Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80"

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013

2 Pagina 2 van 80

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Stand van zaken kredieten Stand van zaken moties en toezeggingen Paragrafen Toelichting op de balans NOTA VAN WIJZIGINGEN Aanpassingen jaarstukken Aanpassingen 1 e IBU BIJLAGEN Bijlage 1. Begroting Bijlage 2. Stand van zaken kredieten Bijlage 3. Productenraming Pagina 3 van 80

4 Pagina 4 van 80

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de jaarstukken 2012 en de eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1 e IBU 2013). Mede naar aanleiding van deze vragen heeft het college gemeend de 1 e IBU op een aantal punten te moeten wijzigen. In het tweede deel van dit document treft u dan ook een zogenoemde nota van wijzigingen. Tot slot zijn drie bijlagen toegevoegd waarin de (meerjaren)begroting en kredietenlijst zijn gepresenteerd na verwerking van de nieuwe cijfers. Monnickendam, 11 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 80

6 Pagina 6 van 80

7 BEANTWOORDING VRAGEN Pagina 7 van 80

8 Pagina 8 van 80

9 Algemeen Vragen jaarstukken D66: Interne controle. Kunt u aangeven wat het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag heeft opgeleverd? Bij het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. 2. CDA: Zijn er in 2012 subsidies binnengehaald/ontvangen? Indien ja, graag gespecificeerd per subsidie met vermelding van het bedrag. - Bijdrage van van Landschap Waterland voor de vaarwegbebording in het binnenwater. - Een deel van de RES-subsidie Zaanstreek-Waterland is terugontvangen ( 7.382) en gebruikt voor het project I-tours van Bureau Toerisme Laag Holland ( 7.041). - De Stichting Stadsrechten Monnickendam heeft als bijdrage gegeven voor de realisering van het beeld De Monnik op de Middendamsluis. - Daarnaast hebben wij van Stadsregio Amsterdam de tweede tranche ad van de subsidie voor de bushaltes ontvangen (in 2011 hebben wij de eerste tranche ontvangen). - Tevens hebben wij subsidie ontvangen voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor De Waegh. Het betreft hier een subsidie van jaarlijks vanaf 2012 t/m 2017 vanuit een rijkssubsidieregeling. 3. CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Onder overigen is een bedrag van verantwoord. Graag ontvangen wij een specificatie van dit bedrag. Hieronder een specificatie van de post overigen: Programmaonderdeel Product Omschrijving Bedrag Lagere kosten Wmo Hogere baten Wmo Lagere lasten sport Hogere opbrengsten sport Hogere opbrengsten exploitatiebedragen Hogere opbrengsten reisdocumenten Lagere kosten brandweerpersoneel Lagere kosten hardware/software Overigen Totaal Verdere details vindt u terug op blz. 85ev van de jaarstukken Pagina 9 van 80

10 4. CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Wat betreft precies de voorziening ontwikkelprocessen? Hoe is het bedrag onderbouwd? De verwijzing in de tekst bij het programma is onvoldoende een verklaring voor het verantwoorde bedrag! In de jaarrekening 2012 hebben wij een voorziening ontwikkelprocessen gevormd. Deze voorziening is gevormd in verband met het afvloeien van personeel. Per ultimo 2012 is er een bedrag van toegevoegd aan deze voorziening. Deze toevoeging was niet begroot en leidt dus tot een verschil ten opzichte van de begroting. In het lijstje met verschillen staat ten onrechte het bedrag als verschil genoemd Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45). Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 65, Stijging van subsidies. Er staat dat de subsidies 2014 niet worden verhoogd. Om welke subsidies gaat het precies? En waarom is niet gekozen voor een verhoging met het inflatiecijfer? Hoeveel geld zou met een verhoging van de subsidies met het inflatiecijfer gemoeid zijn? Het gaat hierbij om alle welzijnssubsidies. Een groot aantal van deze subsidies werd voorheen evenmin geïndexeerd; het ging daarbij om de activiteitensubsidies en de waarderingssubsidies. Bij de budgetsubsidies gebeurde dat wel, omdat de instellingen die deze subsidie ontvangen personeel in dienst hebben. Als de budgetsubsidies zouden stijgen met hetzelfde percentage als waarmee de loonkosten bij de gemeente stijgen, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer Het college heeft ervoor gekozen om deze subsidies niet te indexeren, omdat anders op andere uitgaven extra moet worden bezuinigd. Pagina 10 van 80

11 1. Zorg & welzijn Vragen jaarstukken D66: blz. 15, Kwijtschelding aan zelfstandigen. Uw schrijft dat de wijziging van de verordening begin 2013 naar de raad wordt gestuurd. Tot heden mochten wij deze verordening nog niet ontvangen. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Het raadsvoorstel tot wijziging van de verordening is inmiddels aan uw raad voorgelegd (nr ; week 2013/23). 7. CDA: blz. 16, Scholenbouw. Is het plan van aanpak Brede School Broek in Waterland inmiddels vastgesteld? Zo ja, wanneer is dat vastgesteld? Indien neen, wat is de reden voor de vertraging en wanneer wordt het vastgesteld? De ontwikkeling van de (brede) school in Broek in Waterland zou worden opgestart nadat de definitiefase van de brede school in Monnickendam was afgerond. Omdat dit project een jaar is uitgesteld, is de startnotitie later gereed gekomen. Deze wordt binnenkort door het college vastgesteld. 8. D66: blz. 17, programmaonderdeel Onderwijs en Jeugd. Op deze post blijken per saldo lagere uitgaven te zijn ten bedrage van Uit de specificatie van de productenraming komt dit grotendeels door extra inkomsten van voor huisvesting bijzonder onderwijs. Wat betreft dit? Deze extra inkomsten zijn vooral ontstaan door de verkoop van het gebouw van de voormalige St. Sebastianusschool in Ilpendam. Pagina 11 van 80

12 Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 12, Wmo. Er staat dat de eigen bijdrage Wmo wordt verhoogd. Met welk percentage stijgen de eigen bijdragen gemiddeld en welke ontwikkeling is voorzien voor de jaren daarna? In de begroting waren de inkomsten uit eigen bijdragen structureel te laag geraamd. Het is niet mogelijk om hieraan een percentage te verbinden. De oorzaak is gelegen in het feit dat er vanaf 1 juli 2011 voor vrijwel alle voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd. Zie ook de beantwoording van vraag 10. Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2013, op grond van landelijke regelgeving, bij het berekenen van de eigen bijdrage ook 8% van het vermogen in box 3 meegerekend. Wij hebben echter geen inzicht in het vermogen van de mensen die een Wmo-voorziening ontvangen. Wettelijk is geregeld dat het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigen bijdragen oplegt en vervolgens aan de gemeente afdraagt. Wij kunnen dan ook pas achteraf berekenen, of, en zo ja hoeveel, wij meer aan eigen bijdragen als gevolg hiervan hebben ontvangen. In de (meerjaren)begroting is met deze extra inkomsten nog geen rekening gehouden. Zodra we op basis van gegevens van het CAK hier meer zicht op hebben nemen we dit mee in een volgende IBU. 10. D66: blz. 12, programmaonderdeel Welzijn. De baten zijn verhoogd met Kunt u aangeven welk bedrag van de stadsregio is ontvangen en welk bedrag extra geraamd wordt voor hogere eigen bijdragen Wmo-voorzieningen? Wij hebben van Stadsregio Amsterdam een bedrag van ontvangen voor de uitvoering van de pilots jeugdzorg. Verder hebben wij van de gemeente Zaanstad een bedrag van ontvangen voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Voor de eigen bijdrage Wmo is extra geraamd. Hiermee komen de verwachte inkomsten op , welk bedrag gelijk is aan het bedrag dat wij in 2012 aan eigen bijdragen hebben ontvangen. 11. CDA: blz. 13, programmaonderdeel Onderwijs en beleid. Is het extra geld van het Rijk voor de inzet van buurtsportcoaches wel reeds opgenomen in de begroting? Indien neen, waar is de bate verantwoord? Het extra geld van het Rijk maakt onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Pagina 12 van 80

13 2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer Vragen jaarstukken CDA: blz. 22, programmaonderdeel Loonkosten VROM. Gesteld is dat het aantal aanvragen ver achter blijft (blijkt ook uit de verantwoorde baten) toch zijn de loonkosten gestegen. Wat is de verklaring voor deze stijging? De vorming van de voorziening ontwikkelkosten is niet de verklaring. De baten bijven 1,8 mln achter terwijl de kosten (inclusief de vorming van de voorziening van ruim 2 ton) stijgen t.o.v. de begroting met 2 ton! De loonkosten zijn zoals u opmerkt inderdaad met circa gestegen. Deze stijging wordt echter, in tegenstelling tot hetgeen in de vraag gesteld wordt, wél veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening ontwikkelprocessen (zie blz. 88 van de jaarstukken). 13. D66: blz. 86, programmaonderdeel Economische aangelegenheden. Door een fout in de verwerking van de aankoop van de jachthaven blijkt nu een extra last te ontstaan van Dit betreft een boekhoudkundige verschuiving. U schrijft meerjarig wordt deze hogere last geheel gecompenseerd door lagere toekomstige lasten. Wat betreft dit en in hoeveel jaar wordt dit gecompenseerd? Deze extra last in 2012 wordt in de toekomst gecompenseerd door een lager bedrag aan afschrijvingen. 14. CDA: blz. 87, programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling. Graag ontvangen wij een specificatie van de totale lasten die genomen zijn voor Galgeriet. De specificatie ziet er als volgt uit: Kosten In al in exploitatie genomen kosten Eind 2008 nog niet genomen lasten 0 Kosten Voorziening gevormd in de jaren Eind 2011 nog niet genomen lasten 0 Kosten Voorziening genomen in Nog niet genomen kosten Galgeriet 0 Pagina 13 van 80

14 15. CDA: blz. 88, programmaonderdeel Loonkosten VROM. Bij het opstellen van de begroting is gekozen alle capaciteitsopbrengsten op projecten centraal te verantwoorden op onderdeel Gebiedsontwikkeling. Echter nu zijn de gerealiseerde opbrengsten van projecten bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Dit vertroebelt het beeld. Waarom is dit niet aangepast bij de 1 e en/of 2 e IBU 2012? Graag ontvangen wij een overzicht van de totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengsten? Bij de begroting was het uitgangspunt dat er alleen uren zouden worden geschreven op woningbouwprojecten, hetgeen valt onder gebiedsontwikkeling. Er worden echter ook capaciteitsopbrengsten uit niet-woningbouwprojecten gehaald zoals de ontwikkeling van de brede school en de nieuwe gemeentewerf. Hierdoor verschuiven kosten deels naar de programma s waar de kredieten zijn ondergebracht. Hieronder een specificatie van totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengst: Omschrijving 2012 Begroting Realisatie Woningbouwprojecten Projecten Totaal Vragen 1 e IBU D66: blz. 15, Bouwbeleidsplan. Kunt u aangeven wat de status is van de evaluatie en wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd? In het bouwbeleidsplan wordt aangegeven in welke situaties en op welke wijze de gemeente handhavend optreedt. Ook de prioritering in handhavingszaken is daarbij bepaald. Dit document en de evaluatie daarvan is voor intern gebruik. Om te voorkomen dat de grenzen worden opgezocht gaan worden door burgers en instanties, is het niet wenselijk hierover publiekelijk te rapporteren. 17. D66: blz. 16 Monumenten. Wat zijn de overwegingen om provinciale monumenten overgedragen te krijgen naar de gemeente? De provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Om die reden is de provinciale monumentenlijst herijkt en zijn losse panden van de provinciale monumentenlijst verdwenen. Om deze panden toch een bescherming te laten houden, is ervoor gekozen om deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De waarden van de panden zijn niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van objecten. Pagina 14 van 80

15 3. Openbare werken Vragen jaarstukken D66: blz. 24, Parkeren. U schrijft, Met de provincie is afgesproken dat zij uiterlijk het 1 e kwartaal schriftelijk aangeven of en hoe wij de Loswal mogen gebruiken. Is inmiddels hierover een brief ontvangen, en zo ja, wat is het antwoord? De provincie heeft de gemeente de grond te koop aangeboden. Op dit moment wordt er onderhandeld over de definitieve prijs en voorwaarden. De verwachting is dat er nog vóór de zomer overeenstemming is. In het najaar kan dan worden begonnen met de realisatie van het parkeerterrein Nieuwpoortslaan. 19. CDA: blz. 96, programmaonderdeel Openbare ruimte. De kosten voor onderhoud aan de ANWB-bewegwijzering zijn structureel. Zijn deze nu meerjarig structureel opgenomen in de begroting 2013 e.v.? In de begroting is structureel een bedrag opgenomen van waaruit de ANWB-bewegwijzering wordt betaald. 20. D66: blz. 106, Materiële vaste activa. Voor nieuwbouw werkplaats buitendienst is een bedrag van geactiveerd waarvoor geen krediet is verstrekt. Waar heeft dit betrekking op? Gezien de noodzaak om de nieuwe gemeentewerf/milieustraat op last van de provincie op korte termijn te realiseren, en de door de gemeenteraad geuite wens tot voortvarend handelen, zijn door de gemeente in 2013 gronden verworven in Katwoude. De met de voorbereiding hiervan samenhangende kosten, grotendeels bestaande uit ambtelijke uren, zouden normaliter in de reguliere exploitatie worden genomen. Nu echter blijkt dat het project doorgang gaat vinden, is het zuiverder om deze kosten te boeken op het krediet. 21. CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Wat betreft de onder nieuwbouw werkplaats buitendienst verantwoorde investering van zonder dat hier krediet voor beschikbaar is gesteld? Zie de beantwoording van vraag D66, blz. 130, product Wegen. Onder de baten is een post van opgenomen waar een begroot bedrag van tegenover staat. Wat betreft deze stijging? De inkomsten zijn hoger door een ontvangen subsidie voor de bushaltes en een abusievelijk geboekte dotatie. Zie voor verdere beantwoording ook het toelichtende overzicht, programmaonderdeel Openbare ruimte, blz. 89 van de jaarstukken Pagina 15 van 80

16 Vragen 1 e IBU CDA: blz. 18, programmaonderdeel Economische aangelegenheid. Wat zijn de kosten voor de gemeente voor 2013 en verdere jaren? Waarom is de bijdrage van de Stichting Stadsrechten via de gemeente verantwoord? De kosten voor 2013 betreffen het maken van het beeld De Monnik en plaatsing daarvan op de Middendamsluis. Deze kosten worden gedekt uit de geldelijke bijdrage. De kosten voor beheer en onderhoud worden uit reguliere onderhoudsbudgetten betaald. De bijdrage is door de stichting Stadsrechten Monnickendam aan de gemeente is overgemaakt en de gemeente zal voor realisatie zorg dragen. 24. PvdA: blz. 19, Gemeentewerf. Wanneer is de feitelijke verplaatsing van de gemeentewerf voorzien? De planning is dat er voor de bouwvak 2014 kan worden opgeleverd en verplaatst. 25. PvdA: blz. 19, Parkeren. Wanneer wordt volgens de huidige planning de parkeerplaats aan de Nieuwpoortslaan in gebruik genomen? Zie de beantwoording van vraag PvdA: blz. 20, Planten- en afvalbakken. Hoeveel adoptieplantenbakken zijn in totaal door de burgers aangevraagd? Tot nu toe zijn er 26 adoptieplantenbakken aangevraagd. Enkele verzoeken zijn afgewezen, met name omdat het niet om plaatsing op gemeentegrond ging. Enkele verzoeken moeten nog beoordeeld worden samen met de kernraden. In totaal zijn er op dit moment 11 adoptieplantenbakken toegewezen. Voor 10 bakken rondom de Binnenhaven in Monnickendam worden nog adoptanten gezocht. 27. CDA: blz. 22, programmaonderdeel Riool. Wat is de reden voor de wijziging in de toevoeging en onttrekkingen van de voorziening Riool? Zoals toegezegd aan de raad is in de 1 e IBU 2013 een overzicht rioolvoorziening opgenomen. Dit overzicht is geheel geactualiseerd. De gerealiseerde en gebudgetteerde uitgaven en investeringsbedragen wijken af van eerdere ramingen. Daarnaast zijn de reeds bekende uitbreidingen van het aantal rioolaansluitingen in het plan opgenomen. Dit leidt tot aangepaste baten en lasten en dus tot gewijzigde toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening riool. 28. D66: blz. 22, programmaonderdeel Riool. Kunt u aangeven waar de stijging van de kosten met en de daling van de inkomsten met betrekking op heeft. Zie de beantwoording van vraag 27. Pagina 16 van 80

17 29. CDA: blz. 22 programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken. Waarom is als gevolg van de actualisatie van de woningbouwprojecten de inzet van projectleiders verschoven van woningbouwprojecten naar projecten? Betreffen dit vaste medewerkers op externe inhuur? De inzet van de projectleiders is slechts ten dele verschoven van woningbouwprojecten naar projecten. De projectleiders werken namelijk zowel aan de woningbouwprojecten als aan gemeentelijke projecten, zoals de ontwikkeling van een brede school en de nieuwbouw gemeentewerf. 30. D66: blz. 22, programmaonderdeel Openbare ruimten. Vanaf dit jaar zijn een aantal weggedeelten overgedragen naar de gemeente. Er is een bijdrage afgesproken voor achterstallig onderhoud. Betekent dit dat het normale onderhoud in de toekomst een extra last voor de gemeente is? De gemeente betaalt aan het hoogheemraadschap een bijdrage voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. Deze betaling wordt verhoudingsgewijs verlaagd met de hoeveelheid wegen die de gemeente nu over heeft genomen van het hoogheemraadschap. Er is dus sprake van een verschuiving in de lasten. Pagina 17 van 80

18 Pagina 18 van 80

19 4. Publiekszaken Vragen jaarstukken CDA: blz. 25, Monitoring. Waaruit blijkt dat de waardering van het publiek stijgt? De toegenomen waardering blijkt uit de resultaten van een door ons zelf uitgezette vragenlijst. De vragenlijst kent dezelfde opzet als de Omnibusenquête die voorheen werd afgenomen. Uit de resultaten van de vragenlijst, die van half tot eind 2012 werd afgenomen, blijkt dat de waardering van het publiek is gestegen. Pagina 19 van 80

20 Pagina 20 van 80

21 5. Brandweer Vragen 1 e IBU CDA: blz. 25, Regionale samenwerking. Bij de stand van zaken is dezelfde toelichting opgenomen als in de jaarrekening Zijn er geen actuelere ontwikkelingen te melden? De tijd dringt immers t.a.v. dit dossier. In de tijd tussen de verantwoording van de jaarrekening en de aanlevering voor de IBU hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden die een directe relatie hebben met de ontvlechting van de brandweer uit de gemeente. De bestuurlijke discussies lopen nog steeds en de beslissingen die genomen zijn hebben betrekking op de inrichting van de nieuw te vormen organisatie. De ontwikkelingen rond de inrichting van de nieuwe organisatie en de personele gevolgen worden op de voet gevolgd. De bestuurlijke discussies hebben geen nieuwe (definitieve) documenten opgeleverd en de documenten die beschikbaar komen, worden zo snel mogelijk met de raad gedeeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden informatieavonden georganiseerd om te zorgen dat de raad op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond de regionalisering. 33. D66: blz. 27, programmaonderdeel Kapitaallasten. Welk bedrag is opgenomen in de verlaging van de kapitaallasten voor het uitstel van de oplevering van de brandweerkazerne Broek in Waterland. Door de latere start van de brandweerkazerne Broek in Waterland gaan de afschrijvingen op een later tijdstip in. In de begroting 2013 waren de kapitaallasten geraamd op Bij de actualisatie 1 e IBU zijn de kapitaallasten Het effect op de kapitaallasten mbt de latere start brandweerkazerne Broek in Waterland bedraagt Pagina 21 van 80

22 Pagina 22 van 80

23 6. Financiën Vragen jaarstukken CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Het bedrag van de incidentele lasten sluit niet aan op het overzicht op blz. 95. Graag ontvangen wij een overzicht dat aansluit. Tevens is de term lasten en baten omgedraaid. In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95 het bedrag gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen ( ). De tabel op blz. 94 moet eigenlijk met een regel worden uitgesplitst, namelijk: Overzicht incidentele lasten en baten blz Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Totaal Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45). 34a. D66: blz. 94, Mutaties reserves. Bij het beoordelen van de jaarrekening kom ik m.i. enkele onjuistheden tegen bij de mutaties reserves. Het betreft blz. 94 en 95. Op blz. 94 begint de tabel met overzicht incidentele baten/lasten van blz. 95. Deze bedragen komen niet overeen met het totaal van blz. 95. Het totaalbedrag van blz. 94 sluit wel aan met blz Kunt u mij een nieuw mutatie-overzicht van de reserve toekomen en of de specificatie. Ik ga er van uit dat het overzicht op blz. 109 juist is. Zie de beantwoording van vraag CDA: blz. 95, Overzicht incidentele baten en lasten. Wij zouden graag een toelichting zien op de mutatie van de algemene reserve. In dit overzicht worden de afgesproken incidentele onttrekkingen en stortingen weergeven zoals deze in de begroting 2012, 1 e en 2 e IBU 2012 en separate begrotingswijzigingen zijn vastgesteld. Wij hebben alleen de afwijkingen ten opzichte van afgesproken onttrekkingen / stortingen toegelicht. Wat onder de mutaties algemene reserve staat gepresenteerd, is conform budgetbesluit uitgevoerd. Pagina 23 van 80

24 Vragen 1 e IBU CDA: blz. 29 Opzet financiële stukken. Wat is de planning voor de invulling van de risicoparagraaf? Dit is al veel eerder aangegeven als aandachtspunt, maar nooit ingevuld. Vooral gezien de decentralisaties is het zaak hier aandacht aan te schenken. In dit kader hebben wij ook eerder vragen gesteld. Wanneer kunnen wij beantwoording verwachten? Er is nog veel onduidelijkheid over de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening) en overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de Wmo. Er is ook nog geen duidelijkheid over de financiering van deze nieuwe taken, waardoor wij de risico s nog niet in beeld kun brengen. Wij verwachten in het derde kwartaal van dit jaar daar meer zicht op te krijgen en zullen de raad hier dan ook over informeren. De risico s gelden overigens niet voor De Kanteling. Het gaat hierbij om een omslag voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers om te zorgen dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. In grote lijnen houdt De Kanteling het volgende in: behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid staan voorop; gemeenten nemen meer tijd in het eerste gesprek met de klant. Het verhelderen van de vraag staat daarbij centraal. Er wordt ook wel gesproken over het Keukentafelgesprek. Overigens deden onze Wmo-consulenten dit al; samen met de burger stelt de gemeente vast wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen; individuele voorzieningen zijn niet altijd de oplossing, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden. De budgetten van de huidige Wmo-taken zijn toereikend. Als er wijzigingen zijn dan worden die bij de IBU s opgevoerd. Het grootste financiële risico bij de huidige Wmo-taken doet zich voor bij grote woningaanpassingen voor gehandicapten. De laatste twee jaar zijn er twee grote woningaanpassingen gedaan. De kosten daarvan zijn gedekt uit de budgetten binnen het product Wmo. Op voorhand is niet in te schatten of er in de toekomst meer aanvragen voor grote woningaanpassingen zullen komen. Pagina 24 van 80

25 7. Facilitaire zaken Vragen jaarstukken CDA: blz. 97, programmaonderdeel ICT. Wat is de reden dat de werkzaamheden langer doorlopen dan de oorspronkelijk geplande datum 2011? De twee belangrijkste oorzaken voor het langer doorlopen van de werkzaamheden in het kader van EGEM-i/NUP zijn: het uitstel van de invoering van wetgeving die deel uitmaakt van het programma EGEM-i/NUP, zoals de basisregistraties Nieuw Handelsregister en WOZ; om de kwaliteit van deze projecten goed te kunnen waarborgen, is ervoor gekozen het totaal aan EGEM-i/NUP-projecten te spreiden in de tijd. Hierover bent u telkens tussentijds geïnformeerd in de EGEM-i/NUP-voortgangsrapportages. Vragen 1 e IBU CDA: blz. 34, programmaonderdeel Loonkosten Facilitaire zaken. Wat betreft de wijziging van de invulling? De bezuinigingsopdracht vanuit de vaststelling van de begroting 2013 leidt tot een bezuiniging van totaal. Deze bezuiniging is ingevuld door het terugbrengen van de ondersteunende griffietaken (0,7 fte) en het terugbrengen van de communicatieadviestaken (0,65 fte). In de begroting 2013 was de bezuiniging financieel vertaald in voor iedere plek. In de praktijk is de verdeling financieel iets anders uitgepakt, waardoor een correctie wordt doorgevoerd. 39. D66: blz. 34, programmaonderdeel ICT. Er wordt voor 2013 eenmalig een bedrag overgeheveld van de algemene reserve t.g.v. van deze post. Het betreft een bedrag van Volgens de toelichting betreft dit het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP. Wat zijn dit voor kosten en waarom was dit niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting 2013? Dit betreft kosten voor het verhelpen van frictie in de personele bezetting wegens de grote inspanning die van de organisatie gevraagd wordt bij het realiseren van de EGEM-i/NUP-projecten. Doordat om diverse redenen de doorlooptijd van EGEM-i/NUP-projecten opgeschoven is (zie ook de beantwoording van vraag 37), is deze overheveling noodzakelijk om de EGEM-i/NUP-projecten succesvol uit te voeren zonder de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering in gevaar te brengen. 40. D66: blz. 45, programmaonderdeel ICT. Wat moeten we ons voorstellen bij invoering van Single Euro Payment Area en is het bedrag van hiervoor bedoeld? De Single Euro Payment Area (SEPA) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de wijziging van alle bankrekeningnummers naar een rekeningnummer van 18 karakters. Bijvoorbeeld bankrekeningnummer wordt na de invoering van SEPA NL89BANK De automatiseringssystemen van de gemeente worden aangepast op het gebruik van deze nieuwe bankrekeningnummers. Het bedrag van is hiervoor bedoeld. Pagina 25 van 80

26 Pagina 26 van 80

27 8. Algemene en juridische zaken Vragen jaarstukken CDA: blz. 92, programmaonderdeel Veiligheid. Waarvoor staat de afkorting IBC? De afkorting IBC staat voor Intergemeentelijk Bureau Crisisbeheersing. Vragen 1 e IBU CDA: blz. 36, Kostendekkendheid leges. Graag ontvangen we de uitkomst van het project om beter inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de leges. De uitkomsten van het project zijn nog niet bekend. De uitkomsten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd. 43. CDA: blz. 38, programmaonderdeel Grondzaken. Voor welke jaren en welk bedrag zijn erfpachtopbrengsten opgenomen voor het te realiseren Mirror hotel? Vanaf 2014 is er in de begroting rekeninggehouden met een bedrag per jaar. Pagina 27 van 80

28 Pagina 28 van 80

29 9. Personeel & organisatie Vragen jaarstukken CDA: Wat zijn voor 2012 (planning en realisatie) en voor 2013 de totale lasten voor tijdelijke inhuur (onderverdeeld naar afdeling). In de jaarrekening en IBU staan diverse verwijzingen. Hierdoor is er geen overzicht. In begroting 2012 is standaard een centraal budget opgenomen ad (2013: ) voor inhuur van niet ambtelijke dienstzijnde arbeidskrachten. Dit budget wordt in de begroting niet over de programma s verdeeld, maar is centraal beschikbaar om bij zwangerschap, uitval door ziekte over andere knelpunten specifiek kunnen worden aangewend. Hieronder treft u een specificatie van de gerealiseerde bedragen van 2012: Afdeling Realisatie 2012 Zorg & welzijn VROM AJZ 59 Facilitaire zaken Totaal CDA: Hetzelfde geldt voor de taakstellende bezuiniging. Zie vraagstelling voorgaande vraag. Hieronder treft u de overzicht 2012 aan. Omschrijving Afdeling 2012 Taakstelling Realisatie Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv Zorg & welzijn VROM Openbare werken AJZ Totaal Pagina 29 van 80

30 Hieronder treft u het overzicht van 2013 aan. In dit overzicht wordt de planning opgenomen: Omschrijving Afdeling 2013 Taakstelling Planning Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv fte VROM Addendum Zorg & welzijn VROM OW Financiën Facilitaire zaken AJZ Loonkosten algemeen Totaal De bezuinigingsopdracht en de bezuiniging frictieruimte zijn vastgesteld in de 2 e IBU 2011, de bezuiniging 2 fte VROM is vastgesteld in de begroting 2012 en het addendum op het coalitieakkoord is verwerkt in de begroting CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Waarom is er geen mutatie op de reserve organisatie ontwikkeling? In wat verschilt deze reserve van de voorziening ontwikkelprocessen? Zoals in de 1 e IBU 2012 is vermeld (blz. 50, punt 71) was er abusievelijk een bedrag van inzake de mutatie reserve organisatieontwikkeling niet gemuteerd. Deze reserve was opgeheven en het saldo was toegevoegd aan de algemene reserve. Deze mutatie heeft om technische, boekhoudkundige reden plaatsgevonden en heeft geen effect (begrote baten en lasten zijn gelijk en geen uitgaven) en had hier niet vermeld mogen worden. De reserve organisatieontwikkeling is reeds opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. De voorziening ontwikkelprocessen is gevormd in verband met het afvloeien van personeel. Vragen 1 e IBU CDA: Wat is het totale budget voor 2013 voor inhuur van personeel? Zie de beantwoording van vraag 44. Pagina 30 van 80

31 10. Bestuur en directie Vragen jaarstukken CDA: blz. 37, Samenwerking. Ten aanzien van samenwerking zullen mogelijk nieuwe initiatieven worden ontplooid. Aan welke initiatieven wordt gedacht? Er wordt dan wel met name gedacht aan ambtelijke samenwerking en voorbereiding op de komende (de)centralisaties maar ook aan andere ontwikkelingen die er op ons af (kunnen) komen. Pagina 31 van 80

32 Pagina 32 van 80

33 Stand van zaken kredieten Vragen 1 e IBU CDA: blz. 54, Stand van zaken kredieten. Onder de lopende kredieten is het krediet nieuwbouw Gouwzeeschool vermeld. Onder de besteding 2013 is een negatief bedrag verantwoord. Wat betreft dit? Het onder de besteding 2013 genoemde negatieve bedrag van betreft een bedrag dat bij SPOOR in rekening is gebracht in verband met meerwerk ten opzichte van het programma van eisen dat op haar verzoek is uitgevoerd. 50. D66: blz. 54, Stand van zaken kredieten, Groot onderhoud Sporthal t Spil. Voor 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van voor groot onderhoud. Wat is de status van deze renovatie? Wij zijn bezig met een aanbesteding voor het opstellen van een programma van eisen en een bestek voor de renovatie van de sporthal. 51. CDA: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Is uitgangspunt dat de steigers jachthaven Hemmeland alsnog aangelegd gaan worden in 2014? Of is dit nog ter overweging? Dit is nog ter overweging. Vanaf 1 mei voert de gemeente zelf het beheer uit van de jachthaven. Hiervoor is een nieuwe havenmeester aangesteld. In de opdracht naar de havenmeester is opgenomen een visie te ontwikkelen voor de jachthaven. Hierin wordt ook gekeken naar de gewenste grootte van de ligplaatsen en of vraag en aanbod in overeenstemming met elkaar zijn. Dit bepaald mede de aanleg van nieuwe steigers. 52. D66: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Steigers jachthaven Hemmeland. De uitvoering van de extra steigers is wegens de huidige economische situatie uitgesteld. De kapitaallasten zijn vanaf 2014 in de meerjarenbegroting meegenomen. In hoeverre is dit nog juist? Is er nog overwogen om deze investering juist wel nu te doen omdat dit juist extra voordeling aanbesteed kan worden? Zie de beantwoording van vraag 51. Pagina 33 van 80

34 Pagina 34 van 80

35 Stand van zaken moties en toezeggingen Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 70, Stand van zaken moties en toezeggingen (0249). Wanneer kan de concept pachtovereenkomst inzake het hotel Hemmeland aan de gemeenteraad worden voorgelegd? De erfpachtovereenkomst wordt naar verwachting in juli 2013 middels een raadsinformatiedocument aan de raad voorgelegd. 54. PvdA: blz. 73 Stand van zaken moties en toezeggingen (0267). Wordt de voorgenomen bezuiniging op de milieudienst van euro gehaald? Wat is hierover nu reeds te melden? De bezuiniging van op de Milieudienst Waterland zou gefaseerd worden doorgevoerd. Voor 2013 stond een bedrag gepland van Deze bezuiniging is conform de planning gerealiseerd door niet-wettelijk verplichte taken op het gebied van beleid en advies inzake milieu en duurzaamheid niet langer af te nemen van de Milieudienst Waterland. De voor 2014 geplande bezuinigingen worden nader ingevuld. Pagina 35 van 80

36 Pagina 36 van 80

37 Paragrafen Vragen jaarrekening 2012 paragraaf B Weerstandsvermogen 55. CDA: blz. 48, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Wmo. Gesteld is dat de onderschrijding komt door het controversieel verklaren van de decentralisatie van de AWBZ. Zou er sprake zijn geweest van een overschrijding van de lasten indien de decentralisatie van de AWBZ niet controversieel zou zijn verklaard? Indien ja, hoe groot zou de overschrijding dan mogelijk zijn geweest? Het is niet waarschijnlijk dat er dan een overschrijding zou zijn geweest. Het geld is bedoeld voor het voorbereiden van de decentralisatie. Wij gaan ervan uit dat het bedrag voldoende is. 56. CDA: blz. 51, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Personeel en organisatie. Onder de risico s is gesteld dat als de samenwerking geen doorgang krijgt dat na 1 juni 2012 niet meer gegarandeerd kan worden dat defecten aan de hardware tijdig gerepareerd en/of vervangen kunnen worden. En dat mogelijk de bedrijfsvoering wekenlang verstoord kan zijn. Lopen we dit risico nu aangezien de raamovereenkomst is beëindigd? Wij lopen geen risico. Nadat op 1 april 2012 het onderhoudscontract op de hardware was afgelopen is er een nieuw (korttijdelijk) onderhoudscontract afgesloten. Dit contract loopt af op 1 oktober Dan is het nieuwe serverpark inmiddels in gebruik. Vragen jaarrekening 2012 paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 57. CDA: blz. 55, Paragraaf C Onderhoudkapitaalgoederen. Onder gebouwen. Werkzaamheden aan gebouwen zijn uitgesteld i.v.m. actuele ontwikkelingen en besluitvorming over vastgoed en eigendom van de gemeente. Welke werkzaamheden zijn uitgesteld en welke eigendommen betreffen dit? Het betreft verschillende grotere en kleinere werkzaamheden. In het algemeen zijn het werkzaamheden die worden uitgesteld omdat deze nog niet accuut uitgevoerd hoeven te worden en later uitvoeren geen gevolgschade veroorzaakt. Te denken valt hierbij aan het vervangen van onderdelen die nog functioneren, bijvoorbeeld een cv-ketel. Daarnaast wordt voor een aantal gebouwen onderhoud uitgesteld tot er een besluit is over de toekomst van deze gebouwen. Het betreft de Marijkehal, de Bolder, Sporthal t Spil en het douche- en toiletgebouw op Marken. Bij de actualisatie worden deze werkzaamheden in het nieuwe beheerplan gecorrigeerd, en worden actuele ontwikkelingen verwerkt. Vragen jaarrekening 2011 paragraaf F Verbonden Partijen 58. CDA: blz. 68, Paragraaf F Verbonden partijen. Onder werkvoorzieningschap. Welke activiteiten, naast de groenvoorziening, voert Baanstede nog meer uit voor de gemeente Waterland? Naast het groenonderhoud wordt alleen door het bedrijfsonderdeel Detachering en Re-integratie van Baanstede invulling gegeven aan Direct Werk in opdracht van de gemeente Waterland. De omvang van Direct Werk varieert van eind 2012 van 6 cliënten tot 18 cliënten in Business Print en Post heeft sinds 2011 geen activiteiten meer uitgevoerd voor de gemeente Waterland. Pagina 37 van 80

38 Pagina 38 van 80

39 Toelichting op de balans Vragen jaarstukken CDA: blz. 105, Immateriële vaste activa. Waarop heeft de afschrijving van de kosten onderzoek en ontwikkeling betrekking? Het heeft betrekking op de afschrijving van de volgende kredieten: Kredieten Bedrag Voorbereiding brede school scholeneilend Voorbereiding Ringshemmen Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Voorbereiding school Ilpendam Voorbereiding huisvesting Buitendienst Voorbereiding Gouwzeeschool Afschrijvingskosten onderzoek en ontwikkeling CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Waarop heeft de correctie BW aankoop jachthaven Hemmeland betrekking? Dit betreft een aanpassing van de boekwaarde aan de activa-administratie (deze waren niet in overeenstemming). Zie ook de beantwoording van vraag D66: blz. 108, Uitzettingen korter dan 1 jaar. Uit de toelichting blijkt dat er sprake is van een toename van de voorziening voor oninbaarheid. Kunt u het verloop van de voorziening over 2012 weergeven? Dus voor welk bedrag er afgeboekt is wat de toevoeging is. Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de voorziening oninbaarheid: Saldo voorziening ultimo mutatie Sociale dienst Gemeentelijke belastingen Overige debiteuren Totaal Pagina 39 van 80

40 62. D66: blz. 109, Overlopende activa. Onder dit hoofd is de vooruitbetaalde investering van de bredeschool te Ilpendam voor een bedrag van opgenomen. Dit bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa. Het lijkt me dat dit onjuist is omdat het geen vlottende activa is maar een investering waar ieder jaar een afschrijving op in mindering wordt gebracht wat na 40 jaar op nul uitkomt. Wat is het standpunt van onze nieuwe accountant hierin? Het betreft geen investering waarop afschrijving plaatsvindt, maar een vooruitbetaalde huur over 40 jaar, waarop wij elk jaar 1/40 e deel afboeken ten laste van de exploitatie. 63. D66: blz. 109, Eigen vermogen. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ten laste van Kapitaallasten gebouwen van Voor betreft dit een aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen. Wat is de reden van deze aanpassing en waar is het bedrag op gebaseerd? Kunt u tevens aangeven wat het doel van deze reserve is? Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de onttrekkingen reserve kapitaallasten gebouwen: Resere kapitaallasten gebouwen Bedrag Overwaarde in de reserve Afschrijvingslasten kazernes Afschrijvingslasten scholen Onttrekkingen kapitaallasten gebouwen Op advies van onze accountant hebben wij de nog niet bestemde gelden in deze reserve laten terugvallen naar de algemene reserve. Het doel van de reserve kapitaallasten gebouwen: dekking van de afschrijvingslasten van een aantal investeringen (scholen en brandweerkazernes). 64. CDA: blz. 110, Vaste passiva. Wat is de achtergrond van de aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen met ? Zie de beantwoording van vraag D66: blz. 111, Voorzieningen. Bij de voorziening bruggen en tunnel heeft een vrijval plaatsgevonden van een bedrag van Wat is de reden van deze vrijval? In 2012 is het onderhoud aan de bruggen en tunnel ondergebracht in het prestatiecontract kunstwerken. Door het onderhoud voor een langere periode in dit contract onder te brengen is een besparing op de kosten gerealiseerd. Het huidige beheerplan kan hierdoor worden afgesloten met een positief resultaat. Er is voor gekozen dit resultaat op voorhand bij de jaarrekening 2012 vrij te laten vallen. In 2013 wordt het beheerplan bruggen en tunnels geactualiseerd en vanaf 2014 wordt gewerkt met het beheerplan Pagina 40 van 80

41 66. CDA: blz. 111, Voorzieningen. Graag ontvangen we een specificatie van de aanwending van de voorziening breedtesport. De voorziening breedtesport is in 2012 als volgt aangewend: Voorziening Breedtesport Bedrag Sportservice; combinatiefunctie Sport en bewegen Spoor; combinatiefunctie coördinatie Brede School De Bolder; combinatiefunctie Cultuur Muziekschool; combinatiefunctie Cultuur Totaal CDA: blz. 113, Toelichting nog te betalen bedragen. Wat betreft de afrekening Stadsmobiel? Waarop hebben deze lasten betrekking? Deze lasten hebben betrekking op de afrekening van de gereden ritten voor het leerlingenvervoer in het laatste kwartaal van Stadsmobiel BV is in oktober 2012 overgenomen door ETS BV. De organisatie van het vervoer zelf is bij de overgang vlekkeloos verlopen. De administratieve afhandeling bracht echter wat problemen met zich mee, die inmiddels zijn opgelost. Pagina 41 van 80

42 Pagina 42 van 80

43 NOTA VAN WIJZIGINGEN Pagina 43 van 80

44 Pagina 44 van 80

45 Aanpassingen jaarstukken 2012 In de lijst van verschillen begroting na wijziging versus jaarrekening staat ten onrechte bij voorziening ontwikkelprocessen een bedrag van Dit moet zijn, afgerond op duizendtallen, Hierdoor wijzigt de gepresenteerde tabel van de jaarstukken 2012 op blz. 7. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Omschrijving Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat na bestemming Verschil Toelichting Lagere opbrengsten leges Lagere besteding Basisgezondheidszorg Voorziening (woning)bouwprojecten Vervroegde afschrijving voormalige Kohnstammschool. Lagere opbrengsten Jachthaven Hemmeland Lagere besteding ICT-beleid Vrijvallen voorziening Bruggen en tunnels (Kunstwerken) Lagere besteding ontwikkelingskosten personeel Voorziening ontwikkelprocessen Overigen Totaal Bedrag In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95 per abuis het bedrag gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen ( ). De tabel op blz. 94 moet met een regel worden uitsplitst. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Omschrijving Stortingen 2012 Onttrekkingen 2012 Saldo Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Overzicht incidentele baten en lasten blz Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Burgernet Overhevelingen Saldodienstjaar Mutatie reserve organisatie-ontwikkeling Mutaties algemene reserve Mutaties kapitaallasten gebouwen Mutaties reserve onderhoud Hemmeland Totaal programma Pagina 45 van 80

46 Pagina 46 van 80

47 Aanpassingen 1 e IBU 2013 Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen en ambtshalve zijn in deze nota van wijzigingen aanpassingen doorgevoerd waardoor de verdeling van de uitgaven over de verschillende programma s wijzigt. Hieronder treft u de aangepaste tabellen, zoals deze zijn opgenomen in de inleiding op blz. 6 van de 1 e IBU In bijlage 1 treft u per programma per programmaonderdeel de aangepaste begroting 2013ev aan. In bijlage 2 en 3 treft u de aangepaste kredietenlijst en de aangepaste productenraming begroting aan. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties: Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Na verwerking van voorgestelde aanpassingen ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Pagina 47 van 80

48 Aangepaste tabel financiële mutaties 1 e IBU programma 1 Zorg & welzijn Omschrijving Mutaties begroting 2013 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Aangepaste tabel financiële mutaties 1 e IBU programma 11 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Mutaties meerjarenraming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokal heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Dividend Saldo van financieringsfuntie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Pagina 48 van 80

49 BIJLAGEN Pagina 49 van 80

50 Pagina 50 van 80

51 Bijlage 1 Begroting Pagina 51 van 80

52 Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2013 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren: Nr. Omschrijving programmaonderdeel Begroting 2013 Meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën Pagina 52 van 80

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Begroting 2014 en 2 e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 2 van 48

Begroting 2014 en 2 e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 2 van 48 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2014 en 2 e IBU 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2014... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar

Nadere informatie

gemeente Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast:

gemeente Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast: Nota van wijzigingen Onderwerp: Jaarstukken 2016 Een nota van wijzigingen bevat één of meer wijzigingen van een raadsvoorstel of -besluit. Een nota van wijzigingen wordt opgesteld door het college van

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie