REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

2 Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee Adres : Koningin Julianaweg 54 Woonplaats : 3241 XC Middelharnis Telefoon : Fax : Postadres : Postbus 57, 3240 AB Middelharnis adres : Website : 1

3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van het College van Bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 6 Organigram RGO 8 Kwaliteit 9 Inspectie 10 Onderwijs en leerlingen 11 Ontwikkelingen 12 Leerlingzorg 13 Huisvesting 14 Sociaal jaarverslag 15 Financieel jaarverslag 21 2

4 Voorwoord Je groeit op de RGO. Dat is de slogan waaraan wij ons verbonden hebben. Niet altijd worden voornemens en dromen werkelijkheid. Maar als wij nu de balans over het jaar 2013 voor de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee opmaken, kunnen we constateren dat wij het afgelopen jaar wederom zijn gegroeid. Wij maken ons streven naar goed onderwijs waar. Vanuit een visie waarin de leerling centraal staat zorgen we voor een solide basis zodat zij goed voorbereid aan hun vervolgstudie kunnen beginnen. De inspectie staaft dit in haar rapport van december Bovendien zijn leerlingen en ouders over het algemeen tevreden over de RGO. In 2013 zijn geweldige resultaten behaald bij de examens. De afgelopen 5 jaar is door iedereen keihard gewerkt om de bevindingen van de inspectie in 2009 te loochenstraffen. Het blijkt maar weer dat als je allemaal aan de juiste touwtjes trekt en ook in dezelfde richting je tot heel veel in staat bent! De RGO behoort wat betreft de resultaten in 2013 tot de beste scholen van Nederland. Ook verder in dit jaarverslag vindt u het bewijs dat wij groeien. Daarbij zal het altijd de focus gericht zijn op goed onderwijs op een herkenbare school, waar leerlingen, ouders en personeelsleden zich thuis voelen. Ik wens u veel leesplezier en stel uw reacties erg op prijs! Arie Cové Rector RGO 3

5 Verslag van het College van Bestuur De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOVOGO) kent sinds 10 juli 2012 een eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder). Hij treedt op als het bevoegd gezag van de stichting, is tevens rector van de enige school die onder de stichting ressorteert, de Regionale scholengemeenschap Goeree- Overflakkee (RGO) en is verantwoordelijk voor de beleidsvaststelling en beleidsontwikkeling van de RGO. De bestuurder zit het managementteam voor dat hem adviseert over de beleidsvoorstellen. Besluitvorming op de RGO vindt plaats op een collegiale, professionele wijze en is gericht op breed draagvlak. Bezuinigen en investeren Het jaar 2013 is er één van uitersten geworden. De eindexamenresultaten zijn op de afdelingen havo en atheneum tot het niveau uitstekend gestegen! Beide afdelingen hebben zich definitief ontdaan van het predicaat onvoldoende in een zeer korte periode en behoren nu tot de beste 10% van Nederland. Dit is het directe gevolg van investeren. Investeren in mensen, in tijd, in aandacht, in focus, in kwaliteit. In het jaar 2013 is ook duidelijk geworden dat het onderwijs de klappen van de economische crisis kreeg te verwerken. Er werd bezuinigd door de regering, de sociale premies stegen fors en daarbij kreeg de RGO voor het eerst last van een lichte krimp van het aantal leerlingen. Mede daarom is de formatie van de RGO met zo n 5% teruggebracht en is er ook in de materiële kosten bezuinigd. Doordat er uiteindelijk binnen het onderwijs en de politiek overeenstemming was viel de klap gelukkig mee. In oktober kwamen de sociale partners en het ministerie het Nationaal Onderwijs Akkoord overeen en besloten de regeringspartijen samen met de oppositie tot een aanpassing van de onderwijsbegroting Financieel resultaat 2013 We laten met 2013 een periode van een aantal jaar achter de rug waarin ook het onderwijs met economisch en financieel zwaar weer te maken heeft gehad. Het resultaat over 2013 is negatief, namelijk min Dit komt mede omdat ik ervoor kies de extra impulsen die de RGO in december ontving ( ) niet te gebruiken voor het oplossen van een tijdelijk negatief resultaat, maar te investeren in de jaren 2014, 2015 en In de begroting van 2014 is een deel van de impuls reeds verwerkt en daarom kunnen wij bijvoorbeeld jong personeel in dienst houden en investeren in de vernieuwing van het onderwijs! Ontwikkelingen In het jaar 2013 is een flinke aanzet gegeven tot het 1 op 1 onderwijs. Dit is een in onderwijsland inmiddels steeds bekendere term en houdt in dat elke leerling beschikt over een eigen device dat als hulpmiddel dient bij het onderwijs. In ons geval is dat de ipad geworden. Alle brugklassers zullen in over zo n device beschikken. De docenten zijn hen in juni 2013 voorgegaan en hebben zich op het gebruik ervan in de les grondig voorbereid. In verband met de ambitie excellente leerlingen voldoende uitdaging te bieden wordt met ingang van het komende schooljaar een gymnasiumopleiding aangeboden in samenwerking met CSG Prins Maurits. Met het invoeren van een keuzeband in klas 1 en 2 en vmbo 3 en 4 zijn de eerste stapjes gezet in de ambitie leerlingen meer keuzes in een breder onderwijsaanbod te geven en onder andere daarmee het onderwijs prikkelender en uitdagender te maken. Vensters voor Verantwoording In Vensters voor Verantwoording ( kan een ieder de prestaties en andere cijfers van alle scholen in Nederland bekijken. De Vensters geven belanghebbenden een volledig en betrouwbaar beeld van de RGO. Een managementtool helpt kritisch te kijken naar de kwaliteit van de school. Daarom is Vensters voor Verantwoording ook belangrijk voor docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen. 4

6 Schoolkompas Op landelijk niveau is gewerkt aan Schoolkompas voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders. Op basis van gegevens uit de Vensters laat dat de belangrijkste kenmerken van de scholen in de regio zien. De RGO heeft Schoolkompas van de meest actuele informatie voorzien en zodoende kan de school vergeleken worden met haar concurrenten. Regelingen in het kader van Good Governance Het College van Bestuur heeft een drietal regelingen vastgesteld die de transparantie bevorderen en de rechten en plichten van mensen die op een of andere aan de RGO verbonden zijn vast te stellen. Het gaat hier om de klokkenluidersregeling, de integriteitscode en de klachtenregeling. Er zijn in 2013 geen officiële klachten gestuurd naar het bevoegd gezag. Middelharnis, 27 mei Arie Cové Voorzitter College van Bestuur SOVOGO 5

7 Verslag Raad van Toezicht 2013 was opnieuw een bewogen jaar voor de Raad van Toezicht (RvT). Vier leden hebben op 10 juli afscheid genomen en drie nieuwe leden zijn aangesteld. Bestuurders van het eerste uur, Greet de Kooning, Bram Roos en Thoom Gille hebben na vele jaren afscheid genomen van de RGO. Ook Sander van Rijen geeft na 4 jaar het stokje over. Zij zijn vervangen door drie nieuwe leden: Lobke van Oorschot, Désirée van Loon en Joep Vermeulen. Greet de Kooning heeft voor haar jarenlange inspanningen als bestuursvoorzitter en later voorzitter van de RvT tijdens de kerstborrel de koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje- Nassau mogen ontvangen. De RvT bestond op 31 december 2013 uit: Stella Braber (voorzitter) Kenneth Kirindongo (aandachtsgebied personeel & organisatie; lid auditcommissie) Désirée van Loon (aandachtsgebied financiën; lid auditcommissie) Lobke van Oorschot (aandachtsgebied onderwijskundige zaken) Joep Vermeulen (aandachtsgebied juridische zaken; secretaris) De RvT houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) van SOVOGO en daarmee op het strategisch beleid. Voorts fungeert de RvT als de werkgever van het CvB. Conform de Code Goed Onderwijs is in 2012 een duidelijke scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht en is het bestuursmodel overeenkomstig aangepast. De RvT heeft een auditcommissie die de financiële gegevens, zoals de kwartaalrapportages, jaarrekening, begroting en meerjarenbegroting analyseert en advies geeft ten aanzien van de financiële resultaten op korte- en lange termijn. De RvT organiseert haar werkzaamheden aan de hand van een toezichtskader. In 2013 is dit kader aangescherpt met betrekking tot het financiële toezicht. Naar aanleiding daarvan ontvangt de auditcommissie nu voorafgaand aan iedere vergadering een actueel overzicht van de financiële situatie. Dat wordt tenminste 1 keer per kwartaal met de voltallige RvT en CvB doorgenomen. In 2013 zijn een aantal veranderingen in de werkwijze van de RvT doorgevoerd. De RvT vergadert zeven keer per jaar in het bijzijn van het CvB, maar vergadert nu ook onderling in de week voorafgaand aan het overleg met het CvB. Dit geeft meer gelegenheid voor reflectie en verhoogt de efficiency van de vergaderingen in het bijzijn van het bestuur. Om haar rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen, vraagt de RvT verschillende geledingen binnen de school zoals de MR, een afvaardiging van het management team, ouders en leerlingen, om feedback over hun ervaringen met de school en het schoolbestuur. Ook in 2013 is dat weer gebeurd in de maanden februari en maart. Ook voor de invulling van haar rol als werkgever van het CvB is deze feedback van belang voor de RvT. Voorts wil de RvT haar betrokkenheid tonen en de afstand met de school zo klein mogelijk houden, door bijvoorbeeld masterclasses, open dagen, musicals e.d. te bezoeken. De RvT is lid bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en ter bevordering van hun deskundigheid hebben enkele leden van de RvT in 2013 deelgenomen aan onder meer een congres over de kwaliteit van het onderwijs en de rol van de toezichthouder in dat kader. Voorts is een bijeenkomst bezocht over het strategisch omgaan met krimpende leerlingenaantallen en de financiële uitdagingen die daardoor ontstaan. 6

8 De RvT heeft zich in 2013 met meerdere onderwerpen bezig gehouden, waarvan de afronding van de verbouwing, het ontwikkelen van een lange termijn strategie met betrekking tot het krimpende aantal leerlingen, de mogelijkheden voor de introductie van de ipad als leermiddel en het bevorderen van samenwerking met andere scholen en schoolverbanden de meeste aandacht hebben gevergd. Enkele van deze onderwerpen zullen ook in 2014 onverminderd aandacht van de RvT verlangen. De RvT dankt het College van Bestuur, het personeel, de Medezeggenschapsraad, de oudercommissie en de leerlingen wederom voor hun inzet om deze school ook in 2014 weer tot een school te laten zijn waar men zich veilig en welkom voelt en in het bijzonder voor de fantastische examenresultaten die dit jaar zijn geboekt. Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, De voorzitter, S. Braber-Swart 7

9 Organigram RGO 8

10 Kwaliteit Vensters voor Verantwoording In februari 2011 werd de landelijke website gelanceerd. De RGO was een van de scholen in het voortgezet onderwijs die alle twintig indicatoren van Vensters voor Verantwoording voor iedere belangstellende online had staan. Op basis van die indicatoren leggen scholen verantwoording af aan betrokken partijen (ouders, leerlingen, collega s) en instellingen (toeleverend en afnemend onderwijs, gemeenten, provincie en hulpverleningsinstellingen). Vensters voor Verantwoording levert een ware schat aan cijfermatige informatie over de school: de leerlingenaantallen van de afgelopen drie jaar, een Google-kaart met per postcodegebied het aantal leerlingen dat dit jaar op school zit, hoe de school scoort op het gebied van slagingspercentages, examencijfers, doorstroming, aantallen docenten per leerling en getalsverhoudingen tussen direct onderwijzend personeel en assistenten en management. Ook onderwijstijd, schoolkosten, schoolplan, zorgplan en veiligheidsbeleid zijn op de site te vinden. De resultaten van de school worden afgezet tegen landelijke scores en worden ook op regionaal niveau steeds beter vergelijkbaar. Met een managementtool kan iedere school alle resultaten nader analyseren. Het CvB en het MT gebruiken deze gegevens nadrukkelijk ook om beleid te voeren op basis van de opbrengsten van de school. In de onderstaande tabel staan de twintig indicatoren, ingedeeld in vier domeinen. Domein 1 Domein 2 Domein 3 Domein 4 Onderwijsprestaties 1. Aantal leerlingen per schoolsoort (instroom) 2. Slaginspercentages 3. Gemiddeld examencijfer (centraal- en schoolexamen) 4. Doorstroom en uitstroom 5. Tussentijds van school Effectief onderwijsbeleid 6. Schoolplan (innovatie) 7. Samenwerking 8. Kenmerken leerlingen 9. Profiel- en sectorkeuze 10. Zorgplan Kwaliteitszorg 11. Tevredenheid leerlingen 12. Tevredenheid ouders 13. Toeleverend en afnemend onderwijs 14. Externe evaluaties 15. Schoolklimaat en veiligheid Bedrijfsvoering 16. Marktaandeel/ werkgebied 17. Lesuitval/ onderwijstijd 18. Gegevens personeel 19. Financiën 20. Leerlingaantal/ personeel Kwaliteitszorg De RGO kent vele instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te meten: de adviezen van de basisschool, de citoscores, de voortgangstoetsen, rendementen enz. Ook zet de RGO allerlei enquêtes uit, soms jaarlijks, bv. de leerling-enquête en de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, soms twee- of vierjaarlijks, zoals een onderzoek over medewerker tevredenheid. Om alle resultaten een kop en een staart te geven en vervolgens te gebruiken voor het schoolbeleid is in 2012 een stafmedewerker kwaliteit aangesteld. De kwaliteit van de school wordt nu systematisch en cyclisch gemeten en vervolgens geëvalueerd. 9

11 Inspectie Beoordeling Alle opleidingen van de RGO beschikken over een basisarrangement en functioneren dus in de ogen van de inspectie op niveau. Een aantal jaren met tekortkomingen op het VWO en later ook HAVO is achtergelaten. Via de link kwaliteitskaart is het rapport van bevindingen (10 december 2012) op te vragen. Opbrengstenkaart, kwaliteitskaart De inspectie publiceert jaarlijks de opbrengsten van de vo-scholen. De kwaliteitskaart levert inzicht in het rendement van de onderbouw en bovenbouw, de resultaten van het centraal examen en het verschil in resultaten schoolexamen en centraal examen. De resultaten bestrijken een periode van drie schooljaren en worden afgezet tegen landelijk gemiddelden. De kwaliteitskaart van de RGO laat een bevredigend beeld zien. Echter, de doorstroming in de onderbouw is nog onder de landelijke maat en daar is extra inzet noodzakelijk. De drie andere indicatoren zijn voldoende en de uitdaging is nu dit niveau vast te houden! Niet alleen voor de school zelf, maar ook voor ouders en leerlingen, is het van belang te weten hoe de school presteert in vergelijking met andere scholen. De Nederlandse wet stelt ook een aantal eisen aan scholen. Om te controleren of en hoe scholen aan die eisen voldoen, worden ze beoordeeld door de onderwijsinspectie. Deze beoordeling wordt vastgelegd in de zogenaamde kwaliteitskaart. Op kunt u de kwaliteitskaart van de RGO vinden, net als die voor de andere scholen voor voortgezet onderwijs. Voor meer informatie zie kwaliteitskaart. 10

12 Onderwijs en leerlingen Marktaandeel en voedingsgebied De RGO beschouwt het gehele eiland Goeree-Overflakkee als haar voedingsgebied en voelt aan de randen ervan een behoorlijke concurrentie. Dit is goed te zien aan het marktaandeel in de kern Goedereede. Trend marktaandeel Oostflakkee 47,3% 44,4% 44,6% Middelharnis 43,3% 42,1% 39,6% Dirksland 24,2% 25,1% 27,0% Goedereede 11,1% 11,5% 10,8% Schouwen-Duiveland 2,6% 2,7% 3,5% Tholen 1,0% 1,1% 1,2% Trend voedingsgebied Middelharnis 44,9% 43.5% 41,5% Oostflakkee 27,0% 26,5% 26,4% Dirksland 13,2% 14,1% 15,6% Goedereede 6,9% 7,2% 7,2% Schouwen-Duiveland 4,9% 5,2% 6,7% Tholen 1,7% 2,0% 2,0% Overige gemeenten 1,4% 1,6% 0,8% Gemiddelde examencijfers 2013 vmbo basis, 2 leerlingen School Landelijk Centraal examen 6,5 6,6 Schoolexamen 6,3 6,5 vmbo g/t, 74 leerlingen School Landelijk Centraal examen 6,4 6,3 Schoolexamen 6,6 6,5 vmbo kader, 29 leerlingen School Landelijk Centraal examen 6,5 6,2 Schoolexamen 6,4 6,5 havo, 81 leerlingen School Landelijk Centraal examen 6,9 6,5 Schoolexamen 6,6 6,4 vwo, 39 leerlingen School Landelijk Centraal examen 7,0 6,6 Schoolexamen 6,9 6,8 11

13 Ontwikkelingen Mavo XL Om de leerlingen die een vmbo theoretische opleiding volgen beter voor te bereiden op een eventueel vervolg naar de havo, biedt de school hen 2 lesuren extra aan (XL). Bovendien geven docenten die ervaring op de havo-opleiding hebben les aan deze klas om de leerlingen de didactiek te laten ervaren. Examentraining De leerlingen uit alle examenklassen krijgen direct voorafgaand aan het Centraal Examen een intensieve training in vakken waarvoor zij zelf kiezen. Tot aan de laatste dag voor het examen wordt de leerlingen onderwijs aangeboden. Masterclasses Een vijftal keer worden leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs die opteren voor een vwo-opleiding op de RGO uitgenodigd om masterclasses te volgen. Plusklas Het openbaar basisonderwijs (SOPOGO) heeft de RGO gevraagd een rol te spelen in de zgn. Plusklas. In deze klas zitten de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die door hun hoge begaafdheid te weinig worden uitgedaagd en daarom op vrijdagmiddag een apart programma lopen op steeds wisselende locaties. Eens in de 4 weken komen zij naar de RGO en verzorgen wij het programma. Gastlessen Tweemaal is op woensdagmiddag een gelegenheid voor alle leerlingen uit groep 8 om aan kennismakingslessen deel te nemen. Keuzebanduren In klas 1, 2 (alle niveaus) en 3 vmbo/mavo hebben leerlingen twee of drie keuzebanduren op het lesrooster staan. Tijdens deze lesuren wordt modulair lesgegeven of krijgen de leerlingen vakondersteuning. Profielklassen De brugklasleerlingen hebben zich vrijwillig kunnen aanmelden voor één van onderstaande profielklassen Kunstklas Sportklas Scienceklas Doel: leerlingen de mogelijkheid geven hun individuele talenten te benutten. Wekelijks worden drie aaneengesloten lesuren besteed aan de profielklas. Leerlingen van alle niveaus zitten bij elkaar in de profielklas. Werken met de ipad In het schooljaar start de RGO in de brugklassen met het werken met de ipad naast het al bestaande lesmateriaal. Ter voorbereiding hierop hebben de docenten in de zomer van 2013 een ipad ter beschikking gekregen en is gerichte training voor hen georganiseerd Olympiades Leerlingen van de RGO hebben deelgenomen aan de wiskunde-olympiade. Drie leerlingen hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde. In 2014 wordt aan meerdere olympiades deelgenomen, te weten wiskunde, natuurkunde en biologie. 12

14 Leerlingzorg De RGO voelt zich verantwoordelijk voor de schoolcarrière van elke leerling, vanaf het jaar dat hij op school komt. Dat betekent dat de school ervoor zorgt dat de leerling goed op het vervolgonderwijs terecht komt. Of op een andere school als dat nodig is. Veiligheid Leerlingen en personeel voelen zich (zeer) veilig op de RGO, zo blijkt uit enquêtes. Op de RGO was in 2013 geen sprake van grote onveilige situaties. In 2014 wordt het schoolveiligheidsbeleid opnieuw geëvalueerd. De school is voorbereid op calamiteiten als branden en ongelukken. Bekeken wordt in hoeverre de sociale media bij dergelijke calamiteiten kunnen worden ingezet. Voorkomen van uitval Het aantal uitvallers in het voortgezet onderwijs is in onze regio vrijwel stabiel en ligt onder het landelijk gemiddelde. In het algemeen is in stedelijk gebied de schooluitval hoger. In het mbo was beduidend minder uitval dan in de voorgaande jaren, maar het blijft relatief hoog. De RGO wil vmbo en mbo nog beter op elkaar laten aansluiten en hoopt zo bij te dragen aan minder uitval (het zgn. vroegtijdig schoolverlaten). Het vervolgonderwijs meldt dat de leerlingen die van de RGO afkomstig zijn relatief goed presteren. Wel blijft een zorg dat de RGO leerlingen op de universiteiten en de hogescholen relatief vaker van opleiding wisselen. We zullen meer aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie. 13

15 Huisvesting Onderhoud Om het ambitieniveau en de beleving van het pand hoog te houden, is het belangrijk inzicht te hebben in de algehele technische staat van het gebouw: er moet onderhoud gepleegd worden. Ook is het belangrijk de te verwachten onderhoudskosten die gereserveerd dienen te worden, in kaart te brengen. Na afronding van de nieuwbouw is een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Dit is uitgevoerd door Raderadvies uit Vught. De MJOB is opgesteld voor een periode van 40 jaar op basis van de systematiek Conditiemeting conform NEN Dit conditiemeten is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve wijze vast te leggen. Om uiteindelijk tot de MJOB te komen is eerst de conditie voor onderhoud vastgesteld. Dit is voor alle onderhoudsgevoelige elementen bepaald. Gebreken die binnen drie jaar onderhoud behoeven, zijn gedetailleerd geregistreerd en zullen uiteindelijk resulteren in een onderhoudsactiviteit. Vervolgens zijn de prioriteiten van de geconstateerde gebreken bepaald en per element een uitgebreide omschrijving gemaakt om een compleet beeld te verkrijgen. Dit gehele proces heeft als resultaat een overzichtelijke MJOB waarin onderscheid is gemaakt in planmatig onderhoud en onderhoud ten behoeve van gebreken aan elementen welke binnen drie jaar dienen te worden opgelost. Het vormt de basis voor het gebouw beheerplan en geeft de RGO inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. Plein In november is een start gemaakt met het herinrichten c.q. wijzigen van het schoolplein aan de voorkant van het pand. Kijkend en luisterend naar de behoeftes van onze leerlingen ontstond het idee een sportfaciliteit te creëren op het plein. Een faciliteit die multifunctioneel kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de eigen lessen LO, opvanguren brugklassen, pauzes, enzovoorts. Na onderzoek zijn we uitgekomen bij de firma Yalp, leverancier van sport- en speeltoestellen en is er gekozen voor een sportveld. Het sportveld leent zich bij uitstek voor balsporten zoals voetbal, hockey, handbal, basketbal en trefbal. Door het toepassen van kleinere doeltjes over de lengte van het veld is het mogelijk meerdere sporten tegelijkertijd uit te oefenen. In het veld zijn rubber dempers aangebracht die trillingen opvangen, zodat de boarding zeer geluidsarm is, wat erg prettig is bij gebruik tijdens lesuren. 14

16 Sociaal jaarverslag ARBO Het MT heeft eind 2012 het verzuim en re-integratiebeleid vastgesteld met als doel meer grip op het ziekteverzuim te krijgen. Wekelijks worden op de MT-vergadering de zieke medewerkers en de mogelijke interventies met elkaar besproken. Ook wordt aandacht besteed aan het voorkomen van uitval van medewerkers. De teamleiders en hoofden spelen hier een cruciale rol in. Zij weten als geen ander wat leeft in hun teams. Medewerkers die 3 x ziek zijn binnen één jaar, worden uitgenodigd voor een gesprek met hun teamleider. Op deze manier wordt verzuim bespreekbaar gemaakt. Dit gesprek is gericht op het voorkomen van verdere uitval. In 2013 maakte de RGO gebruik van de diensten van Arbo Unie. De RGO heeft al meerdere jaren dezelfde bedrijfsarts. Teneinde onze organisatie en medewerkers optimaal te faciliteren heeft hij eens per 3 weken spreekuur op school gehouden. Alleen in uitzonderlijke gevallen werden medewerkers buiten de school uitgenodigd. De Arbo Unie bracht in ,12 in rekening bij de school. Verzuim in cijfers* In 2013 was het ziekteverzuimpercentage (VP) 3,48% en de gemiddelde verzuimduur (GZD) was 7,52 dagen. De meldingsfrequentie (MF) was 1,6. Daarmee blijft de RGO ruim onder de landelijk gemiddelde ziekteverzuimcijfers in het VO (cijfers 2013 nu nog niet bekend, afgelopen jaren ruim boven 5%). Ter vergelijking: in 2012 was er 3,87% ziekteverzuim op de RGO. In het strategisch schoolplan is als doel gesteld dat de ziekteverzuimcijfers onder het landelijk gemiddelde liggen. Dit doel is behaald. Geen van onze personeelsleden was langer dan één jaar ziek. Geen van onze personeelsleden is uitgestroomd in de WIA. Er hebben zich op de RGO in 2013 geen ongevallen met verzuim tot gevolg voorgedaan. 15

17 Opbouw van het verzuim: Verzuim Kort: Middel: Lang: percentage 1 7 dagen 8 42 dagen dagen 3,48 1,25 0,33 1,90 Lang: > 2 jr. Iets meer dan de helft van het verzuim (55%) werd in 2013 veroorzaakt door langdurig zieken (langer dan 6 weken ziek). Met deze medewerkers werden iedere 4 tot 6 weken gesprekken gevoerd door de teamleider en de casemanager (beleidsmedewerker P&O) samen. Deze gesprekken zijn in eerste instantie verkennend van aard. Wat is er aan de hand en welk doel wordt er vastgesteld? Daarna wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar het doel (doorgaans is dat terugkeer in eigen werk bij eigen werkgever). Aard van het verzuim Het is wettelijk verboden om een administratie te voeren over de reden van ziekmelding van medewerkers. *Verzuimcijfers Vanaf 1 januari 2013 werkt de RGO met Raet Online, een modern personeelsinformatiesysteem. Dit is de reden dat we nog geen (visuele) vergelijkingen kunnen maken met jaren vóór Personeel Onze medewerkers, onze personeelsleden zijn het belangrijkste werkkapitaal. Zij máken de school. Het is daarom goede zaak dat één en ander wordt uitgedrukt in cijfers en gemiddelden. Gelukkig weet iedereen dat de gemiddelde medewerker niet bestaat. Iedereen is uniek en heeft individuele aandacht nodig. Onze teamleiders zijn stuk voor stuk mensen die dit graag voor hun rekening nemen. Personeelsopbouw op 1 januari 2013 Op 1 januari 2013 waren 123 personen (95,16 wtf) werkzaam op de RGO. 49 van hen werkten fulltime en 74 parttime (45,88 wtf). De verhouding man-vrouw was eveneens Van de 49 mannen werkten 33 fulltime en 16 parttime, bij de vrouwen was de verhouding omgekeerd. Er werkten er 17 fulltime en 57 parttime. Personeelssterkte per deeltijdcategorie Deeltijd (WTF) cohort Totaal >= Aantal Personen Bezetting (wtf) 95,15 0,30 1,92 9,52 13,40 20,73 49,26 16

18 Personeelsopbouw op 31 december 2013 Op 31 december 2013 waren 117 personen (92,16 wtf) werkzaam op de RGO, 53 van hen werkten fulltime en 64 parttime (38,76 wtf). De verhouding man-vrouw was Van de 46 mannen werkten 34 fulltime en 12 parttime, bij de vrouwen was de verhouding 19 fulltimers tegen 52 parttimers. Personeelssterkte per deeltijdcategorie Deeltijd (WTF) cohort Totaal >= Aantal Personen Bezetting (wtf) 92,16 0,24 0,81 11,68 10,44 15,57 53,40 In het strategisch schoolplan staat dat de RGO ernaar streeft de betrekkingsomvang van personeelsleden met een vaste aanstelling op minimaal 0,6 fte te stellen en/of drie werkdagen. Op 1 januari 2013 hadden 94 van de 123 personeelsleden (76,42%) een aanstelling met een wtf van 0,6 of groter. Op 31 december 2013 hadden 87 van de 117 personeelsleden een aanstelling met een wtf van 0,6 of groter (74,36 %). Aan dit doel zal in 2014 verder worden gewerkt. Leeftijdsverdeling De gemiddelde personeelsleeftijd op de RGO is de laatste jaren gestegen. Dit is het resultaat van het beleid van de overheid, waarbij vervroegd uittreden niet langer wordt gestimuleerd en de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt verhoogd naar 67 jaar. Leeftijdsverdeling op 1 januari

19 Leeftijdsverdeling op 31 december 2013 De gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel dat op 1 januari 2013 in dienst waren bedroeg 40,47 jaar. OOP-ers, MT-leden en vervangende docenten zijn niet meegenomen in deze standaard berekening. Op 31 december 2013 bedroeg de gewogen gemiddelde leeftijd van dezelfde groep 41,44 jaar. Mobiliteit Instroom Met ingang van het schooljaar zijn 11 medewerkers met een tijdelijk dienstverband ingestroomd. Het instroompercentage is daarmee 0,69% Onder de nieuwe collega s zijn 5 duale studenten vanuit de ROOZZopleidingsscholen en één collega kwam uit een ander duaal opleidingstraject. Daarnaast werd een langdurig zieke collega uit de sectie Nederlands vervangen door een nieuwe docent. Op de administratie werd een medewerkster die uitstroomde (pensioen) vervangen. In de keuken vond iets soortgelijks plaats: een collega ging gebruik maken van de BAPO-regeling waardoor ruimte ontstond voor een nieuwe collega. Vanwege de invoering voor de keuzeband ontstond een kleine vacature voor een docent drama. Begeleiding nieuwe docenten op de RGO De RGO biedt alle docenten, die op de RGO starten, van starters tot zeer ervaren docenten, de ondersteuning van een vakcoach en een personeelscoach in hun eerste jaar aan de RGO. De vakcoach neemt de vakgerichte ondersteuning voor zijn rekening, de personeelscoach zorgt voor een goede introductie binnen de RGO en organiseert enkele intervisiebijeenkomsten. 18

20 Doorstroom Op 1 januari 2013 waren 40 medewerkers met schaal LB (40,38% wtf), 31 met schaal LC (40,12 %) en 15 met LD (19,5%) werkzaam op de RGO. Op 31 december 2013 waren 29 medewerkers met schaal LB (35% wtf), 31 met schaal LC (42,48%) en 16 met LD (22,53%) werkzaam op de RGO. Situatie op 1 januari 2013 Situatie op 31 december 2013 Bevoegd vs onbevoegd De RGO streeft ernaar alle lessen te laten geven door bekwame en bevoegde docenten. Tegelijkertijd wil de RGO graag een opleidingsschool zijn waar startende docenten kansen krijgen. Van alle lessen die op de peildatum (december 2013) werden gegeven, was in 14% van de gevallen de docent onbevoegd. In 65% was de docent bevoegd en in 21% van de gevallen was de docent overbevoegd. De onderbevoegde docenten zijn (bijna) allemaal in opleiding teneinde bevoegd te geraken. Personele wijzigingen in 2013 Een vacature die ontstaan is door de pensionering van een administratief assistente is voor de duur van 1 jaar beschikbaar gesteld en extern vervuld. Daarnaast is een zeer kleine vacature voor het vak drama gecreëerd en eveneens extern vervuld. Twee medewerkers met een tijdelijke aanstelling (lopend tot 31 juli 2013) hebben in 2013 een aanstelling voor onbepaalde tijd ontvangen. Uitstroom Door uiteenlopende financiële maatregelen heeft de RGO de formatie voor schooljaar verkleind. Er is 1 klas minder geformeerd dan gezien het geprognosticeerde leerlingenaantal te verwachten zou zijn. In 2013 verlieten 18 collega s de RGO (uitstroompercentage 1,22%). Helaas was dat nodig in verband met o.a. verminderde financiering vanuit het Rijk en de daling van het aantal leerlingen. 3 collega s verlieten de RGO met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden),van 12 collega s werd de tijdelijke aanstelling niet verlengd, twee collega s verlieten de school vanwege hun opleidingstraject en één collega overleed onverwachts. 19

21 Ontwikkeling van de medewerkers Ontwikkeling staat bij de RGO hoog in het vaandel. Niet verwonderlijk dat een groot aantal personeelsleden studerende is. Zo zijn 9 tweedegraads docenten in opleiding voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid. 1 docent rondde in 2013 de master SEN af en f 3 hebben hun masterstudie voltooid. De RGO maakt deel uit van het duale opleidingstraject binnen ROOZZ. Het betreft een vijfjarig traject waarin studenten elk jaar aan een andere ROOZZ school zijn verbonden. In het 3e en 4e jaar staan de studenten zelfstandig voor de klas, het 5e jaar werken ze als bevoegd docent op een ROOZZ-school. Vanaf januari tot en met juli 2013 waren 3 duale studenten actief op de RGO, vanaf augustus tot en met december 2013 waren het er 6 (drie 3 e jaars, twee 4 e jaars en een 5 e jaars). Begeleiding ervaren docenten op de RGO In 2013 hebben 3 ervaren personeelscoaches zich tevens geschoold voor het begeleiden van ervaren personeelsleden. In het najaar van 2013 heeft de RGO voor het eerst 1 van hen ingezet om een ervaren docent te begeleiden. Gesprekkencyclus In functioneringsgesprekken wordt tussen teamleden en teamleiders gepraat over ontwikkeling op individueel niveau. Er worden SMART doelen gesteld waaraan de teamleden gaan werken. 20

22 Financieel jaarverslag Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse exploitatiesaldo Het negatieve resultaat 2013 ad ca bestaat uit de volgende bijdragen: Ministerie: Normvergoeding LumpSum ,00 Normvergoeding exploitatie ,00 Aanvullende bekostiging Ministerie ,00 Derden: Bijdrage in projecten - aanvullende zorg rebound medegebruik ,00 Overige bijdrage aan V&W ,00 Ouderbijdragen ,00 Rente over reserves en voorzieningen ,00 Totaal ,00 Inkomsten lumpsum exploitatie aanvullend projecten Overige bijdrage aan V&W Ouderbijdragen financiële baten 1% 0% 2% 0% 14% 10% 73% 21

23 En de onderstaande uitgaven: Ministerie: Personeelskosten en personele voorzieningen ,00 Doorberekende salariskosten ,00 Overige lasten: Afschrijvingen ,00 Huisvestingslasten ,00 Administratie en beheer ,00 Inventaris, apparatuur ,00 Overige ( totaal ,000 ) = Aanvullende bekostiging Ministerie ,00 Projecten Derden ,00 Schoolfonds algemeen ,00 Schoolfonds Projecten ,00 Licentiekosten software ,00 Algemeen ,00 Totaal ,00 Uitgaven Personeelskosten en personele voorzieningen Doorberekende salariskosten Afschrijvingen Huisvestingslasten Administratie en beheer Inventaris - apparatuur Aanvullende bekostiging Projecten Derden Schoolfonds Overige uitgaven -2% 5% 1% 1% 2% 2% 1% 3% 7% 76% 22

24 Balanscijfers De positie per balansdatum van liquiditeit, solvabiliteit en reservepositie zijn gunstig. Kengetallen liggen boven de laatst bekende landelijke cijfers (betreft 2011) uit dezelfde schoolsoorttype. De positie is als volgt (cijfers 2012 tussen haakjes): Solvabiliteitspositie( excl. voorzieningen) norm De relatie eigen vermogen / totaal vermogen bedraagt 0,69 (0,71) 0,30 Liquiditeit (current ratio) De verhouding vlottende activa / kortlopende schulden bedraagt 2,20 (1,88) 0,5-1,50 Liquiditeit De factor liquide middelen / kortlopende schulden is berekend op 1,97 (1,71) 1,50 Weerstandsvermogen Het (vrije) eigen vermogen (inclusief de herwaarderingsreserve inventaris) in % van de baten uit gewone bedrijfsvoering (op jaarbasis) bedraagt ca 31,1 %. In de branche wordt bij een hoog risicoprofiel een maximale dekking noodzakelijk geacht van 30%. 23

25 Kengetallen norm Totaal baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Rentabiliteit - 3 / ,7 0,9 7,7 Eigen vermogen Weerstandsvermogen + 5 / ,1 32,5 37,8 38,4 48,6 Liquide middelen Kortlopende schulden Vlottende Activa Liquiditeit + 1,5 2,2 1,9 3,4 3,5 4,3 Financiële vaste activa Solvabiliteit Rentabiliteit -3/ +3 Weerstandsvermogen +5 / +15 Liquiditeit +1,5 Solvabiliteit Analyse van de kasstromen Zoals ook uit Model A Balans van de jaarrekening ) blijkt, bedroeg de eindstand van de liquide middelen per ultimo tegenover per ultimo De toename van blijkt uit het Model C Kasstroomoverzicht. 24

26 Exploitatie 2013 Personeel De exploitatie 2013 sluit met een negatief saldo van tegen een negatief saldo van over De lumpsumbekostiging laat een tekort zien van ongeveer exclusief de extra subsidies voor functiemix ( ) en prestatiebox ( ). Analyse van de personele lasten geeft aan dat zowel de categorie OP als OOP in eerste instantie een tekort aan fte s laat zien, terwijl de categorie directie een positief verbruik geeft ten aanzien van de lumpsumbekostiging. Cijfermatig laat een en ander zich als volgt vertalen : Tabel 1. CASO netto LumpSum Lumpsum Resultaat 2013 beschikbaar Incl.verrek.kosten Totale loonkosten Het negatief resultaat met betrekking tot de personele lasten over 2013 is ten opzichte van 2012 met een bedrag van toegenomen. Deze toename is voornamelijk te wijten aan de stijging van de sociale lasten in 2013, zonder dat het Ministerie deze stijging heeft gecompenseerd in de lumpsumvergoeding. De personele inkomsten Lumpsum worden door het Ministerie van OCW verstrekt met een korting wegens de verplichte eigen bijdrage voor uitkeringskosten, in 2012 groot , een toename van de verplichting met bijna Naast de inkomsten welke worden gegenereerd uit de Lumpsum worden door OCW jaarlijks op projectmatige basis aanvullende subsidies beschikbaar gesteld. Een deel van deze aanvullende subsidies is door middel van interne doorberekening toegevoegd aan de lumpsum vergoeding. In afwijking van deze boekingswijze in 2012 is in 2013 gekozen deze doorberekeningen niet als baten in de lumpsum te boeken, maar in de sfeer van de extra subsidies van het Ministerie te brengen. Dit om scheefgroei in de landelijke cijfers tegen te gaan welke door het Ministerie worden gepubliceerd. Het betreft hier in de formatie uitgegeven taakuren op basis van de ontvangen subsidies. Van het totaalbedrag van de in 2013 van OCW ontvangen projectgelden ad komt hierdoor een bedrag van beschikbaar ter dekking van de overige lasten. Naast de van OCW ontvangen vergoeding voor salarissen ontvangt de school een vergoeding voor het detacheren van docenten en het uitbesteden van de kantine. Deze doorberekende salariskosten ad wordt onder de lasten - punt als uitkering in mindering gebracht op de salariskosten. Tot en met de jaarrekening 2012 werden de uit extra subsidie van het Ministerie verkregen gelden versleuteld naar de formatie, en verrekend conform de doorberekende salariskosten. In 2013 is deze opbrengst in mindering gebracht op de algemene kosten. Zie ook Overige lasten hieronder ( blz. 27). 25

27 Formatie Uit de berekeningen van de lumpsum zoals het ministerie van OCW die toepast volgt bij een leerlingaantal van 1025 per 1 oktober 2012 een vergoeding voor in totaal 65,2 fte voor docenten, 6,1 fte voor directie en 9,8 fte voor onderwijsondersteunend personeel. Op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2013, te weten 1012 leerlingen, komt de berekening uit op 64,4 fte voor docenten, 6,0 fte voor directie en 9,7 fte voor onderwijsondersteunend personeel. Inzet. De RGO kende op de peildatum 1 oktober 2012 in totaal 1025 leerlingen bij een personeelsbezetting voor de categorie leerkrachten 73,9 fte s. Dit levert een personeelsratio op van 13,88. De RGO kende op de peildatum 1 oktober 2013 in totaal 1012 leerlingen en de categorie leerkrachten 68,3 fte. Dit levert een personeelsratio op van 14,81. Naast de ingezette formatie voor onderwijzend personeel bedroegen de ingezette aantallen fte s voor onderwijs ondersteunend personeel en directie per 1 oktober 2013 respectievelijk 19,8 fte en 1,9 fte. Op de peildatum waren er in totaal 117 personen werkzaam aan de RGO Middelharnis. De aanvullende bekostiging van het Ministerie over 2013 ziet er als volgt uit : Baten Functiemix Lasten Boekenfonds Kwaliteit VO 0 0 Praktijkgerichte Leeromgeving 0 0 Eduminor LGF- Leerlingebonden financiering Maatschappelijke Stage Studieverlof lerarenbeurs Prestatiebeloning VSV Prestatiebox VO Aanvullende bekostiging Stimulering jonge leerkrachten De bedragen voor functiemix, prestatiebeloning en prestatiebox 2013 worden zonder tussenrekening toegevoegd aan het exploitatieresultaat. 26

28 Om aan de voorwaarden voor het structureel ontvangen van aanvullende bekostiging in het kader van de functiemix te voldoen dient de formatie op basis van een ijkpunt in het verleden oktober 2008 op de einddatum van de operatie, het aantal LB LC en LD in een voorgeschreven verhouding gerealiseerd te hebben. De RGO voldoet aan de tussentijdse doelstellingen, zodat met een redelijke mate van zekerheid verwacht mag worden dat de ingezette gelden voor de bevordering van docenten in de nabije toekomst als structurele ontvangsten in de Lumpsum bekostiging mogen worden tegemoet gezien. Verhouding LB/LC/LD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LD LC LB Het Ministerie van OC&W publiceert jaarlijks een overzicht van de financiële gang van zaken van de onder het gezag van het Ministerie vallende scholen. In dit overzicht worden zowel de resultaten per school als het gemiddeld resultaat van alle scholen vermeld. Een van de referentiewaarden is de verhouding tussen enerzijds de ontvangen lumpsumbaten van OC&W en anderzijds de door de individuele school ingezette middelen in de personeelsformatie. Hieruit komt naar voren dat de RGO beneden het landelijke gemiddelde scoort, wat de indruk zou wekken dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de personele sfeer. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat de RGO een deel van de ontvangen extra subsidies als baten direct toevoegt aan de lumpsumbaten, terwijl landelijk wordt geopteerd voor het toevoegen van deze extra subsidies aan de exploitatie, waarmee het gemiddelde baten lumpsum / personele lasten hoger uitkomt dan de verhouding op de RGO, waar de batenkant is opgehoogd door de toevoeging van het deel van de extra subsidies dat is doorberekend aan de formatie. Om de verhoudingen in de juiste proporties te brengen is er in 2013 voor gekozen om de extra subsidies via de post Overige lasten 4.4 in de exploitatie te boeken. De vergelijking met 2012 wordt hierdoor sterk vertroebeld. Door de opbrengsten vanaf 2013 te boeken als tegenhanger van de overige lasten is een bedrag aan doorberekende uren groot in mindering gebracht op de Overige lasten. 27

29 Risicoparagraaf In de risicoparagraaf wordt ingegaan op het risicoprofiel van de Regionale scholengemeenschap Goeree- Overflakkee te Middelharnis. Ook in 2013 wordt aandacht gegeven aan de analyse van de risicosituaties met gevolgen voor de financiële situatie. Het opstellen van een risicoprofiel is nodig om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie. De analyse bestrijkt zeven terreinen: politiek, leerlingen, onderwijsaanbod, personeel, organisatie, gebouwen en inventaris. Er wordt aangesloten bij het Model Risicoprofiel VO scholen dat de VO raad heeft ontworpen. Als risico s in beeld zijn gebracht, is het ook mogelijk na te denken over beheersmaatregelen waarmee risico s worden verkleind. Op verschillende terreinen zijn specifieke risico verkleinende maatregelen al genomen, op andere gebieden zijn permanente bewaking van risico s en beheersmaatregelen nodig. Het is daarnaast van belang dat een schatting kan worden gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen van de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee, benodigd voor het opvangen van de algemene risico s. Dit moet niet te klein zijn, want risico s moeten wel worden opgevangen, maar het moet ook niet te groot zijn, omdat dan geld blijft liggen dat het onderwijsproces ten goede kan komen. Het model van de VO raad biedt handvaten bij het proces van bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de school in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder het hele beleid om te hoeven gooien. In het beknopt jaarverslag is aangegeven dat per ultimo 2013 het eigen vermogen van de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee c.q. het weerstandsvermogen = 31,1 % bedraagt. Dit is gebaseerd op de definitie van het Ministerie van OCW, waarin het weerstandsvermogen is: het eigen vermogen uitgedrukt in procenten van de totale baten van enig jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Landelijk beweegt dit getal zich rond de 30%, met uitschieters naar boven en naar beneden. De besturenorganisaties houden een bandbreedte aan met signaalgrenzen van 10% en 40%. Als men zich daarbuiten bevindt, zou het Ministerie een bestuur kunnen bevragen op de onderbouwing van het aangehouden weerstandsvermogen. Inschatting risico s De risico s die de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee loopt worden door het college van bestuur beoordeeld, mede op basis van informatie van de schoolleiding. In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de risico s op korte en langere termijn. Het risicoprofiel hangt uiteindelijk samen met de hoogte van het weerstandsvermogen. Politiek De risico s die onder deze noemer vallen zijn redelijk onvoorspelbaar. Politieke besluiten hebben niet altijd voorspelbare uitkomsten op financieel terrein. Denk daarbij aan de gratis schoolboeken, de urennorm en maatschappelijke stages. De risico s nemen door de financiële en economische crisis nemen wel behoorlijk toe. Denk daarbij aan passend onderwijs, projectgelden, aanvullende stimuleringssubsidies. Ook de forse bezuinigingen op de lumpsum en de BTW verhoging zorgen voor een financieel precaire situatie. Risico inschatting voor de komende vier jaar

30 Leerlingen Door het gegeven van de t-1 financiering is ook nog in het nieuwe regiem voor 5/12 van een jaar het risico aanwezig dat de bekostiging niet past bij het aantal leerlingen. Voor de RSG Goeree-Overflakkee is een belangrijk gegeven dat de aanmelding van de leerlingen redelijk stabiel genoemd mag worden. Tijdige aanpassing van de bezetting, met name in directie en OOP is dan ook niet van toepassing. Terugloop van leerlingen betekent in de bovenbouw ongunstige groepsgroottes, bij een verplicht aanbod van alle profielen. Voor de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee is een geringe terugloop van leerlingen in de komende vier jaar waarschijnlijk. Risico inschatting voor de komende 4 jaar : Onderwijsaanbod Om het onderwijs aantrekkelijk te houden zullen in sommige afdelingen vernieuwingen van het aanbod moeten plaatsvinden. Het gaat dan met name om publicitaire zaken waarmee de school zich kan profileren op het eiland om op die manier het aanbod van nieuwe leerlingen te waarborgen. Vanwege de streekfunctie van de school heeft de school er voor gekozen vrij veel keuzevakken aan te bieden in de bovenbouw havo en vwo. Met name in het vwo resulteert dit in een groot aantal kleine groepen leerlingen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Risico inschatting voor de komende vier jaar : Personeel Het risico op het terrein personeel is divers en snel ook substantieel, omdat het bij arbeidscontracten om hoge structurele uitgaven gaat. Een risico is de geringe elasticiteit van de inzet van medewerkers bij gewijzigde verdeling van de leerlingenaantallen over de afdelingen. Docenten zijn binnen hun functiecategorie flexibeler inzetbaar; voor OOP en directie is dat in het algemeen lastiger. Een ander risico is de gemiddelde leeftijd van personeel. Door vertrek van ouder personeel en aanname van jong nieuw personeel, kan de systematische stijging in salaristrede van zittend personeel in evenwicht worden gehouden. In een krappe markt ligt dat anders. Bij een krappe markt wordt het aantal risicovolle benoemingen groter. Vaker dan voorheen worden pasbenoemde personeelsleden (gedeeltelijk) van hun lestaken ontheven, omdat die taak niet verantwoord kan worden uitgevoerd. Dubbele formatieve bezetting is daarvan doorgaans het gevolg. Overigens is herbezetting soms niet eens mogelijk. Tenslotte is ziekteverzuim een risico. Door de stijging van de gemiddelde leeftijd wordt de kans groter dat het ziekteverzuim toeneemt. Een andere factor is dat bij het niet kunnen vervullen van vacatures de werkdruk voor het zittende personeel stijgt. Risico inschatting voor de komende vier jaar : Organisatie In de afgelopen jaren is wegens het vertrek van enkele rectoren gebruik gemaakt van de diensten van interimmanagers. Dat is financieel gezien ongunstig. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dergelijke risico s op korte termijn opnieuw gelopen worden. Het feit dat het managementpotentieel landelijk gezien klein blijkt te zijn, doet vermoeden dat bij spontaan vertrek problemen zouden kunnen ontstaan. Uit een benchmarkonderzoek van december 2009 blijkt dat de Regionale Scholengemeenschap over 2009 een overhead heeft van 19.4%. Vergeleken met andere VO-instellingen is dat relatief laag. Risico inschatting voor de komende vier jaar

31 Gebouwen De Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee heeft in oktober 2003 een nieuw gebouw in gebruik genomen. Dat betekent laag risico. Door de uitbreiding die in 2012 is afgerond wordt rond de huisvesting een laag risico ingeschat. Wel heeft de school nog steeds te weinig lokalen beschikbaar voor lichamelijke opvoeding, waardoor sportaccommodatie dient te worden gehuurd welke niet wordt vergoed door de gemeente vanwege de leerlingennorm voor LO. De gemeente hanteert een norm van 30 leerlingen per klas, terwijl de feitelijke bezetting slechts 22 bedraagt. Het is in de praktijk niet mogelijk leerlingen gunstiger te groeperen. Kosten van inhuren lokalen over vier jaar Risico inschatting voor komende 4 jaar Inventaris Vooral de digitalisering van het onderwijs zal de komende jaren grote financiële inspanningen vergen terwijl de bekostiging daarop niet is ingesteld. Het risico bestaat dat al snel de infrastructuur niet meer toereikend is. Daarnaast heeft een versterking van de investering in smartboards in 2008 en 2009 gezorgd voor toenemende afschrijvingslasten en hogere onderhoudslasten. Verder is er nog steeds een achterstand in informatiemiddelen, hiertoe zijn in de meerjarenbegroting een aantal beleidsvoornemens opgenomen. Risico-inschatting voor 4 jaar Conclusie De sommering van het risicobedrag komt uit op Dat bedrag is ongeveer 22 % van de totale jaarlijkse baten. Het is onwaarschijnlijk dat alle risico s zich zullen voordoen in de mate waarin ze begroot zijn. Evenmin is echter duidelijk of de genoemde bedragen ook de feitelijke bovengrens zullen zijn. De conclusie van het bestuur is dat het huidige weerstandsvermogen van 2,5 miljoen redelijk voldoende genoemd kan worden. In het meerjarenbeleid zal gestreefd worden naar een handhaving dan wel geringe afname van het weerstandsvermogen. 30

32 Continuïteitsparagraaf 2014 Meerjarenraming Bezetting De komende jaren laten een redelijk stabiel beeld zien wat betreft het leerlingaantal. De verwachting is dat het aantal fte s OP in die verhouding zal fluctueren en het management en het OOP stabiel zal blijven 31

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2014 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2014 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SMART Limburg 4513635/41891 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

Scholen op de Kaart voor de MR

Scholen op de Kaart voor de MR Scholen op de Kaart voor de MR Maartje en Mayra 12 november 2014 Programma vandaag Voorstellen Doelen MR Gebruik Scholenopdekaart.nl MR & Onderwijskwaliteit Vanaf hier verder Doelstelling Scholenopdekaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2012

Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar 2012. Ridderkerk,

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie