Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel"

Transcriptie

1 Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel

2 Frontoffice en digitale producten Dienstenrichtlijn / Wettenbank Klantbegeleidingssysteem Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigings Voorziening Digitaal klantdossier werk en inkomen (DKD2) Kennissysteem (voor KCC) Midoffice en digitale processen a CRM fase 1; meldingen Backoffice en basisregistraties WKPB 2e tranche Afname Basisregistratie WOZ Registratie niet ingezetenen (RNI) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Management & organisatie Informatiearchitectuur- en landschap Versie 1.0 3

3 Frontoffice en digitale producten 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank Uitgangssituatie De Wet elektronische bekendmakingen verplicht overheden per 1 januari 2010 alle weten regelgeving online te ontsluiten volgens de standaard voor Internetpublicatie van Decentrale Regelgeving van Overheid heeft Antwoord. De regelgeving van gemeenten, provincies en waterschappen is dan op de eigen website en op te vinden en met elkaar te vergelijken. Om dit mogelijk te maken moeten decentrale overheden hun verordeningen online aanbieden in geconsolideerde vorm en voorzien van metadata. Doelstelling/beoogd resultaat De volgende doelstellingen/beoogde resultaten zullen worden bereikt: Het inrichten van een wettenbank; Het creëren van een ruimte op de website van de gemeente Langedijk waar alle eigen regelingen systematisch kunnen worden opgeslagen en opgezocht; Het opslaan van de regelgeving, voorzien van metadata volgens het Internet Publicatie Model (IPM); Voldoen aan de landelijke standaard van Overheid heeft Antwoord ; Decentrale regelgeving op orde hebben; Voldoen aan de wettelijk gestelde verplichtingen; Aansluiting op de berichtenbox; Aansluiting op het Interne Markt Informatiesysteem (IMI). Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Lokale regelgeving is verspreid vindbaar in de organisatie. Een deel staat op de website, maar is niet volledig/actueel. Een deel van de regelgeving is alleen bekend bij diegenen die er mee werken. Een ander deel ligt alleen in het archief. Dat laatste vindt zijn oorzaak in het feit dat op deze regels, nadat ze zijn vastgesteld, niet of nauwelijks meer een beroep wordt gedaan. Deze regels raken daardoor in de vergetelheid. Gewenste situatie Inrichten van een centraal punt (gemeentelijke website) waar alle geldende lokale regelgeving terug te vinden is. Dit sluit aan bij de jongste wetgeving die gemeenten verplicht hun regelgeving via overheid.nl/wetten.nl/ antwoordvoorbedrijven.nl voor een ieder (dus ook in Europees verband) te ontsluiten op een wettenbank. Rollen Diverse medewerkers. Diverse medewerkers. Gegevens Diverse verordeningen. Verordeningen met alle daarbij behorende gegevens zoals datum vaststelling, datum wijziging, publicatiedatum, inwerkingtredingsdatum. ICT Ongestructureerd. Verwerking/bekendmaking via elektronische weg, zoals de website en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Inventarisatie van de wet- en regelgeving; Versie 1.0 4

4 Toekennen van metadata en wetstechnische informatie aan de wet- en regelgeving; Consolidatie van wet- en regelgeving volgens de landelijke richtlijnen; Keuze uitbesteding / eigen beheer benodigde Wettenbank; Eventuele keuze wettenbank en implementatie; Verwerken van de geconsolideerde regelgeving voorzien van metadata en wetstechnische informatie in de gekozen wettenbank; Consolidatietoets Overheid heeft Antwoord. Relatie met andere projecten Dit plan heeft zover bekend geen relatie met projecten uit het realisatieplan. Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingsmanager BMO Projectleider Medewerker Griffie Medewerker DIV Medewerker Communicatie Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad t/m Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Investering (Module Wettenbank) Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Archief BMO/DIV Bestuursondersteuning Juridische medewerkers Opmerkingen Jaarlijkse kosten: 00, Versie 1.0 5

5 31 Klantbegeleidingssysteem Uitgangssituatie Het verbeteren van de dienstverlening is onderdeel van het coalitieakkoord In 200 is opdracht gegeven voor het project vraaggestuurde dienstverlening. Het MT heeft in juni 2009 conceptnormen voor dienstverlening vastgesteld voor o.a. openingstijden en wachttijden bij de balies. De overweging is dat de toegankelijkheid van de organisatie kan worden vergroot door een optimale combinatie van de zogenaamde vrije inloop en het op afspraak werken. Doelstelling/beoogd resultaat In 2010 een ingevoerd klantbegeleidingssysteem voor de zogenaamde 2 e lijn (1 e lijn: geïntegreerde receptie/smp/telefoonteam; 2 e lijn: balies voor burgerzaken, WIZ, belastingen en vergunningen). De klant staat centraal en wordt geholpen binnen de norm voor wachttijd; Inzicht voor de klant in wachtrij en wachttijd; Klanten kunnen multichannel een afspraak plannen voor producten en diensten van burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen; Optimale intake ten behoeve van de behandelaar en doorverwijzing naar juiste functionele balie waar komt u voor ; Bij eerste contact al check of klant de juiste gegevens mee heeft voor de gewenste aanvraag, en op termijn mogelijkheid om eenvoudige vragen te beantwoorden/informatie te geven; Optimale inzet van 2e lijn (afstemming balieopening op klantaanbod); Managementinformatie over dienstverlening aan de balie, te weten: wachttijd, doorlooptijd, wel in wachtrij opgenomen maar niet gemeld en diverse algemene gegevens over aantallen, spreiding klantaanbod en pieken voor bijv. producten en diensten. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Klant wordt door receptie opgevangen en naar juiste wachtruimte verwezen. Gewenste situatie Klant meldt waarvoor deze komt. Baliepersoneel kan op basis van interne werkafspraken/normen balies openen om de wachtrij af te handelen. Wanneer de klant zich meldt is al duidelijk waarvoor deze komt en kan het werkproces snel opgestart worden. Systeem ondersteunt intake o.a. met aan producten en diensten gekoppelde informatie en prefill uit bijv. GBA. De behandelaar meldt in systeem af. Het systeem levert management gegevens over wachttijden, doorlooptijden, pieken en aantallen producten en diensten. Rollen Klanten die op afspraak willen komen maken direct met de balie een telefonische afspraak. Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de wachttijden Klanten kunnen via de telefoniste en/of de website (multichannel) een afspraak plannen voor bepaalde producten en diensten van de diverse balies en worden direct geïnformeerd over benodigde gegevens etc. Balie heeft een instrument om wachttijden te beheersen en balies Versie 1.0 6

6 Gegevens ICT en doorlooptijden. te openen naar behoefte. Geen concrete meetgegevens. Alle meetgegevens kunnen beschikbaar worden gemaakt uit het KBS. Er is geen systeem aanwezig. Installeren van een klant begeleidingssysteem en afsprakenmodule via de website. Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) MT discussie over uitgangspunten (begripsvorming en bewustwording over het nut en noodzaak van een klantbegeleidingssysteem); Opstellen programma van wensen en eisen om een klant volgsysteem (CRM) te kunnen selecteren; Selectie en aanschaf klant volgsysteem (CRM) Procesaanpassing binnen de afdeling Implementatie en beheer klant volgsysteem (CRM) Relatie met andere projecten Midoffice Project Vraaggestuurde dienstverlening Projectorganisatie Opdrachtgever: Afdelingsmanager PZ Opdrachtnemer: Projectleider Projectmedewerkers: Medewerker I&A Medewerkers Telefoonteam/receptie/SMP Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale Zaken/WMO Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 1 e helft 2010 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen * Opstellen programma van wensen en eisen en selectie Klantbegeleidingssysteem /afsprakenmodule (KBS) * Implementatie Klantbegeleidingssysteem /afsprakenmodule (KBS) Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Applicatiebeheerder Systeembeheerder Gegevensbeheerder Medewerkers Telefoonteam / receptie/smp Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale zaken/wmo Opleiding alle baliemedewerkers februari/maart 2010 april/mei Versie 1.0 7

7 32 Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigings Voorziening Uitgangssituatie DigiD is een digitale authenticatie voorziening van de overheid en is de basis voor digitalisering van de dienstverlening. Ook is het geven van de mogelijkheid tot online betalen via de internetkassa daarbij belangrijk. DigiD maakt gebruik van drie zekerheidsniveaus: basis, midden en hoog. Op het basisniveau maakt DigiD gebruik van een gebruikersnaam met wachtwoord. Voor de meeste elektronische diensten van overheidsinstellingen biedt dit niveau voldoende zekerheid. Doelstelling/beoogd resultaat Het project beoogd om DigiD als authenticatievoorziening naast burgers ook voor bedrijven verder in te zetten voor de totale elektronische dienstverlening van de Gemeente. Tevens zal gekeken worden of GMV kan worden ingezet. Aansluiting DigiD bedrijven betekent dat de dienstverlening naar bedrijven verbetert. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Rollen Gegevens ICT DigiD kan binnenkort door burgers via de website van de Gemeente worden gebruikt voor producten, bestaande uit de authenticatie van 11 elektronische formulieren en Mijn gemeente. Medewerkers vragen vaak naar de identificatie en dienen vervolgens de persoonsgegevens op te zoeken voor de controle. Kwaliteit van persoons gegevens is minder geborgd. Applicaties vragen via medewerkers om authenticatie van burgers en bedrijven. Gewenste situatie Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Ontwerpen authenticatie (burgers en bedrijven) voor website; Inrichten DigiD binnen website; Testen DigiD binnen website; Activeren DigiD binnen website. Relatie met andere projecten o.a.: Elektronische dienstverlening / elektronische formulieren Midoffice / DMS Basisregistraties DigiD incl. GMV wordt ingezet voor burgers en bedrijven voor alle authenticatie binnen de elektronische dienstverlening van de Gemeente. Medewerkers zien na de authenticatie door de koppeling van BSN met de (landelijke) voorzieningen direct de (bekende) persoonsgegevens van de aanvrager. Kwaliteit van persoonsgegevens is verbeterd, bijv. door voorkomen van dubbele invoer van gegevens. DigiD kan via het Midoffice dienen als authenticatie van burgers en bedrijven voor applicaties. Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingshoofd Publiekszaken of VVH Projectleider DigiD bedrijven (medewerker VVH) Projectleider GMV Nog te bepalen Versie 1.0

8 Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 2010 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Coordinator front office Technisch webmaster Gegevensbeheerder Ontwikkelaar leverancier Aansluiten door de gemeente op de landelijke voorziening DigiD is sinds medio 2007 operationeel. Ook elektronisch betalen via Ideal is operationeel. De GMV is nog in ontwikkeling, de precieze gevolgen voor gemeenten zijn moeilijk in te schatten. De verwachting is dat de impact niet fundamenteel verschilt dan die van DigiD. De landelijke voorzieningen DigiD bedrijven en GMV zijn nog niet beschikbaar om te worden ingezet Versie 1.0 9

9 33 Digitaal klantdossier werk en inkomen (DKD2) Uitgangssituatie Iedere partner in de keten van Werk en Inkomen verzamelt informatie en deelt die niet of in onvoldoende mate met de overige partners. Als gevolg hiervan moet de klant dezelfde gegevens diverse malen verstrekken. Het DKD maakt het mogelijk dat gegevens van klanten eenmalig worden uitgevraagd en vervolgens worden hergebruikt, bijvoorbeeld via vooringevulde informatie in online aanvraagformulieren zoals e-wwb en e-ww. Ook kunnen klanten hun gegevens via het DKD raadplegen op de sites van CWI, UWV en gemeenten. Bovendien kunnen klanten gebruik maken van e-diensten, zoals het aanvragen van een WW-uitkering, een WWBuitkering of het inschrijven voor werk. Het gebruik van het DKD is verplicht in het kader van de Wet SUWI en materiewetten zoals de WWB. Inmiddels is fase 1 van het project afgerond. Medewerkers van GSD s en UWV/Werkbedrijf maken gebruik van één dossier. Dit dossier bevindt zich niet in een database, maar wordt bij opvragen samengesteld met actuele gegevens uit de systemen van deze organisaties en gegevensbronnen daarbuiten. Doelstelling/beoogd resultaat Aan de orde is nu fase 2 met als doelstelling: meer gegevens, meer functionaliteiten en meer e-diensten. Daardoor wordt de dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker. DKD2 zoekt naar oplossingen voor problemen zoals dubbel registreren van gegevens, genereren van eenduidige stuur- en managementinformatie en de verbetering van de online communicatie met klanten en werkgevers. In fase 2 ligt de nadruk op doorpakken op de reeds geboekte resultaten. In fase 2 worden hiertoe de volgende activiteiten ondernomen: Uitbreiding van gebruik; Uitbreiding van gegevens; Uitbreiding van de functionaliteit van systemen; Borging van randvoorwaardelijke zaken. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces na fase 1: Gemeente levert gegevens aan door tussenkomst van het inlichtingenbureau. Medewerkers van GSD s en UWV/Werkbedrijf maken gebruik van één dossier. Klanten kunnen hun gegevens raadplegen en zonodig laten corrigeren. Rollen Medewerkers hebben al de beschikking over veel gegevens maar moeten deze nog handmatig Gewenste situatie na fase 2: Gemeente levert gegevens aan d.m.v. webservices, toont via het klantbeeld gegevens aan klanten en houdt zich aan het principe van eenmalige uitvraag. Het aantal beschikbare gegevens neemt toe. Er zijn gegevens beschikbaar op het gebied van vermogen, schulden, kinderbijslag, ouderdom- en nabestaandenpensioen, onroerend goed, diploma s, studiefinanciering en kinder-opvang. Wijzigingen in klantgegevens bij bronhouders worden automa-tisch ontvangen en automatisch verwerkt in de administratie. De dienstverlening zal steeds meer met e-formulieren plaatsvinden. Er komen steeds meer gegevens beschikbaar die (automatisch) verwerkt worden in onze administraties. Andere Versie

10 verwerken in de eigen administratie. Gegevens Kwaliteit gegevens in administratie is niet geborgd. ICT Automatisering is niet optimaal. Vooral pakketten van PinkRoccade zijn inmiddels behoorlijk verouderd en niet gebruiksvriendelijk. organisaties moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze gegevens. Dit vraagt extra aandacht voor het gegevensmanagement. Automatische gegevensvergaring van derden (w.o. GBA) draagt bij aan een betere kwaliteit van de gegevens. Validering van de gegevens blijft noodzakelijk. Zo mogelijk vindt deze validering plaats met behulp van geautomatiseerde verbandcontroles. Pakketten zijn in staat de hiervoor beschreven situatie te ondersteunen. Aanpassing van het voortraject (EBB) is noodzakelijk en gerealiseerd. Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Inventariseren welke gegevens via DKD uitgewisseld worden en welke gegevens de klant nog moet aanleveren; (e-)formulieren aanpassen; Applicaties aanpassen; Werkprocessen aanpassen; Opleidingen (gegevensmanagement) inplannen. Relatie met andere projecten DMS Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingshoofd Publiekszaken Projectleider Medewerker I&A Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad t/m 2010 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Applicatiebeheerder Systeembeheerder Gegevensbeheerder Het aanpassen van de bestaande applicaties en (e)formulieren wordt gedekt uit reguliere budgetten ICT. Versie

11 34 Kennissysteem (voor KCC) Uitgangssituatie Medewerkers die veel voorkomende telefoongesprekken en/of gesprekken aan de balie voeren hebben eigen (soms persoonlijke, soms per team) systemen opgezet/aangelegd om in veel voorkomende gevallen hetzelfde antwoord te kunnen geven. De informatie over producten en diensten op de website is nog beperkt, hierin is nog geen landelijke informatieset opgenomen. Op de website wordt nog niet standaard gewerkt met vraagantwoord combinaties over producten en diensten van de gemeente. Binnen het website ontwikkeltraject wordt nu eerst onderzocht hoe de klant eenvoudiger informatie kan vinden. Het uitbouwen van de werkelijke inhoud is nog niet gepland maar wel nodig voor het verbeteren van de dienstverlening. Doelstelling/beoogd resultaat In 2010 een ingevoerd nieuw systeem (Kennissysteem) voor 1e lijn en 2 e lijn van een Klant Contact Centrum i.o. (KCC) ((1 e lijn d.w.z. geïntegreerde receptie/smp/telefoonteam; 2 e lijn d.w.z. balies voor burgerzaken, WIZ, belastingen en vergunningen). Vraaggericht ontsluiten van (informatie over) producten en diensten; Multichannel benadering (Mail, Website, Telefoon, Persoonlijk); De klant centraal, krijgt steeds hetzelfde antwoord; Optimale inzet van 1e lijn KCC en 2 e lijn; Kunnen importeren en updaten van vraagantwoord combinaties van derde partijen (gemeente als het loket van de overheid, bijv. Antwoord content collectie). Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Rollen Gegevens ICT Klantvragen worden doorgezonden naar betreffende behandelaar die doorgaans in vakafdeling zit. Vakafdelingen zijn nu niet actief in samenbrengen van relevante, actuele en adequate informatie voor front-office. Frontoffice verzamelt actief en naar behoefte informatie en legt deze vast voor eigen gebruik. Bij verschillende behandelaars in verschillende vormen. Er is geen kennissysteem aanwezig. Gewenste situatie Meer klantvragen kunnen in eerste contact worden beantwoord dankzij raadplegen kennissysteem. Kennissysteem en websiteinformatie bevatten beide producten en dienstencatalogus en vraagantwoord combinaties. Kennissysteem geeft zicht op afhandelprotocollen en eventueel te gebruiken formulieren. Klantbalie (KCC) kan deel van eenvoudige klantvragen direct beantwoorden omdat informatie geraadpleegd kan worden. Vakafdeling blijft verantwoordelijk als bron voor de informatie in de systemen en het beleid omtrent de producten en diensten. Centraal systeem waar alle informatie voor medewerkers beschikbaar is en in een later stadium ook voor de klant (website etc.) Kennissysteem geïmplementeerd. Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Beschrijving project (doelstellingen, aanpak en gewenste resultaten); Opstellen programma van wensen en eisen om een Kennissysteem te kunnen selecteren; Selectie en aanschaf Kennissysteem; Procesaanpassing binnen de afdeling; Implementatie en beheer Kennissysteem. Versie

12 Relatie met andere projecten DMS Midoffice CRM Projectorganisatie Opdrachtgever: Afdelingsmanager PZ Opdrachtnemer: Projectleider Projectmedewerkers: Medewerker I&A Medewerkers Telefoonteam/receptie/SMP Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale Zaken/WMO Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 1 e helft 2010 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) -Opstellen programma van wensen en eisen en selectie kennissysteem -Implementatie kennissysteem Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Applicatiebeheerder Systeembeheerder Gegevensbeheerder Medewerkers Telefoonteam / receptie/smp Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale zaken/wmo Opleiding alle baliemedewerkers februari/maart 2010 april/mei Opmerkingen Onderzocht moet worden in hoeverre een kennissysteem geïntegreerd kan worden met de website/cms of Frontoffice systemen zoals CRM Versie

13 Midoffice en digitale processen 10a CRM fase 1; meldingen Uitgangssituatie Meldingen openbareruimte worden telefonisch aangenomen maar kunnen niet direct worden ingevoerd in de hiervoor ontwikkelde omgeving van Corsa vanwege een hoog foutenrisico. Corsa biedt ook geen mogelijkheden voor intakebegeleiding (denk aan in systeem opnemen van protocol, script, achtergrondinformatie), voortgangsbewaking, cliëntmanagement en workflowmanagement. Managementinformatie is momenteel heel beperkt. Geen Multichannel toegang en digitale meldingen worden handmatig overgenomen in de Corsa omgeving. Daarnaast vergt het inwerken van nieuwe collega's veel instructietijd. Er is nu geen systematische vastlegging van klantvragen en contacten via telefoon en aan receptie. In het dienstverleningsconcept en het kwaliteitshandvest wordt als uitgangspunt genomen dat de gemeente met een telefoonteam gaat werken en er een integratie plaatsvindt van SMP-telefoniste-receptioniste tot een 1 e lijn front-office. In 2010 wordt ingezet wordt op de kanalen telefoon en website. Doelstelling/beoogd resultaat In 2010 een ingevoerd nieuw/aangepast systeem (Klantvolg-/CRM-systeem) voor 1e lijn Klant Contact Centrum (KCC) (d.w.z. een geïntegreerd systeem voor receptie/smp/telefoonteam). De klant staat centraal, kan eenvoudig zijn melding kwijt; Eenmalige gegevensuitvraag; Registratie van contactmomenten; Multichannel benadering (Mail, Website, Telefoon, Persoonlijk); Optimale intake ten behoeve van de behandelaar; Voortgangsinformatie en eerder meldingen van cliënt in beeld; Optimale inzet van 1e lijn KCC. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Rollen De telefonische intake vindt plaats door de melding eerst op te schrijven. Het direct invoeren in het huidige Corsa systeem wordt niet gedaan omdat het foutenrisico te groot is. Daarna wordt de melding alsnog ingevoerd in het systeem. Het huidige systeem heeft geen mogelijk voor de 1 e lijn om de melding te volgen o.i.d. waardoor er bij een volgend contact met de klant geen statusinformatie beschikbaar is. Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor het behandelen van eenvoudige en complexe klantvragen. Gewenste situatie Eenduidige en adequate intake via website, telefoonteam, aan receptie. Systeem ondersteunt intake o.a. met producten en diensten gekoppelde informatie, afhandel protocollen en actuele NAW gegevens uit het GBA (prefill). Meldingen kunnen via outlook worden uitgezet naar een behandelaar. De behandelaar meldt in systeem af. Het systeem ondersteunt voortgangs bewaking aan management en terugkoppeling naar cliënt. Eenzelfde werkwijze voor gestelde vragen mogelijk (ook hier registratie van contacten en afhandeling). Klantbalie (KCC) kan deel van eenvoudige klantvragen direct beantwoorden omdat statusinformatie van de klant voorhanden is. Vakafdeling blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van melding/vraag en het Versie

14 Gegevens ICT Er is geen zakenmagazijn aanwezig. aanleveren van statusinformatie daarover. Alle statusinformatie van de klanten wordt opgeslagen in een zakenmagazijn in het midoffice. Het klantvolgsysteem maakt gebruik van deze gegevens. Project 11 - Selectie en implementatie van een Midoffice moet eerst zijn afgerond voordat gestart kan worden met een Klant volgsysteem. Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Beschrijving project (doelstellingen, aanpak en gewenste resultaten); Opstellen programma van wensen en eisen om een klantvolgsysteem (CRM) te kunnen selecteren; Selectie en aanschaf klantvolgsysteem (CRM); Procesaanpassing binnen de afdeling; Implementatie en beheer klantvolgsysteem (CRM). Relatie met andere projecten KCC DMS Midoffice Projectorganisatie Opdrachtgever: Afdelingsmanager BMO Opdrachtnemer: Projectleider Projectmedewerkers: Medewerker I&A Medewerkers Telefoonteam/receptie/SMP Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale Zaken/WMO Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 1 e helft 2010 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen -Opstellen programma van wensen en eisen en selectie kennissysteem -Implementatie kennissysteem Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Applicatiebeheerder Systeembeheerder Gegevensbeheerder Medewerkers Telefoonteam / receptie/smp Medewerker Vergunningen Medewerker Belastingen Medewerker Publiekszaken Medewerker Sociale zaken/wmo Opleiding alle baliemedewerkers februari/maart 2010 april/mei Versie

15 Backoffice en basisregistraties 35 WKPB 2e tranche Uitgangssituatie De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) verplicht gemeenten de publiekrechtelijke beperkingen die vanuit gemeentelijke besluitvorming voor een object (perceel of opstallen) zijn vastgesteld op een systematische wijze te registreren en toegankelijk te maken. Hierdoor moet het voor belanghebbenden eenvoudiger worden om op een bepaald moment volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak. Wijzigingen in beperkingen dienen binnen 4 dagen nadat deze definitief zijn geworden in het register te zijn opgenomen en de belangrijkste informatie hieruit dient ook binnen die 4 dagen digitaal (in applicatie) beschikbaar te zijn. Bovendien dienen de nieuwe beperkingen, ook weer binnen deze 4 dagen doorgegeven te worden aan een landelijk centraal uitwisselpunt (Landelijke voorziening). Indien de informatie onvolledig, niet aanwezig of te laat is, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade. Op dit moment voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichtingen Wkpb (1e tranche). Doelstelling/beoogd resultaat De invoering van de Tweede Tranche van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is op z'n vroegst pas eind 2010 een feit. Het ministerie van VROM, de VNG en het Kadaster hebben afgesproken eerst een evaluatie uit te laten voeren naar het functioneren van de Wkpb. Het is altijd de bedoeling geweest om planologische beperkingen als gevolg van bestemmingsplannen op te nemen in de Tweede Tranche van de Wkpb. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle nieuwe ruimtelijke plannen beschikbaar komen via RO-Online, het landelijk portaal voor ruimtelijke plannen. Het ministerie van VROM, de VNG en het Kadaster willen onderzoeken of er een koppeling tussen RO-Online en de Landelijke Voorziening Wkpb / Kadaster-on-line mogelijk is, zodat reeds beschikbare informatie over bestemmingsplannen kan worden hergebruikt. Dit betekent vooralsnog in elk geval registreren van ruimtelijke plancontouren. De Wkbp maakt het mogelijk dat inwoners gelijk kunnen zien of er een beperking rust op een huis of een stuk grond. Hierdoor weten zij wat zij wel en niet mogen doen; De Wkpb draagt direct bij aan een verbetering van de inwonerstevredenheid; De Wkpb voorziet in de invoering van meerdere tranches waarvan de eerste per 1 juli 2007 is ingevoerd. Het is nog onduidelijk per wanneer de 2 e tranche ingaat en welke gemeentelijke besluiten daar onderdeel van uitmaken. De verwachting is dat beperkingen in planvorm (bestemmingsplannen, zoneringen, voorbereidingsbesluiten, komgrenzen e.d.) gaan vallen onder de 2 e tranche. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Het registreren en beschikbaar stellen van beperkingen uit 1 e tranche via Civision Kadaster Rollen Verzoeken om ruimtelijke informatie van burgers en bedrijven komen telefonisch, via Gewenste situatie Het registreren en beschikbaar stellen van beperkingen uit 1 e tranche en ook de ruimtelijke plancontouren via DURP-applicatie (koppeling WKPBapplicatie?) De gemeente stelt ruimtelijke plancontouren via RO-online beschikbaar zodat burgers en Versie

16 de mail of bij de balie binnen en worden door de medewerkers afgehandeld. Gegevens De vigerende (oude) bestemmingsplannen met plankaart zijn veelal alleen op papier te raadplegen. ICT WKPB-applicatie is module van Civision Kadaster en is een volledig administratieve applicatie. bedrijven deze zelf kunnen raadplegen. Zoals nu bekend moet de plancontour worden vastgelegd in een registratiesysteem en deze geeft het concreet begrensde gebied aan waarop het besluit betrekking heeft (onder voorbehoud aanpassingen VROM). Civision Kadaster gekoppeld met Wkpb plug-in (Nedgraphics) zodat zowel administratieve als geografische informatie m.b.t. de Wkpb ondersteund worden. Binnen project DURP zal software aangeschaft worden om plancontouren te kunnen inlezen en beschikbaar te stellen. Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Bijhouden informatie VROM/kadaster/VNG over invoeringsdatum en omvang en wijze van invoeren 2 e tranche WKPB (in samenhang met DURP-project); Inventariseren welke ruimtelijke plannen moeten worden geregistreerd; Bestaande WKPB-applicatie uitbreiden met grafische component; Werkprocessen aanpassen. Relatie met andere projecten DURP Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingsmanager BMO Nog te benoemen Nog te benoemen Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit Tijdspad eind 2010 Fasering (NB uitgaande van huidige plicht t.a.v. alleen ruimtelijke plancontouren Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen Het uitvoeren van dit project is afhankelijk van de invoering van de 2 e tranche WKPB. Vooralsnog lijkt registratie van ruimtelijke plancontouren eind 2010 te gaan plaatsvinden. Per die datum moet het gemeentelijk registratiesysteem toegankelijk zijn voor het raadplegen van ruimtelijke plannen. Hiervoor dient software beschikbaar te zijn (project DURP). De betreffende werkprocessen zullen aangepast moeten worden. Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie uur Project is tot nader order uitgesteld, incl. beperkingen vanuit ruimtelijke plannen. Wachten op informatie VNG/kadaster/VROM over omvang en wijze van registreren ruimtelijke plancontouren. Versie

17 36 Afname Basisregistratie WOZ Uitgangssituatie Wet BRWOZ is ingegaan. Planning van het ministerie van Financiën was om in 2009 de landelijke voorziening te bouwen en te testen zodat de gemeenten in 2010 zouden kunnen aansluiten. Echter om financiële redenen heeft het Ministerie de opdracht tot het realiseren van de Landelijke Voorziening WOZ voorlopig uitgesteld (er is nog geen datum bekend). Dit betekent dat het (verplicht) gebruik van gegevens uit de Basisregistratie WOZ voorlopig nog zal verlopen met Stuf-WOZ-bestanden. Op termijn zal het maandelijks uitwisselen van bestanden wel worden omgezet naar een systeem dat voldoet aan de NORA. De implementatie van het sector model WOZ zal zich nu eerst richten op berichtenverkeer en processen tussen BAG en WOZ. Procesmatig (en dus nog niet geautomatiseerd gekoppeld) staat de BAG al in relatie tot de WOZ (BAG gebeurtenissen gaan via de BAG naar de WOZ). Bekeken moet worden hoe de WOZ technisch en geautomatiseerd gekoppeld moet worden aan de BAG. Echter mede dankzij de onduidelijkheid die de overheid blijft scheppen in dit dossier, is hier nog geen eenduidige aanpak van bekend en is het op dit moment lastig een onderbouwde schatting te maken wat uren en budget betreft. Doelstelling/beoogd resultaat Aansluiten op de landelijke voorziening WOZ in 2010, afhankelijk van de besluitvorming van het ministerie van Financiën. Benodigde acties hiervoor zijn nog niet bekend. Wanneer deze landelijke voorziening gereed is, moet de gemeente deze gebruiken voor de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, waterschappen en belastingen. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Levering van de WOZ waarden aan afnemers geschiedt momenteel periodiek via en file transfer protocol (robo-ftp). Processen verlopen zoals is afgesproken in Stuf WOZ. Het team Heffingen werkt zonder WOZ-kaart. Er wordt ook met het BAG proces meegedacht. Gewenste situatie Levering WOZ-waarden via berichtenverkeer. Eigen procesbeschrijving voor de WOZ (en inningen)heffingen Op de afdeling Fin/Bel wordt gewerkt met een WOZ-kaart welke ook gekoppeld is aan de BAGpandenkaart. De samenhang met de BAG is vastgelegd in geborgde werkprocessen. Rollen Medewerkers dienen de mutaties zelf te registeren en door te geven (volledigheid is moeilijk te garanderen). Gegevens In de huidige situatie wordt er gewerkt met zogenaamde Stuf bestanden welke wel voldoen maar niet NORA proof zijn. ICT Losstaande systemen ter uitvoering van de WOZ en OZB. De medewerkers ontvangen via een koppeling de benodigde taxatiegegevens en verwerken die tot WOZ gegevens welke via berichtenverkeer naar de afnemers vloeien. Fouten worden via een terugmeldingsfaciliteit ingeboekt en verwerkt. Via berichtenverkeer welke volledig in de NORA architectuur past worden gegevens uitgewisseld tussen de verschillende administraties (eerste doel is binnengemeentelijke uitwisseling). Geïntegreerde systemen welke zijn gekoppeld via een midoffice broker( Versie 1.0 1

18 enkelvoudige invoer en meervoudig gebruik). Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Oriënteren op nieuwe software / technieken welke de aansluiting op een landelijke voorziening (LV) mogelijk moeten maken; Werkprocessen vastleggen in werkomschrijvingen naar de RASCI methode. Relatie met andere projecten BAG GEO DDS Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingsmanager Financiën Projectleider (medewerker Belastingen) Medewerker Burgerzaken Medewerker Handhaving Medewerker I&A Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 1 e helft 2011 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen 2010/2011 (om financiële redenen heeft het Ministerie de opdracht tot het realiseren van de Landelijke Voorziening WOZ voorlopig uitgesteld; er is nog geen datum bekend). Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider (team belastingen) medewerker Burgerzaken medewerker Handhaving I&A coördinator Gegevensbeheerder Systeembeheerder Versie

19 37 Registratie niet ingezetenen (RNI) Uitgangssituatie Ongeveer 1, miljoen mensen hebben wel een relatie met de Nederlandse overheid, maar wonen niet in Nederland. Een Duitse toerist bijvoorbeeld, die een huis bezit in Friesland. Een Poolse schilder, die steeds voor twee maanden in Nederland werkt. Of een Nederlander, die aan de Spaanse kust van zijn AOW geniet. Deze mensen hebben vaak een relatie met meerdere Nederlandse overheidsinstellingen. Die instellingen houden elk hun eigen registraties van deze 'niet-ingezetenen' bij. De RNI gaat een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastleggen in één registratie. Een eenduidige informatiebron die straks - net als de GBA - gebruikt kan worden door alle daartoe geautoriseerde overheidsorganisaties. Bij de inschrijving in de RNI wordt aan de nietingezetene (mits goed identificeerbaar) een burgerservicenummer (BSN) toegekend. De RNI vormt straks samen met de GBA de basisregistratie personen. Doelstelling/beoogd resultaat Door het uniform vastleggen van enkele basisgegevens van niet-ingezetenen in een basisregistratie wordt de beschikbaarheid en de uitwisseling van de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verschillende overheidstaken verbeterd. Overheidsorganen hoeven niet ieder afzonderlijk correcties bij te houden en niet-ingezetenen hoeven niet aan elk van de overheidsorganisaties afzonderlijk wijzigingen door te geven. Dat verhoogt de kwaliteit van de gegevens, vergemakkelijkt de dienstverlening en biedt bovendien mogelijkheden voor een betere en efficiëntere fraudebestrijding. Huidige en gewenste situatie Huidige situatie Proces Iedere Nederlandse Overheidsinstelling houdt zijn eigen registratie niet-ingezetenen bij. Gewenste situatie Eén registratiebron (net als de GBA) waarin de gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen op een gestandaardiseerde en eenduidige manier worden vastgelegd. Rollen nvt De wet GBA bepaalt dat alle afnemers, die voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken algemene persoonsinformatie over niet ingezetenen nodig hebben, gebruik moeten maken van de authentieke gegevens in de RNI. Gegevens nvt Nog niet bekend ICT nvt Nog niet bekend Hoofdactiviteiten (wat moet er gebeuren) Vanuit landelijke overheid moet startschot komen voor de RNI; Vanuit landelijke overheid moet bekend gemaakt worden wat er binnen de gemeente moet gebeuren. Relatie met andere projecten Basisregistratie Personen BAG Datadistributie Projectorganisatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectteam: Afdelingsmanager Publiekszaken Projectleider (medewerker Publiekszaken) Medewerker Publiekszaken Versie

20 Medewerker Dienstverlening Medewerker Belastingen Medewerker Communicatie Medewerker Informatiemanagement Projectuitvoering (Planning, fasering en capaciteit) Tijdspad 2011 Fasering Financiën Personele inzet (urentoedeling) Opmerkingen Invoeringsdatum is nog niet bekend. Wij gaan ervan uit dat het project in 2010 gestart zal worden. Investering Opleiding Externe ondersteuning / Implementatie Projectleider Medewerker Dienstverlening Medewerker Belastingen Medewerker Communicatie Medewerker Informatiemanagement Gegevensbeheerder Overig Versie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14 E-toegang... 2 1. Webrichtlijnen (toegankelijkheid website)... 2 2. Samenwerkende catalogi... 2 3. Antwoord voor Bedrijven (Bedrijvenloket)... 2 4. Mijn Overheid.nl (Persoonlijke Internet Pagina, PIP)...

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ

Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ Versie 0. na bespreking in landelijke Regiegroep Interactieve WOZ en eerste Review KING Doel:

Nadere informatie