Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips"

Transcriptie

1 Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De visie en missie Positie en opbouw Projecten Evaluatie EGEM I-NUP Financiën Risico s... 8 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Bijlage 2: Omschrijving per project BAG-WOZ koppeling Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Nieuw Handelsregister (NHR) Digitaal archiveren (substitutie) Werken op afspraak Landelijke Voorziening WOZ Processen optimaliseren Klanttevredenheidsonderzoek Basis Registratie Personen (GBA+RNI) Informatiebeveiligingsplan Bring Your Own Device beleid Basis Registratie Kadaster (BRK) levering E-herkenning voor bedrijven Webrichtlijnen

3 1. Inleiding 1.1 In 2008 is begonnen met het programma Elektronische GEMeente (EGEM). Het doel van dit programma was enerzijds te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, opgelegd vanuit de Rijksoverheid. Anderzijds om de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lastendruk voor de burger te verlichten. Aan de hand van de Routeplanner (int ) is gestart met de uitvoering van het EGEM programma. Met het informatiebeleidsplan (int ) is het programma herijkt. Het EGEM programma bestaat uit 23 projecten. De afgelopen jaren zijn een groot aantal van deze projecten afgerond. Een aantal projecten lopen op dit moment nog en een aantal projecten moeten nog gestart worden. De kern van het oorspronkelijke EGEM programma wordt gevormd door het stelsel van 13 basisregistraties. Basisgegevens worden in deze registraties eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig reeds e gegevens opnieuw aan de klant gevraagd worden. Bijkomend voordeel van de basisregistraties is dat ze gemuteerd worden op basis van brondocumenten. Zo zijn de gegevens in de basisregistratie te herleiden en te controleren. Dit verhoogt de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De basisregistraties worden met elkaar gekoppeld, zo wordt informatie verrijkt en ontstaat er een kennisbank voor de hele overheid. Om het stelsel compleet te maken moeten de laatste basisregistraties de komende jaren opgebouwd en/ of aangesloten worden. Ook zijn er nog een aantal bouwstenen met het doel de digitale dienstverlening aan de (interne) klant te verbeteren. Met het opstellen van het informatiebeleidsplan (int ) en het dienstverleningsconcept (int ) is een beleidskader vastgesteld om hier invulling aan te geven. Samengevat zullen we tot 2016: 1. Het stelsel van basisregistraties vaker gebruiken binnen de reguliere werkprocessen. 2. In spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van (digitale) dienstverlening. 3. Middels kleine organisatorische en technische aanpassingen efficiënter werken en kwalitatief betere resultaten leveren voor de (interne) klant. Om de vastgestelde doelen te realiseren, wordt met dit document het EGEM programma herijkt. Nieuwe projecten worden toegevoegd en bij bestaande projecten worden waar nodig de toegekende middelen herzien. Met dit programmaplan wordt hier invulling aangegeven. Er is voor gekozen om het programma I-NUP+ te noemen. Voorheen heeft het programma vanuit de Rijksoverheid verschillende namen meegekregen. EGEM-i, EGEM, NUP en als laatste I-NUP. Wij willen meer doen dan enkel het programma draaien zoals de Rijksoverheid dit voorschrijft. Zo creeëren we meerwaarde voor onze organisatie en profiteren we optimaal van de bouwstenen die we inrichten. Daarom noemen wij het programma I-NUP+! 2

4 1.2 De visie en missie Uit zowel het informatiebeleidsplan , als het dienstverleningsconcept zijn de visie en missie samen te vatten in één punt. Dat is te groeien naar INK fase 3: In deze periode willen we als organisatie een groei maken van activiteit- naar een ketengerichte organisatie (conform fase 3 model Instituut Nederlandse Kwaliteit). Hiervoor zal de omslag gemaakt moeten worden van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte dienstverlening. Deze doelstelling is eerder geformuleerd in het Realisatieplan gemeente Uitgeest en in het Informatiebeleidsplan Uit een nulmeting in 2008 is gebleken dat we op dat we destijds hoofdzakelijk activiteit gericht (fase 1) opereerden. De groei naar een ketengerichte organisatie is nodig omdat gemeenten niet meer op zichzelf staan, maar in hun processen opereren met ketenpartners als de milieudienst, het werkplein, sverbanden met gemeenten, etc. Ook verwachten klanten meer. Door verder gaande digitalisering van de samenleving is informatie direct en volledig beschikbaar. Om niet achterop te raken op deze trends is het noodzakelijk mee te veranderen en te groeien naar een ketengerichte organisatie. Alleen zo kunnen we aan onze wettelijke taken en verwachtingen van de klant blijven voldoen. In dit document wordt verder niet ingegaan op visie, strategie en doelstellingen. Hiervoor wordt verwezen naar eerder genoemde beleidsdocumenten. 1.3 Positie en opbouw Met deze herijking naar van EGEM naar I-NUP+ wordt invulling gegeven aan het informatiebeleidsplan en het dienstverleningsconcept In deze beleidsplannen is het volgende model weergegeven: 3

5 De paars weergegeven traptreden maken onderdeel uit van de beleidsplannen. De geel weergegeven traptreden worden in dit document beschreven. Door de projecten te realiseren die in dit programma worden genoemd, bereiken we uiteindelijk de doelstelling om door te groeien naar INK fase 3. Het document is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het EGEM programma geëvalueerd. Er wordt aangegeven welke projecten afgerond zijn, welke projecten voorlopig uitgesteld (geparkeerd) worden en welke opgenomen worden in I-NUP+. Vervolgens volgt een overzicht van projecten die nog niet benoemd waren. Het totaal aan projecten wordt in een programmaplanning gepresenteerd. In deze planning wordt aangegeven wanneer projecten starten en afgerond worden. Er wordt in de planning rekening gehouden met wettelijke verplichtingen en regio gemeenten. In het hoofdstuk financiën wordt aangegeven wat er per project aan krediet nodig is en hoe dit gedekt is. Tenslotte volgt er in de bijlage een woordenlijst. Hierin is aangegeven wat bepaalde afkortingen of begrippen betekenen. In de tweede bijlage is een projectenoverzicht te vinden. Hierin wordt per project aangegeven wat de smogelijkheden zijn met de gemeente en met gemeenten in de regio. Ook wordt per project de prioriteit benoemd, het projectresultaat, een omschrijving per project en de in te zetten personeelsleden. 4

6 2. Projecten 2.1 Evaluatie EGEM In onderstaande overzicht zijn de projecten weergegeven, zoals deze in het EGEM programma opgenomen zijn sinds de herijking in Per project is aangegeven wat de status is. Dit kan zijn afgerond, lopend, nog te starten of te parkeren. Project Afgerond Lopend Nog te starten Te parkeren P01 website P02 wet & regelgeving op internet (CVDR) P03 Verbeteren telefonische bereikbaarheid P04 WION P05 dig. bestemmingsplannen (DURP) P06 BAG P07 Verplicht gebruik GBA P08 Handelsregister NHR, topografie BGT P09 Businesscase Geo-outsourcing P10 kwaliteitsslag BRS P11 Informatiebeleidsplan ondersteuning programmamanagement P12 zaakgericht werken (Corsa Case) P13 Wabo P14 processen publieksbalie (knip FO/BO) P15 Samenwerking gemeente P16 Inrichten gegevensmagazijn midoffice P17 Inrichten zakenmagazijn midoffice P18 Masterplan P19 Businesscase Hardware en netwerken P20 Aanpassen fysieke balie P21 WMO regelhulp (NUP) P22 DigiD voor bedrijven (NUP) P23 Digitaal Klant Dossier 2 (DKD2 - NUP) De nog te starten projecten (P08, P14 en P22) worden per direct opgenomen in het I- NUP+ programma. Zodra P18 afgerond is, zal het EGEM programma gesloten worden. 5

7 2.2 I-NUP In het nieuwe I-NUP+ programma worden 15 projecten opgenomen. In bijgevoegde overzicht wordt per project een prioriteit meegegeven in de vorm van een 1 of een 2. Deze cijfers staan voor: 1. Hoge prioriteit in verband met een wettelijke verplichting of direct gevaar voor de bedrijfsvoering bij niet uitvoeren 2. Minder hoge prioriteit in verband met verbeteringen in de dienstverlening en efficiënter werken. In onderstaande overzicht is aangegeven welke projecten opgenomen worden in het I-NUP+ programma, welke projecten overgenomen zijn uit het voormalige EGEM programma en welke prioriteit het project heeft. Project Overgenomen uit EGEM Prioriteit 1. BAG-WOZ koppeling 1 2. BGT P BRO 1 4. NHR P Digitaal archiveren 2 6. Werken op afspraak 2 7. LV WOZ 1 8. Processen optimaliseren P Klanttevredenheidsonderzoek BRP (GBA+RNI) Informatiebeveiligingsplan BYOD beleid Kadastrale leveringen E-herkenning voor bedrijven P Webrichtlijnen 2 De projecten zijn onder te verdelen in drie categorieën: 1. Het stelsel van basisregistraties (projecten 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 13). 2. Digitaal werken (de projecten 5, 8 en 12). 3. Verbeteren van de (online) dienstverlening (de projecten 6, 9, 14 en 15). Een uitgebreide omschrijving per project is te vinden in bijlage 2. 6

8 3. In onderstaande planning hebben de geel aangegeven planningsblokken betrekking op het realiseren van een project met prioriteit 1. De groen weergegeven planningsblokken hebben betrekking op een project met prioriteit 2.In overleg met de opdrachtgever kan de planning gedurende de looptijd van het programma aangepast worden, indien nodig en mogelijk. Jaar Kwartaal BAG-WOZ koppeling 2. BGT 3. BRO 4. NHR 5. Digitaal archiveren 6. Werken op afspraak 7. LV WOZ 8. Processen optimaliseren 9. Klanttevredenheidsonderzoek 10. BRP (GBA+RNI) 11. Informatiebeveiligingsplan 12. BYOD beleid 13. Kadastrale leveringen 14. E-herkenning voor bedrijven 15. Webrichtlijnen 7

9 4. Financiën In onderstaande overzicht is aangegeven welk krediet per project nodig is om I- NUP+ uit te kunnen voeren. De projecten binnen het EGEM programma zijn de afgelopen jaren ruim binnen het beschikbare krediet gerealiseerd. Daarom heeft het I-NUP+ programma geen gevolgen voor de kapitaallasten in de meerjarenbegroting. De definitieve eindafrekening van het EGEM programma wordt in te zijner tijd in een voorstel aangeboden ter besluitvorming. Hieronder wordt aangegeven welke bedragen opgenomen zullen worden in de meerjarenbegroting. Project BAG-WOZ koppeling BGT BRO NHR Digitaal archiveren Werken op afspraak LV WOZ Processen optimaliseren Klanttevredenheidsonderzoek 10. BRP (GBA+RNI) Informatiebeveiligingsplan BYOD beleid 13. Kadastrale leveringen E-herkenning voor bedrijven Webrichtlijnen Onvoorzien Totaal Het totaal krediet dat gevraagd wordt komt op ,- in de periode 2014 tot en met Bij het opstellen van de begroting zal jaarlijks aangegeven welke projecten er dat jaar uitgevoerd zullen worden. 5. Risico s Binnen dit programmaplan worden risico s gezien als een mogelijk verstorende factor op het realiseren van vooraf benoemde doelstellingen, binnen de daarvoor gestelde kaders. Een risico wordt uitgedrukt in de kans dat de verstorende factor zich manifesteert en de impact die dit heeft op het resultaat. Er kunnen risico s benoemd worden per project en voor het programma als geheel. In dit document beperken we ons tot het benoemen van de programmarisico s. Dit omdat de risico s van een project pas goed in te schatten zijn op het moment dat het project op het punt staat opgestart te worden. De risico s per project worden daarom in het projectvoorstel opgenomen. In bijgevoegde matrix zijn de risico s voor het programma als geheel beschreven. Dit inclusief beheersmaatregelen.

10 Nr Risico Kans Impact Beheersmaatregelen 1 Onvoldoende personele capaciteit Groot Groot Tijdig starten met het plannen van de werkzaamheden Prioriteit geven aan de programma werkzaamheden Extern inhuren capaciteit voor uitvoerende werkzaamheden Verschuiven einddatum indien mogelijk 2 Onvoldoende financiële middelen Middel Groot Tegenvallers compenseren met meevallers binnen het programma Geen wijzigingen aanbrengen in het beschikbare krediet 3 Vertraging in wetgeving Groot Klein Projecten in de planning naar achter doorschuiven en andere projecten naar voren halen 4 Ontbreken van draagvlak in de organisatie Klein Groot Betrekken belanghebbenden vanaf de start van het programma Tijdig informeren van opdrachtgever over voortgang en knelpunten Projectmatig werken Organisatiebrede communicatie via intranet en 'uit de afdelingen' Onvoldoende ondersteuning gemeente 5 Middel Groot Betrekken gemeente bij het opstellen van de project planning Periodiek bespreken voortgang met contactpersonen van de gemeente Doorlopen escalatieproces indien nodig 6 Vertraging door derden Klein Middel Vooraf haalbaarheid van regiogemeenten bepalen Gezamenlijk opstellen van een projectplan Loskoppelen van activiteiten indien nodig en mogelijk Tijdig opdracht verlenen aan leveranciers Tijdig inplannen werkzaamheden 7 Vertraging door dienstverlening leveranciers Groot Middel Aanpassen planning op basis van opleverdata te ontwikkelen producten 8 Gemeentelijke herindeling of ambtelijke fusie Middel Groot Het programmaplan gaat uit van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen. Vrijwel iedere gemeente heeft hiermee te maken. Mocht het risico zich manifesteren, dan zal het bekeken worden wat dit betekend voor dit plan. Tot die tijd worden de ontwikkelingen aandachtig gevolgd. 9

11 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Woord Backoffice BAG BAGid Baseline Basisregistratie BGT BRK Levering BRO Bronhouder BRP BYOD CMG EGEM Verklaring Afdelingen en medewerkers die ondersteuning bieden aan de dienstverlening, maar zelf geen direct contact met klanten hebben De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor twee Nederlandse Basisregistraties, te weten de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR) Unieke identificatiecode per object dat opgenomen is in de BAG Een momentopname van een reeks gegevens op een bepaald moment Een systematische verzameling van gegevens over personen, instellingen of zaken die uniform en centraal worden bijgehouden. Er wordt van uitgegaan dat de overheid deze "authentieke gegevens" zonder enig verder onderzoek in haar werk kan gebruiken. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een basisregistratie van de Nederlandse overheid. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. Dagelijkse levering van kadastrale gegevens De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. De bronhouder is de gegevensleverancier van de basisregistratie. Deze is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in zijn basisregistratie. Basisregistratie Personen is de GBA in combinatie met de RNI Mogelijkheid om op zelf meegebrachte ICT apparatuur te werken binnen het netwerk Civison makelaar (distributie en magazijn) distribueert de gemeentelijke (basis) gegevens naar de aangesloten taak specifieke applicaties Het programma Egem (elektronische gemeenten) heeft als missie het ondersteunen van gemeenten bij het verbeteren van hun dienstverlening en bedrijfsprocessen door effectieve en efficiënte inzet van ICT. EGEM-i E-herkenning GBA IMGEO 2.0 EGEM-i is de organisatie die gemeenten concrete hulp biedt bij de invoering van de elektronische overheid. Elektronische herkenning is Digid voor bedrijven De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) registreert ieders administratieve levensloop. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, echtscheiding, adreswijziging en overlijden De inhoud van de BGT is vastgelegd in het Informatiemodel IMGEO 2.0. Dit is een datamodel dat aangeeft hoe objecten moeten worden aangeduid en weergegeven. 10

12 Informatiebeveiligingsplan Plan om informatie te beveiligen tegen diefstal of verlies INK I-NUP KPI Lean LV Massale Output Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is een onafhankelijke stichting die zich richt op het ondersteunen van organisaties op weg naar excellente prestaties De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e- overheid, kortweg i-nup, bestaat uit vier hoofdlijnen:1. Het loket voor burgers, 2. Digitale dienstverlening aan bedrijven, 3. Het Stelsel van Basisregistraties, 4. Implementatieondersteuning voor gemeenten. I-NUP bouwt voort op het NUP Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) zijn variabelen om prestaties van organisaties te analyseren. Het is een managementinstrument Manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen Bij basisregistraties die meerdere (landelijk verspreide) bronhouder(s) of afnemers hebben is vaak sprake van een Landelijke voorziening (LV). In die landelijke voorziening worden alle functie/elementen centraal/landelijk opgeslagen. Maandelijkse levering van kadastrale gegevens NHR Niet ingezetenen NUP PDC RNI Suwinet TSA's Typo3 Webrichtlijnen Webservices WOZ Het nieuw handelsregister (NHR) is een door de kamer van koophandel gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens Dit zijn mensen die niet in Nederland wonen, of korter dan 4 maanden, maar wel een relatie met de Nederlandse Overheid hebben Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid (NUP) zorgt voor focus op het verbeteren van de dienstverlening in de e-overheidsagenda. Het NUP bestaat uit een aantal basisvoorzieningen en een aantal voorbeeldprojecten Een Product-Diensten catalogus (PDC) is een applicatie voor het beschrijven en via een website ontsluiten van (groepen van) goederen of diensten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) is de basisregistratie met persoonsgegevens van niet-ingezetenen Elektronische infrastructuur gebruikt bij de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan gemeenten zijn opgedragen Een Taak Specifieke Applicatie (TSA) is een computerprogramma dat gebruikt wordt voor het vastleggen, bewerken en interpreteren van informatie met een concreet doel TYPO3 is een gratis opensource webcontent managementsysteem voor middelgrote en grote websites Set afspraken waar websites aan moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor iedereen Een web service is een methode van communicatie tussen twee applicaties via het internet Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing 11

13 Bijlage 2: Omschrijving per project 2.1 BAG-WOZ koppeling Resultaten regionale 1. BAG-WOZ koppeling Bram Verrips Start: oktober 2012 Eind: december 2013 R Ja int q Nee q Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency R Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering De BAG panden en WOZ deelobjecten zijn op elkaar afgestemd. De WOZ deelobjecten beschikken over een BAGID. De WOZ adressen zijn conform de BAG. De BAG wordt technisch gekoppeld op de CMG. R Gezamenlijk project q Personele ondersteuning q Mogelijk gezamenlijk project R Niet van Toepassing Om eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van BAG gegevens mogelijk te maken moeten de adressen en objecten uit de WOZ gelijk zijn aan die van de BAG. Hiervoor wordt een vergelijking uitgevoerd. Waar de WOZ afwijkt van de BAG wordt de WOZ aangepast. Tenslotte volgt een technische koppeling van de BAG op de CMG, zodat mutaties vanuit de BAG rechtstreeks overgenomen worden in TSA's, waaronder de WOZ. De BAG-WOZ koppeling is randvoorwaardelijk voor de aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze aansluiting is wel wettelijk verplicht. Inzet intern personeel Pink Roccade en GOUWIT voor het realiseren van de koppeling Claudia Snijders, Ronald Rustemeier, Saskia Engelhart Benodigd budget Prioriteit 1 12

14 2.2 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) regionale 2. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Bram Verrips Start: september 2013 Eind: juni 2014 R Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: q Verbetering dienstverlening Een uniform topografisch basisbestand met objecten volgens IMGEO 2.0 waar de gemeente bronhouder van is. R Gezamenlijk project q Personele ondersteuning R Mogelijk gezamenlijk project De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op een eenduidige vlakgerichte manier wordt de ligging van alle fysieke objecten geregistreerd. Voorbeelden zijn gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) terreinen. De gemeente is één van de bronhouders van deze basisregistratie. Binnen het project zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke objecten we bij willen houden naast de objecten die wettelijk verplicht zijn.. Daarnaast dient de kaart volledig vlakgericht gemaakt te worden. Ook heeft e.e.a. gevolgen voor de aanleverprocessen van mutaties vanuit de vakafdelingen. De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Voor de opbouwfase zal een keuze gemaakt moeten worden welke niet wettelijk verplichte objecten we bij willen gaan houden in de BGT. Inzet intern personeel Het vlakgericht maken van het kaartmateriaal wordt uitbesteedt. Nvt Benodigd budget Prioriteit 1 13

15 2.3 Basisregistratie Ondergrond (BRO) regionale Inzet intern personeel Benodigd budget 3. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Bram Verrips Start april 2014 Eind: december 2014 R Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: q Verbetering dienstverlening Het raadplegen, terugmelden en aanleveren van informatie met betrekking tot de ondergrond in Uitgeest via webservices van en naar de landelijke voorziening. R Mogelijk gezamenlijk project q Personele ondersteuning q Mogelijk gezamenlijk project R Niet van Toepassing De nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) treedt op 1 januari 2015 in werking. Met deze wet worden in de toekomst alle relevante bodem- en ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en beschikbaar gesteld. Dit is waardevol omdat hergebruik van data dan mogelijk is en dubbel onderzoek worden voorkomen. Gemeenten zijn als bronhouder verplicht de basisregistratie te gebruiken. Het aanleveren van mutaties verloopt via webservices. Deze moeten geïnstalleerd worden. De BRO is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Mogelijk voor het installeren van de webservices Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor bodemonderzoek Prioriteit 1 14

16 2.4. Nieuw Handelsregister (NHR) 4. Nieuw Handelsregister (NHR) Bram Verrips Start: augustus 2013 Eind: juni 2014 regionale R Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering dienstverlening Technische aansluiting op het Handelregister en het inregelen van het binnengemeentelijk gebruiken van de gegevens uit deze basisregistratie. q Gezamenlijk project R Personele ondersteuning q Mogelijk gezamenlijk project R Niet van Toepassing Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen opgenomen zijn. Mits deze ingeschreven staan bij de KvK. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2014 verplicht deze gegevens te gebruiken in hun werkprocessen. Dit op basis van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Het NHR is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project start met het opschonen van de gegevens van niet-natuurlijke personen in TSA's aan de hand van het NHR bestand. Vervolgens kan technisch aangesloten worden op deze basisregistratie. Tenslotte worden gebruikers van de gegevens geïnstrueerd en worden werkafspraken gemaakt. Pink Roccade voor het realiseren van de koppeling Inzet intern personeel Claudia Snijders, Lucia Koehorst, Joke de Jong, Bob Visser Benodigd budget Prioriteit 1 15

17 2.5 Digitaal archiveren (substitutie) regionale Inzet intern personeel 5. Digitaal archiveren (substitutie) Bram Verrips Start: augustus 2014 Einde: juli 2015 q Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering dienstverlening Het archief wordt digitaal gevoerd en is digitaal beschikbaar voor medewerkers. q Gezamenlijk project R Personele ondersteuning R Mogelijk gezamenlijk project Het papieren archief gaat digitaal gevoerd worden. Dit betekent dat archiefdossiers eenvoudiger te beheren, te vinden en te raadplegen zijn. Ook wordt het eenvoudiger om de kwaliteit en volledigheid van het archief te borgen. Een digitaal archief is randvoorwaardelijk om meer papierloos te werken en zaakgericht te gaan werken in de toekomst. Dit zijn trends die de komende jaren door zullen zetten. Daarnaast is een digitaal archief minder arbiedsintensief om bij te houden. Het digitaliseren van het bestaande papieren archief is geen onderdeel van het project. Voor dit project is het van belang om een gedegen voorstudie te doen naar technische impact en juridische kaders. BCT en mogelijk extern advies Miranda Faas, Joke de Jong Benodigd budget Prioriteit 2 16

18 2.6 Werken op afspraak regionale Inzet intern personeel Benodigd budget 6. Werken op afspraak Bram Verrips Start: januari 2014 Einde: september 2014 q Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering dienstverlening Klanten kunnen een afspraak maken om de gemeente te bezoeken q Gezamenlijk project R Niet van Toepassing q Personele ondersteuning R Mogelijk gezamenlijk project Er wordt een selectie gemaakt van producten en diensten die op afspraak kunnen worden geleverd. Het werken op afspraak zal gefaseerd ingevoerd worden. Er wordt gestart met complexe diensten en producten die vanuit de backoffice geleverd worden. Door op afspraak te werken kunnen medewerkers in de backoffice hun werkzaamheden beter plannen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de dienstverlening, doordat het bezoek van de klant goed voorbereid wordt. Het bezoek duurt daarmee niet langer dan noodzakelijk. De klant is zeker van het juiste en volledige antwoord op de vraag. Eventueel Typo 3 kennis voor het instaleren van de afprakenmodule Rob Stam, Saskia de Groot Prioriteit 2 17

19 2.7 Landelijke Voorziening WOZ regionale 7. Landelijke Voorziening WOZ Bram Verrips Start: augustus 2013 Einde: december 2014 R Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering dienstverlening Aansluiting op de LV WOZ R Gezamenlijk project q Personele ondersteuning q Mogelijk gezamenlijk project R Niet van Toepassing De Landelijke Voorziening (LV) WOZ wordt het centrale loket waar de WOZgegevens verkregen kunnen worden van alle gemeenten. De LV WOZ is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Voor de aansluiting moeten de BAG en de WOZ op elkaar aangesloten zijn. Vervolgens moet de koppeling met de LV gelegd worden. Dit gebeurt eerst in een testomgeving. Na akkoord van de waarderingskamer kan de koppeling in productie genomen worden. Inzet intern personeel Benodigd budget Pink Roccade voor het realiseren van de koppeling Nvt Prioriteit 1 18

20 2.8 Processen optimaliseren regionale 8. Processen optimaliseren Bram Verrips Start: januari 2014 Einde: december 2016 q Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering Klantgerichte en efficiënte processen, die voldoen aan de noodzakelijke regelgeving, op basis waarvan managementrapportages gemaakt kunnen worden. q Gezamenlijk project q Personele ondersteuning q Mogelijk gezamenlijk project R Niet van Toepassing R Niet van Toepassing Inzet intern personeel Benodigd budget Op basis van de PDC worden processen benoemd. Per proces wordt beoordeeld of: - Het gericht is op zelfredzame, niet-zelfredzame klanten of beide. - Deze slimmer en klantgerichter (lean) ingericht kunnen worden; - Er regels geschrapt kunnen worden obv 'betere regels, meer service'; - KPI's en servicenormen benoemd kunnen worden; - Welke managementinformatie gegenereerd kan worden; - Hoe de dienstverleningskanalen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. - Welke digitaliseringsstappen binnen het proces nog mogelijk zijn. - Of noodzakelijke achtervang goed geregeld is. Nvt Ntb Prioriteit 2 19

21 2.9 Klanttevredenheidsonderzoek regionale 9. Klanttevredenheidsonderzoek Bram Verrips Start: augustus 2014 Einde: maart 2015 q Wettelijke verplichting q Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering dienstverlening Inzicht in de wensen en verwachtingen van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening. R Gezamenlijk project q Personele ondersteuning R Mogelijk gezamenlijk project Klanttevredenheidsonderzoek is het middel om vooraf en achteraf te controleren of we de juiste dienstverlening bieden. Dit gezien vanuit het perspectief van de klant. Doel van dit project is een plan van aanpak te maken voor het doen van periodiek klanttevredenheidsonderzoek. Dit met betrekking tot al onze kanalen en producten.vervolgens worden op basis van het plan van aanpak de onderzoeken gepland en uitgevoerd. Inzet intern personeel Nvt Rob Stam, Saskia de Groot, Marcel Kuiper, Bob Visser Benodigd budget Prioriteit 2 20

22 2.10 Basis Registratie Personen (GBA+RNI) regionale 10. Basis Registratie Personen (GBA+RNI) Bram Verrips Start: januari 2015 Einde: december 2015 R Wettelijke verplichting R Verbeteren efficiency q Bestuurlijke afspraak q Anders, nl: R Verbetering Transitie van de GBA naar de BRP R Gezamenlijk project q Personele ondersteuning R Mogelijk gezamenlijk project De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BRP vervangt de huidige gemeentelijke basisadministratie (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. Binnen het project worden er aanpassingen gemaakt in de GBA en wordt de burgerzakenapplicatie vervangen. Ook veranderen werkprocessen. Bij het ministerie van BZK is aangegeven dat we in oktober 2015 aan zullen sluiten op de BRP Inzet intern Leverancier nieuwe burgerzakenapplicatie Rob Stam, Claudia Snijders personeel Benodigd budget Prioriteit 1 21

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 1. Inleiding

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept 2014-2016

Dienstverleningsconcept 2014-2016 Dienstverleningsconcept 2014-2016 Datum 19-09-13 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 26-9-2012 Eerste concept 0.2 4-10-2012 Aanvullingen Rob Stam en Saskia de Groot

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Geobuzz 21 november 2017 Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Van registratie denken naar objectdenken 1 Janneke de Zwaan beleidsmedewerker geo (VNG) Ben Roetgerink secretaris GGB (DataLand)

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie