Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancherapport Bureaus Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i

2 ii

3 Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii

4 iv

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Toelichting op de Leeswijzer 5 2. Verantwoording Werkwijze en respons Overige bronnen 7 3. Beschrijving van de branche Algemene beschrijving Schaalgrootte 9 4. Operationele resultaten Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg Toegang van de Bureaus Jeugdzorg Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en Meldpunten Kindermishandeling De Kindertelefoon Doorlooptijden Financiële resultaten Baten en lasten Financiële positie Cliënten Demografische gegevens Cliënttevredenheid Klachten Personeel Personeelsomvang Verloop Verzuim 27 Bijlage A. Deelname Bijlage B. Bronnen Bijlage C. Toelichting financiële gegevens Bijlage D. Toelichting personele gegevens v

6 vi

7 1. Inleiding 1.1 Toelichting op de rapportage!!" # $ % & %! #! ' ( ' ) # %! * $ +, - # ". +/0! 1.2 Leeswijzer +! %% +! %!!! %! %1 2!" 2 " % + % 5 '! 5

8 6

9 2. Verantwoording 2.1 Werkwijze en respons 6 3 %! '! % 7 '!!!" # " '!! ' 7 4! ) % 4! ' 8!! '! ' % ' % % 2.2 Overige bronnen '! $! ' '!! 1 %! 9 :;</ =.* <!! 02 4 >2 >! + % % = : /. 4# < 0 7

10 8

11 3. Beschrijving van de branche 3.1 Algemene beschrijving $ # $! % 1! ( 1 # # 2 ( 2 2 2! 4 >.4>02 ' >! ' # # #? :?,! %.*$+/0 % % ' $ ; :# * # ; :! %.;:0 $ ; % + & = + 3 %! 3.2 Schaalgrootte 3 / 4# < ' #! % +! % 1 4 "! 2 ) 2 ) 9

12 Aantal geaccepteerde aanmeldingen 2 opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 1 7% % 3 20% % 2 13% % 3 20% % 1 7% % 3 20% % 2 13% Totaal % % Verdeling aanmeldingen in 2006 en 2007 bureaus jeugdzorg 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 < geaccepteerde aanmeldingen! "" Maatregelen JB en JR opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 2 11% % 4 22% % 3 17% % 2 11% % 2 11% % 2 11% % 1 6% > % 2 11% Totaal % %! % <!!. 10

13 Verdeling maatregelen JB en JR in 2006 en bureaus jeugdzorg < > 7000 maatregelen JB en JR # $%$&'() Aantal onderzoeken AMK opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 3 20% % 5 33% % 4 27% % 1 7% % 2 13% Totaal % % Verdeling onderzoeken AMK bureaus jeugdzorg < onderzoeken AMK 11

14 *+, Budget (in miljoenen euro) opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 3 17% % 4 22% % 2 11% % 6 33% % 3 17% Totaal % % Budgetverdeling in 2006 en 2007 Aantal bureaus jeugdzorg < budget (in miljoenen euro) -$,"" Aantal personeelsleden opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 2 11% % 2 11% % 3 17% % 0 0% % 0 0% % 4 22% % 7 39% Totaal % % 12

15 Aantal bureaus jeugdzorg Personeelsverdeling in 2006 en < Aantal personeelsleden 13

16 14

17 4. Operationele resultaten 6 % 1 6.# >2 ' >! 4 % " % 1 # # # 4> ' >! 6! 4.1 Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg In onderstaande tabel zijn bij de aantallen jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering ook gegevens van de landelijk werkende instellingen opgenomen. Het aantal jeugdigen in jeugdbescherming en reclassering betreft het totaal aantal jeugdigen dat op peildatum 1 januari van dat jaar in zorg was, aangevuld met instroom gedurende dat jaar. './ %$ % verschil t.o.v Geaccepteerde aanmeldingen ,5% Jeugdigen in jeugdbescherming (N=18) ,8% Jeugdigen in jeugdreclassering (N=17) ,6% AMK-onderzoeken ,6% +! % 15

18 4.1.1 Toegang van de Bureaus Jeugdzorg '0. /%$, %$$, % verschil t.o.v Aanmeldingen ,5% Geaccepteerde aanmeldingen ,5% Eerste indicatiebesluiten (in vrijwillig kader) Nieuwe cliënten ambulante jeugdzorg door de Bureaus Jeugdzorg % ,6% ) & % '!!% '! A= & Jeugdbescherming en jeugdreclassering + B C % "'1./"/ % verschil t.o.v Nieuwe cliënten OTS ,4% Nieuwe cliënten voogdij ,0% Nieuwe cliënten voorlopige voogdij ,7% Nieuwe cliënten jeugdreclassering ,8% 2'/"/ $ Jaar In zorg op Instroom Uitstroom In zorg op Jeugdbescherming Jeugdreclassering Wijziging in % 9,9% 17,6% 22,9% 9,7% Wijziging in % 13,8% 3,8% 9,7% 6,6% ) % " 16

19 4.1.3 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling ',%0$$%$&',3( ) % verschil t.o.v Adviezen AMK ,5% Consulten AMK ,0% Onderzoeken AMK ,6% De Kindertelefoon '$4)5$$ 2007 Telefoongesprekken Chats Doorlooptijden + 4 > ' % % 6$$$$/ 1& Q1 Q2 Q3 Q e indicatiebesluiten gem. doorlooptijd 17,8 20,3 21,9 22, e indicatiebesluiten gem. doorlooptijd 15,7 16,7 16,5 13,4 Wijziging gem. doorlooptijden in % -11,8% -17,7% -24,4% -41,1% 4> % % %1 3! %. %0 % 2 '. 0 D % + =A 4 > & 17

20 #6$$$$/,'()$,$%$&'()0 1& Q1 Q2 Q3 Q onderzoeken gem. doorlooptijd 2,4 2,5 3,7 3, onderzoeken gem. doorlooptijd 1,6 1,9 1,9 1,8 Wijziging gem. doorlooptijden in % -33,1% -24,2% -49,0% -45,7% 6 & 3# *6$$$$/,'()$.$%$&'()0 1& Q1 Q2 Q3 Q onderzoeken gem. doorlooptijd 19,2 17,1 16,2 13, onderzoeken gem. doorlooptijd 11,6 10,9 11,1 11,2 Wijziging gem. doorlooptijden in % -39,4% -35,9% -31,9% -16,8% ) " 4 > & ' % EE : D % 18

21 5. Financiële resultaten '! % Baten en lasten 57 Baten 2007 (in euro s) 2007 (in %) a. Toegang ,9% b. Jeugdbescherming ,5% c. Jeugdreclassering ,3% d. AMK ,7% e. Kindertelefoon ,7% f. Preventie en overige taken ,7% g. Niet-provinciale middelen ,0% h. Overige opbrengsten ,1% i. Overige buitengewone baten ,1% Totaal (a t/m h) ,0% 857 Lasten (in euro s) (in %) (in euro s) (in %) a. Personeelskosten ,0% ,2% b. Apparaatkosten ,8% ,9% c. Automatiseringskosten ,6% ,5% d. Huisvestingskosten ,4% ,6% e. Financiële lasten ,1% ,2% f. Afschrijvingen ,0% ,2% g. Pupil-/ verzorgingskosten ,4% ,3% h. Kosten projecten ,7% ,5% i. Subsidies ,3% j. Reserveringen/voorzieningen ,2% ,6% k. Overige kosten ,1% Totaal % ,0%! 2006 (in euro s) 2007 (in euro s) Resultaat ) F) % / % 1. 19

22 + =- =& & + &! + &.,G=-0 + % H %! 1 & A! # A#B ) % % & + + F/! "!5$&$7 Personeelskosten 2006 (in %) 2007 (in %) Lonen en salarissen 74,3% 72,5% Sociale lasten 9,3% 10,0% Pensioenpremies 6,6% 6,5% Personeel niet in loondienst 5,3% 6,2% Overige personeelskosten 4,6% 4,8% Totaal 100,0% 100,0% 5.2 Financiële positie De financiële positie in tabel 19 geeft, door opname van de balansgegevens van de Bureaus Jeugdzorg (N=15), een beeld van de sector. De kengetallen in tabel 20 geven de financiële situatie van de totale sector per eind 2007 weer. 2 ) Activa 2007 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Balanstotaal Activa Passiva 2007 Reserves Bestemmingsreserve Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden kortlopend Balanstotaal Passiva

23 )$, Kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal 2007 Gemiddelde Solvabiliteit Berekening: Eigen vermogen in % van de balanstotalen 24,3% Gemiddelde Budgetratio Berekening: Eigen vermogen in % van de inkomsten 7,1% Gemiddeld Weerstandsvermogen Berekening: Eigen vermogen + Voorzieningen in % van de balanstotalen 33,7% Current Ratio Berekening: (Vlottende activa + Liquide middelen)/kortlopende schulden 1,1 Werkkapitaal Berekening: Vlottende activa + Liquide middelen Kortlopende schulden ) $, % 1 % # I# 3 #.G 0 4! %! % # % % #-.-J0,! ' A 1,$!!"! % : % =- -- '$!"! I! %! % 3 % = 4 % ' =#= # # )! 1&&.% %0 %! %!. K 0 % C 21

24 22

25 6. Cliënten +! "# " 6.1 Demografische gegevens )! %,# " ( % A '//%$/9/%$ Aantal 0- tot 18-jarigen in Nederland Aantal jeugdzorgtrajecten van jeugdigen met problemen in geïndiceerde jeugdzorg Jeugdzorgtrajecten in procenten 2,0% 2,2% 2,4% Unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg Percentage unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg - - 1,9% ' ( % + " $ " %!,# =#C! ( % 6.2 Cliënttevredenheid (,.,* Perc. Bureaus Jeugdzorg dat een cliënttevredenheidsmeting uitvoert 66,7% 57,1% A + = =J. 0 " ( - BC # & C " B 23

26 + # " # " 4 5 ) " % #:$;3$* 2007 Gemiddelde totaalscore (op een schaal van 0 tot 10) 7,0 ' 5 # ' &#& #= : 0 ' 0 -#= *-.,$1$$ # 2007 Percentage Bureaus Jeugdzorg met een cliëntenraad 69,2% Percentage Bureaus Jeugdzorg met een vertrouwenspersoon 76,9% + # # " 6% # % 6 % % 6.3 Klachten -&* 2007 Percentage Bureaus Jeugdzorg met een klachtenregeling 100% 4 : A#B. &= 0 '% ==#B.0. =-A 0 % A#B.0 24

27 7. Personeel +! +! = % +!! +! % '! % ' + % 7.1 Personeelsomvang + % +! #!! %! #! % -$$,$# Personeelsleden fte Deeltijd -factor A. Personeelsleden op eigen loonlijst ,8 B. Personeelsleden met een andere contractvorm ,6 Totaal aantal personeelsleden (A+B) ,8 C. Uitgeleend personeel ,8 Totaal aantal personeelsleden binnen eigen instelling (A+B-C) ,8 + & CAC.&&A!0.,G=0 #B & + % +' % + " " " "! - &! +'/!. 25

28 '1&5,$5 Cliëntgebonden medewerkers Personeelsleden fte % van het totaal Ambulante hulpverleners ,2% Gezinsvoogden ,4% Medewerkers Jeugdreclassering ,5% Medewerkers Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ,7% Teammanagers, werk- en praktijkbegeleiders ,4% Gedragswetenschappers en artsen ,5% Cliëntgebonden personeel secretarieel en administratief ,0% Overige cliëntgebonden formatie ,6% Subtotaal cliëntgebonden medewerkers ,3% Niet-cliëntgebonden medewerkers Totaal aantal niet-cliëntgebonden medewerkers ,7% Totaal aantal medewerkers ,0% + B % 0 % D! < 6 ":,/ Aantal stagiaires op Aantal stagiaires gedurende het jaar 388 Aantal vrijwilligers op Aantal vrijwilligers gedurende het jaar /&'$&$# 2007 % van het totaal Aantal personeelsleden gedeeltelijk arbeidsongeschikt 73 0,9% Aantal personeelsleden volledig arbeidsongeschikt 58 0,7% 26

29 + %.,G =0 #C # 7.2 Verloop #<$$0$$$$$$,$ Instroom 2007 % van het totaal Cliëntgebonden functies ,8% Niet-cliëntgebonden functies 230 2,7% Totaal instroom ,5% Doorstroom (N=14) Cliëntgebonden functies 218 2,5% Niet-cliëntgebonden functies 36 0,4% Totaal doorstroom 254 3,0% Uitstroom Cliëntgebonden functies ,8% Niet-cliëntgebonden functies 193 2,3% Totaal uitstroom ,4% + &.,G=0 ==C C 7.3 Verzuim # %" Verzuimpercentage als gevolg van ziekte en zwangerschap - 6,0% Ziekteverzuimpercentage 5,8% 5,9% Gemiddelde meldingsfrequentie 1,8 1,9.! %0 &# =#- C#& B#A '!I =#C ' #C #

30 #? =A #6,% Gemiddelde verzuimduur in dagen opgedeeld in klassen Aantal Bureaus Jeugdzorg 2007 <2 dagen 1 5,9% 2-4 dagen 0 0,0% 4-6 dagen 0 0,0% 6-8 dagen 0 0,0% 8-10 dagen 6 35,3% dagen 1 5,9% dagen 4 23,5% Meer dan 14 dagen 5 29,4% Totaal % 28

31 Bijlage A. Deelname ' ' L L : : *,, ) ; < M?? 4 % 1 $ * $ ; : ; :! % 29

32 Bijlage B. Bronnen + Bron Tabel Kwartaalrapportages beleidsinformatie aan provincies / GSR s 1, 2, 6, 7, 8, 9 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 3, 10, 13, 14 Registratiegegevens van De Kindertelefoon 11 Brancherapport Jeugdzorgaanbieders

33 Bijlage C. Toelichting financiële gegevens 4> >!! 8, + # ) ' ) > 3 ) ) % ) 8 8 *. 0 * 3 )<6# %# ) ; * 8 8 ) < %% ; > > # 77 > > % :! 4 6! 8 > % > > 8< > )<, % # 4 4 > ) > 31

34 .,$ 4! ) 4 ) ) ' 3.#%# 0 % % ; % ) < < <! 4! 4! " 4! 4! % 4! % 4! 4! 4! 4! 8 >? > % > " ) > ; < ) 32

35 Bijlage D. Toelichting personele gegevens -$ % % 9 % %!% # # % % +,5 4 : % % 4> 6# % :% 5"! ) "! '# # 8N)# +N4# #! # % %#!, "! ) "! :,/1 %! % 6/&'$& 4! 1 8 = &! % ' DJ <$$0$$$$0$$ %!! % # % 33

36 L1 %!. 0#.!0!.!0! %!. %9 %9 0! % # %! :! % % % % %! % " #$! : % %# '!I! % % %!!! :! % #!.! %0 34

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009

Cijfers Regio Oost-Veluwe 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio. De cijfers, die voor de regio belangrijke

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Cijfers Regio Achterhoek 2009

Cijfers Regio Achterhoek 2009 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio Achterhoek 29 Met deze Factsheet informeert Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJzG) u over de in- en uitstroomcijfers van de regio Achterhoek. De cijfers,

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002 Brief op Maat Benchmark MOgroep 2012 Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over v121002 Lidnummer MOgroep: ZEI010 ZEIST Pagina 1 / 27 -Brief op Maat MOgroep 2012 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Typering 4

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Cijfers Regio West-Veluwe 2008

Cijfers Regio West-Veluwe 2008 Factsheet Bureau Jeugdzorg Gelderland Cijfers Regio West-Veluwe 28 Met deze factsheet willen we de regio West-Veluwe informeren over de instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg West-Veluwe en het aantal

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUKKEN 2015

INRICHTINGSSTUKKEN 2015 Stichting AMOS Oud-Ehrenstein 1 1082 AH Amsterdam KvK-nummer (verplicht): 52700534 INRICHTINGSSTUKKEN 2015 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 1 Winst-en-verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

3.1 Balans per 31 december 2015

3.1 Balans per 31 december 2015 3.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12- ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.439 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 2 85.226

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

MeanderOmnium Benchmark Sociaal Werk 2016

MeanderOmnium Benchmark Sociaal Werk 2016 Benchmark Sociaal Werk 2016 Definitieve Brief op Maat over Benchmark Sociaal Werk over v2sep2016 Lidnummer Sociaal Werk Nederland: ZEI010 ZEIST Pagina 1 / 26 - Definitieve Brief op Maat Sociaal Werk Nederland

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015 Fiscaalnummer: 8004.75.380 Putte Publicatiebalans 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 384.495 504.585 Financiële vaste activa 0

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst Bedrijfsprofiel - (08216775) Kamer van Koophandel, 19 maart 2016-21:31 Uittreksel KvK-nummer 08216775 Rechtspersoon RSIN 821850209 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Deventer

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen RAPPORT inzake de jaarrekening 2006 van B.Y. Voorbeeld De Meern, 2007 INHOUD Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 JAARREKENING A Balans per 31 december 2006 9 B Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen

maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen Provincie Groningen College van Gedeputeerde Staten Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Groningen, 1 augustus 2012 Kenmerk Betreft Bijlagen 12.171 mf/tvdb/ndg

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam Ernst & Young Advisory Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Brancherapport MOgroep 2013

Brancherapport MOgroep 2013 Brancherapport MOgroep 2013 Bedrijfsvoering leden MOgroep schatting totale branche 1 Bruto loonsom (incl. sociale lasten) 1.560 miljoen 1.902 miljoen Omzet 2.518 miljoen 3.071 miljoen Aantal werknemers

Nadere informatie

Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015. - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans -

Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015. - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans - Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015 - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans - 1 Inleiding De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur geeft

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie Doorlichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Ernst & Young Advisory Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407

Nadere informatie

Format jaardocument 2015 voor aanbieders Jeugd voor het eerst het jaardocument gebruiken

Format jaardocument 2015 voor aanbieders Jeugd voor het eerst het jaardocument gebruiken Format jaardocument 2015 voor aanbieders Jeugd voor het eerst het jaardocument gebruiken Introductie In de Jeugdwet is voor alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering met uitzondering

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2016 en Voor kleine aanbieders in de jeugdhulp

Jaarverantwoording 2016 en Voor kleine aanbieders in de jeugdhulp Jaarverantwoording 2016 en 2017 Voor kleine aanbieders in de jeugdhulp Jaarverantwoording 2016 en 2017 Voor kleine aanbieders in de jeugdhulp versie 20 september 2016 Modeljaardocument Dit jaardocument

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage en begrotingscijfers 31 december 2013 Balans per 31 december 2013 2 Inkomsten en uitgaven 2013 3 Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2013 4 Rapportage en begroting Pagina

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010 371 EB Zeist JAARREKENING 21 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers Onderwerpen Provincie Noord-Brabant Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers 15 april 2011 Visie op transitie Jeugdzorg Jeugdzorg Brabant in cijfers De jeugdige achter de cijfers Tot slot Wim Hoven en

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Anemoon, Bennebroek. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Stichting Anemoon, Bennebroek. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Stichting Anemoon, Bennebroek inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Resultaat 5 3 Financiële positie 7 4 Kengetallen 11 JAARREKENING

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam Inhoud : Bestuurverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016. R.v.d. Wouw

Nadere informatie

FINANCIEEL. FINANCIELE EN INHOUDELIJK ANALYSE BJZ 2 e kwartaal 2012

FINANCIEEL. FINANCIELE EN INHOUDELIJK ANALYSE BJZ 2 e kwartaal 2012 FINANCIELE EN INHOUDELIJK ANALYSE BJZ 2 e kwartaal 0. INLEIDING Van de 2 e kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk een financiële en inhoudelijke analyse voor de leden van GS gemaakt. Op basis van

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie