Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni Geacht college,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,"

Transcriptie

1 Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het CDA aangenomen om te onderzoeken of de duurzaamheidslening (lening tegen gunstige voorwaarden om je woning te verduurzamen) vanwege het steeds groter wordende succes doorgezet kon worden in de gemeente Achtkarspelen. Op de datum 4 december 2014 zijn er middels een memo 2 opties genoemd door het college om deze duurzaamheidslening door te zetten. Optie 1: de duurzaamheidslening blijft mogelijk voor particuliere huizenbezitters. Optie 2: de duurzaamheidslening wordt alleen mogelijk voor maatschappelijk vastgoed. In deze memo is aan het eind de volgende zinsnede opgenomen: Het college neemt komende week een besluit over de mogelijke vorm en inhoud van het continueren van de duurzaamheidslening. Op basis hiervan zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. In de collegebesluiten van 28 april 2015 moesten wij als fractie echter lezen dat het college zelfstandig en zonder overleg met de raad een besluit heeft genomen dat de duurzaamheidslening niet wordt doorgezet. Vragen van de CDA-fractie: 1. Was het college op de hoogte van de toezegging die is gedaan in de memo van 4 december 2014 om te komen met een nieuw raadsvoorstel? 2. Zo ja, waarom heeft het college dan zelfstandig en zonder overleg met de raad besloten om de duurzaamheidslening toch niet door te zetten? Was overleg in deze misschien niet verstandig geweest? 3. Zo nee, wanneer is het college van plan om met een raadsvoorstel naar de raad te komen zoals op 4 december is toegezegd? In de memo van 28 april 2015 staat verder beschreven: Op 4 december 2014 is een memo naar de raad gestuurd over de mogelijkheden die het college besproken heeft. Hierin werd de mogelijkheid om de duurzaamheidslening te continueren voor particulieren uitgezet tegen de mogelijkheid om de lening in te zetten voor maatschappelijk vastgoed. Op basis hiervan is het college tot het besluit gekomen om de duurzaamheidslening niet te continueren/ opnieuw op te starten. 4. Op basis waarvan heeft het college op 4 december 2014 een memo gestuurd waarin wordt aangegeven dat er 2 opties waren om de lening door te zetten? Welke informatie was op dat moment niet voorhanden die later wel voorhanden was waardoor het college af heeft gezien van voortzetting van de duurzaamheidslening? Jouke Spoelstra, CDA-fractie Bijlage 1: motie CDA 30 oktober 2014 Bijlage 2: memo 4 december 2014 Bijlage 3: memo 28 april 2015

2 P6 M7 Motie Agendapunt: 5. Programmabegroting 2015 / Programma 6 Onderwerp: Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Achtkarspelen bijeen d.d. 30 oktober 2014 Roept het college op: met betrekking tot het voorgenomen besluit om de duurzaamheidslening stop te zetten, te onderzoeken en te kijken of het haalbaar is om deze lening alsnog op te nemen in de duurzaamheidsnota. Toelichting: De duurzaamheidslening heeft meerdere positieve effecten op de samenleving in de gemeente Achtkarspelen. In vergelijking met landelijke regelingen is de gemeentelijke duurzaamheidslening af te sluiten onder meer gunstige voorwaarden waardoor je als gemeente nog een extra stimulans biedt. Ook de voorgenomen ambitie om in de top 10 van meest duurzame gemeenten in Friesland te komen vormt een argument om de duurzaamheidslening te behouden. Positieve effecten van deze lening zijn onder andere: - Besparing van energie (doelstelling van dit college) - Vermindering van uitstoot van de CO2 - Stimulerend effect op de lokale economie - Verbetering van de bestaande particuliere woningen binnen de gemeente (doelstelling van dit college) Ondertekening, naam en datum: Jouke Spoelstra, CDA 30 oktober 2014 Stemming: Voor CDA, CU, FNP, VVD en GBA (17) Tegen: PvdA (3) Motie aangenomen

3 MEMO Datum : Betreft : Opties continuering duurzaamheidslening Motie Op 30 oktober 2014 is de volgende motie van het CDA aangenomen: Roept het college op: met betrekking tot het voorgenomen besluit om de duurzaamheidslening stop te zetten, te onderzoeken en te kijken of het haalbaar is om deze lening alsnog op te nemen in de duurzaamheidsnota. Toelichting: De duurzaamheidslening heeft meerdere positieve effecten op de samenleving in de gemeente Achtkarspelen. In vergelijking met landelijke regelingen is de gemeentelijke duurzaamheidslening af te sluiten onder meer gunstige voorwaarden waardoor je als gemeente nog een extra stimulans biedt. Ook de voorgenomen ambitie om in de top 10 van meest duurzame gemeenten in Friesland te komen vormt een argument om de duurzaamheidslening te behouden. Positieve effecten van deze lening zijn onder andere: Besparing van energie (doelstelling van dit college) Vermindering van uitstoot van de CO2 Stimulerend effect op de lokale economie Verbetering van de bestaande particuliere woningen binnen de gemeente (doelstelling van dit college) Wat is de duurzaamheidslening Met het oog op de stimulering van duurzaam energiegebruik is, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), de afgelopen jaren een duurzaamheidslening beschikbaar geweest. Hiermee konden particuliere woningeigenaren geld lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Het bedrag dat kon worden geleend was minimaal 2.500,- en maximaal ,-. Het rentepercentage is 3% lager dan het reguliere tarief. De gemeente toetste hierbij op duurzaamheidscriteria aan de hand van haar eigen duurzaamheidsverordening. De SVn deed de bancaire toetsing en het beheer. Duurzaamheidsnota In de duurzaamheidsnota Achtkarspelen Duorsum en Belutsen , is de duurzaamheidslening niet opgenomen als instrument vanwege de voorgenomen bezuiniging. De mogelijkheid van een lening wordt echter wel genoemd in ambitieproject 2: Zon op maatschappelijk vastgoed Onder Maatschappelijk vastgoed verstaan we in dit geval gebouwen van de gemeenschap: sportaccommodaties, scholen, kerken, verenigingsgebouwen etc. Deze gebouwen hebben vaak hoge energielasten en deze worden door de gemeenschap betaald. Investeren in het verlagen van de energielasten levert dus winst op voor de hele gemeenschap. Het gaat hier niet alleen om zon maar nadrukkelijk ook om isolatie, energiezuinige verlichting en slimme constructies met een andere vorm van hernieuwbare energie, zoals restwarmte etc.

4 - 2 - Mogelijke opties continuering lening Optie 1: de duurzaamheidslening continueren in de huidige vorm In de huidige duurzaamheidsverordening kunnen particuliere woningeigenaren een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Ze kunnen hiermee goedkoop lenen om te investeren in maatregelen. Argumenten: Duurzaamheidsmaatregelen die moeilijk uit kunnen met een lening tegen een gewone rente, kunnen vaak wel uit met het lage rentetarief van de duurzaamheidslening. Het helpt mensen over de streep om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en daarmee behalen we een verbetering van de bestaande particuliere woningvoorraad binnen de gemeente. De regeling neemt weinig risico met zich mee. Het fonds is revolverend en daarmee stroomt het uiteindelijk weer terug naar de gemeente. Kantekeningen: Alleen particulieren die kredietwaardig zijn kunnen in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening. Dit maakt hen een risicoarme groep, maar tegelijkertijd kan juist deze groep ook gebruik maken van andere financieringsmogelijkheden, zoals reguliere banken en de landelijke duurzaamheidslening. Alleen individuele burgers kunnen van deze regeling profiteren. Het geeft wel een goed signaal naar de gemeenschap, maar het blijven individuele keuzes. Optie 2: de duurzaamheidslening inzetten voor maatschappelijk vastgoed Veel maatschappelijk vastgoed wordt beheerd door verenigingen en stichtingen, zoals sportverenigingen, dorpshuizen, verenigingsgebouwen etc. Deze gebouwen hebben vaak hoge energielasten. Argumenten: Investeringen in maatschappelijk vastgoed hebben vaak een korte terugverdientijd. De hoge energielasten van veel maatschappelijk vastgoed zijn vaak door redelijk eenvoudige maatregelen terug te brengen. Lagere energiekosten leveren direct voordeel op voor de gemeenschap. Het ontbreekt maatschappelijke organisaties echter vaak aan voldoende investeringskapitaal. Het heeft breed maatschappelijk draagvlak. In de gemeente zijn meerdere verenigingen die aangegeven hebben graag gebruik te willen maken van een financiele regeling. Duurzame voorzieningen hebben een positief effect op de leefbaarheid van het dorp en het geeft een positieve boodschap naar de leden van de vereniging. Dit brede draagvlak kan aanzetten tot meer initiatieven. Het past goed binnen de beleidskaders Zowel het coalitieakkoord als de duurzaamheidsnota gaan uit van de kracht fan de Mienskip. Maatschappelijk vastgoed wordt als ambitieproject genoemd. Kanttekeningen De toetsingscriteria moeten aangepast worden Er zijn goede voorbeelden van verordeningen voor o.a. sportverenigingen. Door een goed beeld te creëren van de organisatie zijn risico s te minimaliseren. Door middel van een energiescan is in beeld te brengen wat de te nemen maatregelen zijn. Voorwaarde is dat er gemeentegarantie afgegeven wordt of kan worden. Het college neemt komende week een besluit over de mogelijke vorm en inhoud van het continueren van de duurzaamheidslening. Op basis hiervan zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

5 MEMO Van : Het college van B en W Aan : Raad Datum : 28 april 2015 Betreft : Besluit duurzaamheidslening april 2015 Naar aanleiding van de motie van 30 oktober 2014 hebben wij de mogelijkheden om de duurzaamheidslening te continueren onderzocht. Na afweging van de voor en nadelen komen wij tot de conclusie dat het niet haalbaar is de lening alsnog op te nemen in de duurzaamheidsnota. In deze memo leggen wij u uit hoe tot dit besluit is gekomen. Wat is de duurzaamheidslening In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), is de afgelopen jaren een duurzaamheidslening beschikbaar geweest. Hiermee konden particuliere woningeigenaren geld lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Het bedrag dat kon worden geleend was minimaal 2.500,- en maximaal ,-. Het rentepercentage is 3% lager dan het reguliere tarief. De gemeente toetste hierbij op duurzaamheidscriteria aan de hand van haar eigen duurzaamheidsverordening. De SVn deed de bancaire toetsing en het beheer. Waarom is deze gestopt? In het coalitieprogramma In sosjaal, lokaal en belutsen mienskip is afgesproken om, als bezuiniging/ombuigingsmaatregel, deze duurzaamheidslening stop te zetten per Er is nu in de pot gestort en de inleg stroomt in 15 jaar naar ons terug. Hiermee zullen ook de structurele kosten in 15 jaar afgebouwd worden. Naar aanleiding van deze beslissing is een motie ingediend. Motie Op 30 oktober 2014 is de volgende motie van het CDA aangenomen: Roept het college op: met betrekking tot het voorgenomen besluit om de duurzaamheidslening stop te zetten, te onderzoeken en te kijken of het haalbaar is om deze lening alsnog op te nemen in de duurzaamheidsnota. Toelichting: De duurzaamheidslening heeft meerdere positieve effecten op de samenleving in de gemeente Achtkarspelen. In vergelijking met landelijke regelingen is de gemeentelijke duurzaamheidslening af te sluiten onder meer gunstige voorwaarden waardoor je als gemeente nog een extra stimulans biedt. Ook de voorgenomen ambitie om in de top 10 van meest duurzame gemeenten in Friesland te komen vormt een argument om de duurzaamheidslening te behouden. Positieve effecten van deze lening zijn onder andere: Besparing van energie (doelstelling van dit college) Vermindering van uitstoot van de CO2 Stimulerend effect op de lokale economie Verbetering van de bestaande particuliere woningen binnen de gemeente (doelstelling van dit college) Memo duurzaamheidslening april

6 Memo december 2014 Op 4 december 2014 is een memo naar de raad gestuurd over de mogelijkheden die het college besproken heeft. Hierin werd de mogelijkheid om de duurzaamheidslening te continueren voor particulieren uitgezet tegen de mogelijkheid om de lening in te zetten voor maatschappelijk vastgoed. Besluit Op basis hiervan is het college tot het besluit gekomen om de duurzaamheidslening niet te continueren/ opnieuw op te starten. Argumenten Voor wat betreft het opnieuw opstarten van de regeling voor particuliere woningeigenaren: 1. particuliere woningeigenaren kunnen ook op andere manieren lenen Alleen particulieren die kredietwaardig zijn kunnen in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening. Juist deze groep kan ook gebruik maken van andere financieringsmogelijkheden, zoals landelijke duurzaamheidslening, via Ook reguliere banken hebben soms speciale regelingen en de rentes zijn momenteel laag. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden zoals de Friese Energiepremie, waarbij men tot 3100,- terug kan krijgen op energiebesparende maatregelen en rondom het woonoffensief geldt de renovatiesubsidie. Investeringen op dit gebied verdienen zich doorgaans terug in lagere woonlasten. Kortom wanneer iemand een lening wil om zijn woning te verduurzamen zijn hiervoor andere goede mogelijkheden. 2. De lening neemt structurele kosten met zich mee Door het stopzetten van de duurzaamheidslening stroomt de inleg in 15 jaar naar ons terug. Hiermee zullen ook de structurele kosten in 15 jaar afgebouwd worden. De lening nu weer opstarten strookt niet met het bezuinigingsbeleid en kan niet opgevangen worden met eenmalig geld voor duurzaamheid. Per uitstaande lening heeft de gemeente structurele rentekosten (afgelopen periode 7.000,-, momenteel 6.000,-) Daarnaast is personele capaciteit binnen de eigen organisatie nodig (toetsen van de aanvragen, communicatie en dergelijke). Op basis van de huidige ervaring komt dit neer op 0,1-0,2 fte. 3. De lening dient geen gemeenschappelijk doel Alleen individuele burgers kunnen van deze regeling profiteren. Het geeft wel een goed signaal naar de gemeenschap, maar het blijven individuele keuzes. Voor wat betreft de mogelijkheid om de duurzaamheidslening in te zetten voor maatschappelijk vastgoed 4. Dorpshuizen worden verduurzaamd Vanuit verschillende kanten worden oplossingen aangedragen voor sportverenigingen en maatschappelijk vastgoed om te verduurzamen De gemeente heeft momenteel al het initiatief genomen om alle dorpshuizen te verduurzamen, hierbij gebruik maken van de bestaande stimuleringsregelingen. Hierover komt het college binnenkort met een voorstel naar de raad. 5. Sportverenigingen krijgen een ondersteuningsstructuur Voor de sportverenigingen wordt gewerkt aan een pilot met sportstroom en sport Fryslân om sportverenigingen een EPA aan te bieden en een adviestraject. Op basis van dit advies kunnen wij ondersteuning bieden vanuit het duurzaamheidsbeleid. Memo duurzaamheidslening april

7 6. De teruggaafregeling Ecotax, wordt vervangen door een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen Het doel van ecotax was het verminderen van CO2 uitstoot en bevorderen van duurzame energiebronnen. Sinds 2000 konden sportverenigingen een gedeelte van deze energiebelasting terugvragen. Minister Schippers van Sport wil de huidige teruggaafregeling omzetten in een subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert. In de nieuwe regeling zit waarschijnlijk een subsidie voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting. Per maatregel die de vereniging neemt, wordt een vast percentage van de investering gesubsidieerd. Omdat verduurzaming vraagt om grote investeringen komt er een voorziening waar verenigingen tegen lage rentelasten een lening kunnen krijgen. Memo duurzaamheidslening april

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Dinkelland. Jaargang: 2014. Nummer: 15. Uitgifte: 25 februari 2014

Gemeenteblad. van de gemeente Dinkelland. Jaargang: 2014. Nummer: 15. Uitgifte: 25 februari 2014 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2014 Nummer: 15 Uitgifte: 25 februari 2014 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 februari 2014, nr. 12, tot vaststelling van de nota

Nadere informatie

Gemeente Velsen mei 2013. Perspectiefnota 2013

Gemeente Velsen mei 2013. Perspectiefnota 2013 Gemeente Velsen mei 2013 Perspectiefnota 2013 Aanbiedingsbrief Energiek Velsen! De toekomst van de gemeente Velsen; daar willen wij, als college, met u, de raad, naar aanleiding van deze perspectiefnota

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Initiatiefvoorstel Tenda Hoffmans. (Groen Links), Jan de Ridder (PvdA) E-mail: J.A.deRidder@uva.nl Bestuurlijke context Eind 2005 is er door de raad aan de hand van een nota

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 16 JULI 2012 120716 MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI 2012 120716 MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI 2012 120530 MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI 2012

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 7 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Heroriëntatie Duurzame Energiemaatschappij Flevoland (DE on) Inleiding Het concept DE on is in de periode medio 2010 medio 2012 ontwikkeld als antwoord op de statenmotie uit 2009

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015

Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Gemeente Dalfsen November 2013 1 Inhoud Aanleiding 3 Deel 1 Terugblik Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013 en CO 2 -scan 2012 Inleiding 5 Meerjarenprogramma

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie