Informatiebeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 Informatiebeleidsplan Datum Auteur Bram Verrips Versie 1.2

2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding Eerste concept Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar Aanvullingen Peter Jaap Don, Lucia Koehorst, Saskia de Groot, Rob Stam en Joke de Jong Aanvulling Heico van Brakel Akkoord MT Actualisering tbv het college van B&W Aanvullingen Wil Spaanderman 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Waarom dit plan?... 3 Positie informatiebeleidsplan... 3 Opbouw van dit plan... 3 Beheer van dit plan... 4 Doelstelling van dit plan Strategie... 5 Externe en interne omgeving... 5 Strategie in 9 punten Stelsel van basisregistraties GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA)... 8 Huidige situatie... 9 Situatie Doelen informatiebeleid Voldoen aan wet en regelgeving Bevorderen regionale samenwerking Optimaliseren en digitaliseren processen Samenhang in beleid en uitvoering Samenvatting en vervolg Bijlage 1. De 13 basisregistraties Bijlage 2. GEMMA per afdeling

4 1. Inleiding Waarom dit plan? Informatie is - naast mensen en middelen - het belangrijkste ingrediënt voor onze werkprocessen en daarmee een kritische succesfactor voor ons functioneren. Want als gemeente: Leggen we informatie vast over samenleving en burgers; Verlenen we diensten; Leggen we verantwoording af op basis van informatie; Gebruiken we informatie van onszelf en anderen voor het maken, uitvoeren en handhaven van beleid en wetgeving; Wisselen we informatie uit en stellen we informatie beschikbaar aan anderen binnen de (Rijks)overheid en daarbuiten. Informatie kost ook geld. Maar de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment zorgt er juist voor dat je geld bespaard. Gemeenten zullen de komende jaren moeten bezuinigen. Ook komen er nieuwe taken op ons af. Om dit alles te realiseren is een goede samenwerking nodig, binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met andere gemeenten, maatschappelijke instellingen en overige ketenpartners. Om onze uitdagingen te faciliteren is het noodzakelijk om doelgericht toe te werken naar een efficiënt, robuust en duurzaam ingerichte informatiehuishouding, die zowel de organisatie zelf als de burger, bedrijven en maatschappelijke instellingen ten goede komt. Positie informatiebeleidsplan Het informatiebeleidsplan dient bezien te worden in een context van: 1. Richten: koersbepaling middels beleidsplannen; 2. Inrichten: operationalisering in projecten; 3. Verrichten: uitvoering van de projecten. Op het gebied van informatiemanagement ziet dit er als volgt uit: Richten: Informatiebeleidsplan Dienstverleningsconcept Informatiebeveiligingsplan Inrichten: I-Nup+; herijking EGEM programma Verrichten: De diverse projecten uit het I-Nup+ programma ten uitvoer brengen. De looptijd van de diverse beleidsdocumenten is van 2014 tot Hier is voor gekozen, omdat deze termijn aansluit bij het bestuursakkoord tussen ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Met dit akkoord is de agenda voor de informatievoorziening tot 2016 bepaald en vastgelegd in Deze agenda is gericht op het realiseren van de basisvoorzieningen om te komen tot één gemakkelijk toegankelijke overheid. In 2015 is aangegeven welke basisvoorzieningen nog opgebouwd, aangesloten en gebruikt moeten gaan worden. Dit informatiebeleidsplan voorziet in Opbouw van dit plan Dit plan beschrijft de informatievoorziening van algemeen naar specifiek. Vanuit de doelstelling wordt een strategie gegeven aan de hand van tien punten om deze doelstelling te realiseren. Vervolgens wordt er aan de hand van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) het huidige ICT landschap vergeleken wordt met de situatie in

5 Aan de hand van de doelstelling, strategie en de te realiseren ICT voorzieningen tot 2016, worden doelen benoemd waar we tot 2016 aan gaan werken. Wanneer door het volgen van de strategie de doelen gerealiseerd worden, zullen de geschetste architectuur en de doelstelling eveneens in gerealiseerd worden. De doelen zijn uitgeschreven en voorzien van een beknopte toelichting. Het geheel van doelstelling, strategie en doelen vormt het beleidskader. Het programma en de projecten vormen de uitvoering van het beleid. Dit kader is daarmee richtinggevend voor de projecten uit het nog te starten I-NUP+ programma en de projecten die hierin benoemd worden. Schematisch ziet dit er als volgt uit. De paars weergegeven items maken onderdeel uit van dit informatiebeleidsplan. De geel weergegeven items zullen beschreven worden in het programmaplan I-NUP Beheer van dit plan Dit document zal medio 2016 bijgesteld worden. Of eerder indien daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld bij ambtelijke fusie of gemeentelijke herindeling. Dit wordt gedaan aan de hand van het inventariseren (Check) van de behaalde resultaten. Aan de hand van deze inventarisatie wordt bepaald wat er nog gedaan moet worden (Act) en welk nieuw beleid toegevoegd dient te worden. Vervolgens wordt dit vastgelegd in een nieuw informatiebeleidsplan (Plan), welke weer voor een bepaalde periode wordt vastgesteld. In dit nieuwe informatiebeleidsplan wordt ook aangegeven hoe de Plan uitgevoerd zal worden (Do). De fasering van de projecten en financiën van het I-NUP+ programma worden bijgesteld middels de planning en control cyclus. De scope van de projecten kan bijgesteld worden voor aanvang van een specifiek project. Tot toevoegen of verwijderen van projecten kan tussentijds besloten worden door een herijking van het programma. Met het periodiek doorlopen van deze kwaliteitscirkel wordt het mogelijk om als organisatie blijvend de verwachtingen waar te maken van klanten, ketenpartners, medewerkers en bestuur. Doelstelling van dit plan De doelstelling van dit plan is tweeledig. Enerzijds het borgen van de kennis over ons ICT landschap. Anderzijds het ontwikkelen van het beleid dat richting geeft aan de ontwikkeling van de gehele informatievoorziening en informatietechnologie in de periode

6 In deze periode willen we als organisatie een groei maken van activiteit- naar een ketengerichte organisatie (conform fase 3 model Instituut Nederlandse Kwaliteit). Hiervoor zal de omslag gemaakt moeten worden van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte dienstverlening. Deze doelstelling is eerder geformuleerd in het Realisatieplan gemeente Uitgeest (zie int ) en in het informatiebeleidsplan (zie int ). Tot op heden is deze doelstelling slechts ten dele gerealiseerd. Dit komt doordat de nadruk de afgelopen jaren meer lag op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de BAG, WABO, WION, etc. Het benutten van de effecten van de wettelijke verplichtingen hebben te weinig aandacht gehad. De effecten hebben vooral betrekking op het verbeteren van de dienstverlening en het optimaliseren van achterliggende (keten) processen. De bouwstenen (ICT) om deze effecten te realiseren hebben we veelal al in huis. Het gaat er nu om deze bouwstenen op de juiste manier neer te zetten. Hierbij kunnen kleine technische en organisatorische aanpassingen nodig zijn om het gewenste resultaat te krijgen. 2. Strategie Externe en interne omgeving Op het gebied van informatiebeleid is het thema de afgelopen en komende jaren de verdergaande digitalisering van werkprocessen. Digitalisering wordt gekenmerkt door het vaker, eenvoudiger bewerken en delen van informatie. Hierbij is er sprake van ondersteuning door technische toepassingen, als smartphones en tablets. Een bestand kan met één druk op de knop op tientallen manieren met de rest van de wereld gedeeld worden vanuit de palm van je hand. Pas 5 jaar geleden kwam de eerste smartphone op de markt. Inmiddels heeft tweederde van de verkochte mobiele telefoons een verbinding met internet. Daarnaast beschikt 35% van de huishoudens over een tablet. Deze cijfers zijn uit De percentages zullen blijven groeien. Bekeken vanuit de dienstverlener wordt deze ontwikkeling concreet gemaakt door het toenemen van de elektronische dienstverlening. Een branche die deze veranderslag al grotendeels gemaakt heeft is het bank- en verzekeringswezen. Het afsluiten van een rekening, overboeken van bedragen, inzicht in af te sluiten en reeds afgesloten producten. Het gaat allemaal digitaal. Een bankfiliaal wordt nauwelijks meer bezocht. Dit gebeurt enkel wanneer een klant na het raadplegen van de website meer informatie wil ontvangen over een complex product dat op maat gemaakt moet worden. Uiteraard zijn er ook klanten die een filiaal bezoeken omdat ze digibeet zijn. Dit worden er steeds minder, want ook deze groep weet steeds beter hun weg te vinden op de digitale snelweg. Hebben banken en verzekeraars deze slag gemaakt omdat klanten dit van hen verlangen? Omdat het kosten bespaart? Omdat het product sneller geleverd kan worden? Of omdat het product van een hogere kwaliteit is? Waarschijnlijk zijn al deze redenen van toepassing. Naast banken en verzekeraars zijn alle dienstverlenende branches naast hun reguliere dienstverlening digitaal gaan werken. Te denken valt aan reisbureaus, boekhandels, kledingzaken, supermarkten, drogisterijen, concertzalen, de belastingdienst, musea en bibliotheken. Als gemeente kunnen we niet op deze ontwikkeling achterblijven. Naast het gebruik van mobiele apparaten door onze klanten kan het gebruik van deze apparaten door ambtenaren ook voor verbeteringen zorgen in proces en dienstverlening. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van dergelijke verbeteringen. Voor toezichthouders zou het bijvoorbeeld efficiënter zijn om direct op een tablet in het veld de beschikking te hebben over de verleende vergunningen en bouwtekeningen. Zo kunnen zij op locatie direct de werkelijke situatie toetsen aan de vergunde. Nog mooier zou het zijn als zij ook de benodigde controlepunten ten aanzien van de inspectie direct in het systeem af kunnen vinken en op kunnen slaan. Zo hoeft informatie maar éénmaal vastgelegd te worden. 5

7 Technisch zou de buitendienst al met een smartphone meldingen in het veld kunnen raadplegen. Na het oplossen kunnen deze direct afgemeld worden aan de klant. Dit betekend dat er dus geen werkbonnen meer gemaakt hoeven te worden die niet terugkomen of blijven liggen. Al met al zorgt dit voor een beperking van de administratieve lastendruk van de buitendienstmedewerker. Zij kunnen hun tijd meer besteden op het primaire proces. Dit komt de klant direct ten goede. Papierloos vergaderen door de raad en het college van B&W met tablets wordt inmiddels onderzocht door een projectgroep. Bekend is dat dit aan drukwerk zo n 9000,- per jaar kan besparen. Dit nog afgezien van de milieu en efficiency aspecten. Een WMO -of vergunning intake kan door een behandelend ambtenaar met een tablet thuis bij de klant plaats vinden. Gegevens worden direct in het systeem verwerkt. Dit betekend wederom een efficiency verbetering en een verbetering van de service. De basis voor digitaal werken is een digitaal archief. Momenteel worden alle in- en uitgaande poststukken, s, beschikkingen, besluiten, bijlagen digitaal opgeslagen in Corsa. Nieuwe versies worden toegevoegd. Wanneer we na het werkproces de documenten archiveren, worden deze door de afdeling interne zaken uitgeprint en in hangmappen gestopt. Wat zou het betekenen als we deze documenten in een digitaal depot konden archiveren? De documenten zouden eenvoudig te vinden zijn door een zoekmachine. Er is nooit meer een archiefmap zoek, want de kopie wordt geraadpleegd. En bovenal het bespaart veel uitvoerend werk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die de huidige techniek te bieden hebben. Door de snelheid van de technische mogelijkheden is het aannemelijk dat er tot 2016 tal van nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Tenslotte nog even aandacht voor het thema managementinformatie. Om te presteren zullen we professioneel en bedrijfsmatig moeten werken om onze middelen optimaal in te zetten. Maar hoe kunnen we dit doen als we niet weten hoeveel telefoontjes we ontvangen? Hoe vaak er doorverbonden wordt? Wat de status is van een klacht of een melding? Wat de doorlooptijd is van het aanvragen van producten, of hoeveel producten we eigenlijk verlenen? Laat staan het niet inzichtelijk hebben van het soort wegen dat we beheren, de staat van het onderhoud, de hoeveelheid speeltoestellen, aantal kilometers riolering. Het ontbreken van een integraal overzicht van de hoeveelheid inspecties die zijn uitgevoerd, wat er geconstateerd is en wat de vervolgactie is geweest. Strategie in 9 punten Om in 2016 invulling te geven aan deze ontwikkelingen en het verbeteren van de interne processen zullen we efficiënter, effectiever en klantgerichter moeten gaan werken. Rekening houdende met de beperkte middelen en de omvang van de organisatie. Gestart wordt met het opstellen van de strategie op informatiebeleid. De onderstaande negen punten zijn richtinggevend voor het realiseren van de doelstelling. 1. ICT zien wij niet als doel of oplossing, maar als middel om processen te ondersteunen. 2. Door gebruik te gaan maken van managementinformatie gaan we meer sturen op input, throughput en output dan op incidenten. 3. Onze processen laten we waar mogelijk digitaal verlopen. Papierloos werken zien wij als een middel om bovenstaande punten te realiseren. 4. Informatie moet plaats-, tijds- en apparaat onafhankelijk beschikbaar zijn. 5. In de uitvoering van ons informatiebeleid zoeken wij samenwerking met gemeenten in de regio. 6. De informatievoorziening wordt zodanig ingericht dat de gemeente Uitgeest voldoet aan haar wettelijke taken als bronhouder voor de basisregistraties BAG, GBA (BRP), BGT, BRO en WOZ. 6

8 7. De gemeente Uitgeest legt de focus op het gebruik van de basisregistraties in haar primaire processen. Hiermee creëren we een betrouwbare efficiënte dienstverlening. 8. De informatiearchitectuur wordt zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande landelijke standaarden en reeds landelijk vastgestelde definities (GEMMA architectuur, Standaard uitwisseling format (StUF). 9. De strategie op informatievoorziening moet ondersteunend zijn aan de dienstverleningambities zoals deze in het document Dienstverleningsconcept worden vastgelegd. 3. Stelsel van basisregistraties Met het Stelsel van Basisregistraties worden vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen centraal opgeslagen en meervoudig gebruikt. Door periodieke audits en strenge beveiligingseisen is het mogelijk dat de "authentieke gegevens" van een hoge kwaliteit zijn. Alle Nederlandse overheden zijn verplicht de gegevens uit de basisregistraties in hun werkprocessen te gebruiken. Daarmee spelen basisregistraties een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude. Het stelsel omvat 13 basisregistraties voor het verzamelen en omsluiten van kwalitatief goede en betrouwbare gegevens op het gebied van o.a. personen, bedrijven, gebouwen, onroerende zaken, geografische basiskaarten en adressen. Vier stelselvoorzieningen ondersteunen de basisregistraties om hun product- en dienstenportfolio s eenduidig te (gaan) ontsluiten naar de afnemers, de circa 900 overheidsorganisaties binnen Nederland. Het Stelsel van Basisregistraties speelt hiermee een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid. Door het eenmalig centraal verzamelen van gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven beperkt, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteit- en efficiency verbeteringen voor de overheid zelf gerealiseerd. Schaduwadministraties met dezelfde gegevens behoren tot het verleden. Dit voorkomt fouten, dubbel werk en zorgt voor focus op de kerntaken. Gemeenten zijn als bronhouder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG, WOZ, GBA (BRP), BRO en BGT. Daarnaast zijn zij verplicht afnemer van de overige 9 basisregistraties. Hoe het stelsel er schematisch uitziet is te zien in bijlage 1. Er zijn een aantal leidende principes met betrekking tot het stelsel van basisregistraties die het stelsel meer maken dan de som der delen: 1. Burgers en bedrijven worden maar eenmaal verzocht gegevens aan te leveren en deze worden hergebruikt. Het principe van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken geldt ook voor gegevens uit het veld. 2. Authentieke gegevens moeten verplicht door iedere overheidsinstantie worden gebruikt; 3. Indien een afnemer een fout ontdekt dan mag hij afwijken van het authentieke gegeven in de basisregistratie, maar dan moet hij dit terugmelden aan de basisregistratie; 4. De bronhouder van de basisregistratie heeft als plicht het terug gemelde gegeven te onderzoeken, de afnemer heeft de plicht het uiteindelijke resultaat van het onderzoek te gebruiken; 5. Elke basisregistratie heeft een kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld door audits; 6. Uitwisselbaarheid van gegevens en aansluiting op elkaars processen. Dit door eenduidige semantiek en samenwerkende infrastructuurcomponenten. 7

9 Elke basisregistratie kent zijn basis in wetgeving waarin deze principes zijn vastgelegd. Hoe het stelsel van basisregistraties zich verhoudt tot het volledige applicatielandschap van de gemeente is beschreven in het volgende hoofdstuk GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). In dit hoofdstuk wordt ook aangegeven welke basisregistraties inmiddels gerealiseerd zijn. Het doel is dit stelsel voor 2016 volledig te realiseren. 4. GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Onze informatievoorziening is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande landelijke standaarden en reeds landelijk vastgestelde definities. Eén van deze standaarden is de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). GEMMA is een referentiearchitectuur die gebruikt wordt voor het in kaart brengen van het applicatielandschap van gemeenten. Voor dit beleidsplan wordt GEMMA gebruikt als blauwdruk, waar in principe niet van afgeweken mag worden. Enkele belangrijke voordelen bij het werken onder architectuur zijn: 1. Betere sturing op de ontwikkeling van de informatiehuishouding. 2. Een betere beheersbaarheid van door het in één overzicht bij elkaar hebben van het totale ICT landschap. 3. Vanuit de architectuur wordt duidelijk op welke componenten regelgeving van toepassing is en welke overige componenten hierop van invloed zijn. 4. Bij ketenprocessen zijn verschillende, autonome organisaties betrokken, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en belangen. Architectuur kan bijdragen aan het aansluiten van de processen tussen beide organisaties. Er is voor dit informatiebeleidsplan een GEMMA blauwdruk gemaakt van 2014 en van Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen Front-, Mid- en Backoffice. Zowel de architectuur van de gemeente, als de architectuur van overige overheden, waar onze architectuur op is/ wordt aangesloten, zijn meegenomen. In het overzicht is een belangrijke rol weggelegd voor de basisregistraties. Ook is er een verklarende lijst van afkortingen toegevoegd ter verduidelijking van de begrippen die gebruikt worden in de blauwdruk. Met de architectuurtekeningen wordt voor een groot gedeelte duidelijk wat ons op informatie technisch gebied tot 2016 nog te doen staat. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om alle ontwikkelingen tot 2016 volledig in te schatten. Er zullen ongetwijfeld ontwikkelingen zijn die een oplossing vragen, maar op dit moment nog niet voorzien zijn. 8

10 Huidige situatie 9

11 Situatie 2016 De toegevoegde componenten ten opzichte van 2014 zijn in het wit weergegeven. 10

12 Verklarende lijst van afkortingen Afkorting Betekenis BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen BGT Basiskaart Grootschalige Topografie BRI Basisregistratie Inkomen BRK Basisregistratie Kadaster BRT Basisregistratie Topografie BRV Basisregistratie Voertuigen CBB Civision Belastingen Basis CHF Civision Heffen CIK Civision Inkomen CIN Civision Innen Civision WIZ Civision Welzijn, Inkomen, Zorg CKD Civision Kadaster CMD Civision Middelen CMG Civision Makelaar Gegevens CML Civision Makelaar Landelijke Voorzieningen CMO Civision Maatschappelijke Ondersteuning Corsa ARCH Corsa Archief Corsa DMS Corsa Document Management Systeem CUK Civision Uitkeringen CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving CWD Civision Waarderen CWK Civison Werk CWZ Civision Welzijn GBA Gemeentelijke Basis Administratie GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland IZRM Integrale Zoek en Raadpleeg Module NGDW Nedgraphics DataWarehouse NHR Nieuw Handelsregister OLO Omgevingsloket Online STUF Standaard Uitwisselings Formaat VOA Verzend- en Ontvangststation Afnemers WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten WKPB Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen In de twee weergegeven algemene blauwdrukken is het niet mogelijk om de informatiestromen weer te geven. Dit omdat er teveel informatiestromen tussen de verschillende onderdelen zijn. Dit zou ten koste gaan van het overzicht en de leesbaarheid. In de bijlagen is per afdeling (ruimte, middelen en publiekszaken) een GEMMA blauwdruk voor 2014 en 2016 toegevoegd. Hierin zijn middels pijlen de technische koppelingen weergegeven tussen de diverse componenten. Er zijn ook drie onderdelen die we nog niet voor 2016 zullen realiseren, maar wel het benoemen waard zijn. Dit zijn zaakgericht werken (ZGW), de persoonlijke internetpagina (PIP) en het nieuwe werken. Voor zaakgericht werken (ZGW) geldt dat de trend nu is dat taak specifieke applicaties in de backoffice de status overgangen direct inzichtelijk kunnen maken aan de klant via de website. Een zakensysteem en zakenmagazijn zullen in de nabije toekomst dan slechts voor een beperkt aantal producten nuttig zijn. Nu fors hierin investeren kan over een aantal jaar wel eens overbodig blijken te zijn. Het advies is dus de ontwikkeling tot 2016 af te wachten. De persoonlijke internetpagina (PIP) is bedoeld om klanten van de gemeente inzage te geven in de status van bepaalde aanvraagprocedures. Ook kunnen er via het PIP persoonlijke informatie en documenten gedeeld worden. Op dit moment wordt er vanuit de Rijksoverheid steeds sterker ingezet op de doorontwikkeling van mijnoverheid.nl. Dit moet het klantportaal worden van de hele Overheid, dus ook van gemeenten. De verwachting is dat mijnoverheid.nl ook zal gaan voorzien in de functionaliteiten die vanuit een PIP geleverd worden. Investeren in een PIP heeft als risico dat er op termijn een goedkoper en beter alternatief is. De verwachting is dat mijnoverheid.nl voor 2016 de portaalfunctie voor gemeenten nog niet volledig zal vervullen. Onder het nieuwe werken wordt verstaan dat ambtenaren van huis uit kunnen werken op de tijden dat het hen uitkomt. Een aantal medewerkers kunnen dit nu al. Tot 2016 is het niet raadzaam om dit breed uit te gaan rollen. Veel gemeenten gebruiken het nieuwe werken om het aantal te ondersteunen werkplekken op het gemeentehuis terug te brengen en een kleiner 11

13 gebouw te betrekken. Het nieuwe werken betekend ook een cultuur verandering. Meer sturen op output en management op afstand. Om deze stap te kunnen maken zal op zijn minst eerst meer met management informatie gewerkt moeten worden. Wanneer het komt tot een ambtelijke samenvoeging of fusie met een gemeente die wel het nieuwe werken hanteert, kan het zijn dat we dit alsnog op gaan starten. 5. Doelen informatiebeleid Vanuit de in de vorige hoofdstukken beschreven strategie en GEMMA blauwdruk wordt in dit hoofdstuk de doelen weergegeven waar we tot 2016 aan gaan werken. De doelen bieden een referentie voor het herijken van het EGEM programma naar het I-NUP+ programma. Daarmee zijn de doelen de verbindende schakel tussen strategie en uitvoering. Ze zijn naast de jaarplannen, projectplannen en het programmaplan een instrument om in control te komen en te blijven. De volgende doelen zijn te onderscheiden: 1. Voldoen aan wet en regelgeving 2. Bevorderen regionale samenwerking 3. Optimaliseren en digitaliseren processen 4. Samenhang in beleid en uitvoering Hieronder wordt per doel aangegeven hoe hier invulling aangegeven kan worden. De daadwerkelijke invulling wordt vastgesteld met de herijking van het EGEM programma naar het I-NUP+ programma. Vervolgens zal het MT per deelproject akkoord moeten geven op de producten, planning en het budget. Voldoen aan wet en regelgeving Wet en regelgeving vormen een juridisch kader voor ons beleid. Het doel is dan ook te voldoen aan wettelijke eisen voor het bewerken, verstrekken en bewaren van informatie. Hierbij dient met name gedacht te worden aan het opbouwen, beheren en gebruiken van het stelsel van basisregistraties. Een gedeelte van dit stelsel is inmiddels opgebouwd in beheer en wordt gebruikt. Een aantal basisregistraties dient nog opgebouwd te worden, zoals de BGT. Daarnaast zullen we aan moeten sluiten op basisregistraties van derden, zoals het NHR, BRP en de BRO. Dit vraag eveneens een inspanning. Voor het beheer van de BAG en GBA worden audits gehouden. Dit gebeurd door middel van zelfevaluatie (GBA) of door een externe auditor (BAG, DigiD). In beide gevallen dienen er voorbereidingen getroffen te worden. Ook zullen er acties gekoppeld moeten worden aan de uitkomsten. Hoe we dit het beste kunnen doen wordt verder beschreven in het informatiebeveiligingsplan. Het gebruik van de basisregistraties kan nog verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast is het gebruik van overige informatiebronnen een aandachtspunt. Bijvoorbeeld Suwinet, een elektronische infrastructuur die gebruikt wordt in de keten van werk en inkomen. Het eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken van informatie kan beter gefaciliteerd worden. Ook valt er nog winst te behalen door medewerkers te informeren over de huidige mogelijkheden. Bevorderen regionale samenwerking Het doel is om ons informatiebeleid waar mogelijk aan te sluiten bij het informatiebeleid van gemeenten in de IJmond. Er is een intentieverklaring getekend tussen Heemskerk, Beverwijk en Velsen waarin vastgelegd wordt dat een de IJmond gemeenten werken aan samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Uitgeest doet hier ook aan mee, ondanks dat de overeenkomst niet bekrachtigd is. De winst van de samenwerking zit voor een groot gedeelte in het harmoniseren van de applicatielandschappen. In de werkgroep Regionale ICT samenwerking zal regelmatig afgestemd worden welke investeringen door de verschillende gemeenten gepland zijn. Bij het aanschaffen van nieuwe ICT pakketten, opleidingen of overige diensten kijken we eerst wat de gemeenten in de regio doen. Bij cloud 12

14 oplossingen wordt ook gekeken naar het mogelijk gezamenlijk aanschaffen met de Duin gemeenten. Het doel van regionale samenwerking is om minder meer kosten te maken. Naast regionale samenwerking op het gebied van informatie en communicatie technologie kunnen we ook meer samenwerken met gemeenten op het gebied van functionele applicatie beheer. Onze applicaties worden steeds omvangrijker en complexer, ook worden er steeds meer koppelingen gelegd tussen applicaties. Om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de informatie die in de applicaties verwerkt wordt kan kennis gedeeld worden met collega s van andere gemeenten. Voorbeelden waar dit al gebeurt zijn Typo3GEM en Corsa. Typo3gem is een vereniging die zich richt op gemeentelijke samenwerking op het gebied van het opensource webcontent management systeem Typo 3. Voor een aantal applicaties is het functioneel beheer al volledig uitbesteed. Waarschijnlijk zijn er voor meer applicaties mogelijkheden om het functioneel beheer te optimaliseren en de continuïteit te waarborgen. Optimaliseren en digitaliseren processen De wens bestaat om taken binnen de huidige bezetting slimmer te organiseren Dit zodat er zo min mogelijk processtappen zijn, de klant centraal staat, er gebruik gemaakt wordt van gegevens uit basisregistraties en er zoveel mogelijk digitaal gewerkt wordt. Zo ontstaat er ruimte om overige taken op te pakken en dienstverlening te verbeteren. Ook is het mogelijk meer synergie tussen taken te creëren. Om dit te onderzoeken is de lean methodiek geschikt. Bij procesoptimalisatie is het van belang de aansturing van de processen ook in te richten. Door zoveel mogelijk te sturen op management informatie kunnen resultaten, prestaties en verbeteringen worden onderbouwd. Om prestaties te meten zijn kritische prestatie indicatoren (KPI s) nodig. Een voorbeeld is de minimale bezettingsgraad van gemeentelijke gebouwen, maar ook doorlooptijden van aanvraag tot levering van producten. De KPI s kunnen worden vastgesteld bij het lean inrichten van de processen en vormen de basis voor de managementinformatie. KPI s verhogen de kwaliteit, voorspelbaarheid en transparantie van onze processen. Binnen onze processen is het mogelijk om diverse activiteiten te digitaliseren. Onderdeel van het digitaliseringproces is het plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken. Inmiddels zijn we bezig met een vooronderzoek naar papierloos vergaderen door de raad en het college van B&W met tablets. Dergelijke mobiele apparaten kunnen in de nabije toekomst in meer processen een toegevoegde waarde hebben. Te denken valt aan een WMO intake bij de mensen thuis, of een bouwinspectie in het veld. De ambtenaar kan buiten het gemeentehuis direct de benodigde informatie in de applicatie toevoegen, bewerken, raadplegen en opslaan. Waar dit toegevoegde waarde heeft en door de leverancier wordt ondersteund, wordt dit gedaan. Vanaf 1 januari 2013 is er een wetswijziging omtrent digitaal archiveren. Vanaf dat moment is dit aan minder regels gebonden. Een digitaal archief is beter raadpleegbaar en eenvoudiger bij te houden. Ook kan dan eenvoudiger aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het archief. De eerste stap in digitaal werken is dat de basis op orde moet zijn. Een digitaal archief en een Bring Your Own Device (BYOD) beleid zijn vereist. Samenhang in beleid en uitvoering Op diverse gebieden valt nog een verbetering te maken in de samenhang tussen beleid en uitvoering. Daarom worden nieuwe ICT toepassingen eerst getoetst aan onze GEMMA architectuur, regionale ontwikkelingen, wensen van de eindgebruiker en de klant. Ook valt samenhang te creëren door het opstelen van één integraal informatiebeveiligingsplan. Op dit moment zijn er diverse afdelingsspecifieke plannen waar informatiebeveiliging aangehaald wordt (zie Int ). Om informatiebeveiliging goed te borgen in de organisatie wordt er één centraal plan opgesteld, waarin alle deelplannen verwerkt worden. Ook wordt er dan één 13

15 aanspreekpunt benoemd voor dit thema. Informatiebeveiliging zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden. 6. Samenvatting en vervolg Met dit informatiebeleidsplan is richting gegeven aan ons informatiebeleid in de periode Hiertoe is de volgende doelstelling geformuleerd: In deze periode willen we als organisatie een groei maken van activiteit- naar een ketengerichte organisatie (conform fase 3 model Instituut Nederlandse Kwaliteit). Hiervoor zal de omslag gemaakt moeten worden van een aanbod gerichte naar een vraaggerichte dienstverlening. Vanuit deze doelstelling is een strategie opgesteld op basis van 9 punten. Het begin (Ist, 2014) en eindplaatje (Soll, 2016) van ons ondersteunende ICT landschap is schematisch weergegeven. De strategie en de Ist en Soll situatie vormen de basis voor de doelen. Deze vormen de vertaalslag van doelstelling naar realisatie. Wanneer de doelen behaald zijn, is de doelstelling gerealiseerd. De doelen zijn: 1. Voldoen aan wet en regelgeving 2. Bevorderen regionale samenwerking 3. Optimaliseren en digitaliseren processen 4. Samenhang in beleid en uitvoering De bouwstenen (ICT) om deze doelen te realiseren hebben we veelal al in huis. Het gaat er nu om deze bouwstenen op de juiste manier neer te zetten. Hierbij kunnen kleine technische en organisatorische aanpassingen nodig zijn om het gewenste resultaat te krijgen. Wat er gedaan moet worden om de doelen te realiseren is verder uitgewerkt in het I-NUP+ programma. Het programma is het vervolg op het EGEM programma, zoals dat vanaf 2009 uitgevoerd is. In het I-NUP+ programma worden projecten benoemd, met per project aangegeven of het een wettelijke verplichting betreft, een geschat benodigd budget, fasering in de tijd, benodigde resources, etc. Kortom een, startdocument per project. Door de projecten ten uitvoer te brengen worden de doelen behaald en de doelstelling gerealiseerd. 14

16 Bijlage 1. De 13 basisregistraties Het stelsel van basisregistraties ziet vanaf 2016 als volgt uit. Gemeenten zijn bronhouder van de GBA (BRP), BAG, WOZ, BRO en BGT. 15

17 Bijlage 2. GEMMA per afdeling Met zwarte pijlen worden de geautomatiseerde koppelingen tussen applicaties, databases, basisregistraties, websites, ed, weergegeven. De zwarte pijlen met een stippellijn zijn nog niet gerealiseerd. Gemma 2014 Afdeling publiekszaken 16

18 Gemma 2016 Afdeling publiekszaken 17

19 GEMMA 2014 afdeling Middelen 18

20 GEMMA 2016 afdeling Middelen 19

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept 2014-2016

Dienstverleningsconcept 2014-2016 Dienstverleningsconcept 2014-2016 Datum 19-09-13 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 26-9-2012 Eerste concept 0.2 4-10-2012 Aanvullingen Rob Stam en Saskia de Groot

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0 Presentatie Syntrophos Verbeterplan Syntrophos 2.0 Agenda: 1. Syntrophos vanaf april 2013 2. Huidige stand van zaken 3. Aansturingsvoorstel van uit Westvoorne 4. Syntrophos 2.0 5. Syntrophos > AFO Voortaan

Nadere informatie

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in?

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Aantal respondenten per keten Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Klanttevredenheid prestaties organisatie Vraag 13. Hoe tevreden zijn de klanten naar uw mening over de volgende aspecten

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013 Stelselcatalogus 2.0 Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing 11 februari 2013 Agenda Inleiding Theorie Demo & discussie Vervolg Inleiding IST-situatie 1. Vanuit politiek/beleid, bijvoorbeeld belastingplan

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie