Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk"

Transcriptie

1 Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van burgemeester en wethouders : A. Meijering : E. Koperdraat : H. Calis : K. Krom Versie: 1.0 Datum: 8 december 2009

2 VERSIEBEHEER Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen 0.1 Directie Eerste concept 0.2 MT N.a.v. bespreking met directie en overleg met financieel beleid 1.0 College van B en W N.a.v. bespreking in MT en overleg met financieel beleid Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

3 1. Samenvatting Aanleiding Doelstelling addendum...5 Wat houdt het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) in? Verschil NUP en Bestuurlijke Verklaring Verschil tussen NUP en het realisatieplan e-dienstverlening Aansluiting op de visie van de gemeente Langedijk Relatie met het Dienstverleningsconcept Nederland Open in Verbinding (NOiV) Welke acties: de Projecten Stand van zaken projecten huidige realisatieplan NUP projecten in Langedijk Extern belegde projecten Overige projecten Kosten en Baten Kosten Interne kosten Incidentele kosten Structurele kosten Verschil tussen ramingen oorspronkelijk plan en addendum Baten Dekking Capaciteitsraming Vervolg...21 Bijlagen Aanvullende projectenbundel Beschrijving NUP projecten Kostenraming lopende en aanvullende projecten Planning lopende en aanvullende projecten...22 Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

4 1. Samenvatting Doelstelling Dit addendum op het realisatieplan dienstverlening dat 27 mei 2008 in het college van B&W vastgesteld en 24 juni 2008 in de raad behandeld is, geeft richting aan de acties die de gemeente Langedijk de komende tijd gaat ondernemen om invulling te geven aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) en de modernisering van de (e-)dienstverlening en de daarbij behorende bedrijfsvoering. Dit document vormt de verbinding met het bestaande realisatieplan en daarmee sluit het NUP aan bij lopende initiatieven en ambities van de gemeente Langedijk. Naast het invoegen van de NUP projecten zijn de projecten uit het huidige realisatieplan e-dienstverlening geactualiseerd qua planning en budgettering en zijn waar nodig nog extra projecten toegevoegd of verwijderd. Met de uitvoering van het realisatieplan en dit addendum worden de verschillende e- overheidsvoorzieningen in samenhang met elkaar en aansluitend op de gemeentelijke doelstellingen gerealiseerd en in gebruik genomen (beheerd). Er wordt invulling gegeven aan de landelijke normen voor administratieve lastenverlichting en elektronische dienstverlening en aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). De interne bedrijfsvoering wordt onder andere met elektronische hulpmiddelen - op een hoger niveau gebracht, waarmee naar verwachting een betere externe dienstverlening wordt gecombineerd met een toegenomen efficiency. Planning De planning van de diverse activiteiten is afgestemd op de deadlines van de diverse wettelijke verplichtingen, waarmee het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de periode medio Personele middelen De uitvoering van de projecten in het kader van elektronische dienstverlening vindt plaats binnen de kaders van de activiteitenplanning. Voor de periode betreft het een totale inzet van ruim mensdagen ( uur). Dit is exclusief de inzet van het programmabureau MIV en de externe ondersteuning bij implementatie. Financiële middelen Er is een (her)inventarisatie gemaakt van de benodigde investeringen en structurele (onderhouds)lasten. De geraamde extra investeringen bedragen Hiervan is voor een bedrag van nog aanvullende dekking nodig. De financiering wordt via de reguliere planning- en controlcyclus meegenomen in de meerjarenramingen en de exploitatiebegrotingen. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

5 2. Aanleiding De gemeente Langedijk is al in het bezit van een bestuurlijk geaccordeerd realisatieplan dienstverlening Met de komst van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) is een aantal projecten toegevoegd aan de Bestuurlijke Verklaring Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid' d.d. 18 april Die extra projecten worden gefaseerd ingevoerd door de gemeente. Het gros van de gemeenten heeft aangegeven geen geheel nieuw realisatieplan te schrijven in het kader van het NUP. Men geeft er de voorkeur aan een addendum te schrijven bij het bestaande plan. Dit addendum geeft de impact van het NUP op de gemeente weer. EGEM i-teams ondersteunt het proces om te komen tot een gedegen addendum, dat dus een aanvulling vormt op het reeds geaccordeerde realisatieplan. De randvoorwaarden die gesteld werden aan een bestuurlijk geaccordeerd realisatieplan blijven van toepassing op de NUP-aanvulling. Achtereenvolgens zijn deze randvoorwaarden: Projectorganisatie en capaciteit voor de uitvoering; Bestuurlijke verankering; Budget voor het eerste jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende periode; Alle NUP-projecten zijn benoemd; Aspectgebieden op organisatieniveau zijn uitgewerkt. 3. Doelstelling addendum Dit addendum is een aanvulling op het realisatieplan dat 27 mei 2008 in het college van B&W vastgesteld en 24 juni 2008 in de raad behandeld is. Het geeft inzicht in, en richting aan, de acties die de gemeente Langedijk de komende tijd gaan ondernemen om invulling te geven aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Dit document vormt de verbinding met het bestaande realisatieplan en daarmee sluit het NUP aan bij lopende initiatieven en ambities van de gemeente Langedijk. De gehanteerde aanpak die gevolgd is, is dezelfde als die de gemeente Langedijk bij het opstellen van het realisatieplan heeft gevolgd. Deze aanpak komt kort gezegd op het volgende neer: Net als in het realisatieplan zijn projectbeschrijvingen van de nieuwe aandachtsgebieden opgesteld, op basis van hetzelfde projectsjabloon. Deze zijn toegewezen aan de verantwoordelijke afdeling en beoogde projectleiders. In de projectdefinities worden kosten, doorlooptijden en planningen opgenomen, zodat een totaalbeeld van de (NUP) toevoegingen ontstaat. Op die basis zijn de overall planning en de overall kostenraming aangepast. Omdat we inmiddels een jaar verder zijn wordt als periode voor planning en doorrekening het tijdvak genomen (het oorspronkelijke realisatieplan had als planperiode ). Tevens is aandacht besteed aan projecten die zowel ontbreken in het huidige realisatieplan als in de projecten van het NUP. De wijze waarop aan deze, deels wettelijk verplichte, projecten invulling wordt gegeven is in het addendum aangegeven. Wanneer nodig zijn deze aanvullende projecten verder uitgewerkt en aan de projectenbundel toegevoegd. Tenslotte zijn de projecten uit het huidige realisatieplan e-dienstverlening geactualiseerd qua planning en budgettering. Wat houdt het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) in? Simpel gezegd zou je het NUP kunnen zien als een herziene versie van de Bestuurlijke Verklaring uit 2006 die de basis was voor de propositie en het EGEM-i traject. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

6 Het NUP is eind 2008 door de Tweede Kamer aangenomen, en kent naast projecten (bouwstenen) die infrastructurele basisvoorzieningen regelen (de clusters e-toegang, e- authenticatie, e-voorzieningen, basisregistraties, etc.), ook 6 voorbeeldprojecten die meer op maatschappelijke thema s gericht zijn. Achtergrond daarvan is dat de oorspronkelijke Bestuurlijke Verklaring teveel op de infrastructurele voorzieningen gericht was en te weinig op maatschappelijke thema s. NUP PROJECTEN E-toegang 1 Webrichtlijnen 2 Samenwerkende catalogi (onderdeel Overheid heeft Antwoord) 3 Antwoord voor Bedrijven 4 MijnOverheid.nl (PIP) 5 Overheid heeft Antwoord E-authenticatie 6 DigiD burger 7 Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 8 DigiD bedrijven Nummers 9 Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12 Nieuw Handelsregister (NHR) 13 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14 Topografie 15 Kadaster 16 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-informatieuitwisseling 17 Overheidsservicebus (OSB) 18 Terugmeldfaciliteit (TMF) 19 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Voorbeeldprojecten 1 Het omgevingsloket 2 Digitaal klantdossier (DKD2) 3 Landelijk digitaal loket Schoolverlaten 4 WMO/Regelhulp 5 Verwijsindex risicojongeren 6 Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

7 3.1. Verschil NUP en Bestuurlijke Verklaring In het NUP zijn t.o.v. de Bestuurlijke Verklaring (die basis is voor de EGEM-i trajecten) een paar verschuivingen te zien. Een paar projecten is vervallen en komt ook niet meer in het NUP voor: enik (elektronische identiteitskaart); BIN (Bedrijven Identificatie Nummer). Nieuwe toevoegingen zijn: 3 Overheid heeft Antwoord (Klantcontact centra bij alle gemeenten); 4 Mijn overheid.nl ook wel aangeduid als PIP (persoonlijke internet pagina); 7 Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV); 8 DiGiD bedrijven (status november 2009: wordt uitgefaseerd en vervangen door nieuw programma e-herkenning voor bedrijven); 11 Registratie Niet-ingezetenen (RNI); 16 BGT (vgl. GBKN + Basisregistratie Grootschalige Topografie); 17 Overheidsservicebus (OSB); 18 Terugmeldfaciliteit (TMF); 19 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB). Daarnaast kent het NUP zes voorbeeldprojecten: 1. Omgevingsloket (Omgevingsvergunning); 2. Digitaal klantdossier (DKD2); 3. Landelijk digitaal loket Schoolverlaten; 4. WMO/ Regelhulp; 5. Landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR); 6. Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn. De zes NUP voorbeeldprojecten maken gebruik van de bouwstenen die het NUP aanbiedt. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

8 3.2. Verschil tussen NUP en het realisatieplan e-dienstverlening In het huidige realisatieplan e-dienstverlening waren al een aantal NUP projecten opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven welke projecten wel en welke niet in het realisatieplan e- dienstverlening aanwezig zijn. In realisatieplan Niet in realisatieplan E-toegang 1 Webrichtlijnen 5 Overheid heeft Antwoord 2 Samenwerkende catalogi (onderdeel overheid heeft antwoord) 3 Antwoord voor Bedrijven 4 MijnOverheid.nl (PIP) E-authenticatie 6 DigiD burger 7 Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 8 DigiD bedrijven Nummers 9 Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) (GBA) 13 Basisregistraties Adressen en 12 Nieuw Handelsregister (NHR) Gebouwen (BAG) 14 Topografie 16 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) 15 Kadaster E-informatieuitwisseling 17 Overheidsservicebus (OSB) 18 Terugmeldfaciliteit (TMF) 19 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Voorbeeldprojecten 1 Het omgevingsloket 2 Digitaal klantdossier (DKD2) 4 WMO/Regelhulp 3 Landelijk digitaal loket Schoolverlaten 5 Verwijsindex risicojongeren 6 Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

9 4. Aansluiting op de visie van de gemeente Langedijk Dit addendum en het oorspronkelijke realisatieplan e-dienstverlening geven uitwerking aan de in de notitie Naar een slagvaardige en vraaggestuurde organisatie geformuleerde visie op een vraaggerichte organisatie. Deze visie is verder uitgewerkt in een dienstverleningsconcept met de titel Koerrsen in etappes, Langedijk heeft Antwoord, welke inmiddels geaccordeerd is door het management en in december 2009 aan het bestuur wordt aangeboden. Uitgangspunt is dat de gemeente Langedijk zich herkend wil zien als een vraaggerichte organisatie met de volgende kenmerken: Klantgericht Open Efficiënt Resultaatgericht Rechtvaardig Samenwerkingsgericht Gemeente Langedijk werkt in etappes toe naar een klantencontactcentrum en heeft in de genoemde visie keuzes gemaakt over tempo en organisatie. De gemeente heeft verder nog steeds de ambitie om de implementatie van alle relevante wettelijke verplichtingen zoals basisregistraties, Wabo en Wkpb, de acties om de digitale dienstverlening verder uit te bouwen en de informatiehuishouding en bedrijfsvoering te verbeteren. 5. Relatie met het Dienstverleningsconcept Het realisatieplan e-dienstverlening en dit addendum ondersteunen de uitgangspunten die in het dienstverleningsconcept van de Gemeente Langedijk worden genoemd, zoals keuzevrijheid in dienstverleningskanaal, transparantie van gemeentelijke werkwijze en uitvoering en digitale bereikbaarheid op nagenoeg 24/7 basis. In nauwe samenwerking met het project Vraaggestuurde Dienstverlening wordt hieraan invulling gegeven en zijn de ICT projecten in dit realisatieplan verder uitgewerkt. Het voornemen is om de beide ontwikkelingen samen te brengen in één programma dienstverlening. 6. Nederland Open in Verbinding (NOiV) Bij de uitvoering van de projecten uit het realisatieplan en dit addendum wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het actieplan (NOiV) die van toepassing zijn op de rijksoverheid, de medeoverheden en de (semi-) publieke sector: Vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de e-overheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden; Verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software; Bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid). Bij keuzes zal waar mogelijk en wanneer het van toegevoegde waarde is het comply-or-explain and commit gehanteerd worden bij ICT inkoop en aanbestedingen. Dit betekent dat waar mogelijk vastgestelde open standaarden source toegepast worden (Comply) tenzij (Explain): Voor de gewenste functionaliteit geen open standaard beschikbaar is; De bedrijfsvoering en/of dienstverlening op onaanvaardbare wijze in gevaar komen, inclusief beveiligingsrisico s. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

10 Het voornemen is om open standaarden toe te passen zodra een uitzonderingscriterium niet meer van toepassing is (Commit). Ten aanzien van open source zal waar mogelijk het standpunt gehanteerd worden dat bij gelijke geschiktheid voor open source software gekozen zal worden. De praktijk leert echter dat voor veel van de belangrijkste gemeentelijke applicaties (nog) geen volwaardige open source toepassingen beschikbaar zijn. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

11 7. Welke acties: de Projecten Zoals in het oorspronkelijke realisatieplan e-dienstverlening is aangegeven stellen de projecten de Gemeente Langedijk in staat om langs een geleidelijke en dus beheersbare weg invulling te geven aan de gewenste elektronische dienstverlening. In dit addendum zijn de aanvullende projecten opgenomen om een verdere invulling te geven aan de ambities van de gemeente Langedijk in combinatie met de projecten die voortvloeien uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma. De uitgebreide projectdefinities zijn in bijlage 2: Aanvullende projectenbundel opgenomen. Daarin vindt u een uitvoerige beschrijving en onderbouwing van de nieuwe toevoegingen uit onder andere het NUP. Per projectbeschrijving wordt aandacht geschonken aan de volgende aspecten: Omschrijving en doel; Veranderaspecten (huidige situatie versus gewenste situatie); Wie is de verantwoordelijke/ opdrachtgever voor dit project?; Welke acties vergt het invoeren van deze projecten van de gemeente?; Welke harde deadlines hangen aan de projecten?; Hoe ziet de planning binnen de gemeente eruit?; Wat zijn de (geschatte) implementatiekosten, mede i.v.m. de meerjarenbegroting. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

12 7.1. Stand van zaken projecten huidige realisatieplan Het realisatieplan e-dienstverlening is al bijna 2 jaar onderweg. Een aanzienlijk aantal projecten is dan ook al in uitvoering of afgerond. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken van de projecten uit het realisatieplan dienstverlening weergegeven. Nr. Project Status Frontoffice & digitale producten 1 CMS Afgerond 2 RIS Afgerond 3 E-formulieren top 10 1 e fase afgerond, 2e fase in opstart 4 DigiD Afgerond 5 BIN Vervallen 6 Bedrijvenloket Afgerond 7 GIS-viewer Afgerond Midoffice & digitale processen 8 DMS + DSP In uitvoering WFM CRM Midoffice overige onderdelen Nog niet gestart Nog niet gestart Deels afgerond, deels in opstartfase Backoffice en basisregistraties 12 BAG In uitvoering 13 Basisregistratie Personen In opstartfase 14 NHR Nog niet gestart 15 BRK & BRT In uitvoering Geo-informatie & overige ontwikkelingen 16 GEO-info basissysteem In uitvoering 17 DURP In uitvoering 18 WABO In opstartfase 19 WION In uitvoering Management & organisatie 20 MIS Nog niet gestart 21 Inrichten I&A functie Afgerond Vervanging / uitbreiding 22 Kantoorautomatisering. Nog niet gestart 23 Kwaliteitsverbetering gegevens In uitvoering 24 Belastingsysteem Nog niet gestart 25 GBA-applicatie + kassa In onderzoek 26 Financieel systeem Nog niet gestart 27 Datadistributiesysteem In opstartfase 28 Overige applicaties In uitvoering 29 Werkplekken (pc's) Nog niet gestart Nieuwe projecten 30 Dienstenrichtlijn - wettenbank In uitvoering 46 SAP server In uitvoering Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

13 7.2. NUP projecten in Langedijk Bij alle projecten uit het NUP is gekeken hoe hieraan in de gemeente Langedijk invulling gegeven wordt. Uit deze analyse blijkt dat een aantal projecten al afgerond of opgestart zijn en dat enkele projecten extern opgepakt worden. Alleen de NUP projecten die nog intern uitgevoerd moeten worden zijn in de aanvullende projectenbundel (bijlage 2) en de ramingen (bijlagen 3 en 4) opgenomen. Afgeronde, al opgestarte en NUP projecten die extern uitgevoerd of aangestuurd worden, zijn hier niet in opgenomen. In onderstaande tabel de aanpak per NUP project. Nr. Project Aanpak E-toegang 1 Webrichtlijnen Afgerond 2 Samenwerkende catalogi (onderdeel Afgerond overheid heeft Antwoord ) 3 Antwoord voor Bedrijven Afgerond 4 MijnOverheid.nl (PIP) Meegenomen in project 11 5 Overheid heeft Antwoord Is uitgesplitst in een aantal (deel)projecten. Wordt aan de hand van nader vast te stellen dienstverleningsconcept verder uitgewerkt E-authenticatie 6 DigiD burger Afgerond 7 Gemeenschappelijke machtigings- en Project opgenomen in aanvullende vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) projectenbundel 8 DigiD bedrijven In november 2009 is bekend geworden dat Digid voor bedrijven wordt afgebouwd. Daarvoor in de plaats komt e-herkenning voor bedrijven. Doorstart is gepland in 2e helft Vooralsnog niet opgenomen in aanvullende projectenbundel Nummers 9 Burger Service Nummer (BSN) Afgerond Basisregistraties 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) In uitvoering 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Project opgenomen in aanvullende projectenbundel 12 Nieuw Handelsregister (NHR) Project opgenomen in aanvullende projectenbundel 13 Basisregistraties Adressen en Gebouwen In uitvoering (BAG) 14 Topografie In uitvoering 15 Kadaster In uitvoering 16 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Project opgenomen in aanvullende projectenbundel Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

14 E-informatieuitwisseling 17 Overheidsservicebus (OSB) Project niet in aanvullende projectenbundel opgenomen aangezien resultaten, impact, kosten en inspanning nog niet voldoende duidelijk zijn. Wanneer er meer duidelijkheid is zal het project toegevoegd worden 18 Terugmeldfaciliteit (TMF) Zie Gemeenschappelijke ontsluiting Zie 17 basisregistraties (GOB) Voorbeeldprojecten 1 Het omgevingsloket (Omgevingsvergunning) Project loopt. Hercalculatie heeft plaatsgevonden 2 Digitaal klantdossier (DKD2) Project opgenomen in aanvullende projectenbundel 3 Landelijk digitaal loket Schoolverlaten Project wordt door de IB-Groep geregisseerd. waardoor inspanningen van de gemeentelijke organisatie minimaal zullen zijn 4 WMO/Regelhulp Aansluiting op Regelhulp is operationeel. 5 Verwijsindex risicojongeren Wordt onder regie van de provincie Noord-Holland regionaal opgezet. De provincie faciliteert de aanbesteding, vergoedt de kosten van het systeem en ondersteunt de implementatie 6 Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn Project opgenomen in aanvullende projectenbundel. Is al bijna afgerond Extern belegde projecten Voor alle duidelijkheid in onderstaande tabel de NUP projecten die extern worden georganiseerd of aangestuurd. Deze projecten zijn niet in het realisatieplan of addendum meegenomen. Nr. Project Aanpak Voorbeeldprojecten 3 Landelijk digitaal loket Schoolverlaten Project wordt door de IB-Groep geregisseerd. waardoor inspanningen van de gemeentelijke organisatie minimaal zullen zijn 5 Verwijsindex risicojongeren Wordt onder regie van de provincie Noord-Holland regionaal opgezet. De provincie faciliteert de aanbesteding, vergoedt de kosten van het systeem en ondersteunt de implementatie 6 Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn Project opgenomen in aanvullende projectenbundel. Is al bijna afgerond Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

15 7.3. Overige projecten Naast de NUP projecten en de projecten in het huidige realisatieplan is er ook aandacht besteed aan projecten die zowel in het NUP programma als in het realisatieplan dienstverlening ontbreken. Het gaat hier zowel om nieuwe, wettelijk verplichte projecten zoals de basisregistratie WOZ, alsook om de uitbouw van bestaande projecten (bijv. WKPB 2 e tranche) en projecten zoals de opzet van het Elektronisch Kinddossier (EKD). In onderstaande tabel wordt kort aangegeven hoe deze projecten in Langedijk invulling krijgen. Een korte beschrijving van de uitgangspunten en doelstelling van de diverse projecten is te vinden in de aanvullende projectenbundel (bijlage 2). Project Aarhus Elektronisch Kinddossier (EKD) Leerling administratie Aanpak Doel van Aarhus is het actief verstrekken van milieu-informatie via de website aan burgers. Informatie wordt via pfd bestanden via website gepubliceerde informatie. Toekomstige ontsluiting via een GIS systeem wordt in de uitbouw van het geobasissysteem en de GIS viewer meegenomen, dus geen aanvullend project gedefinieerd. Wordt regionaal ontwikkeld op niveau kopnoord-holland (drie noordelijke regio s). Regie en opzet door de GGD. Niet opgenomen in aanvullende projectenbundel. Wordt regionaal (o.a. met Alkmaar) verder doorontwikkeld. Niet opgenomen in aanvullende projectenbundel. Afname basisregistratie WOZ Project opgenomen in aanvullende projectenbundel. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

16 8. Kosten en Baten Bij de projecten in de aanvullende projectenbundel is een indicatie van de te verwachten kosten en het capaciteitsbeslag op de organisatie gegeven. Ook de projecten uit het huidige realisatieplan zijn waar nodig financieel bijgesteld. In dit hoofdstuk wordt tevens aangegeven wat de verschillen zijn tussen de kostenramingen in het huidige realisatieplan en de ramingen in dit addendum. Aangegeven wordt voor welke van deze kosten inmiddels dekking is. Voor het ontbrekende bedrag wordt via de kadernota extra geld gevraagd. Ook wordt aandacht geschonken aan de baten van het realisatieplan dienstverlening en de in het addendum geformuleerde aanvullende projecten. De tabellen in dit hoofdstuk bevatten samenvattingen uit de gedetailleerde berekeningen in bijlage Kosten In deze paragraaf volgt een overzicht van de geraamde investeringen per projectcluster. In de genoemde bedragen zijn de kosten voor aanschaf van hard- en software, specifieke opleidingen en externe ondersteuning bij de implementatie weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de jaarlijkse kosten (kapitaallast plus exploitatie). Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bijlage 3 Kostenraming lopende en aanvullende projecten bevat de gedetailleerde uitwerking van de ramingen. Om inzicht te houden in de kosten van het gehele realisatieplan zijn de afgeronde projecten ook opgenomen. Bij deze projecten staan niet de geraamde maar de in 2008 en 2009 daadwerkelijk gemaakte kosten vermeld Interne kosten De interne personeelskosten hebben betrekking op de capaciteitsinzet van een deel van de eigen medewerk(st)ers in de verschillende projecten. Deze kosten zijn in principe budgettair neutraal, omdat het merendeel van deze taken regulier zijn en onderdeel vormen van het vaste takenpakket. Voor de beschikbaarheid van capaciteit voor inzet bij de projecten is echter de omvang en het tijdvak bepalend. Daarnaast wordt inzet van capaciteit gevraagd voor andere, niet ICT gerelateerde, projecten. De praktijk zal uitwijzen of ook in bepaalde gevallen extra middelen voor de lijnorganisatie nodig zijn. De interne personeelskosten zijn daarom vooralsnog niet in het kostenoverzicht opgenomen; de ondersteunende projectorganisatie wel Incidentele kosten De totale investeringen over de periode staan in tabel 1aangegeven. Per cluster van projecten zijn de aanschoftkosten voor hard- en software, de opleidingskosten en de kosten voorondersteuning en implementatie aangegeven. Tabel 2 geeft een overzicht van de investeringen per jaar. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

17 Hard- en software Opleidingen Externe ondersteuning / Implementatie Investeringen totaal Frontoffice & digitale producten Midoffice & digitale processen Backoffice en basisregistraties Geo-informatie & overige ontwikkelingen Management & organisatie Vervanging / uitbreiding Externe ondersteuning Totaal Tabel 1: Investeringen totaal Totaal investeringen 2008 Investeringen per jaar Frontoffice & digitale producten Midoffice & digitale processen Backoffice en basisregistraties Geo-informatie & overige ontwikkelingen Management & organisatie Vervanging / uitbreiding Externe ondersteuning Totaal Tabel 2: Investeringen per jaar Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

18 Structurele kosten Tabel 3 geeft een overzicht van de jaarlijkse kosten aan het eind van de planperiode nadat alle projecten zijn uitgevoerd. Het betreft zowel de projecten uit het oorspronkelijke realisatieplan e- dienstverlening als de projecten uit de aanvullende projectbundel in dit addendum. Tabel 4 geeft de opbouw van de structurele kosten in de loop der jaren weer. Jaarlijkse kosten Frontoffice & digitale producten Midoffice & digitale processen Backoffice en basisregistraties Geo-informatie & overige ontwikkelingen Management & organisatie Vervanging / uitbreiding Externe ondersteuning Totaal Tabel 3: Structurele kosten totaal Kapitaallasten Onderhoud / support Totaal jaarlijkse kosten 2009 Jaarlijke kosten Frontoffice & digitale producten Midoffice & digitale processen Backoffice en basisregistraties Geo-informatie & overige ontwikkelingen Management & organisatie Vervanging / uitbreiding Externe ondersteuning Totaal Tabel 4: Jaarlijkse kosten per jaar Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

19 Verschil tussen ramingen oorspronkelijk plan en addendum In tabel 5 worden de verschillen tussen de oorspronkelijk geraamde investeringen in het realisatieplan e-dienstverlening en de ramingen in dit addendum weergegeven. Investeringen (hard- en software) Opleiding Externe ondersteuning Verschillen Realisatieplan e-dienstverlening Addendum Verschil Totaal investeringen Tabel 5: Verschillen in investeringen en jaarlijkse kosten Kapitaal lasten Onderhoud \ support Totaal jaarlijkse kosten Er is een verschil in geraamde extra investeringen van Het verschil laat zich als volgt verklaren: extra kosten BAG extra kosten WABO extra kosten DDS extra kosten DMS extra kosten Midoffice extra kosten geo projecten nieuwe jaarschijf (2012) toegevoegd externe projectleiders nu deels meegecalculeerd nieuwe projecten (wettelijke en NUP) beheerpakketten openbare ruimte Totaal Uiteraard zijn er ook bijramingen in positieve zin geweest, zijn er een aantal projecten vervallen en ook een aantal afgerond. Per saldo is er een verschil tussen het totaal van de meerkosten ( ) en de uiteindelijk extra benodigde middelen ( ). Uit een analyse van bovengenoemde extra kosten (BAG, WABO, DDS, DMS, Midoffice, Geo) blijkt dat deze voor een groot deel nodig zijn geweest voor het inhuren van externe expertise, meer expliciet voor projectleiders. Om deze reden is een stelpost externe projectleiders ( ) opgenomen. Bij de nieuwe projecten is waar nodig al rekening gehouden met externe inzet. Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

20 8.2 Baten Het grootste deel van genoemde investeringen doet de gemeente om geleidelijk aan invulling te kunnen gaan geven aan de geformuleerde doelstellingen. Dit wordt voor een belangrijk deel (mede) mogelijk gemaakt door de inzet van moderne technologie en integratie van I&A. Het rendement van deze investering moet dan ook voornamelijk afgemeten worden aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast wordt een deel van de investering aangewend om het gemeentebestuur en management in de gelegenheid stellen om sneller en adequater te kunnen sturen. Als de organisatie beschikt over moderne, geïntegreerde ICThulpmiddelen, dan zal dat leiden tot: Verbetering van de dienstverlening aan de burger door snellere afhandeling, uitgebreide informatieverstrekking (Internet), eenduidige communicatie door standaardisatie, etc.; Beheersbare doorlooptijden, waardoor processen beter binnen de wettelijke termijnen kunnen worden uitgevoerd; Efficiëntere werkprocessen, waardoor met de dan aanwezige personele capaciteit een grotere workload kan worden gehaald, met behoud of zelfs verbetering van de vastgestelde kwaliteit; Verbetering van de managementinstrumenten. Op deze wijze kan het gemeentebestuur en het management tijdig beschikken over de juiste informatie; Verbetering van de kwaliteit van de gegevens. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de gegevens die door de gemeente moeten worden beheerd en geleverd. Het realisatieplan zorgt er voor dat de basis, zijnde de I&A infrastructuur (functioneel en technisch), hiervoor op tijd klaar is waardoor de gemeente aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen; Verlaging van kosten door gebruikmaking van gemeentebrede concepten als: integrale dienstverlening, vastgoed en DIV (digitale documentaire informatievoorziening). Addendum realisatieplan e-dienstverlening versie van 22

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14 E-toegang... 2 1. Webrichtlijnen (toegankelijkheid website)... 2 2. Samenwerkende catalogi... 2 3. Antwoord voor Bedrijven (Bedrijvenloket)... 2 4. Mijn Overheid.nl (Persoonlijke Internet Pagina, PIP)...

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC)

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) Scoren met het KCC Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) December 2009 Inhoud 1. Ben jij er klaar voor?... 3 2. Hulp van programmabureau Egem-i... 4 3. Een Nationaal Uitvoerings Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs

afkijken nadoen EGEMwijs afkijken nadoen EGEMwijs Hoe organiseer je nou die samenwerking? 18 april 2007 MENSIT Ineke Schop Gemeenten willen maatschappelijke problemen oplossen en hun dienstverlening maximaliseren De vraag centraal..

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Verbinden en verbreden

Verbinden en verbreden Verbinden en verbreden EGEM-I Realisatieplan Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-I Auteurs: Versie : 2.0 Datum : vrijdag 24 oktober 2008 : Wilma van de Werken : Gertjan van

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Vergaderdatum 14 oktober 2010. Gemeenteblad 2008 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum 14 oktober 2010. Gemeenteblad 2008 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft Raadsvoorstel inzake realisatie Plan van Aanpak, Dienstverlening Centraal via programma Dienstverlening Centraal en het hiervoor opgestelde communicatieplan Stein Digitaal. Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC)

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Auteur/steller: M.B. Dekker Versie: 1.0 Datum 16 oktober 2006 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het project Burgers en ondernemers kunnen niet altijd hun weg vinden

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 15 november 2011 Datum B&W besluit 8 november 2011 Portefeuillehouder B. P. Meinema Behandelend

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan Realisatieplan Route naar E-Oostzaan Programmaorganisatie 9 december 2008 SAMENVATTING... 4 1. INLEIDING... 7 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 11 3. PRAKTISCHE RESULTATEN... 14 3.1 INTERNE

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie