MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal"

Transcriptie

1 Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen Telefoon (023) Telefax (023) Aan : de leden van de Raad c.c. : Van : Wim de Gelder Datum : Onderwerp : Voortgang ICT en toelichting op begroting 2008 Ons kenmerk : Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Aanleiding Tijdens de vergadering van de Commissie Middelen, d.d. 12 juni 2007, is door het college toegezegd, dat de Cie in de commissievergadering van 11 september 2007 nader zal worden geïnformeerd over de invulling en uitwerking van het toekomstige ICT beleid. Daarnaast heeft de fractie van de VVD naar aanleiding van deze vergadering vragen gesteld aan het college. De beantwoording is middels een brief nr juli 2007 aan de fractievoorzitter verzonden. Het college informeert middels deze memo de leden van de raad over de status en voortgang van de ICT ontwikkeling, t.b.v. het overleg in de vergadering van de Commissie middelen d.d. 11 september In dit memo komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Voortgang en status lopende ICT programma s 2. Relatie met fusie 3. Bouwstenen elektronische overheid en de (nieuwe) gemeente Bloemendaal 4. Andere belangrijke punten i.v.m. de ontwikkeling van de informatievoorziening 5. Globale ontwikkeling van de ICT Bloemendaal 6. De begroting ICT 2008 Bijlage(n): Bezoekadressen: Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen Telefax (023) (Gemeentehuis) Afdeling I Gemeentewerken Afdeling III Publiekszaken Afdeling II Bouwen en Wonen Afdeling IV Financiën en Facilitaire zaken Afdeling VI Belastingen Afdeling V Bedrijfsbureau Stafbureau Personeel en Organisatie -1-

2 1. Voortgang en status lopende ICT programma s Project WKPB De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is met succes binnen de wettelijke termijn per 1 juli 2007 bij de gemeente ingevoerd. Alles is conform planning en budgettering afgerond. Op 5 juli 2007 is de 1 e digitale WKPB registratie (WVG besluit Vogelenzang Oost) succesvol aan de landelijke voorziening gemeld. Daarnaast registreert Bennenbroek i.s.m. Bloemendaal en Zandvoort zijn 1 e WKPB Monumentenbesluit. Hiermee behoren de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek, ondanks de vertraging ontstaan door de fusie, tot de selecte groep gemeenten die op tijd de WKPB procedure hebben geïmplementeerd. Dit in tegenstelling tot meer dan 170 gemeenten die nog niet in staat zijn om de wettelijk verplichte WKPB registratie uit te voeren. Deze gemeenten lopen hierdoor vanaf 1 juli 2007 aanzienlijke financiële risico s. Dit project is conform de internationale projectstandaard Prince2 uigevoerd. Na evaluatie zal worden besloten of dit de basis gaat vormen voor toekomstige projecten bij de gemeente. Hiermee wordt dan voldaan aan het geldende ICT beleidsplan. Wel moet worden opgemerkt dat de beide gemeenten de historische registraties nog moeten uitvoeren, maar hiervoor hebben de gemeenten tot 1 januari 2009 de tijd. Hiervoor zal binnen het uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie een plan van aanpak worden geschreven. EGEM-i Beide gemeenten hebben de EGEM-i propositie geaccepteerd en ondertekend. De e-adviseur is reeds begonnen met zijn werkzaamheden. Samen met de ICT-regisseur wordt aan een EGEM-i programma gewerkt. Deze zal de basis gaan vormen voor de inrichting van de fusiegemeenten als elektronische overheid. In dit kader is reeds aangevangen met de inventarisatie van de ICT voorzieningen bij Bloemendaal en Bennebroek Uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie Capgemini heeft opdracht gekregen voor beide gemeenten een uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie te schijven. Dit programma zal de basis gaan vormen voor de uitvoeringsprojecten t.b.v. de Vastgoedinformatiesystemen. In dit programma zal de impact op de organisatie, inzet van medewerkers en middelen en de gevolgen voor de begroting 2008 duidelijk worden. Het uitvoeringsprogramma zit in een afrondingsfase en zal eind september worden opgeleverd. Wij stellen voor dit rapport in oktober 2007 middels een presentatie aan het bestuur toe te lichten. 2. Relatie met fusie De activiteiten in verband met de fusie gaan op korte termijn starten. De gemeenteraden zullen in oktober een Plan van aanpak vaststellen. Aan dit plan wordt momenteel gewerkt. De gemeenten Bennebroek en Bloemendaal hebben allebei besloten gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod van het programma Egem-i. Dit programma van de rijksoverheid is gericht op ondersteuning van de gemeenten bij het realiseren van de bouwstenen van de elektronische overheid voor zover het hun eigen gemeentelijke organisatie betreft. Daarmee hebben de beide gemeenten zich ook uitgesproken binnen de gestelde termijnen de betreffende activiteiten te hebben uitgevoerd zodat zij kunnen werken overeenkomstig de (deels wettelijke) eisen die aan gemeenten gesteld worden ten aanzien van deze bouwstenen. Gelet op de fusie betekent dit concreet dat de nieuwe gemeente van meet af aan zal moeten voldoen aan de nieuwe eisen. Een fusie van twee gemeenten maakt het noodzakelijk de informatievoorziening te integreren. Dit betreft niet alleen ICT technische zaken zoals datacommunicatie en servers, het maken van een keuze voor de te gebruiken applicatie en de uitvoering van de nodige conversies; het kan ook aanleiding geven tot forse aanpassing van administratieve werkwijzen. De fusie biedt een mooie gelegenheid een aantal verbeteringen door te voeren. 2

3 3. Bouwstenen elektronische overheid en de (nieuwe) gemeente Bloemendaal De speerpunten van de elektronische overheid zijn: 1. verbetering dienstverlening door betere informatie en communicatie en aanbod van integrale transactiediensten via meerdere kanalen 2. stroomlijnen samenwerking binnen de overheid als geheel met name door invoering basisregistraties en algemene voorzieningen op het gebied van beveiliging, authenticatie en datacommunicatie. De basis hiervoor is een door de VNG, de provincies (IPO), de waterschappen en de Minister voor BZK ondertekende Verklaring: Betere dienstverlening,minder administratieve lasten met de elektronische overheid! In de daarbij behorende uitvoeringsagenda wordt voor de gemeenten de hoogste prioriteit gelegd bij de realisatie van: De Gemeentelijke Basis Administratie als basisregistratie (voor personen) GBA De uitgiftefunctie in verband met het Burger Service Nummer (BSN) De elektronische Nationale Identiteits Kaart (enik) De basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) Vervolgens is afgesproken ervoor zorg te dragen dat gemeenten zijn aangesloten op: De verschillende basisregistraties (GBA, BAG, Nieuw Handelsregister, Kadaster, Topografie) De generieke voorziening i.v.m. authenticatie: DigiD en gebruik enik Het Bedrijvenloket, de e-formulierenvoorziening en het digitale omgevingsloket Uiteindelijk gaat het er om dat deze voorzieningen dan ook actief gebruikt worden bij voorbeeld bij de werkprocessen binnen verschillende ketens (zoals: omgeving en ruimte, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, werk en inkomen ) en de gemeentelijke processen die in deze ketens een rol spelen evenals bij andere gemeentelijke processen. Door een regie-adviseur van het EGEM-i programma zijn voor Bennebroek en Bloemendaal proposities opgesteld. Daarin wordt de stand van zaken beschreven voor wat betreft de ontwikkeling van deze voorzieningen. Daaruit blijkt dat bij beide gemeenten nog veel moet gebeuren. Gelet op de hoeveelheid activiteiten, de samenhang en de complexiteit is een projectmatige aanpak nodig. Als eerste actie is daartoe nodig dat concreet wordt aangegeven welke resultaten bereikt moeten worden en welke activiteiten daartoe moeten worden uitgevoerd. Dit kan in de vorm van een zelfstandig realisatieplan, of een uitvoeringsprogramma binnen de kaders van een overall programma voor organisatievernieuwing. Van belang is dat het maar in beperkte mate om ICT gaat; de invoering van deze voorzieningen betreft met name de introductie van nieuwe taken en werkprocessen dan wel de aanpassing daarvan. De lijnorganisatie heeft hierin dan ook een grote verantwoordelijkheid! Zoals gezegd is er binnen de e-overheid een belangrijk onderscheid tussen de acties in verband met de dienstverlening aan burgers en ondernemingen en de acties gericht op de stroomlijning van gebruik en beheer van basisgegevens. Binnen de cluster basisgegevens kan een onderscheid gemaakt worden tussen zaken die betrekking hebben op, op ruimtelijke objecten en op ondernemingen en instellingen. 3

4 In onderstaand overzicht zien we de bouwstenen naar deze indeling gegroepeerd. Dienstverlening DigiD enik Bedrijvenloket e-formulieren digitaal omgevingsloket Stroomlijning basisgegevens Personen BSN (uitgifte en gebruik) GBA (realiseren en aansluiten) Ruimtelijke objecten BAG (realiseren en aansluiten) Kadaster (aansluiten) Topografie (aansluiten) Ondernemingen en instellingen NHR (aansluiten) De impact op de organisatie is niet voor alle bouwstenen gelijk. In enkele gevallen betreft het vrij operationele activiteiten. Daarbij is wel van belang dat de verantwoordelijkheid duidelijk is belegd. Voor wat betreft de inspanning voor de realisatie maar ook de opbrengsten voor de organisatie hebben drie ontwikkelingen grote impact Digitaal omgevingsloket als onderdeel van de (elektronische) dienstverlening, maar tevens een ketensamenwerking van verschillende overheden De invoering van GBA als basisregistratie en de BSN. Vooral het verplichte gebruik bij alle administraties heeft de nodige impact; dit betreft namelijk veel verschillende afdelingen en hun administraties. Bij de GBA speelt tegelijkertijd de (technische) modernisering GBA, zie hiervoor de volgende paragraaf. De invoering van de BAG. Dit is een geheel nieuwe administratieve functie en tegelijkertijd moeten oude administraties opgeschoond en geconverteerd worden. onlangs is besloten een uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatievoorziening op te gaan stellen. Daarmee komen de uit te voeren acties o.m. in verband met de BAG concreet in beeld. 4. Andere belangrijke punten i.v.m. de ontwikkeling van de informatievoorziening Op dit moment is er nog geen volledig beeld van de bestaande informatievoorziening bij de beide gemeenten. Niettemin kan voor een aantal punten wel benoemd worden waar extra aandacht voor nodig is mede vanwege het aspect informatievoorziening. Het betreft: 1. Documentaire informatievoorziening 2. Workflow management 3. GBA en modernisering GBA 4. Vastgoedinformatie 5. Financiën 6. Dienstverlening via website en telefonie 7. ICT infrastuctuur 8. Organisatie van de ICT functie 4

5 Documentaire informatievoorziening Een goed opgezette documentaire informatievoorziening is een belangrijk fundament voor een organisatie die digitaal wil communiceren met de burgers en bedrijven en intern efficiënt wil werken. Omdat documentaire informatievoorziening een breed begrip is, is het noodzakelijk de beoogde ontwikkelingen concreet te benoemen. Het (wettelijk verplichte) documentair structuurplan kan hierbij behulpzaam zijn. De opzet van de DIV bij Bennebroek is anders dan die van Bloemendaal, de integratie én vernieuwing van e.e.a. zal veel aandacht en de nodige doorlooptijd vergen; ook ICT speelt daarbij een belangrijke rol. Workflowmanagement Hierbij gaat het om een gemeentebrede oplossing voor de bewaking en ondersteuning bij de uitvoering van werkprocessen. Vanuit gemeentelijke dienstverlening, handhaving, maar ook vanuit besluitvorming door de raad worden (administratieve) processen op gang gebracht. De juiste afhandeling in verschillende processtappen moet worden gewaarborgd. Dit is van belang om aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de organisatie in 2009 te voldoen. Hierbij kan automatisering een belangrijke rol spelen. Na invoering van WFM zal dit bij de afdeling DIV aanzienlijke werkbesparing opleveren. Bovendien zal de kwaliteit van procesafhandeling en managementinformatie sterk verbeteren. Ook zal d.m.v. WFM de controle bij de afhandeling van de kritieke processen worden versterkt. GBA en modernisering GBA De gemeentelijke systemen voor bevolkingsgegevens maken onderdeel uit van een landelijke opzet. Deze wordt grondig vernieuwd. Dit leidt tot allerlei aanpassingen (vervanging) van de inrichting van deze systemen. Dit vergt veel aandacht van de betrokken organisatieonderdelen en moet een duidelijke plaats krijgen binnen de samenwerking in het fusietraject. Vastgoedinformatie Naast de eerder besproken bouwstenen in het kader van de elektronische overheid dienen zich nog enkele ontwikkelingen aan waarbij actie vanuit de gemeente nodig is (BAG, WKPB, DURP.). Al deze ontwikkelingen samen leiden tot een grondige vernieuwing van de vastgoedinformatievoorziening. In het Uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie zal duidelijk worden welke activiteiten moeten worden ondernomen. Financiën Beide gemeenten gebruiken het systeem FMS. Dat is i.v.m. de fusie een voordeel. De levensduur van dit pakket is echter beperkt. Ook is niet duidelijk of het voldoet aan de te stellen eisen, b.v. in verband met sturingsinformatie. Onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of vervanging voor 1 januari 2009 noodzakelijk is. Dienstverlening via website en telefonie Beide gemeenten hebben ingezet op de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie en dienstverlening. Deze ontwikkeling zal verder gaan. Dit zal steeds meer vragen van de digitale informatievoorziening. Vanwege de fusie zal er mogelijk nog meer nadruk gaan worden gelegd op digitale bereikbaarheid van informatie en diensten aan publiek in een vrij uitgestrekt werkgebied. Mogelijk zal ook telefonie een belangrijkere rol gaan spelen bij dienstverlening en wordt het landelijk initiatief Antwoord interessant. 5

6 ICT infrastuctuur De huidige opzet van de ICT infrastructuur dient geëvalueerd te worden, zowel de serveromgeving, als de werkplekopzet. Op dit moment zijn updates van software arbeidsintensief omdat zij veelal per werkplek moeten worden uitgevoerd. Hierdoor is het uitvoeren van updates en beveiligingsaanpassingen arbeidsintensief. Vernieuwing van systemen vond op werkplek niveau plaats, waardoor het massaal updaten moeilijk is, er zijn teveel verschillende computersystemen op de werkplekken in gebruik. Onderzoek is gaande naar een alternatieve opzet; een variant is de thin cliënt ; daarbij verhuist de rekencapaciteit en de werkplekinrichting van de werkplek naar een centrale server. Invoering hiervan heeft voordelen. Met het oog op de integratie van beide organisaties zou dit het liefst in 2008 moeten worden ingevoerd. Andere aanpassingen hebben met name te maken met de datacommunicatie tussen gemeentelijke vestigingen. Voor een tijdige oplevering is het noodzakelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium uitsluitsel wordt gegeven over de huisvestingsplannen. Organisatie van de ICT functie De ICT functie gaat een centralere en cruciale rol spelen bij gemeenten. Behalve de fusie zal dus ook aandacht aan de benodigde versterking gegeven moeten worden. Met name het gegevensmanagement (die de kwaliteit van de door de gemeente beheerde gegevens moet waarborgen) vraagt extra aandacht. Ook zal de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen de lijnorganisatie helder benoemd moeten worden en terug moeten komen in de functieprofielen. Het applicatiebeheer behoeft hierbij in het bijzonder aandacht. Een belangrijke eis waaraan de nieuwe organisatie van de ICT functie moet voldoen is dat de kwetsbaarheid in de vorm van afhankelijkheid van de kennis van één of enkele personen wordt verminderd en dat de continuïteit beter wordt gewaarborgd. Een specifiek aandachtspunt betreft de intergemeentelijke samenwerking; Het is van belang dat bij de uitwerking van organisatievoorstellen in een zo vroeg mogelijk stadium uitgangspunten worden bepaald t.a.v. samenwerking met andere gemeenten en/of vormen van uitbesteding. Deze keuzes hebben nl. een grote impact op de inrichting van de infrastructuur en op de organisatie van de ICT functie: een hoge ambitie op dit punt betekent immers dat samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten grondig moeten worden onderzocht. 6

7 5. Globale ontwikkeling van de ICT Bloemendaal De basis voor deze globale projectplanning wordt gevormd door het fusieproject van de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. De ICT projecten kennen drie hoofdstromen t.w. A. Het uitvoeringsprogramma informatievoorziening Bloemendaal waar de EGEM-i bouwstenen onderdeel van uitmaken en waarin de overige in verband met de fusie gewenste vernieuwingen in aan de orde komen. B. Het uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie, waarin de nieuwe basisregistraties en overige wettelijke regelingen rond vastgoed, milieu en omgeving worden ingevoerd. C. Invoer nieuwe ICT infrastructuur i.v.m. de fusie en toekomstige eisen vanuit de centrale overheid. Voor het onderdeel B, vastgoedinformatie geldt een harde datum van Voor de overige onderdelen is de planning met name afhankelijk van de doelen en termijnen die vanuit het fusietraject worden gesteld. Naar verwachting moet een groot aantal vernieuwingen op deze punten ook voor 1 januari 2009 zijn gerealiseerd. Voor de nieuwe ICT infrastructuur moet mogelijk een langdurige aanbestedingsprocedure doorlopen worden. Dit kan voor een aanzienlijke vertraging zorgen. Mogelijk kan deze (Europese) aanbesteding worden voorkomen, maar hierbij moeten wel de regels in acht worden genomen. In de planning gaan we er voor alsnog vanuit dat deze aanbestedingsprocedure moet geschieden. Voor wat betreft de programmaorganisatie en -sturing is ervoor gekozen deze onder te brengen binnen de (besluitvormings)structuur zoals die voor de fusie is bepaald. De belangrijkste reden is dat veel ontwikkelingen voor wat betreft de informatievoorziening de komende periode nauw samenhangen met de fusieactiviteiten. 7

8 6. De begroting ICT 2008 De keuzes en de planning hebben een grote invloed op de inrichting en planning van het ICT programma. Door de grote impact die het fusieproces op de ICT inrichting heeft is het hierdoor niet mogelijk volledig onderbouwde investeringsvoorstellen te leveren voor de bestuurlijke afsluiting en vaststelling van de begroting Het grootste deel van de ICT investeringen zal echter in 2008 moeten plaatsvinden. Om geen vertraging in de uitvoering te creëren zal, op basis van een redelijk beeld van de te verwachte uitgaven, er in de begroting 2008 een stelpost worden opgenomen. Zodra de gedetailleerde investeringsvoorstellen gereed zijn zullen deze investeringen op de stelpost in mindering worden gebracht. Zonodig zal in de voorjaarsnota 2008 een correctie op de stelpost worden aangebracht. Wij zullen de leden van de commissie middelen hiervan gaande het uitvoeringsproces tijdig op de hoogte brengen. Voor het uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie gaan wij voorlopig uit van de financiële paragraaf in het Vastgoedinformatie rapport van het bureau Marco van der Meij welke in december 2006 aan de raad is aangeboden. Hierin wordt een bedrag van ,- geraamd voor de uitvoering. De verwachting is dat de investeringsvoorstellen in het door Capgemini op te stellen uitvoeringsprogramma niet al teveel zullen afwijken. De totale stelpost is als volgt verdeeld: 1. Een bedrag ad ,- voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma informatievoorzieningen Bloemendaal. 2. Een bedrag van ,- voor de nieuwe ICT infrastructuur 3. Een aanvulling van ,- op de reeds eerder toegekende ,- bij de voorjaarsnota 2007, voor het uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie. Naast deze eenmalige bouw en implementatiekosten zullen er voor de basisregistraties extra structurele kosten komen voor uitvoering, beheer en onderhoud. Deze kosten worden in het Uitvoeringsprogramma Vastgoedinformatie nader gespecificeerd. Om een merkbare verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren zijn op rijks- en gemeenteniveau investeringen in de elektronische overheid noodzakelijk. De kosten voor de EGEM-i begeleiding worden volledig door EGEM gesubsidieerd. De overige kosten zullen de gemeenten echter zelf moeten gedragen. Een door de staatssecretaris van BZK in te stellen onderzoekscommissie stelt op basis van onderzoek een financieringsarrangement op. Hopelijk wordt hiermee enige compensatie geboden voor de door de gemeenten voorgefinancierde investeringen! 8

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs

afkijken nadoen EGEMwijs afkijken nadoen EGEMwijs Hoe organiseer je nou die samenwerking? 18 april 2007 MENSIT Ineke Schop Gemeenten willen maatschappelijke problemen oplossen en hun dienstverlening maximaliseren De vraag centraal..

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0 Presentatie Syntrophos Verbeterplan Syntrophos 2.0 Agenda: 1. Syntrophos vanaf april 2013 2. Huidige stand van zaken 3. Aansturingsvoorstel van uit Westvoorne 4. Syntrophos 2.0 5. Syntrophos > AFO Voortaan

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan Realisatieplan Route naar E-Oostzaan Programmaorganisatie 9 december 2008 SAMENVATTING... 4 1. INLEIDING... 7 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 11 3. PRAKTISCHE RESULTATEN... 14 3.1 INTERNE

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Ervaringen in het programma BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bij het Kadaster Jeroen Zaalberg, Bakkenist 10

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie