ELO-BMW rapportage 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELO-BMW rapportage 2009"

Transcriptie

1 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum EGEM-i-teams Stuurgroep ELO-BMW Johan Niemeijer ELO_BMW rapportage

2 1. VERSIEBEHEER INLEIDING LEESWIJZER 4 3. STAND VAN ZAKEN ELO-BMW BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) BASISREGISTRATIE PERSONEN BURGERSERVICENUMMER (BSN) E-LOKET WABO WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN (WKPB) 7 4. NUP EN OVERIGE ONTWIKKELINGEN ICT SAMENWERKING 9 5. AANPAK PROGRAMMAPLAN DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE ICT ONTWIKKELINGEN PLANMATIG WERKEN PROJECTEN DIENSTVERLENINGSCONCEPT ONTWIKKELING KCC ZAAKGERICHT WERKEN NUP VOORBEELDPROJECTEN ICT ORGANISATIE A-INTEGRATIE OPEN SOURCE WERKPLEK LEGACY SYSTEMEN E-DIENSTVERLENING BASISREGISTRATIES DOCUMENTMANAGEMENT OVERIGE NUP ONTWIKKELINGEN OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE FINANCIËN ELO-BMW ICT SAMENWERKING FRONT EN MID-OFFICE 20 Bijlagen: Financieel overzicht ELO-BMW 2009; ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 1

3 1. Versiebeheer. Versie Datum Status Verspreid aan Omschrijving concept I&A Overleg Eerste versie Hoofdenmiddelen Stuurgroep ELO-BMW concept Stuurgroep ELO-BMW Aanpassingen n.a.v. overleg en afstemming ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 2

4 2. Inleiding Dit rapport is enerzijds bedoeld om de status van het traject ELO-BMW, dat in 2007 gestart is, terug te koppelen en anderzijds om een doorkijk te maken naar toekomstige ontwikkelingen. In 2007 zijn namelijk de BMW gemeenten gestart met het invullen van een aantal van de zogenaamde e-overheid bouwstenen. In hoofdstuk 4 wordt de status van de in ELO-BMW opgenomen onderdelen toegelicht en aangegeven wat succesvol is afgerond en welke onderdelen in 2010 verder doorlopen. Nu we een aantal jaren verder zijn, blijkt echter dat de e-overheid zich verder ontwikkelt en dat er weer nieuwe uitdagingen op de gemeente af komen. Eind 2008 heeft de VNG het zogenaamde Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) vastgesteld, waar extra e-overheid bouwstenen in zijn opgenomen. Daarnaast zijn in het NUP een aantal voorbeeldprojecten opgenomen, die bedoeld zijn om die e-overheid bouwstenen in de praktijk toe te passen. In dit rapport is aangegeven hoe de BMW gemeenten hier invulling aan willen geven. Naast de e-overheid bouwstenen, die vooral bedoeld zijn om betere dienstverlening mogelijk te maken, wordt van de gemeente verwacht dat het in 2015 invulling geeft aan het programma Antwoord. Het programma Antwoord geeft de visie op overheidsdienstverlening weer. Hierbij wordt van de gemeente verwacht dat het richting 2015 stap voor stap een zogenaamde Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkelt. Vanuit het KCC worden 80% van alle vragen aan de overheid in één keer beantwoord. Daarnaast wordt van het KCC verwacht dat relatief eenvoudige aanvragen ook in één keer worden afgehandeld. In het programmaplan ELO-BMW (deel 2) is de dienstverlening vanuit een KCC verder inhoudelijk toegelicht. Het werken vanuit een KCC vraagt van de gemeentelijke organisatie een andere kijk op hoe het georganiseerd is. Er wordt namelijk meer vanuit de klantvraag gewerkt en minder vanuit het vakgebied waar de medewerkers deskundig in zijn. Daarnaast moeten de mogelijkheden van ICT beter benut worden, zodat het werkproces vereenvoudigd kan worden en het KCC informatie ter beschikking heeft om haar klanten snel een efficiënt te bedienen. Verder zal het management beter in staat zijn om op de voortgang van klantprocessen te sturen. Met ELO-BMW is een eerste stap gezet naar I&A samenwerking tussen Bedum, De Marne en Winsum. Dit heeft plaatsgevonden op een projectmatige basis, zodat bepaalde werkzaamheden en deskundigheid één keer uitgevoerd en ingezet hoeft te worden. Met ELO-BMW en de nieuwe uitdagingen, is duidelijk geworden dat de moderniseringslag niet een eenmalige actie is, maar dat het structurele veranderingen vraagt. Ook is duidelijk geworden dat de inzet van ICT een grotere rol speelt en dat op dat gebied nog veel werk in het verschiet ligt. Daarom is er een traject gestart om de I&A afdelingen van de drie gemeenten samen te voegen en te herstructureren. De bedoeling daarbij is dat door de bundeling van krachten en middelen de automatisering professioneler wordt opgezet. Hiermee moet het beter en sneller op toekomstige ontwikkelingen kunnen inspringen. Daarnaast wordt van de I&A medewerker een andere rol verwacht. Bovengenoemde ontwikkelingen hebben namelijk vrijwel allemaal een ICT component, maar hebben daarnaast vooral gevolgen voor de manier waarop de gemeente haar processen heeft georganiseerd. Daarom wordt van de nieuwe I&A medewerker verwacht dat het weet welke mogelijkheden en onmogelijkheden de moderne ICT kent en dat het de organisatie kan helpen om de gewenste veranderingen door te voeren. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 3

5 2.1. Leeswijzer De ICT samenwerking is wat dat betreft geen maatregel om te besparen op ICT kosten, maar een strategische samenwerking waarmee de gemeenten beter in staat zullen zijn om op ontwikkelingen in te springen. Hierbij wordt door de gemeenten overigens onderkend dat zelfs een schaal van samen circa 35 duizend inwoners, nog aan de krappe kant is. Vandaar dat alle opties open worden gehouden om de samenwerking verder uit te breiden of bij andere samenwerkingsverbanden aan te sluiten. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op de resultaten van het oorspronkelijke ELO-BMW programma. In 2007 zijn er namelijk een aantal doelstellingen afgesproken en de raden van de drie gemeenten hebben opdracht verleend en middelen beschikbaar gesteld om die doelen te realiseren. In hoofdstuk 5 wordt een doorkijk gemaakt naar de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren, naast ELO-BMW, hebben aangediend. De ontwikkelingen worden kort benoemd en voor achtergrond informatie hierover wordt verwezen naar het I&A beleid en het nieuwe ELO-BMW programma dat door de gemeenten is opgesteld. In hoofdstuk 6 en 7 wordt globaal beschreven hoe de gemeenten de nieuwe ontwikkelingen willen aanpakken. Ook hiervoor geldt dat wordt verwezen naar het I&A beleid en het nieuwe ELO-BMW programmaplan, voor meer inhoudelijke informatie. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 ingezoomd op de financiële verantwoording van het ELO-BMW programma en wordt een doorkijk gegeven op de financiering van de toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor geldt overigens dat er in 2010 een traject doorlopen zal worden om de ambities van de gemeenten te verkennen en deze te toetsen aan de organisatorische en financiële mogelijkheden. Op basis daarvan zullen de gemeenten in 2010 concrete voorstellen ontwikkelen. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat het zogenaamde Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) in het leven is geroepen. Het NUP kent een aantal punten die gerealiseerd moeten worden en waarvan een groot aantal ook voor de gemeente van belang zijn. Verder kent het NUP een aantal voorbeeld projecten, waarbij de e-overheid bouwstenen in de praktijk worden toegepast. In dit rapport is niet het NUP als leidraad genomen maar het ELO-BMW programma. Daarom is in de linkerkantlijn aangegeven welk NUP onderdeel van toepassing is. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 4

6 3. Stand van zaken ELO-BMW In 2007 zijn op basis van het programma andere overheid een aantal initiatieven ontwikkeld om zogenaamde e-overheid bouwstenen te realiseren. Deze e-overheid bouwstenen zijn bedoeld als basisvoorzieningen waarmee het op een latere termijn mogelijk is om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. De onderdelen die in het ELO-BMW programma zijn opgenomen zijn: - Ontwikkeling basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); - Basisregistratie Personen (GBA); - Invoering van het Burger Servicenummer (BSN); - Invoering van het E-Loket met DigiD en minimaal 10 elektronische producten; - Invoering van de WABO, of ook wel de omgevingsvergunning genoemd; - Invoering van de Wet Kenbaarheid Publiek Rechtelijke beperkingen (WKBP deel 1). In dit hoofdstuk is van elk genoemde onderdeel aangegeven wat de stand van zaken is en welke activiteiten nog moeten worden uitgevoerd Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) NUP 13 De ontwikkeling van de BAG bestaat uit de volgende onderdelen: - Het ontwikkelen van een referentiebestand dat voldoet aan de wettelijke eisen; - Het implementeren van ICT systemen waarmee de gegevens beheerd kunnen worden, maar vooral ook door de organisatie gebruikt kunnen worden; - Het koppelen van deze systemen aan de landelijke voorziening, zodat het mogelijk wordt om de basisgegevens landelijk uit te wisselen; - Het aanpassen van de werkprocedures om de gegevens te beheren en het aanpassen van werkprocedures om de gegevens te gaan gebruiken. Binnen de BMW gemeenten is in 2007 gestart met het opbouwen van de BAG vanuit de bestaande geografische informatie systemen. Gaandeweg is echter gebleken dat hiermee de aansluiting op administratieve systemen niet ideaal is en daarom heeft er aanpassing in het project plaatsgevonden. De planning was dat de BMW gemeenten op 1 juli 2010 de aansluiting op de landelijke voorziening hebben gerealiseerd. Door technische problemen en een gebrek aan overzicht van nog uit te voeren activiteiten, is echter de verwachting dat dit niet gehaald wordt. Er is een onderzoek gestart naar de stand van zaken en dit zal tot ene nieuwe planning leiden Basisregistratie Personen NUP 10 Met de invoering van de basisregistratie personen wordt de gemeente verplicht om bij invulling van publiekrechtelijke taken, de GBA gegevens te gebruiken. Hiermee moet voorkomen worden dat onnodig informatie aan klanten wordt gevraagd en/of dat er onnodig fouten worden gemaakt. De invoering van de basisregistratie personen bestaat uit de volgende onderdelen: - GBA gegevens koppelen aan kernapplicaties die voor publiekrechtelijke taken gebruikt worden; - Toegang verschaffen tot de landelijke GBA voorziening (GBA-V), zodat de gemeente ook toegang heeft tot persoonsgegevens van klanten van buiten de eigen gemeente; - De werkprocessen aanpassen zodat bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken gebruik gemaakt wordt van de GBA gegevens en dat wanneer er fouten geconstateerd worden, deze aan de bron worden teruggemeld; ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 5

7 De planning was dat de BMW gemeenten op 1 januari 2010 bij het uitvoeren van de publiekrechtelijke taken gebruik maken van binnengemeentelijke persoonsgegevens. De gemeenten zijn inmiddels aangesloten om de landelijke voorziening GBA-V, maar hebben dit nog maar deels geïmplementeerd. In het eerste kwartaal van 2010 zullen ook de organisatorische acties genomen zijn om helemaal aan de wet te voldoen. In 2010 worden vervolgens de technische voorzieningen (makelaar gegevens) op orde gebracht zodat de zogenaamde kernapplicatie ook automatische gebruik kunnen maken van buitengemeentelijke gegevens Burgerservicenummer (BSN) NUP 9 In 2008 is het BSN ingevoerd, hiermee zijn de mogelijkheden van dit persoonsnummer uitgebreid en is het mogelijk geworden om het ook voor de verbetering van dienstverlening in te zetten. Het gebruiken van DigiD voor het e-loket is een mooi voorbeeld waar het BSN wordt toegepast E-loket De BMW gemeenten hebben de uitgifte van de BSN succesvol geïmplementeerd. Verder heeft er een inventarisatie plaatsgevonden waarmee in beeld is gebracht waar het BSN in systemen gebruikt wordt, of gebruikt zou moeten worden. Deze informatie kan later gebruikt worden om persoonsgegevens te koppelen zodat informatie voor bijvoorbeeld een KCC beschikbaar gesteld kan worden. Dit onderdeel van ELO-BMW is succesvol afgerond. NUP 6 Doelstelling van ELO-BMW was om een e-loket te ontwikkelen waarmee minimaal 10 producten digitaal aangevraagd kunnen worden. Voor de identificatie van klanten moest DigiD worden geïmplementeerd. In eerste instantie was het de bedoeling dat de BMW gemeenten gebruik zouden maken van systemen, die vanuit het samenwerkingsverband GovUnited aangeboden zouden worden. Aangezien dit een langdurig traject leek te worden, is besloten om voor het E-Loket al eerder actie te ondernemen. Dit heeft geresulteerd in een internet gemeentewinkel voor elk van de drie gemeenten. Via de internet gemeentewinkel kunnen klanten via het internet, inmiddels 16 veel gevraagde producten afnemen. Er wordt gebruik gemaakt van DigiD en ook het betalen van producten gaat via de zogenaamde Ogone internetkassa op een veilige en snelle manier. De elektronische formulieren kennen zogenaamde intelligentie waarmee ze op een vraaggerichte manier worden ingezet. Dat wil zeggen dat door middel van een aantal vragen alleen die gegevens worden gevraagd die voor het afgeven van het product nodig zijn. NUP 2 Verder is de internet gemeentewinkel aangesloten op samenwerkende catalogi, waarmee producten ook via andere overheden te vinden zijn. Dit onderdeel van ELO-BMW is succesvol afgerond. Hoewel hiermee 100% aan de doelstellingen van ELO-BMW is voldaan, is het niet de bedoeling om stil te zitten. In het vervolgtraject zal worden gewerkt aan het realiseren van de zogenaamde pre-fill, zodat het niet meer nodig is om bekende gegevens nogmaals in te voeren. Ook zal worden aangesloten op MijnOverheid.nl zodat de klanten ook toegang krijgen tot gegevens van andere overheden. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 6

8 3.5. WABO VP 1 Met de invoering van de WABO worden een groot aantal omgevingsgebonden vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Dit betekent dat de klant niet meer zelf moet nadenken over welke vergunningen hij nodig heeft om bijvoorbeeld een huis te bouwen, maar dat hij nog maar één traject hoeft te doorlopen en ook één vergunning krijgt. Voor de WABO moet veel wetgeving worden aangepast en ook wordt er een landelijke voorziening ontwikkeld waarmee elektronisch een aanvraag kan worden ingediend. De invoering van de WABO betekent voor de gemeenten een aanpassing van lokale regelgeving (verordeningen), aanpassingen in het werkproces en ICT systemen. Inmiddels is de invoeringsdatum diverse keren uitgesteld, waardoor het nog niet mogelijk is geweest om dit project af te ronden. De huidige planning is dat de wet 1 juli 2010 ingevoerd zal worden en dat de gemeente dan nog 3 maanden heeft om het in te voeren. Op dit moment werken de BMW gemeenten aan het voorbereiden van de invoering, zodat op het moment de wetgeving van kracht wordt de WABO kan worden ingevoerd. Deze voorbereidingen lopen op schema Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) Voor de WKPB moeten objecten, waar een publiekrechtelijke beperking aan wordt toegekend, aan een landelijke voorziening worden aangemeld. Hiervoor zijn technische aanpassingen doorgevoerd en is het werkproces aangepast. Dit traject is voor de BMW gemeenten afgerond. Dit onderdeel van ELO-BMW is succesvol afgerond. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 7

9 4. NUP en overige ontwikkelingen Eind 2008 is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), via een ledenraadpleging het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) vastgesteld. Hiermee hebben alle gemeenten zich verbonden aan het programma, dat tot doel heeft de e- Overheid bouwstenen te realiseren. Daarnaast zijn een aantal voorbeeldprojecten benoemd waarmee de bouwstenen ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Een aantal van de NUP onderdelen waren al in het oorspronkelijke ELO-BMW programma opgenomen, een aantal zijn nieuw en vragen om extra inspanning. Ook zijn er een aantal bouwstenen die (nog) niet voor de BMW gemeenten van toepassing zijn of een minimale inspanning vragen. In dit rapport is in de linkerkantlijn aangegeven welke NUP onderdeel of voorbeeldproject van toepassing is. NUP1 Het toepassen van de Webrichtlijnen voor de website NUP2 Invoering Samenwerkende catalogi NUP3 Invoering Antwoord voor bedrijven NUP4 Aansluiten op Mijnoverheid.nl NUP5 Invoering Antwoord (KCC) NUP6 Toepassen DigID burger NUP7 Toepassen DigID bedrijven NUP8 Aansluiten op Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) NUP9 Het toepassen van Burger Service Nummer (BSN) NUP10 Invoeren Gemeentelijke basisregistratie personen (GBA) NUP11 Het invoeren van Registratie niet ingezetenen (RNI) NUP12 Het invoeren van Nieuw Handelsregister (NHR); NUP13 Het ontwikkelen en invoeren van Basisregistratie Adressen en Gebouwen NUP14 Het invoeren en gebruiken van Topografie NUP15 Het invoeren en gebruiken van Kadaster NUP16 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT, ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland GBKN) NUP17 Aansluiten op de Overheidsservicebus (OSB) NUP18 Het aansluiten op Terugmeldfaciliteit (TMF) NUP19 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) VBP1 Omgevingsloket (WABO) VBP2 Digitaal Klantdossier (DKD) VBP3 Landelijke digitaal loket Schoolverlaten VBP4 WMO/Regelhulp VBP5 Verwijsindex risico Jongeren VBP6 Dienstenloket van de dienstenrichtlijn NUP onderdelen en Voorbeeldprojecten. Naast het NUP wordt de gemeente geconfronteerd met de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum (KCC). In 2015 wil de Nederlandse Overheid namelijk de gemeente als eerste overheid positioneren en dan zal elke gemeenten een KCC moeten hebben waar klanten met vragen aan de overheid terecht kunnen. Voor de ontwikkeling van het KCC is het programma Antwoord ontwikkeld, dat tot doel heeft, dat het voor klanten duidelijk is waar men met vragen aan de overheid terecht kan. Ook heeft Antwoord tot doel dat de gemeente vanuit haar KCC klanten op een snelle en efficiënte manier bedient. Als uitgangspunt wordt daarbij gehanteerd dat de gemeente in 2015 in staat moet zijn om 80% van alle vragen en alle relatief eenvoudige aanvragen in één keer af te handelen. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 8

10 4.1. ICT samenwerking Voor de BMW gemeenten is inmiddels duidelijk dat ELO-BMW geen eenmalige programma was, maar dat de modernisering van de overheid een structurele professionalisering van de informatievoorziening vraagt. Uit ELO-BMW is duidelijk naar voren gekomen dat het voor gemeenten als Bedum, De Marne en Winsum moeilijk en misschien zelfs wel onmogelijk is, om met de beperkte menskracht en middelen zich voldoende voor de modernisering toe te rusten. Daarom is er voor gekozen om de krachten op het gebied van I&A te bundelen en één I&A organisatie te vormen. Voor deze samenvoeging is een project opgezet, dat tot doel heeft om uiterlijk vanuit één BMW I&A organisatie te werken. Deze organisatie verzorgt de automatisering voor de drie gemeenten, maar moet ook beter in staat zijn om e- Overheid projecten zelfstandig uit te kunnen voeren. BEDUM PERSONEEL BEDUM JURIDISCH I&A ORGANISATORISCH DE MARNE FINANCIEEL ARCHITECTUUR DE MARNE I&A WINSUM ELO-BMW TECHNIEK IMPLEMENTATIE BMW-BO ondersteuning ELO-BMW GIS-BB WINSUM I&A GIS-BB BMW I&A Schematische weergave I&A samenvoeging. Hoewel de I&A samenwerking ook tot efficiëntie moet leiden, is kostenbesparing niet het primaire doel van de samenwerking. Het is namelijk meer een strategische samenwerking om in staat te zijn de uitdagingen die op de gemeente af komen uit te kunnen voeren zonder afhankelijk te zijn van (dure) externe expertise. Uit ELO-BMW is tevens gebleken dat de techniek nog te vaak een vertragende factor is binnen e-overheid projecten. Daarom willen de BMW gemeenten met deze organisatorische samenvoeging ook een betere technische infrastructuur ontwikkelen, dat is voorbereid op de modernisering van de overheid. In 2010 zal de basisinfrastructuur worden aangepast en zal inzichtelijk worden gemaakt wat nodig (inspanning en kosten) is om een professionele I&A organisatie neer te zetten en de informatievoorziening te verbeteren. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 9

11 5. Aanpak Net als bij de start van ELO-BMW hebben de gemeenten gebruik kunnen maken van ondersteuning door EGEM i-teams. Er heeft een zogenaamde Quick Scan plaatsgevonden om te kijken wat de stand van zaken rond e-overheid binnen de BMW gemeenten is. De resultaten van deze scan zijn in het programmaplan opgenomen. Uit de scan zijn de volgende adviezen naar voren gekomen: - Zorg er voor dat er een duidelijke bestuurlijke opdracht is, waarin de randvoorwaarden en kaders voor de uitvoering zijn opgenomen; - Zorg er voor dat de het bestuur en de gemeenteraden beter geïnformeerd worden over toekomstige ontwikkelingen en daarmee beter toegerust om bestuurlijke keuzes te maken; - Ontwikkel een realisatieplan voor de NUP en KCC ontwikkelingen. Met aandacht voor: a. gewenste niveauʼs van dienstverlening (gelet op lokale prioriteiten) b. inpassen, plannen en invoeren van de NUP-bouwstenen c. vereiste ontwikkelingen op de aspectgebieden (organisatieontwikkeling) d. inventarisatie van kosten, baten en mogelijkheden voor dekking e. verandervermogen van de organisaties (kennis, capaciteit en draagvlak) f. projecten geprioriteerd en in samenhang met doelen, activiteiten en toedeling van capaciteit en middelen g. kiezen van een veranderaanpak en communicatiestrategie h. bestuurlijke verankering Deze adviezen zijn in het programmaplan ELO-BMW (deel 2) uitgewerkt. Verder in dit hoofdstuk is beschreven welke activiteiten inmiddels in gang zijn gezet en wat de planning is voor de realisatie. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 10

12 5.1. Programmaplan ELO-BMW (deel 1) was met name gericht op het ontwikkelen van de e-overheid bouwstenen, die randvoorwaardelijk zijn voor het verbeteren van de dienstverlening. Deel 2 richt zich meer op het verbeteren van de dienstverlening zelf. Daarom bestaat het programma uit 2 sporen. Één deel op het verbeteren van de dienstverlening en één deel op het professionaliseren van de I&A functie en implementeren van de e-overheid bouwstenen. BESTUUR Bestuursopdracht PROJECTGROEP DIENSTVERLENING STUURGROEP PROJECTGROEP I&A INTEGRATIE Regie op samenwerking Ontwikkelen dienstverleningsconcept Ontwikkelen projectplan I&A integratie Bepalen gevolgen en aanpak Gezamenlijk realisatieplan ontwikkeling KCC en e-overheid Bestuurlijke besluitvorming Projectplan I&A integratie + herdefiniëren ELO-BMW projecten Bestuurlijke besluitvorming Realisatie Realisatie Er is inmiddels een bestuursopdracht geschreven, met de portefeuillehouders van de drie gemeenten afgestemd en aan de colleges van de drie gemeenten aangeboden. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 11

13 5.2. Dienstverlening en Organisatie Het gaan werken vanuit het concept Antwoord vraagt van de gemeente om op een andere manier tegen dienstverlening aan te gaan kijken. Om daar een beeld van te kunnen vormen wordt er met een vertegenwoordiging van de drie gemeenten een dienstverleningsconcept ontwikkeld. Het dienstverleningsconcept geeft aan hoe de BMW gemeenten in 2015 hun klanten willen bedienen. Het geeft daarmee een richting, de randvoorwaarden en ook de ambitie weer. De planning is dat het dienstverleningsconcept in februari 2010 klaar is en dat het daarmee de basis vormt om tot een realisatieplan KCC te komen. Bij het ontwikkelen van dit realisatieplan wordt o.a. gekeken naar de volgende aandachtsgebieden: - Dienstverlening (concept); - Organisatie; - Processen; - ICT en informatie; - Regelgeving; - Verandermanagement en communicatie. De planning is dat de stuurgroep, die opdrachtnemer is voor dit traject, voor de zomer van 2010 een realisatieplan presenteert. Hierin is aangegeven hoe de BMW gemeenten de dienstverlening in 2015 willen aanbieden, en welk traject doorlopen zal worden om dat te realiseren. Voor het ontwikkelen van een dergelijk realisatieplan, maakt het een groot verschil of er moet worden uitgegaan van 3 gemeenten, die elk 10 tot 14 duizend inwoners bedienen, of van drie samenwerkende gemeenten met samen 34 duizend inwoners. Daarom is het voor dit traject een belangrijke randvoorwaarde dat er op korte termijn duidelijkheid komt omtrent de samenwerkingsplannen van de BMW gemeenten ICT ontwikkelingen Tot nu toe hebben de ICT ontwikkelingen binnen de BMW gemeenten zich beperkt tot hetgeen echt moet. De ontwikkelingen zijn vooral geïnitieerd door enerzijds vragen uit de vakafdelingen en anderzijds door wettelijke verplichtingen. Wil de gemeente echter gaan werken vanuit een Klant Contact Centrum, dan speelt het op orde hebben van informatie en deze digitaal beschikbaar kunnen stellen een belangrijke rol. Het is namelijk de bedoeling dat een KCC snel, correct en zonder onnodige handelingen, de klanten kan bedienen. Dit is alleen mogelijk als de medewerkers van het KCC over de juiste informatie beschikken. Dit betekent dat ook de BMW gemeenten meer aandacht moeten schenken aan het op orde krijgen van de informatiesystemen. In het I&A beleidsplan, dat door de colleges is vastgesteld, is geschetst welke ontwikkelingen dit betreft zal worden gebruikt om te bepalen welke ambitie en mogelijkheden de BMW gemeenten hebben. Er zullen vervolgens projectplannen ontwikkeld worden zodat in 2011 gestart kan worden met de uitvoering. Bij de ontwikkelingen van de plannen zal steeds gekeken worden naar de mogelijkheden die voorhanden zijn. Zelfs wanneer de samenwerking optimaal benut wordt, vormen de BMW gemeenten namelijk een kleine gemeente met beperkte mogelijkheden. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 12

14 5.4. Planmatig werken Uit de EGEM scan is naar voren gekomen dat alle drie de BMW gemeenten niet gewend zijn om echt planmatig te werken. Dit is overigens kenmerkend voor kleinere gemeenten en maakt dat deze organisaties ook snel en pragmatisch op veranderingen kunnen inspringen. Echter op het moment dat er sprake is van lange termijn ontwikkelingen als het ontwikkelen van een KCC. Of wanneer er, zoals met ELO-BMW gebeurt, samen aan projecten wordt gewerkt, is het van cruciaal belang dat er een plan opgesteld wordt en dat ook op de uitvoering van dat plan gestuurd wordt. Wanneer zonder plannen gewerkt wordt, of er te vaak van het plan afgeweken wordt, zal dat er toe leiden dat de mensen die de plannen moeten uitvoeren onzeker en afwachtend worden. Met het eerste deel van ELO-BMW is gewerkt met een programmaplan en projecten die projectmatig zijn aangepakt. Echter gaandeweg is gebleken dat van plannen wordt afgeweken en dat wordt teruggevallen op de pragmatische en korte termijnaanpak. Dit heeft tot gevolg dat er onduidelijkheid ontstaat over de status van een project en wie welke rol bij de realisatie speelt. Ook voor een stuurgroep wordt het dan lastig om op de voortgang van het project te sturen. Ook voor ELO-BMW (deel 2) wordt weer gewerkt met een programmaplan en projecten. Echter nu zal er meer aandacht zijn voor projectmatig werken en moet duidelijk zijn wie welke rol heeft en wat er van die rol verwacht wordt. Zo wordt van de stuurgroep verwacht duidelijkheid te geven over de lange termijn ontwikkelingen (strategie) en zal men er op moeten sturen dat het programmaplan conform afspraken wordt uitgevoerd. Van projectleiders wordt verwacht dat ze (samen met anderen) er over nadenken wat het doel is van een project, wat er daadwerkelijk opgeleverd moet worden en in welke stappen dat zal worden uitgevoerd. Ook zal de projectleider voor de start van het project zeker moeten stellen dat de randvoorwaarden, zoals het beschikbaar hebben van capaciteit en middelen, zijn ingevuld. Voor het BMW traject is een eenvoudige methode van projectmatig werken ontwikkeld. Het betreft een sterk vereenvoudigde vorm van het opzetten van projecten, waarbij binnen elk project wordt gedefinieerd welke resultaten opgeleverd moeten worden. Vervolgens zal worden gestuurd op het opleveren van die resultaten en minder op de activiteiten die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 13

15 6. Projecten In het programmaplan zijn een aantal projecten benoemd. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels in gang gezet en een aantal worden later opgestart. In dit hoofdstuk is per project in het kort aangegeven wat het doel van het project is en wat op dit moment de status en planning is Dienstverleningsconcept Er is een werkgroep samengesteld met daarin vertegenwoordiging van de drie gemeenten. Deze werkgroep heeft zich verdiept in de ontwikkelingen zoals die momenteel binnen de overheid plaatsvinden en hebben samen nagedacht over hoe ze voor de BMW gemeenten tot één dienstverleningsconcept kunnen komen. De werkgroep heeft bedacht dat het belangrijk is dat het dienstverleningsconcept begrepen en gedragen wordt. Daarom moet het geen uitgebreid rapport worden waar allerlei details in zijn vastgelegd, maar meer iets dat de visie en ambitie van de drie gemeenten uitbeeldt en dat vooral ook inspireert. De planning is dat er in februari 2010 een (concept) dienstverleningsconcept klaar is. In het voorjaar van 2010 worden 2 bijeenkomsten gepland. Één waarin de colleges en raden worden voorgelicht over dienstverlening en de lopende ontwikkelingen. De andere bijeenkomst zal zich meer richten op de interne organisatie. Tijdens deze twee bijeenkomsten zal vooral dienstverlening aan de orde komen en zal ook worden getoetst hoe de bestuurders en de raad tegen dienstverlening aankijken. Daarnaast zal worden bekeken hoe de interne organisatie dienstverlening beleeft Ontwikkeling KCC NUP 5 Het ontwikkelen van een KCC is heel duidelijke een organisatievraagstuk. Op basis van het dienstverleningsconcept zullen de drie organisatie (apart of samen) bepalen wat er georganiseerd moet worden om in 2015 volgens het dienstverleningsconcept te gaan werken. De planning is dat er voor de zomer van 2010 een plan is opgesteld waarin in hoofdlijnen de richting is aangegeven hoe de gemeenten zich willen gaan ontwikkelen en welke acties in gang worden gezet om dit in 2015 te realiseren Zaakgericht werken Één van de elementen die naar voren komt bij het werken vanuit een KCC, is het kunnen sturen op processen. Dat wil zeggen dat er afspraken (kwaliteitshandvest) met een klant worden gemaakt over de manier waarop en hoe snel bepaalde aanvragen afgehand worden. Nu is het de taak van een KCC om of een product in één keer zelf af te handelen, of wanneer het een meer complexe situatie betreft en het door een vakspecialist wordt uitgevoerd, de voortgang van de afhandeling te bewaken. Om dat te kunnen doen wordt zaakgericht werken geïntroduceerd. Hierbij ligt er een sterke relatie met documenten en het digitaliseren van documentstromen. Dit omdat een document binnen de gemeentelijke organisatie wordt gebruikt om processen te sturen. In 2010 zal er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld waarin is beschreven of, wanneer en hoe de BMW gemeenten zaakgericht werken willen introduceren. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 14

16 6.4. NUP voorbeeldprojecten In het NUP zijn een aantal voorbeeld projecten beschreven. In dit hoofdstuk is per onderwerp beschreven hoe de BMW gemeenten hier mee omgaan: VP 1 Omgevingloket (WABO) Op dit moment loopt er een traject waarmee de BMW gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de WABO. Er is een werkgroep dat deze voorbereidingen samen uitvoert. De verwachting is dat de WABO (wetgeving) per wordt ingevoerd en dat de gemeenten dan nog 3 maanden hebben om het daadwerkelijk in te voeren (uitvoering). De BMW gemeenten liggen wat voorbereiding betreft op schema. VP 2 Digitaal Klant Dossier De gemeente Bedum heeft alle activiteiten om aan te sluiten op het DKD technisch gezien uitgevoerd. Voor de gemeenten Winsum en De Marne geldt dat dit nog niet helemaal op orde is. Hierbij speelt dat de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Winsum ook de taken van de Marne uitvoert en dat men vanuit een apart gebouw werkt. Vervolgens wordt de ICT door de gemeente De Marne verzorgt. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de samenwerking tussen de SoZa organisatie en de ICT ondersteuning vanuit de gemeenten niet optimaal is. Naast het op orde brengen van de technische voorzieningen wordt er het komend jaar aandacht besteed aan het gebruiken van het DKD en het verder verminderen van de administratieve lasten binnen het sociale domein. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van hetzelfde dienstverleningsconcept dat voor de drie gemeenten wordt opgesteld. De gemeente Bedum pakt dit zelfstandig op. VP 3 VP 4 Landelijk Loket Schoolverlaten Dit onderdeel staat gepland om in december 2009 geïmplementeerd te worden. WMO/Regelhulp De gemeenten hebben zich georiënteerd op dit onderwerp. Er wordt voor gekozen om in eerste instantie in een lichte vorm aan te sluiten op De uitvoering is in het e- dienstverlening projectplan opgenomen. VP 5 Verwijsindex risicojongeren In januari 2010 is de verwijsindex jongeren voor jeugd Groningen van start gegaan. Hiermee is dit onderdeel van het NUP geïmplementeerd. VP 6 NUP 3 Dienstenloket van de dienstenrichtlijn De gemeenten hebben zich met de internet gemeentewinkel aangesloten op samenwerkende catalogi, waarmee één deel voor het aansluiten op de dienstenrichtlijn is ingevuld. Het aanmelden voor de berichtenbox en het screenen van de regelgeving is per gemeente individueel opgepakt. Dit onderdeel is in 2009 afgerond en daarmee wordt aan de Europese regelgeving voldaan. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 15

17 6.5. ICT organisatie Dit project heeft tot doel om uiterlijk één I&A organisatie te vormen voor de drie BMW gemeenten. Er is voor dit traject een projectplan opgesteld waarin staat welke stappen genomen worden. Er is een bestuursopdracht geschreven waarmee bestuurlijk het traject zal worden verankerd. Dit wordt eind 2009 aan het college van de drie gemeenten aangeboden. Aangezien een samenvoeging van I&A activiteiten volledige transparantie op het gebied van financiën vraagt, is een traject gestart om de ICT kosten van de drie gemeenten in beeld te brengen. Hierbij is een standaardmodel gehanteerd in plaats van te kijken naar feitelijke uitgaven. Hiermee is het beter mogelijk om de drie gemeenten te vergelijken en tot een begroting te komen dat overeenkomt met het huidige kostenniveau. De ICT 0-meting is inmiddels uitgevoerd en deze wordt nu vertaald naar een gezamenlijke BMW begroting. Hierbij wordt niet alleen naar exploitatiekosten gekeken, maar worden ook de investeringen, die nodig zijn om de ICT infrastructuur samen te voegen, in de berekening meegenomen. In 2010 zal er een nieuwe begroting zijn, waarmee duidelijk wordt wat een gezamenlijk I&A organisatie en de samenvoeging van de ICT infrastructuur zal gaan kosten. Hierbij wordt overigens niet alleen van het bestaande één systeem gemaakt, maar er wordt ook kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om Open Source systemen te implementeren. (zie projecten 7.6, 7.7 en 7.8) A-Integratie In het gemeentehuis van de Marne wordt een nieuw rekencentrum ingericht dat geschikt is om de drie BMW gemeenten van goede en betrouwbare ICT systemen te voorzien. Dit nieuwe rekencentrum wordt stap voor stap ingericht en ook de gemeenten zullen in fases hierop worden aangesloten. De planning is als volgt: Fase 0: Basisinfrastructuur op orde, 2009 Fase 1: Gemeente de Marne op het nieuwe rekencentrum, 1 e helft 2010 Fase 2: Gemeente Winsum op het nieuwe rekencentrum, 2 e helft 2010 Fase 3: Gemeente Bedum op het nieuwe rekencentrum, 1 e helft 2011 Nadat alle gemeenten op het nieuwe rekencentrum zijn aangesloten, zal het rekencentrum van de gemeente Bedum als uitwijk worden ingericht. Hiermee zal de bedrijfszekerheid van de ICT worden vergroot en is het mogelijk om kostbare uitwijkvoorzieningen te verminderen. Met het gefaseerd invoeren van het nieuwe rekencentrum zal ook het beheer (1 e en 2 e lijns) worden gecentraliseerd. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 16

18 6.7. Open Source werkplek De gemeenten De Marne en Winsum moeten, om aan te kunnen sluiten op de modernisering van systemen, in 2010 de overstap maken naar een nieuwe Office versie (tekstverwerking e.d.). Dit is een uitstekende gelegenheid om het gebruik van dure microsoft producten ter discussie te stellen en te bekijken of het gebruik van Open Source een oplossing is. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op basis waarvan besloten is de overstap naar Open Source te maken. De overgang vraagt echter wel een investering in het verbeteren en aanpassen van sjablonen en ook de werkstations moeten worden vervangen. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat dit ook bij een overgang naar de volgende microsoft versie het geval zou zijn. Uiteindelijk zal het overstappen naar Open Source op de lange termijn een besparing opleveren. Voor de gemeente Bedum geldt dat pas in 2012 een vervanging van het Office pakket was voorzien. Om echter bij de BMW gemeenten in de pas te blijven lopen, doet Bedum in het vervangingstraject mee en zal het in 2011 aansluiten Legacy systemen NUP 10 NUP 17 NUP 18 Voor het realiseren van de basisregistraties is het noodzakelijk dat de zogenaamde Legacy systemen (zoals GBA, WOZ en dergelijke) aangesloten worden op de landelijke voorzieningen. Verder moeten de kernapplicaties, die hierop draaien met elkaar worden verbonden zodat de basisgegevens worden uitgewisseld en in het werkproces kunnen worden toegepast. Verder worden de systemen geschikt gemaakt om gebruik te kunnen maken van ontwikkelingen als de Overheid Service Bus (OSB) en terugmeld faciliteiten (TMF). Om dit te kunnen realiseren moeten de systemen worden aangepast en nieuwe software worden geïnstalleerd (o.a. makelaargegevens). Aangezien deze aanpassingen investeringen vragen, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de systemen van de drie gemeenten op elkaar af stemmen en op één fysieke machine onder te brengen. Deze zal tevens in het nieuwe BMW rekencentrum in Leens worden ondergebracht. Dit project zal begin 2010 worden uitgevoerd, zodat de gemeenten in de loop van 2010 helemaal kunnen voldoen aan de invoering van wet basisregistratie personen. Tot die tijd zal dat alleen gelden voor de eigen inwoners (zie 4.2) E-Dienstverlening NUP 1 NUP 2 NUP 4 NUP 6 In het eerste deel van ELO-BMW is met de implementatie van de internet gemeentewinkel een goede stap gemaakt richting het elektronisch aanbieden van producten en diensten. Voor de verdere ontwikkeling wordt een nieuw plan opgesteld. Hierbij wordt breder naar de internet dienstverlening gekeken en wordt ook gekeken naar systemen die nodig zijn om klanten vanuit een KCC te bedienen. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de webrichtlijnen en het ontsluiten van gemeentelijke informatie via het zogenaamde standaard Internet Publicatie Model (IPM). Met dit project wordt niet alleen naar de NUP onderdelen gekeken, maar meer naar de manier waarop de BMW gemeenten het internet willen gaan gebruiken om klanten te informeren en in het proces te betrekken. Daarbij richten de gemeenten zich niet alleen op inwoners, maar ook op bijvoorbeeld raadsleden. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 17

19 6.10. Basisregistraties NUP 9 NUP 10 NUP 11 NUP 13 NUP 12 NUP 16 NUP 14 NUP 15 In het eerste deel van ELO-BMW is de ontwikkeling van de basisregistraties adressen en gebouwen en personen al opgenomen. In 2010 moeten deze trajecten worden afgerond. Echter het gebruik van deze basisregistraties en nieuwe basisregistraties die er in de toekomst nog bij komen, vragen van de gemeenten een actief gegevensbeheer. Met het vormen van één I&A organisatie zal daar extra aandacht aan besteed worden. Dit staat gepland voor eind 2010 of begin Daarnaast zullen er de komende jaren nieuwe basisregistraties op de gemeente af komen. Dat betreft bijvoorbeeld het Nieuw Handelsregister (NHR), Wet Onroerende Zaken (WOZ), Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT, ook bekend als GBKN). De BMW gemeenten hebben er voor gekozen om deze ontwikkelingen te volgen en zodra meer duidelijk is over wetgeving en/of gevolgen actie te ondernemen. Het invoeren en gebruiken van topografie en gegevens van het kadaster hebben de BMW gemeenten via hun GEO informatie systeem geregeld Documentmanagement Voor toekomstige ontwikkelingen als het werken vanuit een KCC en het sturen op processen, is het digitaal beschikbaar hebben van informatie belangrijk. Veel informatie binnen de gemeente wordt nu nog in de vorm van documenten gebruikt. Hierbij is het document niet alleen bedoeld om gegevens op vast te leggen, maar ook om processen mee aan te sturen. Zo is bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor een medewerker ook een teken om actie te ondernemen. Met het digitaliseren van documentstromen kan een overgang worden gemaakt naar zaakgericht werken. Verder vraagt een digitaliseringtraject er om dat processen goed beschreven en op orde zijn. Daarom worden dergelijke trajecten vaak gekoppeld aan het verbeteren van de werkprocessen. Ook de BMW gemeenten hebben aangegeven met het digitalisering van documentstromen aan de slag te willen. Aangezien dit omvangrijke trajecten zijn die vooral het een en ander voor de organisatie betekent, is het belangrijk om voor de start van een dergelijk traject goed te weten of en hoe de gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering willen samenwerken. Voor 2010 staat een onderzoek naar de mogelijkheden van documentmanagement gepland en in de 2 e helft van 2010 of begin 2011 zal er een project worden uitgevoerd Overige NUP ontwikkelingen NUP 7 NUP 8 Op dit moment zijn vrijwel alle NUP onderdelen in het traject van BMW benoemd. Voor de andere NUP onderdelen geldt dat de gemeente er op dit moment nog geen concrete acties op kan nemen of dat ze niet voor de BMW gemeenten van toepassing zijn. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal gemeenten in Nederland aangewezen voor de registratie van Niet Ingezetenen. Hiervoor lopen speciale acties bij die gemeenten die dat betreft. Ook zijn er onderdelen waar de gemeente op dit moment nog geen actie op hoeft te nemen. Zo is DigiD voor bedrijven nog in ontwikkeling en ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijke machtigingsvoorziening is voor de gemeente op dit moment nog niet van belang. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 18

20 6.13. Open standaarden en Open Source 7. Financiën In het NUP is tevens aangegeven wat het belang is van het toepassen van Open Standaarden en Open Source. De BMW gemeenten geven daar actief invulling aan door bij alle nieuwe ontwikkelingen te zoeken naar de mogelijkheid om openstandaarden en open source toe te passen. Pas als blijkt dat dit niet mogelijk is, zal er gemotiveerd van dit uitgangspunt worden afgeweken. Zo wordt er in 2010 een project gestart om de Office omgeving van de BMW gemeenten om te zetten naar Open Office en zal er ook gebruik worden gemaakt van een Open Source mailprogramma. Hiermee wordt ook de stap gemaakt naar het toepassen van open standaard document formaten als PDF en ODF. Hierbij is overigens wel van belang dat de BMW gemeenten niet in staat zijn op dit gebied te pionieren. Ook bij het toepassen van Open Source en Open Standaarden zal altijd worden gekeken of er sprake is van bewezen technologie ELO-BMW In 2007 is het programma ELO-BMW gestart en hebben de drie gemeenten middelen ter beschikking gesteld voor de realisatie ervan. In bijlage financieel overzicht ELO- BMW 2009, is het financiële resultaat tot 1 december 2009 weergegeven. Daarnaast wordt op dit moment ook onderzocht welke gevolgen het NUP en de invoering van het KCC in financiële zin hebben. In dit rapport wordt in algemene termen hierover iets gezegd. In 2010 zullen de toekomstige ontwikkelingen verder worden geconcretiseerd en worden getoetst aan de ambities en mogelijkheden van de BMW gemeenten. Op basis hiervan zal met de begroting 2011 voorstellen aan de gemeenteraden worden aangeboden. In het financieel overzicht is te zien dat het programma een aanloopfase heeft gekend en er relatief gezien weinig uitgaven zijn gedaan. In 2009 zijn de projecten echter goed op gang gekomen en ook voor 2010 zijn veel activiteiten gepland. Op basis van de huidige stand van zaken hebben de gemeenten Winsum en De Marne nog budgetruimte heeft om extra capaciteit in te zetten bij de uitvoering van de projecten. Voor de gemeente Bedum geldt dat de beschikbare ruimte is gebruikt of voor 2010 is geclaimd ICT samenwerking Er heeft een ICT 0-meting plaatsgevonden waarmee de kosten van de ICT infrastructuur (dus geen specifieke software en dergelijke), volgens een standaard methode is bepaald. Hieruit is naar voren gekomen dat het kostenverschil tussen de drie gemeenten niet groot is en uitkomt op circa 2400,- per standaard werkplek per jaar. Voor de samenwerking zal nu een gezamenlijke begroting opgesteld moeten worden waarin is vastgelegd welke onderdelen vanuit de samenwerking worden aangeboden en dus ook binnen de begroting vallen. Aangezien het hierbij belangrijk is om goed helder te definiëren hoe de drie gemeenten de gezamenlijke I&A organisatie zien en wat deze voor de drie gemeenten moet gaan betekenen, zal hier eerst aandacht aan besteed worden. In Januari wordt met de opdrachtgever (de burgemeesters) en de opdrachtnemers (de secretarissen) hiervoor een speciale sessie georganiseerd. ELO-BMW RAPPORTAGE 2009 VERSIE 02 Pagina 19

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin De raad van de gemeente Valkenswaard onderwerp Raadsinformatiebulletin #2 Bijlage(n) Datum 22 juli 2016 Geachte raad, Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Jaarstukken 216 3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Beleidsthema Portefeuillehouder Afdeling Directie en Control E.R. Jaensch / M.A. den Boer Directie / Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning M.A. den

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC)

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) Scoren met het KCC Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) December 2009 Inhoud 1. Ben jij er klaar voor?... 3 2. Hulp van programmabureau Egem-i... 4 3. Een Nationaal Uitvoerings Programma

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie