Basisregistraties Kadaster en Topografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistraties Kadaster en Topografie"

Transcriptie

1 Basisregistraties Kadaster en Topografie

2 Basisregistraties Kadaster en Topografie

3 03 Voorwoord Geachte lezer, Het is mij een genoegen u deze brochure aan te bieden die over de basisregistraties Kadaster en Topografie gaat. Op 1 januari 2008 treedt de wet in werking die de invoering van deze twee basisregistraties regelt. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan deze wet. Het Ministerie van VROM heeft hierbij nauw samengewerkt met het Kadaster, de registratiehouder van deze twee basisregistraties. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen aan de kant van het Kadaster en er is documentatie opgesteld voor de toekomstige gebruikers. Inmiddels zijn vrijwel alle noodzakelijke voorzieningen en producten gereed en gedurende de komende maanden worden ervaringen opgedaan met het gebruik hiervan. De basisregistraties Kadaster en Topografie zijn beide één van de eerste basisregistraties die in werking treden. Op dit moment wordt gewerkt aan een stelsel van basisregistraties dat de komende jaren in stappen ingevoerd gaat worden. Het idee achter deze basisregistraties is dat de hele overheid gebruik maakt van de gegevens uit deze registraties. Het doel hiervan is dat verschillende overheidsorganen, door gebruik te maken van dezelfde uitgangsgegevens, gemakkelijker onderling en met burgers en bedrijven communiceren. Tevens is het doel hiervan dat niet onnodig tijd en geld wordt besteed aan het inwinnen van informatie die binnen de overheid al beschikbaar is. Deze doelen worden breed gedeeld en de invoering van basisregistraties kan daarom op veel steun rekenen. Het Kadaster en het Ministerie van VROM hebben de beide basisregistraties zo opgezet dat zoveel mogelijk is aangesloten op bestaande productspecificaties en voorzieningen. Hierdoor zal de overstap voor bestaande gebruikers technisch niet moeilijk zijn. Dat geldt ook voor het aansluiten van nieuwe gebruikers. Ik besef echter terdege dat het inspanningen vergt om de basisregistraties in alle relevante werkprocessen binnen uw organisatie in te voeren en ermee te werken. Ik wens u hierbij veel succes en hoop dat de informatie in deze brochure u hierbij op weg helpt. Hoogachtend, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dr. Jacqueline Cramer

4 04 1. Inleiding Op 8 februari 2007 is de Wet basisregistraties kadaster en topografie aangenomen door de Tweede Kamer. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 27 februari 2007 ook ingestemd met het wetsvoorstel. De wet is op 22 maart 2007 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2008 in werking. Besloten is dat voor gebruikers van gegevens uit deze basisregistraties een invoeringstermijn van één jaar zal gelden. In 2007 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor het invoeren van deze wet. Er wordt contact gezocht met gemeenten en andere overheidsinstanties, die bij de uitvoering van hun taken gebruik gaan maken van deze basisregistraties. Dit gebruik wordt in pilotsituaties bekeken. Het Kadaster is de houder van de basisregistraties. Met het Kadaster zult u in de praktijk het meest te maken hebben. Dit document bevat algemene informatie en behandelt de hoofdlijnen van de wet. Het is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van overheidsorganisaties, die als gebruiker van overheidsinformatie- te maken krijgen met de invoering van de Wet basisregistraties Kadaster en Topografie. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de wet.

5 05 2. Eenvoudiger werken in het overheidsbrede stelsel van basis-registraties Organisaties binnen de overheid houden ieder voor zich op vele manieren gegevens bij over veel onderwerpen. Burgers en bedrijven moeten als gevolg daarvan regelmatig gelijksoortige gegevens voor verschillende doeleinden verstrekken. De landelijke overheid heeft besloten dat die informatievoorziening moet worden verbeterd. Zo is het idee ontstaan om binnen de gehele overheid een stelsel van basisregistraties in te voeren. Doel van de invoering van dit stelsel is om de informatievoorziening eenvoudiger en efficiënter te maken, maar tegelijk ook de dienstverlening aan burgers, bedrijven en tussen overheden onderling te verbeteren. Uitgangspunt is dat burgers en bedrijven slechts eenmalig hun gegevens aan de overheid verstrekken. Door het stelsel van basisregistraties in te stellen, worden de bekende gegevens overheidsbreed gebruikt, in verschillende werkprocessen (bijvoorbeeld; dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding). Waar het uiteindelijk om gaat, is dat er verschillende basisregistraties ontstaan, die als één logisch, samenhangend geheel gaan werken. Bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem zijn direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar te brengen. Een basisregistratie is een bestand met authentieke gegevens. Deze gegevens zijn voor de overheid belangrijk of worden intensief gebruikt in meerdere beleids-, uitvoerings- en handhavingsketens door een groot aantal organisaties met een publieke taak. Er zijn verschillende basisregistraties aangewezen, die samen een stelsel vormen. Het kabinet heeft tien basisregistraties aangewezen (nr. 1 t/m 10 in de tabel op de volgende bladzijde). Voor drie registraties wordt onderzocht of het haalbaar is om basisregistratie te worden (nr. 11 t/m 13). In diverse wetten worden nu regels opgesteld over het gebruik van gegevens uit deze registraties binnen de overheid.

6 06

7 07 Nr. Naam Omschrijving 1 Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) Hierin staan de persoonsgegevens van iedereen in Nederland. 2 Nieuw Handelsregister (NHR) Bevat alle gegevens van alle bedrijven en instellingen in Nederland. 3 Basis Gebouwen Registratie (BGR) Hierin staan alle bedrijfsgebouwen, woningen en monumenten bij elkaar. 4 Basisregistratie kadaster (BRK) Elk perceel in Nederland staat geregistreerd bij het Kadaster. 5 Basisregistratie topografie (BRT) Heel Nederland is in kaart gebracht op een schaal 1: of kleiner. 6 Basis Registratie Adressen (BRA) Alle adressen, openbare ruimten en woonplaatsen in Nederland staan in de BRA. 7 Basisregistratie Inkomen (BRI) De registratie van alle inkomens en vermogens in Nederland. 8 Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen (UWV) Alle gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden in Nederland. 9 KentekenRegistratie (KR) Alle kentekens van auto s staan hierin geregistreerd. 10 Registratie Wet Onroerende Zaken (WOZ) 11 Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) 12 Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) De registratie van WOZ-objecten voor het heffen van Onroerende Zaak Belastingen. De opbouw van de ondergrond en bodem van Nederland. Nederland gedetailleerd in kaart gebracht, met een schaal van 1: Registratie niet ingezetenen (RNI) Alle personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

8 08 3. De manier waarop de basisregistraties werken Het stelsel van basisregistraties is nog volop in ontwikkeling. De basisregistraties Kadaster en Topografie treden als één van de eersten in werking. Op dit moment werkt het stelsel van basisregistraties dus nog niet in de praktijk. In theorie zijn drie belangrijke uitgangspunten geformuleerd: Niet meer naar de bekende weg vragen; eenmalige inwinning; Gebruik is verplicht! Terugmeldplicht, als er iets niet klopt. De uitgangspunten worden hieronder kort toegelicht. Eenmalige inwinning Steeds alle informatie die bij elkaar hoort op één plek verzamelen en vervolgens op meerdere manieren gebruiken. Dat is in essentie een basisregistratie. Dit voorkomt dat een burger of bedrijf in alle contacten met de overheid steeds opnieuw gegevens, die allang bekend zijn, moet opgeven. Voor u, als overheidsorganisatie, is duidelijk waar u dat gegeven kunt opvragen en u hoeft het zelf niet meer te achterhalen. Met de basisregistraties worden de gegevens gemakkelijk toegankelijk voor de overheidsinstanties die ze voor hun taken nodig hebben. Het gevolg is dat meervoudig gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens in verschillende soorten processen. In het stelsel van basisregistraties is geregeld dat elk gegeven één unieke bron heeft, die wettelijk is aangewezen. Die bron is een overheidsinstelling, die de registratie bijhoudt. Daar kunnen andere gebruikers binnen de overheid uit putten. Eenmalige inwinning kan bij u, als gebruiker van informatie, het gevoel oproepen dat u genoegen moet nemen met de kwaliteit die de basisregistratie u biedt. Terwijl u tot op heden zelf bepaalt waar u de gegevens vandaan haalt. De registratiehouders zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige inwinning en een goede kwaliteit van de gegevens. Nu gebruik wordt gemaakt van één bron, zijn gegevens eenduidig vastgelegd en makkelijker uit te wisselen. Verplicht gebruik Het vragen naar de bekende weg mag straks niet meer. Alle overheidsorganisaties met een publiekrechtelijke taak zijn verplicht gebruik te gaan maken van de basisregistraties. 1 Het verplichte gebruik wordt vastgelegd in de wet. Dit geldt voor alle overheidshandelingen met rechtsgevolgen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen. 1 Voor gemeenten die in eigen beheer een topografisch bestand op schaal 1: of kleiner vervaardigen kan een tijdelijke uitzondering worden gemaakt voor het gebruik van de basisregistratie topografie.

9 09 De hoofdregel is verplicht gebruik. Dit betekent niet dat u er blind op mag varen. Gegevens kunnen niet of niet meer juist zijn. U dient hierop alert te zijn. Mocht u een dergelijke situatie tegenkomen dan wordt onder terugmeldplicht uitgelegd wat u dan moet doen. Het kan voorkomen dat u gegevens mist, die de basisregistratie niet vastlegt. Het is altijd mogelijk om in uw eigen administratie gegevens toe te voegen aan de basisgegevens die u van de bron heeft verkregen. Zo kunt u een voor uw organisatie optimaal en kwalitatief hoogwaardige administratie voeren. Terugmeldplicht U bent, als gebruiker van overheidsinformatie, mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de registratie. Als u twijfelt aan een gegeven in de registratie, dan bent u nu verplicht deze twijfel te melden bij deze registratie (de terugmeldplicht). De registratiehouder stelt een onderzoek in naar de juistheid van het gegeven. Op deze manier wordt de kwaliteit en actualiteit van de registratie zo goed mogelijk gewaarborgd. Om het u makkelijk te maken is het zo georganiseerd dat u de terugmelding kunt doen bij de registratie waar u het gegeven vandaan heeft. In de handleiding is te vinden hoe en waar een terugmelding voor Kadaster en Topografie gedaan moet worden. 2 Binnen het stelsel van basisregistraties wordt er vervolgens voor gezorgd dat de juiste verantwoordelijke partij een onderzoek uitvoert. Dit betekent dat u dit niet zelf hoeft uit te voeren. Als er een terugmelding is gedaan, krijgt dat gegeven een kenmerk in onderzoek. Op dat moment vervalt voor u de gebruiksplicht van dat gegeven. Een uitzondering geldt voor de ingeschreven stukken in de openbare registers. Hierop heeft de terugmeldplicht geen betrekking. Een eventuele fout in een akte die aan het licht komt, kan via de bestaande wegen worden aangepast. Dit kan het Kadaster niet zelfstandig aanpassen. 2 De handleiding is te vinden op de website van het Kadaster:

10 10 4. De basisregistraties Kadaster en Topografie Basisregistratie Kadaster De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. In de kadastrale registratie zijn ook gegevens opgenomen over personen, die een relatie hebben met het kadastrale object. Deze gegevens -en later ook gegevens van bedrijven- worden overgenomen uit andere basisregistraties. Veel overheidsorganisaties gebruiken de kadastrale gegevens al als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie. Inhoud Basisregistratie Kadaster In de Kadastrale Registratie staan percelen, eigendom, hypotheek en zelfstandige beperkte rechten, zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik, of leidingnetwerken. Hiervan wordt het volgende geregistreerd: perceelsnummer, naam van de eigenaar, de grootte en beperkte rechten of beslagleggingen. Op de Kadastrale Kaart wordt het perceel afgebeeld met een perceelsnummer. Maar ook grenzen van rijk, provincies en gemeenten zijn hierop weergegeven. Basisregistratie Topografie De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische kaarten. Het gaat hierbij concreet om TOP10NL op schaal 1: De daarvan afgeleide kaartbestanden met een kleinere schaal zullen in de toekomst ook tot de basisregistratie topografie gaan behoren. Op dit moment sluiten deze bestanden nog niet aan op de structuur en het gegevensmodel van TOP10NL. De bijhoudingsfrequentie is ook nog te laag om als basisregistratie te fungeren. Inhoud Basisregistratie Topografie De basisregistratie Topografie is onderverdeeld in verschillende soorten objecten. Dit zijn wegen, spoorwegen, water, bebouwing, andere terreinen (bijv. bos), elementen die het landschap bepalen (bijv. hoogspanningsmast), reliëf, gebieden van politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid zoals gemeenten en buurten, functionele gebieden zoals een sportof bedrijventerrein, geografie zoals duin, berg, polder of streek. Ieder object heeft bepaalde kenmerken, zoals een unieke identificatie, beschrijvende attributen, metadata en de geometrie (coördinaten en vorm). Op basis van verschillende attributen kunnen de gegevens cartografisch worden weergegeven.

11 11 Meervoudig gebruik geldt ook voor basisregistraties kadaster en topografie De basisregistratie kadaster maakt gebruik van gegevens uit de volgende basisregistraties: Kadastrale Registratie GBA voor de namen van eigenaren van percelen NHR voor bedrijfsgegevens BRA voor adresgegevens Kadastrale Kaart BGR voor contouren van gebouwen op de kadastrale kaart BRA voor straatnamen voor op de kadastrale kaart De basisregistratie topografie maakt op dit moment nog geen gebruik van gegevens uit andere basisregistraties. Voor de toekomst zijn gegevens uit de volgende basisregistraties voorzien: BRK voor gemeentegrenzen BRA voor woonplaatsgrenzen BRA voor straatnamen BRG voor contouren van gebouwen

12 12 5. Wat betekent het voor u? Veranderingen Vrijwel alle producten van het Kadaster blijven qua opzet onveranderd en blijven geleverd via de bestaande distributiekanalen. Er zijn drie uitzonderingen: Voor het product massale output voor gemeenten en waterschappen is aanpassing noodzakelijk. Het zal worden opgevolgd door een nieuwe massale informatieverstrekking die in de loop van 2008 beschikbaar komt; TOP10NL is de opvolger van TOP10vector. TOP10vector is geen onderdeel van de basisregistratie topografie en zal op den duur niet meer leverbaar zijn; De topografische bestanden op kleinere schaal, die later onderdeel worden van de basisregistratie Topografie, krijgen een vergelijkbaar bestandsformaat als TOP10NL. Nieuw is de verplichting voor u om onjuistheden terug te melden. Zie hiervoor de beschrijving op bladzijde 9. Kosten en planning De kosten van aanpassingen aan systemen om te kunnen werken met massale informatieverstrekking en TOP10NL zijn voor rekening van de gebruiker zelf. 3 Ook eventuele andere aanpassingen komen voor eigen rekening. Streven is om voor de eindgebruiker geen onnodige financiële drempels op te werpen voor het gebruik van de basisgegevens. Daarom wordt er een apart financieringsvoorstel gedaan om de basisregistraties zodanig te financieren dat de administratieve lasten en verrekeningen binnen de overheid zoveel mogelijk beperkt blijven. Dit model zal in de begroting van 2009 worden geregeld. Voor 2008 geldt het huidige financieringsregime. 3 Informatie over de veranderingen naar MIV en TOP- 10NL zijn te vinden op de website van het Kadaster:

13 13 Wanneer u gebruik maakt van kadastergegevens, hoeft u de persoonsgegevens van eigenaren niet apart op te vragen. Deze gegevens worden meegeleverd en komen ook uit een basisregistratie. U hoeft ze niet meer te controleren en kunt ervan uit gaan dat ze actueel en van hoge kwaliteit zijn. Voor u is van belang te weten bij welke registratie u de gegevens ophaalt. 4 Het maakt voor u niet uit op welke manier alle gegevens bij elkaar worden gezocht. Gevolgen in de praktijk voor Kadastergegevens De kadastrale registratie is gebaseerd op de mutaties van de privaatrechtelijke rechtstoestand. Voor het privaatrechtelijk gebruik van kadastrale informatie verandert er niets. Als u registergoederen koopt of verkoopt, beslag legt op registergoederen van derden of een hypotheek neemt, bent u als overheidsorganisatie gewoon een private partij. U kunt uw kadastrale en topografische informatie via de bestaande kanalen verkrijgen. Dat kan via de balie of via de website van het Kadaster. Gevolgen in de praktijk voor Topografische gegevens Topografische gegevens dienen nu verplicht gebruikt te worden als ondergrond bij planning en beheeractiviteiten waarvoor een kaartondergrond nodig is. Dit geldt voor de communicatie tussen overheidsorganisaties onderling, maar ook bij voorlichting aan burgers. Met ingang van 1 januari 2008 geldt dit voor de bestanden of kaarten op een schaal 1: Voor de aangewezen basisregistraties met een korte omschrijving zie de tabel in Hoofdstuk 2

14 14 TOP10NL dient als referentie of ondergrond bij bestemmingsplannen of andere plannen, maar kan ook gebruikt worden in GISapplicaties. Ook voor voorlichting geven aan burgers, of bij ter inzage leggen van ruimtelijke plannen dient TOP10NL als basis. Er zijn echter uitzonderingen van verplicht gebruik: Wanneer u gebruik maakt van een kaartbestand met een schaal groter dan 1:10.000, dan mag u een ander kaartbestand gebruiken. Als u, als gemeente, zelf (op schaal 1: en kleiner) topografische informatie inwint en bijhoudt, heeft u tot 1 januari 2010 om over te schakelen. Het topografische bestand wordt als TOP10NL opgebouwd volgens een nieuwe structuur. Het kaartbeeld blijft hetzelfde als van het bestaande product TOP10vector, maar TOP10NL is volledig objectgericht opgebouwd waardoor de toepassingsmogelijkheden enorm worden vergroot. De nieuwe structuur kan er toe leiden dat u software moet laten aanpassen. 5 Topografische informatie kan voortaan ook via de website van het Kadaster worden aangevraagd. Voordelen van de basisregistraties kadaster en topografie: Snel beschikbaar hebben van actuele hoogwaardige informatie. Dit komt mede door de terugmeldfunctie; Door iedere overheidsorganisatie wordt dezelfde informatie gebruikt, dus een eenduidig beeld tussen overheidsorganisaties. En daardoor kan ook eenduidige informatie naar de burger gegeven worden; Geen extra kosten voor inwinning en beheren van gegevens. Dit betekent dat ook naar de burger toe geen extra vragen hoeven worden gesteld; Door het combineren van hoogwaardige informatie van verschillende basisregistraties kan fraude worden opgespoord en eventueel worden voorkomen. 5 Productspecificaties over TOP10NL zijn te vinden op de website van het Kadaster:

15 15 Voor meer informatie kunt u kijken op: In samenwerking met:

16 Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > VROM 7520 / DECMBER 2007 Ministerie van VROM > staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein

Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein Portefeuille Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Directie Informatievoorziening Informatie projectmanagement / Onderdeel BAG Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein Monitor 1-1-2009 - Postbus

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 11

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein

Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein s tussen basisregistraties in het geo-domein Monitor 1-1-2010 Versie 1.0 Datum 11 mei 2010 Status Definitief Definitief s tussen basisregistraties in het geo-domein 11 mei 2010 Pagina 2 van 30 Definitief

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

BIJLAGE II - - - - - - - Type overheidsorg anisatie Organisatori sche eenheid Verantwoord elijke afdeling Type organisatie dat verantwoordelijk is voor creatie van de inhoud van de overheidsbron.

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) W (CONCEPT) Basisregistraties

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) W (CONCEPT) Basisregistraties Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) W-0804-0009 (CONCEPT) Basisregistraties Auteur: IDsW Kenmerk: W 0804-0009 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 16-04-2008

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie 12 november 2015, Provero bijeenkomst Irina Entrop (Geonovum)& Coby Arts (I&M) 17 november 2015 Er was eens 2 30 januari 2014 3 Doel van de BGT De hele overheid

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

grens dient opnieuw uitgemeten te worden

grens dient opnieuw uitgemeten te worden 7 5 Uittreksel Kadastrale Kaart 11 137 630 632 11A / TR01 115 11A 1 grens dient opnieuw uitgemeten te worden 6 383 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 BGT-info Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

s-gravenhage, 5 april 2007

s-gravenhage, 5 april 2007 Handleiding Verplicht gebruik en Verplichte terugmelding voor afnemers van de GBA Versie 1.0 s-gravenhage, 5 april 2007 2 handleiding verplicht gebruik en verplichte terugmelding - versie: 1.0 april 2007

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

0.1 Overzicht issues BRK Levering

0.1 Overzicht issues BRK Levering 0.1 Overzicht issues BRK Levering Datum januari 2017 Versie bijgewerkt t/m 4 januari 2017 DefinitiefMateriebeleid PPBGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave 1 Openstaand... 3 1.1 Levering van

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Wetgevingsnota basisregistraties

Wetgevingsnota basisregistraties 1 Wetgevingsnota basisregistraties 1. Inleiding In deze nota zal eerst worden ingegaan op een wettelijke regeling van basisregistraties en het verband met het begrip eenmalige gegevensverstrekking. Vervolgens

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA1332200/0002 Datum rapport: 24 maart 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inleiding Openbare registers en kadaster

Inleiding Openbare registers en kadaster Inleiding Openbare registers en kadaster Studiemiddag Openbare registers en kadaster Mr.dr.ir. J.A. Zevenbergen en Mr.dr. H.D. Ploeger 10 mei 2007 1 Deel van het onroerend goedrecht functioneel rechtsgebied

Nadere informatie

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw 861100000376773 Type Pand Oppervlakte grondvlak 481,2 m² Bouwjaar 1975 Aantal verblijfsobjecten

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Stappen zetten met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Stappen zetten met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen > www.vrom.nl Stappen zetten met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen Stappen zetten met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 04 05 Hoe kunt u te werk gaan in uw gemeente? Een overheid die niet

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31 Uittreksel Kadastrale Kaart 405 454 3331 455 506 453 457 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 297 Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Onderwerpen Even voorstellen (mijn achtergrond) Wat is eigenlijk de BGT? Hoe is QGIS ingezet rondom

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ. Betreft: Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11. Illustraties

WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ. Betreft: Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11. Illustraties WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ Betreft: Illustraties Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11 Sectormodel WOZ De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zorgt ervoor dat de gemeenten jaarlijks voor

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie