Leningen en kasstromen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leningen en kasstromen"

Transcriptie

1 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding van het onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Indeling onderzoeksrapport De leningen Het proces van het aantrekken van een lening Looptijd en rente van de leningen De kasstromen Verbanden tussen de kasstromen en de leningen Begroting Verwachte kasstromen Verwachte verloop van de leningen Conclusie Aanbevelingen...11 Bijlage

3 1. Inleiding In dit onderzoek worden de leningen en de kasstromen bij de gemeente Achtkarspelen onderzocht. Het onderzoek vindt plaats in het kader van artikel 213a van de gemeentewet. 1.1 Aanleiding van het onderzoek De gemeente heeft de afgelopen jaren een negatief saldo op de baten en lasten. Dit tekort wordt veelal aangevuld door onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves. Daarnaast leent de gemeente de afgelopen jaren steeds meer geld. De tekorten zijn vaak opgevangen door kortlopende leningen, mede door het voordeel van het lage rentepercentage. De kortlopende leningen worden ook wel kasgeldleningen genoemd en mogen in totaal maximaal 8,5 % van het begrotingstotaal bedragen, het zogeheten kasgeldlimiet. Het kasgeldlimiet mag maximaal twee achtereenvolgende kwartalen overschreden worden, daarna moeten de kasgeldleningen weer onder de 8,5 % zitten. Wanneer zo een limiet wordt bereikt en het aflossen van de kasgeldleningen niet mogelijk is, wordt de kortlopende lening omgezet in een langlopende lening. Daarnaast heeft de gemeente geen zicht op de kasstromen, zowel over de afgelopen tijd als over de komende periode niet. In de raad van de gemeente vindt momenteel een discussie plaats over de hoogte van de schulden van de gemeente. Dit alles leidt ertoe dat de leningen en kasstromen binnen de gemeente worden onderzocht. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: Wat is de ontwikkeling van de leningen en de kasstromen in de periode en hoe zet deze ontwikkeling zich voort in de periode ? 1.2 Onderzoeksvragen Deze vraag wordt beantwoord met behulp van de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke leningen zijn er in de periode opgenomen met welke rente en welke looptijd? 2. Waarom zijn deze leningen aangetrokken en waarom is voor deze looptijd gekozen? 3. Hoe ziet het proces van het aantrekken van leningen eruit? 4. Hoe waren de kasstromen in de periode ? 5. Wat is het verband tussen de kasstromen en de leningen? 6. Wat is het verwachte verloop van de leningen over de periode ? 7. Wat zijn de verwachte kasstromen op basis van de begroting ? 1.3 Onderzoeksmethode De antwoorden op de onderzoeksvragen worden verkregen met behulp van literatuuronderzoek, gesprekken en interviews. Via gesprekken met de personen die op de afdeling werken moet de juiste literatuur verkregen worden. Het verloop van de leningen en de kasstromen in de afgelopen jaren moet zodoende in kaart worden gebracht. Door middel van interviews moet duidelijk worden of er nog aanvulling op de literatuur is en hoe het er in de praktijk daadwerkelijk aan toe gaat. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de betrokken afdeling en zo nodig aangepast of aangevuld. Hierna kunnen er conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 1.3 Indeling onderzoeksrapport Eerst worden de leningen van de afgelopen periode, , besproken. Daarna worden de kasstromen over dezelfde periode in kaart gebracht. Vervolgens wordt er 2

4 gekeken naar verbanden tussen de leningen en kasstromen. De verwachte leningen en kasstromen op basis van de begroting komen daarna aan bod. Afsluitend wordt er een conclusie getrokken en zo nodig worden er aanbevelingen gedaan. 2. De leningen De gemeente Achtkarspelen maakt onderscheid tussen kortlopende en langlopende leningen. De kortlopende leningen worden ook wel kasgeldleningen genoemd en mogen, zoals in de inleiding al beschreven, in totaal maximaal 8,5 % van het begrotingstotaal bedragen, het zogeheten kasgeldlimiet. Het kasgeldlimiet mag maximaal twee achtereenvolgende kwartalen overschreden worden, daarna moeten de kasgeldleningen weer onder de 8,5 % zitten. Eerst wordt het proces van het aangaan van de leningen bij de gemeente Achtkarspelen besproken. Daarna worden de langlopende leningen die tijdens de periode zijn aangetrokken uiteengezet. Waarna vervolgens de kasgeldleningen worden besproken. 2.1 Het proces van het aantrekken van een lening Financieel medewerker Han de Jong staat centraal in het aantrekken van leningen. Hij voert het aantrekken van de leningen uit. Er worden kasgeldleningen aangetrokken wanneer er een tekort is op de lopende rekening. De tekorten worden in eerste instantie gecompenseerd door het aantrekken van kasgeldleningen. Deze keuze wordt gemaakt omdat het rentepercentage van de kasgeldleningen laag is en de consequenties dus minimaal zijn. De afdeling financiën moet voorkomen dat er tekorten op de lopende rekening staan. Han de Jong regelt namens de afdeling financiën het aantrekken van de leningen wanneer dit nodig is. Er is een belangrijk verschil tussen het aantrekken van kasgeldleningen en langlopende leningen. De kasgeldleningen worden doormiddel van een regeling met de bank door de afdeling financiën aangetrokken. Dit doen zij wanneer er een tekort op de lopende rekening is. Wanneer er echter een langlopende lening aangetrokken moet worden, informeert de afdeling financiën bij de bank naar de mogelijkheden. Uit deze mogelijkheden kiest de afdeling een lening, die aan het college wordt voorgelegd voor besluitvorming. Wanneer het college akkoord gaat met het gegeven advies, kan Han de Jong de lening bij de bank definitief maken. Ook komt tijdens het gesprek met een medewerker van de afdeling financiën naar voren dat wanneer de looptijd van de kasgeldlening is verstreken, deze looptijd vaak met een maand wordt verlengd. Dit regelt de afdeling financiën onderling met de bank. Dit is mogelijk zolang de gemeente zich kan houden aan het kasgeldlimiet. Wanneer dit limiet twee achtereenvolgende kwartalen is overschreden, moet de gemeente weer onder het limiet zien te komen. Dit is wettelijk vastgelegd. Zo is er in 2013 bijvoorbeeld een kasgeldlening omgezet in een langlopende lening, om zodoende onder het kasgeldlimiet te komen. De regels en procedures omtrent het aantrekken van leningen zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut van de gemeente. 2.2 Looptijd en rente van de leningen In tabel 1 zijn de nieuw aangetrokken langlopende leningen van de periode te zien. De gemeente heeft in het verleden ook leningen aangetrokken, om deze leningen vervolgens naar Stichting Woningbouw Achtkarspelen en Woonfriesland door te spelen. Stichting Woningbouw en Woonfriesland lossen vervolgens de lening af. Dit is vanaf 2009 niet meer gebeurd. Vanaf dat moment leent de gemeente niet meer voor de 3

5 woningstichtingen, maar staat ze garant voor de leningen de de stichting zelf afsluiten. In onderstaande tabel 1 staan de nieuw aangetrokken langlopende leningen tijdens de periode Tabel 1: nieuwe langlopende leningen jaar lening bestemming rente % ,00 gemeente Achtkarspelen 2,44% ,00 gemeente Achtkarspelen 3,34% ,00 gemeente Achtkarspelen 1,995% ,00 gemeente Achtkarspelen 2,72% ,00 gemeente Achtkarspelen 0,00% ,00 gemeente Achtkarspelen 3,50% ,00 gemeente Achtkarspelen 2,58% ,00 gemeente Achtkarspelen 1,93% ,00 gemeente Achtkarspelen 1,50% ,00 gemeente Achtkarspelen 1,85% ,00 gemeente Achtkarspelen 2,70% De looptijd van de langlopende leningen over de afgelopen periode die de gemeente Achtkarspelen is aangegaan, is gemiddeld 10 jaar. Dit is een bewuste keuze van de afdeling financiën. Dit komt naar voren in een gesprek met een financieel medewerker van de gemeente. De medewerker stelt dat een looptijd van 10 jaar de afgelopen jaren een gebruikelijke looptijd is geworden bij het aantrekken van de langlopende leningen. Er wordt voor 10 jaar gekozen, omdat wanneer de looptijd langer dan de 10 jaar is, het rentepercentage hoog wordt. Wanneer de looptijd korter dan 10 jaar is, dan worden de aflossingen te hoog. Dit laatste in verband met de lineaire aflossingen. Het is niet formeel vastgelegd in welke situatie welke looptijd preferabel is, deze keuze wordt puur gemaakt van wegen het hierboven aangegeven rationeel. Wat betreft het rentepercentage is er geen duidelijke trend zichtbaar. Het rentepercentage van de afgelopen 5 jaar ligt tussen de 1,50% en 3,34%. De kasgeldleningen vanaf 2010 zijn terug te vinden in bijlage 1. De looptijd van kasgeldleningen is doorgaans een maand. Ook deze looptijd is nergens formeel vastgelegd. Dit besluit wordt gemaakt door een financieel medewerker van de gemeente. In een gesprek stelt een financieel medewerker dat deze looptijd in de loop der jaren een gangbare termijn is geworden. Wanneer de looptijd te kort is dan moet de lening hoogstwaarschijnlijk vaak worden verlengd. Wanneer de lening te lang is dan wordt de onzekerheid over de keus van het leningsbedrag versus de financieringsbehoefte te groot en betaal je teveel rente. Wanneer wordt gekeken naar bijlage 1, wordt duidelijk dat er vanaf 2012 meer kasgeldleningen worden aangetrokken. Aangezien de looptijd van de kasgeldleningen hoogstens een maand is, zijn de genoemde kasgeldleningen wel afgelost. In 2010 is er een totaal aan kasgeldleningen van euro. In 2011 is dit bedrag euro. De opvallende stijging vindt plaats in 2012; in dit jaar is er in totaal euro aan kasgeldleningen aangetrokken. Gevolgd door euro in 2013 en euro in De kasgeldleningen zijn wel volledig afgelost, maar het wordt wel duidelijk uit de cijfers dat de gemeente in de jaren meer tekorten op de lopende rekening heeft moeten opvangen dan de jaren daarvoor. Een consequentie hiervan was dat de gemeente in 2013 bijvoorbeeld een kasgeldlening heeft om moeten zetten in een langlopende lening. 4

6 3. De kasstromen Op de volgende pagina staat het kasstroomoverzicht over de periode De kasstromen zijn uiteengezet in kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Overige mutaties in het eigen vermogen en de mutaties in kasgeldleningen zijn apart uiteengezet. Dit omdat de mutaties in het eigen vermogen niet onder de drie activiteiten zijn onder te brengen en de mutaties in kasgeldleningen kortlopende leningen betreffen. Wanneer deze mutaties onder de financieringsactiviteiten worden onder gebracht dan ontstaat er een verkeerd beeld wat betreft de financieringen. 3.1 Verbanden tussen de kasstromen en de leningen De nodige verbanden en trends zijn uit het kasstroomoverzicht te halen. De kasstroom uit operationele activiteiten is de afgelopen jaren constant positief. Alleen in 2010 is het resultaat na bestemming negatief. Dit is een incident. De kasstroom in dat jaar is wel positief. De trend bij de investeringsactiviteiten is dat er de laatste 4 jaar steeds iets minder wordt geïnvesteerd. Dit uit zich vooral in minder investeringen in financiële vaste activa en in mindere mate door in investeringen in materiële vaste activa. Wel is de complete uitgaande kasstroom door investeringsactiviteiten elk jaar hoog. Dit wordt vooral opgevangen door de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Uitgezonderd van 2010 en 2011 zijn de ontvangsten uit langlopende schulden steeds groter dan de negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten. De aflossingen van de langlopende leningen worden vaak opgevangen door de kasstroom uit operationele activiteiten en incidenteel door een kasgeldlening. Hiermee komen we ook bij de verbanden tussen de leningen en de kasstromen. In het kasstroomoverzicht valt te zien dat op lange termijn de investeringen die de gemeente Achtkarspelen maakt voornamelijk worden opgevangen door langlopende leningen. Dit ondanks dat er vaak een positieve kasstroom uit operationele activiteiten is. Samen met de kasgeldleningen vangt deze kasstroom voornamelijk de kortlopende schulden, afschrijvingskosten en aflossingskosten op. Verder blijkt dat voor het aflossen van (langlopende) leningen geen geld beschikbaar is. Daarom is een deel van het geld dat wordt geleend nodig om aflossingen te kunnen betalen. 5

7 Tabel 3: Kasstroomoverzicht gemeente Achtkarspelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na bestemming Afschrijvingen Mutatie werkkapitaal mutatie voorraden mutatie vorderingen en overlopende activa mutatie kortlopende schulden Mutatie voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Mutatie kasgeldleningen Totale kasstroom

8 4. Begroting Verwachte kasstromen Hier worden de verwachte kasstromen in de periode uiteengezet. De verwachte kasstromen zijn gepresenteerd in tabel 4 op pagina 9. De prognose wordt gemaakt op basis van de begroting van de balans die gemaakt is door de gemeente Achtkarspelen, het investeringsoverzicht over deze periode en de aflossingen over de periode Sommige gegevens die nodig zijn voor het kasstroomoverzicht komen niet voor in deze begroting van de gemeente. Daarom zijn deze gegevens gebaseerd op het kasstroomoverzicht van de afgelopen 5 jaren of zijn ze als constante in het kasstroomoverzicht opgenomen. De verwachte kasstromen worden besproken per activiteit. Eerst komen de kasstromen uit de operationele activiteiten aan bod. De afschrijvingen per jaar zijn begroot op het gemiddelde van de 6 voorgaande jaren. De overige gegevens zijn afkomstig uit de begrote gegevens van de gemeente. De verwachte kasstromen uit operationele activiteiten zijn zeer constant en positief. Wel moet gezegd worden dat de gemeente geen mutaties in het werkkapitaal heeft begroot. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk, aangezien de gemeente bijvoorbeeld nog wel voorraden aan gaat kopen of dat er nog wel uitstaande rekeningen betaald gaan worden of dat er nieuwe debiteuren bij komen. Wel zal het gemiddelde van de kasstromen uit operationele activiteiten over de jaren rond de begrote kasstromen liggen, aangezien de mutaties in het werkkapitaal over de periode niet vaak een groot negatief of een groot positief getal is. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is niet meer onderverdeeld in investeringen in materiële vaste activa en financiële vaste activa. Dit omdat er één groot overzicht in de gemeente aanwezig is waar de totale verwachte investeringen genoemd worden en onverdeeld zijn in veel verschillende investeringen. Daarnaast is het voor het onderzoek niet van belang of er geïnvesteerd is in materiele vaste activa of financiële vaste activa. Er is geen informatie over de desinvesteringen in deze periode. Uitgezonderd van 2012 zijn de desinvesteringen over de periode geen grote, noemenswaardige bedragen en dus zal dit geen grote gevolgen hebben voor de rest van het onderzoek. De investeringsactiviteiten zijn in 2015 een stuk hoger dan in de jaren In deze jaren zijn de investeringen constant. Wel moet gezegd worden dat het verwachte cijfers zijn. Er kunnen in de loop der jaren nog investeringen bij komen. Wat betreft de financieringsactiviteiten zijn op dit moment alleen de aflossingen bekend van de komende jaren. Wanneer de ontvangsten uit langlopende leningen op 0 worden gezet, kan wel duidelijk worden hoeveel de gemeente de komende jaren ongeveer zou moeten lenen om tot een positieve, totale kasstroom te komen. De langlopende leningen zouden dan gelijk moeten zijn aan de totale kasstroom in tabel 4. Wel moet gezegd worden dat het een indicatie is. Dit aangezien de mutaties in werkkapitaal en de desinvesteringen in vaste activa nog niet begroot zijn. Het geeft echter wel een duidelijk beeld van de financiële situatie, met name de financieringsactiviteiten, van de komende jaren bij de gemeente Achtkarspelen. 4.2 Verwachte verloop van de leningen Het verwachte verloop van de leningen hangt samen met de verwachte kasstroom uit financieringsactiviteiten en is dus deels al in de vorige paragraaf besproken. Wanneer de gemeente een positieve kasstroom zou willen, dan zal de gemeente minimaal het bedrag in tabel 4 onder totale kasstroom moeten lenen. Dit is na 2015 een constant bedrag van tussen de euro en euro. Dit bedrag is lager dan de bedragen van de afgelopen jaren. Wel zal er in de toekomst door de negatieve kasstroom weer 7

9 kasgeldleningen en/of langlopende afgesloten moeten worden. Hierdoor loopt het bedrag aan aflossingskosten en rentekosten ook op. In tabel 4 is ook nog de eventuele mutatie van de langlopende schuld opgenomen wanneer de gemeente het bedrag onder totale kasstroom daadwerkelijk gaat lenen. Aangezien de gemeente ook elk jaar een bedrag aflost, neemt de langlopende schuld niet toe met het bedrag wat geleend moet worden, de totale negatieve kasstroom. De langlopende schuld zou dan toenemen met de nieuwe langlopende lening, gelijk aan het bedrag van de totale kasstroom, minus de aflossing die de gemeente in dat jaar verricht. De kasgeldleningen zijn in 2012 flink omhoog gegaan. In het jaar 2012 is er een totaal aan kasgeldleningen ter waarde van euro opgenomen. Dit bedrag is wel volledig afgelost. Vanaf 2012 is dit totale bedrag aan kasgeldleningen wel steeds minder geworden. De verwachting is dat deze trend door zal zetten. Het verwachte verloop hangt ook samen met de verwachte kasstroom uit investeringsactiviteiten. Dit aangezien deze negatieve kasstromen voornamelijk worden opgevangen met het aangaan van leningen. Wanneer de kasstroom uit investeringsactiviteiten de huidige trend voortzet en zodoende steeds positiever wordt, zal er op lange termijn ook minder geleend hoeven te worden. Wanneer er onverwachte, grote investeringen moeten worden gedaan, zal er hoogstwaarschijnlijk ook een eenmalige hoge lening worden aangetrokken om dit bedrag op te vangen. 8

10 Tabel 4: Verwacht kasstroomoverzicht gemeente Achtkarspelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na bestemming Afschrijvingen Mutatie werkkapitaal mutatie voorraden mutatie vorderingen en overlopende activa mutatie kortlopende schulden Mutatie voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom Eventuele mutatie langlopende schuld

11 5. Conclusie Kasgeldleningen worden binnen de gemeente aangetrokken wanneer er een tekort is op de lopende rekening. Dit aangezien het rentepercentage van de kasgeldleningen laag is. Dit gebeurt bij een tekort op de lopende rekening. De kasgeldleningen worden volgens de planning afgelost. Wel komt tijdens het gesprek naar voren dat wanneer de looptijd van de kasgeldlening is verstreken deze looptijd vaak met een maand wordt verlengd. Hierdoor wordt er opnieuw dezelfde kasgeldlening afgesloten. Wanneer de tekorten tot een bepaalde hoogte oplopen en dit ook niet meer kan worden opgevangen met kasgeldleningen, bijvoorbeeld door grote investeringen, dan wordt er gekozen voor het aantrekken van langlopende leningen. In 2013 is bijvoorbeeld een kasgeldlening omgezet in een langlopende lening. De looptijd van de langlopende leningen zijn gemiddeld 10 jaar. Dit is de afgelopen jaren een gebruikelijke looptijd geworden bij het aantrekken van de langlopende leningen. Er wordt voor 10 jaar gekozen, omdat wanneer de looptijd langer dan de 10 jaar is, het rentepercentage hoog wordt. Wanneer de looptijd korter dan 10 jaar is, dan worden de aflossingen te hoog. Dit aangezien ze altijd lineaire aflossingen verrichten. De kasstroom uit operationele activiteiten is de afgelopen jaren constant positief. De trend bij de investeringsactiviteiten is dat er de laatste 4 jaar steeds iets minder wordt geïnvesteerd. Wel is de complete uitgaande kasstroom door investeringsactiviteiten elk jaar hoog. Dit wordt vooral opgevangen door de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Uitgezonderd van 2010 en 2011 zijn de ontvangsten uit langlopende schulden steeds groter dan de negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten. In het kasstroomoverzicht over valt te zien dat op lange termijn de investeringen die de gemeente Achtkarspelen maakt voornamelijk worden opgevangen door langlopende leningen. Dit ondanks dat er vaak een positieve kasstroom uit operationele activiteiten is. Wanneer de totale kasstroom zonder financieringsactiviteiten een groot negatief bedrag vormt, wordt dit dus opgevangen door het aantrekken van een langlopende lening. De begrote kasstromen leveren een enigszins positief beeld op. De operationele activiteiten zijn bijvoorbeeld steeds positief. Wel moet gezegd worden dat er geen mutaties in werkkapitaal zijn begroot. Dit omdat deze cijfers door de gemeente nog niet begroot zijn. De verwachten investeringen voor de komende vijf jaren liggen ook lager dan de investeringen over Dit is goed nieuws. De investeringen liggen nagenoeg gelijk met de kasstroom uit operationele activiteiten. Hier moet ook weer gezegd worden dat in de loop der jaren er nog investeringen bij kunnen komen. Hier moet de gemeente voor waken. De totale kasstroom zonder financieringsactiviteiten is nog wel constant negatief. Dit komt met name door de aflossingskosten. Hierdoor zal de gemeente in de toekomst wel weer langlopende leningen af moeten sluiten. Wanneer de begroting wordt gevolgd zullen de langlopende leningen wel minder worden en werkt de gemeente naar een financieel gezonde situatie toe. 10

12 6. Aanbevelingen Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de leningen en kasstromen bij de gemeente Achtkarspelen kunnen de nodige aanbevelingen worden gedaan. De aanbevelingen zijn hieronder uiteengezet. - Er moet gekeken worden naar de structuur binnen de afdeling financiën. Tijdens gesprekken met financieel medewerker Han de Jong is duidelijk geworden dat de teamleider financiën in maart 2015 is gestopt en er enkele maanden geen teamleider aanwezig was. Enkele maanden later is er een teamopbouwer aangesteld en is er binnen de organisatie voor gekozen om verantwoordelijkheden laag te leggen. Dit betekent dat veel verantwoordelijke zaken bij werknemers zijn komen te liggen. Er kan eens gekeken worden naar het verantwoordelijkheidsniveau binnen de afdeling. Wanneer er een teamleider aanwezig, die duidelijke verantwoordelijkheid heeft, is er meer controle en structuur binnen de afdeling. Wanneer de gemeente, de afdeling en de medewerkers van de afdeling content zijn met de huidige situatie, dan hoeven er geen aanpassingen te komen. - Een reden van de hoge en vele leningen, zowel kortlopend als langlopend, in de afgelopen zes jaren, is de hoeveelheid aan investeringen vanaf Het bedrag aan investeringsactiviteiten van de afgelopen jaren zijn vele malen hoger dan de kasstromen uit operationele activiteiten. Hierdoor ontstaat er een tekort op de balans. Dit tekort wordt opgevangen door het aantrekken van leningen. Een onderzoek naar deze investeringsactiviteiten, zowel in de periode als over de komende periode , kan duidelijkheid verschaffen. Er kan duidelijk worden waar teveel in is geïnvesteerd en waar in de toekomst op bezuinigd kan worden zodat de hoeveelheid aan leningen kan afnemen. Hierdoor kan er in de toekomst meer afgelost worden en kunnen de investeringsactiviteiten op lange termijn grotendeels bekostigd worden door de kasstroom uit operationele activiteiten. Dit zorgt voor een financieel gezonde situatie binnen de gemeente. Op dit moment zien de begrote investeringen er gunstig uit. Wel moet er gewaakt worden voor eventuele latere grote investeringen. De begrote investeringen zullen moeten worden vergeleken met de uiteindelijke investeringen. Wanneer hier grote verschillen inzitten, zullen hieruit lessen moeten worden getrokken. - Het kasstroomoverzicht toevoegen aan het jaarverslag. Op dit moment wordt er geen kasstroomoverzicht gemaakt binnen de gemeente. Dit terwijl een kasstroomoverzicht veel voordelen kan opleveren. Vanuit een kasstroomoverzicht kan de investerings- en aflossingscapaciteit worden bepaald. Er valt te zien hoeveel geld er daadwerkelijk aanwezig is, met name uit operationele activiteiten, om te investeren en schulden af te lossen. Ook wordt er duidelijk welk deel van de inkomende kasstroom uit aangetrokken leningen bestaat. Des te groter dit deel, des te ongezonder de financiële situatie bij de gemeente. Voortbordurend op dit onderzoek kunnen de kasstromen elk jaar bij worden gehouden en worden vergeleken met de begrote kasstromen. 11

13 Bijlage 1 Nieuwe kortlopende leningen ingangsdatum einddatum looptijd lening rente % ,54% ,41% ,41% ,53% ,69% ,64% ,74% ,08% ,97% ,30% ,27% ,45% ,34% ,38% ,18% ,90% ,55% ,45% ,65% ,40% ,40% ,40% ,39% ,39% ,37% ,10% ,06% ,06% ,05% ,08% ,06% ,09% ,10% ,10% ,10% ,10% ,10% ,10% ,10% ,10% ,12% 12

14 ,12% ,13% ,20% ,25% ,25% ,25% ,30% ,32% ,32% ,05% ,50% 13

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 30 mei Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 30 mei Onderwerp Financieringsbehoefte 2016 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 30 mei 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij

Nadere informatie

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 17 juni 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Antwoorden Hoofdstuk 18

Antwoorden Hoofdstuk 18 Antwoorden Hoofdstuk 18 Opgave 18.1 a. Uitsluitend gebaseerd op de balans Crediteuren 10 Langlopende lening 20 Voorraden 5 Inventaris 10 Nu met de post Afschrijving Inventaris erbij: Crediteuren 10 Langlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën Met financiële kengetallen kijken naar Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezondheid gemeentefinanciën Jan van der Lei, FAMO, 5 november 2015 Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten van

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010.

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010. JAARREKENING Kind, school, gezin. Ook in 2011 1 Balans per 31 december 31 december 31 december Activa Vlot t ende act iv a Vorderingen (1) Debiteuren 200 - Overlopende activa 1.834 1.150 2.034 1.150 Liquide

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Waar staat je gemeente financieel

Waar staat je gemeente financieel Waar staat je gemeente financieel Alexander Versteeg & Jan van der Lei, 30 november 2015 Kijk naast baten en lasten naar de kasstromen! Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor lokale

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* Dar as Salaam Dit rapport heeft 11 pagina s Enkelvoudig Jaarrekening 2015 Dar as salaam *KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68 Dar As Salaam

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Paragraaf 4 Financiering

Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 4 Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Inleiding In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de financieringsfunctie van de gemeente Hof van Twente voor de jaren 2018 t/m 2022.

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Betreft: financieel verslag 2014 Aan: Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Amersfoort te Amersfoort INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar?

Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar? Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar? Informatie en Presentatie bijeenkomsten 3 september 2015 Agenda 1. Achtergrond 2. Ontwikkeling en cijfers gemeente Bergen 3. Maatregelen en vervolg

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010 371 EB Zeist JAARREKENING 21 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening Stichting Home of Change Nederland. te Ede

Rapport inzake jaarrekening Stichting Home of Change Nederland. te Ede Stichting Home of Change Nederland te Ede INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2015 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3 KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie