Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening"

Transcriptie

1 Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke Lammerts van Bueren Projectleider : Bert van Kolfschoten E-adviseur EGEM-i : John Raan Versie : 1.0 Datum : donderdag 11 september 2008

2 VERSIEBEHEER Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen 0.1 Projectteam Juni 2008 Eertse versie 0.2 MT en college Juli 2008 Herzien 1.0 MT en college Sep 2008 Commentaar BvK, John Raan, Dick er Maat, Eef van Ooijen Datum: Pagina 1

3 INHOUDSOPGAVE 0. BESLISPUNTEN INLEIDING Aanleiding Doelstelling Realisatieplan Aanpak Leeswijzer AMBITIE VOOR E-DIENSTVERLENING Dienstverleningsconcept Brummen Kan Brummen dit zelf(standig)? WAT IS AL GEREALISEERD? Digitale informatievoorziening Digitaal loket Wettelijke (basis)registraties REALISATIEPLAN Prioritering volgens de EGEM-propositie Afbakening fasering en aspectgebieden Veranderaanpak op de aspectgebieden Uit te voeren projecten ORGANISATIE EN BEHEERSING Projectorganisatie Projectbeheersing Fasering Financiële middelen Personele middelen formatief/kwalitatief Randvoorwaarden Communicatie Risicobeheersing...19 Bijlage 1: Projectbeschrijvingen Bijlage 2: Fasering projecten Bijlage 3: Antwoord in vijf fasen Datum: Pagina 2

4 0. BESLISPUNTEN De gemeente Brummen is in juli 2007 akkoord gegaan met de propositie EGEM-i. In deze propositie is het voorstel gedaan hoe de gemeente Brummen de voorbereiding, inventarisatie en het ontwerp van de elektronische overheid kan uitvoeren. MT, college en raad van de gemeente Brummen wordt gevraagd akkoord te gaan met onderstaande punten ten aanzien van de uitvoering van de realisatie- en gebruiksfase van de invoering van de e- overheidvoorzieningen: Doelstelling en verwachte resultaten programma en projecten In aansluiting op het bestuursakkoord, wil Brummen met dit realisatieplan een volgende stap zetten in de ontwikkeling van haar digitale dienstverlening. Het moet voor de burger mogelijk worden om digitaal verschillende documenten en vergunningen aan te vragen. Maar ook de (digitale) informatievoorziening moet naar de eisen van de moderne tijd worden vormgegeven. Brummen ziet zichzelf hierin als een actieve volger van (landelijke) ontwikkelingen. Echter altijd met het oog voor wat past en geschikt is voor de Brummense maar, redenerend vanuit onze eigen kracht, mogelijkheden en ambities. Bij de verdere inrichting en doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening wordt gestreefd naar een vergelijkbare dienstverlening aan de klanten per verschillend kanaal. Dit betreft de inrichting van de dienstverlening naar een Front Office en Back Office. Het digitale loket is de plek waar de burger daadwerkelijk producten en diensten kan aanvragen of meldingen aan de gemeente kan doorgeven. Het streven is gericht op het steeds intensiever gebruik van of internet als officieel communicatiekanaal bij de afhandeling van aanvragen en andere contacten met klanten. Voor de ontwikkeling van de digitale informatievoorziening is het nodig dat de verschillende back office systemen ontsloten worden. Gegevens moeten breed beschikbaar komen in de front office De wettelijk noodzakelijke invoering van gemeentelijke basisregistraties (Personen, adressen en gebouwen) worden aangesloten op de buitengemeentelijke basisadministraties (topografie, kadaster, bedrijven). Hierdoor komen landelijke voorzieningen beschikbaar voor informatie voor de burger. Met de uitvoering van dit realisatieplan worden de verschillende e-overheidsvoorzieningen in samenhang met elkaar en aansluitend op de gemeentelijke doelstellingen gerealiseerd en in gebruik genomen (beheerd). De ontwikkeling wordt gefaseerd opgepakt. Uitgangspunt hierbij is eerst de interne processen te optimaliseren door beter gebruik te maken van de middelen die binnen de organisatie beschikbaar zijn. Hierna volgt meer extern gerichte ontwikkeling. Personele middelen Nog in te voegen obv definitieve sheet Financiële middelen Nog in te voegen obv definitieve sheet Tijdsplanning en fasering De implementatie van het realisatieplan strekt zich uit over de komende jaren. Daarbij is gekeken naar de urgentie van activiteiten, de mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie en de technische en financiële mogelijkheden. Het zwaartepunt van de uitvoering van de projecten ligt in de periode Datum: Pagina 3

5 Besturing en beheersing De voortgang van het totale realisatieplan wordt vanuit het MT bestuurd. De projecten die voortvloeien uit het realisatieplan worden uitgevoerd binnen de in de organisatie ontwikkelde werkwijze voor projectmatig werken. Jaarlijks zal vanuit het MT het realisatieplan worden getoetst en indien nodig bijgesteld. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan voor het volgende jaar opgesteld en aangeboden aan college en raad. Datum: Pagina 4

6 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding In 2005 gaven gemeenten aan dat de overload aan relevante initiatieven op het gebied van de e-overheid leidt tot stagnatie in de realisatie. Gemeenten hadden behoefte aan prioritering en concrete ondersteuning bij de invoering van e-overheidsprojecten. Op basis van deze signalen hebben de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in mei 2006 de Verklaring opgesteld en is besloten om samenhangende en concrete hulp bij de invoering te bieden. De Verklaring gaat over de prioritering van en hulp bij de invoering van beleidsprogramma s bij gemeenten. EGEM-i is de organisatie die de samenhangende en concrete hulp biedt bij de invoering van de elektronische overheid. Dit doet zij door middel van een intake en een propositie door de regie-adviseur en door het bieden van hulp bij uitvoering van de propositie door gecertificeerde adviseurs (e-adviseurs) en het aanbieden van opleidingen en instrumenten via het kenniscentrum. De gemeente Brummen is in juli 2007 akkoord gegaan met de propositie van EGEM-i. In deze propositie is het voorstel gedaan hoe de gemeente Brummen de voorbereiding, inventarisatie en het ontwerp van de elektronische overheid kan uitvoeren, binnen de randvoorwaarden van de Verklaring. Hiertoe is een aantal dagen beschikbaar gesteld van de (door EGEM-i gecertificeerde) e-adviseur. Tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2008 heeft de raad aangegeven in de EGEM-propositie onvoldoende onderbouwing te vinden om de gevraagde investering van circa over 5 jaar te willen en kunnen vrijgeven. College en raad geven aan zeker de verdere ontwikkeling van de E- overheid voor Brummen verder vorm te willen geven, evenals zij natuurlijk aan de wettelijke verplichtingen te moeten voldoen. Echter, dit wel met een gepaste ambitie en in lijn met de Brummense maat Doelstelling Realisatieplan Met dit realisatieplan moeten de volgende resultaten worden behaald: - vaststellen van de ambitie van de Gemeente Brummen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van haar elektronische dienstverlening, als integraal onderdeel van haar totale dienstverlening. - Draagvlak realiseren binnen de raad, het college en de ambtelijke organisatie ten aanzien van de te nemen stappen om deze ambitie te realiseren. - Projectkalender, gedetailleerd voor het komende jaar, indicatief voor de jaren er na. - Het bieden van zekerheid dat de juiste koers wordt gevolgd ten aanzien van landelijke wetgeving en lokale prioritering. - Helderheid verschaffen ten aanzien van de aspectgebieden die van invloed zijn op het realiseren verandering. Ook mogelijke samenwerkingsverbanden worden onderzocht en indien nodig aangegaan. - Inzicht verschaffen in de te maken keuzes Datum: Pagina 5

7 1.3. Aanpak Er is voor gekozen de uitwerking van de propositie Egem-i vanuit het perspectief van de dienstverlening vorm te geven. Hoewel het dwingende karakter van de propositie en de onderliggende wetgeving niet te ontkennen valt, zien wij het als noodzakelijk om de dienstverlening aan de burger centraal te stellen. Immers, ook de wettelijke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de in te voeren basisregistraties hebben tot doel de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Tweede pijler voor het opstellen van het realisatieplan is aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen, hier de beste zaken van mee te nemen, maar hierbij niet de Brummense realiteit uit het oog te verliezen. Voor de keuzes ten aanzien van het dienstverleningsconcept is gebruik gemaakt van het ontwikkelmodel van het programma Antwoord. Aangezien de visiebepaling een belangrijk onderdeel is van het opstellen van het realisatieplan, is er voor gekozen dit te trekken vanuit het MT. Hierin hebben de manager Services en manager Samenleving de trekkersrol op zich genomen. Voor de toetsing en ontwikkeling van het dienstverleningsconcept is een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers uit alle ambtelijke afdelingen. Al deze input heeft geleid tot het nu voorliggende realisatieplan. Na goedkeuring door de raad wordt het realisatieplan binnen de ambtelijke organisatie gebruikt als een meerjarenplan voor de verdere optimalisatie van de dienstverlening en de daaraan ten grondslag liggende (werk)processen. Het is een manier om de gewenste omslag in denken, van taakgericht naar procesgericht, een impuls te geven binnen de (ambtelijke) organisatie Leeswijzer Dit document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 is de ambitie beschreven welke Brummen heeft ten aanzien van de ontwikkeling van haar (E)dienstverlening Hoofdstuk 3. is beschreven vanuit welke huidige situatie van de (elektronische) dienstverlening Brummen zich verder moet ontwikkelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de fasering, activiteiten en de planning volgens welke de gestelde ambitie gerealiseerd moet worden. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de verschillende aspectgebieden geborgd worden. Hoofdstuk 5 bevat de benodigde middelen en beschrijft hoe de uitvoering van de projecten in de organisatie belegd en beheerst worden. Datum: Pagina 6

8 2. AMBITIE VOOR E-DIENSTVERLENING Zoals in het bestuursakkoord staat verwoord wil Brummen een volgende stap maken in de ontwikkeling van haar digitale dienstverlening. Het moet voor de burger mogelijk worden om digitaal verschillende documenten en vergunningen aan te vragen. Maar ook de (digitale) informatievoorziening moet naar de eisen van de moderne tijd worden vormgegeven. Brummen ziet zichzelf hierin als een actieve volger van (landelijke) ontwikkelingen. Echter altijd met oog voor wat past en geschikt is voor de Brummense maat, redenerend vanuit onze eigen kracht, mogelijkheden en ambities Dienstverleningsconcept Brummen Om de juiste keuzes te kunnen maken en prioriteiten te stellen bij de uitwerking van de visie op de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening, is het noodzakelijk een heldere visie te hebben ten aanzien van de totale dienstverlening die Brummen voorstaat op de middellange en lange termijn. Bij het vaststellen van dit toekomstbeeld is rekening gehouden met de visie zoals vastgesteld door de commissie Gemeentelijke Dienstverlening, opgenomen in de Verklaring betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid, dat in 2015 de gemeente fungeert als hét loket voor de burger voor bijna de gehele overheid In de uitwerking is gebruik gemaakt van het landelijk ontwikkelde model Gemeente heeft Antwoord. Dit betreft het inrichten van de dienstverlening naar een Front Office en Backofffice. De Frontoffice wordt per kanaal verder ingericht. Dit houdt in dat we ons organiseren naar de manier waarop de burger ons benadert. Komt hij naar het gemeentehuis (het fysieke kanaal), belt hij ons (het telefonische kanaal), raadpleegt hij de website en verstuurt hij van daar een aanvraag (het digitale kanaal) of stuurt hij een brief of een ingevuld aanvraagformulier (het post-kanaal). Front Office (1 e lijn) Fysiek loket (balies) Telefoon Digitaal loket Post Back Office (2 e lijn) RO/milieu Burgerzaken Belastingen Beheer Overige klantcontacten De inrichting van de Frontoffice in Brummen zal niet volgens een grootschalige organisatiewijziging plaats vinden. Ook met de huidige middelen en organisatie inrichting kan het functioneel vormgeven Datum: Pagina 7

9 van een frontoffice plaats vinden. De ambitie hierbij is in ieder geval de dienstverlening per kanaal en de onderlinge afstemming tussen de kanalen verder in te richten. Met betrekking tot de fasering die het programma Antwoord hanteert, betekent dit dat Brummen zal streven over de hele breedte van haar dienstverlening fase 2 (Kanaal geeft antwoord) te realiseren, met op onderdelen fase 3 (Frontoffice geeft Antwoord). In bijlage 3 is een verdere uitleg van de fasering volgens Antwoord opgenomen. In het vaststellen van de ambitie van Brummen is rekening gehouden met de grootte van onze gemeente, en daarmee de omvang van de ambtelijke organisatie. Hierdoor ervaart Brummen veel minder de grootstedelijke problematiek als versplintering van dienstverlening. In de voorgestelde oplossing is dan ook gekozen om het goede te behouden, maar wel met een verbeterslag, gebruikmakend van de mogelijkheden die bijvoorbeeld nieuwe technologie ons biedt. Het fysieke kanaal Binnen het fysieke kanaal wordt onderscheid gemaakt tussen 1 e lijn frontoffice en tweede lijn. Binnen de eerste lijn worden zo veel mogelijk vragen beantwoord, informatie verstrekt en de eenvoudigere producten afgehandeld.. De volgende balies worden onderkend Publiekszaken Zowel in gemeentehuis te Brummen als op locatie in Eerbeek. Ontvangen van bezoekers, verstrekken van informatie, afhandeling van eenvoudige producten. Vergunningen De huidige Front-office vergunningen blijft vooralsnog gehandhaafd. Hier wordt informatie verstrekt en advies gegeven ten aanzien van de alle aanvragen en plannen op ruimtelijk gebied. Voor alle soorten vragen die niet afgedaan kunnen worden in de eerste lijn, zullen meer specialistische medewerkers beschikbaar moeten zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. Een keer doorverwijzen is raak is daarbij het motto. De tweede lijn wordt bemenst door de backoffice van de verschillende afdelingen. De tweede lijn afspraken zullen kunnen plaatsvinden in aparte loketten of spreekkamers, daar waar het privacy gevoelige zaken betreft. Het WMO-loket op locatie in Brummen en Eerbeek wordt in dit model gezien als een back-office/ 2 e lijn loket. De 1 e lijn wordt in dit geval gevormd/bemenst door het bureau Wegwijs. De telefonische dienstverlening In feite zal de lijn van het fysieke kanaal doorgetrokken worden naar het telefonische kanaal. De afhandeling van de telefoon wordt belegd bij een telefoonteam, dat zoveel mogelijk bemenst wordt door dezelfde medewerkers die ook meedraaien in het fysieke kanaal. Telefoon en balie worden wel losgekoppeld van elkaar. In de eerste lijn worden zoveel mogelijk dezelfde vragen afgehandeld als in de eerste lijn van het fysieke kanaal. Dit betreft vooral verstrekken van informatie en advies, het maken van afspraken en het in 1 keer doorverwijzen/verbinden naar de tweede lijn. Ook hier geldt: een keer doorverwijzen is raak. In de backoffice zal de gewenste bereikbaarheid vastgesteld en georganiseerd worden. Post Er is momenteel geen directe aanleiding om de wijze waarop de afhandeling van de poststromen voor de verschillende processen en taken belegd is te veranderen. Wel zal de ingeslagen weg van het digitaliseren van de (inkomende) post- en (uitgaande) documentstromen verder ontwikkeld worden. Belangrijkste doelstelling hierin is dat alle inkomende fysieke post digitaal naar de afhandelaars worden gestuurd. Op deze wijze kan de afhandeling van de post beter gevolgd en bewaakt worden. Dit Datum: Pagina 8

10 kan een belangrijke impuls zijn voor bijvoorbeeld het verkorten van de doorlooptijd voor het afhandelen van de post. Digitale dienstverlening Binnen dit kanaal is onderscheid te maken tussen digitale informatievoorziening en het daadwerkelijke digitale loket voor de burger. Wat betreft de digitale informatievoorziening is het streven de burger via de website van alle voor de burger relevante informatie beschikbaar te stellen. Actuele informatie over de volgende onderwerpen moet beschikbaar zijn: De gemeentelijke producten en diensten, inclusief de bijbehorende procedures. Lokale wet- en regelgeving Bestemmingsplannen en vergunningen Publiekrechtelijke beperkingen Statusinformatie over lopende openbare procedures en projecten. Het digitale loket is de plek waar de burger daadwerkelijk producten en diensten kan aanvragen of meldingen aan de gemeente kan doorgeven. Het streven is gericht op het steeds intensiever gebruik van of internet als officieel communicatiekanaal bij de afhandeling van aanvragen en andere contacten met klanten. De ambitie die hierin wordt nagestreefd is: Alle aanvraagformulieren zijn in ieder geval op de website beschikbaar, zodat de burger deze kan downloaden of printen, invullen en opsturen voor verdere afhandeling. Producten die in enig volume worden aangevraagd en geschikt zijn worden digitaal aangeboden middels een digitaal aanvraagformulier. Per product wordt bepaald of identificatie door middel van DigiD noodzakelijk of wenselijk is en de mate bepaald waarin digitalisering van het proces mogelijk is. Toepassing van workflow software hierbij is denkbaar. De status van de aangevraagde producten en diensten is voor de burger via de website op te vragen en de voortgang te volgen. De burger wordt uitgenodigd via de website, op gestructureerde wijze, met de gemeente te communiceren. Een voorbeeld hiervan is meldingen openbare ruimte. Voor de ontwikkeling van de digitale informatievoorziening is het nodig dat de verschillende backoffice systemen ontsloten worden. Gegevens moeten breed beschikbaar komen in de frontoffice. Ook moeten de gemeentelijke basisregistraties (personen, adressen en gebouwen) worden gerealiseerd en moeten we aansluiten op de buitengemeentelijke basisadministraties (topografie, kadaster, bedrijven). Niet enkel omdat dit een wettelijke verplichting is, maar juist omdat hiermee (landelijke) voorzieningen beschikbaar zijn die het mogelijk maken informatie en gegevens te ontsluiten voor de burger. Ook de digitalisering van de documentenstromen en dossiervorming moet worden doorontwikkeld. Dit is noodzakelijk voor verdere optimalisatie van de werkprocessen en het uitbreiden van de digitale informatievoorziening (zowel binnen de werkprocessen als naar de burger) Kan Brummen dit zelf(standig)? Wanneer gesproken wordt over de uitdagingen waar de gemeente Brummen voor staat in het kader van de verdere ontwikkelingen van de E-overheid en de daarbij horende digitalisering van onze werkprocessen, wordt vaak in één adem de vraag gesteld of we daar als kleinere gemeente wel de benodigde kennis en capaciteit voor hebben. Het antwoord is ja, maar dan wel door op onderdelen bewust te kiezen voor kennisdeling, samenwerkingsverbanden of zelfs uitbesteding. Datum: Pagina 9

11 Gemeente als loket van de overheid Wanneer we als gemeente op termijn daadwerkelijk het eerste aanspreekpunt voor alle overheidsdiensten willen zijn, zal voor de uitvoering hiervan actief gezocht worden naar mogelijke uitbesteding binnen de regio. Het is niet wenselijk deze aanvullende taak als kleinere gemeente in te willen richten. Ontwikkeling Digitaal loket De opgave voor het ontwikkelen van een digitaal loket is een universele opgave voor alle Gemeenten, maar heeft een hele directe link met de eigen bedrijfsvoering. Daarmee is uitbesteding voor ons geen optie, maar het aangaan van samenwerkingsverbanden de logische stap. Brummen heeft zich in 2007 aangesloten bij de stichting Gemgids. Voor de verdere ontwikkeling van het digitale loket zal hier actief gebruik van gemaakt worden. Stichting GemGids is een open initiatief ontstaan uit de ervaringen van het in 2006 afgeronde project "gemeente Pragmatika" van het ICTU programma EGEM. In 2007 zijn de inmiddels ontwikkelde toepassingen ondergebracht in de stichting GemGids om deze in een community met gebundelde krachten (overheid en bedrijfsleven) verder door te ontwikkelen. Inmiddels hebben 7 gemeentes, 2 provincies en 1 waterschap zich hierbij aangesloten. Ontwikkeling Basisregistraties Voor wettelijke verplichting van de realisatie en gebruik van de basisregistraties wordt gemeenten op diverse onderdelen ondersteuning geboden vanuit de centrale overheid. Het ministerie van VROM organiseert bijvoorbeeld regionale gebruikersgroepen, waarin we als gemeente begeleid worden in het realiseren van de Basisadminstratie Adressen en Gebouwen. Verder maken we gebruik van de ondersteuning die het EGEM-programma biedt. Kennisdeling en samenwerking in de regio Op verschillende inhoudelijke vlakken wordt kennis gedeeld en waar mogelijk samen gewerkt in de regio. Hierbij wordt een praktische insteek gehanteerd. Op dit moment betreft dat bijvoorbeeld zaken als de ontwikkeling van de digitale dossiervorming (regionale bijeenkomsten, advisering door Regionaal Archief Zutphen), vervanging telefooncentrale en vervanging belastingsysteem (uitwisseling ervaringen met Lochem, Apledoorn en Zutphen). Maar ook het regelen van uitwijkcapaciteit voor een deel van onze systemen in Voorst (en vice versa) Wat moeten we zeker zelf blijven doen? De steeds verdere koppeling van systemen en informatiestromen en de daarbij benodigde gegevensuitwisseling hebben een grote impact op de reguliere werkprocessen. Het vormgeven, bewaken en leveren van ondersteuning op dit gebied is een taak die heel dicht bij de bedrijfsvoering ligt en daarmee juist binnen de eigen organisatie moet worden ingevuld. Deze ondersteunende en adviserende rol op het gebied van informatisering zal de komende tijd toenemen. Het meer technische beheer van onze applicaties en infrastructuur is veel meer los te zien van de bedrijfsvoering. Echter, gezien de wijze waarop deze ondersteuning nu georganiseerd is, de stabiliteit die gegarandeerd kan worden op de systemen, is het op dit moment niet wenselijk dit te gaan uitbesteden of samen met andere gemeentes opnieuw in te gaan richten. Pas wanneer hier weer grootschalige wijzigingen of herinvesteringen gedaan worden is het zinvol hier weer naar te kijken. Wanneer dit aan de orde is zullen we dit zeker doen. Datum: Pagina 10

12 3. WAT IS AL GEREALISEERD? 3.1. Digitale informatievoorziening De website van Brummen is begin 2006 volledig heringericht. De informatie op de website wordt door vaste publicisten op de afdelingen actueel gehouden en regelmatig verbeterd en aangescherpt. Via de website is in ieder geval beschikbaar: Een actueel overzicht van alle producten en diensten die de gemeente levert. Alle aanvraagformulieren van de verschillende gemeentelijke producten zijn te downloaden. Lokaal beleid en regelgeving, inclusief de geldende en ingetrokken verordeningen Gemeentelijke informatie, inclusief openbare bekendmakingen, via publicatie van de GemeenteThuis. In voorkomende gevallen wordt via de website doorverwezen naar andere websites voor aanvullende informatie, regelgeving en/of aanvraagformulieren. In de jaarlijkse monitor van gemeentelijke websites bevindt Brummen zich in de middenmoot. Boven ons staan gemeenten als Lochem, Apeldoorn, Voost, Doetinchem, Zutphen en Deventer. Onder ons bijvoorbeeld Oude Ijsselstreek, Bronckhorst, Loenen, Heerde, Hattem, Doesburg en Haaksbergen. We scoren goed op dienstverlening en toegankelijkheid. We scoren niet op participatie Digitaal loket In 2007 is een pilot uitgevoerd om een eerste versie van een digitaal loket op te zetten. Op dit moment kan de burger zich door middel van zijn DigiD identificeren en digitaal de volgende producten en diensten afnemen: - aanvragen van een uittreksel GBA, - aanvragen van een uittreksel uit het burgerlijke stand, - doorgeven verhuizingen, zowel binnen als buiten Nederland. De eerste helft van 2008 is hier beperkt gebruik van gemaakt. In totaal zijn 35 transactie via het digitale loket uitgevoerd tegenover 1180 balie transacties). Transactie Digitaal loket Balieverkoop Uittreksel GBA Uittreksel burgerlijke stand Verhuizing Verder is in juli 2008 het meldingensysteem openbare ruimte in gebruik genomen. Dit meldingensysteem is in samenwerking met de gemeente Voorst via stichting Gemgids ontwikkeld. Het wordt in eerste instantie intern (Centrale informatiebalie en afdeling Beheer) in een pilot getest. Wanneer de interne afhandeling van meldingen goed is ingeregeld, wordt het systeem ook via de website toegankelijk gemaakt. Dan kunnen burgers ook via de website meldingen doorgeven en de afhandeling volgen. Met de komst van de omgevingsvergunning kunnen ook de eerste vergunningaanvragen digitaal worden aangeleverd. Maar, de schaalgrootte van Brummen blijft natuurlijk beperkt. In de te kiezen oplossing voor uitbreiding van het digitale loket zal dit als een afweging worden meegenomen. Datum: Pagina 11

13 3.3. Wettelijke (basis)registraties Sinds in 2006 het programma Andere Overheid gelanceerd is, zijn de nodige stappen ondernomen voor het aansluiten op en realisatie van de basisregistraties. Momenteel zijn de volgende zaken gerealiseerd: Uitgifte van het BurgerServiceNummer is overgenomen van de belastingdienst. Ook wordt het BSN gebruikt binnen de gemeentelijke organisatie op vrijwel alle formulieren en uitingen naar de burger. Een laatste inventarisatieslag is nog nodig om een 100% dekking te realiseren. In 2007 is het register Publiekrechtelijke Beperkingen (1 e tranche, Wet Puber) opgezet en algemeen toegankelijk voor alle ambtenaren. Sinds 2006 wordt al gewerkt aan de ontwikkeling van de Basis Registratie Adressen en Gebouwen. In 2007 is de benodigde software aangeschaft en ingericht. Ook gestart met het structureel verbeteren van de beschikbare gegevens, zodat een kwalitatief goed referentiebestand (een eerste versie van de basisregistratie) kan worden opgeleverd. Dit is in juli 2008 gerealiseerd.. De voorbereidingen voor het invoeren van omgevingsvergunning (WABO) zijn getroffen. Wachten is op het gereed komende van de landelijke voorziening en de bijbehorende processen. Het uitstel van de wetgeving haalt wat druk van de planning, maar het project wordt wel volgens plan afgerond. De afname en gebruik van de buitengemeentelijke basisregistraties Kadaster, Topografie en Bedrijven. Dit is op dit moment een procedurele koppeling. Hoewel het wenselijk is op termijn een volledig geautomatiseerde koppeling te realiseren, is de huidige manier van aansluiten zeer goed werkbaar. De planvorming voor het realiseren van de Basisregistratie Personen en verdere digitalisering van de document stromen en digitale dossiervorming is gestart.. Datum: Pagina 12

14 4. REALISATIEPLAN Doel van het realisatieplan is vast te stellen welke projecten moeten worden uitgevoerd om moet uitvoeren om de ambitie die de gemeente Brummen heeft ten aanzien van de ontwikkeling van de E- dienstverlening te kunnen realiseren. Ook wordt vastgesteld welke veranderaanpak gekozen is om de voorgenomen veranderingen te kunnen besturen en nieuwe werkwijzen en rollen te borgen in de organisatie Prioritering volgens de EGEM-propositie Het programma EGEM gaat over de invoering van de elektronische overheid. In de Verklaring d.d. 18 april 2006 is de invoering op onderdelen geprioriteerd. In de vastgestelde propositie van de Gemeente Brummen is deze landelijke prioritering vertaald naar onderstaande prioritering. Prioriteit 1 realisatie basisvoorzieningen - Realisatie Burgerservicenummer (uitgifte) - Realisatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bronhouderschap) - Realisatie Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (bronhouderschap) - * elektronische Nederlandse Identiteits Kaart (uitgifte) Prioriteit 2 aansluiting op basisvoorzieningen - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afname) - DigiD - e-formulieren - Burgerservicenummer (afname) - Digitaal omgevingsloket - Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (afname) - Basisregistratie Kadaster - Basisregistratie Topografie - * Nieuwe Handelsregister - * Bedrijven- en Instellingennummer - * Bedrijvenloket - * enik Aanvullende eisen - Tien nader te bepalen transacties die elektronisch kunnen worden afgedaan - * Lokale regelgeving via Internet - * Snoeiplan vereiste vergunningen - * Vermindering administratieve lasten via model APV - * Geschikt maken website voor blinden en slechtzienden - * Het bezien van de mogelijkheid van toegankelijkheid van oudere teksten aan de hand van evaluatie van lopende pilots over historische informatie De met een * gemarkeerde prioriteiten zijn in de verder uitwerking van dit realisatieplan buiten beschouwing gelaten. Hetzij omdat dit al gerealiseerd is of in ander projecten is opgenomen (zoals lokale regelgeving via internet, model APV, snoeiplan vergunningen), hetzij omdat dit in de reguliere Datum: Pagina 13

15 bedrijfsvoering wordt meegenomen (bijvoorbeeld toegankelijkheid website verbeteren) of op dit moment een lagere/geen prioriteit heeft (gezien de ambitie) Afbakening fasering en aspectgebieden Het programma brengt een fasering van de invoering van de elektronische overheid aan in 5 fases: voorbereiding (fase 1), inventarisatie (fase 2), ontwerp (fase 3), realisatie (fase 4) en gebruik (fase 5). Dit realisatieplan gaat over de uitvoering van de laatste 2 fases, namelijk de realisatie en het gebruik. Het programma behelst een strategische organisatiebrede verandering, welke is toegespitst op de volgende zes aspectgebieden: Informatie en ICT, processen, personeel en organisatie, regelgeving, verandermanagement en communicatie en besturing In bijgaande afbeelding worden de vijf fases gevisualiseerd met per fase de resultaten en de aspectgebieden waar in de vijf fases aandacht aan moet worden gegeven. 0: Fase 0 1: Voorbereiding 2: Inven tarisatie 3: Ontwerp 4: Realisatie 5: Gebruik Intake, propositie Draagvlak, programma, budget en organisatie Inzicht in bestaande situatie Ontwerp, Gerealiseerd inzicht in fit/gap ontwerp en realisatieplan Beheerd en gebruikt ontwerp Aspectgebieden per fase: Informatie & ICT Processen Personeel & Organisatie Regelgeving Verandermanagement & Communicatie Besturing Afbeelding 1: Fasering Invoering 4.3. Veranderaanpak op de aspectgebieden Besturing De uitvoering van het realisatieplan wordt bestuurd vanuit het MT. Gekozen is hier geen aparte veranderorganisatie voor neer te zetten. Een belangrijke ambitie van Brummen is de komende jaren de transformatie te realiseren van een beheer- naar een ontwikkelorganisatie. De verdere vormgeving van de elektronische dienstverlening (in de breedste zin) past hier binnen. Het MT heeft een cruciale rol in deze transitie en is zich terdege bewust hierin een hele duidelijke trekkersfunctie te hebben. Aangezien de planningshorizon van het realisatieplan tot 2012 loopt en juist ontwikkelingen op het ICT-vlak vaak snel gaan, wordt het realisatieplan jaarlijks getoetst. Als onderbouwing voor de begro- Datum: Pagina 14

16 ting wordt dan een uitvoeringsnotitie opgesteld waarin gewijzigde inzichten worden uitgewerkt. Want 1 ding is zeker: de projecten zoals die nu voor 2010 en verder gepland staan zullen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een gewijzigde invulling of planning krijgen. Dat is ook goed, want de wereld om ons heen verandert en daar moeten we op aansluiten Verandermanagement & Communicatie De keuze is gemaakt om de verandering van binnen uit in te zetten. Hier wordt mee bedoeld dat we, naast het realiseren van de verschillende (verplichte) basisregistraties, we ons richten op het verbeteren van de huidige dienstverlening. Door intern een slag te maken in het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beschikbare (ICT-)middelen beter te benutten, leggen we een basis waar op verder gebouwd kan worden. Met de vaststelling en prioritering van de projecten is dit meegenomen. Door op deze wijze intern ook voor de medewerkers voelbare resultaten te behalen en actief uit te dragen en zichtbaar te maken, zal de gewenste verandering geleidelijk haar plek vinden in de organisatie. Processen Binnen Brummen is in het GRIP-traject en met de implementatie van het INK-model al veel aandacht besteed aan het procesmatig werken. Tot voor kort was de focus voornamelijk afdelingsgericht. Hier is langzaam een kentering in zichtbaar. Met het verder invulling geven aan de elektronische dienstverlening wordt de focus nog verder verlegd naar het inrichten van de processen vanuit de klant. Let wel, procesoptimalisatie over de hele breedte van de organisatie geen onderdeel van dit realisatieplan. De processen die onderdeel van een project zijn, zullen wel getoetst en indien nodig aangepast worden. Personeel & Organisatie De bemensing van de verschillende projecten wordt voornamelijk met interne capaciteit ingevuld. Daar waar binnen de eigen organisatie de gewenste expertise niet aanwezig is, zal deze worden ingehuurd. Dit is echter alleen van toepassing bij ontwerpvraagstukken. De expertise nodig voor de structurele uitvoering van een taak is doorgaans binnen de organisatie aanwezig. Zo niet, dan zal deze structureel ingevuld worden. Om de benodigde capaciteit binnen de afdelingen vrij te kunnen maken, worden middelen gereserveerd om tijdelijk op de beheertaken externe capaciteit te kunnen aantrekken. Voordeel van deze constructie is dat binnen de organisatie kennis van de nieuwe ontwikkelingen kan worden opgedaan en geborgd. Regelgeving Het aanpassen en/of vereenvoudigen van de regelgeving is geen doel van dit verandertraject. Hier zijn de afgelopen jaren al verschillende verbeterslagen op uitgevoerd. Wel wordt binnen elk uit te voeren project natuurlijk getoetst of het nodig is regelgeving aan te passen om de nieuwe werkwijzen mogelijk te maken Uit te voeren projecten Om de in hoofdstuk 2 beschreven ambitie te kunnen realiseren, zijn 20 projecten vastgesteld die moeten worden uitgevoerd, mede rekening houdend met de prioriteiten zoals overeengekomen in de propositie. De projecten zijn naar soort ingedeeld volgens onderstaande typering: Basisprojecten, gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving Resultaatprojecten, zijnde projecten die door optimale inzet en gebruik van bestaande middelen en informatie op relatief korte termijn een aansprekend resultaat op kunnen leveren. Datum: Pagina 15

17 Ontwikkelprojecten, gericht op structurele vernieuwing (innovatie) op langere termijn. De projecten stellen de gemeente in staat via een projectmatige en beheersbare route invulling te geven aan de gestelde ambitie. De volgende projecten zijn gedefinieerd Nr Project Type Planning 1 WABO (Omgevingsvergunning) Basis Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basis Basisregistratie Personen Basis Afname BSN Basis Informatie architectuur & gegevensmanagement Ontwikkel Frontoffice fase 1: Fysiek/telefoon Resultaat Frontoffice fase 2: Digitaal/Post Ontwikkel Frontoffice fase 3: Klant Contact Centrum Ontwikkel Mid-office fase 1: inrichten gegevensbeheer Resultaat Mid-office fase 2: integratie en geautomatiseerde distributie Ontwikkel DMS fase 1: Raadplegen digitale dossiers Resultaat DMS fase 2: Digitaliseren poststromen Resultaat DMS fase 3: Invoering Smart documents Ontwikkel DMS fase 4: Documentair Structuur Plan Ontwikkel Digitaal loket: E-formulieren Ontwikkel Digitaal loket: Informatievoorziening Ontwikkel ICT architectuur Ontwikkel Geautomatiseerde afname basisregistratie topografie Basis Geautomatiseerde afname basisregistratie kadaster Basis Geautomatiseerde afname basisregistratie bedrijvenregister Basis 2010 Toekomstige ontwikkelingen Niet gepland - bedrijvenloket - persoonlijke internet pagina - elektronische Nederlandse IdentiteitsKaart - Raad Informatie Systeem - Bestuurlijk Informatie Systeem In bijlage 1 is voor elk project een projectblad opgenomen, met daarin opgenomen: Beschrijving van het doel van het project Het op te leveren resultaat Globale beschrijving van de uit te voeren activiteiten Het tijdpad waarin het project wordt uitgevoerd Benodigde financiële middelen Benodigde personele inzet vanuit de verschillende afdelingen. Datum: Pagina 16

18 5. ORGANISATIE EN BEHEERSING 5.1. Projectorganisatie De projecten die voortvloeien uit het realisatieplan worden uitgevoerd binnen de in de organisatie ontwikkelde werkwijze voor projectmatig werken. Eén MT-lid is ambtelijk opdrachtgever van het totale programma. Per project kunnen de verschillende MT-leden als opdrachtgever fungeren. Gezien het raakvlak binnen de organisatie zullen voornamelijk de manager Samenleving en Services vanuit het MT de opdrachtgeverrol voor de verschillende projecten op zich nemen. Elk project wordt gestart door het vaststellen van de projectopdracht en aanwijzen van een trekker of projectleider. Deze start altijd met het opstellen van een plan van aanpak Projectbeheersing Over de voortgang van de projecten wordt via de reguliere kanalen gerapporteerd. Conform de regels van projectmatig werken in Brummen rapporteert de projectleider periodiek aan de opdrachtgever. De beheersing en bewaking van de uitvoering van het totale realisatieplan ligt bij het MT. Dit wordt gedelegeerd aan de aangewezen ambtelijk opdrachtgever Fasering De planning van de verschillende activiteiten is afgestemd op de deadlines van de verschillende wettelijke verplichtingen de speerpunten in de (politieke) ambities de haalbaarheid om de veranderingen in de organisatie door te voeren. Het zwaartepunt van de uitvoering van de werkzaamheden ligt in de periode Dit vraagt veel van de organisatie en er zullen maatregelen getroffen moeten worden om ook de reguliere taken te kunnen blijven uitvoeren. Het is echter wel van belang in een beperkte periode een aantal aansprekende resultaten te boeken. Voor de specifieke planning 5.4. Financiële middelen 5.5. Personele middelen formatief/kwalitatief De uitvoering van de projecten vraagt een aanzienlijke inzet van capaciteit uit de eigen organisatie. Het zwaartepunt ligt bij de afdeling Services (team I&A, DIV en Belastingen), afdeling Samenleving (team Burgerzaken) en afdeling Samenleving (team Frontoffice & Vergunningen). Om de benodigde capaciteit vrij te kunnen maken is rekening gehouden met het inhuren van capaciteit om de reguliere taken uit te kunnen voeren. Voor projectleiders is rekening gehouden dat de helft van de bestede uren kunnen worden gecompenseerd, voor projectmedewerkers is gerekend met een kwart van hun uren. Dit omdat deze uren meer doorgaans meer gespreid over teams en afdelingen besteed worden. Uitzondering hierop zijn de uren besteed aan de projecten DMS. De ontwikkeling hiervan ligt voor 90% binnen het team FDZ/DIV en leggen een te groot beslag op de beschikbare Datum: Pagina 17

19 capaciteit om de reguliere taken goed te kunnen blijven uitvoeren.. Hier is ook gerekend met een opslag van 50%. De opleidingsuren worden binnen de reguliere improductieve uren besteed. In bijlage 1 is per project gespecificeerd hoeveel capaciteit is begroot voor de uitvoering van alle 20 projecten, opgesplitst naar project en jaar. Ook is aangegeven hoeveel uren via inhuur gecompenseerd kunnen worden en de uren die tenslotte aan het afdelingsplan toegeschreven moeten worden. Dit komt er op neer dat de volgende uren in totaal begroot zijn per jaar: Projectleiding Projectgroepen Opleiding TOTAAL Inhuur Uit afdelingsplan Randvoorwaarden Het opstellen van een ambitieus plan voor het vormgeven van de E-dienstverlening in Brummen is stap één. Voor de succesvolle uitvoering van de vastgestelde projecten onderkennen we een aantal kritische succesfactoren Visie Vanuit het MT moet helder richting gegeven worden aan de verandering. Bij dit soort grote trajecten moet te allen tijde helder zijn welke doelen worden nagestreefd en hoe de verschillende deelstappen in het eindbeeld passen. Dit geeft betrokkenen de mogelijkheid zich hiermee te identificeren en aan te verbinden. Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak Gedurende de uitvoering van de projecten moet continu aandacht zijn voor het behouden van het opgebouwde draagvlak. Veranderende inzichten en politieke ambities kunnen leiden tot verminderd draagvlak. Wanneer dit optreedt moet vastgesteld worden wat de gevolgen zijn voor de vastgestelde ambitie. Beschikbaarheid mensen en middelen De uitvoering van het plan vraagt een groot beslag op de beschikbare capaciteit en middelen. Gezien de vastgestelde projecten is een uitbreiding van structurele capaciteit (extra fte s) in de ondersteunende taken wellicht noodzakelijk. Het streven naar een organisatie met goede voorzieningen, waar de burger centraal staat, vraagt eerst investeringen voordat het rendement op kan leveren. Bewaking voortgang Projecten moeten dusdanig worden afgebakend dat regelmatig meetbare resultaten geboekt kunnen worden Communicatie Datum: Pagina 18

20 Projectpagina E-dienstverlening op intranet staat in de steigers. Hieruit regelmatige communicatiemomenten naar de ambtenaren. Projecten verzorgen hun eigen specifieke communicatiemomenten. Communicatie richting de burger via regelmatige berichtgeving in GemeenteThuis Risicobeheersing Risico Beschikbaarheid medewerkers Het realisatieplan wordt ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Binnen de gemeente is niet over de hele breedte van het onderwerp de benodigde kennis aanwezig. Maatregel Er is budget opgenomen om de interne uren die aan projecten besteed worden eigen personeel besteed aan via markttarieven in te huren. Jaarlijks wordt het uitvoeringplan getoetst, indien nodig bijgesteld en voorgelegd aan het college en de raad. In de ontwikkeling wordt waar nodig externe expertise ingehuurd. Bovendien wordt op onderwerpen die universeel zijn voor gemeenten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van op de markt of binnen samenwerkingsverbanden beschikbare oplossingen Datum: Pagina 19

21 Bijlage 1: Specificatie capaciteit en kosten Capaciteit WABO (PM) projectleiding projectgroepen opleiding (uren) projectleiding projectgroepen 02 BAG Personen afname BSN Info arch FO fase FO fase FO fase Midoffice fase Midoffice fase DMS fase DMS fase DMS fase DMS fase Dig loket E-formulieren Dig loket Info Voorz ICT architectuur Afname BR topografie afname BR kadaster Afname BR bedrijven opleiding (uren) TOTAAL vervanging interne uren extra opslag DMS TOTAAL uit afdelingsplan projectleiding projectgroepen opleiding (uren) projectleiding projectgroepen opleiding (uren) projectleiding projectgroepen opleiding (uren) Datum: Pagina 20

22 Kosten inhuur expertise investeringen inhuur expertise Opleidingen (kosten) Communicatie investeringen inhuur expertise Opleidingen (kosten) Communicatie investeringen inhuur expertise Opleidingen (kosten) Communicatie investeringen inhuur expertise Opleidingen (kosten) 01 WABO (PM) 02 BAG Personen afname BSN 05 Info arch FO fase FO fase FO fase 3 09 Midoffice fase Midoffice fase DMS fase DMS fase DMS fase DMS fase Dig.loket E-form Dig.loket info ICT architectuur BR topografie BR kadaster BR bedrijven TOTAAL Datum: Pagina 1

23 Bijlage 2: Projectbeschrijvingen Project 1: Omgevingsvergunning (WABO) Beschrijving doel: Dit project heeft als doelstelling te komen tot één vergunning die o.a. de bouw-, de kap-, de sloop- de inrit- de gebruiks- de milieuvergunning en ontheffingen omvat in één procedure, binnen één loket en met één beroepsprocedure en één handhavend bestuursorgaan. Op te leveren resultaat: De omgevingsvergunning omvat alle aspecten die nu in aparte vergunningen zijn opgenomen. De omgevingsvergunning kan zowel digitaal (verplicht voor bedrijven) als schriftelijk worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. De aanvrager kan de status van behandeling digitaal volgen. De processen worden aangepast. De WABO maakt geïntegreerde behandeling van een vergunningaanvraag mogelijk. De nieuwe rol van medewerkers in integrale behandeling van de aanvraag en vervolgens handhaving van de vergunning krijgt dan gestalte. Alle benodigde gegevens kunnen digitaal worden aangeleverd en verstrekt. Het aanvraagdossier is volledig gedigitaliseerd. Het primaire proces wordt ondersteund met een vakapplicatie voor vergunningen. Voorts is er workflow functionaliteit beschikbaar, DMS en koppeling met andere backoffice applicaties ((basisregistraties, financiën, enz.). Resumerend: burgers en bedrijven krijgen: Correcte informatie die hen helpt zich te oriënteren op mogelijke nodige vergunningen (of andere toestemmingen); De gelegenheid om hun vergunning 24 uur per dag vanuit huis of vanuit elders aan te vragen, via een informatief digitaal aanvraagformulier. Beschrijving van het project: Dit project heeft betrekking op het tot stand brengen van een digitaal omgevingsloket. Met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zal er naar verwachting per 1 januari 2010 één omgevingsvergunning komen, die 25 bestaande vergunningen gaat vervangen/ bundelen. Beoogd wordt om door het combineren van deze vergunningen in één omgevingsvergunning de administratieve lastendruk voor inwoners en bedrijven te verlagen. Onderdeel van het invoeren van de omgevingsvergunning is het opzetten en inrichten van een digitaal omgevingsloket, waar inwoners of bedrijven digitaal informatie over de omgevingsvergunning en bijbehorende wet- en regelgeving kunnen krijgen, digitaal een omgevingsvergunning kunnen aanvragen en informatie over de vergunning kunnen raadplegen (inclusief het proces). Globale beschrijving van de activiteiten: huidige processen vergunningverlening in kaart brengen; uitwerken hoe het digitale omgevingsloket wordt ingericht; aansluiten op landelijk voorziening Digitaal Omgevingsloket; werkprocessen aanpassen; processen vergunningverlening verbinden met DMS en Workflow. Planning: Afronding in Benodigde financiële middelen: PM. Zijn al vanaf de start van het project in de reguliere begroting opgenomen. Benodigde personele inzet vanuit de verschillende afdelingen: Aangezien het in dit project meer gaat om anders werken dan om meer werkzaamheden, is geen extra personele inzet vereist. Wel zal de nieuwe werkwijze andere vaardigheden vereisen van enkele medewerkers. Te denken valt aan de introductie van de coördinerend vergunningverlener. Datum: Pagina 1

24 Project 2: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Beschrijving doel: Opbouwen van een authentieke basisregistratie (opgebouwd uit register en registratie) voor adresseerbare (vastgoed)objecten en gebouwen. Wettelijk gezien is de gemeente verplicht om per 1 januari 2009 in het bezit te zijn van een basisregistratie adressen en gebouwen. Hierdoor worden de gegevens eenduidig voor de gehele organisatie en landelijke voorziening vastgelegd, en wijzigingen worden teruggemeld. Op te leveren resultaat: Proces: Centraal zijn de brondocumenten van adressen en gebouwen in een register opgeslagen. Het register wordt beheerd op een centrale plek in de organisatie. Wijzigingen en fouten worden teruggemeld aan de beheerorganisatie. Het register wordt door de gehele organisatie toegepast voor adresen gebouwgegevens. Rol medewerker: Op één centrale plek in de organisatie worden gegevens geregistreerd en beheerd. Medewerkers hebben een terugmeldplicht voor wijzigen en fouten. Gegevens: Kwaliteit van gegevens is geborgd. Informatievoorziening: Software register waarin centraal de brondocumenten worden beheerd en dat is gekoppeld aan de landelijke voorziening. Beschrijving van het project: Zie reeds eerder goedgekeurd projectplan. Globale beschrijving van de activiteiten: Instellen projectorganisatie Uitvoeren quickscan kwaliteit gegevensbestanden Uitvoeren quickscan invoering en analyse benodigde middelen Opstellen plan van aanpak Aanpassen procedure huisnummering en terugmeldingsprocedure. Opbouwen referentiebestand ICT selecteren en implementeren Bestand opschonen en verschillen wegwerken Overdracht aan beheerorganisatie Planning: Benodigde financiële middelen: kosten waarvan investeringsbudget Benodigde personele inzet vanuit de verschillende afdelingen: 2500 uur verdeeld over de verschillende afdelingen conform projectplan Datum: Pagina 2

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

One stop shop: KCC Almere

One stop shop: KCC Almere One stop shop: KCC Almere Samenstellers: Datum: Versie: Alexandra Asbroek Mei 2008 0.2 Congres Digital Display 17-9-2009 André Drenth Waar gaan we het over hebben? Filmpje KCC Almere Voorbeeld proces meldingen

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan

Realisatieplan. Route naar E-Oostzaan Realisatieplan Route naar E-Oostzaan Programmaorganisatie 9 december 2008 SAMENVATTING... 4 1. INLEIDING... 7 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 11 3. PRAKTISCHE RESULTATEN... 14 3.1 INTERNE

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC)

Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Startnotitie Klant Contact Centrum (KCC) Auteur/steller: M.B. Dekker Versie: 1.0 Datum 16 oktober 2006 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het project Burgers en ondernemers kunnen niet altijd hun weg vinden

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

Bijlage 5 Gemeentelijk beleid

Bijlage 5 Gemeentelijk beleid Bijlage 5 Gemeentelijk beleid De gemeenteraad wordt via de gebruikelijke planning en controldocumenten (programmabegroting bestuursrapportages en programmajaarrekening met vaste regelmaat geïnformeerd

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs

afkijken nadoen EGEMwijs afkijken nadoen EGEMwijs Hoe organiseer je nou die samenwerking? 18 april 2007 MENSIT Ineke Schop Gemeenten willen maatschappelijke problemen oplossen en hun dienstverlening maximaliseren De vraag centraal..

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Toen de Gemeente Nieuwegein besloot om samen met Alphen a/d Rijn, Delft, Ede en Zoetermeer een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie