Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23 december 2009 Pagina 1

2 Versiebeheer Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen 0.1 Simen Stamhuis, Bob Boelens 18 december 2009 Conceptversie 1.0 Rinko Huisman, Simen Stamhuis, 23 december 2009 Definitief Bob Boelens Datum: 23 december 2009 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Algemeen... 4 Uitgangssituatie... 4 Samenwerking... 5 Opzet addendum... 5 Stand van zaken geplande activiteiten... 7 Opstellen realisatieplan en inrichting e-gemeente (EGEM)... 7 Inrichting organisatie (ORG)... 7 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)... 7 Basisregistratie Personen (BRP)... 8 Modernisering GBA (mgba)... 8 Kadastrale informatie (KAD)... 8 Registratie Niet Ingezetenen (RNI)... 9 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT of GBKN)... 9 Basisregistratie Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ)... 9 Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)... 9 Inrichting Integrale Gemeentelijke Informatievoorziening (IGI) Omgevingsvergunning (WABO Bestemmingen (DURP) Wet Infrastructuur Ondergrondse Netwerken (WION) Inrichting Elektronische Dienstverlening (EDV) Deregulering (DR) Gevonden voorwerpen (GV) Nieuw op te nemen activiteiten Webrichtlijnen Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening DigiD bedrijven Nieuw Handelsregister (NHR) Overheidsservicebus (OSB) Terugmeldfaciliteit (TMF) (inmiddels Digimelding) Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Datum: 23 december 2009 Pagina 3

4 Inleiding Algemeen Op 24 november 2009 heeft de gemeente Schiermonnikoog de definitieve versie van haar realisatieplan Elektronische Overheid opgeleverd. Dat plan is opgesteld onder aansturing van regie-adviseur Rinko Huisman en met begeleiding van e-adviseur Bert Gerlofs. Bestuurlijke goedkeuring moet nog verkregen worden en wordt begin januari 2010 verwacht. De gemeente Schiermonnikoog heeft in het kader van het EGEM-i programma ondersteuning van i- Teams aangevraagd om de consequenties van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) voor het eigen realisatieprogramma te analyseren en de consequenties ervan in beeld te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Hielco Koeze, informatiemanager van het Samenwerkingsverband VAST, met begeleiding van Bert Gerlofs als e-adviseur. De resultaten van dit onderzoek worden in dit addendum samengevat, aangevuld met adviezen. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 1. De huidige stand van zaken mbt de punten uit het vastgestelde realisatieplan 2. Een overzicht van nieuw op te nemen activiteiten (NUP-uitbreidingen (nieuwe bouwstenen) na oplevering realisatieplan) 3. Een benoeming van de verschillende aspectgebieden per onderwerp. Uitgangssituatie Op 18 april 2006 heeft de VNG de Verklaring Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid getekend. Hiermee hebben ook de gemeenten beloofd hun best te doen bij de invoering van basisvoorzieningen van de elektronische overheid. In de periode zullen deze ontwikkelingen een grote impact hebben op de informatievoorziening en bedrijfsvoering van de gemeente Schiermonnikoog. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn: invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); invoering van de Omgevingsvergunning (WABO); invoering van het elektronische loket en de bijbehorende elektronische formulieren; invoering van het burgerservicenummer (BSN); invoering van elektronische authenticatievoorzieningen zoals DigiD. Naast wettelijke verplichtingen, heeft de gemeente Schiermonnikoog ook eigen ideeën en wensen op het gebied van elektronische dienstverlening. Om de invoering van de elektronische gemeente op een gestructureerde en beheersbare wijze te laten verlopen, is een projectorganisatie in het leven geroepen. Het realisatieplan geeft aan op welke wijze gemeente Schiermonnikoog gestalte wil geven aan de invoering van de elektronische overheid, welke individuele projecten worden uitgevoerd en wat de gevolgen hiervan zijn in termen van geld, tijd, organisatie en besturing. Dit plan dient als basis voor de besluitvorming door het gemeentebestuur. Van belang is aan te geven dat de dienstverlening raakt aan de aspecten van de organisatie. Daarmee ontkomen we er niet aan om in dit realisatieplan in te gaan op onze visie op dienstverlening en de gevolgen daarvan op onze organisatie en onze informatievoorziening. Datum: 23 december 2009 Pagina 4

5 Het Managementteam (MT) van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 28 augustus 2008 het plan van aanpak EGEM vastgesteld van de fasen 1 (voorbereiding) tot en met 3 (ontwerp) voor de invoering van de e-overheid, oftewel het opstellen van een realisatieplan. B&W hebben op 9 sepember 2008 kennis genomen van dit plan van aanpak. Met het vaststellen van dit plan is eveneens de projectorganisatie in het leven geroepen (zie bijlage 1). Uitgangspunt voor het realisatieplan vormt de analyse van de huidige situatie en de visie op dienstverlening van de gemeente Schiermonnikoog. Ook is gebruik gemaakt van de ervaringen die de gemeente heeft opgedaan met het EGEM-i traject. De projectorganisatie, zijnde stuurgroep en de projectgroep, heeft aan diverse EGEM-activiteiten meegedaan. Soms betrof activiteiten in samenwerking met de andere Waddeneilanden. De ICT-outsourcing behoorde ook tot het EGEM-i traject. Dit werd in gezamenlijkheid met de andere Waddeneilanden opgepakt. De regieadviseur en de EGEM-i adviseur hebben de gemeente geholpen bij het tot stand komen van onderhavig plan en het ICT-outsourcing traject. Samenwerking Bij de totstandkoming van het EGEM-realisatieplan is Schiermonnikoog samen met de andere Friese Waddeneilanden op zoek gegaan naar een partner om de ICT voorzieningen adequaat en op niveau te kunnen (blijven) aanbieden. Samen kunnen gemeenten ICT-ontwikkelingen efficiënter en effectiever implementeren door het delen van mensen, middelen, kennis en commitment. Meer samenwerken leidt bovendien tot meer standaardisering. Dit drukt de kosten. Na een afwegingsproces is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de gemeente Leeuwarden. Het traject van samenwerking verliep parallel aan het samenstellen van het realisatieplan maar heeft uiteraard grote effecten voor de uitvoering van het realisatieplan en dat van de andere eilanden. Om de afstemming tussen de realisatieplannen van de verschillende Waddeneilanden te bevorderen is gekozen voor eenzelfde EGEM-i adviseur voor alle eilanden. Inmiddels is binnen het samenwerkingsverband VAST ook een informatiemanager aangesteld die de samenwerking op ICT-vlak meer gestalte moet gaan geven. Opzet addendum In deze rapportage worden allereerst de in het oorspronkelijke realisatieplan opgenomen acties opgesomd met hun huidige status. Nieuw daarbij zijn de aspectgebieden, die in het oorspronkelijke plan niet benoemd werden. De aspectgebieden zoals genoemd in het implementatiemodel van EGEMi- Teams zijn bedoeld om richting te geven aan het implementatieproces. Het voorkomt een eenzijdige blik (bijvoorbeeld vanuit de ICT) op de invoering waardoor er een grotere kans op succes is. Per activiteit wordt vermeld welke aspectgebieden nadere aandacht behoeven en hoeveel (indien hiervan sprake is). We onderscheiden daarbij de volgende aspectgebieden: Dit aspectgebied gaat in op het hoe en wat van het informatiebeleid van de gemeentelijke organisatie en de consequenties daarvan voor de ICT. Op projectniveau betekent dit dat in kaart gebracht wordt wat de invloed is van de NUP bouwstenen op ICT en informatiebeleid. Voor een aantal bouwstenen van het NUP, zoals de BAG, zullen specifiek voor die bouwsteen nieuwe processen ontworpen moeten worden. Andere bouwstenen leiden tot aanpassingen van bestaande processen. De visie op dienstverlening kan leiden tot aanpassingen van bedrijfsvoeringprocessen. Datum: 23 december 2009 Pagina 5

6 De invoering van de eoverheid en het werken aan een integraal georganiseerde gemeente heeft grote consequenties voor personeel en organisatie. Denk bijvoorbeeld aan competenties, kennis etcetera. Daarnaast is het een vraagstuk hoe om te gaan met de personele bezetting en de manier van organiseren van de implementatie zelf. Op bedrijfsvoeringniveau moet gekeken worden naar de gevolgen van de invoering van NUP op de regelgeving. die intern geldt (effecten op personeel, OR) maar ook regelgeving die extern geldt, zoals apv s. Verandermanagement & Communicatie Op welke wijze wordt de verandering, veroorzaakt door de implementatie van NUP, begeleid en hoe blijft iedereen geïnformeerd en betrokken tijdens het implementatieproces. Hoe ziet de inrichting van de besturing van de implementatie eruit. Op welke wijze en door wie wordt sturing gegeven aan de veranderingen in de organisatie. Vervolgens wordt aangegeven welke bouwstenen uit het NUP ontbreken in het realisatieplan (bv omdat zij pas later aan het NUP zijn toegevoegd). Hiervan worden ook weer de aspectgebieden benoemd, tevens wordt per activiteit een analyse gegeven van nut en noodzaak van de betreffende bouwsteen. Een inschatting van het aantal benodigde uren en een voorlopige planning completeert het geheel. Datum: 23 december 2009 Pagina 6

7 Stand van zaken geplande activiteiten Opstellen realisatieplan en inrichting e-gemeente (EGEM) Planning: November 2009 Status: afgerond Het project is geen onderdeel van het NUP maar regelt de totstandkoming van het realisatieplan en is dus afgerond. Inrichting organisatie (ORG) Planning: December 2011 Status: lopende Het project is geen onderdeel van het NUP maar hangt samen met de herinrichting van de ICT-functie in het kader van de samenwerking. Door de samenwerkingspartner is aangegeven dat er geen concrete stappen mogen worden verwacht voor medio 2010, inrichting van de beheerorganisatie hangt daar nauw mee samen. Invoering wordt momenteel voorbereid. Onder dit project vallen de volgende deelprojecten: Uitbesteding ICT Inrichting beheerorganisatie Inrichting architectuur Inrichting Frontoffice Waddensamenwerking, organisatorisch Applicatie- en gegevensbeheer (decentraal inrichten) Taakinhouden wijzigen, nieuwe beheerfuncties Verandermanagement & Communicatie Organisatie moet ingericht en geïnformeerd worden Inrichten regiefunctie Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Planning: Februari 2010 Status: lopende Het project wordt in nauwe samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden uitgevoerd. Gezamenlijk is uitstel van de verplichte invoeringsdatum van 1 juli 2009 naar 1 juli 2010 gevraagd (en verkregen). Administratieve gegevens zijn op orde, GEO-info binnenkort. Aanschaf/inrichting nieuwe applicatie BAG-proces inrichten (nieuw proces) BAG-beheer invullen Wettelijke kaders basisregistraties Verandermanagement & Communicatie Organisatie moet ingericht & geïnformeerd worden grote impact, reguliere bedrijfsvoering Datum: 23 december 2009 Pagina 7

8 Basisregistratie Personen (BRP) Planning: Januari 2010 Status: lopende Invoering geautomatiseerde TMV is gaande, procesbeschrijvingen zijn in de maak. Wettelijke verplichting gebruik authentieke gegevens is operationeel per Applicaties migreren, aanvullingen implementeren Met name nieuwe wettelijke verplichtingen toevoegen (TMV) Weinig tot geen Wettelijke kaders Weinig verandering tov huidige situatie (goed beschreven) Modernisering GBA (mgba) Planning: Januari 2010 Status: lopende Zwaar afhankelijk van landelijke ontwikkelingen Afhankelijk van softwareleverancier Vooralsnog geen wijzigingen Weinig tot geen Wettelijke kaders Weinig verandering tov huidige situatie (goed beschreven) Kadastrale informatie (KAD) Planning: Juli 2012 Status: nog niet gestart Weinig, gebruik maken van door anderen beheerde content Nog uit te werken Integrale GEO-visie bepalen, samenhang met overige GEO-onderwerpen Datum: 23 december 2009 Pagina 8

9 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT of GBKN) In afwachting van landelijke ontwikkelingen. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie Basisregistratie Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ) Afhankelijk van invoering BAG Planning: december 2009 prioriteit middel benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) Planning: Juli 2009 Status: gerealiseerd Betreft eerste fase, omtrent de vervolgfasen bestaat nog geen duidelijkheid. Bekendmaking regelen Weinig impact wegens geringe omvang Wettelijke kaders Verandermanagement & Communicatie, zeer geringe omvang Datum: 23 december 2009 Pagina 9

10 Inrichting Integrale Gemeentelijke Informatievoorziening (IGI) Planning: Januari 2012 Status: vooronderzoek Het project wordt in nauwe samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden uitgevoerd. Gezien de grote infrastructurele afhankelijkheid van de samenwerkingspartner in deze is invoering nog niet gestart. Momenteel loopt een vooronderzoek naar de eisen, wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden, in nauwe samenwerking met de infrastructuurpartner. In onderzoek In onderzoek In onderzoek In onderzoek Verandermanagement & Communicatie In onderzoek In onderzoek Omgevingsvergunning (WABO Planning: April 2010 Status: lopende Het project wordt in nauwe samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden uitgevoerd. Invoering wet is vertraagd naar (minimaal) 1 juli Applicatiekeuze is lopende, inrichting van de applicatie in nauwe samenwerking met de samenwerkingspartner. Aanschaf/inrichting nieuwe applicatie Vergunningenproces opnieuw inrichten, hoge impact Wellicht herindeling taken noodzakelijk (van vakgebied naar integrale vergunningenaanpak) Wettelijke kaders Hoge impact ihkv wettelijke kaders en verzwaarde eisen Bestemmingen (DURP) Planning: Januari 2012 Status: lopende Implementatie van de applicatie is in samenwerkingsverband gerealiseerd en operationeel. Beschikbaar stellen van digitale bestemmingsplannen is gaande. Aanschaf inrichting nieuwe applicatie Digitalisering bestaande procesen nieuwe taakgebieden Wettelijke kaders nieuwe aspecten Datum: 23 december 2009 Pagina 10

11 Wet Infrastructuur Ondergrondse Netwerken (WION) Planning: Juli 2010 Status: lopende Applicatie is geselecteerd, brondata worden verzameld. Implementatie wordt voor de wettelijke einddatum 1 juli 2010 verwacht. Aanschaf/inrichting nieuwe applicatie Weinig verandering tov bestaande situatie (meldingen) Verantwoordelijkheid beleggen Wettelijke kaders Weinig impact, proces blijft identiek alleen reactietijden en cosequenties wijzigen Inrichting Elektronische Dienstverlening (EDV) Planning: Juli 2012 Status: lopende Onder dit project vallen de volgende deelprojecten Digitaliseren 10 producten Digitaal loket Inrichting E-formulieren Samenwerkende catalogi Decentrale regelgeving op internet Website geschikt maken voor blinden en slechtzienden Documentbeheer Bekendmakingen Raadinformatiesysteem (RIS) (geen NUP-onderdeel) Bedrijvenloket (BL) Persoonlijke Internetpagina (PIP) Digitaal zorgloket Elektronische Nederlandse Identititeitskaart (enik) Digitaal Klantendossier (DKD) Verandermanagement & Communicatie Hoge impact, koppelingen frontoffice/midoffice/backoffice Hoge impact, van handmatig naar digitale (geautomatiseerde) afhandeling Taken wijzigen, bestaande regelgeving blijft gelden Organisatie moet geïnformeerd/opgeleid worden Monitorfunctie van handmatig naar geautomatiseerd, kengetallen en managementinfo Datum: 23 december 2009 Pagina 11

12 Deregulering (DR) Planning: Juli 2012 Status: lopende Dit project is erop gericht om de eigen gemeentelijke regels en vergunningen te laten doorlichten op nut/noodzaak en zogenaamde administratieve lasten (snoeiplan vereiste vergunningen). Op basis daarvan dient een maatregelenplan te worden opgesteld om gevonden knelpunten op te lossen. Inmiddels is het maatregelenplan vastgesteld en wordt verder uitgevoerd. Sommige processen vervallen Wellicht personele consequenties door minder regelgeving (opstellen beleid & handhaving) Hoge impact Verandermanagement & Communicatie Organisatie moet geinfomeerd worden, cultuuromslag wellicht aan de orde (minder controle en handhaving, meer dienstverlening) Cultuuromslag begeleiden, personele consequenties Gevonden voorwerpen (GV) Planning: Januari 2011 Status: lopende Het beheer van gevonden voorwerpen is overgedragen van politie naar gemeente. Inetrnetapplicatie is aangeschaft en actief, werkprocessen nog optimaliseren Aanschaf internetapplicatie Ingericht, optimaliseren Taakomschrijving beheerder Regulier Datum: 23 december 2009 Pagina 12

13 Nieuw op te nemen activiteiten Het NUP beslaat in zijn huidige vorm 19 bouwstenen, hieronder is een overzicht opgenomen. De nog niet in het realisatieplan opgenomen elementen zijn in rood weergegeven Toegang tot elektronische informatie 1. Webrichtlijnen 2. Samenwerkende catalogi 3. Antwoord voor Bedrijven 4. MijnOverheid.nl (als onderdeel van E-loket) 5. Overheid heeft Antwoord Beveiliging authenticatie informatie 6. DigiD burger 7. Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening 8. DigiD bedrijven Nummers 9. Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties 10. Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11. Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12. Nieuw Handelsregister (NHR) 13. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14. Topografie 15. Kadaster 16. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT of GBKN) E-informatieuitwisseling 17. Overheidsservicebus (OSB) 18. Terugmeldfaciliteit (TMF) 19. Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Datum: 23 december 2009 Pagina 13

14 Webrichtlijnen In samenwerkingsverband wordt inmiddels gekeken naar de stroomlijning van de websites en het uitnutten van de mogelijkheden van het CMS. De mogelijkheden voor het aanstellen van een webmanager op samenwerkingsniveau worden onderzocht. Webrichtlijnen kunnen dan worden opgepakt en (beter) geïmplementeerd worden. Planning: Q prioriteit middel benodigde uren (in + extern): 25 Hulpmiddelen onderhoud website (hulp CMS-leverancier) (wellicht later te beleggen bij webmanager (nieuwe functie)) Wettelijke kaders Verandermanagement & Communicatie, projectmatige aansturing Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening In afwachting van landelijke ontwikkelingen. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie DigiD bedrijven In afwachting van landelijke ontwikkelingen. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Aspctgebied Verandermanagement & Communicatie Datum: 23 december 2009 Pagina 14

15 Nieuw Handelsregister (NHR) Nog geen aandacht in de lopende planvorming. Volgend jaar in de planning opnemen, gevolgen lijken beperkt. Deadline Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie Overheidsservicebus (OSB) Technische voorziening, landelijke ontwikkelingen (vanuit softwareleveranciers) afwachten en daarop reageren. In het licht van de lopende uitbesteding van de infrastructuur meer een aandachtspunt voor de samenwerkingspartner dan de gemeente zelf. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Verandermanagement & Communicatie Terugmeldfaciliteit (TMF) (inmiddels Digimelding) Technische voorziening, landelijke ontwikkelingen (vanuit softwareleveranciers) afwachten en daarop reageren. In het licht van de lopende uitbesteding van de infrastructuur meer een aandachtspunt voor de samenwerkingspartner dan de gemeente zelf. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Activiteiten worden extern belegd Taakinhoud ICT-medewerker wijzigt Inrichten regiefunctie, geen eigen personeel meer Datum: 23 december 2009 Pagina 15

16 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Technische voorziening, landelijke ontwikkelingen (vanuit softwareleveranciers) afwachten en daarop reageren. In het licht van de lopende uitbesteding van de infrastructuur meer een aandachtspunt voor de samenwerkingspartner dan de gemeente zelf. Planning: nntb (afhankelijkheid) prioriteit laag benodigde uren (in + extern): nntb Activiteiten worden extern belegd Taakinhoud ICT-medewerker wijzigt Inrichten regiefunctie, geen eigen personeel meer Datum: 23 december 2009 Pagina 16

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs

afkijken nadoen EGEMwijs afkijken nadoen EGEMwijs Hoe organiseer je nou die samenwerking? 18 april 2007 MENSIT Ineke Schop Gemeenten willen maatschappelijke problemen oplossen en hun dienstverlening maximaliseren De vraag centraal..

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst

Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst Doel: vergroting van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan de burgers, aan bedrijven en aan gasten. Het tweede doel is het optimaliseren van

Nadere informatie

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14

Bijlage 2: Beschrijving NUP projecten Versie 1.0 1 van 14 E-toegang... 2 1. Webrichtlijnen (toegankelijkheid website)... 2 2. Samenwerkende catalogi... 2 3. Antwoord voor Bedrijven (Bedrijvenloket)... 2 4. Mijn Overheid.nl (Persoonlijke Internet Pagina, PIP)...

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan Realisatieplan Route naar E-Oostzaan Programmaorganisatie 9 december 2008 SAMENVATTING... 4 1. INLEIDING... 7 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 11 3. PRAKTISCHE RESULTATEN... 14 3.1 INTERNE

Nadere informatie

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp Voorstel Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp : Uitbesteding ICT van samenwerkingsverband VAST aan gemeente Leeuwarden Inleiding Op 4 februari

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Verbinden en verbreden

Verbinden en verbreden Verbinden en verbreden EGEM-I Realisatieplan Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-I Auteurs: Versie : 2.0 Datum : vrijdag 24 oktober 2008 : Wilma van de Werken : Gertjan van

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 15 november 2011 Datum B&W besluit 8 november 2011 Portefeuillehouder B. P. Meinema Behandelend

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Handreiking NORA-overzichtskaarten

Handreiking NORA-overzichtskaarten Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Naar een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening

Naar een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening Projectenboek Dienstverlening Centraal Naar een flexibele, betrouwbare en Documentnaam: Projectenboek Dienstverlening Centraal 2015 Auteur: Erik Hoffman Datum: 8-7-2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC)

Scoren met het KCC. Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) Scoren met het KCC Informatiebundel over het Klant Contact Centrum (KCC) December 2009 Inhoud 1. Ben jij er klaar voor?... 3 2. Hulp van programmabureau Egem-i... 4 3. Een Nationaal Uitvoerings Programma

Nadere informatie

NUP Resultaatverplichtingen. Eigen projecten

NUP Resultaatverplichtingen. Eigen projecten NUP Resultaatverplichtingen Eigen projecten Projectenkalender gen Overige wettelijke verplichtingen Lijst alender plichtingen Het loket voor burgers Digitale dienstverlening aan bedrijven Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Bijlage 5 Gemeentelijk beleid

Bijlage 5 Gemeentelijk beleid Bijlage 5 Gemeentelijk beleid De gemeenteraad wordt via de gebruikelijke planning en controldocumenten (programmabegroting bestuursrapportages en programmajaarrekening met vaste regelmaat geïnformeerd

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie