers niet alleen winkelen in hun eigen gemeente en marktwerking niet ophoudt bij de gemeentegrens; wanneer de ene gemeente elke zondag de winkeldeuren opent dit omringende gemeenten min of meer dwingt om mee te doen; kleine winkeliers vaak geen personeel kunnen inzetten en zelf in de winkel moeten gaan staan willen ze kunnen concurreren; vele ondernemers er daarom voor zullen kiezen om hun winkeldeur op zondag op slot te houden; kleine winkeliers omzet mislopen en mogelijk uiteindelijk hun winkel moeten sluiten; kleine winkeliers belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en steden; de regionale economie een kerntaak van de provincie is; dat deze kerntaak een regionale regierol impliceert. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zich in te zetten voor het behoud van de kleine winkeliers in Fryslân door de regionale regierol op zich te nemen en een gesprek te organiseren tussen de verschillende gemeenten over regionale spreiding van het aantal koopzondagen. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie Anja Haga

68

69 ChrîstenUnie Fryslân jv LSCL1 zcc In te vullen door de griffier motie nr. 3 Paraaf MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 Constaterende dat - Ondernemers - De - de - er - daarnaast - de in Fryslân straks uit diverse fondsen leningen of subsidies kunnen krijgen (ES EE, Doefonds en fonds Agrofood); opzet van de fondsen complex is en de mogelijkheden van het fonds niet voor iedereen in een oogopslag duidelijk zijn; informatie over de fondsen via een duidelijk kanaal gecommuniceerd moet worden; een fysiek loket wordt ingericht in de Johannes de Doperkerk; ook een digitaal loket nodig is; website van de provincie Fryslân zodanig ingericht moet zijn dat ondernemers die informatie zoeken over de fondsen ook direct op de goede plaats terecht komen. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Op de website van de Provincie Fryslân een duidelijk portal in te richten dat toegang geeft tot heldere en eenduidige informatie over de mogelijkheden van de verschillende fondsen en in provinciale berichtgeving te wijzen op dit portal. en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Anja Haga 1 D66, Klaas Hettinga

70

71 In te vullen door de griffier motie nr. j fr 1 Si paraaf o3 GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde WFF banen Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 en Wurkje foar Fryslân De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013, gehoord hebbende de beraadslaging en dat; de sectoren bouw, techniek en zorg het op dit moment uitermate moeilijk hebben en in de komende jaren de bestaande werkgelegenheid waarschijnlijk niet in stand kunnen houden; deze sectoren op langere termijn juist te kampen krijgen met een tekort aan goed opgeleid personeel; deze sectoren in de nabije toekomst onvoldoende in staat zijn nieuw personeel op te leiden om zo in de toekomstige personeelsbehoefte te kunnen voorzien; op dit moment geschikte en gemotiveerde (jonge) mensen beschikbaar zijn om aan de slag te gaan in een leerwerkbaan en om te worden opgeleid voor toekomstige functies in de techniek, bouw of zorg, maar als gevolg van de economische crisis geen uitzicht hebben op betaald werk; de provincie in het kader van de arbeidsmarktregio Friesland samenwerkt met gemeenten, UWV, werkgevers en onderwijs; er mogelijkheden beschikbaar komen voor het inzetten van uitkeringsgelden voor betaald werk; constaterende dat; gemotiveerde en geschikte (jonge) mensen op dit moment geen betaald werk hebben en dat in Fryslân in de toekomst een tekort dreigt te ontstaan aan voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel; behoefte is aan tijdelijke arbeidsmarktmaatregelen die er voor zorgen dat (snel) iets gedaan kan worden aan terugdringing van (jeugd)werkloosheid en die anticiperen op toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt; de aanweziqheid en beschikbaarheid van qekwalificeerd personeel biidraacit aan

72 een blijvend aantrekkelijk investerings- vestigingsklimaat in Fryslân; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / besluiten dat; 1. in het kader van arbeidsmarktregio Friesland en bovenop de bestaande programma s en afspraken, door de provincie gestreefd wordt naar het creëren van 200 additionele leerwerkbanen in de Friese sectoren bouw, techniek en zorg; 2. deze banen worden aangeduid met WFF-banen en hiervoor in het kader van WFF een bedrag wordt geoormerkt van minimaal 5 miljoen euro; 3. aan de deelnemende werknemers op basis van een leer-arbeidsovereenkomst een (tijdelijke) baan wordt aangeboden waarbij sprake is van minimaal een 32-urige werkweek, een netto salaris van ongeveer 120 % van het minimumloon en de mogelijkheid tot het behalen van een beroepskwalificerend diploma op niveau 2, 3 of 4; 4. de deelnemende werknemers worden geselecteerd op basis van geschiktheid, motivatie en beschikbaarheid en gaan over tot de orde van de dag / /_ -,,/ / z.1 / / Indiener(s) 1 Retze van der Horinq/4ninks

73 - Terugbrengen - Dit - Het - De In te vullen door de griffier motie nr. paraaf os, MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat overwegende dat - Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen van toenemend belang is, gelet op de verminderde beschikbaarheid en het duurder worden daarvan. van materialen in de kringloop daar een bijdrage aan levert op vele terreinen van toepassing is, waardoor ook cross-over projecten belangrijk zijn. - Dit naar de toekomst toe steeds belangrijker wordt. bedrag, genoemd in uitvoeringsprogramma van Wurkje foar Fryslan te beperkt is om hierin echt meters te maken. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit - Het genoemde bedrag onder Stimuleren hergebruik, kringloop en cross-over projecten te verhogen naar 7 miljoen verhoging van dit bedrag weg te halen bij het onderdeel Financiering van clusters en netwerken bij agrofood en watertechnologie.

74 : en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) D66, Klaas HettinL

75 - Hierdoor - Het In te vuflen door de griffier motie nr. 6 paraaf o MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-beg rutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortpiaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadsiaging; constaterende dat overwegende dat - De - De - Het - Agrofood zorgeconomie een grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Fryslân. zorgbehoefte de komende jaren alleen maar zal toenemen, terwijl de beschikbare budgetten niet gelijke tred zuilen houden. nieuwe ideeën en toepassingen steeds dringender nodig zullen zijn. particuliere initiatief hier een goede bijdrage aan kan leveren. bedrag, genoemd in de uitvoeringsagenda van Wurkje bar Frysian te beperkt is om echt bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit economisch gebied. en watertechnologie in de totale begroting al een flink bedrag krijgen. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit - Het - De bedrag genoemd onder zorgeconomie te verhogen met twee miljoen dekking hiervoor te zoeken bij programma beleidsveld agrofood 1 miljoen, en het programma beleidsveld watertechnologie 1 miljoen.

76 en gaan over tot de orde van de dag 4; 4 4 Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) D66, Klaas Hettin9,_

77 IRI In te vullen door de griffier motie nr. paraaf ö3.ø MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B U ntwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-beg rutting Fonds Nazorg Stortpiaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadsiaging; constaterende dat - WFF overwegend investeert in het bestaande speerpuntenbeleid. overwegende dat - Het geven van richting nodig is om niet in het wilde weg te investeren, maar een overdaad aan sturing belangrijke investerings- en ontwikkelingsmogenlijkheden kan uitsluiten. - Ook sectoren die buiten het speerpuntenbeleid vallen veel kunnen beteken voor economische structuurversterking, de kwaliteit van de leefomgeving en menselijk kapitaal. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - te - Deze - Te onderzoeken of er financieringsinstrumenten ontwikkeld kunnen worden die open staan voor de gehele markt en niet alleen de speerpuntsectoren. financieringsinstrumenten te vullen met geld dat door revolverendheid terugvloeit binnen programma 11 als resultaat van het nu voorliggende uitvoeringsagenda. (Niet het gerevolverende geld van fondsen zoals het FSFE) rapporteren over de bevindingen aan PS en bij positieve bevindingen deze te verwerken in de kadernota 2015.

78 S en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) D66, Klaas Hettinga

79 FRIESE IERSIn te door de griffier vullen motie nr. paraaf /1 o?i MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B U ntwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadsiaging; overwegende dat: 3 D printen ontwikkelingen in de zeer nabije toekomst van invloed is op de werkgelegenheid in onze provincie De provincie aandacht moet hebben voor de 3 D printen ontwikkeling in relatie met innovatie en het bedrijfsleven De provincie aandacht moet hebben voor de 3D printen ontwikkeling in relatie met innovatie en het onderwijs Er behoefte is voor nader onderzoek naar 3D print mogelijkheden met een kennis en innovatiecentrum voor onze provincie verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit Het College initiatieven onderzoekt op het gebied van 3 D printen in relatie met het bedrijfsleven en het onderwijs en gaan over tot de orde van de dag

80

81 FRIESE ERSIn te vullen door de ariffier motie nr. paraaf øj MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat: Dat de Blokhuispoort door de eeuwen heen een beeldbepalend gebouw is voor de provincie Fryslân Dat de Blokhuispoort een ontheffing heeft van het bestemmingsplan tot eind van dit jaar 2013 en staat op de verkooplijst van de Rij ksgebouwendienst Dat de Blokhuispoort het fysieke gezicht is van Ch2018 Dat de Blokhuispoort het beoogde brandpunt is van Culturele Hoofdstad verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit Dat het college een uiterste inspanning verricht om het Blokhuispoort complex veilig te stellen als brandpunt van CH2O1 8 en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) Jelle Hiemstra (fractie / naam / handtekening) Friese Koers 1

82

83 FRIESE ERSIn te vullen door de riffier motie nr. paraaf 03 t MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Untwerp-beg rutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat: KvK per 1januari 2014 tot 1 landelijke Organisatie S georganiseerd Dat de gevolgen voor de invulling van het ondernemersplein van de KvK afdeling Fryslân niet duidelijk zijn Dat de provincie Fryslân nu al ambtelijk ondersteuning geeft voor het ondernemingsplein van de KvK verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit Dat het College een onderzoek laat uitvoeren met betrekking tot het inzichtelijk maken van de consequenties van de reorganisatie KvK met betrekking tot de taken van de KvK te Leeuwarden tot in speciale relatie het ondernemersplein en voor 1 maart 2014 rapporteert aan de Provinciale Staten. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) j (fractie / naam / handtekening) Jelle Hiemstra Friese Koers T

84

85 FRIESE ERSIn te vullen door de griffier motie nr. h paraaf QI MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 novimber B Untwerp-begrutting 2014 en ûntwerp-begrutting Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân (ynklusyf Ynvestearringaginda Wurkje foar Fryslân) De Steaten, yn gearkomste byinoar op 6 novimber 2013 heard hawwende it beried; yn omtinken nimmende dat: Dat Omrop Fryslân in bysûndere posysje hat yn it boargjen fan de Fryske taal as twadde rykstaal De status fan Omrop Fryslân en dielde ferantwurdlikens fan it Ryk en de provinsje neffens de kommisje Hoekstra noch net laat hat ta in akkoart tusken beide partijen. De posysje fan Omrop Fryslân noch hieltyd ûndidlik is oangeande strukturele finansjele bydrage fan it Ryk De posysje fan Omrop Fryslân noch hieltyd ûndiidlik is oangeande strukturele finansjele bydrage fan de provinsje De ûnwissichheid by de Omrop mei it iitbliuwen fan in akkoart tusken it Ryk en provinsje net winsklik is Omrop Fryslân foar de Fryske mienskip en de provinsje in wichtige maatskiplike spiler is fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten / sprekke har mierng ût - Dat it kolleezje foar 1 maart 2014 Provinsjale Steaten foarsjocht fan helderheid en didlikheid oangeande strukturele provinsjale finansjele bvdrage foar Omro Frvslân. en gean oer ta de oarder fan e dei

86

87 Indiener(s) Jelle Hiemstra (fractie / naam / handtekening) Friese Koers j)

88 S

89 P5 btol3 5 ye1 In te vullen door de griffier motie nr. Ps 2lLZOl3 paraaf FRYSLAN o MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 3juli 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat. Er op dit moment onduidelijkheid is of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor een structurele oplossing omtrent de problematiek van het industrieterrein in Hallum;. Geplande investeringen buiten de provincie dreigen te vallen;. De regionale economie baat heeft bij een structurele oplossing omdat het hier om behoud van 2400 directe en indirecte werkgelegenheid betreft;. De provincie een kerntaak heeft als het gaat om het aanjagen en faciliteren van de regionale economie. verzoekt het college. Voor 1 maart 2014 samen met alle betrokken partijen tot een concrete oplossing omtrent de problematiek in Hallum te komen;. Indien blijkt dat er niet voldoende middelen zijn voor een structurele oplossing hier zo snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging op dit dossier te voorkomen. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) VVD Klaas Kielstra

90

91 In te vullen door de griffier motie nr. FRYSLAN paraaf /A1 oj, MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 6 november 2013 Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat Er tijdens de storm van 28 oktoberjl. veel beeldbepalende bomen in Fryslân zijn geveld; Deze bomen vaak zeer karakteristiek zijn voor de omgeving; Er geen middelen via reguliere budgetten hiervoor beschikbaar zijn; Verzoeken het college van GS Een bedrag van incidenteel Vrij te maken ten laste van de VAR om beeldbepalende bomen die van karakteristieke waarde zijn te herplanten. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) VVD Klaas Kielstra

92 t

93 In te vullen door de griffier Uh 1e4 GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Uitvoeringsprogramma zorgeconomie 1e kwartaal 2014 Statenvergadering 6 november B Begroting 2014 De Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2013, gehoord en dat; beraadslaging hebbende de Overwegende Dat het college in december 2014 het uitvoeringsprogramma zorgeconomie aan de Staten ter besluitvorming wil aanbieden Dat ter zake van de zorgeconomie een daadkrachtige aanpak gewenst is verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - om in het eerste kwartaal 2014 het uitvoeringsprogramma zorgeconomie ter besluitvorming aan de Staten voor te leggen en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) Retze vand(rien Links

94

95 spu ChristenUnie Fryslân In te vuhen door de griffier motie nr. 3. (r& 9L/) Öchoe ei1 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering B De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat er geen doelstelling is gekoppeld aan het terugdringen van werkloosheid onder jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl driekwart van de jonggehandicapten werkloos is; het aantal Wajongers in Fryslân 3000 is; 5,6 % van de 29,5% beroepsbevolking tot 25 jaar in Fryslân een Wajong uitkering heeft (meest recente gegevens Partoer 2011); jongeren mét een handicap, net als jongeren zonder arbeidshandicap, recht hebben op hulp aan het begin van hun loopbaan; overwegende dat de arbeidsparticipatie van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt niet expliciet is benoemd in het programma Wurkje foar Fryslân; Economie gaat over mensen en samenleving Maatschappelijke verantwoord ondernemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt Milieubewust ondernemen toekomstgericht is en energie, grondstoffen en geld bespaart. Verzoeken het College Waar mogelijk in alle instrumenten criteria op te nemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mens, milieu en maatschappij, met daarbij speciale aandacht voor mensen met een arbeidshandicap. en gaan over tot de orde van de dag

96