Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland"

Transcriptie

1 Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

2

3 Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen in het primair en voortgezet onderwijs steeds belangrijker. Van bestuurders wordt verwacht dat zij een goede kwaliteit onderwijs leveren tegen lage kosten. Daarbij wordt de sector geconfronteerd met diverse ontwikkelingen die grote financiële onzekerheden voor onderwijsinstellingen met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende focus op de kwaliteit van onderwijs, de invoering van passend onderwijs, vergrijzing van het docentenbestand en de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Dit zijn niet de enige ontwikkelingen waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Ook demografische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen en/of verschuivingen binnen het onderwijsveld. De verwachting is dat de gemiddelde leerlingaantallen de komende jaren zullen dalen, waardoor het formatierisico toeneemt. In dit kader is het voor u als onderwijsinstelling belangrijk om een solide buffer te hebben om risico s die zich als gevolg van deze ontwikkelingen in toenemende mate voordoen te kunnen opvangen. Uit de voor u liggende benchmark blijkt dat de kapitalisatiefactor is afgenomen van 46,0% naar 44,4%. Verder blijkt de algehele financiële performance van de in deze benchmark opgenomen instellingen te zijn verslechterd ten opzichte van Bijna 57% van de instellingen heeft het jaar 2010 afgesloten met een negatief resultaat. De scholen hebben fors meer geïnvesteerd in het onderwijs, ook spelen de bezuinigingen een rol. Wij hebben de financiële gegevens van een groot aantal onderwijsinstellingen in de regio Noord, Oost en Midden in drie sectoren tegen elkaar afgezet. Wij nodigen u uit om in deze benchmark te lezen hoe de benchmarkgegevens van onderwijsinstellingen zich ontwikkelen. Bij elke financiële performance indicator geven wij een korte toelichting. Ik vertrouw erop dat deze benchmark bijdraagt aan uw inzicht in de financiële prestaties van de onderwijssector. Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting willen ontvangen, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon van Deloitte of met ondergetekende. Met vriendelijke groet, drs. E. Dijkgraaf RA Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 3

4 Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Ontwikkelingen in de Onderwijssector 8 3. Kapitalisatiefactor Financiering Personeel Resultaten 16 Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 5

6 Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 6

7 1. Inleiding 1.1 De opzet van de benchmark Deze rapportage bevat de financiële gegevens van onderwijsinstellingen die in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Groningen en Overijssel (de regio) actief zijn. 1.2 Sectorale indeling De resultaten worden kort en overzichtelijk weergegeven, waardoor vergelijking in één oogopslag mogelijk is. Om een betere vergelijking te kunnen maken hebben wij alle onderwijsinstellingen op basis van de volgende sectoren ingedeeld: Sector PO - Primair onderwijs Sector SO - Speciaal onderwijs Sector VO - Voortgezet onderwijs Indien een instelling in meerdere sectoren onderwijs verleent, hebben wij deze instelling in deze benchmark ingedeeld in de grootste sector die van toepassing is binnen de instelling. Naast deze indeling naar sector wordt tevens een vergelijking met alle onderwijsinstellingen in de regio weergegeven ( de benchmark ). Alle gegevens in deze benchmark zijn afkomstig uit de jaarverslagen en de (geconsolideerde) jaarrekeningen 2010 en 2009 van de onderwijsinstellingen. In de benchmark hebben wij ook de vergelijkende cijfers 2009 meegenomen, om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken. De keuze van de in deze benchmark opgenomen kengetallen is enerzijds gemaakt op basis van de criteria die het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hanteren bij het beoordelen van de jaarrekeningen. Anderzijds is de keuze gebaseerd op kengetallen waar het in onderwijsland om draait. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 7

8 2. Ontwikkelingen in de Onderwijssector De financiële performance in de onderwijssector staat onder druk. In 2010 maakte 57% van de instellingen verlies. In dit hoofdstuk hebben wij een korte analyse gemaakt van de overall financiële performance van de onderwijsinstellingen in de onderzochte regio. In hoofdlijnen laat deze analyse zien dat de performance in 2010 is verslechterd ten opzichte van Resultaten In 2010 waren de resultaten voor veel instellingen negatief. Bijna 57% van de instellingen heeft het boekjaar met een negatief resultaat afgesloten. Over 2009 was dit nog 42%. Met name instellingen in de sectoren PO en SO hebben een negatief resultaat. In 2010 was de rentabiliteit (resultaat gedeeld door de totale baten) gemiddeld negatief 0,87%, in 2009 was dit nog positief 0,18%. Rentabiliteit per sector Sector PO -0,96% -0,09% Sector SO -2,83% 1,87% Sector VO -0,63% 0,05% Benchmark -0,87% 0,18% De afname van de rentabiliteit wordt onder meer veroorzaakt door de afschaffing van het budget VBM (Versterking Bestuur & Management), het niet volledig compenseren van de cao-stijging en de effecten van de nieuwe gewichtenregeling. Door nieuwe bezuinigingsmaatregelen, met name op het gebied van Passend Onderwijs, zullen de resultaten van onderwijsinstellingen steeds verder onder druk komen te staan. Volgens de begroting 2011 verwacht 62% van de instellingen in de benchmark over 2011 een negatief resultaat. 2.2 Vermogen Ondanks de negatieve rentabiliteit is het weerstandsvermogen van de instellingen in de benchmark toegenomen van 28,7% tot 29,0%. Daarbij merken wij op dat in 2010 de Bapo voorziening middels een stelselwijziging naar het eigen vermogen is overgebracht. Zonder deze stelselwijziging zou het gemiddelde weerstandsvermogen 27,3% bedragen en dus gedaald zijn. Weerstandsvermogen per sector Sector PO 31,1% 30,5% Sector SO 32,4% 34,5% Sector VO 27,4% 27,1% Benchmark 29,0% 28,7% In 2010 heeft 1,3% van de instellingen in de benchmark een negatief eigen vermogen. In 2009 was dat eveneens 1,3%. Daarnaast is de sector SO geconfronteerd met een korting op het budget voor ambulante begeleiding. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 8

9 De solvabiliteit van de instellingen in de benchmark bedraagt in % (2009: 52%). In 2010 heeft 1,9% van de instellingen in deze benchmark een solvabiliteit die lager is dan de door de commissie Don aangegeven signaleringsondergrens van 20%. In 2009 was dit 2,6%. De kapitalisatiefactor wordt sinds 2009 door de commissie Don als kengetal voor het vermogen gebruikt. De kapitalisatiefactor als signaleringsgrens wordt berekend door het balanstotaal minus gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. De kapitalisatiefactor is afgenomen van 46,0% in 2009 tot 44,4% in De ontwikkeling van de kapitalisatiefactor is als volgt: Kapitalisatiefactor per sector Sector PO 46,4% 46,9% Sector SO 52,0% 51,5% Sector VO 42,4% 45,1% Benchmark 44,4% 46,0% De bufferfunctie (het resterende deel van de kapitalisatiefactor) is in 2010 afgenomen van 14,4% naar 11,6%, een sterkere afname dan bij de totale kapitalisatiefactor. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere resultaten over 2010 en een toename van het niveau van investeringen. In 2010 heeft 56,5% van de instellingen een kapitalisatiefactor die hoger is dan de signaleringsbovengrens van de commissie Don (voor grote besturen 35%, voor kleine besturen 60%). In 2009 was dat nog 60,4%. 2.3 Kasstromen In tegenstelling tot 2009 hebben alle instellingen in de benchmark in 2010 gezamenlijk een negatieve kasstroom. De kasstroom uit operationele activiteiten is in 2010 afgenomen met 13,3%. Bij 29,2% van de instellingen was de operationele kasstroom negatief (2009: 28,6%). Voor de continuïteit van een onderwijsinstelling is het belangrijk om naast een positief resultaat ook een positieve kasstroom uit operationele activiteiten te hebben. Ondanks de onzekerheden in de bekostiging is er meer geïnvesteerd door onderwijsinstellingen. De totale kasstroom uit investeringsactiviteiten is in 2010 met 48,4% toegenomen. De current ratio (vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden) is in 2010 licht afgenomen tot 1,6 (2009: 1,7). 2.4 Personeel Uit de benchmark blijkt dat de personeelslasten toenemen. In 2010 wordt 81,3% van de baten besteed aan personeelslasten ten opzichte van 80,1% in Het gemiddeld aantal FTE s (full-time equivalent) is in 2010 gelijk aan De kosten van externe personeel (personeel niet in loondienst) als percentage van de totale personeelslasten nemen in 2010 toe tot 1,85% (2009: 1,44%). Over het algemeen is personeel niet in loondienst fors duurder dan eigen personeel maar draagt bij aan de flexibilisering van arbeid. Bij 33,8% van de instellingen is de bufferfunctie lager dan de door de commissie aangegeven signaleringsondergrens (grote besturen 5%, kleine besturen 10%). In 2009 was dit 26,0%. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de kapitalisatiefactor. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 9

10 3. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor is in 2010 afgenomen. De bufferfunctie nog meer. Norm PO Klein Bestuur Norm PO Groot Bestuur Norm VO Klein Bestuur Norm VO Groot Bestuur Kapitalisatiefactor 60,0% 35,0% 60,0% 35,0% Transactiefunctie 15,3% 8,8% 20,4% 11,7% Financieringsfunctie 34,7% 21,2% 29,6% 11,7% Bufferfunctie 10,0% 5,0 % 10,0% 5,0% 3.1 Overzicht kapitalisatiefactor In 2009 is de kapitalisatiefactor als kengetal in de onderwijssector geïntroduceerd. Om een betere interpretatie mogelijk te maken heeft de commissie Don deze uitgesplitst in drie functies: de transactiefunctie-, financieringsfunctie en de bufferfunctie. In de tabel hiernaast geven wij een totaaloverzicht van de geldende normen voor de verschillende onderwijssectoren. De volgende paragrafen geven nadere toelichting. Figuur 1. Kapitalisatiefactor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46,4% 46,9% 52,0% 51,5% 45,1% 42,4% 44,4% 46,0% Figuur 2. Transactiefunctie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14,0% 14,7% 13,1% 12,0% 17,2% 17,9% 15,9% 15,8% 3.2 Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor (KF) wordt gedefinieerd als balanstotaal minus gebouwen en terreinen, gedeeld door de totale baten. Voor schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs zonder gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen en een signaleringsgrens van 52,50%. Als groot worden aangemerkt instellingen vanaf 8 miljoen (primair onderwijs) of 12 miljoen (voortgezet onderwijs) jaarlijkse baten. 3.3 Kapitalisatiefactor transactiefunctie Een onderwijsinstelling dient middelen aan te houden om schulden op korte termijn te voldoen. De transactiefunctie (liquiditeit) omvat de middelen die benodigd zijn voor een soepele bedrijfsvoering en geeft aan of de onderwijsinstelling in staat is aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen. De transactiefunctie wordt berekend door het bedrag van de kortlopende schulden te delen door de totale jaarlijkse baten. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 10

11 3.4 Kapitalisatiefactor financieringsfunctie De financieringsfunctie (behoefte), betreffen de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de vervangingswaarde. De procentuele financieringsfunctie wordt berekend door een percentage van de vervangingswaarde van de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. Als vervangingswaarde wordt aangemerkt de cumulatieve aanschafwaarde van de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen). Figuur 3. Financieringsfunctie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15,8% 14,6% 13,9% 12,6% 17,8% 16,9% 16,9% 15,9% Het percentage voor de vervangingswaarde is afhankelijk van de omvang en de sector van de onderwijsinstelling: PO (klein bestuur): 85% PO (groot bestuur): 55% VO (klein bestuur): 75% VO (groot bestuur): 50% 3.5 Kapitalisatiefactor bufferfunctie Bij het beoordelen van een jaarrekening van een onderwijsinstelling zal de Inspectie zich met name baseren op de bufferfunctie (liquiditeit). De bufferfunctie is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft de middelen om onvoorziene risico s af te dekken zoals fluctuaties in leerlingaantallen, de financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. De bufferfunctie levert voor het externe toezicht relevante informatie op, maar iedere instelling dient zelf te bepalen of op basis van dit kengetal aanleiding bestaat financiële impulsen aan het onderwijs te geven, de financieringsstructuur te herzien of juist geen verdere maatregelen te treffen. Bij een hoge bufferfunctie moet een onderwijsinstelling hoe dan ook voorbereid zijn op vragen van de Onderwijsinspectie. Figuur 4. Bufferfunctie 30% 27,0% 23,5% 25% 19,2% 20% 16,6% 14,4% 15% 10,4% 11,6% 10% 7,4% 5% 0% Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 11

12 4. Financiering De onderwijssector bereidt zich voor op bezuinigingen. Vermogensratio s zijn verbeterd, liquiditeitsratio s zijn verslechterd. Figuur 5. Solvabiliteit 0,70 0,60 0,64 0,66 0,62 0,60 0,50 0,56 0,50 0,52 0,40 0,46 0,30 0,20 0,10 0,00 Figuur 6. Weerstandsvermogen 40% 35% 30% 34,5% 31,1% 32,4% 30,5% 25% 27,4% 29,0% 27,1% 28,7% 20% 15% 10% 5% 0% 4.1 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle verplichtingen te voldoen, met name op lange termijn. De solvabiliteit wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. De bedrijfseconomische norm voor de solvabiliteit ligt tussen de 0,25 en 0,35. Hierbij moet wel goed worden gekeken naar de aard van de activiteiten en het bijbehorende risicoprofiel van de instelling. De commissie Don stelt een signaleringsondergrens voor de solvabiliteit van 0,2 voor alle onderwijssectoren voor, met de kanttekening dat deze in samenhang met de rentabiliteit moet worden bezien. Waar beide laag zijn, kan een probleem dreigen door oplopende financieringslasten en structurele tekorten in de exploitatie. Waar beide hoog zijn, kan sprake zijn van overmatig spaargedrag. De commissie Don heeft geen bovengrens geformuleerd. 4.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico's. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de onderwijsinstelling in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven gooien. Wij hebben het weerstandsvermogen bepaald door het eigen vermogen te relateren aan de totale baten inclusief financiële baten. Voor onderwijsinstellingen is het van belang een inventarisatie te maken van de specifieke risico s voor de instelling, de kans dat deze risico s zich voordoen en de financiële impact ervan. Met behulp van deze gekwantificeerde risico s kan vervolgens een vertaling worden gemaakt naar het benodigde weerstandvermogen van de onderwijsinstelling. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 12

13 4.3 Liquiditeitsratio Op basis van de liquiditeitsratio kan worden beoordeeld in welke mate een onderwijsinstelling in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. In de bedrijfseconomie wordt voor de liquiditeit de current ratio gebruikt. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als gezonde waarde wordt een ratio van 1 gezien. De commissie Don hanteert de current ratio als een indicator voor het budgetbeheer met als signaleringsgrenzen 0,5 en 1,5. Figuur 7. Current ratio 3,5 3,0 2,5 3,02 2,0 2,38 2,05 2,18 1,5 1,59 1,0 1,29 1,41 1,72 0,5 0,0 4.4 Werkkapitaal Het werkkapitaal van een onderwijsinstelling is bedoeld voor de financiering van de operationele activiteiten. Een analyse van de ontwikkeling van het werkkapitaal in de tijd geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de financiële positie van de onderwijsinstelling. Om het werkkapitaal te berekenen is in de benchmark de volgende berekening aangehouden: vlottende activa minus vlottende passiva. Figuur 8. Werkkapitaal (x 1.000) Kasstromen Bij kasstromen gaat het om inkomsten en uitgaven in plaats van baten en lasten. Een onderwijsinstelling kan een positief resultaat hebben, maar toch een negatieve kasstroom. De post afschrijvingen is een voorbeeld van kosten die geen uitgaven zijn. De kasstromen zijn in drie categorieën onder te verdelen. De kasstroom uit operationele activiteiten vloeit voort uit de bedrijfsvoering. Een aanhoudend negatieve kasstroom uit operationele activiteiten zal het voortbestaan van de instelling in gevaar brengen. Figuur 9. Cashflow (x 1.000) Totale cashflow Cashflow uit financieringsactiviteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten verwijzen naar de vaste activa van een onderwijsinstelling. Normaal zijn kasstromen uit investeringsactiviteiten negatief. Indien deze investeringsactiviteiten langlopend worden gefinancierd, heeft de onderwijsinstelling een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten (deze hangt samen met de langlopende schulden). Het aantrekken van een nieuwe lening leidt tot een positieve kasstroom. Aflossing van leningen zorgt voor een negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten. Cashflow uit investeringsacitviteiten Cashflow uit operationele activiteiten Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 13

14 5. Personeel Van de totale baten wordt 81,3% besteed aan personeelslasten. In 2009 was dit 80,1%. Formatie in FTE Sector PO Sector SO Sector VO Benchmark Formatieomvang onderwijsinstelling Om de cijfers van onderwijsinstellingen te kunnen vergelijken, zijn diverse indicatoren per FTE (fulltime equivalent) weergegeven. Om te bepalen hoe de formatie-omvang van een onderwijssector zich verhoudt ten opzichte van de benchmark hebben wij hiernaast een tabel opgenomen met de gegevens van de verschillende sectoren en van de totale benchmark. Figuur 10. Personeelslasten / totale baten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89,1% 83,8% 83,6% 85,7% 79,0% 77,4% 81,3% 80,1% 5.2 Verhouding personeelslasten ten opzichte van de totale baten Personeelslasten zijn een belangrijke kostenpost voor een onderwijsinstelling. In figuur 10 geven wij een overzicht van de personeelslasten afgezet tegen de totale baten. De verhouding is verschillend per onderwijsinstelling door onder meer de samenstelling van de totale baten (overige baten, overige subsidies van gemeenten of van het Ministerie van OCW, etc.). Figuur 11. Gemiddeld ziekteverzuim % 6% 5% 5,88% 5,77% 5,62% 4% 4,70% 3% 2% 1% 0% 5.3 Ziekteverzuim Een belangrijke succesfactor voor een onderwijsinstelling is het ziekteverzuim. Lager ziekteverzuim betekent over het algemeen hogere productiviteit en lagere kosten. Hiernaast is het gemiddelde ziekteverzuim weergegeven. De gegevens zijn afkomstig uit de jaarverslagen. De verzuimgegevens zijn alleen voor het jaar 2010 weergegeven. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 14

15 5.4 Personeelslasten per leerling De personeelslasten per leerling geeft inzicht in de personele lasten van één leerling. Figuur 12. Personeelslasten per leerling Aantal leerlingen per FTE Het aantal leerlingen per FTE geeft inzicht in hoeverre de formatie is afgestemd op het aantal leerlingen. Figuur 13. Aantal leerlingen per FTE ,4 13, ,3 11,5 10,6 10, ,0 4, Personeelslasten per FTE Een basis voor de vergelijking van de personeelslasten van een onderwijsinstelling zijn de gemiddelde personeelslasten per FTE. Figuur 14 geeft een overzicht van de totale personeelslasten per gemiddelde FTE. Hierbij hebben wij de lasten voor personeel niet in loondienst niet meegenomen in de totale personeelslasten. Figuur 14. Personeelslasten per FTE Verhouding PNIL ten opzichte van de totale personele lasten Personeel niet in loondienst (PNIL) is over het algemeen fors duurder dan personeel in loondienst. In figuur 15 zijn deze lasten gerelateerd aan de totale personele lasten. Figuur 15. PNIL / totale personeelslasten 3% 2% 1,70% 1,49% 2% 1,27% 1,03% 1% 2,25% 1,71% 1,85% 1,44% 1% 0% Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 15

16 6. Resultaten De resultaten zijn in 2010 afgenomen ten opzichte van % van de onderwijsinstellingen heeft in 2010 een negatief resultaat. In 2009 was dit 42%. Figuur 16. Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV) 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -3,06% -0,30% -8,65% 5,41% 0,18% -2,30% -2,96% 0,63% 6.1 Rentabiliteit Eigen Vermogen De rentabiliteit laat zien in hoeverre een onderwijsinstelling het vermogen laat groeien door positieve resultaten. De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het resultaat te relateren aan het eigen vermogen. Figuur 17. Nettowinstmarge (Rentabiliteit) 3,0% 2,0% 1,87% 1,0% 0,05% 0,18% 0,0% -1,0% -0,09% -0,63% -0,96% -2,0% -0,87% -3,0% -2,83% -4,0% 6.2 Nettowinstmarge (Rentabiliteit) Door het exploitatieresultaat te relateren aan de totale baten, kan worden beoordeeld hoeveel van de totale baten overblijft nadat alle kosten, inclusief rentelasten hierop in mindering zijn gebracht. Dit percentage geeft in feite weer hoeveel van de totale baten maximaal overblijft voor het versterken van de weerstandsbuffer en daarmee de continuïteit van de organisatie. De commissie Don hanteert voor de nettowinstmarge het begrip Rentabiliteit en beschouwt deze eveneens als een indicator voor het budgetbeheer met als signaleringsondergrens 0% en met signaleringsbovengrens 5%. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 16

17 6.3 Gerealiseerde baten per FTE De baten per FTE geven aan in welke mate de inzet van het personeel wordt terugverdiend in baten. Met name een combinatie tussen hoge personeelslasten per FTE en een lage opbrengst per FTE zou de continuïteit van een onderwijsinstelling (op termijn) in gevaar kunnen brengen. Figuur 18. Gerealiseerde baten per FTE Huisvestingslasten gerelateerd aan totale baten De huisvestingslasten bij onderwijsinstellingen bestaan uit onder meer onderhoud, energie en belastingen, kosten van huisvesting in eigendom en huurlasten. Een hoge verhouding huisvestingslasten ten opzichte van de totale baten kan noodzaak bieden de huisvesting anders te structureren en/of hierop te bezuinigen. Dit kan van toepassing zijn bij instellingen met meerdere (decentrale) locaties. Figuur 19. Huisvestingslasten / totale baten 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,80% 6,79% 5,29% 4,63% 8,07% 7,39% 7,01% 6,85% 6.5 Overige bedrijfslasten gerelateerd aan totale baten De overige lasten bij onderwijsinstellingen zijn vaak zeer divers. De verhouding overige lasten gerelateerd aan de totale baten laat zien in welke mate een instelling de baten gebruikt ter dekking van de overige lasten. Ook leermiddelen behoren tot de overige lasten. Figuur 20. Overige bedrijfslasten / totale baten 14,0% 12,0% 11,71% 12,13% 10,0% 10,43% 10,65% 8,0% 8,83% 8,83% 6,0% 7,51% 7,65% 4,0% 2,0% 0,0% Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 17

18 Contactpersonen Deloitte Regionale Benchmark Onderwijs Onderwijspartner Zwolle / Enschede: drs. E. Dijkgraaf RA Telefoon: Onderwijspartner Utrecht / Arnhem: M.C.J.M. Bekker RA Telefoon: Onderwijspartner Leeuwarden / Groningen: J.S. Huizinga RA Telefoon: Director Onderwijs Deloitte Consultancy: J.H. de Vries RA MMC Telefoon: Disclaimer: De samenstellers zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijk model op te stellen en in te voeren. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele in dit model voorkomende onvolledigheden en/of onjuistheden. Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland 18

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H3257385/41878 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H3257302/40257 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H3261621/41340 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H /41806

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H /41806 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H3263252/41806 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Consent te Enschede H /41565

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Consent te Enschede H /41565 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Consent te Enschede H3261785/41565 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december 2010

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H /40774

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H /40774 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H3261390/40774 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171 Utrecht, oktober 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo 4506732/83189 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H /47595

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H /47595 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H3262921/47595 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2012

Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar 2012. Ridderkerk,

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 4512413/72464 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

DVE. Rapport. de andere accountant 0. uitgebracht aan. stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten. Controle jaarrekening 2014

DVE. Rapport. de andere accountant 0. uitgebracht aan. stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten. Controle jaarrekening 2014 Rapport uitgebracht aan stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten Controle jaarrekening 2014 de andere accountant 0 DVE Onderwijs Audit Sonsbeekweg 4 6814 BA Arnhem T: 026-3335353 F:

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Vereniging Instituut Schreuder

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Vereniging Instituut Schreuder RAPPORT VAN BEVINDINGEN CONCEPT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Vereniging Instituut Schreuder Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 20905 Onderzoeksnummer : 278623 Datum onderzoek : december 2015 juli

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012 Benchmarkrapport Kinderopvang September 2012 LET OP! De gegevens in dit document zijn bedoeld als voorbeeld en daarom fictief, enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval. Pagina 1 / 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Vereniging PCO Accrete Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41270 Onderzoeksnummer : 276019 Edocs nummer : 4692284 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Saba Educational Foundation Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21342 Onderzoeksnummer : 292474 Edocs nummer : 5029015 Datum onderzoek : januari december 2016

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SMART Limburg 4513635/41891 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 28963 Onderzoeksnummer : 249016 Datum onderzoek : oktober 2013 januari

Nadere informatie

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie :

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie : RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij ROC van Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40833 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee Plaats Bestuursnummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling : Utrecht : 40931 : 249056 : 17 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Tabor College Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 Datum onderzoek : mei - juli

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2013

Financiële benchmark over de cijfers van 2013 Financiële benchmark over de cijfers van 2013 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 2013. Ridderkerk,

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 71436 Onderzoeksnummer : 249050 Datum onderzoek : januari 2014

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Sectorrapport Kinderopvang 2017

Sectorrapport Kinderopvang 2017 Sectorrapport Kinderopvang 2017 Voorwoord Voor u ligt het Sectorrapport Kinderopvang 2017. Een rapport wat objectief en onafhankelijk de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang weergeeft. De

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat AB Onderwijsstad. Benchmarkrapport 2011

Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat AB Onderwijsstad. Benchmarkrapport 2011 Stichting Primair Onderwijs T.a.v. het bestuur Straat 11 1234 AB Onderwijsstad rapport 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Overzicht benchmark 6 2. Financiële resultaten 8 3. Balanspositie 15 4. Kengetallen

Nadere informatie