rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax; (058) t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl rd) Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, 10 JUNI 2014 Üs merkteken : Ofdieling : Kultuer en Mienskip Opsteld troch : J. Admiraal! (058) of Jo merkteken Taheakke(n) : - Onderwerp : Mediabrief Konseptplan Poadium Fryslân - IPO brief desimber Advys Ried foar Kuituer De tijd staat open - Stichting ROOS Toegangsvenster voor de publieke regionale Omroep Achte Steateleden, Mei dit skriuwen bringe wy jo koart op de hichte fan ûntjouwingen yn it mediabestel yn Nederlân en yn de regio, de rol en posysje fan Omrop Fryslân en ûs stânpunten dôroer. Yn jo moasje fan 6 novimber 2013 hawwe jo oanjûn dat jo sawol yn 2014 as yn 2015 beskikber steile wolle as it oprjochtsjen fan in mediabedriuw sin hat en mooglik liket. By de 1 ste Berap 2014 en yn dit skriuwen jouwe wy oan dat in takomstbestindich en plurifoarm Frysk mediaplatfoarm, ûnder de wurknamme Poadium Fryslân, mooglik liket. Wy stjoere it foarstel jo hjirby foar kundskip ta. Wa is ferantwurdlik? It Ryk hat, ta ûs spyt, de ferantwurdlikheid foar de ynstânhâlding fan de regionale omrop sawol finansjeel as ynhâldlik fan de provinsjes oernommen. It Ryk is sûnt 2014 op grûn fan de wiziging fan de Mediawet 2008 ferantwurdlik foar de kwaliteit en de tagonklikheid (foar alle doelgroepen) fan it mediabestel. It kabinet wol hawwe dat de regionale omroppen yntegrearje moatte yn de lanlike publike omrop. Besunigings Ryk Steatssikretaris Sander Dekker hâldt fêst oan de besunigings op de 13 ûnôfhinklike publike regionale omroppen. It giet om in besunigingsbedrach foar de regionale omroppen fan 17 miljoen op de totale kosten foar de regionale omroppen fan 143,5 miljoen. De lanlike publike omroppen moatte 50 miljoen ynleverje. De Twadde Keamer is dêr akkoart mei gien. De besunigings sille yn itjier 2017 yngean. Foar Omrop Fryslân soe itte besunigjen 1 / 6- Üs merkteken:

2 provinsje fryslân provincie fryslân b bedrach ferhâldingsgewiis oprinne kinne ta sa n 1,4 miljoen. Op dit stuit is dêr noch net folsleine dtdlikens oer. Wy stjoere der fansels op dat dit bedrach minder wurdt fanwege de bysûndere posysje fan de omrop. De steatssiktaris hat de NPO en de Stichting ROOS, de oerkoepeljende organisaasje fan de regionale omroppen, frege om mei in mienskiplik foarstel foar yntegraasje fan de publike omrop te kommen. Dat is de twa organisaasjes oant no ta net slagge. Publike regionale omrop heart by en yn de regio Op lanlik nivo is de NPO de iennige zendgemachtigde. Yn de plannen fan it kabinet wurdt yntegraasje fan de regionale omroppen yn de lanlike Nederlânske Publike Omrop (NPO) oankundige. i l Wy binne dêr op tsjin. Wy steile ûs op it stânpunt dat de regionale omroppen ûnôfhinklik tagong hawwe moatte ta it net. Dat betsjut dat Omrop Fryslân nei iis betinken ûnôfhinklik bliuwe moat en sels bepale kinne moat hokker produksjes der makke en titsjoerd wurde moatte. Op regionale skaal fine wy dat in regionale omrop programma s ta stân bringt yn dialooch mei de mienskip yn de regio. Oer it risseltaat dêrfan wurdt ferantwurding ôflein oan dyselde regio. Dit stânpunt is ek ferwurde yn de IPO-brief van 26 novimber 2013 oan de Advyskommisje Takomstferkenning publyk mediabestel fan de Ried fan Kultuer. Wy ûnder skriuwe dat stânpunt. Advys Ried fan Kultuer De steatssikretaris hat earder de Ried fan Kultuer om advys frege oer de takomst fan it me diabestel yn Nederlân. Op 27 maart lêstlyn hat de Ried foar Kuituer dat advys oan de steatssekretaris jûn. It is op dit stuit net bekend hoe t de steatssikretaris mei dat advys omgean sil. Dekker is fan doel om foar de simmer noch mei in beliedsreaksje te kommen op it advys fan de Ried foar Kultuer. De Ried foar Kultuer rikkemandearret in iepen bestel op regionaal nivo oan, dêr t publike en private nijsorganisaasjes har krêften yn bondelje kinne. De Ried neamt dêrby de koöperaasje as geskikt model. Ek pleitet de Ried foar Kultuer yn syn advys oan de steatssekretaris derfoar dat de bestjoerlike oanstjoering fan de regionale mediafoarsjenning fanit in selsstannich en troch regionale partijen beneamd bestjoer plakfine moat. Wy kinne is dêryn fine. Wy binne fan betinken dat in ûnôfhinklike regionale publike omrop dy t sterk yn de regio woartele en aktyf is, bydraacht oan de plurifoarmiteit fan it regionale medialânskip. Op dit stuit hawwe wy yn Fryslân noch in ferskaat oan tradisjonele en nije media. Wy wolle dy plurifoarmiteit yn kleuren en techniken hâlde. Us ûtgongspunt is dêrby dat wy hechtsje oan ûnôfhinklike, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk foar de ynwenners op regionaal nivo, no en ek yn de takomst. Wy hawwe by brief fan 18 desimber 2013 oan de Ried foar Kuituer Witte litten dat wy hechtsje oan de ûtgongspunten fan de Kommisje Hoekstra oer de posysje fan it Frysk yn de media. Ek de TWadde Keamer hat der mear as ien kear by it regear op oantrune om omtin ken te hawwen foar it Frysk en de bysûndere posysje fan de Omrop Fryslân as kultuerdra ger. De steatssikretaris hat yn antwurd op fragen tit de Twadde Keamer wei oanjûn dat hy de oanbefellings fan de Kommisje Hoekstra oernimt. Wy hâlde him dêroan. Plannen regionale omroppen De koepelorganisaasje fan de regionale omroppen, Stichting ROOS, hat in takomsifizy foar de 13 regionale omroppen makke dy t yn line is mei it advys fan de Ried foar Kultuer. De -2 / 6- Ûs merkteken:

3 provinsje fryslân provincie fryslân b regionale omroppen bepleitsje de foarming fan fiif regionale klusters dêr t hja yntensyf yn gearwurkje sille. Binnen dy klusters wurdt op effisjinte wize sjoernalistyk yn de regio bedreaun en sil de regionale kulturele identiteit heech hâlden wurde, is it doel. Wy hâlde de fierdere ûntjouwing fan dy plannen skerp yn it each en stribje nei in ûnôfhinklike posysje foar de Fryske regionale publike omrop yn dyn konstruksje. In omrop dy t mei in alsidige en brede Frysktalige programmearring bydraacht oan de plurifoarmiteit fan it Fryske medialânskip. Romte foar eksperiminten De Ried foar Kultuer hat yn syn advys oanjûn dat der benammen op it mêd fan nijs- en ynformaasjefoarsjenning romte wëze moat foar eksperiminten en gearwurkingsferbannen mei private en publike kombinaasjes. Dy line wurdt yn it advys fan de Ried trochlutsen nei de regionale omroppen. De Mediawet fan 2008 jout mei yngong fan 1 jannewaris 2014 yn in tafoege eksperimintear-artikel romte foar eksperim inten mei publyk-private gearwurking op sjoernalistyk gebiet. Eksperiminten binne nedich, om t tradisjonele fertsjinmodellen yn de parsebedriuwssektor ferdwine. Dêrom sjogge wy rûnom in sykjen nei nije modellen, nije foarmen fan gearwurking en nije ynisjativen. Dat sykjen is ek en foaral rjochte op mooglikheden en kânsen yn de digitale wrâld, om t de tradisjonele ferspriedingsmiddels hieltyd mear terrein ferlieze en ferlieze sille oan digitale middels. Goede en bewiisde fertsjinmodellen foar nije digitale foarmen binne der lykwols noch net. Foar it regionale mediabestel jildt benammen ek it - demokratysk - belang fan de ynwenner by kwalitatyf goede, profesjoneel ûtfierde en plurifoarme sjoernalistyk yn en oer de eigen wen- en wurkomjouwing. Sjoernalistyk yn Fryslân stypje en fasilitearje Yn it hjoeddeistige mediabestel yn Nederlân hawwe publike omroppen en private mediabedriuwen ferskillende fertsjinmodellen. De publike omrop krijt foar it grutste part jild fan de oerheid, oare media en zzp ers moatte har ynkomsten foar it grutste diel iit de merk helje. De regionale omroppen wurde konfrontearre mei besunigings en ferlieze sjoggers en harkers, kranten sjogge de fertsjinmodellen fan eartiids ferdwinen, nije media en zzp ers binne elk foar harsels dwaande op deselde merk om ynkomsten te generearjen. De kâns is grut dat yn in relatyf lytse regionale merk it sjoernalistike oanbod ferskraalt en beheind bliuwt ta in protte fergees nijs mei minder sjoernalistike djipgong. Dy ûntjouwing sjogge jo al by it streekbûne nijs oer bygelyks riedsgearkomsten. Op in tal plakken yn Fryslân wurdt dêr al gjin ferslach mear fan dien. Soks komt it goed funksjonearjen fan in demokratyske mienskip net te n goede. Wy fine it sykjen nei fernijings yn de sjoernalistyk, nije techniken en nije fertsjinmodellen benammen in taak en ferantwurdlikheid fan elk fan mediabedriuwen sels. Wol tinke wy dat de provinsjale oerheid, sjoen it demokratysk belang fan plurifoarme regionale media foar de mienskip, in oanjaagjende en fasilitearjende rol spylje kin en miskien sels moat, as it giet om de kwaliteit fan de sjoernalistyk yn de regio. It Frysk Mediafûns is dêr in foarbyld fan. Behâld fan seisstannige, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk foar de ynwenners fan Fryslân, is neffens is mooglik wannear t mediabedriuwen de gearwurking opsykje, mei-inoar en mei oare partijen. Hoe t dy gearwurking der krekt tit sjen moat, is yn it foarste plak in saak fan de mediabedriuwen sels. Wy wolle en sille net trede yn de bedriuwsfiering fan de ûnderskate partijen. Wy wolle wol yn gearwurking mei de media besjen op hokker wize wy is doel kwaliteitssjoernalistyk en fernijings befoarderje mei-inoar stypje en fasilitearje kinne, mei behâld fan de eigenheid en ûnôfhinklikens fan de media. -3/6- Ûsmerkteken:

4 provinsje fryslân provincie fryslân b Digitaal poadium foar en fan Fryslân 1 1 Under oanfiering fan Omrop Fryslân is der in plan makke foar de opset fan in mienskiplik digitaal poadium, ûnder de wurknamme Poadium Fryslân. Der binne al linen ûtset nei mediabedriuwen, tradisjonele en nije. It plan is om tt twa spoaren wei te wurkjen. Spoar ien is om gear te wurkjen mei (besteande) mediaorganisaasjes, dy t tegearre de nijsfoarsjenning fersterkje. Spoar twa is it meitsjen fan in poadium foar it ferheegjen fan it publyksberik. Dat bart troch brûkers fan it poadium yn steat te stellen ynformaasje oanleverje te litten (user generated content). Sa kinne maatskiplike en kulturele organisaasjes ek in plak fine yn it digitale poadium. De gearwurking sil dus ynearsten op it mêd fan sjoernalistike nijsfoarsjenning plak fine, leafst ek op lokaal nivo. It doel is dan ynearsten om it sec nijs, dat no al op ferskate plakken fersnippere oanbean wurdt, yn ien boarne te sammeljen en te ferwizen (te linken ) nei de ûnderskate media. Ek op it mêd fan djipgeander sjoernalistyk, dêr t ûndersyk foar nedich is, kinne partijen de gearwurking sykje. En dêr hawwe ynwenners fan Fryslân belang by. De sjoernalist sit dan yn syn rol as dyjinge dy t saken profesjoneel oan it Ijocht bringt, ütsiket en ferklearret. Mediabedriuwen en oare partisipanten bliuwe yn it foarstel foar in digitaal poadium selsstannich en behâlde dus folslein har eigenheid. De plurifoarmiteit wurdt boarge troch de kleur fan it nijs by de besteande media te hâlden. Tradisjonele en nije mediabedriuwen krije sadwaande mear kânsen om harren sjoernalistike produkten te fersprieden, dêrtroch grutter publyksberik te krijen en mei oaren te sykjen nei fernijende sjoernalistyk en nije fertsjinmodellen. Op dit digitale poadium kin ek de ferbining groeie mei de minsken foar wa t sjoernalisten wurkje, de nijskonsuminten, de ynwenners fan Fryslân. It digitale poadium is dêrmei in poadium dat in ynnovearjende wikselwurking befoarderet en dat kânsen biedt foar sjoernalistike fernijings en nije wizen fan sjoernalistyk bedriuwe. De provinsjale bydrage is foar de opstartfaze. Dy ûntjouwing wolle wy stypje en fasilitearje yn oerienstimming mei jim moasje fan 6 novimber Wy ferwachtsje dêrneist dat ek it Frysk Mediafûns in stimulâns jaan kin oan dizze ûntjouwing. By it Frysk Mediafûns leit it it aksint ommers op fernijing en ferdjipping fan en yn de sjoernalistyk. Ferbinings mei maatskiplike en kulturele sektoaren De struktuer fan it digitale poadium kin de foarm krije fan bygelyks in koöperaasje lyk as ek de Ried foar Kultuer oanjout. Ek oare maatskiplike en kulturele organisaasjes kinne dôr yn dy struktuer oan meidwaan. In saneamde coalition of the willing kin sa ûntstean: wa t in goede ynbring leverje kin en wol, kin meidwaan, oant op it nivo fan de ynwenner. Sa kin bygelyks in sosjaal platfoarm ûntstean dêr t de identiteit fan Fryslân, de ynwenners en har produkten sintraal stiet. Fryslân hat wat dat oanbelanget noch in ekstra kâns foar inisjativen op it mêd fan gearwurking. Dy leit yn de oanwizing fan Ljouwert as Europeeske Kulturele Haadstêd yn Dat evenemint is Europeesk selektearre op grûn fan plannen dy t sterk ferbûn binne mei de Fryske mienskip. It evenemint wurdt opset en ferbûn mei alle sektoaren yn de Fryske maatskippij. Goede kommunikaasje en ynformaasje (bylden) by dit foar is provinsje unike evenemint, binne fan wêzentlik belang. Dy ynformaasje soe him net beheine moatte ta ynformaasje oer It evenemint. Fryslân soe der baat by hawwe dat alle ynformaasje oer dizze provinsje net fersnippere, mar ynstee dêrfan op ien poadium bondele oanbean wurdt. Ferbinings dus mei maatskiplike sektoaren lyk as kultuer, toerisme, bedriuwslibben, Us merkteken:

5 provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 kennisynstellings, soarch en mear. De organisaasje fan Ljouwert Kulturele Haadstêd sil dan ek graach har bydrage leverje oan it digitale poadium. Sa kin dit digitale poadium foar Fryslân in briedplak wôze fan nije ideeën, nije eksperiminten dêr t elk fan de dielnimmers oan it digitale poadium profyt fan hawwe kin. Op it digitaal poadium Fryslân kinne tal fan regionale en lokale sjoernalisten gearwurkje, bygelyks oan de hân fan tema s lykas kultuer, soarch, musea, ekonomy en mear. Yn it plan foar it digitaal poadium wurde ek ferbinings lein mei de Fryske kennisynstellings. Der sil ek besjoen wurde oft der mooglikheden binne om it digitaal poadium ütgroeie te litten ta in learwurkplak foar opliedingen sjoernalistyk. Tagelyk binne zzp ers en jonge bedriuwen wolkom om saneamde start-ups te meitsjen yn de sfear fan media en kultuer. Yn it ramt fan it Poadium Fryslân wurdt fierders gearwurke mei ynnovative bedriuwen ût begelyks de game yndustry. De plannen oangeande Poadium Fryslân komme alhiel oerien mei de opfettings oer in regionaal mediasintrum dy t yn it lân op dit stuit ûndersocht wurde. It Stimulearringsfûns foar de Parse hâldt him aktyf dwaande mei it stypjen fan regionale inisjativen op it mêd fan gearwurking. Der komt in nije regeling om ferspraat oer it lân regionale mediasintra op te sitten. De opset fan Poadium Fryslân sliit tige goed oan op de oanrikkemandaasjes dy t it Stimulearringsfûns docht oangeande partnerskippen, struktuer en doelstelling fan sa n gearwurkingsferbân. Wy hawwe dêrom de ferwachting dat it Poadium Fryslân ien fan de te troch it Stimulearringsfûns te stypjen inisjativen wêze kin. Sokke stipe sil de trochûntwikkeling fan Poadium Fryslân grif in ekstra ympuls jaan. Yn de skematyske itwurking (taheakke by it plan Poadium Fryslân) stiet dat der al yn de saneamde nul-fase in redaksjestattit makke wurdt. Dêryn wurdt de ûnôfhinklikheid fan de gearwurkjende sjoernalistlde redaksjes fêstlein. Dêr wurdt ek it ferwizen nei boarnenyn fêstlein, sadat ûnderskied tusken ûnôfhinklike sjoernalistyk en pr-mjittige stikken dtidlik is. Mei jo amindemint fan 6 novimber 2013 hawwe jo in wichtige stap setten troch ,-- te reservearjen foar programmearring om Kulturele Haadstêd hinne. Omrop Fryslân is ree en meitsje dêr in gearwurkingsprojekt mei mear mediapartners fan; in koöperative hâlding. Dat falt de Omrop te priizgjen. Dy programma s wurde ek itstjoerd op It digitaal poadium. Posysje Frysk yn it media-oanbod Boppesteande arguminten foar it stypjen en fasilitearjen fan ûnôfhinklike, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk yn ts regio jilde meast foar alle regio s. Der is lykwols noch in ekstra argumint foar Fryslân, nammentlik de posysje fan it Frysk yn it media-oanbod yn ûs regio. Wy hâlde ûnferkoarte fêst oan it advys fan de Tijdelijke Commissie Borging Friese Taal in de Media ûnder lieding fan mr. R.J. Hoekstra oan it regear, wêrfan t de wichtichste ûtgongspunten binne dat: de bysûndere posysje fan de Fryske taal ek fertaald wurde moat nei in bysûnder be lied as it giet om Frysktalich publyk media-oanbod; der in folweardich, selsstannich (troch in ûnôfhinklike redaksje) en breed programma /media-oanbod yn de Fryske taal wêze moat, dat op deistige basis beskikber is op in ferskaat fan platfoarms. Dy brede taakopdracht fan de Fryske regionale omrop hat in struktureel differinsjearre finansiering fanneden, en in ôfsûnderlike benadering by de bepaling fan it needsaaklik budzjet; der in regiodekkende stjoerder wêze moat foar Frysktalige programmearring. dat spesifyk belied foar de boarging fan de Fryske taal yn de media, plus de finansje le ûtwurking dêrfan, winsklik en dus legitimearre is.. 0-5/6 Üs merkteken:

6 provinsje fryslân provincie fryslân Stypje en fasilitearje Besteande mediabedriuwen yn Fryslân hawwe faker mei sukses redaksjoneel gearwurke, lykas by debatten yn it ramt fan gemeenteferkiezings. Dy gearwurking is lykwols beheind bleaun ta op himsels steande gelegenheden. It doel is no om mei dit digitale poadium in mooglikheid te bieden foar gearwurking mei in struktureler karakter, en dy tit te wreidzjen mei ferbinings nei de Fryske mienskip. Fryske mediabedriuwen binne sels al dwaande om it mooglik te meitsjen dat har sjoernalisten ynhâldlik gearwurkje, ek op lokaal nivo. Omrop Fryslân praat dêroer mei lokale omroppen. Fiif lokale omroppen yn Noard- en Eastfryslân hawwe mei elkoar in mediasintrum foarme, dêr t de dielnimmers kosten mei besparje en kwetsberens foarkomme wolle troch mei-inoar kursussen te organisearjen, apparatuer te dielen en programma s te meitsjen. De tiid liket yn Fryslân ryp foar gearwurking tusken tradisjonele en nije media, mediabedriuwen en zzp ers, kulturele en maatskiplike organisaasjes. Koartsein, der kin foar dit digitale poadium in kânsrike coalition of the willing ûntstean. Wy binne fan betinken dat de provinsje dy beweging stypje en fasilitearje kin yn oerienstimming mei jo moasje fan 6 novimber Wy sjogge dat itfoarstel foar in digitaal poadium Fryslân in goede oanset is om foar de Fryske mienskip nije kânsen te skeppen foar selsstannige, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk fan kwaliteit, mei behâld fan de eigenheid en selsstannigens fan elk fan de dielnimmende partijen. De ferbinings dy t dit sintrale digitale poadium alle lagen fan de mienskip oanrikke moatte soe, fertsjinnet in flotte start. It inysjatyf foar dizze fase leit by Omrop Fryslân, dy t dit yn gearwurking mei ferskate partners, mediabedriuwen, ZPP ers en kulturele en maatskiplike partners oppakke sil. De sjoernalistyk, as wichtich ûnderdiel fan ûs demokrasy, giet elk fan iis oan en dêrom wolle wy yn dizze fase in stimulearjende rol spylje. Mei rju achtinge, Dei Steaten fan Fryslân, Berg, sekretaris -6/6- Üs merkteken:

7 Podium Fryslân Conceptplan Een concrete aanzet om te komen tot een toekomstbestendig, pluriform, onafhankelijk en betekenisvol Fries mediaplatform. Van iedereen, voor iedereen. En grenzeloos verbindend.

8 Inhoud In een Notendop 2 Uitgangspunten Podium Fryslân 5 Plan van aanpak 7 Funding Business model 11 Stip op de horizon 12 bijlage 1 bijlage 2 Begroting pilotfase Schematische weergave fasering 1

9 In een notendop In opdracht van de provincie Fryslân is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid op korte termijn een concrete aanzet te geven tot een digitaal Fries Mediaplatform: toekomstbestendig, onafhankelijk, pluriform en betekenisvol voor Fryslân. Niet een nieuwe concurrent voor de bestaande mediaorganisaties, maar een uitnodigend en uitdagend initiatief waar zowel bestaande als nieuwe organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Voor inwoners, maatschappelijke organisaties, lokale- en regionale overheden, kenniscentra en het bedrijfsleven. Voor de gehele mienskip. Maar zeker ook voor een ieder van buiten de provincie die geïnteresseerd is in wat hier plaatsvindt. Fryslân heeft een eigenzinnig karakter. Alleen al door haar eigen taal en cultuur. Er staat de komende jaren veel moois te gebeuren en er liggen volop kansen in- en voor Fryslân. Vanuit eigen kracht en met een toenemend zelfbewustzijn. Zo worden in aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 veel nieuwe inspirerende projecten uitgerold en biedt bijvoorbeeld ook de investeringsagenda van de provincie volop kansen voor tot de verbeelding sprekende, innovatieve en duurzame initiatieven. Alle reden om nu ook te investeren in een centraal digitaal platform waarop we aan onszelf, maar ook aan de rest van Europa en de wereld, laten zien wat hier leeft en op welke eigenzinnige, creatieve en innovatieve wijze wij zaken hier aanpakken. Zo n nieuw centraal platform draagt bij aan de ontwikkeling van onze mienskip. Als podium voor alles wat hier plaatsvindt, geeft het niet alleen de Friese identiteit een gezicht, maar levert het ook een bijdrage aan het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid en het verstevigen van de lokale en regionale democratie. Mede door het afnemende bereik van de traditionele media en de bezuinigingen op regionale journalistiek, komt dat laatste steeds meer onder druk te staan. We verwachten niet dat, binnen de huidige organisaties en krachtenvelden, deze ontwikkeling binnen afzienbare tijd wordt omgebogen. Daarom is het nodig nieuwe wegen te bewandelen. Centraal uitgangspunt voor het nieuwe mediaplatform is samenwerken met behoud van eigen kleur en identiteit. Daartoe volgen we twee sporen: 1. Nieuwe initiatieven om redactionele en productionele samenwerking tussen bestaande mediaorganisaties structureel van de grond te krijgen. De afgelopen jaren is al een aantal maal samengewerkt, denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke producties rond de verkiezingen voor provinciale staten en gemeenteraden. Deze projecten hadden nog een ad-hoc karakter. We willen werken aan een structurele inhoudelijke- en productionele samenwerking. Er worden concrete plannen ontwikkeld om met meerdere mediapartijen evenementen, gelieerd aan Culturele Hoofdstad 2018, te verslaan. Deze plannen worden in 2014 en 2

10 2015 mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Fryslân, die budgettair geen onderdeel uitmaakt van dit plan. Daarnaast vinden op dit moment oriënterende gesprekken plaats tussen Omrop Fryslân en lokale omroepen om tot concrete samenwerking te komen. Belangrijk doel daarbij is het versterken van de lokale en regionale nieuwsvoorziening. Om dat doel te bereiken zullen ook gesprekken worden gevoerd met de provinciale dagbladen, huis-aan-huis bladen en lokale- en regionale internetsites. Deze initiatieven worden vooralsnog gerealiseerd vanuit bestaande organisaties en middelen. 2. Bouw van een nieuw onafhankelijk digitaal mediaplatform, waarop content wordt verzameld, geproduceerd, verrijkt en gedeeld. Dwars door alle mediatypen heen, maar digital first. Belangrijkste doelstelling van dit podium is het verhogen van het publieksbereik in alle lagen van de Friese bevolking. Maar ook het bereiken van doelgroepen buiten onze provinciegrenzen met (een specifieke) belangstelling voor Fryslân. Niet alleen met journalistieke content, maar veel breder. Het platform biedt ook plaats aan user generated content en wordt in een latere fase gekoppeld aan andere digitale initiatieven, bijvoorbeeld aan het Frysk Kultuerhûs (digitalisering cultureel erfgoed) en een nieuw op te zetten platform voor bestaande- en nieuwe kunstvormen dat gebruik maakt van augmented reality. Om die breedte te onderstrepen, kiezen we vooralsnog Podium Fryslân (PF) als werknaam. We werken toe naar een multimediaal en virtueel platform dat gebruik maakt van bestaande en nieuwe technieken en toepassingen, met koppelingen naar alle relevante sociale netwerken. Het platform biedt de mogelijkheid doelgroepen te bedienen in hun specifieke interessegebieden op zelf gekozen moment, een zelf gekozen plaats en via een zelf gekozen medium. En waar mogelijk in hun eigen taal. We zetten de (nieuws)consument centraal. Daarmee spelen we in op een van de belangrijkste trends in de mediaconsumptie. Bovendien biedt dat de mogelijkheid aan organisaties om specifieke doelgroepen te bereiken, binnen en buiten de provincie. Niet alleen bestaande mediabedrijven werken samen op het platform. Ook (nieuwe) particuliere initiatieven en maatschappelijke organisaties. We werken samen met innovatieve bedrijven uit onze provincie en prikkelen ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, die na de pilotfase bijdragen aan het business-model van het Mediaplatform, maar ook zorgen voor extra bedrijvigheid in Fryslân. En we zoeken nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijsveld om jong talent een kans te geven zich te ontwikkelen en een verfrissende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Podium Fryslân. Beschouw Podium Fryslân als een festivalterrein, waar bezoekers op diverse podia krijgen wat ze graag willen. Op dat terrein programmeren we zelf het centrale podium 3

11 door nieuws, informatie en achtergronden te verzamelen, verrijken en distribueren. We vragen naast de bestaande mediaorganisaties ook andere personen, netwerken of organisaties een inhoudelijke bijdrage te leveren. We wisselen die content uit met bestaande mediaorganisaties, zodat het mes aan twee kanten snijdt. We starten dit najaar met het publiceren van content van bestaande mediabedrijven. Niet alleen de producties vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden, maar ook content van de individuele partners. Naast algemeen uitwisselbare nieuws, heeft iedere partner zo de mogelijkheid om zijn eigen kleur en identiteit te waarborgen. Om bezoekers te trekken, bieden we binnen een web van sociale structuren voor elk wat wils. Van Harlingen tot Appelscha, van Dokkum tot Stavoren en van cultuur tot onderwijs & wetenschap. Een van de eerste organisaties die een belangrijke bijdrage levert aan- en profiteert van het platform, is KH2018. De thema s Cultuur & Natuur, Stad & Platteland en Diversiteit & Mienskip, bieden, net als de sub-programma s Lab Leeuwarden en Royal Friesian, een interessant en breed kader voor thematische journalistieke producties. Gericht op eigen inwoners, maar ook op de rest van Europa en daarbuiten. KH 2018 stelt een klein toegewijd team van schrijvers, fotografen en filmers samen, dat binnen de gekozen thema s nieuws, achtergronden en verdieping produceert. Door niet alleen Friese- en Nederlandse journalisten te contracteren, maar ook buitenlandse, ontstaat een breed beeld en wordt de content ook geschikt voor publicatie over de grens. KH2018 kan zo binnen Podium Fryslân een inhoudelijke invulling geven aan haar ambitie om middels micro-targeting geïnteresseerde doelgroepen binnen heel Europa te bereiken. Naast KH2018, zijn ook oriënterende gesprekken gevoerd met andere organisaties die graag willen bijdragen aan Podium Fryslân. Los van de inhoudelijke verrijking die dat biedt, is dat ook nodig om de financiële dekking voor de toekomst rond te krijgen. De pilotfase van het project in 2014 en 2015 (met daarin o.a. de aanloopfase, het projectmanagement en de technische realisatie) wordt mede gefinancierd door de provincie. Maar Podium Fryslân moet op eigen benen staan. Niet gericht op winst, maar op continuïteit. Daarom zoeken we in de pilotfase naar de meest geschikte verdienmodellen voor de toekomst. Daarbij kijken we niet alleen naar bestaande verdienmodellen, maar willen we samen met o.a. Marketing Friesland en het bedrijfsleven ook nieuwe ontwikkelen. Coöperatief, maar onafhankelijk. De tijd is rijp. Intermediale samenwerking lijkt een kansrijke volgende stap voor bestaande en nieuwe mediaorganisaties. Het rapport van De Raad voor Cultuur over de toekomst van de Publieke Omroep bevestigt die visie. De aanbevelingen sluiten naadloos aan op het idee van Podium Fryslân. En het experimenteerartikel dat recentelijk aan de Mediawet is toegevoegd, maakt publiek-private vormen van samenwerking nu ook mogelijk. 4

12 Er zijn verschillende ideeën over hoe we de toekomst van de Friese journalistiek vorm en inhoud moeten geven. Ieder vanuit een eigen perspectief, visie of belang. Dit plan beoogt een drager te zijn voor veel van die ideeën. Niemand weet nog precies hoe Podium Fryslân er uiteindelijk exact uit ziet. Maar de start van een nieuw initiatief biedt mogelijkheden die binnen de bestaande structuren niet of nauwelijks mogelijk zijn. We willen bouwen vanuit gemeenschappelijke inzichten en interessante verschillen. Podium Fryslân wordt een coalition of the willing. Grenzeloos verbindend. Uitgangspunten Gesprekken met diverse (direct) betrokkenen uit de mediawereld, maatschappelijke organisaties en verschillende rapporten, waarnemingen en interviews, hebben geleid tot onderstaande lijst met uitgangspunten voor de opzet en uitrol van Podium Fryslân. Niet uitputtend en zeker niet in beton gegoten, maar wel richtinggevend en een leidend kader voor vervolgstappen: Podium Fryslân dient bij te dragen aan de onafhankelijkheid, pluriformiteit en zelfstandigheid van de Friese media en heeft als doelstelling het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau van lokale- en regionale journalistiek en informatievoorziening en het bereiken van alle lagen van de bevolking. Podium Fryslân streeft naar een inhoudelijke en productionele samenwerking tussen bestaande media en nieuwe (particuliere) initiatieven. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Podium Fryslân biedt volop ruimte voor de eigen identiteit van de samenwerkende partners en helpt bij het bereiken van interessante doelgroepen Podium Fryslân biedt de mogelijkheid gezamenlijk journalistieke producties te maken, die door individuele mediabedrijven binnen het huidige tijdsgewricht niet of nauwelijks kunnen worden gerealiseerd. Partners binnen Podium Fryslân produceren niet alleen gezamenlijk, maar wisselen onderling ook content uit, waardoor het mes steeds aan twee kanten snijdt. Deze samenwerking helpt de bestaande mediaorganisaties aan complementaire content, hetgeen in het licht van de geschetste ontwikkelingen bij deze organisaties, een positieve bijdrage levert aan continuïteit en zelfstandigheid. Podium Fryslân publiceert en produceert tekst, beeld en geluid en werkt volgens het principe digital first. Het laat zich voor haar nieuws- en informatievoorziening op voorhand niet leiden door uitzendschema s of verschijningsmomenten. Podium Fryslân richt zich niet alleen op de inwoners van Fryslân, maar ook richt zich ook actief op iedereen buiten de provincie (internationaal) die geïnteresseerd is in wat hier plaatsvond, plaatsvindt en nog zal plaatsvinden. 5

13 Om concreet inhoud te geven aan de ambitie Fryslân ook buiten de provinciegrenzen op de kaart te zetten, wordt een substantieel aandeel van de (journalistieke) producties in meerdere talen uitgebracht (En/Du/Fr). Podium Fryslân nodigt interessante, creatieve, relevante en enthousiaste earlyadopters uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (bereik van het) platform. Niet per definitie journalisten, maar nieuwsconsumenten, kunstenaars en/of publieke figuren die een voortrekkersrol willen vervullen. Een voorbeeld van de wijze waarop wordt gewerkt, zou De Correspondent kunnen zijn. Podium Fryslân zoekt naast haar eigen podium, nadrukkelijk naar andere relevante podia om Friese journalistieke producties te tonen. Daartoe benut het bestaande en nieuwe sociale netwerken, maar zoekt het ook samenwerking met andere netwerken in binnen- en buitenland. Omgekeerd biedt PF een podium aan een breed scala aan instellingen en organisaties en stromingen uit de provincie. Denk hierbij aan (semi) overheden, festivals, kenniscentra, kerken, verenigingen etc. Door de verbinding naar allerlei sociaal-culturele initiatieven, trekken we bezoekers naar het platform. Dat bereik is nodig voor een gezonde exploitatie, maar verhoogt ook de impact van journalistieke producties op het hoofdpodium. Podium Fryslân zal in de pilotfase ( ) met name gebruik maken van bestaande technieken en netwerken (bijvoorbeeld door te leasen) Daardoor kan vaart worden gemaakt en blijven de aanloopkosten beperkt. Podium Fryslân zoekt nadrukkelijk de samenwerking met innovatieve Friese ondernemingen bijvoorbeeld op het terrein van gamification en viral marketing. Door nieuwe technieken en toepassingen te implementeren, ontwikkelen we een toekomstbestendig en innovatief platform en kunnen we samen groeien. Podium Fryslân zet in op een exploitatie die garant staat voor continuïteit en heeft geen winstoogmerk. In de aanloopfase ( ) zal een beroep worden gedaan op overheidsmiddelen. Daarna zal het op eigen benen moeten staan. In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden de komende jaren diverse initiatieven ontwikkeld die de ontwikkeling van Podium Fryslân kunnen aanjagen. Daartoe zal PF intensief samenwerken met de organisatie van KH2018 en andere relevante (project)partners. Uitgangspunt daarbij is dat alles wat binnen die samenwerking valt, ook na 31 december 2018 toekomst heeft. 6

14 Plan van aanpak Fase 0 - We willen snel beginnen. Na de aanscherping, verrijking en goedkeuring van dit basisplan, werken we toe naar de lancering van Podium Fryslân in het vierde kwartaal van We maken afspraken met bestaande mediaorganisaties over de inhoudelijke wijze waarop we gaan samenwerken. Daarnaast onderzoeken we, binnen de (verruimde) kaders voor een publiek-private samenwerking zoals opgesteld door het commissariaat van de media, op welke wijze we de juridische samenwerking vorm en inhoud kunnen geven. We starten in deze fase ook de samenwerking met KH 2018 en richten een kleine en flexibele organisatie in. Fase 1 In de tweede helft van 2014 zijn de eerste samenwerkingsprojecten tussen een aantal bestaande mediaorganisaties zichtbaar en vinden gesprekken plaats om de samenwerking uit te breiden naar meerdere organisaties. In het vierde kwartaal is een (nog) eenvoudig digitaal platform bereikbaar voor mediaconsumenten, met koppelingen naar de belangrijkste sociale media. Op het platform staan links naar een selectie van lokaal- en regionaal nieuws en culturele-, economische-, maatschappelijke- en toeristische informatie. Bij de lancering worden ook de eerste journalistieke producties van het team van KH2018 gepubliceerd. We willen vanaf het begin starten met het aan elkaar beschikbaar stellen van gepubliceerde content, die iedere partner al dan niet verrijkt- mag gebruiken. Ook nodigen we in deze fase een aantal zogenaamde early adopters uit een bijdrage te leveren. Kunstenaars, ondernemers, bloggers en andere inspirerende Friezen helpen zo het bereik, het gebruik en de status van Podium Fryslân te vergroten. Een centraal programmateam maakt keuzes over de onderwerpen die worden opgepakt en de publicatie van beschikbare content op het centrale deel van het platform. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor het verspreiden en publiceren van eigen content naar alle andere relevante kanalen. Het programmateam wordt gecoacht door ervaren journalisten. Fase 2 Vanaf april 2015 breiden we het aantal gezamenlijke producties uit. Meer regionale en lokale nieuwsmedia worden betrokken bij Podium Fryslân. Op die manier willen we de dekking in de periferie borgen en het belang van de lokale journalistiek benadrukken. We stellen een inhoudelijke agenda op, waarbij we ook de gemeentes, kenniscentra en andere organisaties nadrukkelijk betrekken. Iedere organisatie krijgt een eigen omgeving binnen Podium Fryslân. Het technische platform wordt verder doorontwikkeld. Samen met innovatieve ondernemers en kenniscentra introduceren we nieuwe technieken en toepassingen, die passen binnen de steeds veranderende trends in nieuwsconsumptie. Deze toepassingen kunnen een experimenteel karakter hebben, waarmee we ondernemers en 7

15 kenniscentra helpen innovaties te testen en door te ontwikkelen. Fryslân zet zich zo op de kaart als innovatieve regio en goed werkende toepassingen kunnen vervolgens ook worden gebruikt door onze (media) partners. In deze fase onderzoeken we ook een aantal commerciële toepassingen, die kunnen gaan bijdragen aan het business model van Podium Fryslân. We beleggen een aantal expertmeetings met reclame- en mediabureaus en ondernemers over de wijze waarop we gezamenlijk tot (nieuwe) verdienmodellen voor het platform kunnen komen. Goed voor Podium Fryslân, goed voor ondernemers die exposure en afzetkanalen zoeken en goed voor bestaande mediabedrijven die, na tests binnen de omgeving van Podium Fryslân, de modellen kunnen gebruiken voor de exploitatie van hun eigen media. Schematisch ziet Podium Fryslân er in deze fase uit als een festivalterrein waarop een breed aanbod aan nieuws, informatie en achtergronden is te vinden van- en voor zeer diverse stromingen en doelgroepen. Een centraal programmateam programmeert het hoofdpodium met het beste uit het aanbod van partners. Een beetje zoals 360 magazine. 8

16 Fase 3 Na de pilotfase wordt de basis van Podium Fryslân verder verstevigd. Door de inhoudelijke samenwerking verder te intensiveren en wellicht een groep eigen nieuwsproducenten binnen de organisatie samen te stellen. Ook wordt de samenwerking met kennisinstituten geïntensiveerd. Met name in de periode zal extra nadruk worden gelegd op de internationale exposure van de producties om zo Europa te interesseren en enthousiasmeren voor Fryslân als geheel en Leeuwarden Culturele Hoofdstad in het bijzonder. Podium Fryslân levert zo een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van KH2018, maar ook andere (innovatieve en/of internationaal opererende) instellingen profiteren hiervan. Dit is ook de fase waarin we de koppeling maken naar een aantal andere digitale en virtuele initiatieven die in separate trajecten worden gestart. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kultuerhûs Fryslân, waarop ons cultureel erfgoed wordt samengebracht en gedigitaliseerd en aan het project AIR, met de mogelijkheden die augmented reality ons biedt om ook in de openbare ruimte toegevoegde waarde zoals kunst te creëren. We moeten nadenken over de wijze waarop we de betrokkenheid van inwoners van Fryslân in deze fase kunnen verhogen en hen nog nadrukkelijker bij Podium Fryslân kunnen betrekken. Niet alleen door vanaf de start interactiviteit en het leveren van een inhoudelijke bijdrage te stimuleren, maar bijvoorbeeld vanaf deze fase ook middels een lidmaatschap van de coöperatie. Daarmee verbreden we ook het verdienmodel. Door een kleine bijdrage te vragen en/of door een database te bouwen die waarde creëert voor Podium Fryslân en haar partners. We werken in deze fase verder aan het vermarkten van onze content. Door het (internationaal) verkopen van producties, maar ook door thematische bundelingen en verdieping beschikbaar te stellen aan belanghebbenden of door het leveren van maatwerkproducties op verzoek van derden. We zullen ook in deze fase gebruik maken van (internationale) fondsen voor speciale producties en ontwikkeling van nieuwe toepassingen en technieken. Maar uitgangspunt is dat Podium Fryslân vanaf deze fase zelfvoorzienend wordt middels partnerships met andere mediabedrijven, het bedrijfsleven en het genereren van consumenteninkomsten. Organisatie Podium Fryslân kent bij aanvang (pilotfase) een kleine flexibele kernorganisatie bestaande uit een uitvoerend producent (verantwoordelijk voor organisatie, exploitatie en (door)ontwikkeling van het platform), een programmeur (verantwoordelijk voor eindredactie), een systeembeheerder (technische operatie) en webmasters. Medewerkers worden, gezien de pilotstatus, op projectbasis ingehuurd, er wordt gebruik gemaakt van menskracht van partners binnen Podium Fryslân en er wordt gewerkt met stagiaires. De uitvoeringsorganisatie krijgt inhoudelijk advies- en staat onder financieel toezicht van een raad met daarin vertegenwoordigers van aangesloten partners. 9

17 Funding Podium Fryslân werkt toe naar een zelfvoorzienend business model gericht op continuïteit. Dat heeft tijd nodig. In de pilotfase zullen we daarom een beroep doen op middelen van de provincie Fryslân die worden aangewend voor de ontwikkeling en uitrol van het platform. De provincie heeft voor 2014 en 2015 in totaal ,- gereserveerd voor onderzoek naar- en de eerste opzet van een Fries mediacentrum. De samenwerking tussen redacties van regionale en lokale media, het zogenaamde eerste spoor, wordt gerealiseerd binnen de reguliere formaties en budgetten van de bestaande mediaorganisaties. Daarnaast stelt de provincie subsidie beschikbaar voor gezamenlijke (grote) mediaproducties die specifiek zijn gelieerd aan Culturele Hoofdstad Voor die producties worden separate plannen en begrotingen gemaakt en vallen dus buiten de budgettaire scope van dit plan. Voor de ontwikkeling van het digitale platform wordt gebruik gemaakt van de in de eerste alinea genoemde ,-. Daarnaast wordt een deel van de kosten gedragen door de inbreng in natura van de samenwerkende partners. Denk daarbij aan mensuren, productiefaciliteiten en uiteraard content. Met onderwijsinstellingen zullen we afspraken maken over het faciliteren van uitvoerende stages, die naast de ontwikkeling van jong talent, ook een gunstig effect hebben op de arbeidskosten. Daarnaast zal Podium Fryslân tijdens de pilotfase op bescheiden schaal eigen inkomsten genereren door een beperkt aantal verdienmodellen te implementeren: affiliate marketing, ticketing, crowdfunding, verkoop van content en het werven van een aantal founding partners. Zoals vermeld doen we tijdens te pilotfase ook onderzoek naar verdienmodellen die we op termijn kunnen implementeren. Dat gaat om bestaande-, maar zeker ook om nieuw te ontwikkelen modellen. We beogen met het implementeren en ontwikkelen van verdienmodellen niet te concurreren met bestaande mediabedrijven, integendeel. We denken dat de potentie van e-commerce in Fryslân groot genoeg is om (nieuwe) verdienmodellen te exploiteren, zonder dat dat ten koste gaat van de omzet van de bestaande mediaorganisaties. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat online bestedingen de komende jaren stevig doorgroeien en grote groepen -met name jongere- consumenten niet door de huidige organisaties worden bediend. Bovendien worden de binnen Podium Fryslân ontwikkelde modellen na bewezen succes ter beschikking aan de partners die participeren binnen Podium Fryslân. De begroting voor de pilotfase ( ) van het digitale platform is uitgewerkt in bijlage 1 bij dit plan. 10

18 Stip op de Horizon Het is 1 januari Er is een virtueel Fryslân ontstaan. Van iedereen, voor iedereen. Ontstaan vanuit de mienskip. Podium Fryslân heeft mede aan de basis gestaan van dit volledig nieuwe, virtuele en multimediale platform dat gebruik maakt van de nieuwste technieken en voortdurend inspeelt op relevante sociale ontwikkelingen. Iedere Fries kent het platform en vrijwel iedereen heeft op een of andere manier wel eens iets op het platform gedaan. In welke vorm dan ook. Sterker nog, voor veel Friezen is het de start van de dagelijkse verkenning van de wereld om zich heen en is het de belangrijkste bron om op de hoogte te zijn en te blijven van alle relevante ontwikkelingen in zijn of haar directe omgeving. Cultureel, politiek, economisch, maatschappelijk en in de vrije tijd. Naast (of in plaats van) de gebruikelijke massamediale communicatie, biedt het platform de mogelijkheid doelgroepen te bedienen in hun specifieke interessegebieden op zelf gekozen moment, een zelf gekozen plaats en via een zelf gekozen medium. Doelgroepen leveren zelf ook een belangrijke en interessante inhoudelijke bijdrage aan het platform. Daarmee past het uitstekend binnen de trends in de mediaconsumptie. We hebben met de nieuwste technieken ons culturele erfgoed ontsloten en presenteren die op het platform. We verrijken de werkelijke wereld met virtuele toevoegingen die inspireren en nieuwsgierigheid opwekken. Verleden, heden en toekomst komen hier samen en versterken zo de Friese identiteit. Het multimediale platform biedt de mogelijkheid om op afstand Fryslân te ontdekken, verkennen en beleven. Een deel van de content is, naast het Frysk en het Nederlands, in de belangrijkste Europese talen beschikbaar. Het platform wordt -ook na het jaar waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was- gebruikt om inwoners van Europa te enthousiasmeren voor (een bezoek aan) Fryslân. Kennisinstituten en maatschappelijke organisaties gebruiken het podium voor interactie met hun doelgroepen. En we prikkelen voortdurend onze ondernemers om op basis van nieuwe toepassingen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die zorgen voor extra bedrijvigheid. 11

19 08-apr-14 CONCEPT TOTAAL BEGROTING PODIUM FRYSLÂN uitgaven Organisatiekosten ,00 37% 2 Platform & techniek ,00 32% 3 Productie & Programmering ,00 24% 4 Marketing ,00 7% TOTAAL ,00 100% inkomsten Bijdrage provincie ,00 7 Eigen verdienmodellen ,00 TOTAAL ,00 100%

20 Specificatie begroting Podium Fryslân Organisatiekosten 1.1 Verkenning + planvorming ,00 19% 1.2 Project- / productiemanagement fase 0 t/m ,00 58% 1.3 Facilitaire kosten ,00 14% 1.4 Bestuurskosten 2.000,00 2% 1.5 Administratie en accountantskosten 7.500,00 6% 1.6 Reis en verblijfkosten 1.500,00 1% Totaal Organisatiekosten ,00 100% 37% 2 Kosten Techniek 2.1 Systeembeheer + technische ontwikkeling ,00 59% 2.2 Aanschaf/ontwikkelen/ website + toepassingen ,00 23% 2.3 Hardware 8.000,00 7% 2.4 Licenties, hosting en onderhoudskosten 5.000,00 5% 2.5 Advies- en ontwikkelkosten 8.000,00 7% Totaal Kosten Techniek ,00 100% 32% 3 Mediaproducties & Inhoudelijke Programmering 3.1 Webmasters & contentmanagement ,00 100% Totaal Kosten Producties en Programmering ,00 100% 24% 4 Marketing & Sales 4.1 Ontwikkeling marketingmiddelen 5.000,00 20% 4.2 Marketing en sales campagnes ,00 80% Totaal Kosten Marketing ,00 100% 7% TOTAAL KOSTEN ,00 100% 5 Bijdrage Provincie Fryslân 5.1 bijdrage oprichting regionaal mediacentrum ,00 100% Totaal Bijdrage Provincie ,00 100% 57% 6 Bijdrage eigen verdienmodellen 6.1 Affiliate marketing ,00 20% 6.2 Ticketing ,00 17% 6.3 Contentverkoop aan derden ,00 7% 6.4 Founding Partners ,00 40% 6.5 Crowdfunding ,00 17% Totaal Bijdrage eigen verdienmodellen ,00 100% 43% TOTAAL MIDDELEN ,00 100%

21 OPMERKINGEN Algemeen: Dit is een begroting voor de pilotfase in de jaren 2014 en verkennende gesprekken, schrijven plan, opstellen begroting etc. 1.2 projectmanager/uitvoerend producent vanaf 1 juli 2014 t/m 31 december 2015 (18 maanden) 1.3 bureaukosten + facilitaire kosten waaronder huur 1.4 kosten raad van advies/toezicht 1.5 verantwoording, jaarrekening etc 1.6 kosten gemaakt door projectmedewerkers 2.1 systeembeheerder/ontwikkelaar vanaf 1 juli 2014 (18 maanden) 2.2 ontwikkeling/aankoop/lease van platform + toepassingen 2.3 PC's, schermen, routers etc. 2.4 licenties software, beveiliging etc. 2.5 advies + uitbesteding technische doorontwikkeling platform door derden 3.1 webmaster (1,5 fte) + kosten stagiaires 4.1 ontwikkeling huisstijl en online- en ofline promotiematerialen 4.2 out of pocket kosten voor online- en offline campagnes 5.1 conform motie FNP en PvdA 6 november implementatie affiliate netwerk; inkomsten op basis van CPC 6.2 tickets voor bijvoorbeeld culturele evenementen; gem. 15% x 15,- + 1,50 admin. kosten per ticket 6.3 verkoop eigen content aan derden founding partners à ,- 6.5 crowdfundingprogramma t.b.v. nieuwe platform en bijzondere producties

22 MuzensIraal 61 Postbus Be Den Haag Ielefoon (070) B8B la~ (070) BB812 BO Adviescommissie toekomstverkenning publieke mediabestel t.a.v. mevrouw mr. 1. Brakman Postbus AE 'S-GRAVENHAGE " , p11 Interprovinciaal Overleg uw brief van u~ kenmerk ons kenmerk CU 06660/2013 onderwerp toekomstverkenning publiek mediabestel datum 26 november 2013 Geachte mevrouw Brakman, Met het oog op uw advies over de toekomst van het publiek mediabestel vraag ik graag uw aandacht voor het volgende. Verschraling regionaal medialandschap Een breed aanbod van onafhankelijke en pluriforme media is essentieel voor onze democratie. Dat brede aanbod staat al enige jaren onder druk. Vooral de regionale nieuwsvoorziening is in een neerwaartse spiraal terecht gekomen, zo blijkt uit de recent gepubliceerde monitor van het Commissariaat voor de Media (oktober 2013). Het aanbod van regionaal nieuws is kleiner door het verdwijnen van regionale dagbladen. En wat overblijft, biedt meer van hetzelfde nieuws, aldus het Stimuleringsfonds voor de Pers (2012). De conclusie kan niet anders luiden dan dat de kwaliteit en pluriformiteit van de regionale nieuwsvoorziening verschralen. Hiermee is de verantwoordelijkheid van het rijk in het geding. Het rijk is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het mediabestel (Mediawet 2008). Verankeren regionale omroepfunctie Provincies constateren dat de. regionale omroepen een sleutelrol vervullen in de regionale informatie-, nieuws- en cultuurvoorziening. De samenwerking en integratie van de landelijke en regionale omroepen brengt risico's met zich mee voor een verdergaande verschraling. Om het tij te keren zou het goed zijn om de functie van de regionale omroepen opnieuw te positioneren en te verankeren. De, door provincies betreurde, centralisatie van de verantwoordelijkheid voor de regionale omroepen biedt het rijk aangrijpingspunten het tij te keren. Uitgangspunten nieuw publiek bestel In dit licht formuleren provincies de volgende uitgangspunten voor het nieuwe publieke mediabestel. Inlichtingen bij Doorkiesnummer BIjlagen : mw. drs. E.W.H.C. (Eveline) de Graaff : (070)

23 de publieke omroep heeft een onafhankelijke nieuws-, informatle- en cultuurfunctie. De omroep levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussie over zaken, die de samenleving en haar burgers aangaan en binden, zowel intemationaal, landelijk als regionaal (waakhond democratie en bevorderen van actief burgerschap) en aan de (culturele) identiteit van regio's en van Nederland. De publieke omroep heeft dus zowel een landelijke als een regionale mediaopdracht; 2. de uitvoering van de regionale mediaopdracht vindt plaats door een regionale omroepfunctie,_die voldoende ruimte heeft om in te spelen op de regionale actualiteit en dynamiek; 3. de uitvoering van de regionale mediaopdracht is verankerd in de regio. De programma's van de publieke omroepfunctie spreken de inwoners van het verzorgingsgebied aan en worden herkend. Derhalve komen de programma's in dialoog met de regionale samenleving tot stand en wordt over het resultaat verantwoording afgelegd aan de regio. Het belang daarvan is onderstreept door de Commissie kwalitatief hoogwaardige programmering van publieke regionale omroepen, getiteld 'Kracht in de regio' (2008); 4. er is maximale ruimte voor publiek-private samenwerking In de(eu-) regio. Dit om de bundeling van de journalistieke krachten in de regio, onder meer in regionale mediacentra, zo optimaal mogelijk te faciliteren. Het gaat hierbij om (cross-mediale) samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals de regionale omroep en de regionale krant. Wij gaan ervan uit dat uw commissie deze uitgangspunten betrekt bij het formuleren van uw advies. Natuurlijk zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting. Met vriendelijke groet, INTERPROVINCIAAL OVERLEG, drs. G. Beukema directeur

24 >Retouradres Postbus BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag 2500 EA Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag Datum Betreft 19 november 2013 Pers en journalistiek Onze referentie Uw referentie Introductie De schrijvende pers en journalistiek zijn van groot belang voor de samenleving. Journalisten informeren ons en scherpen onze geest met informatie, opinie, debat en kritiek. Zij vervullen daarmee een belangrijke rol in de relatie tussen overheden, burgers en bedrijven. Vanuit zijn rol agendeert en duidt de journalist wat er in de samenleving leeft en heeft hij een controlerende functie op de macht. Dit alles kan alleen als de pers onafhankelijk is. Het kabinet staat daarom pal voor journalistieke onafhankelijkheid en vrijheid van de pers. 1 Naast deze noties is de journalistiek ook van belang voor de sociaal-culturele samenhang. Want berichtgeving in de Nederlandse taal over Nederlandse onderwerpen verbindt en vormt mede onze gezamenlijke identiteit. Dat geldt niet alleen nationaal maar zeker ook regionaal en lokaal. Onafhankelijke journalistiek kan alleen goed functioneren met het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Bij journalistiek horen kwaliteitsstandaarden en een beroepsethiek, zoals het principe van hoor en wederhoor en de verplichting om fouten te corrigeren. Onafhankelijkheid brengt een eigen verantwoordelijkheid voor bovenstaande zaken met zich mee. Dat vraagt om inspanningen van de sector, zoals het vormgeven van zelfregulering en reflectie. Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de schrijvende pers en journalistiek en over de rol die ik voor de overheid zie. Dit heb ik eerder aan uw Kamer toegezegd. 2 Achtereenvolgens schets ik: de ontwikkelingen in de journalistiek en het gevolg dat er is gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Brinkman (2009). Specifiek zal ik u informeren over de innovatieregelingen van het Stimuleringsfonds voor de Pers. 1 Artikel 7 Grondwet en artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 2 Kamerstukken II, vergaderjaar, , , nr. 93. In deze brief zal ik ook ingaan op de motie Heerma: Kamerstukken II, vergaderjaar , , nr Pagina 1 van 12

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Nieuwe Tijden Nije Tiden!

Nieuwe Tijden Nije Tiden! -- V N G - JAARCO N G R E S 2 0 1 0 Nieuwe Tijden Nije Tiden! Fryslân 7 en 8 juni 2010 -- Foaropwurd Nije tiden, nije rieden, nij parlemint. Doe t foar it VNG-Jierkongres Nije Tiden as tema keazen waard,

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1 Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden PERSBERICHT Nummer: 278/EH Datum: 23 november 2016 Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag Prins Willem Alexanderhof 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag De wethouder

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

steaten Noordstra, lepie Statengriffie provinsje Frysln Tjitte Wierdsma RE: subsidies koren

steaten Noordstra, lepie Statengriffie provinsje Frysln Tjitte Wierdsma RE: subsidies koren Noordstra, lepie Van: Aan: Onderwerp: Statengriffie provinsje Frysln Tjitte Wierdsma RE: subsidies koren Geachte heer Wierdsma Uw mail is in goede orde ontvangen en zal te rkennis worden gebracht aan de

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 Monitoring University Campus Fryslân UCF Rapportage 2011-2015 Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 2 Rapportage monitoring University Campus Fryslân Inhoud Hoofdstuk 1 Gearfetting, konklúzje

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m augustus 2014) 12 november 2014 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 e berap 6 1.2

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

Strategyske personielsplanning

Strategyske personielsplanning Strategyske personielsplanning & mobiliteitsoanpak Arbeid en OR-fonds 2014 1 Ontwikkeling duurzame economische activiteiten Natuur en landschapsbehoud Cultuurbehoud & versterking Provincie Fryslân op de

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Begroting 2012. Gedeputeerde Staten van Fryslân

Begroting 2012. Gedeputeerde Staten van Fryslân Begrutting 2012 2012 Gedeputeerde Staten van Fryslân 13 september 2011 Colofon Provincie Fryslân Bezoekadres: Snekertrekweg 1 (per 7 november 2011: Tweebaksmarkt 52), Leeuwarden Postadres: Postbus 20120

Nadere informatie

F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n. Begroting 2009

F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n. Begroting 2009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2009 Begroting 2009 g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 4 j u n i 008 Begroting 2009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Colofon Voor

Nadere informatie

Kennisbasis. docent Fries master

Kennisbasis. docent Fries master Kennisbasis docent Fries master 3 Kennisbases hbo-masteropleidingen Fries Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis wordt nooit alleen

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie