Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen"

Transcriptie

1 Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid. Een randvoorwaarde daarvoor is een beter georganiseerde, transparante elektronische overheid. Het doel van VROM is dan ook om het gemeenten, provincies en waterschappen mogelijk te maken de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. VROM heeft de ambitie om met de vereenvoudiging van regelgeving (Omgevingsvergunning, Nieuwe Wro) en in combinatie met het gebruik van geografische informatie (geo-info) en basisregistraties als de BAG en de inzet van ICT-instrumenten zoals de Landelijke Voorziening Omgevingsloket en RO-online een betere dienstverlening door gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk mogelijk te maken. Hiermee draagt VROM bij aan een overheid die: niet naar de bekende weg vraagt klantgericht is zich niet voor de gek laat houden weet waar ze het over heeft niet meer uitgeeft dan nodig is. Een aantal VROM-projecten geeft nadere invulling aan deze doelstellingen. Deze projecten vergen weliswaar een grote inzet van gemeenten, provincies en waterschappen, maar geven ook een krachtige impuls aan het verbeteren van de informatievoorziening bij de gehele overheid. Dit informatieblad biedt een overzicht van de belangrijkste lopende projecten, hun onderlinge samenhang, de mijlpalen en wat er van gemeenten, provincies en waterschappen wordt verwacht. Het gaat hierbij om de volgende VROMprojecten: BAG Kadaster en Topografie GBKN Wkpb Omgevingsvergunning (Wabo/Omgevingsloket) nwro (Nieuwe Wro) Geo-basisregistraties Basisregistraties stroomlijnen de gegevens die intensief worden gebruikt in meerdere beleids-, uitvoerings- en handhavingsketens. Door basisgegevens vast te leggen in een stelsel van registraties, ontstaat ordening in deze grote hoeveelheid aan gegevens en neemt de kwaliteit daarvan toe. De overheden moeten verplicht gebruik maken van deze basisregistraties. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de basisregistraties in het Geo-domein, namelijk: Adressen en Gebouwen, Kadaster en Topografie en mogelijk nog andere basisregistraties in de toekomst. De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) Doelstelling van de implementatie van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen, is uiteindelijk: alle gemeenten houden een registratie bij van gegevens over gebouwen en adressen conform de daarvoor opgestelde grondslagen; alle gemeenten maken intern gebruik van deze basisregistraties binnen de verschillende aanwezige procesregistraties; alle andere overheidsregistraties maken via de landelijke voorziening gebruik van deze basisregistraties binnen hun eigen procesregistraties; het gebruik van gebouwgegevens en adresgegevens vindt plaats binnen een eigen wettelijk kader en houdt rekening met bestaande wetgeving.

2 02 De wet zal medio 2009 in werking treden en zal dan een zeer korte invoeringstermijn kennen, omdat de gemeenten al vanaf 2004 in staat zijn gesteld de registratie in te voeren. De BAG moet in 2009 geïmplementeerd zijn en bijgehouden worden. Tot medio 2011 kunnen alle overheden het gebruik van de BAG realiseren. De Basisregistraties Kadaster en Topografie VROM is ook verantwoordelijk voor de Basisregistratie Kadaster en de Basisregistratie Topografie. Elk perceel in Nederland staat geregistreerd bij het Kadaster. Voor het Kadaster geldt dat het eigenlijk al in belangrijke mate werkt als een basisregistratie. Alleen de wetgeving is aangepast, zodat er ook voor alle kadastrale gegevens een verplichtstelling van het gebruik en terugmelding komt. Daarnaast komt er één unieke bron voor topografische basiskaarten voor die werkprocessen waarbij een schaal van 1: of kleiner passend is. Dat wordt de Basisregistratie Topografie. Doelstelling hiervan is dat alle overheidsorganisaties makkelijk met elkaar geografische informatie kunnen uitwisselen. De Basisregistratie Topografie zal beheerd worden door het Kadaster. De wettelijke regeling voor beide registraties is op 1 januari 2008 in werking getreden. Vanaf die datum geldt voor gebruikers een overgangsperiode van een jaar om aan de gebruiks- en terugmeldplicht te voldoen. Opvallend hierbij is dat het gebruik van de basisregistratie Kadaster thans binnen gemeenten en waterschappen veel breder is dan binnen provincies en Rijk. Het omgekeerde is het geval voor Topografie. Daarvan is het gebruik binnen provincies en Rijk gemiddeld meer gemeengoed dan bij gemeenten en waterschappen. Het gebruik van topografie verschilt thans nog per gemeente. Mogelijke toekomstige basisregistraties Naast bovengenoemde basisregistraties wordt binnen het Geodomein onderzocht of de volgende registraties basisregistraties kunnen worden: BRON (Basisregistratie Ondergrond Nederland) en GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland). Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nwro) Op 1 juli 2008 wordt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht. Onderdeel van de wet is dat gemeenten, provincies en waterschappen vanaf dat moment hun ruimtelijke plannen digitaal maken, vaststellen, gebruiken en beschikbaar kunnen stellen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Vanaf 1 juli 2009 is dit wettelijk verplicht. Digitale plannen kunnen effectiever en efficiënter gebruikt worden dan analoge (papieren) voor de ruimtelijke ordeningsprocessen. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven beter worden geïnformeerd. Overheden kunnen hun rollen, taken en mogelijkheden in de keten van ruimtelijke ordening effectief en efficiënter uitoefenen. Om de digitale ruimtelijke plannen op een eenvoudige wijze beschikbaar te stellen, heeft de overheid het webportaal ruimtelijkeplannen.nl ingericht. Deze website staat ook bekend als RO-Online. Met wil de overheid op transparante wijze ruimtelijke plannen bereikbaar maken voor burgers, bedrijven en andere overheden. Dit betekent concreet dat burgers en professionals, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunnen raadplegen. Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudig een kaart opvragen van een locatie waarin ze geïnteresseerd zijn. Professionals kunnen daarnaast ruimtelijke plannen die op de website staan ook via hun eigen systemen presenteren. VROM en de partners in de digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen- VNG, IPO, BZK en Unie van Waterschappen- hebben ingestemd met een pakket standaarden dat richtlijnen geeft voor het ontwerp en de verbeelding van ruimtelijke plannen. De RO Standaarden 2008 worden wettelijk verankerd in de ministriële regelingen. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) Iedereen die een huis of stuk grond koopt - volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak - wil weten wat er wel of niet mee mag of wat er juist mee moet. Welke publiekrechtelijke beperkingen (dus van overheidswege) zijn opgelegd aan het pand of de grond waar het pand op staat en door welke overheid? Te denken valt dan aan beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan, uit een toegekende monumentenstatus, uit een bodemsaneringsplicht, enzovoort. Op dit moment is het voor een koper of eigenaar lastig een totaaloverzicht van al die publiekrechtelijke beperkingen te krijgen,

3 03 omdat de registratie ervan verspreid is en divers. De Wkpb moet ervoor zorgen dat dit verbetert. Uitgangspunt is dat de registratie zo dicht mogelijk bij de bron (het overheidsorgaan dat de beperking oplegt) plaatsvindt. De registraties bij gemeentes en bij het Kadaster staan met elkaar in verbinding door middel van een Landelijke Voorziening. Het Kadaster registreert de besluiten van provincies, waterschappen en Rijk en toont alle informatie via de website Kadaster-Online. De Wkpb is op 1 juli 2007 in werking getreden. Inmiddels is meer dan 90% van de gemeenten aangesloten. Omgevingsvergunning Het ministerie van VROM werkt aan de modernisering van regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Dit gebeurt door regels te schrappen en de administratieve lasten met ruim dertig procent te verminderen. Een onderdeel van de modernisering is het invoeren van de omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo). Dit is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In totaal zijn circa 25 vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning. Men hoeft daardoor maar één vergunning aan te vragen voor alle activiteiten die samenhangen met het bouwen of verbouwen van een huis, vestigen van een fabriek of instelling. Deze vergunning kan straks digitaal worden aangevraagd bij de gemeente en eventueel ook bij de provincie en een aantal departementen. Werken met het e-omgevingsloket Gemeenten, provincies en het Rijk verkeren in verschillende ontwikkelingsstadia van automatisering; ze beschikken niet over gelijkwaardige voorzieningen. Ook hebben gemeenten verschillende ambities wat betreft de ontwikkeling van hun ICT-voorziening. Daarom heeft VROM ervoor gekozen het e-omgevingsloket zo te ontwikkelen dat het ingepast kan worden in de ICT-voorziening van alle betrokken overheidsorganisaties. Zo stelt het loket geen eisen aan bijvoorbeeld de mate van digitalisering van werkprocessen of de systemen die nodig zijn. Toekomstige mogelijkheden In de toekomst wordt ook de watervergunning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het loket ondergebracht. De watervergunning is en blijft een aparte vergunning maar is in een aantal gevallen samen met de omgevingsvergunning nodig. Door middel van vragenbomen kunnen de vergunningen straks tegelijk worden aangevraagd. Zo is het uiteindelijke doel dat er maar één formulier nodig is om beide vergunningen aan te vragen. De Landelijke Voorziening Omgevingsloket is een landelijk ICTsysteem dat VROM ontwikkelt en waarmee alle overheden de dienstverlening kunnen verbeteren en het werkproces kunnen vergemakkelijken. De voorziening maakt het mogelijk om het aanvragen, behandelen en afgeven van vergunningen efficiënter te laten verlopen. De voorziening bestaat uit twee onderdelen, een aanvraagmodule voor het opstellen en indienen van aanvragen, en een dossiermodule voor het behandelen en uitwisselen van ingediende aanvragen. VROM ontwikkelt het e-omgevingsloket als een service. Dat betekent dat het een onderdeel zal worden van de reeds bestaande ICT-voorzieningen bij een overheid en een integraal onderdeel zal moeten worden van het werkproces van die overheid en de aanvrager. Toegang wordt mogelijk via websites van gemeenten en provincies en bijvoorbeeld via het bedrijvenloket.

4 04 Samenhang Kadaster en Topografie Wkpb nwro Omgevingsvergunning BAG Koppeling mogelijk tussen kadaster en Wkpb Topografie als ondergrond bij RO-online Gebruik kadastrale gegevens bij aanvraag OV Koppeling met BAGgegevens Geometrische verbinding Geometrische verbinding afnemersrelatie Wkpb Wordt onderzocht. Resultaten in 2 de tranche Wkpb (2009) meenemen Gebruik Wkpb als informatiebron bij aanvraag OV nwro Toets van de vergunningaanvragen aan bestemmingsplannen afnemersrelatie Omgevingsvergunning Gebruik van adres- en gebouwgegevens bij aanvraag OV, aanvraag OV kan informatie leveren voor BAG RO-online zal gebruik maken van de basisregistraties Kadaster en Topografie en de grootschalige basiskaart, waardoor inzichtelijk wordt waar bestemmingen liggen. Gebruikers kunnen in RO-online zoeken op basis van adres of gebied. De basisregistraties Adressen en Gebouwen zijn van belang bij het voorbereiden van bestemmingsplannen. Het omgevingsloket maakt gebruik van bijna alle basisregistraties. Daarnaast zullen vergunningen aangevraagd moeten worden met DigiD, krijgen burgers en ondernemers informatie via antwoord voor bedrijven en de Persoonlijke Internet Pagina. In de toekomst zal het voor aanvragers mogelijk worden tijdens het oriënteren op een vergunning of het aanvragen van een vergunning gebruik te maken van informatiebronnen als het kenbaar maken van publieke rechtelijke beperkingen die gelden en actuele bestemmingsplannen. Publiekrechtelijke beperkingen worden bijgehouden op kadastrale percelen. Er is een relatie tussen BAG en Wkpb, namelijk via de geometrie: een publiekrechtelijke beperking heeft betrekking op een pand of perceel, maar wordt geregistreerd per perceel. Het bestemmingsplan is één van de publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de Wkpb, deze komen in een volgende tranche van aan te wijzen beperkingen besluiten aan de orde. Het koppelen van bestemmingsplannen aan percelen kost nu veel handwerk en tijd. Bovendien weet de burger dan alleen maar dat er een bestemmingsplan op een perceel rust. Er zal gewacht worden tot er voldoende digitale bestemmingsplannen zijn. Dan kan de raadpleger zien welke bestemming met voorschriften op het perceel rust. Als onderdeel van de behandeling van een omgevingsvergunning is de toetsing aan het bestemmingsplan een belangrijk onderdeel wat met RO-online elektronisch zou kunnen. Op langere termijn kan de burger reeds tijdens de aanvraag beter inzicht krijgen in het vigerende bestemmingsplan en zelf al zien of vrijstelling nodig is. Hiertoe is samen met RO-online een pilot gestart met de gemeente Terneuzen.

5 Landelijke voorzieningen De landelijke voorzieningen stellen voor alle VROM-projecten het uitgangspunt centraal dat de gegevens worden beheerd door de gemeente als broneigenaar van de gegevens. Voor BAG, Wkpb en nwro geldt dat ze vergelijkbaar qua opzet zijn: Uitgangspunt van de BAG is dat alle gemeenten een registratie bijhouden van gegevens over adressen en gebouwen conform de daarvoor opgestelde grondslagen. De gemeenten maken intern gebruik van deze basisregistraties binnen de verschillende aanwezige procesregistraties. Alle andere overheidsregistraties maken via de landelijke voorziening gebruik van deze basisregistraties binnen hun eigen procesregistraties. Kadaster en Topografie zijn beide registraties die op landelijk niveau worden bijgehouden. Deze fungeren daardoor direct al als landelijke voorziening. RO-Online wordt een landelijke voorziening die het mogelijk maakt vanaf 1 loket alle ruimtelijke plannen bij gemeenten, provincies en Rijk te raadplegen. Via dit loket worden de ontwerpplannen en de vigerende ruimtelijke plannen van gemeenten, provincies en Rijk toegankelijk gemaakt en de aanpassingen hierop. Via zijn de volledige ruimtelijke plannen te raadplegen en te downloaden. Dat zijn dus niet alleen de kaarten maar ook om de voorschriften en toelichting van bestemmingsplannen en de beleidsteksten. Het stelsel voor de Wkpb gaat uit van registraties op twee niveaus: bij de gemeente en bij het Kadaster. De gemeente registreert de gemeentelijke beperkingsbesluiten, het Kadaster registreert de besluiten van provincies, waterschappen en Rijk. Deze twee registraties moeten met elkaar online in verbinding staan, zodat zowel bij de gemeente als bij het Kadaster te allen tijde een totaaloverzicht van de beperkingen te produceren is. Voor de Omgevingsvergunning geldt dat de landelijke voorziening burger en ondernemers en bevoegd gezagen faciliteert bij het elektronisch laten aanvragen, ontvangen en behandelen van een Omgevingsvergunning. De aanvrager levert via deze voorziening de benodigde gegevens aan het bevoegd gezag. De voorziening maakt het elektronisch aanvragen mogelijk (aanvraagmodule) en maakt het voor gemeenten mogelijk een aanvraagdossier op een centrale server tijdelijk op te slaan zodat deze informatie voor diverse bij behandeling betrokken overheden beschikbaar is en bewerkt kan worden (met name bouwtekeningen). Workflowsystemen dienen door de gemeente zelf opgezet te worden, hetzelfde geldt voor (elektronische) archivering. 05

6 06 Planning Kadaster en Topografie Wkpb nwro Omgevingsvergunning 1e helft januari 2008 Tot 1 juni e helft 2008 december 2008 juli 2008 juli 2008 juli e helft januari 2009 juli juli e helft juli BAG juli 2011 invoeren Realiseren gebruik GBKN Planning Er komt de komende jaren op het gebied van de e-overheid veel op gemeenten, provinces en waterschappen af. Op basis van de planningen van de VROM-projecten kan geconstateerd worden dat er sprake is van elkaar overlappende planningen maar dat het zwaartepunt in tijd verspreid is over komende jaren: De implementatie van het gebruik van de basisregistraties Kadaster en Topografie ligt in het jaar De implementatie van de 1e tranche Wkpb is inmiddels achter de rug, nadat de wet op 1 juli 2007 in werking is getreden. Overheden hebben nog tot 1 juli 2009 oude vigerende beperkingen te registreren. Inmiddels is meer dan 90% van de gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening. Vanaf juli 2008, bij het van kracht worden van de nieuwe Wro, kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk hun ruimtelijke plannen digitaal maken en zodanig via internet klaar zetten dat RO Online ze kan verbeelden op ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf juli 2009 is dit wettelijk verplicht. Voor de Omgevingsvergunning zullen gemeenten met name in 2008 het meeste werk moeten verzetten. Zij dienen op hun website een verwijzing te maken naar de landelijke voorziening en indien gewenst een koppeling te maken tussen hun lokale informatiesystemen en de landelijk voorziening. Aansluiting van hun vergunningsystemen op de landelijke voorzieningen (e-formulieren en centrale voorziening vergunningen). Doel is de Omgevingsvergunning per 1 januari 2009 in te voeren. De meeste werkdruk vanuit BAG zal naar verwachting in de periode juli 2008 juli 2009 liggen. Vanaf juli 2007 werkt de landelijke voorziening waarop gemeenten per juli 2009 aangesloten moeten zijn.

7 07 Planning en uitvoering BAG (BRA en BGR) Kadasteren Topografie Wetgeving Landelijke voorziening Ondersteuning implementatie Acties gemeenten Medio 2009 zijn gemeenten wettelijk verplicht om een BRA en een BGR (BAG) te hebben ingevoerd, alle overheidsinstellingen worden dan verplicht gebruik te maken van deze gegevens. De Wet is op 1 januari 2008 in werking getreden. Vanaf die datum geldt een overgangsperiode van 1 jaar waarin gebruikers zoals gemeenten aan kunnen sluiten op deze basisregistraties en deze in gebruik kunnen nemen. De landelijke voorziening zal een registratie gaan vormen van alle door de gemeente vastgestelde adressen en gebouwen. De gemeenten zullen, als bronhouder, hun adressen- en gebouwengegevens verplicht aanbieden aan de centrale registratie. Andere overheidsinstellingen moeten van deze centrale registratie gewenste adressen- en gebouweninformatie afnemen. Voor beide basisregistraties geldt dat deze landelijk beschikbaar zijn bij het Kadaster. GBKN Nog in onderzoek. Beschikbaar gesteld door LSV (Landelijk Samenwerking Verband). Wkpb Omgevingsloket nwro De gehele wetgevingsfamilie van de Wkpb is op 1 juli 2007 in werking getreden. Voor bestaande beperkingen geldt overgangsrecht tot 1 juli Doel is per 1 januari 2009 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking te laten treden. Vanaf die datum kunnen alle burgers en ondernemers hun omgevingsvergunning (ook elektronisch!) aanvragen met één landelijk uniform formulier. Vanaf juli 2009 moeten ruimtelijke plannen verplicht digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar worden gemaakt en digitaal beschikbaar worden gesteld. Dit moet zodanig gebeuren dat iedereen deze plannen via www. ruimtelijkeplannen.nl kan raadplegen. In de nieuwe Wro gaat het om bestemmingsplannen, beheerregeling, projectbesluiten inpassingsplannen, structuurvisies (beleid) provinciale verordeningen en AmvB s. In de Landelijke Voorziening Wkpb dienen gemeenten Wkpbgegevens klaar te zetten ten behoeve van bevraging door afnemers, thans primair het Kadaster. Door het Kadaster worden de gemeentelijke gegevens uit de Landelijke Voorziening en de niet-gemeentelijke gegevens uit de eigen kadaster-registratie, gecombineerd bij bevraging door derden. E-formulier Omgevingsvergunning en shared service voor digitaal dossier Omgevingsvergunning. ruimtelijkeplannen.nl wordt een landelijke voorziening die het mogelijk maakt vanaf 1 loket alle ruimtelijke plannen bij gemeenten, provincies en Rijk te raadplegen. Via dit loket worden alle ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten toegankelijk gemaakt. Via contactgroep BAG, BAG experts zijn hierin aanwezig. Daarbij is een Toolkit voor implementatie ontwikkeld. Gemeenten kunnen naast ondersteuning van het project BAG t.b.v. het invoeren van de BAG ook gebruik maken van de steun van EGEM I-teams om de diverse programma s als één geheel te laten werken. Iteams hebben ook de basisregistraties Kadaster en Topografie in hun pakket. Daarnaast kunnen de zaken rond de feitelijke aansluiting geregeld worden met het Kadaster (accountmanagers en klantenservice van het Kadaster (tevens via de website Er is een documentatieset beschikbaar voor gebruikers. Nog niet bekend. Implementatie van de 1e tranche is afgerond. Ondersteunende documentatie is nog steeds beschikbaar op de website van de Frontoffice bij het Kadaster. Deze is ook aanspreekpunt voor technische vragen. De FAQ s worden binnenkort geactualiseerd. 1. Leidraden, handboeken, best-practices, opleidingen. 2. Ondersteuning bij implementatie door Implementatieteam. 3. Helpdesk. 4. (e)formulier, sectorwijzers, shared service digitaal dossier RO Standaarden 2008: pakket. standaarden en praktijkrichtlijnen. 3. Model Implementatieplan RO-online. 4. Diverse publicaties ter ondersteuning van de implementatie. 1. Het inrichten van de organisatie voor de taken. 2. Het vaststellen van authentieke status van gegevens. 3. Het inrichten van het register 4. Het vullen van de registraties. 5. Aanschaffen, bouwen of herinrichten van de voor het beheer hiervan te gebruiken applicatie. 6. Het verstrekken van gegevens aan externen via landelijke voorziening. Verplicht gebruik maken van deze registraties. Wat betreft Topografie is gebruik verplicht voor taken passend bij het detail/ schaalniveau. Als de GBKN een basisregistratie wordt, geldt verplicht gebruik. De enige resterende invoeringsactiviteit is het invoeren van eerder genomen, vigerende, beperkende besluiten. Integrale vergunning verlenen. Informatie over wet- en regelgeving aanbieden via website (sectorwijzers). Op de website een verwijzing maken naar de landelijke voorziening. Digitale aanvragen in behandeling nemen. Vergunningen en beschikkingen op Internet publiceren. Gemeenten worden gestimuleerd om vanaf nu ieder nieuw bestemmingsplan dat in procedure gaat van begin af aan objectgericht en digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar te maken. Vanaf juli 2009 is het verplicht.

8 Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP > Den Haag > VROM 8163 / MAART 2008 Ministerie van VROM > staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. De digitale kaart ( geeft een overzicht van gemeenten die bezig zijn met het vormgeven en inrichten van de elektronische overheid en toont voorbeelden van het gebruik van basisregistraties. Met de routeplanner ( van EGEM wordt de samenhang tussen alle projecten in het kader van de elektronische overheid gevisualiseerd. Meer informatie Website Contact Basisregistraties algemeen Geo-basisregistraties bag.vrom.nl/ Wkpb Omgevingsvergunningen (BAG) via nwro Helpdesk Wro:

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? BWT congres 29 oktober 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? VIAG congres 2 november 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Stappen zetten met DURP

Stappen zetten met DURP Stappen zetten met DURP Stappen zetten met DURP Inhoudsopgave Digitale plannen 03 Wettelijk kader 05 Processen en procedures 09 Standaarden 13 Actuele planologische situatie 17 Beschikbaar stellen en

Nadere informatie

Basisregistraties Kadaster en Topografie

Basisregistraties Kadaster en Topografie Basisregistraties Kadaster en Topografie Basisregistraties Kadaster en Topografie 03 Voorwoord Geachte lezer, Het is mij een genoegen u deze brochure aan te bieden die over de basisregistraties Kadaster

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning De Omgevingsvergunning September 2008 De omgevingsvergunning: wat houdt deze precies in en wat zijn de gevolgen voor aanvrager en bevoegd gezag? Wat kunnen overheden nu al doen om de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

Planproces bestemmingsplan, 9 juli 2008, versie 1.1

Planproces bestemmingsplan, 9 juli 2008, versie 1.1 Planprocessen volgens de nieuwe pagina Toelichting op schema bestemmingsproces Dit schema is opgesteld in het kader van de actualisering van de handreiking DURP. De actualisering is gewenst vanwege de

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten.

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén loket, één procedure, één vergunning U hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Drie mogelijkheden voor gebruik Omgevingsloket online

Drie mogelijkheden voor gebruik Omgevingsloket online Drie mogelijkheden voor gebruik Omgevingsloket online Werken met Omgevingsloket online Het bevoegd gezag is verplicht om digitale vergunningaanvragen te kunnen ontvangen. Hiervoor is landelijk het Omgevingsloket

Nadere informatie

Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen

Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen Onderwerp Verbeelding structuurvisies en verordeningen van provincie en het Rijk Aan Bronhouders van structuurvisies, verordeningen en AMvB (provincies en het

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

INVOERING DIGITALE UITWISSELING RUIMTELIJKE PLANNEN

INVOERING DIGITALE UITWISSELING RUIMTELIJKE PLANNEN INVOERING DIGITALE UITWISSELING RUIMTELIJKE PLANNEN PLAN VAN AANPAK Datum 1-07-2008 Status CONCEPT Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 Wat levert dit op voor de gemeente? 3 Wat wil de overheid bereiken

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan II Buitengebied (Hotel Van der Valk) rma/lg11000662

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan II Buitengebied (Hotel Van der Valk) rma/lg11000662 gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer Inboeknummer 11bst00085 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 05.251 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Nr. Omschrijving actiepunten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 1. Eén loket; afstemming overheidsstaken 2. Eén

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Deelnemende waterschappen: Alle groen: deelnemers + agendaleden prof.verg.verl

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Gemeente Lingewaal. De omgevingsvergunning. Eén vergunning voor fysieke projecten Wat u als bedrijf moet weten. Vooroverleg

Gemeente Lingewaal. De omgevingsvergunning. Eén vergunning voor fysieke projecten Wat u als bedrijf moet weten. Vooroverleg Vooroverleg In Omgevingsloket online kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente Lingewaal. Op deze manier kunnen wij u vroegtijdig informeren over de procedure van de aanvraag

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit Programma

voorstel raad en raadsbesluit Programma voorstel raad en raadsbesluit Programma GEMEENTE LANDGRAAF PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Documentnummer Landgraaf, Verantwoordelijke

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Toepassing Oracle Spatial Pragmatk i a Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Agenda Introductie Vertis en Max.nl EGEM Pragmatika Oracle Spatial Toepassing eigen organisatie Max.nl: Levert rendement

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda Opleiding De BAG de baas DAG 3 21 juni 2013 Gouda Programma Dag 3 9:00 Samenvatting en beantwoording vragen n.a.v. dag 2 10:00 Kwaliteit van de BAG BAG Inspectie (Beheeraudit) Pauze Rollenspel Inspectie

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie